КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 20 лютого 2006 р. N 167
Київ

Про затвердження Порядку проведення у
2006 році аукціонів з продажу спеціальних
дозволів на користування надрами

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок проведення у 2006 році аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 лютого 2006 р. N 167

Порядок
проведення у 2006 році аукціонів з продажу
спеціальних дозволів на користування надрами

1. Цей Порядок визначає процедуру продажу на аукціонах спеціальних дозволів на користування надрами у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони (далі - дозволи).

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

аукціон - спосіб продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом проведення торгів;

договір купівлі-продажу - договір, укладений між організатором і переможцем аукціону, за яким організатор аукціону надає дозвіл на користування надрами його переможцю, а переможець сплачує організатору аукціону ціну, запропоновану ним на аукціоні;

дозвіл - документ на право користування ділянкою надр із зазначеною у ньому метою, виданий суб'єкту господарювання у порядку, визначеному законодавством;

крок аукціону - встановлена регламентом аукціону надбавка, на яку в процесі торгів підвищується початкова та кожна запропонована в ході торгів ціна продажу дозволу;

пакет аукціонної документації - документація, що містить відомості про ділянку надр, дозвіл на користування якою виставляється на аукціон (її назву та координати, місцезнаходження загальну інформацію про геологічну будову), кваліфікаційні вимоги до покупців, проекти дозволу та угоди про умови користування ділянкою надр, копію цього Порядку та регламенту проведення аукціонів;

переможець аукціону - покупець, який у процесі торгів запропонував за дозвіл найбільшу ціну;

покупець - претендент, якого в установленому порядку допущено до участі в аукціоні;

попередній внесок (завдаток) - платіж, що становить певний відсоток початкової ціни продажу дозволу, розмір якого встановлюється організатором аукціону;

претендент - суб'єкт господарювання (юридична або фізична особа), який подав заявку на участь в аукціоні;

продавець - юридична особа, що проводить аукціон, з якою його організатором укладено договір про виконання певних функцій з продажу дозволів;

початкова ціна продажу дозволу - ціна, з якої розпочинаються торги і яка встановлюється організатором аукціону відповідно до методики визначення початкової ціни продажу дозволу;

угода про умови користування ділянкою надр - договір між організатором та переможцем аукціону, який є невід'ємною частиною дозволу і визначає умови користування ділянкою надр.

3. Організатор аукціону, яким є Мінприроди, готує разом з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними радами та заінтересованими центральними органами виконавчої влади пропозиції щодо ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон. Під час підготовки таких пропозицій враховуються потреби економіки України та її регіонів у відповідних видах корисних копалин.

Організатор аукціону розміщує зазначені пропозиції у газеті "Урядовий кур'єр" та на своєму веб-сайті в Інтернет із зазначенням назви ділянки надр, її місцезнаходження, виду користування надрами початкової ціни продажу дозволу, вартості геологічної інформації та адреси, за якою необхідно подавати заяви бажаючим взяти участь в аукціоні.

На підставі поданих заяв організатор аукціону формує перелік ділянок надр, дозволи на користування якими виставлятимуться на аукціон, та узгоджує його з обласними радами (у межах Автономної Республіки Крим - з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, у межах мм. Києва та Севастополя - відповідними міськими радами) щодо надання їх у користування.

Організатор аукціону узгоджує зазначений перелік ділянок надр також з:

МНС - щодо користування надрами з метою видобування корисних копалин;

МОЗ - щодо користування надрами з метою видобування природних лікувальних ресурсів;

Адміністрацією Держприкордонслужби, Мінтрансзв'язку, Мінагрополітики - щодо продажу дозволів на користування ділянкою надр у межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України.

Зазначені органи у 30-денний строк після надходження запиту від організатора аукціону узгоджують перелік ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон, або надають вмотивовану відмову.

Після узгодження переліку ділянок надр організатор аукціону затверджує перелік ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон, та приймає рішення щодо проведення аукціону.

4. Продаж дозволів на аукціоні здійснюється його організатором згідно з цим Порядком та регламентом, що затверджується організатором аукціону.

5. Організатор аукціону розміщує у газеті "Урядовий кур'єр" та на своєму веб-сайті в Інтернет оголошення про проведення аукціону з продажу дозволів не пізніше ніж за 45 днів до його проведення.

Оголошення повинне містити такі відомості:

назва та місцезнаходження ділянки надр, дозвіл на користування якою виставляється на аукціон;

вид користування надрами та строк, на який надається дозвіл;

початкова ціна продажу дозволу;

дата і місце проведення аукціону;

дата кінцевого строку подання заявок;

адреса, за якою приймаються заявки і надається інформація про ділянки надр та умови проведення аукціону;

розмір плати за пакет аукціонної документації, участь в аукціоні, пакет геологічної інформації та розмір попереднього внеску (завдатку);

номер телефону для довідок.

6. Аукціони проводяться за рахунок претендентів, кожний з яких оплачує вартість пакета аукціонної документації, а після ознайомлення з інформацією про ділянку надр та умовами проведення аукціону і прийняття рішення про участь в аукціоні вносить плату за участь в аукціоні та робить попередній внесок (завдаток).

Претендент, якого визнано переможцем аукціону, також сплачує вартість пакета геологічної інформації про ділянку надр, яка надається йому в користування.

Вартість пакета аукціонної документації визначається організатором аукціону відповідно до кошторису з урахуванням затрат на його підготовку і сплачується претендентами в установленому організатором аукціону порядку.

Плата за участь в аукціоні визначається його організатором у кошторисі з урахуванням затрат на підготовку та проведення аукціону.

Кошти, що сплачуються претендентами за придбання пакета аукціонної документації та за участь в аукціоні, зараховуються на спеціальний реєстраційний рахунок Мінприроди, відкритий у Державному казначействі, та використовуються на покриття затрат Міністерства на підготовку пакета аукціонної документації, підготовку та проведення аукціону, експертизу поданих матеріалів, розміщення оголошення у пресі, послуги зв'язку, тиражування матеріалів та проведення переговорів згідно з відповідним кошторисом, затвердженим в установленому порядку.

Кошти, що сплачуються переможцем аукціону за придбання пакета геологічної інформації, зараховуються та використовуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. N 423 "Про затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією" (ЗП України, 1995 р., N 8, ст. 220).

Розмір попереднього внеску (завдатку), що визначається організатором аукціону в регламенті його проведення, не повинен перевищувати 5 відсотків початкової ціни продажу дозволу.

7. Організатор аукціону визначає стосовно кожної ділянки надр конкретні кваліфікаційні вимоги до претендентів щодо наявності:

фінансових можливостей для користування надрами, підтверджених відповідними документами;

ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності (у разі ліцензування такого виду діяльності) або договору, укладеного із спеціалізованим підприємством на провадження такого виду діяльності.

8. Для участі в аукціоні претендент подає в строк та за адресою, зазначеними в оголошенні, такі документи (далі - заявка):

заяву про намір узяти участь в аукціоні із зазначенням назви і місцезнаходження ділянки надр, відомостей про претендента (найменування юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи), адреси, номера телефону, телефаксу, прізвища та посади керівника (для юридичної особи);

копію свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців);

копії установчих документів і довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для юридичних осіб), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб);

відомості про чисельність працюючих, основні види діяльності, досвід роботи у сфері користування надрами;

дані про уповноважених осіб, які представлятимуть інтереси покупця на аукціоні;

дані про наявність уже наданих претенденту в користування ділянок надр та стан виконання програм робіт на таких ділянках на час подання заявки;

інформацію про фінансові можливості претендента (довідки установ банків про наявність коштів, у тому числі запозичених, та про розрахункові рахунки, копії балансу та фінансового звіту за попередній рік, засвідчені його керівником, відомості про наявність порушеної згідно із законодавством процедури банкрутства або ліквідації, а також податкового боргу та його розмір);

відомості про установи банків, що обслуговують та/або фінансують претендента (їх назва та місцезнаходження);

інформацію про виробничу діяльність у сфері користування надрами протягом останніх трьох років (назви і місцезнаходження ділянок надр, перелік видів робіт, застосовані технології, виробничі потужності, результати робіт);

відомості про відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до покупця;

документи, що підтверджують оплату вартості пакета аукціонної документації, участі в аукціоні та попереднього внеску (завдатку);

інші відомості, подання яких визначено організатором аукціону в оголошенні про його проведення.

Подання претендентом заявки на участь в аукціоні свідчить про його згоду з умовами аукціону та умовами користування ділянкою надр, викладеними у пакеті аукціонної документації.

9. Заявка подається у письмовій формі та на електронному носії інформації в запечатаному конверті. Заявка у письмовій формі підписується претендентом або його уповноваженою особою із зазначенням дати та вихідного номера і засвідчується печаткою претендента (якщо претендентом є фізична особа, робиться позначка "Печатка відсутня"). На конверті зазначаються адреса організатора аукціону, назва ділянки надр та прізвище, ім'я, по батькові претендента (якщо претендентом є фізична особа), його адреса і робиться позначка "Заявка про участь в аукціоні з продажу спеціального дозволу на користування надрами".

Заявка реєструється організатором аукціону в журналі обліку з присвоєнням їй номера і зазначенням дати і часу подання, про що претенденту видається довідка.

Прийняття заявок розпочинається з дня опублікування у засобах масової інформації оголошення про проведення аукціону та закінчується у строк, визначений в оголошенні.

Заявки, що надійшли пізніше 16-ї години дня, визначеного в оголошенні, повертаються без розгляду.

Строк подання заявок не може бути менш як 30 календарних днів після опублікування в засобах масової інформації оголошення про проведення аукціону.

10. Для розгляду заявок організатор аукціону утворює робочу групу. Положення про робочу групу та її склад затверджує організатор аукціону.

Робоча група проводить розкриття конвертів із заявками, перевіряє наявність та правильність оформлення документів, встановлює відповідність претендентів кваліфікаційним вимогам до покупців та виконує інші завдання відповідно до її повноважень.

Під час вирішення питання про допуск претендентів до участі в аукціоні робоча група також враховує стан виконання програм робіт на ділянках надр, на користування якими їм уже надано дозволи.

Перелік претендентів, допущених до участі в аукціоні, оформляється протоколом, що підписується всіма членами робочої групи, присутніми на засіданні.

Заявка на участь в аукціоні підлягає відхиленню у разі:

невідповідності заяви або документів, що до неї додаються, вимогам цього Порядку;

невідповідності претендента кваліфікаційним вимогам до покупців;

невиконання програм робіт на ділянках надр, на користування якими претенденту вже надано дозволи, або виявлення порушень правил користування надрами на них, зафіксованих в актах перевірок приписах або розпорядженнях відповідних органів і не усунутих в установлені строки;

застосування до претендента ліквідаційної процедури або винесення судовими органами постанови про визнання його банкрутом, наявність заборгованості з платежів до державного і місцевих бюджетів та активів у податковій заставі або майна, що передбачається для використання на цій ділянці надр та є предметом застави або об'єктом стягнення чи арешту.

11. Організатор аукціону повідомляє претендентів не пізніше ніж за п'ять робочих днів до початку його проведення на підставі протоколу засідання робочої групи про результати розгляду їх заявок. У разі залучення спеціалізованого підприємства для проведення аукціону організатор подає йому перелік претендентів, допущених до участі в аукціоні (покупців).

Претендентам, заявки яких відхилено, організатор аукціону повертає протягом 10 календарних днів після прийняття рішення про їх відхилення суму попереднього внеску (завдатку) та 50 відсотків плати за участь в аукціоні. Плата за пакет аукціонної документації не повертається.

12. Для проведення аукціону, забезпечення дотримання учасниками вимог цього Порядку, регламенту аукціону та підбиття підсумків організатором аукціону утворюється аукціонна комісія у складі не менш як п'яти осіб.

Засідання аукціонної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

Рішення аукціонної комісії приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії. За результатами аукціону оформляється протокол.

13. Перед початком аукціону проводиться реєстрація його учасників. Покупці, які не зареєструвалися, вважаються такими, що відмовились від участі в аукціоні.

Реєстрація учасників розпочинається не пізніше ніж за годину і закінчується за 10 хвилин до початку аукціону. Реєстрація проводиться секретарем аукціонної комісії.

Аукціон проводиться згідно з його регламентом.

14. Переможцем аукціону визнається покупець, який запропонував найвищу ціну за дозвіл.

У разі коли на аукціон виставляється дозвіл на користування надрами з метою розробки родовища, геологічне вивчення якого виконано за кошти надрокористувача, що затвердив в установленому порядку запаси корисної копалини в ДКЗ, але не подав в установленому порядку до Мінприроди заявку на отримання дозволу на промислову розробку такого родовища, переможець аукціону зобов'язаний компенсувати затрати попереднього надрокористувача на геологічне вивчення ділянки надр.

15. У протоколі про результати проведення аукціону зазначається:

назва ділянки надр, її місцезнаходження, вид користування ділянкою надр та строк, на який вона надається у користування;

дата, час і місце проведення аукціону;

склад аукціонної комісії;

число учасників аукціону;

початкова ціна продажу дозволу;

крок аукціону;

найменування (прізвище) переможця аукціону;

ціна (разовий платіж) за дозвіл, запропонована переможцем аукціону.

Протокол підписується всіма членами аукціонної комісії, що взяли участь у її засіданні, а також переможцем аукціону.

16. Організатор та переможець аукціону укладають протягом трьох робочих днів після його проведення договір купівлі-продажу та протягом 30 календарних днів угоду про умови користування надрами.

17. Переможець аукціону здійснює протягом 30 календарних днів після його проведення розрахунки за придбаний на аукціоні дозвіл у національній валюті.

18. Дозвіл надається організатором аукціону його переможцю після здійснення розрахунків згідно з договором купівлі-продажу, придбання повного пакета геологічної інформації про ділянку надр, на користування якою він отримує дозвіл, та набрання чинності угодою про умови користування надрами, але не пізніше ніж за 30 календарних днів після проведення аукціону.

19. Покупцям, яких не визнано переможцями, повертається попередній внесок (завдаток) протягом 10 календарних днів після проведення аукціону. Плата за пакет аукціонної документації та за участь в аукціоні не повертається.

20. Аукціон вважається таким, що відбувся, якщо хоча б один з покупців придбав дозвіл за початковою або визначеною в ході аукціону ціною продажу.

21. Аукціон, у якому не взяв участь жоден покупець, визнається аукціонною комісією таким, що не відбувся.

Ділянка надр, дозвіл на користування якою не було продано на аукціоні, включається до фонду нерозподілених ділянок надр.

22. Аукціон, проведений з порушенням вимог цього Порядку, може бути визнаний недійсним в установленому законодавством порядку.

У разі визнання аукціону недійсним дозвіл, наданий його переможцю, анулюється, а його організатор приймає рішення щодо проведення повторного аукціону або включення ділянки надр до фонду нерозподілених ділянок надр.

23. Повторний аукціон проводиться відповідно до цього Порядку.

На повторний аукціон дозвіл виставляється без зміни початкової ціни продажу.

У разі коли дозвіл на повторному аукціоні не продано, організатор аукціону знімає його з продажу і приймає рішення про включення ділянки надр до фонду нерозподілених ділянок надр.

24. Повідомлення про результати проведення аукціону повинно бути опубліковано протягом 30 календарних днів після визначення його переможця в засобах масової інформації та на веб-сайті організатора аукціону в Інтернет.