Документ втратив чиннiсть!

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА
05.01.2006 N 72

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Центральної виборчої комісії
N 123 від 25 липня 2012 ро
ку)

Про Порядок складання фінансової звітності
про надходження і використання коштів виборчих
фондів політичних партій, виборчих блоків
політичних партій, кандидатів у народні
депутати України від яких зареєстровано
Центральною виборчою комісією

З метою однакового тлумачення вимог до порядку складання фінансових звітів розпорядниками виборчих фондів політичних партій, виборчих блоків політичних партій, відповідно до частини сьомої статті 52 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ), керуючись статтями 12, 13, частиною п'ятою статті 23 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок складання фінансової звітності про надходження і використання коштів виборчих фондів політичних партій, виборчих блоків політичних партій, кандидатів у народні депутати України від яких зареєстровано Центральною виборчою комісією (додається).

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 10 січня 2002 року N 37 "Про порядок обліку надходження та використання коштів виборчих фондів політичних партій, виборчих блоків політичних партій, кандидатів у народні депутати України та звітності у цих питань".

Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 5 січня 2005 року N 72

Порядок
складання фінансової звітності про надходження і
використання коштів виборчих фондів політичних
партій (виборчих блоків політичних партій),
кандидатів у депутати від яких зареєстровано
Центральною виборчою комісією

1. Основні положення

1.1. Цим Порядком визначається структура, форми та механізм складання фінансової звітності про надходження і використання коштів виборчих фондів політичних партій (виборчих блоків політичних партій) (далі - виборчих фондів) та вимоги до розкриття її елементів.

1.2. Відомості, подані у фінансовій звітності, повинні бути достовірними, не містити помилок та виправлень.

1.3. Фінансова звітність має відображати відомості про всі проведені на накопичувальному та поточних рахунках виборчого фонду операції за весь період їх функціонування.

1.4. Форми фінансової звітності заповнюються за всіма передбаченими позиціями, графами, рядками. За відсутності відомостей за окремими статтями у відповідних графах проставляється тире або нулі.

1.5. До форм фінансової звітності забороняється включати додаткові статті та показники за ними.

Не допускається також введення до відповідних форм фінансової звітності додаткових кодів надходження та використання коштів виборчих фондів.

1.6. Фінансова звітність складається та подається розпорядниками виборчих фондів.

Розпорядники виборчого фонду, які мають виключне право на розпорядження коштами з накопичувального рахунку виборчого фонду, призначаються партією (блоком) із числа кандидатів, включених до виборчого списку цієї партії (блоку), або своїх уповноважених осіб у загальнодержавному виборчому окрузі.

Розпорядники виборчого фонду, які мають виключне право на розпорядження коштами з поточного рахунку виборчого фонду, призначаються партією (блоком) із числа кандидатів, включених до виборчого списку цієї партії (блоку), або своїх уповноважених осіб у відповідному територіальному виборчому окрузі.

Розпорядники виборчих фондів разом з керівником партії (блоку) несуть відповідальність за використання коштів виборчого фонду згідно із законами України.

1.7. У фінансових звітах розпорядниками виборчих фондів цифрові показники операцій на відповідних рахунках зазначаються в гривнях. Цифри, що відображають гривні та копійки, відділяються комою. Копійки позначаються двома цифровими знаками.

1.8. Фінансові звіти та пояснювальні записки до них засвідчуються підписами відповідно розпорядниками накопичувального або поточного рахунків та відбитком мокрої печатки політичної партії (партії, визначеної керівним органом виборчого блоку партій). Без засвідчення підписом та печаткою фінансові звіти вважаються недійсними.

2. Структура фінансової звітності, що подається
розпорядниками поточних рахунків виборчого фонду
розпорядникам накопичувального рахунку виборчого
фонду, та терміни її подання

2.1. Розпорядники поточних рахунків виборчого фонду зобов'язані не пізніш як на сьомий день після дня виборів подати розпоряднику накопичувального рахунку виборчого фонду фінансовий звіт за формою згідно додатку 1 до цього Порядку.

2.2. Фінансовий звіт, що складають розпорядники поточних рахунків, повинен містити:

1. Звіт про надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду політичної партії (виборчого блоку політичних партій) та їх використання (далі - звіт).

2. Розшифровку до звіту.

3. Пояснювальну записку.

2.3. Звіт повинен складатися із двох розділів:

1) надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду;

2) використання коштів поточного рахунку виборчого фонду.

2.4. Розшифровка до першого розділу звіту повинна містити:

- відомості про перерахування коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду на поточний рахунок;

- відомості про перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними угодами.

2.5. Розділ другий звіту повинен містити розшифровку використання коштів поточного рахунку виборчого фонду за кожним проведеним платежем. Окремо складаються відомості про повернення коштів виконавцями за укладеними угодами.

2.6. На підставі першого та другого розділів звіту визначається залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду станом на момент припинення витрачання коштів з поточного рахунка (о 15 годині останнього дня перед днем виборів). Установа банку, в якій відкрито поточний рахунок виборчого фонду, не пізніше ніж на п'ятий день після дня виборів перераховує цей залишок на накопичувальний рахунок відповідного виборчого фонду.

У зв'язку із цим звіт повинен містити розшифровку щодо перерахування невикористаного залишку коштів з поточного рахунка виборчого фонду на накопичувальний рахунок відповідного виборчого фонду.

3. Структура фінансової звітності, що подається
розпорядниками накопичувального рахунка виборчого
фонду Центральній виборчій комісії, та терміни її подання

3.1. Розпорядники коштів накопичувальних рахунків виборчого фонду партії (блоку) зобов'язані не пізніш як на п'ятнадцятий день після дня виборів подати до Центральної виборчої комісії відповідну фінансову звітність.

3.2. Форми фінансових звітів, які складають розпорядники накопичувальних рахунків, наведені у додатку 2 до цього Порядку, а саме:

- звіт про формування виборчого фонду політичної партії (виборчого блоку політичних партій) (форма N 2);

- консолідований звіт про надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду політичної партії (виборчого блоку політичних партій) та їх використання (форма N 3);

- звіт про перерахування залишку невикористаних коштів виборчого фонду політичної партії (виборчого блоку політичних партій) (форма N 4).

До кожної форми звіту передбачається складання розшифровок у вигляді відомостей із відображенням кожної проведеної операції на рахунках виборчого фонду партії (блоку).

Крім того фінансовий звіт повинен супроводжуватись пояснювальною запискою.

3.3. Звіт про формування виборчого фонду політичної партії (виборчого блоку політичних партій) повинен складатися із двох розділів:

1) надходження коштів на накопичувальний рахунок виборчого фонду;

2) перерахування коштів з накопичувального рахунка виборчого фонду.

Розшифровка до першого розділу вищезазначеного звіту повинна містити:

- відомості про надходження на накопичувальний рахунок власних коштів політичної партії (політичних партій, що входять до виборчого блоку);

- відомості про надходження на накопичувальний рахунок добровільних внесків фізичних осіб.

Розшифровка до другого розділу звіту повинна містити:

- відомості про повернення фізичним особам, що надійшли до виборчого фонду;

- відомості про перерахування коштів до Державного бюджету України;

- відомості про перерахування до Державного бюджету України сум, що перевищують встановлений граничний розмір добровільного внеску, у разі неможливості їх повернення відповідним фізичним особам.

На підставі першого та другого розділів звіту визначається загальний розмір виборчого фонду.

3.4. Консолідований звіт про надходження коштів на поточні рахунки виборчого фонду партії (блоку) та їх використання повинен містити розшифровку щодо надходження коштів у вигляді відомостей про перерахування коштів з накопичувального рахунка на поточні рахунки виборчого фонду та відомостей про перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними угодами, а також розшифровку щодо використання коштів за кожним проведеним платежем відповідно до кодів статей витрат.

Крім цього розшифровка до зазначеного звіту повинна містити відомості про повернення коштів виконавцями за укладеними угодами та відомості про перерахування залишків коштів з поточних рахунків на накопичувальний рахунок виборчого фонду.

3.5. Кошти виборчого фонду, не використані партією (блоком), за рішенням керівного органу партії (блоку), прийнятим у десятиденний строк після офіційного оприлюднення результатів виборів, перераховуються з накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) на поточний рахунок партії (партій, що входять до блоку) у п'ятиденний строк з дня надходження до установи банку відповідного рішення партії (блоку). У разі неприйняття у цей строк партією (блоком) такого рішення невикористані кошти виборчого фонду партії (блоку) перераховуються установою банку до Державного бюджету України на п'ятнадцятий день з дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів.

У зв'язку із цим звіт про перерахування залишку невикористаних коштів виборчого фонду політичної партії (виборчого блоку політичних партій) повинен містити розрахунок розміру залишку невикористаних коштів виборчого фонду та розшифровку щодо перерахування залишку невикористаних коштів виборчого фонду на поточний рахунок партії (партій, що входять до блоку) або до Державного бюджету України у разі неприйняття у встановлені строки відповідного рішення.

4. Заповнення форм фінансової звітності,
що подається розпорядниками поточних рахунків
виборчого фонду розпорядникам накопичувального
рахунку виборчого фонду

4.1. Звіт про надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду політичної партії (виборчого блоку політичних партій) та їх використання (форма N 1) має відображати всі надходження на відповідний поточний рахунок за можливими джерелами та витрачання коштів з поточного рахунку за цільовим призначенням відповідно до кодів статей витрат.

Перший розділ звіту складається на підставі відомостей про надходження коштів на поточний рахунок, що надаються установою банку, в якій відкрито цей рахунок.

Сума штрафних санкцій, перерахованих виконавцями за укладеними угодами, не включається до розміру виборчого фонду, не використовується для фінансування передвиборної агітації та підлягає перерахуванню на накопичувальний рахунок відповідного виборчого фонду.

У графі "Призначення платежу" відомостей про перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними угодами обов'язково зазначається причина сплати штрафних санкцій.

Другий розділ звіту складається на підставі розрахункових документів, що подаються розпорядниками поточних рахунків виборчого фонду до установи банку, а також банківських виписок, що підтверджують здійснення відповідних платежів.

У разі повернення коштів виконавцями за укладеними угодами видатки мають бути сторновані на відповідну суму проведеного платежу, а також не повинні відображатися у звіті.

У графі "Призначення платежу" відомостей про повернення коштів виконавцями за укладеними угодами обов'язково зазначається причина повернення коштів.

Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду розраховується у такому порядку: від загальної суми надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду (розділ 1 звіту) віднімається загальна сума використаних коштів поточного рахунка виборчого фонду (розділ 2 звіту).

Відомості про перерахування залишку коштів з поточного рахунка на накопичувальний рахунок виборчого фонду партії (блоку) складаються на підставі обліку використання коштів, якій веде розпорядник коштів відповідного поточного рахунку, розрахункових документів на перерахування залишків невикористаних коштів, а також банківських виписок, що підтверджують здійснення відповідних платежів.

4.2. Пояснювальна записка до фінансового звіту, підготовлена розпорядником поточного рахунка виборчого фонду, складається у довільній формі та обов'язково має містити пояснення щодо фактів нецільового використання коштів виборчого фонду, якщо такі мали місце, а також причин повернення коштів та сплати штрафних санкцій виконавцями за укладеними угодами.

4.3. Графа "Призначення платежу" незалежно від форми звіту заповнюється відповідно до "Вимог до заповнення розрахункових документів" (додаток 1 до Порядку контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів політичних партій, виборчих блоків політичних партій, кандидатів у народні депутати України від яких зареєстровано Центральною виборчою комісією, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 22 грудня 2005 року N 240, постановою Правління Національного банку України від 21 грудня 2005 року N 486, наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 20 грудня 2005 року N 907).

5. Заповнення форм фінансової звітності,
що подається розпорядниками накопичувального
рахунку виборчого фонду Центральній
виборчій комісії

5.1. Звіт про формування виборчого фонду політичної партії (виборчого блоку політичних партій) (форма N 2) має відображати всі надходження на накопичувальний рахунок за можливими джерелами та суму коштів, повернутих фізичним особам, перерахованих до Державного бюджету України, вартість банківських послуг за перерахування коштів до Державного бюджету України з відповідним визначенням загального розміру виборчого фонду.

Перший розділ звіту складається на підставі відомостей про надходження коштів на відповідний накопичувальний рахунок, що надаються установою банку, в якій відкрито цей рахунок.

Другий розділ звіту складається за кодами спрямування коштів на підставі розрахункових документів, що подаються розпорядниками поточних рахунків виборчого фонду до установи банку, а також банківських виписок, що підтверджують здійснення відповідних платежів.

У відомостях про перерахування коштів до Державного бюджету України по кодам спрямування коштів 3120, 3420 графа "Особа, від якої був отриманий внесок" не заповнюється.

5.2. Консолідований звіт про надходження коштів на поточні рахунки виборчого фонду політичної партії (блоку) та їх використання (форма N 3) має відображати перерахування коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду на поточні рахунки відповідного виборчого фонду, а також суму штрафних санкцій, перерахованих виконавцями за укладеними угодами, та витрачання коштів з усіх поточних рахунків виборчого фонду за цільовим призначенням відповідно до кодів статей витрат.

Даний звіт складається розпорядником накопичувального рахунка на підставі поданих розпорядниками поточних рахунків відповідного виборчого фонду звітів за формою N 1 (звіт про надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду політичної партії (виборчого блоку політичних партій) та їх використання).

Розшифровка по консолідованому звіту про використання коштів виборчого фонду складається за кожним поточним рахунком із зазначенням його номера, назви, коду, місцезнаходження установи банку, в якій відкрито такий поточний рахунок, а також номеру територіального виборчого округу, у межах якого відкрито поточний рахунок, у порядку зростання номерів територіальних виборчих округів.

Сума штрафних санкцій, перерахована розпорядниками поточних рахунків виборчого фонду партії (блоку) на накопичувальний рахунок відповідного виборчого фонду, підлягає перерахуванню разом із залишком невикористаних коштів або на поточний рахунок партії (партій, що входять до блоку) або до Державного бюджету України.

5.3. Звіт про перерахування залишку невикористаних коштів виборчого фонду політичної партії (виборчого блоку політичних партій) має відображати перерахування коштів виборчого фонду, не використаних партією (блоком) за рішенням керівного органу партії (блоку), прийнятим у десятиденний строк після офіційного оприлюднення результатів виборів, з накопичувального рахунку виборчого фонду або на поточний рахунок партії (партій, що входять до блоку) або до Державного бюджету України у разі неприйняття у зазначений строк такого рішення.

Залишок невикористаних коштів виборчого фонду розраховується у такому порядку: від розміру виборчого фонду віднімається загальна сума коштів, перерахованих з накопичувального рахунку на поточні рахунки відповідного виборчого фонду, та загальна сума залишків коштів, перерахованих з поточних рахунків на накопичувальний рахунок виборчого фонду партії (блоку).

Розмір виборчого фонду визначається у звіті про формування виборчого фонду політичної партії (виборчого блоку політичних партій) (форма N 2).

Загальна сума коштів, перерахованих з накопичувального рахунку на поточні рахунки відповідного виборчого, дорівнює підсумковому значенню графи 5 консолідованого звіту про надходження коштів на поточні рахунки виборчого фонду політичної партії (виборчого блоку політичних партій) та їх використання (форма N 3).

Загальна сума залишків коштів, перерахованих з поточних рахунків на накопичувальний рахунок виборчого фонду, дорівнює підсумковому значенню графи 12 консолідованого звіту про надходження коштів на поточні рахунки виборчого фонду політичної партії (виборчого блоку політичних партій) та їх використання (форма N 3).

5.4. Пояснювальна записка до фінансових звітів, підготовлених розпорядниками накопичувального рахунка виборчого фонду, складається у довільній формі і обов'язково має містити пояснення:

- щодо фактів нецільового використання коштів виборчого фонду, якщо такі мали місце;

- причин повернення коштів та сплати штрафних санкцій виконавцями за укладеними угодами;

- усіх випадків відмови розпорядників накопичувального рахунка виборчого фонду від добровільних внесків фізичних осіб.

5.5. Графа "Призначення платежу" незалежно від форми звіту заповнюється відповідно до "Вимог до заповнення розрахункових документів" (додаток 1 до Порядку контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів політичних партій, виборчих блоків політичних партій, кандидатів у народні депутати України від яких зареєстровано Центральною виборчою комісією, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 22 грудня 2005 року N 240, постановою Правління Національного банку України від 21 грудня 2005 року N 486, наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 20 грудня 2005 року N 907).

Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК

Додаток 1
до Порядку складання фінансової звітності
про надходження і використання коштів
виборчих фондів політичних партій,
виборчих блоків політичних партій,
кандидатів у народні депутати України
від яких зареєстровано Центральною
виборчою комісією, затвердженого
постановою Центральної виборчої комісії
від 5 січня 2006 року N 72

                             Форма N 1

                ЗВІТ
про надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду
політичної партії, виборчого блоку політичних партій та їх
використання

 _____________________________________________________________
(повна назва політичної партії / виборчого блоку політичних
партій)
__________________________________________________________________
(назва та код установи банку, в якій відкрито поточний рахунок,
N рахунку)

Територіальний виборчий округ N _____

------------------------------------------------------------------
|Код статті| Найменування статті | Сума, |
| витрат | | грн. |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. Надходження коштів на поточний рахунок |
| виборчого фонду партії (блоку) |
|----------------------------------------------------------------|
| 6 |Перерахування коштів з накопичувального | |
| |рахунку виборчого фонду | |
|----------+-------------------------------------------+---------|
| 9 |Перерахування штрафних санкцій виконавцями | |
| |за укладеними угодами | |
|----------+-------------------------------------------+---------|
| |Усього надійшло коштів на поточний рахунок | |
| |виборчого фонду (6+9) | |
|----------------------------------------------------------------|
| 2. Використання коштів поточного рахунку |
| виборчого фонду партії (блоку) |
|----------------------------------------------------------------|
| 1000 |Сума витрат виборчого фонду | |
| |(1100+1200+1300+1400) | |
|----------+-------------------------------------------+---------|
| 1100 |Виготовлення матеріалів передвиборної | |
| |агітації (1110+1120+1130+1140+1150): | |
|----------+-------------------------------------------+---------|
| 1110 |друкованих матеріалів | |
|----------+-------------------------------------------+---------|
| 1120 |відеозаписів | |
|----------+-------------------------------------------+---------|
| 1130 |аудіозаписів | |
|----------+-------------------------------------------+---------|
| 1140 |предметів, матеріалів (сувенірів, | |
| |канцтоварів тощо) | |
|----------+-------------------------------------------+---------|
| 1150 |придбання канцтоварів, паперу, інших | |
| |предметів і матеріалів для виготовлення | |
| |матеріалів передвиборної агітації | |
|----------+-------------------------------------------+---------|
| 1200 |Використання засобів масової інформації | |
| |(1210+1220): | |
|----------+-------------------------------------------+---------|
| 1210 |Оплата ефірного часу (1211+1212): | |
|----------+-------------------------------------------+---------|
| 1211 |на телебаченні | |
|----------+-------------------------------------------+---------|
| 1212 |на радіо | |
|----------+-------------------------------------------+---------|
| 1220 |Публікація агітаційних матеріалів у | |
| |друкованих засобах масової інформації | |
|----------+-------------------------------------------+---------|
| 1300 |Інші послуги, пов'язані з проведенням | |
| |передвиборної агітації | |
| |(1310+1320+1330+1340+1350+1360): | |
|----------+-------------------------------------------+---------|
| 1310 |транспортні послуги та утримання | |
| |транспортних засобів | |
|----------+-------------------------------------------+---------|
| 1320 |оренда приміщень, обладнання тощо, крім | |
| |витрат за кодами 1330,1340,1350 | |
|----------+-------------------------------------------+---------|
| 1330 |оренда технічних засобів для ведення | |
| |передвиборної агітації | |
|----------+-------------------------------------------+---------|

|  1340  |оренда приміщень для проведення зустрічей з|     |
| |виборцями | |
|----------+-------------------------------------------+---------|
| 1350 |виготовлення (оренда) рекламних щитів | |
|----------+-------------------------------------------+---------|
| 1360 |послуги зв'язку (1361 + 1362): | |
|----------+-------------------------------------------+---------|
| 1361 |послуги електрозв'язку | |
|----------+-------------------------------------------+---------|
| 1362 |послуги поштового зв'язку | |
|----------+-------------------------------------------+---------|
| 1400 |Інші витрати на передвиборну агітацію | |
|------------------------------------------------------+---------|
|Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду | |
|партії (блоку), | |
|в тому числі: сума штрафних санкцій, перерахованих | |
|виконавцями за укладеними угодами | |
------------------------------------------------------------------

                Звіт подано "__" _______ 200_ року

Розпорядник коштів
поточного рахунку
виборчого фонду
партії (блоку) ______________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
м.п.

              РОЗШИФРОВКА
до звіту про надходження та використання коштів поточного
рахунку виборчого фонду політичної партії, виборчого блоку
політичних партій

   1. Відомості про перерахування коштів з накопичувального
рахунку виборчого фонду партії (блоку) на поточний рахунок

------------------------------------------------------------------
|Дата перерахування |Номер розрахункового| Сума, грн. |
| коштів | документа | |
|-------------------+--------------------+-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-------------------+--------------------+-----------------------|
| | | |
|-------------------+--------------------+-----------------------|
| | | |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Усього перераховано коштів | |
------------------------------------------------------------------

     2. Відомості про перерахування штрафних санкцій
виконавцями за укладеними угодами

------------------------------------------------------------------
| Дата | Номер |Виконавець| Код |Реквізити |Призна-|Сума,|
| пере- |розрахун-| (повна |виконавця| угоди | чення | грн.|
| раху- | кового | назва) |(ЄДРПОУ) | (дата |платежу| |
| вання |документа| | |укладання,| | |
|штрафних| | | | номер та | | |
| санкцій| | | | предмет | | |
| | | | | угоди) | | |
|--------+---------+----------+---------+----------+-------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------+---------+----------+---------+----------+-------+-----|
| | | | | | | |
|--------+---------+----------+---------+----------+-------+-----|
| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+-----|
|Усього перераховано штрафних санкцій | |
------------------------------------------------------------------

        3. Відомості про використання коштів
поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку)

------------------------------------------------------------------
| Дата | Номер |Отримувач| Код |Призначення| Код |Сума,|
|платежу| розрахун-| (повна |отримувача| платежу |статті| грн.|
| | кового | назва) | (ЄДРПОУ) | |витрат| |
| | документа| | | | | |
|-------+----------+---------+----------+-----------+------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------+----------+---------+----------+-----------+------+-----|
| | | | | | | |
|-------+----------+---------+----------+-----------+------+-----|
| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+-----|
|Усього використано коштів | |
------------------------------------------------------------------

     4. Відомості про повернення коштів виконавцями
за укладеними угодами

------------------------------------------------------------------
| Дата | Номер |Виконавець| Код |Реквізити |Призна-|Сума,|
| повер- |розрахун-| (повна |виконавця| угоди | чення | грн.|
| нення | кового | назва) |(ЄДРПОУ) | (дата |платежу| |
| коштів |документа| | |укладання,| | |
| | | | | номер та | | |
| | | | | предмет | | |
| | | | | угоди) | | |
|--------+---------+----------+---------+----------+-------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------+---------+----------+---------+----------+-------+-----|
| | | | | | | |
|--------+---------+----------+---------+----------+-------+-----|
| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+-----|
|Усього повернуто коштів | |
------------------------------------------------------------------

     5. Відомості про перерахування залишку коштів
з поточного рахунку на накопичувальний рахунок
виборчого фонду партії (блоку)

------------------------------------------------------------------
| Дата перерахування |Номер розрахункового| Сума, грн. |
| коштів | документа | |
|--------------------------+--------------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 |
|--------------------------+--------------------+----------------|
| | | |
|--------------------------+--------------------+----------------|
| | | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Усього перераховано коштів | |
------------------------------------------------------------------

 Розпорядник коштів
поточного рахунку
виборчого фонду
партії (блоку) ______________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
м.п.

Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК

Додаток 2
до Порядку складання фінансової звітності
про надходження і використання коштів
виборчих фондів політичних партій,
виборчих блоків політичних партій,
кандидатів у народні депутати України
від яких зареєстровано Центральною
виборчою комісією, затвердженого
постановою Центральної виборчої комісії
від 5 січня 2006 року N 72

                             Форма N 2

                ЗВІТ
про формування виборчого фонду
політичної партії, виборчого блоку політичних партій

____________________________________________________________
(повна назва політичної партії / виборчого блоку політичних
партій)
____________________________________________________________
(назва та код установи банку, в якій відкрито накопичувальний
рахунок, N рахунку)

------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування статті | Сума, |
|статті| | грн. |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. Надходження коштів на накопичувальний |
| рахунок виборчого фонду партії (блоку) |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Власні кошти партії (блоку) | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
| 3 |Добровільні внески фізичних осіб | |
|----------------------------------------------------------------|
| Усього надійшло коштів на накопичувальний |
| рахунок виборчого фонду партії (блоку) (1+3) |
|----------------------------------------------------------------|
| 2. Перерахування коштів з накопичувального |
| рахунку виборчого фонду партії (блоку) |
|----------------------------------------------------------------|
| 2000 |Повернення добровільних внесків фізичним особам| |
| |(2100+2200+2300): | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
| 2100 |Повернення фізичним особам внесків, від яких | |
| |відмовився розпорядник накопичувального рахунку| |
|------+-----------------------------------------------+---------|
| 2200 |Повернення фізичним особам сум, що перевищують | |
| |установлений граничний розмір внеску | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
| 2300 |Повернення фізичним особам внесків, що надійшли| |
| |до виборчих фондів пізніше ніж за день до дня | |
| |виборів | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
| 3000 |Перерахування коштів до Державного бюджету | |
| |України (3110+3120+3210+3220+3230) | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
| 3110 |Перерахування до Державного бюджету України | |
| |внесків іноземних громадян та осіб без | |
| |громадянства | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
| 3120 |Перерахування до Державного бюджету України | |
| |внесків анонімних жертводавців | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
| 3210 |Перерахування до Державного бюджету України | |
| |внесків фізичних осіб, від яких відмовився | |
| |розпорядник накопичувального рахунку, в разі | |
| |неможливості їх повернення відповідним фізичним| |
| |особам | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
| 3220 |Перерахування до Державного бюджету України | |
| |сум, що перевищують установлений граничний | |
| |розмір внеску, в разі неможливості їх | |
| |повернення відповідним фізичним особам | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
| 3230 |Перерахування до Державного бюджету України | |
| |внесків, що надійшли до виборчих фондів пізніше| |
| |ніж за день до дня виборів, у разі неможливості| |
| |їх повернення установою банку відповідним | |
| |фізичним особам | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
| 4000 |Банківські послуги за перерахування коштів до | |
| |Державного бюджету України | |
|------------------------------------------------------+---------|
|Усього перераховано коштів з накопичувального рахунку | |
|виборчого фонду партії (блоку) (2000+3000+4000) | |
|------------------------------------------------------+---------|
|Загальний розмір виборчого фонду партії (блоку) | |
------------------------------------------------------------------

                Звіт подано "__" _______ 200_ року

Розпорядник коштів
поточного рахунку
виборчого фонду
партії (блоку) ______________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

Розпорядник коштів
накопичувального рахунку
виборчого фонду
партії(блоку) ______________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
м.п.

              РОЗШИФРОВКА
до звіту про формування виборчого фонду
політичної партії, виборчого блоку політичних партій

    Відомості про надходження на накопичувальний рахунок
власних коштів партії (партій, що входять до блоку)

------------------------------------------------------------------
|Дата надходження коштів|Номер розрахункового| Сума, грн. |
| | документа | |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
| | | |
|-----------------------+--------------------+-------------------|
| | | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Усього надійшло коштів | |
------------------------------------------------------------------

   2. Відомості про надходження на накопичувальний рахунок
добровільних внесків фізичних осіб

------------------------------------------------------------------
| Дата | Номер |Прізвище,| Дата | Місце |Сума,|
|надходження|розрахункового|ім'я, по |народження|проживання| грн.|
| внесків | документа |батькові | платника | платника,| |
| | |платника | | адреса | |
| | | | | житла | |
| | | | | платника | |
|-----------+--------------+---------+----------+----------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------+--------------+---------+----------+----------+-----|
| | | | | | |
|-----------+--------------+---------+----------+----------+-----|
| | | | | | |
|-----------+--------------+---------+----------+----------+-----|
| | | | | | |
|-----------+--------------+---------+----------+----------+-----|
| | | | | | |
|-----------+--------------+---------+----------+----------+-----|
| | | | | | |
|----------------------------------------------------------+-----|
|Усього надійшло добровільних внесків | |
------------------------------------------------------------------

    3. Відомості про повернення фізичним особам внесків,
що надійшли до виборчого фонду (код спрямування
коштів 2100, 2200, 2300)

------------------------------------------------------------------
| Дата | Номер |Прізвище, | Дата | Місце | Код |Сума,|
|повер-|розрахун-| ім'я, по |народження|проживання |спряму-| грн.|
|нення | кового | батькові |отримувача|отримувача,| вання | |
|внес- |документа|отримувача| | адреса |коштів | |
| ків | | | | житла | | |
| | | | |отримувача | | |
|------+---------+----------+----------+-----------+-------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------+---------+----------+----------+-----------+-------+-----|
| | | | | | | |
|------+---------+----------+----------+-----------+-------+-----|
| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+-----|
|Усього повернуто внесків | |
------------------------------------------------------------------

       4. Відомості про перерахування коштів
до Державного бюджету України (код спрямування
коштів 3110, 3120, 3210, 3230, 3420)

------------------------------------------------------------------
| Дата | Номер | Особа, від якої отримано | Код |Сума,|
| перера- |розрахун-| внесок |спряму-|грн. |
| хування | кового |-----------------------------| вання | |
| коштів |документа|прізвище, | дата | місце |коштів | |
| | | ім'я, по |народ-|проживання,| | |
| | | батькові |ження | адреса | | |
| | | | | житла | | |
| | | | | особи | | |
|----------+---------+----------+------+-----------+-------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------+---------+----------+------+-----------+-------+-----|
| | | | | | | |
|----------+---------+----------+------+-----------+-------+-----|
| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+-----|
|Усього перераховано коштів до Державного бюджету України | |
------------------------------------------------------------------

      5. Відомості про перерахування до Державного
бюджету України сум, що перевищують встановлений
граничний розмір добровільного внеску, в разі
неможливості їх повернення відповідним фізичним
особам (код спрямування коштів 3220)

------------------------------------------------------------------
| Дата | Номер |Особа, від якої був отриманий|Загаль-| Сума, |
|перера-|розрахун-| внесок |на сума|яка пе- |
|хування| кового |-----------------------------|снеску,|рерахо- |
| коштів|документа| прізвище,| дата | місце | грн. |вуэться |
| | | ім'я, по |народ-|проживання,| |до бюд- |
| | | батькові |ження | адреса | | жету, |
| | | | |житла особи| | грн. |
|-------+---------+----------+------+-----------+-------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------+---------+----------+------+-----------+-------+--------|
| | | | | | | |
|-------+---------+----------+------+-----------+-------+--------|
| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Усього перераховано коштів до Державного бюджету | |
|України | |
------------------------------------------------------------------

 Розпорядник коштів
накопичувального рахунку
виборчого фонду
партії (блоку) ______________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

Розпорядник коштів
накопичувального рахунку
виборчого фонду
партії(блоку) ______________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

                             Форма N 3

            КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ
про надходження коштів на поточні рахунки виборчого фонду
політичної партії, виборчого блоку політичних партій та їх
використання
____________________________________________________________
(повна назва політичної партії / виборчого блоку політичних
партій)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Номер |Назва, код | Номер | Надійшло коштів, грн. | Використано коштів, грн. |Залишок|
|територі-|та місцезна-|поточного|-----------------------+--------------------------------------------------|коштів,|
| ального | ходження | рахунку |усього| у тому числі |усього| у тому числі | грн. |
|виборчого| установи | | |----------------| |-------------------------------------------|(гр.4 -|
| округу | банку, | | |перера- |перера-| | виготов- | викорис- | інші | інші | гр.7) |
| | в якій | | |хування |хування| |лення ма- | тання | послуги, |витрати на| |
| | відкрито | | |коштів з|штрафни| | теріалів | засобів | пов'зані | передви- | |
| | поточний | | |накопи- |санкцій| | передви- | масової | з прове- | борну | |
| | рахунок | | |чуваль- |(код 9)| | борної |інформації| денням | агітацію | |
| | | | | ного | | | агітації |(код 1200)| передви- |(код 1400)| |
| | | | |рахунку | | |(код 1100)| | борної | | |
| | | | |(код 6) | | | | | агітації | | |
| | | | | | | | | |(код 1300)| | |
|---------+------------+---------+------+--------+-------+------+----------+----------+----------+----------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------+------------+---------+------+--------+-------+------+----------+----------+----------+----------+-------|
| | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+---------+------+--------+-------+------+----------+----------+----------+----------+-------|
| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------+------+--------+-------+------+----------+----------+----------+----------+-------|
|РАЗОМ | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                Звіт подано "__" _______ 200_ року

Розпорядник коштів
накопичувального рахунку
виборчого фонду
партії (блоку) ______________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

Розпорядник коштів
накопичувального рахунку
виборчого фонду
партії(блоку) ______________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
м.п.

              РОЗШИФРОВКА
до консолідованого звіту про надходження коштів на поточні
рахунки виборчого фонду політичної партії, виборчого блоку
політичних партій та їх використання

       1. Відомості про перерахування коштів
з накопичувального рахунку на поточні рахунки
виборчого фонду партії (блоку)
(код спрямування коштів 6)

------------------------------------------------------------------
| Дата перерахування |Номер розрахункового| Сума, грн. |
| | документа | |
|--------------------------+--------------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------------------------------------|
| Територіальний виборчий округ N___; |
| назва, код та місцезнаходження установи банку, |
| в якій відкрито поточний рахунок; |
| N поточного рахунку |
|----------------------------------------------------------------|
| | | |
|--------------------------+--------------------+----------------|
| | | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Усього перераховано коштів на цей поточний | |
|рахунок | |
|----------------------------------------------------------------|
| Територіальний виборчий округ N___; |
| назва, код та місцезнаходження установи банку, |
| в якій відкрито поточний рахунок; |
| N поточного рахунку |
|----------------------------------------------------------------|
| | | |
|--------------------------+--------------------+----------------|
| | | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Усього перераховано коштів на цей поточний | |
|рахунок | |
|----------------------------------------------------------------|
| ... |
|----------------------------------------------------------------|
|Усього перераховано коштів на поточні рахунки | |
------------------------------------------------------------------

     2. Відомості про перерахування штрафних санкцій
виконавцями за укладеними угодами
(код спрямування коштів 9)

------------------------------------------------------------------
| Дата | Номер |Виконавець| Код |Реквізити |Призна-|Сума,|
|перера- |розрахун-| (повна |виконавця| угоди | чення | грн.|
|хування | кового | назва) |(ЄДРПОУ) | (дата |платежу| |
|штрафних|документа| | |укладання,| | |
|санкцій | | | | номер та | | |
| | | | | предмет | | |
| | | | | угоди) | | |
|--------+---------+----------+---------+----------+-------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------------------------------------------|
| Територіальний виборчий округ N___; |
| назва, код та місцезнаходження установи банку, |
| в якій відкрито поточний рахунок; |
| N поточного рахунку |
|----------------------------------------------------------------|
| | | | | | | |
|--------+---------+----------+---------+----------+-------+-----|
| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+-----|
|Усього перераховано штрафних санкцій на цей поточний | |
|рахунок | |
|----------------------------------------------------------------|
| Територіальний виборчий округ N___; |
| назва, код та місцезнаходження установи банку, |
| в якій відкрито поточний рахунок; |
| N поточного рахунку |
|----------------------------------------------------------------|
| | | | | | | |
|--------+---------+----------+---------+----------+-------+-----|
| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+-----|
|Усього перераховано штрафних санкцій на цей поточний | |
|рахунок | |
|----------------------------------------------------------------|
| ... |
|----------------------------------------------------------------|
|Усього перераховано штрафних санкцій на поточні рахунки | |
------------------------------------------------------------------

        3. Відомості про використання коштів
виборчого фонду партії (блоку)

------------------------------------------------------------------
| Дата | Номер |Отримувач| Код |Призначення| Код |Сума,|
|платежу| розрахун-| (повна |отримувача| платежу |статті| грн.|
| | кового | назва) | (ЄДРПОУ) | |витрат| |
| | документа| | | | | |
|-------+----------+---------+----------+-----------+------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------------------------------------------|
| Територіальний виборчий округ N___; |
| назва, код та місцезнаходження установи банку, |
| в якій відкрито поточний рахунок; |
| N поточного рахунку |
|----------------------------------------------------------------|
| | | | | | | |
|-------+----------+---------+----------+-----------+------+-----|
| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+-----|
|Усього використано коштів з цього поточного рахунку | |
|----------------------------------------------------------------|
| Територіальний виборчий округ N___; |
| назва, код та місцезнаходження установи банку, |
| в якій відкрито поточний рахунок; |
| N поточного рахунку |
|----------------------------------------------------------------|
| | | | | | | |
|-------+----------+---------+----------+-----------+------+-----|
| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+-----|
|Усього використано коштів з цього поточного рахунку | |
|----------------------------------------------------------------|
| ... |
|----------------------------------------------------------------|
|Усього використано коштів з поточних рахунків | |
------------------------------------------------------------------

     4. Відомості про повернення коштів виконавцями
за укладеними угодами

------------------------------------------------------------------
| Дата | Номер |Виконавець| Код |Реквізити |Призна-|Сума,|
| повер- |розрахун-| (повна |виконавця| угоди | чення | грн.|
| нення | кового | назва) |(ЄДРПОУ) | (дата |платежу| |
| коштів |документа| | |укладання,| | |
| | | | | номер та | | |
| | | | | предмет | | |
| | | | | угоди) | | |
|--------+---------+----------+---------+----------+-------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------------------------------------------|
| Територіальний виборчий округ N___; |
| назва, код та місцезнаходження установи банку, |
| в якій відкрито поточний рахунок; |
| N поточного рахунку |
|----------------------------------------------------------------|
| | | | | | | |
|--------+---------+----------+---------+----------+-------+-----|
| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+-----|
|Усього повернуто коштів на цей поточний рахунок | |
|----------------------------------------------------------------|
| Територіальний виборчий округ N___; |
| назва, код та місцезнаходження установи банку, |
| в якій відкрито поточний рахунок; |
| N поточного рахунку |
|----------------------------------------------------------------|
| | | | | | | |
|--------+---------+----------+---------+----------+-------+-----|
| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------+-----|
|Усього повернуто коштів на цей поточний рахунок | |
|----------------------------------------------------------------|
| ... |
|----------------------------------------------------------------|
|Усього повернуто коштів на поточні рахунки | |
------------------------------------------------------------------

     5. Відомості про перерахування залишків коштів
з поточних рахунків на накопичувальний рахунок
виборчого фонду партії (блоку)

------------------------------------------------------------------
| Дата перерахування |Номер розрахункового| Сума, грн. |
| коштів | документа | |
|--------------------------+--------------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------------------------------------|
| Територіальний виборчий округ N___; |
| назва, код та місцезнаходження установи банку, |
| в якій відкрито поточний рахунок; |
| N поточного рахунку |
|----------------------------------------------------------------|
| | | |
|--------------------------+--------------------+----------------|
| | | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Усього перераховано коштів з цього поточного | |
|рахунку | |
|----------------------------------------------------------------|
| Територіальний виборчий округ N___; |
| назва, код та місцезнаходження установи банку, |
| в якій відкрито поточний рахунок; |
| N поточного рахунку |
|----------------------------------------------------------------|
| | | |
|--------------------------+--------------------+----------------|
| | | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Усього перераховано коштів з цього поточного | |
|рахунку | |
|----------------------------------------------------------------|
| ... |
|----------------------------------------------------------------|
|Усього перераховано коштів з поточних рахунків | |
------------------------------------------------------------------

 Розпорядник коштів
накопичувального рахунку
виборчого фонду
партії (блоку) ______________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

Розпорядник коштів
накопичувального рахунку
виборчого фонду
партії(блоку) ______________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
м.п.

                             Форма N 4

                ЗВІТ
про перерахування залишку невикористаних коштів виборчого
фонду політичної партії, виборчого блоку політичних партій

____________________________________________________________
(повна назва політичної партії / виборчого блоку політичних
партій)

------------------------------------------------------------------
|Код статті| Найменування статті |Сума, грн.|
|----------+------------------------------------------+----------|
| 3420 |Перерахування до Державного бюджету | |
| |України коштів виборчого фонду, | |
| |не використаних партією (блоком), у разі | |
| |неприйняття керівним органом партії | |
| |(блоку) рішення про перерахування | |
| |зазначених коштів на поточний рахунок | |
| |партії партій, що входять до блоку) | |
|----------+------------------------------------------+----------|
| 5000 |Перерахування коштів виборчого фонду, не | |
| |використаних партією (блоком), на поточний| |
| |рахунок партії (партій, що входять | |
| |до блоку) | |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Усього перераховано коштів | |
------------------------------------------------------------------

                Звіт подано "__" _______ 200_ року

Розпорядник коштів
накопичувального рахунку
виборчого фонду
партії (блоку) ______________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

Розпорядник коштів
накопичувального рахунку
виборчого фонду
партії(блоку) ______________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
м.п.

              РОЗШИФРОВКА
до звіту про перерахування залишку
невикористаних коштів виборчого фонду
політичної партії, виборчого блоку
політичних партій

     1. Розрахунок суми залишку невикористаних коштів
виборчого фонду партії (блоку)

------------------------------------------------------------------
| Розмір | Усього | Усього | Залишок |
|виборчого фонду| перераховано | перераховано | невикористаних |
| | коштів на |залишків коштів|коштів виборчого|
| |поточні рахунки| з поточних | фонду |
| |виборчого фонду| рахунків |(гр.1-гр.2+гр.3)|
| | |виборчого фонду| |
|---------------+---------------+---------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------+---------------+---------------+----------------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------

       2. Відомості про перерахування залишку
невикористаних коштів виборчого фонду
партії (блоку)

------------------------------------------------------------------
| Дата | Номер |Призначення| Код |Сума, грн. |
|перерахування|розрахункового| платежу |спрямування| |
| | документа | | коштів | |
|-------------+--------------+-----------+-----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------+--------------+-----------+-----------+-----------|
| | | | | |
|-------------+--------------+-----------+-----------+-----------|
| | | | | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Усього перераховано коштів | |
------------------------------------------------------------------

 Розпорядник коштів
накопичувального рахунку
виборчого фонду
партії (блоку) ______________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

Розпорядник коштів
накопичувального рахунку
виборчого фонду
партії(блоку) ______________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК