Документ втратив чиннiсть!

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

(Указ втратив чинність на підставі Указу
Президента України
N 88/2009 від 13 лютого 2009 ро
ку)

Про Положення про Міністерство
охорони навколишнього природного
середовища України

1. Затвердити Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 15 вересня 2003 року N 1039 "Про заходи щодо підвищення ефективності державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів";

Указ Президента України від 10 лютого 2004 року N 176 "Про Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України";

Указ Президента України від 10 лютого 2004 року N 177 "Про Положення про Державний комітет природних ресурсів України";

Указ Президента України від 6 березня 2004 року N 317 "Про внесення змін до указів Президента України";

пункти 5 та 6 змін, що вносяться до деяких указів Президента України, затверджених Указом Президента України від 10 жовтня 2005 року N 1430 "Про Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи".

3. Кабінету Міністрів України привести у двомісячний строк свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 27 грудня 2005 року
N 1842/2005

Затверджено
Указом Президента України
від 27 грудня 2005 року N 1842/2005

Положення
про Міністерство охорони навколишнього
природного середовища України

1. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України (Мінприроди України) є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, заповідної справи, поводження з відходами, геологічного вивчення надр, а також топографо-геодезичної та картографічної діяльності.

Діяльність Мінприроди України спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мінприроди України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, а також топографо-геодезичної та картографічної діяльності.

2. Мінприроди України у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

У межах своїх повноважень Мінприроди України організовує виконання актів законодавства і здійснює контроль за їх реалізацією.

Мінприроди України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України.

3. Основними завданнями Мінприроди України є:

забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля, надра, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний і рослинний світ та природні ресурси територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі, геологічного вивчення надр, топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

здійснення управління та регулювання у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, організації, охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, формування, збереження та використання екологічної мережі;

здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення та охорону природних ресурсів, екологічну та в межах своєї компетенції радіаційну безпеку, з питань поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), а також забезпечення здійснення державного геодезичного нагляду за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю.

4. Мінприроди України відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує пропозиції щодо формування державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі, геологічного вивчення надр, топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

2) бере участь у розробленні проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України, Державного бюджету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

3) відповідно до законодавства забезпечує розроблення і виконання державних програм з питань охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, геологічного вивчення надр, топографо-геодезичної та картографічної діяльності, сприяє розробленню регіональних програм з цих питань та координує їх виконання;

4) бере у межах своїх повноважень участь у здійсненні заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

5) реалізує єдину науково-технічну політику у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі, геологічного вивчення надр, топографо-геодезичної та картографічної діяльності, бере участь у формуванні національної системи науково-технічної інформації, виступає замовником науково-дослідних робіт з питань, що належать до його компетенції;

6) координує здійснення органами виконавчої влади заходів з питань, віднесених до відання Міністерства;

7) відповідно до законодавства організовує та проводить державну екологічну експертизу;

8) організовує в межах своїх повноважень проведення моніторингу навколишнього природного середовища, створення та функціонування географічних, екологічних, геологічних та інших інформаційних систем;

9) забезпечує ведення державних кадастрів рослинного і тваринного світу, бере участь у веденні державного водного кадастру;

10) забезпечує ведення державного балансу запасів корисних копалин, державних кадастрів родовищ і проявів корисних копалин, формування Державного фонду родовищ корисних копалин України та державного фонду надр, проведення державної експертизи та оцінку запасів корисних копалин, передачу розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння;

11) бере участь у вдосконаленні системи обліку, звітності та державної статистики з питань, що належать до його повноважень;

12) в межах своєї компетенції затверджує або погоджує правила, нормативи, норми з охорони навколишнього природного середовища, проведення геологічних досліджень, пошуку, розвідки та оцінки запасів і ресурсів корисних копалин, екологічної безпеки, поводження з відходами, топографо-геодезичних та картографічних досліджень і робіт, аналізує практику їх застосування, бере участь у розробленні інших правил, нормативів, норм;

13) бере в установленому порядку та в межах своєї компетенції участь у проведенні робіт із стандартизації, сертифікації, акредитації, метрологічного забезпечення у сферах охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, екологічної та радіаційної безпеки, топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

14) в установленому законодавством порядку встановлює ліміти та квоти на спеціальне використання природних ресурсів та розміщення відходів, нормативи допустимих рівнів шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів на стан навколишнього природного середовища, а також видає дозволи на спеціальне використання природних ресурсів, викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів, транскордонне переміщення об'єктів рослинного та тваринного світу, а також контролює їх додержання та приймає відповідні рішення щодо зупинення їх дії або анулювання;

15) видає в установленому порядку спеціальні дозволи на користування ділянками надр та у випадках, передбачених законодавством, здійснює ліцензування відповідних видів господарської діяльності;

16) забезпечує в межах своїх повноважень погодження проектів відведення земельних ділянок;

17) відповідно до законодавства розробляє нормативи зборів (платежів) за спеціальне використання природних ресурсів, забруднення навколишнього природного середовища, геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, геологічну, топографо-геодезичну та картографічну інформацію, а також порядок їх стягнення;

18) здійснює методичне забезпечення організації еколого-аудиторської діяльності, видає сертифікати на право проведення екологічного аудиту, веде реєстр екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на проведення екологічного аудиту;

19) забезпечує в межах своїх повноважень збереження ландшафтного та біологічного різноманіття, розвиток заповідної справи, управління охороною і використанням територій та об'єктів природно-заповідного фонду, формування національної екологічної мережі, підготовку пропозицій щодо створення нових та розширення території існуючих об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, ведення Червоної книги України та Зеленої книги України;

20) відповідно до законодавства організовує проведення державних випробувань пестицидів і агрохімікатів вітчизняного та іноземного виробництва, здійснює державну реєстрацію пестицидів і агрохімікатів, затверджує переліки пестицидів і агрохімікатів, дозволених для використання в Україні, встановлює регламенти їх застосування, здійснює акредитацію установ та організацій, які проводять державні випробування пестицидів та агрохімікатів, надає дозволи на ввезення на митну територію України, виробництво дослідних партій і використання незареєстрованих пестицидів та агрохімікатів для державних випробувань, наукових досліджень та в інших випадках, передбачених законодавством;

21) організовує і координує в установленому порядку проведення геологічних досліджень на території України, в межах її територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, виконання робіт з геологічного, геофізичного, геохімічного, гідрогеологічного, інженерно-геологічного, еколого-геологічного вивчення, проведення астрономо-геодезичних, гравіметричних, картовидавничих робіт, аерокосмічних зйомок, а також топографо-геодезичних та картографічних робіт загальнодержавного призначення, ведення Державного картографо-геодезичного фонду України;

22) забезпечує проведення державної реєстрації та обліку робіт з геологічного вивчення надр, топографо-геодезичних та картографічних робіт;

23) бере участь у прогнозуванні та визначенні потреби в мінерально-сировинних і паливно-енергетичних ресурсах, геологічних топографо-геодезичних і картографічних послугах;

24) здійснює державний облік та моніторинг підземних вод, веде спостереження за ендогенними і екзогенними геологічними процесами;

25) організовує проведення наукових досліджень, науково-методичних робіт з питань прогнозування, пошуку і розвідки родовищ корисних копалин, координує впровадження нової техніки, новітніх технологій під час проведення геологорозвідувальних робіт;

26) в установленому законодавством порядку визначає зміст та обсяг інформації, яка підлягає обов'язковій передачі до Державного інформаційного геологічного фонду України, Державного картографо-геодезичного фонду України, порядок обліку і користування такою інформацією та розпоряджається нею;

27) бере участь у виконанні робіт з розвитку національної системи сейсмічних спостережень та підвищення безпеки проживання населення у сейсмонебезпечних регіонах України;

28) забезпечує роботу міжвідомчих комісій з визначення переможців конкурсів на отримання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами, з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції, а також Комісії у справах першовідкривачів родовищ корисних копалин та Міжвідомчої комісії у справах першовідкривачів родовищ корисних копалин при Державній комісії по запасах корисних копалин;

29) бере в установленому порядку участь у топографо-геодезичному і картографічному забезпеченні проведення земельної реформи, делімітації та демаркації державного кордону, задоволенні інших потреб держави, формуванні відповідної бази картографічних даних;

30) забезпечує створення та ведення Державного реєстру географічних назв та забезпечує діяльність Міжвідомчої науково-методичної ради з питань географічних назв;

31) здійснює відповідно до законодавства державний контроль за додержанням правил, нормативів, норм, лімітів, квот, умов дозволів у сфері використання та охорони природних ресурсів (земля, надра, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний і рослинний світ та природні ресурси територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України), вимог екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, в тому числі у пунктах пропуску через державний кордон України, режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також у сфері поводження з відходами;

32) здійснює відповідно до законодавства державний контроль за геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль), топографо-геодезичною, картографічною діяльністю (державний геодезичний нагляд), повнотою геологічного вивчення надр, своєчасністю і правильністю державної реєстрації робіт з геологічного вивчення надр, наявністю спеціальних дозволів, додержанням під час дослідно-промислової експлуатації родовищ корисних копалин технологій, які забезпечують необхідне їх вивчення і виключають можливість пошкодження родовищ, а також за виконанням рекомендацій державної експертизи з оцінки запасів корисних копалин, збереженням розвідувальних гірничих виробок і свердловин, геологічної документації, зразків порід, дублікатів проб, що можуть бути використані для дальшого вивчення надр;

33) здійснює відповідно до законодавства міжнародне співробітництво з питань, віднесених до його відання;

34) організовує в межах своїх повноважень роботу із залученням міжнародної технічної допомоги;

35) бере в межах своєї компетенції участь у плануванні та здійсненні заходів з попередження та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

36) здійснює в межах своїх повноважень екологічне інформаційне забезпечення;

37) сприяє розвитку екологічної освіти та екологічному вихованню населення, затверджує положення про громадський контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища;

38) забезпечує в межах своїх повноважень підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників визначених сфер;

39) здійснює відповідно до законодавства України функції з управління об'єктами державної власності, що перебувають в його управлінні;

40) бере участь у реалізації антимонопольної політики у визначених сферах;

41) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави у межах визначених законодавством повноважень;

42) забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у центральному апараті Міністерства, його територіальних органах, на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають в його управлінні;

43) виконує інші повноваження та функції, передбачені законодавством.

5. Мінприроди України і посадові особи з контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки мають право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на них завдань;

2) застосовувати у випадках, передбачених законодавством, економічні санкції до підприємств, установ та організацій за порушення вимог законодавства, подавати позови про відшкодування збитків і втрат, завданих унаслідок такого порушення, складати протоколи та розглядати справи про адміністративні правопорушення;

3) передавати відповідно до законодавства правоохоронним органам матеріали про виявлені правопорушення;

4) залучати в установленому порядку спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції Міністерства;

5) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до повноважень Міністерства;

6) давати керівникам підприємств, установ та організацій обов'язкові для виконання приписи щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, заповідної справи, топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

7) обстежувати підприємства, установи та організації, в тому числі військові та оборонні об'єкти, об'єкти органів внутрішніх справ і Служби безпеки України, з метою перевірки додержання вимог щодо охорони навколишнього природного середовища і відтворення природних ресурсів, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки;

8) обмежувати та зупиняти (тимчасово) в установленому порядку діяльність підприємств, установ, організацій та об'єктів або вносити до Кабінету Міністрів України відповідні подання щодо припинення діяльності, якщо вона провадиться з порушенням норм, правил і нормативів з охорони навколишнього природного середовища, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки.

6. Мінприроди України здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в його складі урядові органи державного управління, уповноважений орган виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища в Автономній Республіці Крим, територіальні органи, інспекції, установи та організації, що перебувають в його управлінні.

7. Мінприроди України під час виконання покладених на нього функцій взаємодіє з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших держав та міжнародними організаціями.

8. Мінприроди України у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Міністерство у разі потреби видає разом з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

Нормативно-правові акти Мінприроди України підлягають реєстрації в порядку, встановленому законодавством.

У випадках, передбачених законодавством, рішення Мінприроди України є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадянами.

9. Мінприроди України очолює Міністр, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України та звільняє з посади Президент України.

Міністр:

1) здійснює керівництво Мінприроди України, особисто відповідає за розроблення і реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля, надра, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний і рослинний світ та природні ресурси територіальних вод континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі, геологічного вивчення надр, топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

2) визначає відповідно до законодавства в межах наданих повноважень політичні пріоритети і стратегічні напрями роботи Міністерства та шляхи досягнення поставлених цілей;

3) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Міністерство;

4) подає в установленому порядку Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо кандидатур на посади першого заступника та заступників Міністра;

5) підписує нормативно-правові акти Міністерства;

6) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Міністерство;

7) погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції Міністерства;

8) вносить Кабінету Міністрів України пропозиції щодо утворення, реорганізації, ліквідації у складі Міністерства урядових органів державного управління, а також подання про призначення на посади та звільнення з посад їх керівників;

9) за поданням керівників урядових органів державного управління, утворених у складі Міністерства, затверджує в межах граничної чисельності працівників Міністерства граничну чисельність працівників цих органів державного управління, погоджує структуру, штатний розпис, кошторис видатків цих органів;

10) вносить у встановленому порядку подання щодо відзначення державними нагородами працівників Міністерства;

11) порушує в установленому порядку питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника та заступників Міністра;

12) у встановленому законодавством порядку приймає рішення щодо утворення, реорганізації, ліквідації територіальних органів Мінприроди України, затверджує їх положення, призначає на посади та звільняє з посад їх керівників;

13) погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівника уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища в Автономній Республіці Крим;

14) призначає на посади та звільняє з посад згідно із законодавством працівників центрального апарату Міністерства;

15) здійснює спрямування і координацію діяльності Державного комітету України по водному господарству, Державного комітету лісового господарства України, Державного комітету України по земельних ресурсах шляхом:

формування державної політики у відповідних сферах та здійснення контролю за її реалізацією зазначеними органами;

внесення на розгляд Кабінету Міністрів України розроблених цими органами проектів нормативно-правових актів та погодження проектів нормативно-правових актів зазначених органів;

визначення порядку обміну інформацією між Міністерством та зазначеними органами;

затвердження структури цих органів;

внесення Прем'єр-міністрові України пропозицій щодо призначення на посади та звільнення з посад Президентом України керівників зазначених органів;

установлення порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників територіальних органів Державного комітету України по земельних ресурсах та Державного комітету лісового господарства України;

16) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

10. Міністр має заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посади та звільняються з посад відповідно до законодавства.

Міністр розподіляє обов'язки між своїми заступниками.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінприроди України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), заступників Міністра, керівників урядових органів державного управління, утворених у складі Мінприроди України, керівників структурних підрозділів Міністерства.

У разі потреби до складу колегії Мінприроди України можуть входити в установленому порядку інші особи.

Члени колегії затверджуються та увільняються від виконання обов'язків Кабінетом Міністрів України.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Мінприроди України.

12. Для розгляду наукових рекомендацій з найважливіших питань діяльності Міністерства та інших пропозицій при Мінприроди України можуть утворюватися науково-технічна рада, інші консультативно-дорадчі органи.

Склад зазначених органів та положення про них затверджує Міністр.

13. Гранична чисельність працівників Мінприроди України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру центрального апарату Мінприроди України, а також положення про його структурні підрозділи затверджує Міністр.

Штатний розпис, кошторис видатків Мінприроди України затверджує Міністр за погодженням з Міністерством фінансів України.

14. Мінприроди України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Глава Секретаріату Президента України О.РИБАЧУК