Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ
АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

НАКАЗ
07.07.2004 N 569/38

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 липня 2004 р. за N 931/9530

Про затвердження Положення про центральну та
республіканську (Автономна Республіка Крим),
обласні, Київську та Севастопольську міські,
районні (міські) психолого-медико-педагогічні
консультації

На виконання Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ), "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ) та з метою своєчасного виявлення дітей з вадами розвитку і визначення для них адекватних форм психолого-педагогічної та соціально-медичної допомоги наказую:

1. Затвердити Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації (додається).

2. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій створити умови для функціонування психолого-медико-педагогічних консультацій та забезпечити керівництво їх діяльністю (постійно).

3. Центральній психолого-медико-педагогічній консультації Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи здійснювати науково-методичне забезпечення республіканської (Автономна Республіка Крим), обласних, Київської та Севастопольської міських, районних (міських) психолого-медико-педагогічних консультацій, координувати їх діяльність, забезпечувати дотримання державних вимог до змісту їх діяльності, форм і методів роботи консультантів (постійно).

4. Уважати Положення про зональну та центральну психолого-медико-педагогічні консультації, затверджене наказом Міністерства освіти України від 13.05.93 N 134 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02.06.93 за N 61, таким, що втратило чинність.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника Міністра Огнев'юка В.О. та віце-президента АПН України Савченко О.Я.

Міністр В.Г.Кремень

Перший віце-президент АПН України В.М.Мадзігон

Погоджено:

Заступник міністра охорони здоров'я України О.М.Орда

Заступник міністра праці та соціальної політики України Л.М.Дроздова

Затверджено
Наказ Міністерства
освіти і науки України та
Академії педагогічних
наук України
07.07.2004 N 569/38

Положення
про центральну та республіканську (Автономна
Республіка Крим), обласні, Київську та
Севастопольську міські, районні (міські)
психолого-медико-педагогічні консультації

1. Загальні положення

1.1. Психолого-медико-педагогічні консультації (далі - ПМПК) є державними діагностико-корекційними структурами, що функціонують у системі освіти і науки України та Академії педагогічних наук України.

1.2. У своїй діяльності центральна та республіканська (Автономна Республіка Крим), обласні, Київська та Севастопольська міські, районні (міські) ПМПК (далі - регіональні ПМПК) керуються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Конвенцією ООН про права дитини, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями відповідних органів виконавчої влади, цим Положенням та власними статутами (положеннями).

1.3. Діяльність ПМПК спрямована на:

- виявлення, облік, діагностичне обстеження дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, віком до 18 років;

- направлення їх до спеціальних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, лікувальних закладів відповідного типу, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення;

- надання індивідуальної корекційної допомоги та добір відповідних програм навчання цієї категорії дітей;

- консультування батьків (осіб, які їх замінюють), педагогів, медичних працівників з питань навчання, виховання, соціальної адаптації та інтеграції у суспільне життя дітей з відхиленнями в психофізичному розвитку;

- просвітницьку діяльність серед населення.

1.4. ПМПК діють в Автономній Республіці Крим (республіканська ПМПК), у кожній області України (обласні ПМПК), у Києві та Севастополі (міські ПМПК), у районах (містах). У кожній загальноосвітній спеціальній школі (школі-інтернаті) діють шкільні психолого-медико-педагогічні комісії (далі - шкільні комісії), положення про які затверджується Міністерством освіти і науки України.

1.5. Головною діагностико-корекційною структурою системи освіти України є центральна психолого-медико-педагогічна консультація (далі - центральна ПМПК), яка є структурним підрозділом Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи АПН України.

1.6. Центральна ПМПК підпорядкована і підзвітна Міністерству освіти і науки України та Академії педагогічних наук України.

1.7. Центральна ПМПК здійснює науково-методичні, організаційні та координувальні функції в діяльності регіональних ПМПК.

1.8. Республіканська, обласна, Київська та Севастопольська міські ПМПК є державними закладами Міністерства освіти і науки України, мають права юридичної особи, самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства України, печатку з власним найменуванням, ідентифікаційним кодом тощо.

1.9. Республіканська ПМПК (Автономна Республіка Крим) здійснює науково-методичні, організаційні та координувальні функції в діяльності районних (міських) ПМПК на території Автономної Республіки Крим.

1.10. Республіканська ПМПК (Автономна Республіка Крим) підпорядкована і підзвітна Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, методично - центральній ПМПК.

1.11. Обласна ПМПК підпорядкована і підзвітна управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації, методично-центральній ПМПК.

1.12. Міські ПМПК у Києві та Севастополі мають усі повноваження обласної ПМПК; підпорядковані й підзвітні Київському та Севастопольському управлінням освіти і науки міських державних адміністрацій, методично-центральній ПМПК.

1.13. Районна (міська) ПМПК створюється при районних (міських) центрах практичної психології і соціальної роботи або методичних кабінетах відділів освіти місцевих державних адміністрацій. Районна (міська) ПМПК підзвітна обласній ПМПК. Районні ПМПК міст Києва та Севастополя підзвітні Київській та Севастопольській міським ПМПК.

1.14. Районна (міська) ПМПК не має прав юридичної особи.

2. Основні завдання

2.1. Центральна психолого-медико-педагогічна консультація:

2.1.1. Науково-методичне забезпечення роботи регіональних ПМПК, координація та контроль за діяльністю республіканської (Автономна Республіка Крим), обласних, Київської та Севастопольської міських ПМПК.

2.1.2. Розгляд конфліктних та найбільш діагностично складних випадків для визначення провідного порушення, що спричинило відхилення у психофізичному розвитку дитини; підтвердження, уточнення та зміна раніше встановленого діагнозу; визначення для дитини форм і методів навчання відповідно до їхніх індивідуальних особливостей та психофізичного розвитку.

2.1.3. Ведення банку даних і створення єдиної системи обліку дітей з відхиленнями в розвитку та форм наданої їм допомоги.

2.1.4. Унесення пропозицій у відповідні органи центральної виконавчої влади щодо раціонального розвитку мережі спеціальних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів (шкіл-інтернатів, навчально-виховних комплексів, класів інтенсивної педагогічної корекції при загальноосвітніх школах, груп компенсуючого типу в дошкільних навчальних закладах тощо), лікувально-профілактичних закладів, навчально-реабілітаційних центрів, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення і створення умов для інтегрованого навчання дітей з особливими освітніми потребами.

2.1.5. Надання рекомендацій про направлення дітей до відповідних навчальних закладів для дітей дошкільного і шкільного віку, лікувально-профілактичних, реабілітаційних закладів для поглибленого і динамічного вивчення їхніх можливостей навчатися, уточнення захворювання, відхилень у розвитку та отримання корекційно-реабілітаційної допомоги.

2.1.6. Моніторинг та експертиза діагностичних методик, що застосовуються ПМПК, інновацій у галузі діагностики та корекції відхилень у психофізичному розвитку дітей.

2.1.7. Проведення науково-пошукової роботи, спрямованої на розроблення та адаптацію діагностично-методичних матеріалів для ПМПК.

2.1.8. Упровадження досягнень психодіагностики та новітніх корекційно-стимулювальних програм у роботу регіональних ПМПК.

2.1.9. Вивчення, узагальнення та розповсюдження досвіду роботи республіканської (Автономна Республіка Крим), обласних, міст Києва та Севастополя, районних (міських) ПМПК.

2.1.10. Надання індивідуальної діагностико-корекційної допомоги дітям з відхиленнями в психофізичному розвитку.

2.1.11. Сприяння кваліфікаційному, творчому, науковому зростанню консультантів ПМПК шляхом проведення курсів підвищення кваліфікації, науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів тощо.

2.1.12. Підвищення кваліфікації завідувачів і консультантів республіканської (Автономна Республіка Крим), обласних, міст Києва та Севастополя, районних та міських ПМПК.

2.1.13. Проведення атестації завідувачів і консультантів республіканської (Автономна Республіка Крим), обласних, Київської та Севастопольської міських ПМПК атестаційною комісією Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи у встановленому порядку.

2.1.14. Надання консультативно-просвітницької допомоги батькам (особам, які їх замінюють), педагогам, практичним психологам (соціальним педагогам), лікарям, громадськості з питань виховання, навчання та лікування дітей з відхиленнями в психофізичному розвитку, порушеннями поведінки тощо.

2.2. Республіканська (Автономна Республіка Крим), обласні, Київська та Севастопольська міські психолого-медико-педагогічні консультації

2.2.1. Здійснення науково-методичних, організаційних, координувальних функцій та контролю за діяльністю районних (міських) ПМПК, шкільних комісій на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

2.2.2. Ведення банку даних дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, спільно з управліннями охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

2.2.3. Унесення пропозицій у відповідні органи управління освітою щодо розвитку мережі спеціальних навчальних закладів для дітей дошкільного і шкільного віку.

2.2.4. Здійснення діагностичного обстеження дітей з метою виявлення порушень їхнього психофізичного розвитку, установлення діагнозу та визначення адекватних умов навчання, виховання, лікування, соціально-трудової адаптації.

2.2.5. Розгляд конфліктних та найбільш діагностично складних випадків для визначення основного порушення, що спричинило відхилення у психофізичному розвитку дитини; підтвердження, уточнення та зміна раніше встановленого діагнозу; визначення для дитини відповідного типу загальноосвітнього навчального закладу, установи та закладу системи праці та соціального захисту населення чи лікувального закладу.

2.2.6. Рекомендації про направлення дітей до спеціальних дошкільних, загальноосвітніх навчальних, лікувально-профілактичних закладів, навчально-реабілітаційних центрів, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення для поглибленого і динамічного вивчення їхніх можливостей навчатися, уточнення захворювання, відхилень у розвитку та отримання корекційної допомоги.

2.2.7. Надання індивідуальної діагностико-корекційної допомоги дітям з відхиленнями в психофізичному розвитку з метою поглибленого вивчення потенційних можливостей розвитку та визначення програми навчання.

2.2.8. Надання консультативно-методичної допомоги сім'ям, які виховують удома дітей з тяжкими порушеннями психофізичного розвитку.

2.2.9. Вивчення, узагальнення та розповсюдження кращого досвіду роботи міських, районних ПМПК та шкільних комісій.

2.2.10. Сприяння кваліфікаційному, творчому, науковому зростанню консультантів ПМПК шляхом періодичної атестації, направлення на курси підвищення кваліфікації, науково-практичні конференції, семінари, тренінги тощо.

2.2.11. Надання консультативно-просвітницької допомоги батькам (особам, які їх замінюють), педагогам, практичним психологам (соціальним педагогам), лікарям, громадськості з питань виховання, навчання та лікування дітей з відхиленнями в психофізичному розвитку, їхньої соціально-трудової адаптації та інтеграції у суспільне життя.

2.2.12. Проведення роз'яснювальної роботи серед населення, працівників закладів освіти, охорони здоров'я, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення тощо про необхідність раннього виявлення та організації своєчасної допомоги дітям з відхиленнями в розвитку.

2.2.13. Підготовка аналітичної звітності центральній ПМПК.

2.3. Районна (міська) психолого-медико-педагогічна консультація.

2.3.1. Своєчасне виявлення, облік дітей з вадами розвитку (як тих, які перебувають на обліку в дитячих медичних закладах, так і з числа дітей із труднощами у навчанні в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах), визначення для них адекватних форм соціально-педагогічної чи медичної допомоги.

2.3.2. Попередній збір даних про стан здоров'я та розвиток дитини з метою направлення її на діагностичне вивчення в ПМПК.

2.3.3. Здійснення психолого-медико-педагогічного обстеження дітей з метою виявлення порушень їхнього психофізичного розвитку, установлення діагнозу і визначення умов реабілітації, корекційного навчання, виховання, лікування, соціально-трудової адаптації.

2.3.4. Направлення дітей із складними для діагностики порушеннями психофізичного розвитку на обстеження обласною (прирівненою до неї) ПМПК для встановлення остаточного діагнозу і визначення адекватних умов навчання, виховання, лікування, соціально-трудової адаптації.

2.3.5. Консультативно-методична допомога батькам (особам, які їх замінюють), педагогам, лікарям, працівникам соціально-психологічних служб з питань виховання, навчання і лікування дітей з відхиленнями в розвитку, з девіантною поведінкою, у тому числі тих, які не підлягають направленню до спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів.

2.3.6. Проведення роз'яснювальної роботи серед населення, працівників закладів освіти, охорони здоров'я, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення тощо про необхідність раннього виявлення та організації своєчасної допомоги дітям з відхиленнями в розвитку.

2.3.7. Організація, координація, консультативно-методична допомога шкільним психолого-медико-педагогічним комісіям та контроль за їх роботою.

2.3.8. Участь у розробці пропозицій щодо розвитку мережі спеціальних навчальних закладів для дітей дошкільного і шкільного віку, створення умов для інтегрованого навчання дітей з особливими освітніми потребами.

2.3.9. Підготовка аналітичної звітності для республіканської (Автономна Республіка Крим), обласних, міст Києва та Севастополя ПМПК.

3. Склад центральної та регіональних
психолого-медико-педагогічних консультацій

3.1. Для здійснення консультативно-діагностичної, індивідуально-корекційної, координаційної та методичної роботи до складу центральної та регіональних ПМПК входять працівники згідно з додатком 1.

3.2. Для роботи в регіональних ПМПК можуть запрошуватися окремі фахівці системи освіти, охорони здоров'я, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення.

3.3. Науково-пошукову та методичну роботу в центральній та регіональних ПМПК здійснюють наукові і педагогічні працівники відповідних наукових установ АПН України, вищих навчальних закладів, інститутів післядипломної педагогічної освіти тощо.

3.4. Центральна ПМПК працює в тісному співробітництві з Інститутом психології ім. Г.С. Костюка АПН України, Інститутом спеціальної педагогіки АПН України, Інститутом судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров'я України, Міністерством праці та соціальної політики України, Міністерством України у справах сім'ї, дітей та молоді, іншими міністерствами та відомствами, психологічною службою системи освіти України, а також із громадськими організаціями. Обласна, районна (міська) ПМПК працює в тісному співробітництві з вищими навчальними закладами, інститутами післядипломної педагогічної освіти, відповідними управліннями (відділами) місцевих державних адміністрацій, психологічною службою системи освіти, громадськими та іншими організаціями.

3.5. Діяльність центральної та регіональних ПМПК забезпечується висококваліфікованими консультантами, які мають відповідну вищу освіту і за своїм статусом належать до педагогічних працівників.

4. Організація роботи

4.1. Центральна психолого-медико-педагогічна консультація.

4.1.1. Направлення дітей на діагностичне обстеження до центральної ПМПК здійснюється з ініціативи батьків (осіб, які їх замінюють) або республіканської (Автономна Республіка Крим), обласних, Київської та Севастопольської міських ПМПК.

4.1.2. Обстеження дітей здійснюється тільки в присутності батьків або осіб, які їх замінюють.

4.1.3. На підставі даних обстеження дитини центральною ПМПК робиться висновок про індивідуальні особливості розвитку дитини та приймається колегіальне рішення про форму організації корекційного навчання, виховання та лікування; даються рекомендації щодо їхньої реабілітації та соціально-трудової адаптації.

4.1.4. У разі, якщо заключний діагноз може бути встановлений лише після тривалого вивчення дитини, центральна ПМПК направляє її до відповідного навчального закладу на пробне навчання терміном на один навчальний рік, а у разі потреби - до лікувального закладу.

4.1.5. Батькам або особам, які їх замінюють, видається витяг з протоколу діагностичного засідання центральної ПМПК з діагнозом та рекомендаціями про форму корекційного навчання дитини.

4.1.6. Висновок центральної ПМПК є підставою для направлення дітей до спеціальних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, а також до закладів системи охорони здоров'я, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, організації відповідних форм навчання.

4.2. Регіональні (республіканська, обласна, Київська та Севастопольська міські, районна (міська) психолого-медико-педагогічні консультації.

4.2.1. Республіканська, обласна, Київська та Севастопольська міські, районна (міська) ПМПК здійснюють активне виявлення дітей з порушеннями психофізичного розвитку спільно з управліннями охорони здоров'я регіональних державних адміністрацій

4.2.2. Діагностичне обстеження дітей здійснюється з ініціативи районних (міських) ПМПК, адміністрації (за поданням фахівців соціально-психологічної служби, педагогічних працівників) загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, а також за заявами батьків (осіб, які їх замінюють) при наявності таких документів:

- свідоцтва про народження дитини;

- витягу з історії розвитку (хвороби) дитини (медична картка дитини);

- розгорнутої характеристики із загальноосвітнього чи дошкільного навчального закладу, у якому перебуває дитина;

- зошитів з рідної мови, математики (якщо дитина навчається), малюнків;

- результатів попереднього обстеження дитини лікарями (психіатром, отоларингологом, офтальмологом, неврологом), логопедами, практичними психологами, педагогами системи освіти та охорони здоров'я України (Картка стану здоров'я і розвитку дитини).

4.2.3. Обстеження дітей здійснюється в присутності батьків (осіб, які їх замінюють).

4.2.4. Районна (міська) ПМПК проводить діагностичне обстеження дітей відповідно до графіка, погодженого з обласною (прирівненою до неї) ПМПК та з участю її представника. Видані районною (міською) ПМПК документи завіряються печаткою ПМПК, якій вона методично підпорядкована.

4.2.5. На основі даних обстеження дитини робиться висновок про характер відхилень у її розвитку, приймається колегіальне рішення про форму організації корекційного навчання, виховання і лікування дитини з урахуванням її психофізичних можливостей та індивідуальних особливостей; при необхідності даються рекомендації щодо реабілітації, соціальної та трудової адаптації дітей.

У разі, якщо остаточний діагноз може бути встановлений лише в процесі навчання, ПМПК дає рекомендацію про направлення дитини до відповідного навчального закладу на пробне навчання терміном на один навчальний рік і стежить за динамікою її розвитку з наступним переглядом попереднього діагнозу.

4.2.6. Висновок республіканської, обласної, районної (міської) ПМПК має рекомендаційний характер і є підставою для направлення дітей органами управління освітою, охорони здоров'я, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення до відповідних навчальних або лікувальних закладів за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

4.2.7. У центральній та регіональних ПМПК ведеться така документація:

- Журнал обліку дітей (додаток 2);

- Книга протоколів діагностичного засідання ПМПК (додаток 3);

- Картка стану здоров'я і розвитку дитини (додаток 4);

- Картка індивідуально-корекційної роботи з дитиною (додаток 5);

- Бланки виклику на діагностичне засідання ПМПК (додаток 6);

- Витяг з протоколу діагностичного засідання ПМПК (додаток 7);

- Плани індивідуально-корекційної роботи з дітьми (робоча документація конкретного фахівця) (форма довільна);

- Журнал обліку консультацій батькам, учителям, медпрацівникам (форма довільна);

- План роботи ПМПК на навчальний рік (додаток 8);

- Дидактичні матеріали та методики, що використовує ПМПК для діагностичного обстеження дітей (рекомендовані центральною ПМПК).

4.2.8. Виїзні засідання республіканської, обласної, районної (міської) ПМПК у загальноосвітні чи дошкільні навчальні заклади дозволяється проводити у скороченому складі (але не менше 3-х фахівців) з обов'язковою участю дитячого лікаря-психіатра, учителя-дефектолога, практичного психолога.

5. Управління психолого-медико-педагогічними
консультаціями

5.1. Центральну, республіканську, обласну, Київську та Севастопольську міські, районну (міську) ПМПК очолює завідувач, який призначається наказом відповідного органу управління освітою.

5.2. Завідувач центральної, регіональної ПМПК:

- у межах своєї компетенції взаємодіє з вищими навчальними закладами, інститутами післядипломної педагогічної освіти, відповідними управліннями (відділами) місцевих державних адміністрацій, психологічною службою системи освіти, громадськими організаціями тощо;

- планує й організовує роботу ПМПК, здійснює підбір кадрів;

- видає розпорядження, які є обов'язковими для консультантів ПМПК;

- створює належні умови для продуктивної праці консультантів ПМПК;

- затверджує штатний розпис, статті витрат та асигнувань на утримання консультації тощо (якщо ПМПК - юридична особа).

5.3. Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, відділи освіти районних (міських) державних адміністрацій забезпечують відповідні ПМПК необхідними приміщеннями, обладнанням, наочно-дидактичними та методичними матеріалами, комп'ютерною технікою тощо.

6. Припинення діяльності центральної та регіональних
психолого-медико-педагогічних консультацій

6.1. Припинення діяльності центральної ПМПК здійснюється за поданням Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи АПН України на підставі рішення Президії АПН України за погодженням з Міністерством освіти і науки України.

6.2. Припинення діяльності республіканської, обласної, Київської та Севастопольської міських ПМПК здійснюється у формі їх реорганізації або ліквідації згідно з чинним законодавством за рішенням засновника.

6.3. При реорганізації центральної та регіональної ПМПК їх права та обов'язки переходять до правонаступника.

6.4. При реорганізації або ліквідації ПМПК звільненим працівникам гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

6.5. ПМПК, яка є юридичною особою, уважається ліквідованою (реорганізованою) з моменту виключення її з державного реєстру підприємств, установ та організацій України.

Заступник Міністра Т.М.Десятов

Директор Українського НМЦ практичної психології
і соціальної роботи АПН України В.Г.Панок

Додаток 1
до пункту 3.1 Положення
про центральну та
регіональні
психолого-медико-педагогічні
консультації

Склад
центральної, республіканської,
обласної, міської та районної
психолого-медико-педагогічних
консультацій

завідувач - кваліфікований фахівець із зазначених нижче дефектологічних спеціальностей;

лікар-психіатр (дитячий);

лікар-невролог;

практичний психолог - фахівець з питань інтелектуального розвитку дитини;

практичний психолог - фахівець з питань девіантної поведінки;

учитель-логопед;

учитель-дефектолог (олігофренопедагог);

учитель-дефектолог (сурдопедагог);

учитель-дефектолог (тифлопедагог);

секретар;

бухгалтер та обслуговувальний персонал (у ПМПК з правами юридичної особи).

Додаток 2
до пункту 4.2.7 Положення
про центральну та
регіональні
психолого-медико-педагогічні
консультації

    _________________________________________________
(назва територіального органу управління освітою)
______________________________________________
психолого-медико-педагогічна консультація

               ЖУРНАЛ
обліку дітей, обстежених ПМПК

-----------------------------------------------------------------
| N |Прізвище, |Прізвище |Місце |Причина |Висновок |Прим.|
|з/п|ім'я, по |супровід-|навчання |звернення,|ПМПК | |
| |батькові |ника |(перебу- |попередній|(діагноз і| |
| |дитини, |дитини |вання) |діагноз |рекоменда-| |
| |домашня | |дитини | |ції) | |
| |адреса | | | | | |
|---+-----------+---------+---------+----------+----------+-----|
| | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------

Додаток 3
до пункту 4.2.7 Положення
про центральну та
регіональні
психолого-медико-педагогічні
консультації

    _________________________________________________
(назва територіального органу управління освітою)

__________________________________________
психолого-медико-педагогічна консультація

     КНИГА ПРОТОКОЛІВ ДІАГНОСТИЧНОГО ЗАСІДАННЯ ПМПК

   1. Дата засідання.

2. Присутні члени діагностичного засідання, їх підписи.

3. Порядковий номер запису дитини, яка обстежується.

4. Реєстраційний номер запису дитини з журналу обліку.

5. Прізвище, ім'я, вік дитини на час обстеження.

6. Хід обстеження:

6.1. Номер та назва (умовна, робоча) завдання (запитання
бесіди), що пропонується дитині.

6.2. Відповіді на запитання, стисла оцінка та якісна
характеристика процесу виконання діагностичних завдань.

7. Психолого-медико-педагогічний висновок та рекомендації
щодо навчально-корекційної роботи чи лікування.

Члени діагностичного засідання:

________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 4
до пункту 4.2.7 Положення
про центральну та
регіональні
психолого-медико-педагогічні
консультації

       КАРТКА СТАНУ ЗДОРОВ'Я I РОЗВИТКУ ДИТИНИ*
(дані попереднього обстеження)

   Назва ПМПК __________________________________________________
Місцезнаходження (адреса) ___________________________________
Телефон _____________________________________________________

Загальні відомості про дитину

1. Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________

2. Дата народження _________, вік на час обстеження ______ р.

3. Місце проживання _________________________________________

4. У яких закладах виховувалась і навчалась _________________

5. Ким направлена на обстеження _____________________________

6. Мета обстеження, скарги __________________________________

7. Стислі відомості про сім'ю дитини та умови виховання _____
_____________________________________________________________

Основні медичні висновки

1. Педіатра (розгорнуті анамнестичні дані з історії розвитку
дитини та стан її здоров'я) ______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_______________
* Картка дійсна для заповнення в усіх закладах системи
освіти, охорони здоров'я, установ та закладів системи праці та
соціального захисту населення України.

   2. Психіатра ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Офтальмолога _____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. Отоларинголога ___________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Невролога _______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6. Хірурга (у разі потреби ) ________________________________
__________________________________________________________________

7. Медико-генетичної консультації (у разі потреби) __________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

8. Іншого фахівця ___________________________________________
__________________________________________________________________

Дані логопедичного обстеження

(загальна характеристика спілкування: жестами, окремими
словами, фразовим мовленням; словниковий запас, граматична будова
мовлення, вимова і розпізнавання звуків, читання, письмо) ________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Висновок про наявність специфічних мовленнєвих порушень
(алалія, дислалія, заїкання, дизартрія, ринолалія, дисграфія,
дислексія, фонетико-фонематичне недорозвинення, загальне
недорозвинення мовлення) та рекомендації щодо їх корекції
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________ Дата ___________ Підпис _____________

        Результати психологічного обстеження

   (Адекватність поведінки, особливості  контакту,  наявність
інтересу   до   співпраці   з  дорослим,  характеристика
предметно-практичних   дій,   працездатності,   здатність
зосереджуватися, аналізувати предмети, виділяти суттєві ознаки,
окремі частини, установлювати схоже і відмінне, узагальнювати,
здійснювати класифікацію, переносити вміння в нові пізнавальні
ситуації, міра самостійності, характер  необхідної  допомоги,
навчуваність,    здатність    міркувати,    установлювати
причиново-наслідкові  зв'язки,  робити   умовиводи,   стан
емоційно-вольової сфери, особливості формування особистості)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   Практичний психолог ___________ підпис ________ дата ________

          Педагогічна характеристика

   (характеристика знань, умінь, навичок, інтересів, труднощі в
навчанні, особливості поведінки)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   Педагог _____________________________  ________    ______
       (прізвище, ім'я, по батькові)  (підпис)    (дата)

Додаток 5
до пункту 4.2.7 Положення
про центральну та
регіональні
психолого-медико-педагогічні
консультації

    _________________________________________________
    (назва територіального органу управління освітою)
      _________________________________________
      психолого-медико-педагогічна консультація

       КАРТКА ІНДИВІДУАЛЬНО-КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ
              З ДИТИНОЮ

     (заповнюється на тих дітей, яким надаватиметься
       корекційно-педагогічна допомога в умовах
      психолого-медико-педагогічної консультації)


   1. Прізвище, ім'я, вік дитини.

   2. Місце виховання чи навчання дитини (сім'я, дошкільний чи
загальноосвітній навчальний заклад).

   3. Скарги педагогів чи батьків.

   4. Ким направлена дитина (з власної ініціативи батьків,
учителями, районною ПМПК, шкільною психолого-медико-педагогічною
комісією).

   5. Характеристика проблем дитини.

   6. Дані додаткових консультацій в окремих фахівців (у разі
потреби).

   7. Дати занять.

   8. Результати   обстеження   дитини   після   наданої
корекційно-педагогічної допомоги.

   Завідувач ПМПК _____________________________     ________
          (прізвище, ім'я, по батькові)     (підпис)

   Фахівець ПМПК _____________________________     ________
          (прізвище, ім'я, по батькові)     (підпис)

Додаток 6
до пункту 4.2.7 Положення
про центральну та
регіональні
психолого-медико-педагогічні
консультації

    _________________________________________________
    (назва територіального органу управління освітою)

      _________________________________________
      психолого-медико-педагогічна консультація

   Місцезнаходження (адреса) ___________________________________

   Телефон _____________________________________________________

        ВИКЛИК НА ДІАГНОСТИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ

   Шановний (на) _______________________________________________

   Ваша дитина _________________________________________________
буде обстежена на діагностичному засіданні ПМПК "___" ________
200__ р. о ____ год. ____ хв.

   Просимо Вас прибути з дитиною за вказаною адресою.
   Необхідно мати такі документи:

   1. Свідоцтво про народження дитини.

   2. Картку стану здоров'я і розвитку дитини.

   3. Зошити з математики та  рідної  мови  (якщо  дитина
навчається), малюнки.

   4. Витяг з протоколу діагностичного засідання регіональної
ПМПК (для Центральної ПМПК).
   Обстеження дітей проводиться в присутності батьків (осіб, які
їх замінюють) або педагогічних працівників (за письмовою згодою
батьків).

   Секретар ПМПК _____________________________     ________
          (прізвище, ім'я, по батькові)     (підпис)

Додаток 7
до пункту 4.2.7 Положення
про центральну та
регіональні
психолого-медико-педагогічні
консультації

    _________________________________________________
    (назва територіального органу управління освітою)

      _________________________________________
      психолого-медико-педагогічна консультація

   Місцезнаходження (адреса) ___________________________________
   Телефон _____________________________________________________

               ВИТЯГ
      з протоколу діагностичного засідання ПМПК
        N ____ від "___" __________ 200__ р.

   Виданий _____________________________________________________

   Прізвище, ім'я, по батькові дитини __________________________

   Число, місяць, рік народження _______________________________

   Діагноз: ____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   Рекомендовано:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   Завідувач ПМПК _____________________________     ________
          (прізвище, ім'я, по батькові)     (підпис)

   Секретар ПМПК _____________________________     ________
          (прізвище, ім'я, по батькові)     (підпис)

   М.П.

Додаток 8
до пункту 4.2.7 Положення
про центральну та
регіональні
психолого-медико-педагогічні
консультації

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                   ____________________________
                   Начальник управління
                   ____________________________
                   (відділу) освіти і науки
                   ____________________________
                   обласної (районної, міської)
                   ____________________________
                   держадміністрації

                   "___" ______________ 200_ р.

                ПЛАН
        роботи психолого-медико-педагогічної
              консультації
           _______________________
           (область, район, місто)

         на 200_ - 200_ навчальний рік

------------------------------------------------------------------
| N | Основні напрями | Зміст роботи | Терміни |Відпові-  |
|з/п |   роботи   |        |виконання |дальний   |
|----+------------------+----------------+----------+------------|
| 1 |Діагностична   | ______________ |     |      |
|  |робота (виявлення | ______________ |     |      |
|  |та обстеження   | ______________ |     |      |
|  |дітей)      | ______________ |     |      |
|----+------------------+----------------+----------+------------|
| 2 |Консультативна  | ______________ |     |      |
|  |робота      | ______________ |     |      |
|----+------------------+----------------+----------+------------|
| 3 |Індивідуально-  | ______________ |     |      |
|  |корекційна    | ______________ |     |      |
|  |робота з     | ______________ |     |      |
|  |дітьми в ПМПК   |        |     |      |
|----+------------------+----------------+----------+------------|
| 4 |Психолого-    | ______________ |     |      |
|  |педагогічна і   | ______________ |     |      |
|  |медична      | ______________ |     |      |
|  |просвіта (з    |        |     |      |
|  |учителями     |        |     |      |
|  |початкових класів,|        |     |      |
|  |вихователями   |        |     |      |
|  |дошкільних    |        |     |      |
|  |навчальних    |        |     |      |
|  |закладів,     |        |     |      |
|  |логопедами,    |        |     |      |
|  |педіатрами,    |        |     |      |
|  |практичними    |        |     |      |
|  |психологами)   |        |     |      |
|----+------------------+----------------+----------+------------|

| 5 |Координація й   | ______________ |     |      |
|  |узагальнення   | ______________ |     |      |
|  |діяльності роботи | ______________ |     |      |
|  |районних (міських)|        |     |      |
|  |ПМПК та шкільних |        |     |      |
|  |комісій      |        |     |      |
|----+------------------+----------------+----------+------------|
| 6 |Методична робота | ______________ |     |      |
|----+------------------+----------------+----------+------------|
| 7 |Підвищення    | ______________ |     |      |
|  |кваліфікаційного | ______________ |     |      |
|  |рівня фахівців  |        |     |      |
|----+------------------+----------------+----------+------------|
| 8 |Робота з батьками,| ______________ |     |      |
|  |діти яких мають  | ______________ |     |      |
|  |тяжкі порушення  | ______________ |     |      |
|  |психофізичного  |        |     |      |
|  |розвитку і не   |        |     |      |
|  |охоплені     |        |     |      |
|  |спеціальним    |        |     |      |
|  |навчанням     |        |     |      |
|----+------------------+----------------+----------+------------|
| 9 |         | ______________ |     |      |
------------------------------------------------------------------