ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА
12.05.2005 N 82

Про Правила внутрішнього трудового розпорядку
працівників Секретаріату та патронатної служби
Центральної виборчої комісії

З метою вдосконалення організації праці, зміцнення трудової та виконавської дисципліни, встановлення загальних правил діяльності Секретаріату та патронатної служби Центральної виборчої комісії, відповідно до статті 142 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ), Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ), керуючись статтями 10, 11, 12, 33, 34 та 35 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити за погодженням із профспілковим комітетом Центральної виборчої комісії Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників Секретаріату та патронатної служби Центральної виборчої комісії, що додаються.

2. Керівнику Секретаріату Комісії Кавуну М.Г. забезпечити ознайомлення із цими Правилами працівників Секретаріату та патронатної служби Комісії під розписку, виготовлення і розміщення їх тексту в приміщеннях Центральної виборчої комісії.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Центральної виборчої комісії від 14 серпня 1998 року N 353 "Про Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників Секретаріату Центральної виборчої комісії" та від 27 серпня 1999 року N 200 "Про внесення змін і доповнень до Правил внутрішнього трудового розпорядку працівників Секретаріату Центральної виборчої комісії".

Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від "12" травня 2005 року N 82

Правила
внутрішнього трудового розпорядку
працівників Секретаріату та патронатної
служби Центральної виборчої комісії

I. Загальні положення

1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Секретаріату та патронатної служби Центральної виборчої комісії (далі - Правила) розроблені відповідно до статті 43 Конституції України ( 254к/96-ВР ), Кодексу законів про працю України ( 322-08 ), Законів України "Про державну службу" ( 3723-12 ), "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Регламенту Центральної виборчої комісії , інших нормативно-правових актів.

2. Правила визначають внутрішній трудовий розпорядок працівників Секретаріату та патронатної служби Центральної виборчої комісії (далі - Комісії), режим їх роботи, засади регулювання трудових відносин, умови заохочення працівників за сумлінну працю, відповідальність за порушення трудової дисципліни та запроваджуються з метою вдосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності та якості роботи працівників.

3. Правила є обов'язковими для всіх працівників Секретаріату та патронатної служби Комісії.

4. Правила затверджуються та змінюються Комісією за погодженням з профспілковим комітетом Комісії.

5. Правила доводяться до відома працівників Секретаріату та патронатної служби Комісії під розписку та вивішуються в її приміщеннях на видному місці.

6. У Комісії трудова дисципліна грунтується на засадах чесного і сумлінного виконання працівниками своїх обов'язків, створення необхідних організаційних та економічних умов для високоефективної роботи, свідомого ставлення до неї, застосування методів переконання, виховання та заохочення за сумлінну працю.

II. Порядок прийняття, переведення та звільнення
державних службовців та інших категорій працівників

1. Призначення на посади та звільнення з посад працівників Секретаріату та патронатної служби Комісії здійснюються відповідно до Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ) та Кодексу законів про працю України ( 322-08 ).

Прийняття на державну службу на посади третьої - сьомої категорій, передбачених статтею 25 зазначеного Закону ( 3723-12 ), та на інші прирівняні до них посади проводиться на конкурсній основі у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N 169 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців", крім випадків, передбачених іншими законами України.

Порядок перебування на державній службі працівників патронатної служби Комісії на посадах, передбачених штатним розписом Комісії, регулюється Положенням про патронатну службу Комісії, що затверджується Комісією.

2. Просування по службі державного службовця, який зарахований до кадрового резерву чи пройшов стажування, а також прийняття на роботу державного службовця, який припинив державну службу у зв'язку з відставкою, може здійснюватися за розпорядженням Голови Комісії без конкурсного відбору.

За розпорядженням Голови Комісії без конкурсного відбору або стажування на державну службу можуть також прийматися особи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 1994 року N 423 "Про деякі питання застосування статей 4, 15 і 27 Закону України "Про державну службу".

3. Призначення на посади та звільнення з посад працівників Секретаріату та патронатної служби Комісії здійснюється за розпорядженням Голови Комісії.

Днем початку виконання працівником своїх службових обов'язків є день, дата якого зазначена в розпорядженні Голови Комісії. Останнім робочим днем працівника, який звільняється, є день його звільнення.

4. Погодження чи подання кандидатур на посади керівників структурних підрозділів Секретаріату та працівників патронатної служби Комісії здійснюється відповідно до Регламенту Центральної виборчої комісії , Положення про Секретаріат Центральної виборчої комісії та Положення про патронатну службу Центральної виборчої комісії.

5. Прийняття на роботу всіх інших категорій працівників здійснюється на загальних підставах відповідно до чинного законодавства.

6. Не можуть бути призначеними на посаду в Секретаріаті або патронатній службі Комісії особи, які:

- визнані в установленому порядку недієздатними;

- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

- у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підконтрольні або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

- в інших випадках, установлених законами України.

7. При прийнятті на роботу кандидат подає до відділу кадрової і режимної роботи та з питань державної служби Секретаріату Комісії:

- трудову книжку, оформлену в установленому порядку;

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

- заяву про прийняття на роботу або заяву про участь у конкурсі на заміщення вакантної посади (вказується конкретна посада);

- заповнену особову картку за формою N П-2 ДС з відповідними додатками та фотокарткою розміром 4х6 см;

- документи про освіту, науковий ступінь, вчене звання тощо;

- військовий квиток (для військовозобов'язаних);

- документи про пільги;

- декларацію про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім'ї за попередній рік (для державних службовців);

- довідку з попереднього місця роботи про використання відпусток (для осіб, які приймаються на роботу в порядку переведення);

- інші документи, передбачені чинним законодавством України.

8. При укладанні трудового договору забороняється вимагати від особи, яка приймається на роботу, відомості про його партійну і національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством України.

9. Прийняття на роботу оформляється розпорядженням Голови Комісії в порядку, передбаченому статтями 23, 24 КЗпП України ( 322-08 ).

10. При укладенні трудового договору може бути обумовлене випробування з метою перевірки професійного рівня і ділових якостей, відповідності працівника роботі, що йому доручається виконувати. При прийнятті на державну службу може встановлюватися випробування терміном до шести місяців. Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного місяця.

Умови про випробування зазначаються в розпорядженні Голови Комісії про прийняття на роботу.

Якщо після закінчення строку випробування працівник продовжує працювати, то він вважається таким, який витримав випробування. Трудовий договір з ним може бути припинений лише на загальних підставах.

11. У розпорядженні Голови Комісії про прийняття на роботу зазначаються назва посади відповідно до штатного розпису, на яку приймається працівник, та умови оплати праці.

З розпорядженням Голови Комісії про прийняття працівника на роботу (про призначення на посаду) працівник ознайомлюється під розписку.

12. Громадяни України, які вперше зараховуються на державну службу, приймають Присягу державного службовця. Державний службовець підписує текст Присяги, який зберігається в особовій справі. Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці.

13. При прийнятті на державну службу державний службовець ознайомлюється із Загальними правилами поведінки державного службовця, затвердженими наказом Головдержслужби України від 23 жовтня 2000 року N 58 , зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 7 листопада 2000 року за N 783/5004. Листок-ознайомлення засвідчується його власноручним підписом і зберігається в особовій справі.

14. При прийнятті працівника на роботу чи при переведенні його в установленому порядку на іншу роботу в Комісії керівник Секретаріату Комісії або за його дорученням керівник відповідного структурного підрозділу зобов'язаний:

- ознайомити працівника з його посадовою інструкцією (під розписку), а також з умовами та оплатою його праці;

- ознайомити працівника із цими Правилами;

- визначити працівнику робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

- проінструктувати працівника про порядок використання комп'ютерної мережі та засобів зв'язку;

- проінструктувати працівника з техніки безпеки, про виробничу санітарію і гігієну праці, протипожежну охорону та інші правила з охорони праці тощо.

15. Кожному працівнику, який відпрацював понад п'ять днів, робиться відповідний запис у трудовій книжці, а працівнику, який до прийняття на роботу в Комісію не мав трудового стажу, заводиться трудова книжка в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності у відділі кадрової і режимної роботи та з питань державної служби Секретаріату Комісії. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на начальника відділу кадрової і режимної роботи та з питань державної служби Секретаріату Комісії.

Ведення трудових книжок здійснюється відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року N 58 .

16. Голова Комісії, заступники Голови Комісії, секретар Комісії, члени Комісії, керівник Секретаріату Комісії, його заступник, а також керівники структурних підрозділів Секретаріату Комісії можуть доручати підлеглим виконання роботи, не обумовленої посадовою інструкцією або трудовим договором, лише за їх згодою.

Переведення працівників на іншу роботу в Комісії здійснюється за умови службової (виробничої) необхідності відповідно до чинного законодавства України.

17. Припинення трудових відносин між Комісією та працівником може мати місце лише на підставах та у порядку, визначених чинним законодавством України.

Державні службовці та інші працівники Секретаріату Комісії мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це Голову Комісії письмово за два тижні. У разі коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу з причин, передбачених частиною першою статті 38 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ), Голова Комісії своїм розпорядженням звільняє працівника у строк, про який просить працівник.

18. За домовленістю між працівником і Головою Комісії працівник може бути звільнений і до закінчення строку попередження про звільнення.

Строковий трудовий договір (пункти 2 і 3 статті 23 КЗпП України ( 322-08 ) підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, що перешкоджає виконанню роботи за договором, порушення керівництвом законодавства про працю, умов трудового договору та у випадках, передбачених частиною першою статті 38 цього Кодексу.

19. Припинення трудових відносин з ініціативи Голови Комісії не допускається без попередньої згоди профспілкового комітету Комісії, за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України.

20. Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України ( 322-08 ), державна служба припиняється згідно з положеннями Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ), а саме:

- порушення умов реалізації права на державну службу (стаття 4);

- недотримання пов'язаних із проходженням державної служби вимог, передбачених статтею 16;

- досягнення державним службовцем граничного віку перебування на державній службі (стаття 23);

- відставки державних службовців, які займають посади першої або другої категорії (стаття 31);

- виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню державного службовця на державній службі (стаття 12);

- відмови державного службовця від прийняття або порушення Присяги, передбаченої статтею 17;

- неподання або подання державним службовцем неправдивих відомостей щодо його доходів, передбачених статтею 13.

21. Зміна керівників або складу Комісії не може бути підставою для припинення державним службовцем державної служби на займаній посаді з ініціативи новопризначених керівників, крім державних службовців патронатної служби.

22. Перед розірванням трудового договору працівник зобов'язаний повністю розрахуватися за одержані ним матеріальні цінності, повернути або передати всі службові документи та літературу іншій особі, визначеній керівником.

23. У день звільнення відділ кадрової і режимної роботи та з питань державної служби Секретаріату Комісії зобов'язаний видати працівнику його трудову книжку з внесеним до неї записом про звільнення. Записи про причини звільнення до трудової книжки вносяться відповідно до розпорядження Голови Комісії та чинного законодавства з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону. Одночасно з працівником проводиться повний розрахунок.

24. Невиконання або неналежне виконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв або заподіяло значної матеріальної шкоди громадянинові, державі, підприємству, установі, організації чи об'єднанню громадян, є підставою для відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою із збереженням заробітної плати. Рішення про відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою приймається Головою Комісії та оформлюється його розпорядженням.

Тривалість відсторонення від виконання повноважень за посадою не може перевищувати часу службового розслідування. Службове розслідування проводиться відповідно до Порядку проведення службового розслідування стосовно державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року N 950.

Якщо правомірність рішення про відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою не підтверджується результатами службового розслідування, то розпорядження Голови Комісії скасовується.

III. Основні обов'язки і права державних
службовців та інших категорій працівників

1. Основними обов'язками державних службовців та інших категорій працівників Комісії є:

- додержання Конституції України ( 254к/96-ВР ), Законів України, "Про державну службу" ( 3723-12 ), "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), інших нормативно-правових актів, Регламенту Комісії , положень про Секретаріат , патронатну службу, регіональні представництва Комісії та структурні підрозділи Секретаріату Комісії;

- забезпечення ефективної роботи та чесне і сумлінне виконання обов'язків, завдань відповідно до своєї компетенції;

- сумлінне виконання покладених на них обов'язків відповідно до посадових інструкцій, своєчасне і точне виконання законів України, інших нормативно-правових актів, постанов та протокольних рішень Комісії, розпоряджень, доручень Голови Комісії, заступників Голови Комісії, секретаря Комісії, членів Комісії та у межах визначених повноважень - керівника Секретаріату, його заступника, керівників відповідних структурних підрозділів;

- ініціатива і творчість у роботі;

- недопущення дій і вчинків, що можуть зашкодити інтересам людей, держави, негативно вплинути на репутацію працівника Комісії;

- збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання обов'язків, а також іншої інформації, яка згідно з чинним законодавством не підлягає розголошенню;

- недопущення дій, що суперечать національним інтересам України, ускладнюють діяльність Комісії або можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисливих цілях, а також дій, які відповідно до чинного законодавства вважаються корупційними;

- шанобливе ставлення до громадян, керівників і співробітників Комісії, дотримання високої культури спілкування;

- не виявлення всупереч інтересам справи упередженості або прихильності до будь-яких організацій, органів, об'єднань громадян або конкретних осіб;

- постійне вдосконалення організаційної роботи і підвищення професійної кваліфікації;

- підвищення ефективності своєї праці, а також внесення пропозицій щодо вдосконалення робочого процесу та організаційної структури підрозділу;

- дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями;

- вжиття заходів щодо негайного усунення причин і умов, що створюють перешкоди чи ускладнюють нормальне виконання обов'язків, та негайне повідомлення про це Голови Комісії, заступників Голови Комісії, секретаря Комісії, членів Комісії, керівника Секретаріату Комісії або його заступника;

- утримання свого робочого місця та обладнання в порядку, чистоті і справному стані, а також забезпечення встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;

- збереження державної власності, ефективне використання обладнання, економне витрачання матеріалів, електроенергії та інших матеріальних ресурсів (цінностей), додержання чистоти в приміщеннях адміністративного будинку;

- своєчасне подання відділу кадрової і режимної роботи та з питань державної служби Секретаріату Комісії відомостей про зміни, що відбулися у працівника (про вступ до навчального закладу та про його закінчення, зміни прізвища, складу сім'ї, зняття з військового обліку тощо).

2. Повноваження працівників визначаються положеннями про відповідні структурні підрозділи та посадовими інструкціями.

3. Державні службовці Комісії усіх рівнів підлягають атестації у порядку, визначеному Положенням про проведення атестації державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року N 1922 .

4. Не підлягають атестації державні службовці патронатної служби Комісії, а також працівники Секретаріату Комісії, які перебувають на займаній посаді менше ніж один рік.

5. Державні службовці та інші категорії працівників Комісії мають право:

- користуватися правами та свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України;

- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, працівників Комісії та інших осіб;

- брати участь у розгляді питань і прийнятті відповідних рішень (у межах своїх повноважень);

- на оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоюється (якщо він державний службовець), якості виконання своїх обов'язків, досвіду та стажу роботи;

- на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх обов'язків, участь у конкурсах на заміщення вакантних посад більш високої категорії;

- вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку працівника, звинувачень або підозри;

- на здорові, безпечні та належні для високоефективної роботи умови праці;

- на соціальний та правовий захист відповідно до їх статусу;

- захищати свої законні права та інтереси, при потребі в судовому порядку.

6. Конкретні обов'язки та права працівників Секретаріату та патронатної служби Комісії визначаються у посадових інструкціях, що погоджуються керівником Секретаріату Комісії та затверджуються Головою Комісії.

IV. Основні обов'язки керівництва Комісії

1. Голова Комісії, заступники Голови Комісії, секретар Комісії, керівник Секретаріату Комісії зобов'язані:

- неухильно дотримуватися вимог чинного законодавства України про працю;

- створювати для працівників Секретаріату та патронатної служби Комісії умови, необхідні для ефективного виконання функціональних обов'язків, підвищення продуктивності праці;

- забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення державних службовців та інших працівників за результатами їх особистої роботи, раціональне витрачання фонду оплати праці та фонду матеріального заохочення, виплачувати заробітну плату в установлені терміни з наданням розрахункових листів відповідно до статті 110 КЗпП України ( 322-08 );

- забезпечити здійснення заходів, спрямованих на зміцнення трудової і виконавської дисципліни, дотримання встановленого режиму праці та відпочинку;

- забезпечувати вимоги охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки;

- сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників Комісії;

- застосовувати необхідні заходи з профілактики виробничого травматизму та захворювань, створювати необхідні соціально-побутові умови;

- у випадках, передбачених чинним законодавством України, своєчасно надавати пільги і компенсації з урахуванням умов праці, забезпечувати засобами індивідуального захисту;

- забезпечувати систематичне підвищення рівня кваліфікації, економічних і правових знань працівників, у тому числі за рахунок бюджетних коштів на підставі статті 201 КЗпП України ( 322-08 );

- уважно ставитися до потреб і запитів працівників, забезпечувати поліпшення їх житлових і соціально-побутових умов; організувати облік працівників, які потребують поліпшення житлових умов, та розподіляти житло відповідно до чинного законодавства України, забезпечуючи гласність при вирішенні цих питань.

2. У випадках, передбачених чинним законодавством України, керівництво Комісії здійснює свої повноваження разом або за погодженням з профспілковим комітетом Комісії.

V. Робочий час і його використання

1. Робочий час - це встановлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до Правил внутрішнього розпорядку, графіка роботи або умов трудового договору повинен виконувати свої службові (виробничі) обов'язки.

2. Для працівників Комісії встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями - суботою і неділею. Тривалість робочого часу працівників становить 40 годин на тиждень (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України).

У випадках, передбачених статтею 56 КЗпП України ( 322-08 ), окремим працівникам на їх прохання може встановлюватися неповний робочий день чи тиждень з оплатою праці пропорційно відпрацьованому ними часу.

3. Початок і закінчення роботи працівників Комісії та перерва для відпочинку і харчування встановлюються в такі часи:

           Понеділок - четвер       П'ятниця

Початок робочого 9 год. 00 хв. 9 год. 00 хв.
дня

Перерва на обід 13 год. 00 хв. - 13 год. 00 хв. -
13 год. 45 хв. 13 год. 45 хв.

Закінчення 18 год. 00 хв. 16 год. 45 хв.
робочого дня

4. Для окремих категорій працівників (працівників служби Голови Комісії, водіїв, технічних працівників та інших) може встановлюватися 12-годинний робочий день з роботою через день. Початок такого робочого дня о 8 годині 00 хвилин, закінчення - о 21 годині 00 хвилин з перервою для відпочинку і харчування тривалістю 1 годину 15 хвилин за узгодженням з відповідною посадовою особою, а для водіїв чергових службових автомобілів початок, закінчення роботи і перерва на відпочинок та харчування визначаються графіком, що затверджується Головою Комісії.

5. Для водіїв чергових легкових автомобілів і механіків, диспетчерів установлюється цілодобове чергування за графіком, затвердженим начальником автогосподарства Комісії.

6. Для технічних працівників управління господарського та матеріально-технічного забезпечення Секретаріату Комісії, які працюють позмінно, встановлюється такий режим роботи:

1-а зміна - початок роботи о 6 годині 00 хвилин;

закінчення роботи о 14 годині 00 хвилин;

2-а зміна - за загальним режимом роботи.

7. Тривалість робочого часу працівників, які працюють за особливим режимом роботи, за місяць не може перевищувати місячну тривалість робочого часу працівників, які працюють 40 годин на тиждень.

8. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня зменшується на одну годину. Ця норма поширюється на випадки перенесення в установленому порядку передсвяткового дня на інший день тижня з метою об'єднання днів відпочинку, а також на осіб, які працюють у режимі скороченого робочого часу (стаття 53 КЗпП України ( 322-08 ).

9. Керівництво за погодженням з профспілковим комітетом Комісії окремим працівникам чи працівникам окремих категорій може встановлювати гнучкий графік роботи на умовах та в порядку, передбачених чинним законодавством України.

10. Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи працівники, які займають посади державних службовців, та інші категорії працівників залучаються до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні в установленому чинним законодавством порядку. Робота в ці дні компенсується відповідно до статті 107 КЗпП України ( 322-08 ).

11. За бажанням працівника, який працював у вихідний, святковий або неробочий день, йому може бути надано інший день відпочинку. У цьому разі оплата за роботу в ці дні провадиться в одинарному розмірі.

12. Облік присутності та відсутності на роботі працівників протягом робочого дня, їх табелювання провадиться в порядку, визначеному Регламентом Центральної виборчої комісії .

13. Відповідно до статті 35 Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ) державним службовцям надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо чинним законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою допомоги для оздоровлення у розмірі, передбаченому чинним законодавством. Працівникам Комісії, які мають стаж державної служби понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю:

Стаж державної служби   10  11  12  13  14  більше
15
Кількість календарних 5 7 9 11 13 15
днів додаткової
відпустки

Іншим працівникам Секретаріату Комісії щорічна основна відпустка надається тривалістю не менше 24 календарних днів.

14. За розпорядженням Голови Комісії державні службовці можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки в порядку, встановленому чинним законодавством. Невикористана відпустка надається працівнику в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки в наступному році.

15. Умови і порядок надання відпусток іншим категоріям працівників Секретаріату Комісії встановлюються згідно із Законом України "Про відпустки" ( 504/96-ВР ) та Кодексом законів про працю України ( 322-08 ).

16. Черговість надання працівникам щорічної основної і додаткової оплачуваної відпусток установлюється Головою Комісії за погодженням із профспілковим комітетом Комісії з урахуванням необхідності забезпечення роботи Комісії та особистих інтересів працівників. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше ніж 5 січня поточного року, затверджується Головою Комісії і доводиться до відома всіх працівників.

Працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі, надаються додаткові оплачувані відпустки у зв'язку з навчанням.

VI. Заохочення за сумлінну працю.
Матеріальне та соціально-побутове забезпечення

1. За сумлінну працю, зразкове виконання трудових обов'язків та інші досягнення в роботі до працівників Комісії застосовуються такі форми матеріального і морального заохочення:

- грошова винагорода (надбавки, доплата, преміювання);

- відзначення Подякою Комісії;

- оголошення подяки Комісії;

- нагородження Почесною Грамотою Комісії;

- нагородження цінним подарунком.

2. За виконання особливо відповідальних завдань працівникові, який займає посаду державного службовця, відповідно до Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ) може бути присвоєно черговий ранг достроково в межах відповідної категорії посад. За сумлінну працю при виході на пенсію працівникові може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.

3. Заохочення оголошується розпорядженням Голови Комісії, що робиться запис у трудовій книжці працівника відповідно до правил її ведення.

При заохоченні працівника забезпечується поєднання морального і матеріального стимулювання його праці.

4. Матеріальне стимулювання державним службовцям визначається Положенням про оплату праці і матеріальне стимулювання членів Центральної виборчої комісії та працівників Секретаріату, патронатної служби Комісії, яке затверджується Головою Комісії за погодженням з профспілковим комітетом Комісії.

5. Працівникам, які успішно й сумлінно виконують свої трудові обов'язки, надаються першочергово переваги та пільги щодо соціально-культурного і житлово-побутового обслуговування (путівки до будинків відпочинку, поліпшення житлових умов тощо). Таким працівникам надається також перевага у просуванні по службі.

6. За особливі трудові заслуги працівники Комісії можуть бути представленими до державних нагород та присвоєння почесних звань.

7. Оздоровлення працівників Комісії та членів їх сімей, прикріплених до Медичного управління Державного управління справами, здійснюється у підвідомчих йому санаторіях відповідно до затвердженого цим Управлінням розподілу путівок.

8. Заявка на отримання путівки подається через управління господарського та матеріально-технічного забезпечення Секретаріату Комісії до Медичного управління окремо на кожного працівника та члена його родини, які перебувають на обліку в Управлінні, разом з медичними довідками не пізніш як за місяць до бажаного строку заїзду.

9. Заявка оформлюється на підставі особистої заяви працівника на ім'я Голови Комісії з урахуванням строку відпустки.

10. Отримання путівки для зазначеної категорії працівників здійснюється на підставі особистої заяви працівника, медичної довідки про потребу санаторно-курортного лікування та сплату ним до каси Комісії частини вартості путівки відповідно до рішення комісії із соціального страхування Центральної виборчої комісії.

VII. Відповідальність за порушення
трудової дисципліни

1. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання чи неналежне виконання з вини працівника без поважних причин покладених на нього трудових або службових обов'язків, порушення державним службовцем обмежень, пов'язаних з проходженням державної служби, перевищення ним своїх повноважень, а також скоєння вчинку, який порочить його як державного службовця або дискредитує Комісію, тягне за собою застосування заходів дисциплінарного стягнення, а також інших заходів, передбачених чинним законодавством.

2. Питання щодо притягнення працівників Секретаріату та патронатної служби Комісії до дисциплінарної відповідальності подається Голові Комісії на розгляд у встановленому порядку керівником Секретаріату або відповідним членом Комісії.

3. За порушення трудової дисципліни до працівника застосовуються такі дисциплінарні стягнення:

догана;

звільнення з роботи.

4. До державних службовців, крім зазначених стягнень, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

попередження про неповну службову відповідність;

затримка до одного року присвоєння чергового рангу або призначення на вищу посаду.

5. Одним із заходів дисциплінарного впливу до державних службовців та інших працівників Комісії за порушення трудової дисципліни може застосовуватися повне або часткове позбавлення премії на певний термін.

Стягнення застосовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

6. Звільнення може здійснюватися за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором чи цими Правилами, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення, а також за прогул (у тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом дня) без поважних причин, за попередньою згодою профспілкового комітету Комісії.

7. До застосування дисциплінарного стягнення від порушника трудової дисципліни в обов'язковому порядку вимагається письмове пояснення. У разі відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт. Відмова працівника дати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.

8. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше ніж через місяць з дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи через тимчасову непрацездатність або перебування його у відпустці.

9. Дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніше ніж через шість місяців з дня вчинення проступку.

10. За кожне порушення трудової дисципліни до порушення може бути застосовано лише а одне дисциплінарне стягнення або захід дисциплінарного впливу.

11. При виборі виду стягнення повинні враховуватися ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено проступок, і попередня робота працівника.

12. Стягнення оформляється розпорядженням Голови Комісії, в якому зазначаються мотиви його застосування; про стягнення повідомляється працівникові, на якого воно накладене, під розписку. Розпорядження Голови Комісії в необхідних випадках доводиться до відома інших працівників Секретаріату та патронатної служби Комісії.

13. Якщо протягом року з дня застосування дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

14. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж виявив себе сумлінним працівником, стягнення може бути зняте до закінчення року з ініціативи Голови Комісії чи клопотання відповідного члена Комісії або трудового колективу.

15. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

16. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому чинним законодавством.

VIII. Порядок вирішення трудових спорів

1. Трудові спори, що виникають між працівником і керівництвом Комісії, розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. У порядку, передбаченому статтею 223 КЗпП України ( 322-08 ), утворюється комісія з трудових спорів, яка діє в межах компетенції, визначеної чинним законодавством.

IX. Пропускний режим входу до адміністративного
будинку і службових приміщень, в яких розміщена Комісія

Пропускний режим входу до адміністративного будинку і службових приміщень, в яких розміщена Комісія, регулюється Інструкцією про забезпечення охорони та захисту адміністративного будинку і службових приміщень, в яких розміщується Центральна виборча комісія , що затверджується Комісією.

Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК