Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 29 січня 1999 р. N 114
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 704 від 22 червня 2011
р.)

Про затвердження Програми
забезпечення житлом військовослужбовців,
звільнених у запас або відставку

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1442 від 26.09.20
02
N 1728 від 23.12.20
04 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Програму забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку (додається).

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям подавати Національному координаційному центру адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів (далі - Національний координаційний центр):

щороку до 1 березня відомості про військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, які перебувають на квартирному обліку, для включення їх до регіональної бази даних квартирного обліку цих військовослужбовців за формою, затвердженою Національним координаційним центром;

щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним, інформацію про хід фінансування та виконання завдань, передбачених Програмою забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку. ( Постанову доповнено пунктом 2 згідно з Постановою КМ N 1442 від 26.09.2002 )

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування подавати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям щороку до 1 лютого списки військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, які перебувають на квартирному обліку, таких, що вибули, прибули, а також отримали житло, за формою, затвердженою Національним координаційним центром. ( Постанову доповнено пунктом 3 згідно з Постановою КМ N 1442 від 26.09.2002 )

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 січня 1999 р. N 114

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2004 р. N 1728

Програма
забезпечення житлом військовослужбовців,
звільнених у запас або відставку

1. Загальні положення

Ця Програма розроблена з метою розв'язання проблеми забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, в тому числі тих, що підлягають відселенню із закритих та віддалених від населених пунктів військових містечок (далі - звільнені військовослужбовці), та членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов і надання житлових приміщень та перебувають на квартирному обліку у виконавчих органах місцевих рад (далі - квартирний облік).

Протягом 1999-2003 років із 23 810 квартир, передбачених для забезпечення житлом звільнених військовослужбовців, надано 4 065 квартир, що становить 17 відсотків.

Джерелом фінансування будівництва квартир для звільнених військовослужбовців є субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та придбання житла для військовослужбовців, учасників бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членів сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також для військовослужбовців, звільнених у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання.

Такі джерела фінансування, як кошти інвесторів, кошти від випуску та реалізації житлових сертифікатів (облігацій), кошти неприбуткових організацій (благодійних фондів), особисті кошти звільнених військовослужбовців, кошти, отримані від реалізації військової техніки та об'єктів незавершеного будівництва, державні довгострокові і пільгові кредити, кошти, передбачені регіональними програмами індивідуального житлового будівництва на селі, та кошти інших джерел на розв'язання проблеми забезпечення житлом звільнених військовослужбовців не залучалися через відсутність відповідної нормативно-правової бази.

За даними Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, на квартирному обліку перебувало на 1 січня 2004 р. понад 18 тис. звільнених військовослужбовців, з яких близько 12,6 тис. (69,7 відсотка) очікують житло понад 10 років (додаток 1). Із зазначеної кількості потребують позачергового забезпечення житлом майже 4,5 тис. сімей звільнених військовослужбовців.

2. Мета і основні завдання

Метою Програми є сприяння реалізації державної політики у сфері забезпечення житлом звільнених військовослужбовців, концентрації фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, а також координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій для розв'язання цієї проблеми.

Основними завданнями Програми є:

розв'язання соціально-економічної проблеми забезпечення житлом звільнених військовослужбовців;

реалізація конституційного права та соціальних гарантій, установлених законодавством, щодо забезпечення житлом звільнених військовослужбовців;

удосконалення нормативно-правової бази у цілях концентрації бюджетних та інших джерел фінансування, матеріально-технічних ресурсів для здійснення заходів Програми;

створення умов для залучення коштів інвесторів, у тому числі іноземних, у будівництво житла;

упровадження фінансового механізму державного безвідсоткового та іпотечного кредитування на індивідуальне житлове (кооперативне) будівництво та придбання житла;

використання вторинного ринку житла.

3. Виконавчий орган, учасники та виконавці

Національний координаційний центр адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів (далі - Національний координаційний центр) є відповідальним за виконання Програми органом, який координує роботу її учасників та виконавців, організовує розв'язання завдань, виконує функції замовника з будівництва та придбання житла для звільнених військовослужбовців, вживає заходів щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення виконання Програми і здійснює контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, що виділяються на зазначену мету, за дотриманням місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування законодавства з питань забезпечення житлом цієї категорії населення, а також формує зведену базу даних про квартирний облік звільнених військовослужбовців.

Учасниками Програми є :

звільнені військовослужбовці, які беруть участь у виконанні Програми шляхом залучення їх власних коштів для будівництва житла;

спілка громадських організацій "Всеукраїнський союз військовослужбовців кадру та запасу", яка бере участь у формуванні регіональних баз даних про квартирний облік звільнених військовослужбовців, проведенні перереєстрації облікових документів, здійсненні громадського контролю за веденням облікових справ і наявністю документів відповідно до вимог житлового законодавства, а також виконанням місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування Програми;

підприємства, установи та організації всіх форм власності, які беруть участь у здійсненні заходів, передбачених Програмою.

Виконавцями Програми є :

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, які формують регіональні бази даних про квартирний облік звільнених військовослужбовців за затвердженою Національним координаційним центром формою та інформують його про фінансування і хід виконання завдань, передбачених Програмою, щороку розробляють плани житлового забезпечення та розподілу житлової площі, що вводиться в експлуатацію в поточному році, організовують роботу міжвідомчих комісій з питань сприяння розв'язанню житлової проблеми звільнених військовослужбовців за участю уповноважених представників Національного координаційного центру та громадських організацій звільнених військовослужбовців;

органи місцевого самоврядування ведуть квартирний облік звільнених військовослужбовців, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов і надання житлових приміщень, проводять їх перереєстрацію, здійснюють розподіл та надання відповідно до законодавства житла, сприяють індивідуальному житловому (кооперативному) будівництву, розробляють плани розподілу житлової площі, що вводиться в експлуатацію в поточному році, організовують роботу громадських комісій з житлових питань, до складу яких включаються уповноважені представники Національного координаційного центру та спілки громадських організацій "Всеукраїнський союз військовослужбовців кадру та запасу";

державні підприємства, які належать до сфери управління Національного координаційного центру.

4. Основні показники та очікувані результати

Програма ґрунтується на прогнозних розрахунках, в основу яких покладено статистичні дані про чисельність звільнених військовослужбовців, потребу в загальній площі житла, а також обсяги бюджетних коштів та інших джерел фінансування.

За розрахункову загальну площу однієї квартири взято 62,5 кв. метра. Загальна очікувана кількість звільнених військовослужбовців, яких необхідно забезпечити житлом у 2005-2014 роках, становить 24,4 тис. сімей.

Розрахункова потреба в загальній, площі житла становить близько 1,5 млн. кв. метрів.

Для здійснення заходів Програми необхідно близько 3,6 млрд. гривень з розрахунку середньорегіональної вартості спорудження 1 кв. метра житла, визначеної Держбудом на 1 січня 2004 р., з урахуванням прогнозного щорічного збільшення вартості 1 кв. метра загальної площі житла орієнтовно на 9,8 відсотка у 2006-2010 та 4,9 відсотка у 2011-2014 роках.

Виконання Програми дасть можливість:

розв'язати житлову проблему звільнених військовослужбовців;

удосконалити механізм надання звільненим військовослужбовцям житла за рахунок коштів державного бюджету, а також шляхом використання державного безвідсоткового кредиту, пільгових довгострокових та іпотечних кредитів з погашенням їх за рахунок держави відповідно до законодавства;

зняти соціально-психологічну напруженість серед звільнених військовослужбовців;

сприяти забезпеченню стабільності роботи підприємств будівельного комплексу, збереженню робочих місць у будівельній та інших галузях промисловості.

5. Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок таких джерел:

коштів державного бюджету;

коштів, отриманих від стягнення заборгованості з підприємств - боржників Держкомрезерву, що утворилася внаслідок самовільного відчуження (використання, реалізації) ними матеріальних цінностей державного резерву або несвоєчасного їх повернення, до 2009 року;

кредитних ресурсів та інвестиційних коштів;

власних коштів звільнених військовослужбовців;

інших джерел, не заборонених законодавством.

Передбачається також використання транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, спеціальної техніки, обладнання, пристроїв, будівельних матеріалів, вилучених митними та іншими правоохоронними органами і за рішенням суду переданих в установленому законодавством порядку у власність держави - Національному координаційному центру.

Кошти за визначеними джерелами фінансування (додаток 2) повинні спрямовуватися насамперед на завершення будівництва об'єктів житла, які мають високий ступінь готовності.

Розрахункові показники потреби в коштах, передбачених Програмою, за роками та регіонами наведено у додатках 3-12.

6. Нормативно-правове забезпечення

З метою вдосконалення нормативно-правової бази забезпечення виконання Програми необхідно здійснити такі заходи:

розробити механізм випуску житлових сертифікатів (облігацій) та формування їх ринку для розв'язання проблеми забезпечення житлом звільнених військовослужбовців, які мають вислугу 25 і більше років, та подати до Кабінету Міністрів України проекти відповідних нормативно-правових актів.

Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку,
Мінфін, Мінекономіки,
Національний координаційний
центр, Держбуд.
Грудень 2005 року;

підготувати та внести зміни до Порядку обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, щодо забезпечення житлом звільнених військовослужбовців.

Національний координаційний
центр, Держжитлокомунгосп,
Мінекономіки.
Березень 2005 року;

провести ретельну перевірку облікових справ звільнених військовослужбовців щодо відповідності їх ведення вимогам житлового законодавства.

Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації,
Національний координаційний центр.
Жовтень - грудень 2004 року;

розробити механізм фінансування будівництва (придбання) житла за рахунок залучення власних коштів звільнених військовослужбовців.

Національний координаційний
центр, Мінфін, Мінекономіки,
Держбуд.
Грудень 2005 року.

( Программа в редакції Постанови КМ N 1728 від 23.12.2004 )

Додаток 1
до Програми

              ВІДОМОСТІ
про кількість звільнених військовослужбовців та
їх сімей, які перебувають на квартирному обліку
у виконавчих органах місцевих рад,
на 1 січня 2004 року
---------------------------------------------------------------------------------------------
Найменування |Загаль- |У тому числі | Кількість звільнених |Кількість
адміністративно- |на кіль-|-------------| військовослужбовців, які мають |звільнених
територіальної | кість |кіль- |кіль- | інші пільги |військово-
одиниці | звіль- |кість |кість +-------------------------------------|службовців,
| нених |осіб, |сімей |усього| у тому числі | які
| війсь- |яким |помер-| |------------------------------|перебувають
| ково- |випов-|лих | |учас-|учас- |інваліди|ветерани| на обліку
| служ- |нилося| | |ники |ники |Збройних|Збройних| більш
|бовців |60 і | | |бойо-|лікві-|Сил |Сил |як 10 років
| |більше| | |вих |дації | | |
| |років | | |дій |нас- | | |
| | | | | |лідків| | |
| | | | | |аварії| | |
| | | | | |на | | |
| | | | | |Чорно-| | |
| | | | | |биль- | | |
| | | | | |ській | | |
| | | | | |АЕС | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Усього 18048 942 124 5924 746 290 238 5098 12583

Автономна
Республіка Крим 931 24 5 271 25 13 6 241 815

Область:

Вінницька 1382 36 8 493 18 15 10 471 1025

Волинська 228 11 10 91 3 2 1 87 175

Дніпропетровська 550 18 5 182 20 9 11 161 386

Донецька 1604 378 70 51 11 5 3 1238

Житомирська 595 15 6 247 27 16 22 209 456

Закарпатська 149 22 7 54 12 2 45 114

Запорізька 337 4 97 12 6 14 77 210

Івано-
Франківська 242 3 1 84 2 5 2 80 180

Київська 1470 129 380 75 47 13 286 991

Кіровоградська 308 22 1 99 1 4 3 94 235

Луганська 469 5 231 47 13 12 185 321

Львівська 340 1 39 153 9 4 5 139 26

Миколаївська 557 29 80 8 3 2 70 507

Одеська 469 18 6 321 35 11 7 290 372

Полтавська 709 21 4 291 12 1 5 280 433

Рівненська 357 17 7 214 12 4 35 191 232

Сумська 393 45 6 3 2 36 315

Тернопільська 360 13 2 134 14 4 1 123 295

Харківська 2409 52 830 185 67 32 635 1386

Херсонська 373 3 173 14 5 5 160 294

Хмельницька       793   14      296  24   2    6    272    515

Черкаська 1080 39 8 417 71 13 13 359 829

Чернівецька 490 19 1 100 38 9 7 64 269

Чернігівська 613 28 5 168 15 13 16 148 466

м. Київ 686 21 6 268 10 8 3 257 375

м. Севастополь 154 3 135 135 123

( Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 1728 від 23.12.2004 )

Додаток 2
до Програми

             ПРОГНОЗНИЙ ОБСЯГ
фінансування будівництва та придбання житла
для звільнених військовослужбовців

(тис. гривень)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Показник | Усього | У тому числі за роками
| |-----------------------------------------------------------------------------------------
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кількість квартир
(орієнтовно) 24370 3515 3095 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220

Загальна площа
житла, кв. метрів 1523130 219700 193430 138750 138750 138750 138750 138750 138750 138750 138750

Потреба в коштах,
усього 3625627,9 360834,2 349306,5 274805,2 301792,7 331417,4 363961,5 381820,7 400563,9 420240,9 440884,9

у тому числі за
рахунок:

видатків державного
бюджету 1836494,6 197937,3 187420,1 89005,2 109892,7 164017,4 190561,5 203370,7 217113,9 230790,9 246384,9

субвенції державного
бюджету місцевим
бюджетам 1120000 95000 105000 105000 105000 110000 110000 115000 120000 125000 130000

матеріальних активів,
вилучених
Держмитслужбою і за
рішенням суду
переданих у власність
держави 202896,9 17896,9 5000 15000 20000 20000 25000 25000 25000 25000 25000

матеріальних активів,
вилучених
Державною
виконавчою службою
і за рішенням суду
переданих у власність
держави 200000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000

коштів, отриманих від
стягнення
заборгованості з
підприємств -
боржників
Держкомрезерву 109086,4 30000 19086,4 30000 30000

коштів місцевих
бюджетів,
підприємств
(організацій), що
належать до сфери
управління
Національного
координаційного
центру, та інших
джерел 3650 500 300 300 400 400 400 450 450 450 500

довгострокового
пільгового
кредитування 45500 6000 3000 4000 5000 5000 5500,0 5500 5500 6000 6000

іпотечного
кредитування 20000 3000 1500 1500 1500 2000 2500,0 2500 2500 3000 3000

власних коштів
звільнених
військовослужбовців 45000 5000 5000 5000 5000 5000 5000,0 5000 5000 5000 5000

інвестицій згідно з
Указом Президента
України від 1 липня
1993 р. N 240 43000 5000 3000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

( Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 1728 від 23.12.2004 )

Додаток 3
до Програми

              РОЗРАХУНОК
потреби коштів на будівництво та придбання житла
для звільнених військовослужбовців на 2005 рік

------------------------------------------------------------------
Найменування | Кіль- | Загальна |Прогнозна|Прогнозна загальна
адміністративно-| кість | площа | вартість| вартість житла,
територіальної |квартир|житла, кв.| 1 кв. | тис. гривень
одиниці | | метрів | метра |
| | |загальної|
| | | площі |
| | | житла на|
| | | 1 січня |
| | | 2005 р.,|
| | | гривень |
------------------------------------------------------------------
Усього 3515 219700 1743 360834,2

Автономна
Республіка Крим 154 9600 1648 15820,8

Область:

Вінницька 202 12600 1597 20122,2

Волинська 80 4980 1621 8072,5

Дніпропетровська 174 10860 1751 19015,9

Донецька 231 14400 1747 25156,8

Житомирська 158 9900 1570 15543

Закарпатська 35 2160 1742 3762,7

Запорізька 104 6540 1757 11490,8

Івано-Франківська 66 4140 1599 6619,8

Київська 214 13380 1639 21929,8

Кіровоградська 86 5400 1547 8353,8

Луганська 139 8700 1628 14163,6

Львівська 98 6120 1631 9981,7

Миколаївська 134 8400 1618 13591,2

Одеська 180 11220 1654 18557,8

Полтавська 145 9060 1516 13735

Рівненська 52 3160 1612 5093,9

Сумська 111 6960 1557 10836,7

Тернопільська 72 4500 1510 6795

Харківська 348 21780 1687 36742,8

Херсонська 86 5400 1545 8343

Хмельницька 115 7200 1511 10879,2

Черкаська 157 9840 1620 15940,8

Чернівецька 70 4380 1531 6705,8

Чернігівська 116 7200 1534 11044,8

м. Київ 150 9360 1909 17868,2

м. Севастополь 38 2460 1897 4666,6

( Додаток 3 в редакції Постанови КМ N 1728 від 23.12.2004 )

Додаток 4
до Програми

              РОЗРАХУНОК
     потреби коштів на будівництво та придбання житла
     для звільнених військовослужбовців на 2006 рік

------------------------------------------------------------------
  Найменування | Кіль- | Загальна |Прогнозна|Прогнозна загальна
 адміністративно-| кість | площа  | вартість| вартість житла,
 територіальної |квартир|житла, кв.| 1 кв. |  тис. гривень
   одиниці   |    | метрів | метра |
         |    |     |загальної|
         |    |     | площі |
         |    |     | житла на|
         |    |     | 1 січня |
         |    |     | 2006 р.,|
         |    |     | гривень |
------------------------------------------------------------------
Усього       3095   193427   1914    349306,5

Автономна
Республіка Крим   158    9875   1810     17873,7

 Область:

Вінницька      248   15500   1754     27187

Волинська      38    2375   1780     4227,5

Дніпропетровська   96    6000   1923     11538

Донецька      284   17750   1919     34062,3

Житомирська     122    7625   1724     13145,5

Закарпатська     26    1625   1913     3108,6

Запорізька      58    3625   1930     6996,2

Івано-Франківська  42    2625   1756     4609,5

Київська      251   15680   1800     28224

Кіровоградська    58    3625   1699     6158,9

Луганська      81    5063   1788     9052,6

Львівська      60    3750   1791     6716,2

Миколаївська     92    5750   1777     10217,8

Одеська       84    5250   1816     9534

Полтавська     121    7560   1665     12587,4

Рівненська      61    3813   1770     6749

Сумська       64    4000   1710     6840

Тернопільська    64    4000   1658     6632

Харківська     396   24750   1853     45861,7

Херсонська      64    4000   1697     6788

Хмельницька     96    6000   1659     9954

Черкаська      193   12062   1779     21458,3

Чернівецька     87    5437   1681     9139,6

Чернігівська     86    5375   1685     9056,9

м. Київ       133    8312   2096     17421,9

м. Севастополь    32    2000   2083     4166

( Додаток 4 в редакції Постанови КМ N 1728 від 23.12.2004 )

Додаток 5
до Програми

              РОЗРАХУНОК
     потреби коштів на будівництво та придбання житла
     для звільнених військовослужбовців на 2007 рік

------------------------------------------------------------------
  Найменування | Кіль- | Загальна |Прогнозна|Прогнозна загальна
 адміністративно-| кість | площа  | вартість| вартість житла,
 територіальної |квартир|житла, кв.| 1 кв. |  тис. гривень
   одиниці   |    | метрів | метра |
         |    |     |загальної|
         |    |     | площі |
         |    |     | житла на|
         |    |     | 1 січня |
         |    |     | 2007 р.,|
         |    |     | гривень |
------------------------------------------------------------------
Усього       2220   138750   2102    274805,2

Автономна
Республіка Крим   122    7625   1988     15158,5

 Область:

Вінницька      136    8500   1926     16371

Волинська      30    1875   1955     3665,6

Дніпропетровська   64    4000   2112     8448

Донецька      146    9125   2107     19226,4

Житомирська     122    7625   1893     14434,1

Закарпатська     26    1625   2101     3414,1

Запорізька      34    2125   2120     4505

Івано-Франківська  36    2250   1928     4338

Київська      152    9500   1977     18781,5

Кіровоградська    58    3625   1866     6764,2

Луганська      48    3000   1964     5892

Львівська      60    3750   1967     7376,2

Миколаївська     92    5750   1952     11224

Одеська       64    4000   1994     7976

Полтавська      94    5875   1829     10745,4

Рівненська      54    3375   1944     6561

Сумська       86    5375   1878     10094,2

Тернопільська    38    2375   1821     4324,9

Харківська     256   16000   2035     32560

Херсонська      54    3375   1864     6291

Хмельницька     66    4125   1822     7515,8

Черкаська      118    7375   1954     14410,8

Чернівецька     28    1750   1846     3230,5

Чернігівська     86    5375   1850     9943,8

м. Київ       118    7375   2302     16977,2

м. Севастополь    32    2000   2288     4576

( Додаток 5 в редакції Постанови КМ N 1728 від 23.12.2004 )

Додаток 6
до Програми

              РОЗРАХУНОК
     потреби коштів на будівництво та придбання житла
     для звільнених військовослужбовців на 2008 рік

------------------------------------------------------------------
  Найменування | Кіль- | Загальна |Прогнозна|Прогнозна загальна
 адміністративно-| кість | площа  | вартість| вартість житла,
 територіальної |квартир|житла, кв.| 1 кв. |  тис. гривень
   одиниці   |    | метрів | метра |
         |    |     |загальної|
         |    |     | площі |
         |    |     | житла на|
         |    |     | 1 січня |
         |    |     | 2008 р.,|
         |    |     | гривень |
------------------------------------------------------------------
Усього       2220   138750   2308    301792,7

Автономна
Республіка Крим   122    7625   2183     16645,4

 Область:

Вінницька      136    8500   2115     17977,5

Волинська      30    1875   2147     4025,6

Дніпропетровська   64    4000   2319     9276

Донецька      146    9125   2314     21115,2

Житомирська     122    7625   2079     15852,4

Закарпатська     26    1625   2307     3748,9

Запорізька      34    2125   2328     4947

Івано-Франківська  36    2250   2117     4763,2

Київська      152    9500   2171     20624,5

Кіровоградська    58    3625   2049     7427,6

Луганська      48    3000   2157     6471

Львівська      60    3750   2160     8100

Миколаївська     92    5750   2144     12328

Одеська       64    4000   2190     8760

Полтавська      94    5875   2009     11802,9

Рівненська      54    3375   2135     7205,6

Сумська       86    5375   2062     11083,2

Тернопільська    38    2375   2000     4750

Харківська     256   16000   2235     35760

Херсонська      54    3375   2047     6908,6

Хмельницька     66    4125   2001     8254,1

Черкаська      118    7375   2146     15826,8

Чернівецька     28    1750   2027     3547,2

Чернігівська     86    5375   2032     10922

м. Київ       118    7375   2528     18644

м. Севастополь    32    2000   2513     5026

( Додаток 6 в редакції Постанови КМ N 1728 від 23.12.2004 )

Додаток 7
до Програми

              РОЗРАХУНОК
     потреби коштів на будівництво та придбання житла
     для звільнених військовослужбовців на 2009 рік

------------------------------------------------------------------
  Найменування | Кіль- | Загальна |Прогнозна|Прогнозна загальна
 адміністративно-| кість | площа  | вартість| вартість житла,
 територіальної |квартир|житла, кв.| 1 кв. |  тис. гривень
   одиниці   |    | метрів | метра |
         |    |     |загальної|
         |    |     | площі |
         |    |     | житла на|
         |    |     | 1 січня |
         |    |     | 2009 р.,|
         |    |     | гривень |
------------------------------------------------------------------
Усього       2220   138750   2535    331417,4

Автономна
Республіка Крим   122    7625   2397     18277,1

 Область:

Вінницька      136    8500   2323     19745,5

Волинська      30    1875   2358     4421,2

Дніпропетровська   64    4000   2547     10188

Донецька      146    9125   2541     23186,6

Житомирська     122    7625   2283     17407,9

Закарпатська     26    1625   2534     4117,8

Запорізька      34    2125   2557     5433,6

Івано-Франківська  36    2250   2325     5231,2

Київська      152    9500   2384     22648

Кіровоградська    58    3625   2250     8156,2

Луганська      48    3000   2369     7107

Львівська      60    3750   2372     8895

Миколаївська     92    5750   2355     13541,2

Одеська       64    4000   2405     9620

Полтавська      94    5875   2206     12960,2

Рівненська      54    3375   2345     7914,4

Сумська       86    5375   2264     12169

Тернопільська    38    2375   2196     5215,5

Харківська     256   16000   2454     39264

Херсонська      54    3375   2248     7587

Хмельницька     66    4125   2197     9062,6

Черкаська      118    7375   2357     17382,9

Чернівецька     28    1750   2226     3895,5

Чернігівська     86    5375   2232     11997

м. Київ       118    7375   2776     20473

м. Севастополь    32    2000   2760     5520

( Додаток 7 в редакції Постанови КМ N 1728 від 23.12.2004 )

Додаток 8
до Програми

              РОЗРАХУНОК
      потреби коштів на будівництво та придбання
    житла для звільнених військовослужбовців на 2010 рік

------------------------------------------------------------------
  Найменування | Кіль- | Загальна |Прогнозна|Прогнозна загальна
 адміністративно-| кість | площа  | вартість| вартість житла,
 територіальної |квартир|житла, кв.| 1 кв. |  тис. гривень
   одиниці   |    | метрів | метра |
         |    |     |загальної|
         |    |     | площі |
         |    |     | житла на|
         |    |     | 1 січня |
         |    |     | 2010 р.,|
         |    |     | гривень |
------------------------------------------------------------------
Усього       2220   138750   2784    363961,5

Автономна
Республіка Крим   122    7625   2632     20069

 Область:

Вінницька      136    8500   2551     21683,5

Волинська      30    1875   2590     4856,2

Дніпропетровська   64    4000   2797     11188

Донецька      146    9125   2791     25467,9

Житомирська     122    7625   2507     19115,9

Закарпатська     26    1625   2783     4522,4

Запорізька      34    2125   2808     5967

Івано-Франківська  36    2250   2553     5744,2

Київська      152    9500   2618     24871

Кіровоградська    58    3625   2471     8957,4

Луганська      48    3000   2602     7806

Львівська      60    3750   2605     9768,8

Миколаївська     92    5750   2586     14869,5

Одеська       64    4000   2641     10564

Полтавська      94    5875   2423     14235,1

Рівненська      54    3375   2575     8690,6

Сумська       86    5375   2486     13362,2

Тернопільська    38    2375   2412     5728,5

Харківська     256   16000   2695     43120

Херсонська      54    3375   2469     8332,9

Хмельницька     66    4125   2413     9953,6

Черкаська      118    7375   2588     19086,5

Чернівецька     28    1750   2445     4278,8

Чернігівська     86    5375   2451     13174,1

м. Київ       118    7375   3049     22486,4

м. Севастополь    32    2000   3031     6062

( Додаток 8 в редакції Постанови КМ N 1728 від 23.12.2004 )

Додаток 9
до Програми

              РОЗРАХУНОК
     потреби коштів на будівництво та придбання житла
     для звільнених військовослужбовців на 2011 рік

------------------------------------------------------------------
  Найменування | Кіль- | Загальна |Прогнозна|Прогнозна загальна
 адміністративно-| кість | площа  | вартість| вартість житла,
 територіальної |квартир|житла, кв.| 1 кв. |  тис. гривень
   одиниці   |    | метрів | метра |
         |    |     |загальної|
         |    |     | площі |
         |    |     | житла на|
         |    |     | 1 січня |
         |    |     | 2011 р.,|
         |    |     | гривень |
------------------------------------------------------------------
Усього       2220   138750   2921    381820,7

Автономна
Республіка Крим   122    7625   2761     21052,6

 Область:

Вінницька      136    8500   2676     22746

Волинська      30    1875   2717     5094,4

Дніпропетровська   64    4000   2934     11736

Донецька      146    9125   2928     26718

Житомирська     122    7625   2630     20053,8

Закарпатська     26    1625   2920     4745

Запорізька      34    2125   2946     6260,2

Івано-Франківська  36    2250   2678     6025,5

Київська      152    9500   2747     26096,5

Кіровоградська    58    3625   2592     9396

Луганська      48    3000   2730     8190

Львівська      60    3750   2733     10248,8

Миколаївська     92    5750   2713     15599,8

Одеська       64    4000   2771     11084

Полтавська      94    5875   2542     14934,2

Рівненська      54    3375   2701     9115,9

Сумська       86    5375   2608     14018

Тернопільська    38    2375   2530     6008,8

Харківська     256   16000   2827     45232

Херсонська      54    3375   2590     8741,2

Хмельницька     66    4125   2531     10440,4

Черкаська      118    7375   2715     20023,1

Чернівецька     28    1750   2565     4488,8

Чернігівська     86    5375   2571     13819,1

м. Київ       118    7375   3199     23592,6

м. Севастополь    32    2000   3180     6360

( Додаток 9 в редакції Постанови КМ N 1728 від 23.12.2004 )

Додаток 10
до Програми

              РОЗРАХУНОК
     потреби коштів на будівництво та придбання житла
     для звільнених військовослужбовців на 2012 рік

------------------------------------------------------------------
  Найменування | Кіль- | Загальна |Прогнозна|Прогнозна загальна
 адміністративно-| кість | площа  | вартість| вартість житла,
 територіальної |квартир|житла, кв.| 1 кв. |  тис. гривень
   одиниці   |    | метрів | метра |
         |    |     |загальної|
         |    |     | площі |
         |    |     | житла на|
         |    |     | 1 січня |
         |    |     | 2012 р.,|
         |    |     | гривень |
------------------------------------------------------------------
Усього       2220   138750   3064    400563,9

Автономна
Республіка Крим   122    7625   2897     22089,6

 Область:

Вінницька      136    8500   2807     23859,5

Волинська      30    1875   2850     5343,8

Дніпропетровська   64    4000   3078     12312

Донецька      146    9125   3072     28032

Житомирська     122    7625   2759     21037,4

Закарпатська     26    1625   3063     4977,4

Запорізька      34    2125   3091     6568,4

Івано-Франківська  36    2250   2809     6320,2

Київська      152    9500   2882     27379

Кіровоградська    58    3625   2719     9856,4

Луганська      48    3000   2864     8592

Львівська      60    3750   2867     10751,2

Миколаївська     92    5750   2846     16364,5

Одеська       64    4000   2907     11628

Полтавська      94    5875   2667     15668,6

Рівненська      54    3375   2834     9564,8

Сумська       86    5375   2736     14706

Тернопільська    38    2375   2654     6303,2

Харківська     256   16000   2966     47456

Херсонська      54    3375   2717     9169,9

Хмельницька     66    4125   2655     10951,9

Черкаська      118    7375   2848     21004

Чернівецька     28    1750   2691     4709,2

Чернігівська     86    5375   2697     14496,4

м. Київ       118    7375   3356     24750,5

м. Севастополь    32    2000   3336     6672

( Додаток 10 в редакції Постанови КМ N 1728 від 23.12.2004 )

Додаток 11
до Програми

              РОЗРАХУНОК
     потреби коштів на будівництво та придбання житла
     для звільнених військовослужбовців на 2013 рік

------------------------------------------------------------------
  Найменування | Кіль- | Загальна |Прогнозна|Прогнозна загальна
 адміністративно-| кість | площа  | вартість| вартість житла,
 територіальної |квартир|житла, кв.| 1 кв. |  тис. гривень
   одиниці   |    | метрів | метра |
         |    |     |загальної|
         |    |     | площі |
         |    |     | житла на|
         |    |     | 1 січня |
         |    |     | 2013 р.,|
         |    |     | гривень |
------------------------------------------------------------------
Усього       2220   138750   3214    420240,9

Автономна
Республіка Крим   122    7625   3039     23172,4

 Область:

Вінницька      136    8500   2945     25032,5

Волинська      30    1875   2990     5606,2

Дніпропетровська   64    4000   3229     12916

Донецька      146    9125   3223     29409,9

Житомирська     122    7625   2894     22066,8

Закарпатська     26    1625   3213     5221,1

Запорізька      34    2125   3243     6891,4

Івано-Франківська  36    2250   2947     6630,8

Київська      152    9500   3024     28728

Кіровоградська    58    3625   2853     10342,1

Луганська      48    3000   3005     9015

Львівська      60    3750   3008     11280

Миколаївська     92    5750   2986     17169,5

Одеська       64    4000   3050     12200

Полтавська      94    5875   2798     16438,2

Рівненська      54    3375   2973     10033,9

Сумська       86    5375   2870     15426,2

Тернопільська    38    2375   2784     6612

Харківська     256   16000   3112     49792

Херсонська      54    3375   2850     9618,8

Хмельницька     66    4125   2785     11488,1

Черкаська      118    7375   2988     22036,5

Чернівецька     28    1750   2823     4940,2

Чернігівська     86    5375   2829     15205,9

м. Київ       118    7375   3521     25967,4

м. Севастополь    32    2000   3500     7000

( Додаток 11 в редакції Постанови КМ N 1728 від 23.12.2004 )

Додаток 12
до Програми

              РОЗРАХУНОК
     потреби коштів на будівництво та придбання житла
     для звільнених військовослужбовців на 2014 рік

------------------------------------------------------------------
  Найменування | Кіль- | Загальна |Прогнозна|Прогнозна загальна
 адміністративно-| кість | площа  | вартість| вартість житла,
 територіальної |квартир|житла, кв.| 1 кв. |  тис. гривень
   одиниці   |    | метрів | метра |
         |    |     |загальної|
         |    |     | площі |
         |    |     | житла на|
         |    |     | 1 січня |
         |    |     | 2014 р.,|
         |    |     | гривень |
------------------------------------------------------------------
Усього       2220   138750   3372    440884,9

Автономна
Республіка Крим   122    7625   3188     24308,5

 Область:

Вінницька      136    8500   3090     26265

Волинська      30    1875   3137     5881,9

Дніпропетровська   64    4000   3388     13552

Донецька      146    9125   3381     30851,6

Житомирська     122    7625   3036     23149,5

Закарпатська     26    1625   3371     5477,9

Запорізька      34    2125   3402     7229,2

Івано-Франківська  36    2250   3092     6957

Київська      152    9500   3172     30134

Кіровоградська    58    3625   2993     10849,6

Луганська      48    3000   3153     9459

Львівська      60    3750   3156     11835

Миколаївська     92    5750   3133     18014,8

Одеська       64    4000   3200     12800

Полтавська      94    5875   2935     17243,1

Рівненська      54    3375   3119     10526,6

Сумська       86    5375   3011     16184,1

Тернопільська    38    2375   2921     6937,4

Харківська     256   16000   3265     52240

Херсонська      54    3375   2990     10091,2

Хмельницька     66    4125   2922     12053,2

Черкаська      118    7375   3135     23120,6

Чернівецька     28    1750   2962     5183,5

Чернігівська     86    5375   2968     15953

м. Київ       118    7375   3694     27243,2

м. Севастополь    32    2000   3672     7344

( Додаток 12 в редакції Постанови КМ N 1728 від 23.12.2004 )