Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 12 грудня 2002 р. N 1864
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 426 від 21 травня 2012
р.)

Про затвердження Порядку
визначення країни походження товару, що
переміщується через митний кордон України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 92 від 18.01.20
03
N 1443 від 28.10.2004
)

Відповідно до статті 277 Митного кодексу України ( 92-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок визначення країни походження товару, що переміщується через митний кордон України (додається).

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 92 від 18.01.2003 )

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 2002 р. N 1864

Порядок
визначення країни походження товару,
що переміщується через митний кордон України

1. Для визначення країни походження товару, що переміщується через митний кордон України, у разі, коли міжнародним договором, укладеним в установленому законом порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені Митним кодексом України (92-15 ) та цим Порядком, застосовуються правила міжнародного договору.

Особливості визначення країни походження товару, що ввозиться з територій спеціальних (вільних) економічних зон, розташованих на території України, встановлюються законом.

2. У цьому Порядку поняття вживаються у тому ж значенні, що і в Митному кодексі України ( 92-15 ).

3. Відомості про країну походження товару, що переміщується через митний кордон України, зазначаються в митній декларації, яка подається митному органу під час здійснення митного оформлення у визначеному законодавством порядку та випадках.

4. Декларант визначає країну походження товару, що переміщується через митний кордон України, на підставі сертифіката про походження товару (далі - сертифікат) чи декларації про походження товару, що подається митному органу для підтвердження цих відомостей.

Подання сертифіката є обов'язковим у випадках, передбачених Митним кодексом України.

Декларація про походження товару являє собою заяву (на комерційному рахунку або іншому товаросупровідному документі) про країну походження товару, зроблену виробником або експортером і засвідчену ними або органом, уповноваженим видавати сертифікати.

5. У разі коли в декларації про походження товару та в інших документах, що подаються митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення, є розбіжності у відомостях про країну походження товару або митним органом встановлено інші відомості про країну походження товару, ніж ті, що зазначені в декларації, декларант має право надати митному органу для підтвердження відомостей про заявлену країну походження товару сертифікат або додаткові відомості, на підставі яких відповідно до положень Митного кодексу України (92-15 ) щодо визначення країни походження та порядку, встановленого Держмитслужбою, митним органом визначається країна походження товару.

Додатковими відомостями про країну походження є відомості, що містяться в товарних накладних, пакувальних листах, відвантажувальних специфікаціях, сертифікатах (відповідності, якості, фітосанітарних, ветеринарних тощо), митній декларації країни експорту, якими супроводжується товар, а також у паспортах, технічній документації, висновках-експертизах митних та інших уповноважених органів, інших матеріалах, що можуть бути використані для підтвердження відомостей про країну походження товару.

Визначення країни походження товару під час вирішення спірних питань здійснюється митним органом у термін, що не перевищує 10 календарних днів. У виняткових випадках цей термін може продовжуватися за рішенням керівника митного органу, але не більше ніж на 5 календарних днів.

При цьому продовження терміну митного оформлення, зумовлене необхідністю визначення країни походження товару, не може використовуватися декларантом для одержання фактичної відстрочки у сплаті мита та інших податків і зборів.

6. Якщо є достатні підстави вважати, що мають місце порушення законодавства України чи міжнародного договору, укладеного в установленому законом порядку, в частині визначення країни походження товару, митний контроль може здійснюватися незалежно від закінчення операцій митного контролю, оформлення та пропуску товарів на підставі письмового розпорядження керівника митного органу або особи, яка його заміщує.

7. За відсутності належним чином оформленого сертифіката чи додаткових відомостей про походження товару або у разі неможливості достовірно визначити країну походження товару така країна визнається невідомою. Товари, країна походження яких невідома, пропускаються митним органом з метою їх переміщення через митний кордон України за умови сплати мита за повними ставками.

8. Усі додаткові витрати, пов'язані з підтвердженням заявленої країни походження товару, несе декларант.

8-1. На запит експортера, імпортера або будь-якої заінтересованої особи митним органом приймається попереднє рішення про країну походження товару безпосередньо до того, як розпочнеться торгівля товаром, але не пізніше ніж через 150 днів з моменту надходження до митного органу такого запиту.

Попереднє рішення про країну походження товару, яке є обов'язковим для всіх митних органів, діє протягом трьох років з дня його прийняття, якщо рішення не відкликано або його дію не припинено. ( Порядок доповнено пунктом 8-1 згідно з Постановою КМ N 1443 від 28.10.2004 )

8-2. Митним органом може бути прийнято рішення про припинення дії або відкликання попереднього рішення про країну походження товару, якщо таке рішення прийнято на підставі поданих заявником підроблених документів або таких, що містять неправдиві дані.

Рішення про припинення дії попереднього рішення про країну походження товару набирає чинності з дня ухвалення попереднього рішення.

Прийняте попереднє рішення про країну походження товару може бути відкликано у разі:

зміни товарної номенклатури УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 );

встановлення міжнародними договорами, учасницею яких є Україна, або актами законодавства України з питань визначення країни походження і (або) правил визначення, що стосуються країни походження, інших вимог та умов визначення країни походження товару;

прийняття органами державної влади України рішень, якими встановлюються інші вимоги та умови визначення країни походження товару.

Форма і порядок прийняття, припинення дії або відкликання попереднього рішення про країну походження товару визначаються Держмитслужбою. ( Порядок доповнено пунктом 8-2 згідно з Постановою КМ N 1443 від 28.10.2004 )

9. Інформація, отримана митними органами як конфіденційна або така, що становить комерційну таємницю, може використовуватися тільки для митних цілей.

За розголошення інформації, що становить комерційну таємницю або є конфіденційною, посадові особи митних органів несуть відповідальність згідно із законом.