Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності
технологічних парків

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 40, ст.363 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2743-III від 04.10.20
01, ВВР, 2002, N 3-4, ст.28
N 3118-III від 07.03.20
02, ВВР, 2002, N 33, ст.238
N 1702-IV від 11.05.20
04, ВВР, 2004, N 32, ст.393 )

( Додатково див. Закон N 1801-IV від 17.06.2004 )

( У тексті Закону слова "інвестиційні та інноваційні проекти"
у всіх відмінках і числах замінено словами "проекти
технологічних парків" у відповідних відмінку і числі згідно
із Законом N 1702-IV від 11.05.2004 )

( Установити, що у 2004 році особливості справляння податку на додану вартість та ввізного мита, встановлені цим Законом, не застосовуються у випадку ввезення на митну територію України обладнання, аналогічного тому, що виробляється вітчизняними підприємствами, та у випадку ввезення сировини та комплектуючих згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Цей Закон визначає правові та економічні засади запровадження та функціонування спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка" (м. Київ), "Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона" (м. Київ), "Інститут монокристалів" (м. Харків), "Вуглемаш" (м. Донецьк), "Інститут технічної теплофізики" (м. Київ), "Київська політехніка" (м. Київ), "Інтелектуальні інформаційні технології" (м. Київ), "Укрінфотех" (м. Київ), "Агротехнопарк" (м. Київ), "Еко-Україна" (м. Донецьк), "Наукові і навчальні прилади" (м. Суми), "Текстиль" (м. Херсон), "Ресурси Донбасу" (м. Донецьк), "Український мікробіологічний центр синтезу та новітніх технологій" (УМБІЦЕНТ) (м. Одеса), "Яворів" (Львівська область) (далі - технологічні парки). ( Преамбула Закону із змінами, внесеними згідно із Законами N 2743-III від 04.10.2001, N 3118-III від 07.03.2002, N 1702-IV від 11.05.2004 )

Розділ I

Загальні положення

Стаття 1. Терміни, які вживаються в цьому Законі

1. Для цілей цього Закону терміни вживаються в такому значенні:

1) технологічний парк (технопарк) - група юридичних осіб (далі - учасники технологічного парку), які уклали договір про спільну діяльність без створення юридичної особи та без об'єднання вкладів учасників технологічного парку з метою створення організаційних засад щодо забезпечення діяльності учасників технологічного парку у виконанні проектів технологічних парків з виробничого впровадження наукомістких розробок, високих технологій та забезпечення промислового випуску конкурентоспроможної на світовому ринку продукції;

2) договір про спільну діяльність без створення юридичної особи та без об'єднання вкладів учасників технологічного парку (далі - договір) - договір між юридичними особами - учасниками технологічного парку, що містить відомості про склад учасників технологічного парку, їх права та обов'язки, пріоритетні напрями діяльності технологічного парку, органи управління і керівний орган технологічного парку, їх повноваження та порядок прийняття ними рішень, порядок фінансування діяльності органів управління і керівного органу, порядок прийняття нових учасників технологічного парку та виключення з числа учасників технологічного парку, порядок ліквідації технологічного парку (припинення дії договору);

3) учасники технологічного парку - юридичні особи - суб'єкти наукової, науково-технічної, підприємницької діяльності, що уклали між собою договір згідно з цим Законом або приєдналися до цього договору;

4) керівний орган технологічного парку - юридична особа - один з учасників технологічного парку, на якого за договором покладені функції поточного керівництва діяльністю технологічного парку щодо оформлення проектів технологічних парків, використання коштів спеціального рахунку технологічного парку та контролю за використанням коштів із спеціальних рахунків його учасників, перевірки та підготовки пропозицій щодо внесення змін або припинення виконання проектів технологічного парку, підготовки звітів про діяльність технологічного парку, представлення інтересів учасників технологічного парку в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, укладення відповідно до законодавства договорів від імені технологічного парку та інші функції відповідно до договору;

5) дочірнє підприємство - підприємство, створене для виконання проектів технологічного парку, єдиним засновником і власником якого є керівний орган технологічного парку;

6) спільне підприємство - підприємство, створене для виконання проектів технологічного парку, одним із засновників якого є учасник технологічного парку, а іншими - резиденти чи нерезиденти, внесок яких до статутного фонду становить суму в національній валюті, еквівалентну не менше:

для резидентів - 50 000 доларів США;

для нерезидентів - 100 000 доларів США;

7) інноваційний проект - комплект документів, який включає опис взаємопов'язаних заходів технологічного парку, зазначає його учасників, дочірні та спільні підприємства, співвиконавців і виробників продукції щодо проведення наукових досліджень, технічного, технологічного, конструкторського проектування, випуску дослідних партій та промислового виробництва інноваційної продукції, а також щодо фінансового, кадрового, маркетингового та комерційного забезпечення виробничого впровадження нових товарів і надання послуг;

8) інвестиційний проект - комплект документів, який включає опис взаємопов'язаних заходів технологічного парку, зазначає його учасників, дочірні та спільні підприємства, співвиконавців і виробників продукції щодо реалізації майнових та інтелектуальних цінностей як інвестора, так і власних з метою одержання прибутку та/або досягнення соціального ефекту;

9) проект технологічних парків технологічного парку (далі - проект технологічного парку) - підготовлений технологічним парком проект, що пройшов у встановленому порядку експертизу і внесений до державного реєстру, який веде центральний орган виконавчої влади з питань науки. При реалізації проекту технологічного парку діє спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності;

10) спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності - правовий режим, який передбачає встановлення податкових пільг при реалізації проектів технологічних парків, а також надання іншої державної підтримки щодо стимулювання діяльності технологічних парків, їх учасників, дочірніх і спільних підприємств при виконанні проектів за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків;

11) пріоритетні напрями діяльності технологічного парку - економічно і соціально обумовлені напрями науково-технічної та інноваційної діяльності технологічного парку, що відповідають визначеним законодавством науково-технічним та інноваційним пріоритетам і спрямовані на промислове виробництво конкурентоспроможної високотехнологічної та інноваційної продукції і насичення нею внутрішнього ринку та забезпечення експортного потенціалу держави. ( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3118-III від 07.03.2002, в редакції Закону N 1702-IV від 11.05.2004 )

Стаття 2. Сфера застосування Закону

Дія цього Закону поширюється на технологічні парки, їх учасників, дочірні і спільні підприємства, що виконують проекти технологічних парків за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків.

Розділ II

Особливості запровадження спеціального режиму
інвестиційної та інноваційної діяльності

Стаття 3. Особливості запровадження спеціального режиму
інвестиційної та інноваційної діяльності

1. Спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності запроваджується для технологічного парку строком на 15 років і діє при виконанні проектів технологічного парку.

2. Пріоритетні напрями діяльності для кожного з технологічних парків розробляються відповідно до законів України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" ( 2623-14 ) та "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" ( 433-15 ), розглядаються Президією Національної академії наук України та затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань науки.

3. Розгляд, експертиза, державна реєстрація проектів технологічних парків здійснюються центральним органом виконавчої влади з питань науки у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

4. Свідоцтво про державну реєстрацію проекту технологічного парку видається центральним органом виконавчої влади з питань науки у строк, що не може перевищувати 90 днів з дня подачі проектів технологічних парків у встановленому порядку.

5. Свідоцтво про державну реєстрацію проекту технологічного парку видається на строк реалізації цього проекту, але не більш як на п'ять років, і є підставою для запровадження спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності відповідно до цього Закону та відкриття спеціальних рахунків.

6. Контроль за діяльністю технологічних парків здійснює Комісія з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів Кабінету Міністрів України. Положення про Комісію затверджується Кабінетом Міністрів України. ( Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3118-III від 07.03.2002, в редакції Закону N 1702-IV від 11.05.2004 )

Стаття 4. Особливості оподаткування технологічних парків та
їх учасників, дочірніх та спільних підприємств

1. Суми податку на додану вартість, нараховані в порядку, встановленому Законом України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ), по операціях з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), пов'язаних з виконанням проектів технологічних парків за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків, і суми податку з прибутку, одержаного від виконання зазначених проектів, нараховані у порядку, встановленому Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), технологічні парки, їх учасники, дочірні та спільні підприємства не перераховують до бюджету, а зараховують на спеціальні рахунки та використовують зазначені суми виключно на наукову та науково-технічну діяльність, розвиток власних науково-технологічних і дослідно-експериментальних баз.

Порядок зарахування сум податків на спеціальний рахунок та їх використання встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2. Технологічні парки, їх учасники, дочірні та спільні підприємства звільняються від сплати збору до Державного інноваційного фонду, що нараховується від обсягів реалізації продукції в межах проектів технологічних парків, які виконуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків.

3. Норми частин першої і другої цієї статті застосовуються у період виконання кожного проекту технологічних парків, але не більше ніж на п'ять років з моменту реєстрації проекту.

4. Технологічні парки, їх учасники, дочірні та спільні підприємства здійснюють окремий бухгалтерський та податковий облік операцій, пов'язаних із виконанням проектів технологічних парків. Кошти, зараховані протягом установленого цим Законом строку дії спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності на спеціальні рахунки учасників - виконавців проектів технологічних парків і не використані ними згідно з цим Законом протягом наступних трьох місяців після закінчення строку виконання проекту технологічного парку, зараховуються до Державного бюджету України. ( Частина четверта статті 4 в редакції Закону N 1702-IV від 11.05.2004 )

5. Суми податків, які згідно з абзацом першим частини першої цієї статті зараховані на спеціальні рахунки технологічних парків, їх учасників, спільних і дочірніх підприємств, у разі нецільового використання підлягають стягненню до Державного бюджету України.

Відповідальність за нецільове використання сум податку на додану вартість та сум податку на прибуток підприємств, які зараховані на спеціальні рахунки, несуть керівники технологічних парків, їх учасників, спільних і дочірніх підприємств згідно з законом. ( Статтю 4 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 1702-IV від 11.05.2004 )

Стаття 5. Особливості державної підтримки інвестиційної та
інноваційної діяльності

1. Проекти технологічних парків, які виконуються у встановленому цим Законом порядку, є пріоритетними для залучення кредитів, що надаються під державні гарантії іноземними державами, банками, міжнародними фінансовими організаціями, іншими фінансово-кредитними установами.

2. Проекти технологічних парків, які виконуються у пріоритетних напрямах діяльності технологічних парків, є пріоритетними для залучення коштів Державного інноваційного фонду та його регіональних відділень.

3. У разі недотримання учасниками технологічних парків, дочірніми та спільними підприємствами положень статей 4, 6 цього Закону державна реєстрація таких проектів технологічних парків скасовується за рішенням центрального органу виконавчої влади з питань науки. При цьому учасники технологічних парків, дочірні та спільні підприємства - виконавці таких проектів зобов'язані за наслідками податкового періоду, на який припадає скасування державної реєстрації проектів технологічних парків, збільшити свої податкові зобов'язання на суму вивільнених від оподаткування коштів з дати виникнення такого порушення до дати прийняття рішення про скасування державної реєстрації проекту, а також сплатити пеню, нараховану на зазначену суму, виходячи з 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання за такий період. ( Частина третя статті 5 в редакції Закону N 1702-IV від 11.05.2004 )

Стаття 6. Порядок ввезення товарів, устаткування, обладнання,
сировини, матеріалів, комплектуючих та інших предметів,
які використовуються технологічними парками,
їх учасниками, дочірніми і спільними підприємствами

1. Сировина, матеріали, устаткування, обладнання, комплектуючі та інші товари (крім підакцизних товарів, за винятком товарів згідно з кодами ТН ЗЕД 852110310, 852110390, 852810), які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам та міжнародним стандартам, при ввезенні в Україну для використання технологічними парками, їх учасниками, дочірніми та спільними підприємствами при виконанні у встановленому цим Законом порядку проектів технологічних парків звільняються від сплати ввізного мита та податку на додану вартість.

Номенклатура та обсяги ввезення сировини, матеріалів, устаткування, обладнання, комплектуючих та інших предметів визначаються при реєстрації проектів технологічних парків.

2. У разі використання сировини, матеріалів, устаткування, обладнання, комплектуючих та інших товарів не для потреб виконання проектів технологічних парків ввізне мито та податок на додану вартість сплачуються до бюджету в повному обсязі. При цьому платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками податкового періоду, в якому відбулося таке порушення, на суму ввізного мита, податку на додану вартість, що мала бути сплачена при ввезенні на митну територію України таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податків, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, за період їх нецільового використання.

3. Технологічні парки, їх учасники, дочірні та спільні підприємства, які виконують проекти технологічних парків, щоквартально складають та подають до органів державної податкової служби за своїм місцем знаходження звіти про ввезені ними сировину, матеріали, устаткування, обладнання, комплектуючі та інші товари, а також про їх цільове використання.

Стаття 7. Особливості валютного регулювання

1. Розрахунки за експортно-імпортними операціями, що здійснюються при виконанні відповідно до цього Закону проектів технологічних парків, провадяться у строк до 150 календарних днів.

2. Кошти, що надійшли в іноземній валюті від реалізації продукції (продажу товарів, виконання робіт, надання послуг) технологічних парків, їх учасників, дочірніх і спільних підприємств, не підлягають обов'язковому продажу.

Стаття 8. Особливості дії законодавства України при запровадженні
спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності

1. Відносини, пов'язані із виконанням проектів технологічних парків за пріоритетними напрямами технологічних парків, регулюються цим Законом, а також іншими нормативно-правовими актами України.

2. При запровадженні спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності законодавство України з питань, урегульованих частинами першою і другою статті 4, частинами першою і другою статті 5, частинами першою і другою статті 6 та статтею 7, діє з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

3. Держава гарантує стабільність встановленого цим Законом спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків на весь строк, визначений цим Законом.

Стаття 9. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2000 року.

2. Кабінету Міністрів України:

у тримісячний строк внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

у місячний строк забезпечити розробку і впровадження Положення про порядок здійснення контролю за цільовим використанням сировини, матеріалів, устаткування, обладнання, комплектуючих та інших товарів, що ввозяться в Україну для виконання проектів технологічних парків за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 16 липня 1999 року
N 991-XIV