Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
03.09.2004 N 2263

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 вересня 2004 р. за N 1188/9787

Про затвердження Порядку тимчасового призначення
Державною комісією з регулювання ринків
фінансових послуг України адміністратора
недержавних пенсійних фондів

Відповідно до вимог Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ), а також з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання послуг з недержавного пенсійного забезпечення Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Порядок тимчасового призначення Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України адміністратора недержавних пенсійних фондів, що додається.

2. Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами (Рибальченко А.А.) та юридичному управлінню (Ткаченко Д.В.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Степашкіна О.А.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - директора Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами Рибальченка А.А.

Голова Комісії В.Суслов

Протокол засідання Комісії
N 84 від 3 вересня 2004 ро
ку

Затверджено
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
03.09.2004 N 2263

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 вересня 2004 р. за N 1188/9787

Порядок
тимчасового призначення Державною комісією
з регулювання ринків фінансових послуг України
адміністратора недержавних пенсійних фондів

Цей Порядок розроблений відповідно до вимог Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ), Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292, та інших нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері недержавного пенсійного забезпечення.

1. Загальні положення

1.1. Цим Порядком встановлена процедура тимчасового призначення Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) адміністратора недержавних пенсійних фондів (далі - пенсійні фонди) для виконання функцій адміністратора, ліцензію якого анульовано.

1.2. У цьому Порядку наведені нижче поняття вживаються в такому значенні:

представник - особа, яка зобов'язана або має право вчиняти правочин від імені іншої сторони, яку вона представляє, відповідно до Цивільного кодексу України ( 435-15 );

професійний адміністратор - юридична особа, яка надає професійні послуги з адміністрування пенсійних фондів та має ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів;

тимчасово призначений адміністратор (далі - тимчасовий адміністратор) - професійний адміністратор, який тимчасово призначений рішенням Держфінпослуг на заміну особи, яка надавала послуги пенсійному фонду та ліцензію якої анульовано, до моменту укладення радою цього пенсійного фонду (далі - рада фонду) договору про адміністрування з іншим адміністратором або переукладення договору про адміністрування з тимчасово призначеним адміністратором.

Інші поняття вживаються в цьому Положенні відповідно до вимог Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ).

2. Процедура тимчасового призначення
адміністратора

2.1. У разі прийняття рішення про анулювання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів Держфінпослуг письмово повідомляє ради фондів, з якими адміністратором укладено договір про адміністрування пенсійного фонду (далі - договір про адміністрування), протягом одного робочого дня з дати прийняття такого рішення.

Повідомлення разом із копією рішення про анулювання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів (далі - ліцензія) розсилається радам пенсійних фондів, з якими цим адміністратором укладено договори про адміністрування, рекомендованим листом із повідомленням про вручення. Датою відправлення повідомлення є дата, зазначена на штемпелі поштового відділення.

2.2. У разі, якщо протягом 10 робочих днів з дати отримання пенсійним фондом повідомлення про анулювання ліцензії адміністратора цього фонду рада фонду не укладе договір із новим адміністратором, Держфінпослуг може тимчасово призначити своїм рішенням професійного адміністратора для виконання функцій адміністратора, ліцензію якого анульовано.

2.3. Рішення Держфінпослуг про тимчасове призначення адміністратора приймається Комісією як колегіальним органом (далі - Комісія).

2.4. На засідання Комісії можуть бути запрошені голова ради фонду (представник ради фонду), адміністрування якого здійснюватиме тимчасовий адміністратор, та керівник цього адміністратора (представник адміністратора).

2.5. Вибір тимчасового адміністратора проводиться з числа професійних адміністраторів, щодо яких відсутнє рішення із застосування заходів впливу та з урахуванням їхнього досвіду провадження діяльності з адміністрування пенсійного фонду певного виду.

Вибір тимчасового адміністратора здійснюється за результатами аналізу звітності з недержавного пенсійного забезпечення, що подається адміністраторами відповідно до нормативно-правових актів Держфінпослуг, з урахуванням:

1) розміру статутного, власного капіталу та резервного фонду адміністратора;

2) розміру тарифів на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду та витрат на оплату послуг адміністратора (оплату агентських та рекламних послуг, витрат на оприлюднення інформації та оплати інших послуг, які не заборонені законодавством із питань недержавного пенсійного забезпечення) з розрахунку на одного учасника пенсійного фонду;

3) інформації про пенсійні фонди, адміністрування яких здійснює адміністратор;

4) показників зростання в звітному періоді кількості учасників пенсійних фондів, які обслуговує адміністратор.

2.6. Рішення про тимчасове призначення адміністратора Держфінпослуг надсилає рекомендованим листом із повідомленням про вручення адміністратору, ліцензію якого анульовано, раді фонду, з якою цим адміністратором було укладено договір, тимчасовому адміністратору, зберігачу пенсійного фонду, компанії з управління активами або іншим особам, які здійснюють управління активами, протягом одного робочого дня після прийняття такого рішення. До повідомлення додається копія розпорядження Комісії про тимчасове призначення адміністратора. У повідомленні обов'язково зазначаються реквізити ліцензії (у тому числі серія та номер, дата видачі та строк дії ліцензії), повне та скорочене найменування адміністратора, відомості про керівника адміністратора та засоби зв'язку з ним.

3. Обов'язкові умови діяльності тимчасово
призначеного адміністратора

3.1. На підставі рішення Держфінпослуг про тимчасове призначення адміністратора рада фонду протягом двох робочих днів з дня отримання повідомлення щодо прийняття рішення про тимчасове призначення адміністратора зобов'язана укласти договір про адміністрування пенсійного фонду з тимчасовим адміністратором.

3.2. Договір про адміністрування повинен відповідати вимогам частини п'ятої статті 21 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ) (далі - Закон).

У договорі про адміністрування обов'язково зазначається розмір оплати послуг з адміністрування пенсійного фонду, що встановлений рішенням Держфінпослуг про тимчасове призначення адміністратора.

3.3. Тимчасовий адміністратор протягом 3 робочих днів з дати укладення такого договору повідомляє Держфінпослуг та адміністратора, ліцензію якого анульовано, про укладення договору про адміністрування в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Держфінпослуг.

3.4. Адміністратор, ліцензію якого анульовано, зобов'язаний забезпечити передачу в повному обсязі системи персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів та відповідної документації з дня отримання повідомлення про укладення договору про адміністрування з тимчасовим адміністратором.

До передачі системи персоніфікованого обліку учасників пенсійних фондів та відповідної документації адміністратор, ліцензію якого анульовано, зобов'язаний продовжувати виконання своїх функцій.

4. Оплата послуг тимчасово призначеного
адміністратора

4.1. Розмір оплати послуг тимчасового адміністратора визначається Держфінпослуг, виходячи із середніх розмірів оплати послуг з адміністрування пенсійних фондів.

4.2. Середній розмір оплати з адміністрування пенсійних фондів розраховується на підставі поданих квартальних звітів адміністраторів щодо здійснення ними адміністрування пенсійних фондів за останній звітний період, що передує даті прийняття рішення Держфінпослуг про тимчасове призначення адміністратора.

4.3. Витрати на оплату послуг тимчасовому адміністратору здійснюються за рахунок пенсійних активів відповідно до статті 48 Закону ( 1057-15 ).

5. Відповідальність тимчасово призначеного
адміністратора

5.1. Тимчасовий адміністратор несе відповідальність за своїми зобов'язаннями перед пенсійним фондом, послуги з адміністрування якого він надаватиме, всім майном, що належить йому на праві власності.

Відшкодування збитків, завданих тимчасовим адміністратором, здійснюється за рахунок його резервного фонду, а в разі недостатності резервного фонду - за рахунок іншого його майна.

5.2. Тимчасовий адміністратор не має права передавати свої зобов'язання перед пенсійним фондам іншим особам.

5.3. Тимчасовий адміністратор несе відповідальність за дотримання вимог щодо конфіденційності відповідно до Закону ( 1057-15 ) та до умов договору про адміністрування.

6. Припинення дії рішення Держфінпослуг
про тимчасове призначення адміністратора

6.1. Дія рішення Держфінпослуг про тимчасове призначення адміністратора припиняється з моменту:

1) переукладення радою фонду договору про адміністрування з тимчасовим адміністратором;

2) укладення радою фонду договору про адміністрування з іншим адміністратором;

3) анулювання ліцензії тимчасового адміністратора на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів.

7. Державний контроль

7.1. Державний контроль за дотриманням вимог цього Порядку здійснюється Держфінпослуг згідно з чинним законодавством.

7.2. У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за дотриманням цього Порядку застосовуються заходи впливу, передбачені законодавством України.

Член Комісії - директор Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами А.А.Рибальченко