Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 4 серпня 2000 р. N 1226
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі
Постанови Кабінету Міністрів України
від 24 січня 2007 р. N
42)

Про затвердження Положення про Державний
департамент рибного господарства

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 963 від 28.07.20
04 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Державний департамент рибного господарства (додається).

2. Міністерству аграрної політики внести у тримісячний термін Кабінету Міністрів України пропозиції щодо приведення рішень Міністерства у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 серпня 2000 р. N 1226

Положення
про Державний департамент рибного господарства

1. Державний департамент рибного господарства (Укрдержрибгосп) є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мінагрополітики і йому підпорядковується.

2. Укрдержрибгосп у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Мінагрополітики.

У межах своїх повноважень Укрдержрибгосп організовує виконання актів законодавства, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і вносить їх на розгляд Міністру аграрної політики.

3. Основними завданнями Укрдержрибгоспу є:

участь у реалізації державної політики у сфері рибного господарства, охорони, відтворення і раціонального використання водних живих ресурсів;

розроблення та реалізація комплексних заходів щодо охорони, відтворення та використання водних живих ресурсів, вивчення стану їх запасів у рибогосподарських водоймах України, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні України та водах за межами юрисдикції України відповідно до міжнародних зобов'язань України;

здійснення державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства України;

здійснення та координування за дорученням Кабінету Міністрів України і Мінагрополітики міжнародного багатостороннього та двостороннього співробітництва з метою розвитку рибного господарства з урахуванням сучасних міжнародних тенденцій, забезпечення доступу підприємств рибного господарства України до запасів водних живих ресурсів Світового океану;

участь у реалізації єдиної технічної та інвестиційної політики, створення правових умов впровадження у виробництво прогресивних технологій, досягнень науки, техніки і передового досвіду, проведення комплексного аналізу соціально-економічного і науково-технічного розвитку рибного господарства України;

задоволення потреб населення та виробництва в рибопродукції з високими споживчими властивостями, що забезпечують конкурентоспроможність цієї продукції на внутрішньому і зовнішньому ринку.

4. Укрдержрибгосп відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у реалізації державної політики у сфері рибного господарства, спрямованої на виробництво конкурентоспроможної продукції з пріоритетним розвитком ресурсо- та енергозберігаючих технологій, подає до Мінагрополітики пропозиції щодо напрямів державної політики у сфері рибного господарства:

2) здійснює в межах наданих повноважень державне управління у сфері рибного господарства та контролює у межах своєї компетенції рибогосподарську діяльність юридичних та фізичних осіб;

3) організовує і здійснює державний контроль за охороною водних живих ресурсів та середовища їх перебування, відтворенням водних живих ресурсів та регулюванням рибальства;

4) організовує спеціальне використання водних живих ресурсів, а також любительське і спортивне рибальство, здійснює у межах своєї компетенції контроль у цій сфері;

5) розробляє проекти лімітів та квот використання водних живих ресурсів і після затвердження в установленому порядку доводить їх до відома відповідних органів і користувачів;

6) організовує разом із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації роботу із стандартизації продукції рибного господарства, акредитації лабораторій рибопереробних підприємств, реєстрації рибоконсервних та пресервних цехів, надання їм номерів, асортиментних знаків консервам, пресервам та рибопродукції у скляних, металевих та полімерних банках, а також здійснює експертну оцінку програм і проектів з цих питань;

7) бере участь у проведенні державної політики у сфері рибництва, забезпечує впровадження селекційних досягнень, а також державний контроль за якістю племінних водних живих ресурсів;

8) організовує разом із спеціально уповноваженими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування роботу з ведення державного кадастру, обліку чисельності та використання водних живих ресурсів;

9) складає в установленому порядку разом з відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади баланси забезпечення рибного господарства трудовими, сировинними та енергетичними ресурсами, а з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування - регіональні баланси такого забезпечення відповідних підприємств;

10) бере участь у проведенні кадрової політики, розробленні галузевих угод із соціально-економічних питань, підготовці пропозицій щодо соціальних гарантій працівників підприємств, установ та організацій рибного господарства, реалізує державну політику у сфері зайнятості населення, укладає з відповідним профспілковим органом галузеву угоду;

11) розробляє та подає в установленому порядку проекти бюджетного фінансування капітальних вкладень у рибному господарстві, науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт та науково-технічних програм, витрат на організацію кадрової роботи, утримання закладів освіти та здійснення освітніх програм;

12) виступає відповідно до законодавства державним замовником науково-дослідних робіт, координує їх проведення, сприяє впровадженню у виробництво закінчених наукових розробок та передового досвіду;

13) бере участь у розвитку інфраструктури науково-консультаційних, інформаційних, правових та інших послуг (бібліотеки, банки даних) у сфері рибного господарства;

14) узгоджує питання щодо будівництва підприємств і споруд, проведення інших робіт, а також впровадження нової техніки, технології, матеріалів і речовин, що впливають або можуть вплинути на стан рибогосподарських водойм та водних живих ресурсів, здійснює експертизу таких проектів;

15) бере участь у розробленні і реалізації бюджетної, податкової, митної політики, формуванні ринків товарів, матеріальних ресурсів, капіталів, послуг та інфраструктури цих ринків у рибному господарстві;

16) бере участь у розробленні відповідно до галузевих особливостей методичних рекомендацій з питань застосування стандартів, інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, а також складання фінансової та статистичної звітності;

17) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію вимог щодо відповідності суден флоту рибного господарства, морських рибних портів, підприємств-судновласників усіх форм власності положенням міжнародних договорів України, інших нормативно-правових актів;

18) забезпечує підготовку, перепідготовку і дипломування фахівців рибного господарства згідно з вимогами міжнародних договорів України, інших нормативно-правових актів;

19) здійснює контроль за відповідністю навчання на курсах, тренажерах, у навчально-тренажерних центрах, на навчально-тренажерних суднах та факультетах підвищення кваліфікації працівників підприємств та організацій рибного господарства вимогам, встановленим законодавством;

20) здійснює державний нагляд за безпекою мореплавства флоту рибного господарства, дотриманням вимог охорони праці в рибному господарстві;

21) забезпечує виконання зобов'язань України за міжнародними конвенціями з питань збереження людського життя на морі, регулювання рибальства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища підприємствами, організаціями і флотом рибного господарства;

22) розробляє та подає на затвердження до Мінагрополітики спеціальні правила експлуатації, реєстрації, обліку та технічного нагляду за суднами флоту рибного господарства, нормативно-правові акти з питань безпеки мореплавства, охорони праці, екологічної, пожежної безпеки, радіозв'язку, експлуатації морських рибних портів і роботи капітана порту та інспекцій державного портового нагляду;

23) бере участь у здійсненні зовнішньоекономічних зв'язків і міжнародного науково-технічного співробітництва у сфері рибного господарства;

24) бере в межах наданих повноважень участь у підготовці міжнародних договорів України, за дорученням Кабінету Міністрів України, Мінагрополітики укладає міжнародні договори галузевого характеру;

25) бере участь у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави, цивільної оборони в межах повноважень, визначених законодавством;

26) здійснює відповідно до законодавства в межах повноважень, наданих Мінагрополітики, функції з управління об'єктами державної власності, віднесеними до сфери управління Мінагрополітики, частками, що належать державі у майні господарських товариств, та майном, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств;

27) забезпечує та здійснює контроль за дотриманням державної таємниці в апараті Укрдержрибгоспу, а в межах повноважень, наданих Мінагрополітики, на підприємствах, в установах та організаціях;

28) організовує з питань, що належать до його компетенції, роботу щодо забезпечення підтримки і захисту вітчизняного виробника та ефективності застосування антимонопольного законодавства у сфері рибного господарства;

29) організовує виконання і несе відповідальність за дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища підприємствами та організаціями рибного господарства;

30) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань;

30-1) організовує проведення дистанційного моніторингу риболовних суден з використанням компонентів супутникових навігаційних систем; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 30-1 згідно з Постановою КМ N 963 від 28.07.2004 )

30-2) здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням кваліфікаційних вимог (стандартів) щодо підготовки та сертифікації персоналу риболовних суден; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 30-2 згідно з Постановою КМ N 963 від 28.07.2004 )

30-3) погоджує реєстрацію і веде Реєстр риболовних суден як складову частину Державного суднового реєстру України і Суднової книги України; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 30-3 згідно з Постановою КМ N 963 від 28.07.2004 )

30-4) організовує технічний нагляд та нагляд за дотриманням риболовними суднами вимог міжнародних договорів. ( Пункт 4 доповнено підпунктом 30-4 згідно з Постановою КМ N 963 від 28.07.2004 )

5. Укрдержрибгосп має право:

представляти Кабінет Міністрів України, Мінагрополітики за їх дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів України;

зупиняти, оглядати і тимчасово затримувати судна та інші плавучі засоби, що здійснюють вилов риби у водних об'єктах на території України, водах під юрисдикцією України та міжнародних рибогосподарських організацій, членом яких є Україна, для перевірки дотримання правил рибного промислу, добування інших водних живих ресурсів;

відвідувати без перешкод підприємства, установи, організації, українські та іноземні судна, плавучі засоби, що здійснюють добування і переробку риби, інших водних живих ресурсів у водах під юрисдикцією України та міжнародних рибогосподарських організацій, членом яких є Україна, гідротехнічні споруди, а також території природно-заповідного фонду України з метою здійснення контролю за дотриманням вимог безпеки мореплавства, охорони праці та навколишнього природного середовища;

розглядати відповідно до законодавства України справи про адміністративні правопорушення;

брати участь у проведенні державної екологічної експертизи схем розвитку та розташування продуктивних сил, територіальних схем комплексного використання водних, земельних, природних та інших ресурсів щодо впливу об'єктів, стосовно яких проводиться експертиза, на водні живі ресурси та середовище їх перебування;

залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

одержувати в установленому законодавством порядку від міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

у межах своїх повноважень видавати накази організаційно-розпорядчого характеру.

6. Укрдержрибгосп у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, міжнародними кваліфікаційними товариствами, а також відповідними органами іноземних держав.

7. Укрдержрибгосп для оперативного вирішення питань, пов'язаних з функціонуванням рибного господарства, за погодженням з Міністром аграрної політики в межах встановленої граничної чисельності працівників Департаменту може утворювати територіальні органи.

З метою здійснення державного контролю у сфері охорони, відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства, державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства в Укрдержрибгоспі створюються та функціонують Державна інспекція охорони, відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства та Державна інспекція з безпеки мореплавства флоту рибного господарства і Виконавче бюро, положення про які затверджуються в порядку, встановленому законодавством. ( Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 963 від 28.07.2004 )

8. Укрдержрибгосп очолює голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра аграрної політики.

Голова Укрдержрибгоспу є членом колегії Мінагрополітики.

Голова Укрдержрибгоспу є Головним державним інспектором рибоохорони.

Голова Укрдержрибгоспу має трьох заступників (у тому числі одного першого), які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра аграрної політики, погодженим з головою Укрдержрибгоспу.

Заступники голови мають право підпису документів відповідно до розподілу обов'язків між ними.

9. Голова Укрдержрибгоспу:

здійснює керівництво діяльністю Укрдержрибгоспу;

несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України, Міністром аграрної політики за виконання покладених на Укрдержрибгосп завдань;

розподіляє обов'язки між заступниками, а також керівниками структурних підрозділів Укрдержрибгоспу, визначає ступінь їх відповідальності;

призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів та інших працівників Укрдержрибгоспу, крім заступників голови;

затверджує положення про структурні підрозділи Укрдержрибгоспу;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

10. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, обговорення найважливіших напрямів його діяльності та розвитку рибного господарства утворюється колегія у складі голови Укрдержрибгоспу (голова колегії), заступників голови та керівників структурних підрозділів.

Персональний склад колегії затверджується Міністром аграрної політики.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Укрдержрибгоспу.

11. Для розгляду наукових рекомендацій, пропозицій щодо головних напрямів розвитку науки, техніки і технології, обговорення найважливіших програм та інших питань в Укрдержрибгоспі можуть утворюватися науково-технічна (наукова) та науково-промислова ради у складі науковців та висококваліфікованих спеціалістів.

Склад цих рад та положення про них затверджує голова Укрдержрибгоспу.

12. Штатний розпис, кошторис доходів та видатків Укрдержрибгоспу затверджує голова за погодженням з Міністром аграрної політики та Мінфіном.

Граничну чисельність працівників та структуру Укрдержрибгоспу затверджує Міністр аграрної політики в межах граничної чисельності працівників Мінагрополітики, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

Укрдержрибгосп утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Мінагрополітики.

Умови оплати праці працівників Укрдержрибгоспу визначаються Кабінетом Міністрів України.

13. Укрдержрибгосп є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.