ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про оренду державного та комунального майна"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 15, ст. 99, N 31, ст. 244; 1998 р., N 11-12, ст. 42, N 18, ст. 88, N 49, ст. 301; 1999 р., N 29, ст. 239, N 48, ст. 411; 2000 р., N 33-34, ст. 272; 2001 р., N 31, ст. 146; 2002 р., N 2, ст. 5, N 30, ст. 205) такі зміни:

1. У статті 2:

1) слово "Орендою" замінити цифрою і словом "1. Орендою";

2) доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Державну політику у сфері оренди здійснюють: Кабінет Міністрів України, а також Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва - щодо державного майна; органи, уповноважені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, - щодо майна, яке належить Автономній Республіці Крим; органи місцевого самоврядування - щодо майна, яке перебуває в комунальній власності".

2. Частину другу статті 4 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"об'єкти державної власності, що мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ), а також об'єкти, включені до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, затвердженого Законом України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" ( 847-14 ), які випускають підакцизну продукцію".

3. У абзаці четвертому статті 5 слова "нерухомого майна площею до 200 кв. м" замінити словами "нерухомого майна, загальна площа яких не перевищує 200 кв. м на одне підприємство".

4. Абзац другий частини першої статті 6 викласти у такій редакції:

"Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди державного майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов'язана зареєструватись як суб'єкт підприємницької діяльності".

5. Частину першу статті 7 доповнити реченням такого змісту: "Орендодавець може оголосити конкурс на право оренди майна у порядку, встановленому частиною сьомою статті 9 цього Закону".

6. У абзаці першому частини третьої статті 9 слова "про можливість оренди та умови договору оренди" замінити словами "про умови договору оренди або про відмову в укладенні договору оренди".

7. У статті 10:

1) частину першу після абзацу сьомого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"забезпечення виконання зобов'язань - неустойка (штраф, пеня), порука, завдаток, гарантія тощо;

порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об'єкта оренди".

У зв'язку з цим абзаци восьмий-десятий вважати відповідно абзацами десятим-дванадцятим;

2) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"2. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди відповідного майна. Типові договори оренди державного майна розробляє і затверджує Фонд державного майна України, типові договори оренди майна, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, затверджують відповідно Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування".

У зв'язку з цим частини другу-четверту вважати відповідно частинами третьою-п'ятою.

8. У частині другій статті 13:

1) абзац перший викласти у такій редакції:

"2. Орендоване майно (крім таких видів нерухомого майна, як приміщення, частини будівель, споруд, а також іншого окремого індивідуально визначеного майна) включається до балансу орендаря із зазначенням, що це майно є орендованим";

2) у абзаці другому слова "Орендоване нерухоме" та "залишається" замінити відповідно словами "Орендовані приміщення, частини будівель, споруд" та "залишаються".

9. У статті 19:

1) у частині другій після слів "Методика розрахунку" доповнити словами "пропорції розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем";

2) у частині четвертій слова "і низькорентабельних" виключити;

3) частину п'яту доповнити новим абзацом першим такого змісту:

"5. Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва використовують отриману відповідно до законодавства частину орендної плати для виконання організаційних функцій орендодавця".

У зв'язку з цим абзац перший вважати абзацом другим.

10. У статті 21:

1) частину другу викласти у такій редакції:

"2. Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однієї з сторін, якщо з незалежних від них обставин істотно змінився стан об'єкта оренди, а також в інших випадках, встановлених законодавчими актами України";

2) частину третю виключити.

11. Частину третю статті 22 викласти в такій редакції:

"3. Плата за суборенду цього майна, яку отримує орендар, не повинна перевищувати орендної плати орендаря.

Порядок використання плати за суборенду майна визначається: Кабінетом Міністрів України - для об'єктів, що перебувають у державній власності; органами, уповноваженими Верховною Радою Автономної Республіки Крим, - для об'єктів, що належать Автономній Республіці Крим; органами місцевого самоврядування - для об'єктів, що перебувають у комунальній власності".

12. У частині третій статті 23:

1) абзац перший після слова "підрозділи" доповнити словами "будівлі та споруди";

2) у абзаці другому слова "орендоване нерухоме" замінити словами "орендовані приміщення, частини будівель і споруд".

13. У статті 27:

1) у абзаці другому частини другої після слів "зазначені кошти" доповнити словами "в межах збільшення в результаті цих поліпшень вартості орендованого майна, визначеної в установленому законодавством порядку, яке відбулося в результаті таких поліпшень";

2) у частині третій:

а) слова "за вказівкою орендодавця зобов'язаний передати об'єкт оренди відповідному підприємству" замінити словами "окремого індивідуально визначеного майна зобов'язаний повернути це майно відповідному підприємству, господарському товариству, створеному в процесі приватизації (корпоратизації), або його правонаступнику";

б) доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі припинення за цих же обставин договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу орендар за згодою орендодавця передає об'єкт оренди органу, який до укладення договору оренди здійснював повноваження з управління відповідним майном. Зазначений орган або його правонаступник зобов'язаний протягом тридцяти днів прийняти об'єкт оренди в своє управління".

14. Доповнити статтею 32 такого змісту:

"Стаття 32. Контроль за використанням майна, переданого
в оренду

Контроль за використанням майна, переданого в оренду (крім іншого окремого індивідуально визначеного майна), покладається на органи, які відповідно до цього Закону здійснюють державну політику у сфері оренди.

Контроль за використанням іншого окремого індивідуально визначеного майна, переданого в оренду, здійснюють органи, уповноважені управляти підприємством, яке є орендодавцем цього майна".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.Кучма

м. Київ, 29 червня 2004 року
N 1905-IV