ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
щодо спеціального режиму інвестиційної та
інноваційної діяльності технологічних парків

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків" ( 991-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 363; 2002 р., N 3-4, ст. 28, N 33, ст. 238):

1) преамбулу після слів "Укрінфотех" (м. Київ)" доповнити словами "Агротехнопарк" (м. Київ), "Еко-Україна" (м. Донецьк), "Наукові і навчальні прилади" (м. Суми), "Текстиль" (м. Херсон), "Ресурси Донбасу" (м. Донецьк), "Український мікробіологічний центр синтезу та новітніх технологій" (УМБІЦЕНТ) (м. Одеса), "Яворів" (Львівська область)";

2) статті 1 і 3 викласти у такій редакції:

"Стаття 1. Терміни, які вживаються в цьому Законі

1. Для цілей цього Закону терміни вживаються в такому значенні:

1) технологічний парк (технопарк) - група юридичних осіб (далі - учасники технологічного парку), які уклали договір про спільну діяльність без створення юридичної особи та без об'єднання вкладів учасників технологічного парку з метою створення організаційних засад щодо забезпечення діяльності учасників технологічного парку у виконанні інвестиційних та інноваційних проектів з виробничого впровадження наукомістких розробок, високих технологій та забезпечення промислового випуску конкурентоспроможної на світовому ринку продукції;

2) договір про спільну діяльність без створення юридичної особи та без об'єднання вкладів учасників технологічного парку (далі - договір) - договір між юридичними особами - учасниками технологічного парку, що містить відомості про склад учасників технологічного парку, їх права та обов'язки, пріоритетні напрями діяльності технологічного парку, органи управління і керівний орган технологічного парку, їх повноваження та порядок прийняття ними рішень, порядок фінансування діяльності органів управління і керівного органу, порядок прийняття нових учасників технологічного парку та виключення з числа учасників технологічного парку, порядок ліквідації технологічного парку (припинення дії договору);

3) учасники технологічного парку - юридичні особи - суб'єкти наукової, науково-технічної, підприємницької діяльності, що уклали між собою договір згідно з цим Законом або приєдналися до цього договору;

4) керівний орган технологічного парку - юридична особа - один з учасників технологічного парку, на якого за договором покладені функції поточного керівництва діяльністю технологічного парку щодо оформлення інвестиційних та інноваційних проектів, використання коштів спеціального рахунку технологічного парку та контролю за використанням коштів із спеціальних рахунків його учасників, перевірки та підготовки пропозицій щодо внесення змін або припинення виконання проектів технологічного парку, підготовки звітів про діяльність технологічного парку, представлення інтересів учасників технологічного парку в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, укладення відповідно до законодавства договорів від імені технологічного парку та інші функції відповідно до договору;

5) дочірнє підприємство - підприємство, створене для виконання проектів технологічного парку, єдиним засновником і власником якого є керівний орган технологічного парку;

6) спільне підприємство - підприємство, створене для виконання проектів технологічного парку, одним із засновників якого є учасник технологічного парку, а іншими - резиденти чи нерезиденти, внесок яких до статутного фонду становить суму в національній валюті, еквівалентну не менше:

для резидентів - 50 000 доларів США;

для нерезидентів - 100 000 доларів США;

7) інноваційний проект - комплект документів, який включає опис взаємопов'язаних заходів технологічного парку, зазначає його учасників, дочірні та спільні підприємства, співвиконавців і виробників продукції щодо проведення наукових досліджень, технічного, технологічного, конструкторського проектування, випуску дослідних партій та промислового виробництва інноваційної продукції, а також щодо фінансового, кадрового, маркетингового та комерційного забезпечення виробничого впровадження нових товарів і надання послуг;

8) інвестиційний проект - комплект документів, який включає опис взаємопов'язаних заходів технологічного парку, зазначає його учасників, дочірні та спільні підприємства, співвиконавців і виробників продукції щодо реалізації майнових та інтелектуальних цінностей як інвестора, так і власних з метою одержання прибутку та/або досягнення соціального ефекту;

9) інноваційний або інвестиційний проект технологічного парку (далі - проект технологічного парку) - підготовлений технологічним парком проект, що пройшов у встановленому порядку експертизу і внесений до державного реєстру, який веде центральний орган виконавчої влади з питань науки. При реалізації проекту технологічного парку діє спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності;

10) спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності - правовий режим, який передбачає встановлення податкових пільг при реалізації проектів технологічних парків, а також надання іншої державної підтримки щодо стимулювання діяльності технологічних парків, їх учасників, дочірніх і спільних підприємств при виконанні проектів за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків;

11) пріоритетні напрями діяльності технологічного парку - економічно і соціально обумовлені напрями науково-технічної та інноваційної діяльності технологічного парку, що відповідають визначеним законодавством науково-технічним та інноваційним пріоритетам і спрямовані на промислове виробництво конкурентоспроможної високотехнологічної та інноваційної продукції і насичення нею внутрішнього ринку та забезпечення експортного потенціалу держави";

"Стаття 3. Особливості запровадження спеціального режиму
інвестиційної та інноваційної діяльності

1. Спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності запроваджується для технологічного парку строком на 15 років і діє при виконанні проектів технологічного парку.

2. Пріоритетні напрями діяльності для кожного з технологічних парків розробляються відповідно до законів України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" ( 2623-14 ) та "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" ( 433-15 ), розглядаються Президією Національної академії наук України та затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань науки.

3. Розгляд, експертиза, державна реєстрація інвестиційних та інноваційних проектів здійснюються центральним органом виконавчої влади з питань науки у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

4. Свідоцтво про державну реєстрацію проекту технологічного парку видається центральним органом виконавчої влади з питань науки у строк, що не може перевищувати 90 днів з дня подачі інвестиційних та інноваційних проектів у встановленому порядку.

5. Свідоцтво про державну реєстрацію проекту технологічного парку видається на строк реалізації цього проекту, але не більш як на п'ять років, і є підставою для запровадження спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності відповідно до цього Закону та відкриття спеціальних рахунків.

6. Контроль за діяльністю технологічних парків здійснює Комісія з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів Кабінету Міністрів України. Положення про Комісію затверджується Кабінетом Міністрів України";

3) у статті 4:

частину четверту викласти у такій редакції:

"4. Технологічні парки, їх учасники, дочірні та спільні підприємства здійснюють окремий бухгалтерський та податковий облік операцій, пов'язаних із виконанням проектів технологічних парків. Кошти, зараховані протягом установленого цим Законом строку дії спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності на спеціальні рахунки учасників - виконавців проектів технологічних парків і не використані ними згідно з цим Законом протягом наступних трьох місяців після закінчення строку виконання проекту технологічного парку, зараховуються до Державного бюджету України";

доповнити статтю частиною п'ятою такого змісту:

"5. Суми податків, які згідно з абзацом першим частини першої цієї статті зараховані на спеціальні рахунки технологічних парків, їх учасників, спільних і дочірніх підприємств, у разі нецільового використання підлягають стягненню до Державного бюджету України.

Відповідальність за нецільове використання сум податку на додану вартість та сум податку на прибуток підприємств, які зараховані на спеціальні рахунки, несуть керівники технологічних парків, їх учасників, спільних і дочірніх підприємств згідно з законом";

4) частину третю статті 5 викласти у такій редакції:

"3. У разі недотримання учасниками технологічних парків, дочірніми та спільними підприємствами положень статей 4, 6 цього Закону державна реєстрація таких проектів технологічних парків скасовується за рішенням центрального органу виконавчої влади з питань науки. При цьому учасники технологічних парків, дочірні та спільні підприємства - виконавці таких проектів зобов'язані за наслідками податкового періоду, на який припадає скасування державної реєстрації проектів технологічних парків, збільшити свої податкові зобов'язання на суму вивільнених від оподаткування коштів з дати виникнення такого порушення до дати прийняття рішення про скасування державної реєстрації проекту, а також сплатити пеню, нараховану на зазначену суму, виходячи з 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання за такий період";

5) у тексті Закону слова "інвестиційні та інноваційні проекти" у всіх відмінках і числах замінити словами "проекти технологічних парків" у відповідних відмінку і числі.

2. Абзац дванадцятий пункту 11.12 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 2000 р., N 35, ст. 283; 2002 р., N 33, ст. 238) викласти у такій редакції:

"Установити, що на період запровадження спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків податок на додану вартість справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків" ( 991-14 ).

3. Абзац тринадцятий пункту 22.5 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2000 р., N 35, ст. 283; 2002 р., N 33, ст. 238) викласти у такій редакції:

"Установити, що на період запровадження спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків податок на прибуток справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків" ( 991-14 ).

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім підпункту 1 пункту 1 розділу 1, який набирає чинності з 1 січня 2005 року.

2. Кабінету Міністрів України в місячний строк привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

3. Договори про спільну діяльність юридичних осіб (учасників технологічних парків) щодо виконання інвестиційних та інноваційних проектів, які були укладені до набрання чинності цим Законом, вважаються дійсними протягом визначеного такими договорами строку.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 11 травня 2004 року
N 1702-IV