ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про Загальнодержавну комплексну програму
розвитку високих наукоємних технологій

Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій, що додається.

2. Кабінету Міністрів України:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону;

у шестимісячний строк привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 9 квітня 2004 року
N 1676-IV

Затверджено
Законом України
від 9 квітня 2004 року
N 1676-IV

Загальнодержавна комплексна програма
розвитку високих наукоємних технологій

Розділ I. Загальні положення

Загальнодержавна комплексна програма розвитку високих наукоємних технологій (далі - Програма) спрямована на запровадження моделі сталого економічного зростання вітчизняних підприємств шляхом удосконалення структури їх основного капіталу та інтенсивного інвестування високотехнологічного виробництва.

Розділ II. Терміни та їх визначення

У цій Програмі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

високі наукоємні технології (далі - наукоємні технології) - технології, що створюються на підставі результатів наукових досліджень та науково-технічних розробок, забезпечують виготовлення високотехнологічної продукції, сприяють запровадженню високотехнологічного виробництва на підприємствах базових галузей промисловості;

високотехнологічна продукція - продукція, виготовлена вітчизняними підприємствами із застосуванням наукоємних технологій, конкурентоспроможна з кращими зразками аналогічної продукції іноземного виробництва;

високотехнологічне виробництво - виробництво, в якому застосовуються наукоємні технології;

проекти з розроблення наукоємних технологій - проекти на виконання наукових досліджень та/або науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на створення нових наукоємних технологій.

Розділ III. Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є забезпечення сприятливих умов для створення і розвитку наукоємних технологій і на цій основі широкомасштабна модернізація національної економіки.

Основними завданнями Програми є реалізація проектів з розроблення наукоємних технологій та впровадження таких технологій на підприємствах базових галузей промисловості за пріоритетними напрямами інноваційної діяльності, визначеними Законом України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" ( 433-15 ).

Основними засадами виконання визначених у Програмі завдань є:

збільшення асигнувань і концентрація фінансових, матеріальних та інтелектуальних ресурсів для проведення прикладних наукових досліджень і здійснення науково-технічних розробок, спрямованих на створення і розвиток високотехнологічних виробництв;

створення принципово нових видів продукції та технологій;

створення сприятливих умов для розроблення і впровадження наукоємних технологій.

Розділ IV. Основні етапи виконання

Виконання Програми передбачається забезпечити двома етапами:

перший етап (2005-2008 роки) - реалізація проектів з розроблення наукоємних технологій, які мають найбільший ступінь готовності до впровадження;

другий етап (2009-2013 роки) - впровадження на підприємствах наукоємних технологій, розроблених за результатами виконання Програми на першому етапі.

Розділ V. Фінансове забезпечення

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми (наведено у додатку до неї):

обсяг фінансування першого етапу виконання Програми становить 8755,6 млн. гривень, у тому числі виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт - 2361,1 млн. гривень;

обсяг фінансування другого етапу визначається за підсумками виконання Програми на першому етапі.

Розділ VI. Організація і контроль виконання Програми

Програма виконується шляхом реалізації проектів з розроблення наукоємних технологій. Відбір проектів здійснюється на конкурсній основі з дотриманням таких вимог:

відповідність завданням Програми;

спрямованість на розроблення наукоємних технологій (високотехнологічної продукції);

економічна доцільність державної підтримки;

ефективність впровадження, окупність, комерційна привабливість;

цінність проекту з урахуванням попиту ринку в Україні та за її межами;

відсутність дублювання проектів у цій та інших загальнодержавних і національних програмах.

Вибір виконавців проектів, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, здійснюється відповідно до законодавства.

Порядок відбору проектів та контролю за їх реалізацією встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Розділ VII. Очікувані результати

Виконання Програми дасть можливість:

розвинути наукоємні технології;

поліпшити технічні характеристики вітчизняної продукції, підвищити її конкурентоспроможність;

створити ефективну систему фінансування науки, зокрема науково-технічних проектів, успішна реалізація яких сприятиме активізації інноваційної діяльності підприємств, що виробляють високотехнологічну продукцію;

змінити структуру промислового комплексу за технологічними укладами - збільшити у період до 2013 року обсяги виробництв V технологічного укладу з 5 до 12 відсотків, а виробництв VI технологічного укладу - з 1 до 3 відсотків;

збільшити до 2013 року частку високотехнологічної продукції в експорті України до 20 відсотків;

знизити енергоємність валового внутрішнього продукту.

Додаток
до Загальнодержавної комплексної
програми розвитку високих
наукоємних технологій

Орієнтовний обсяг фінансування Програми

---------------------------------------------------------------------------
Найменування | Орієнтовний обсяг фінансування
завдання | Програми на 2005-2008 роки, млн. гривень
|-------------------------------------------------------
| 2005 рік | 2006 рік | 2007 рік | 2008 рік
|-------------+-------------+-------------+-------------
|усього|у тому|усього|у тому|усього|у тому|усього|у тому
| |числі | |числі | |числі | |числі
| | на | | на | | на | | на
| |НДДКР*| |НДДКР | |НДДКР | |НДДКР
---------------------------------------------------------------------------
Модернізація 615,5 95,2 681,1 104,7 921,4 142,1 1194,7 184,3
електростанцій;
створення об'єктів
альтернативної
енергетики,
альтернативних
видів рідкого та
газового палива;
використання
вторинних
енергетичних
ресурсів;
розроблення
новітніх
ресурсозберігаючих
технологій

Розвиток 625 167,6 694,4 186,2 937,4 251,4 1215,2 325,8
машинобудування та
приладобудування як
основи високо-
технологічного
оновлення всіх
галузей
виробництва;
розвиток
високоякісної
металургії

Розвиток 119,1 70,8 132,3 78,7 178,6 106,2 231,4 137,7
нанотехнологій і
мікроелектроніки,
створення і
впровадження
інформаційних
технологій та
телекомунікаційних
систем

Удосконалення 125,6 47,3 139,6 52,6 188,5 71 244,4 92,1
хімічних
технологій,
розроблення та
застосування нових
матеріалів,
розвиток
біотехнологій

Розроблення 28,4 10,8 31,6 12,1 42,7 16,3 55,4 21,1
наукоємних
технологій для
розвитку сільського
господарства і
переробної
промисловості

Створення сучасних 5,7 5,6 6,4 6,3 8,6 8,5 11,2 11,1
транспортних
систем

Застосування 14,4 10,6 16 11,8 21,5 16 28 20,6
наукоємних
технологій у сфері
охорони
навколишнього
природного
середовища та
оздоровлення людини

Розвиток 42,2 16,9 49,8 19,9 65,2 26,1 84,3 33,7
інноваційної
культури
суспільства

___________________
УСЬОГО 1575,9 424,8 1751,2 472,3 2363,9 637,6 3064,6 826,4

______________

* НДДКР - науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи.