Документ втратив чиннiсть!

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
23.12.2003 N 571

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 січня 2004 р.за N 53/8652

( Документ втратив чинність на підставі Постанови Правління
Національного бан
ку
N 555 від 17.11.20
04 )

Зміни
до Положення про здійснення уповноваженими
банками операцій з банківськими металами

1. У главі 4:

1.1. У пункті 2:

в абзаці другому слова "платіжних вимог державних виконавців" замінити словами "платіжних вимог на стягнення банківських металів, оформлених державними виконавцями";

в останньому реченні абзацу четвертого слова "операцій з іншими деривативами" замінити словами "операцій з деривативами".

1.2. У четвертому абзаці пункту 3 слова "юридичній особі (фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності)" замінити словами "юридичній особі та фізичній особі, крім операцій з купівлі банківських металів фізичною особою в касі банку,".

2. Доповнити підпункти "а" пунктів 3, 5, 6 глави 5 абзацом такого змісту: "нараховані як проценти за залишком коштів на власному поточному рахунку".

3. Главу 6 викласти в такій редакції:

"Глава 6. Особливі умови здійснення операцій з банківськими металами в касах уповноважених банків

1. Біля кас уповноважених банків у доступному для огляду клієнтами місці розміщується така інформація:

копія наказу (розпорядження) банку про встановлення курсів купівлі та/або продажу банківських металів;

перелік операцій з банківськими металами, які здійснює каса;

витяг з наказу про встановлення тарифів комісійної винагороди за здійснені касою операції з банківськими металами, засвідчений підписом керівника банку та відбитком печатки банку.

2. Приймання банківських металів від клієнтів здійснюється за такими первинними документами:

заявою про приймання (видачу) банківських металів (додаток 1) - для зарахування на власні поточні, вкладні (депозитні) рахунки, за операціями з конвертації одного банківського металу в інший від фізичних осіб, а також від уповноважених банків і промислових споживачів для погашення кредиту та процентів у банківських металах;

квитанцією за формою N 377-О (додаток 2) - за операціями з обміну зливка (зливків) банківського металу на зливки (зливок) меншої (більшої) маси;

квитанцією за формою N 377-К (додаток 3) - за операціями з купівлі банком банківських металів у фізичних осіб.

3. Видача банківських металів клієнтам здійснюється за такими первинними документами:

заявою про приймання (видачу) банківських металів - з власних поточних, вкладних (депозитних) рахунків, уключаючи виплати процентів за депозитами в банківських металах, за операціями з конвертації одного банківського металу в інший фізичним особам, а також уповноваженим банкам і промисловим споживачам у разі надання їм кредиту в банківських металах;

квитанцією за формою N 377-О - за операціями з обміну зливка (зливків) банківського металу на зливки (зливок) меншої (більшої) маси;

квитанцією за формою N 377-К - за операціями з продажу банком банківських металів фізичним особам.

4. Банк визначає відповідальних працівників, яким надається право підписувати первинні документи за операціями з банківськими металами та визначає систему контролю за їх здійсненням.

5. Під час виконання операцій з банківськими металами може застосовуватися система автоматизації банку, у тому числі така, що працює автономно.

У разі використання системи автоматизації банку для оформлення первинних документів та відповідно до порядку внутрішнього контролю банк визначає кількість підписів працівників банку, які оформляють, контролюють та виконують операцію з банківськими металами.

6. З метою ідентифікації клієнта:

для фізичних осіб-резидентів, які здійснюють операції без відкриття рахунку з купівлі-продажу банківських металів на суму, що перевищує 50 000 гривень, або операції з обміну зливка (зливків) банківського металу на зливки (зливок) меншої (більшої) маси, або операції з конвертації одного банківського металу в інший, якщо вартість банківського металу, наданого клієнтом для обміну або конвертації, за офіційним (обліковим) курсом гривні до цього металу на день здійснення операції перевищує 50 000 гривень, у первинних документах мають зазначатися такі реквізити: прізвище, ім'я, по батькові цієї особи, дата народження, серія та номер паспорта (іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав, місце проживання, ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів ( 320/94-ВР );

для фізичних осіб-нерезидентів, які здійснюють операції з банківським металом без відкриття рахунку, у первинних документах мають зазначатися такі реквізити: прізвище, ім'я, по батькові (у разі його наявності) цієї особи, дата народження, серія та номер паспорта (іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав, громадянство, місце проживання або тимчасового перебування. Ці операції проводяться лише за умови пред'явлення нерезидентом касовому працівнику документа, який підтверджує джерела походження гривень/банківських металів. Копії пред'явлених нерезидентом підтвердних документів залишаються на зберіганні в уповноваженому банку;

для юридичних осіб, які здійснюють операції з обміну зливка (зливків) банківського металу на зливки (зливок) меншої (більшої) маси без відкриття рахунку, у первинних документах мають зазначатися такі реквізити: найменування, юридична адреса, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, реквізити банку, у якому відкрито поточний рахунок у гривнях (із зазначенням його номера), прізвище, ім'я, по батькові особи, яка від імені цієї юридичної особи безпосередньо одержує або вносить банківські метали, дата народження, серія та номер паспорта (іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав.

Реквізити для ідентифікації осіб обов'язково мають бути зазначені в первинних документах за допомогою технічних засобів або від руки на підставі пред'явлених клієнтом оригіналів або належним чином засвідчених копій відповідних документів. Банк перевіряє належність пред'явленого паспорта (іншого документа, який посвідчує особу) клієнту та відповідність даних документа тим, що зазначені в первинному документі.

У разі ненадання клієнтом документів або відомостей, потрібних для з'ясування його особи, або умисного надання неправдивих відомостей банк відмовляє клієнту в проведенні операції з банківськими металами та повертає йому первинний документ без виконання. На зворотному боці первинного документа банк робить напис про причину його повернення (з обов'язковим посиланням на статтю 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (2121-14) і зазначає дату його повернення (це засвідчується підписами виконавця та/або працівника, на якого покладено функції контролера, і відбитком печатки (штампа) банку).

Якщо операція з банківським металом, яку має намір здійснити клієнт, містить ознаки такої, що підлягає фінансовому моніторингу, то банк має право відмовити клієнту в її проведенні та повернути первинний документ без виконання. На зворотному боці первинного документа банк робить напис про причину його повернення (з обов'язковим посиланням на частину другу статті 7 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) і зазначає дату його повернення (це засвідчується підписами виконавця та відповідального працівника, який приймає рішення щодо віднесення операції клієнта до операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, і відбитком печатки (штампа) банку).

7. Операції з приймання банківських металів або готівкових гривень від фізичних осіб-нерезидентів здійснюються за умови підтвердження джерел походження цих банківських металів або готівкових гривень. Копії підтвердних документів залишаються в банку.

Документами, що підтверджують джерела походження готівкових гривень, є такі:

оригінали договорів про продаж майна (за винятком цінних паперів);

документи про одержання успадкованих коштів;

довідка-підтвердження ВАТ "Державний ощадний банк України" про наявність за станом на 2 січня 1992 року заощаджень в установах Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, із зазначенням сум компенсації;

касовий документ банку про видачу з рахунку фізичної особи-нерезидента коштів у гривнях;

митна декларація на ввезення іноземної валюти та довідка за формою N 377 про її продаж уповноваженому банку (уповноваженій фінансовій установі) за кошти в гривнях;

довідка-підтвердження юридичної особи-резидента про одержані від неї фізичною особою-нерезидентом кошти в гривнях (як оплата праці, авторські гонорари, матеріальна допомога, премії, призи, відшкодування шкоди, заподіяної робітникам і службовцям унаслідок каліцтва, відшкодування за страховими випадками).

Документами, що підтверджують джерела походження банківських металів, є такі: документи про одержання банківських металів у спадщину або як дарунка;

первинний документ банку про видачу банківських металів з рахунку фізичної особи-нерезидента;

касовий документ банку про продаж фізичній особі-нерезиденту банківських металів;

митна декларація на ввезення банківських металів.

8. Після завершення операції з банківськими металами клієнту видається відповідна квитанція.

9. Заява про приймання (видачу) банківських металів складається з двох частин: власне заяви та квитанції до неї. У разі здійснення відповідної операції з банківськими металами заява про приймання (видачу) банківських металів залишається в банку, квитанція надається клієнту як підтвердження здійснення операції.

Заяви про приймання (видачу) банківських металів та квитанції до них мають бути належним чином оформлені згідно з поясненням щодо заповнення реквізитів заяв про приймання (видачу) банківських металів (додаток 4).

10. Квитанції за формою N 377-О та 377-К виписуються у двох примірниках: перший примірник видається клієнту як підтвердження про здійснення операції, другий - залишається в касі банку.

11. У квитанціях за формою N 377-О під час здійснення банком операцій обміну зливка (зливків) банківського металу на зливки (зливок) меншої (більшої) маси в графі "Вид банківського металу" проставляється код металу відповідно до Класифікатора , у графі "Маса прийнятого зливка" - цифрами маса прийнятого зливка банківського металу в тройських унціях і грамах, а в графі "Кількість зливків" - цифрами кількість прийнятих зливків однакової маси, у графі "Маса зливка до видачі" - цифрами маса кожного зливка банківського металу, що видається клієнту, у тройських унціях і грамах, а в графі "Кількість зливків" - цифрами кількість виданих зливків однакової маси, у графі "Усього" - цифрами загальна маса банківського металу, прийнятого та виданого в тройських унціях і грамах, та загальна кількість прийнятих і виданих зливків.

Сума комісійної винагороди зазначається під таблицею словами, назва грошової одиниці зазначається повністю "гривень" або скорочено "грн."

Здійснені операції відображаються касою банку в реєстрі обміну зливків банківських металів (додаток 5).

12. У квитанціях за формою N 377-К під час здійснення банком операцій:

з купівлі банківських металів у графі "Назва валюти/вид банківського металу" проставляється код металу відповідно до Класифікатора , у графі "Сума/маса" - цифрами загальна маса металу для одного або однакових зливків у тройських унціях і грамах (для різних за масою зливків маса зазначається окремо для кожного виду зливків), у графі "Курс/крос-курс" - курс купівлі банківського металу, що встановлений уповноваженим банком на час проведення операції (для різних за масою зливків курс зазначається окремо для кожного виду зливків), у графі "До видачі" - літерний код гривні відповідно до Класифікатора та цифрами - сума гривень, що видається клієнту (для різних за масою зливків сума в гривнях зазначається окремо для кожного виду зливків), а в графі "Усього" - цифрами загальна маса прийнятого металу та загальна сума гривень. Здійснені операції відображаються касою банку в реєстрі купівлі банківських металів (додаток 6);

з продажу банківських металів у графі "Назва валюти/вид банківського металу" проставляється літерний код гривні відповідно до Класифікатора , у графі "Сума/маса" - цифрами сума в гривнях за один або однакові зливки (для різних за масою зливків сума в гривнях зазначається окремо для кожного виду зливків), у графі "Курс/крос-курс" - курс продажу банківського металу, що встановлений уповноваженим банком на час проведення операції (для різних за масою зливків курс зазначається окремо для кожного виду зливків), а в графі "До видачі" - літерний код металу відповідно до Класифікатора та цифрами загальна маса металу для одного або однакових зливків у тройських унціях і грамах (для різних за масою зливків маса зазначається окремо для кожного виду зливків), а в графі "Усього" - цифрами загальна сума гривень та загальна маса виданого металу. Здійснені операції відображаються касою банку в реєстрі продажу банківських металів (додаток 7).

13. У первинних документах працівник банку перевіряє:

повноту заповнення реквізитів;

наявність підписів відповідальних працівників банку, яким надано право підпису первинних документів, і тотожність їх зразкам;

наявність підпису клієнта (ця вимога не поширюється на операції, які здійснює фізична особа-резидент, без відкриття рахунку з купівлі-продажу банківських металів на суму, що не перевищує 50 000 гривень, або операції обміну зливка (зливків) банківського металу на зливки (зливок) меншої (більшої) маси, або операції з конвертації одного банківського металу в інший, якщо вартість банківського металу, наданого клієнтом для обміну або конвертації, за офіційним (обліковим) курсом гривні до цього металу на день здійснення операції не перевищує 50 000 гривень).

14. Порядок переміщення та передавання банківських металів під відповідальність працівників банку визначається внутрішнім положенням (інструкцією) банку щодо здійснення касових операцій з оформленням прибутково-видаткових ордерів (додаток 8).

15. Операції з передавання банківських металів між банками виконуються в порядку, установленому для виконання операцій з передавання готівки між банками, викладеному в пунктах 1 - 4 глави 3 розділу II Інструкції про касові операції в банках України (далі - Інструкція), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 14.08.2003 N 337 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.09.2003 за N 768/8089, з оформленням прибутково-видаткових ордерів.

16. Прибутково-видаткові ордери за операціями з передавання банківських металів оформляються в порядку, викладеному в главі 1 розділу III Інструкції для прибуткововидаткових касових ордерів, за винятком заповнення таких реквізитів: назва валюти, сума, загальна сума (словами). У відповідних реквізитах проставляється код металу відповідно до Класифікатора , цифрами загальна маса металу в тройських унціях і граммах та вартість у гривнях, словами - маса банківського металу в тройських унціях та грамах з урахуванням вимог, визначених пунктом 3 глави 7 цього Положення, та вид банківського металу, а також вартість у гривнях".

4. У пункті 7 глави 7 слова "з точністю, як зазначено в пункті 3 цієї глави" виключити.

5. Додаток виключити.

6. Положення доповнити додатками 1-8 такого змісту:

"Додаток 1 до Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами

Заява
про приймання (видачу) банківських металів

N ____________
 
_____________________________
(дата здійснення операції) 

Клієнт * _______________________________________________________________________________________________________________

(для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові)

_______________________________________________________________________________________________________________________

(для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження,

_______________________________________________________________________________________________________________________

ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром

_______________________________________________________________________________________________________________________

підприємств та організацій України, реквізити банку,

_______________________________________________________________________________________________________________________

у якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Банк __________________________________________________________________________________________________________________

(найменування банку)

   ------------------------------------------------------------------
| Вид | | N рахунку | Маса |Вартість у |
| банківського | | | | гривнях |
| металу | | | | |
|---------------+---------+------------+------------+------------|
| |Дебет | | | |
| |---------+------------+------------+------------|
| |Кредит | | | |
------------------------------------------------------------------

Маса __________________________________________________________________________________________________________________

(словами)

Вартість у гривнях ______________________________________________________________________________________________________

(словами)

Зміст операції ___________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Пред'явлений * _________________________________________________________________________________________________________

(назва документа - паспорт або інший документ,

_______________________________________________________________________________________________________________________

який посвідчує особу)

серії * _________ N * _______________________, виданий * ___________________________________________________________________

(ким виданий, дата видачі)

_______________________________________________________________________________________________________________________,

(дата народження, місце проживання особи)

_______________________________________________________________________________________________________________________

(ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних

_______________________________________________________________________________________________________________________.

осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів)

______________________________________________________________________________________________________________________

(громадянство - для фізичних осіб-нерезидентів)

Підпис клієнта * __________________________________ Підписи банку _________________________________________

Квитанція

N____________
 
_________________________________
(дата здійснення операції) 

Клієнт * _______________________________________________________________________________________________________________

(для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові)

_______________________________________________________________________________________________________________________

(для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження,

_______________________________________________________________________________________________________________________

ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром

_______________________________________________________________________________________________________________________

підприємств та організацій України, реквізити банку,

_______________________________________________________________________________________________________________________

у якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку)

______________________________________________________________________________________________________________________

Банк _____________________________________________________________________

(найменування банку)

   ------------------------------------------------------------------
| Вид | | N рахунку | Маса |Вартість у |
| банківського | | | | гривнях |
| металу | | | | |
|---------------+---------+------------+------------+------------|
| |Дебет | | | |
| |---------+------------+------------+------------|
| |Кредит | | | |
------------------------------------------------------------------

Маса __________________________________________________________________________________________________________________

(словами)

Вартість у гривнях ______________________________________________________________________________________________________

(словами)

Зміст операції __________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Пред'явлений * ________________________________________________________________________________________________________

(назва документа - паспорт або інший документ,

______________________________________________________________________________________________________________________

який посвідчує особу)

серії * _________ N * ________________________, виданий * _________________________________________________________________

(ким виданий, дата видачі)

______________________________________________________________________________________________________________________,

(дата народження, місце проживання особи)

_______________________________________________________________________________________________________________________

(ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних

______________________________________________________________________________________________________________________.

осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів)

_______________________________________________________________________________________________________________________

(громадянство - для фізичних осіб-нерезидентів)

Підпис клієнта * ________________________________ Підписи банку __________________________________

* Реквізити не заповнюються, якщо фізична особа-резидент здійснює операції з конвертації одного банківського металу в інший і вартість банківського металу, наданого клієнтом для конвертації, за обліковим курсом гривні до цього металу на день здійснення операції не перевищує 50 000 гривень.

Ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб платників податків та інших обов'язкових платежів не заповнюється, якщо фізична особа здійснює операції за рахунком.

Додаток 2
до Положення про здійснення
уповноваженими банками
операцій з банківськими
металами

Форма N 377-О
_______________________________________________
(найменування банку)

Квитанція N
про здійснення операції обміну зливка (зливків)
банківського металу на зливки (зливок)
меншої (більшої) маси

Дата ___________________________________ Час здійснення операції_______________________________________

   ------------------------------------------------------------------
| Вид | Маса |Кількість|Маса зливка до |Кількість|
| банківського | прийнятого | зливків | видачі | зливків |
| металу | зливка | | | |
|--------------+-------------+---------+---------------+---------|
| |-------------+---------+---------------+---------|
| |-------------+---------+---------------+---------|
| |-------------+---------+---------------+---------|
|--------------+-------------+---------+---------------+---------|
|Усього | | | | |
------------------------------------------------------------------

Сума комісії _________________________________________________________________________________________________________.

Клієнт * _______________________________________________________________________________________________________________

(для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові)

_______________________________________________________________________________________________________________________

(для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження,

_______________________________________________________________________________________________________________________

ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром

_______________________________________________________________________________________________________________________

підприємств та організацій України, реквізити банку,

_______________________________________________________________________________________________________________________

у якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Пред'явлений * _________________________________________________________________________________________________________

(назва документа - паспорт або інший документ,

_______________________________________________________________________________________________________________________

який посвідчує особу)

серії * _________ N * _____________________, виданий * _____________________________________________________________________

(ким виданий, дата видачі)

_______________________________________________________________________________________________________________________,

(дата народження, місце проживання особи)

_______________________________________________________________________________________________________________________

(ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних

_______________________________________________________________________________________________________________________.

осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів)

_______________________________________________________________________________________________________________________

(громадянство - для фізичних осіб-нерезидентів)

Підпис клієнта * _________________________________ Підписи банку ______________________________

* Реквізити не заповнюються, якщо фізична особа-резидент надає для обміну банківський метал, вартість якого за офіційним (обліковим) курсом гривні до цього металу на день проведення операції не перевищує 50 000 гривень.

Додаток 3
до Положення про здійснення
уповноваженими банками
операцій з банківськими металами

Форма N 377- К
_______________________________________________
(найменування банку)

Квитанція N
про здійснення валютно-обмінної операції або
операції з купівлі-продажу банківського металу

Дата _____________________________________ Час здійснення операції ___________________________________________

Назва операції:

 
купівля, продаж, конвертація іноземної валюти
або купівля, продаж банківського металу, купівля,
продаж дорожніх чеків 

   ------------------------------------------------------------------
|Назва валюти/| Сума/ | Курс, |Комісія | До видачі |
| вид | маса |крос-курс| в % |-----------------------|
|банківського | | | |Назва валюти/|Сума/маса|
| металу | | | | вид | |
| | | | |банківського | |
| | | | | металу | |
|-------------+-------+---------+--------+-------------+---------|
| | | | | | |
|-------------+-------+---------+--------+-------------+---------|
|Усього | | | | | |
------------------------------------------------------------------

Сума комісії ______________________________________________________________________.

Клієнт * _______________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)

Пред'явлений * _________________________________________________________________________________________________________

(назва документа - паспорт або інший документ,
який посвідчує особу)

серії * _______ N * ______________________, виданий * ______________________________________________________________________

(ким виданий, дата видачі)

_______________________________________________________________________________________________________________________,

_______________________________________________________________________________________________________________________

(дата народження, місце проживання особи)

_______________________________________________________________________________________________________________________

(ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних

_______________________________________________________________________________________________________________________.

осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів)

_______________________________________________________________________________________________________________________

(громадянство - для фізичних осіб-нерезидентів)

Підпис клієнта *_______________________________ Підписи банку ______________________________________

* Реквізити не заповнюються, якщо фізична особа-резидент здійснює операцію на суму, що не перевищує 50 000 гривень, або в разі здійснення операції з конвертації готівкової іноземної валюти в іншу іноземну валюту на суму, що не перевищує еквівалент 50 000 гривень за офіційним курсом гривні до валюти, що надана клієнтом, на день здійснення операції.

Додаток 4
до Положення про здійснення
уповноваженими банками
операцій з банківськими металами

Пояснення
щодо заповнення реквізитів заяв про приймання
(видачу) банківських металів

   ------------------------------------------------------------------
| Назва | Вимоги щодо заповнення реквізиту |
| обов'язкового | |
| реквізиту | |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Номер |Зазначається порядковий номер реєстрації |
| |первинного документа, який проставляє банк, що |
| |здійснює операцію |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Дата здійснення |Зазначається дата фактичного пред'явлення в |
|операції |банк заяви про приймання (видачу) банківських |
| |металів |
| |Дата здійснення операції зазначається так: |
| |число цифрами УДДФ, місяць словом, рік |
| |цифрами "РРРР" |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Клієнт |Зазначається назва юридичної особи та прізвище,|
| |ім'я по батькові особи, яка уповноважена діяти |
| |від імені юридичної особи |
| |У разі здійснення операції фізичною особою |
| |зазначаються * її прізвище, ім'я та по батькові|
|----------------+-----------------------------------------------|
|Банк |Зазначається назва та місцезнаходження банку |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Вид банківського|Зазначається літерний та цифровий код |
|металу |банківського металу згідно з Класифікатором |
| | |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Дебет/кредит |Зазначаються відповідні рахунки за операціями |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Маса |Маса банківського металу зазначається одночасно|
| |цифрами в тройських унціях із заокругленням з |
| |точністю до третьої цифри після коми включно, а|
| |також у грамах |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Маса (словами) |Зазначається маса банківського металу в грамах |
| |словами з урахуванням вимог, визначених пунктом|
| |3 глави 7 цього Положення, вид банківського |
| |металу повністю (наприклад - золото) |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Вартість у |Зазначається цифрами вартість банківського |
|гривнях |металу за офіційним (обліковим) курсом гривні |
| |до банківського металу, установленим |
| |Національним банком України на день проведення |
| |операції, гривні відділяються від копійок |
| |комою, копійки позначаються двома цифрами |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Вартість у |Зазначається словами вартість банківського |
|гривнях |металу за офіційним (обліковим) курсом гривні |
|(словами) |до банківського металу, установленим |
| |Національним банком України на день проведення |
| |операції, назва грошової одиниці повністю |
| |"гривень" або скорочено "грн.". Якщо сума |
| |виражена в цілих гривнях, то зазначається |
| |"00 коп." або "00 копійок" |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Зміст операції |Зазначається словами зміст операції, за якою |
| |приймається або видається банківський метал |
------------------------------------------------------------------

* Цей реквізит не заповнюється під час здійснення фізичною особою-резидентом операції конвертації одного банківського металу в інший, якщо вартість банківського металу, наданого клієнтом для конвертації, за офіційним (обліковим) курсом гривні до цього металу на день здійснення операції не перевищує 50 000 гривень.

Додаток 5
до Положення про здійснення
уповноваженими банками
операцій з банківськими металами

_____________________________________________________
(назва уповноваженого банку
_____________________________________________________
і його місцезнаходження)

Реєстр
обміну зливків банківських металів
за "__" ___________ 200__ р.

   ------------------------------------------------------------------
| N | Вид | Маса | Кіль- |Сума | Маса | Кіль- | Номер | Від- |
|з/п| прий- |прийня-| кість |комі-|виданих| кість |виданої|мітка |
| |нятого | тих |прийня-|сії |зливків|виданих|квитан-| про |
| | для |зливків| тих | | |зливків| ції |сторно|
| |обміну | |зливків| | | | | |
| |банків-| | | | | | | |
| |ського | | | | | | | |
| |металу | | | | | | | |
| |(код) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|---+-------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+------|
| | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------

Підпис касира ____________________________

Місце для штампа

Примітка. У разі використання системи автоматизації банку в реєстрі фіксуєтьс час здійснення операції.

Додаток 6
до Положення про здійснення
уповноваженими банками
операцій з банківськими металами

____________________________________________
(назва уповноваженого банку
____________________________________________
і його місцезнаходження)

Реєстр
купівлі банківських металів
за "__" ___________ 200__ р.

   ------------------------------------------------------------------
| N | Вид | Маса | Курс | Сума | Номер | Відмітка |
|з/п|банківсь-|банківського| |виданих| виданої |про сторно|
| | кого | металу | |гривень| квитанції | |
| | металу | | | | | |
| | (код) | | | | | |
|---+---------+------------+------+-------+-----------+----------|
------------------------------------------------------------------

Підпис касира ________________________

Місце для штампа

Примітка. У разі використання системи автоматизації банку в реєстрі фіксується час здійснення операції.

Додаток 7
до Положення про здійснення
уповноваженими банками
операцій з банківськими металами

______________________________________________
(назва уповноваженого банку
_______________________________________________
і його місцезнаходження)

Реєстр
продажу банківських металів
за "__" ___________ 200__ р.

   ------------------------------------------------------------------
| N | Номер |Сума в | Вид | Маса | Курс |Відмітка|
|з/п| виданої |гривнях|банківського|банківського| | про |
| |квитанції| |металу (код)| металу | | сторно |
|---+---------+-------+------------+------------+-------+--------|
------------------------------------------------------------------

Підпис касира _________________________

Місце для штампа

______________________________________

Примітка. У разі використання системи автоматизації банку в реєстрі фіксується час здійснення операції.

Додаток 8
до Положення про здійснення
уповноваженими банками
операцій з банківськими металами

Прибутково-видатковий ордер N__________________________

____________________________________________________
(дата здійснення операції)

Найменування банку _____________________________________________________________

   ------------------------------------------------------------------
| Вид | | N рахунку | Маса |Вартість у |
| банківського | | | | гривнях |
| металу | | | | |
|---------------+---------+------------+------------+------------|
| |Дебет | | | |
| |---------+------------+------------+------------|
| |Кредит | | | |
------------------------------------------------------------------

Отримувач/платник ______________________________________________________________________________________________________

(непотрібне закреслити)

Маса банківського металу _________________________________________________________________________________________________

(словами)

Вартість у гривнях _______________________________________________________________________________________________________

(словами)

Зміст операції ___________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Пред'явлений документ ___________________________________________________________________ N _____________________________

(посвідчення, перепустка)

Підпис платника/отримувача _____________________________________________________

Підписи банку _________________________________________________________________".

Директор Департаменту валютного регулювання С.О.Яременко