КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 17 грудня 2003 р. N 1960
Київ

Про внесення змін до Методики
оцінки об'єктів оренди

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Методики оцінки об'єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. N 629 (ЗП України, 1995 р., N 12, ст. 276; Офіційний вісник України, 2003 р., N 1, ст. 23), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 грудня 2003 р. N 1960

Зміни,
що вносяться до Методики оцінки об'єктів оренди
( 629-95 )

1. У пункті 10:

у першому реченні слова "в якому" замінити словами "на яке";

у другому реченні слова "зазначеного місяця" замінити словами "місяця, що настає після дати інвентаризації".

2. Перше речення пункту 12 після слів "Вартість основних засобів" доповнити словами "включаючи інші необоротні матеріальні активи".

3. У пункті 19:

1) доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"Оцінка нерухомого майна проводиться із застосуванням бази, що відповідає ринковій або спеціальній вартості. При цьому ринкова і спеціальна вартість визначаються відповідно до вимог Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. N 1440 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1995)".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим;

2) в абзаці четвертому:

слова "звіт про незалежну оцінку" замінити словами "висновок про вартість";

доповнити абзац реченням такого змісту: "Якщо органом, який управляє майном, є Кабінет Міністрів України, висновок про вартість майна затверджується Фондом державного майна".

4. У додатку 1 до Методики:

підпункт 24.1 пункту 24 доповнити словами "та роботи і послуги, пов'язані з придбанням товарів";

пункт 32 викласти у такій редакції:

"32.

Кредиторська заборгованість, яка виникла у зв'язку з придбанням оборотних матеріальних засобів (товарів та робіт і послуг, пов'язаних з придбанням товарів) і не врахована під час визначення суми кредиту, що надається орендареві. Якщо:

(ряд. 20 + ряд. 21 + ряд. 22 + ряд. 23 -

ряд. 24) > 0, то ряд. 32 = 0;

(ряд. 20 + ряд. 21 + ряд. 22 + ряд. 23 -

ряд. 24) < 0, а за абсолютною величиною

(ряд. 20 + ряд. 21 + ряд. 22 + ряд. 23 -

ряд. 24) > ряд. 24.1, то ряд. 32 = ряд. 24.1;

(ряд. 20 + ряд. 21 + ряд. 22 + ряд. 23 -

ряд. 24) < 0, а за абсолютною величиною

(ряд. 20 + ряд. 21 + ряд. 22 + ряд. 23 -

ряд. 24) < ряд. 24.1, то ряд. 32 = (ряд. 20 +

ряд. 21 + ряд. 22 + ряд. 23 - ряд. 24)".