ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" (380-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 25, ст. 177, N 26, ст. 189; із змінами, внесеними законами України від 22 травня 2003 року N 849-IV та від 9 липня 2003 року N 1068-IV такі зміни:

1. У статті 1:

у частині першій цифри "53.139.040,4" та "42.096.465" замінити відповідно цифрами "53.228.540,8" та "42.185.965,4";

у частині другій цифри "55.773.965,6" та "43.606.465" замінити відповідно цифрами "55.863.466" та "43.695.965,4".

2. Пункти 1 і 3 частини першої статті 40 викласти в такій редакції:

"1) дотацію вирівнювання з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, районним бюджетам, міським бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та Севастопольському міському бюджету - у сумі 5.512.577 тис. гривень";

"3) кошти, що передаються до Державного бюджету України з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, Київського міського бюджету, - у сумі 2.383.412,4 тис. гривень".

3. Пункт 14 частини другої статті 43 викласти в такій редакції:

"14) кошти, що передаються до державного бюджету з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів".

4. У частині другій статті 44 слова "бюджету Автономної Республіки Крим" виключити.

5. Доповнити статтею 72-15 такого змісту:

"Стаття 72-15. Призупинити здійснення відшкодування сум податку на додану вартість, що підлягають поверненню платникам податку з бюджету, шляхом зарахування в рахунок платежів з акцизного збору, що зараховується до Державного бюджету України".

6. У додатку N 1 слова і цифри замінити словами і цифрами відповідно до додатка N 1 до цього Закону.

7. У додатку N 3 слова і цифри замінити словами і цифрами відповідно до додатка N 2 до цього Закону.

8. У додатку N 4 слова і цифри замінити словами і цифрами відповідно до додатка N 3 до цього Закону.

9. У додатку N 5 слова і цифри замінити словами і цифрами відповідно до додатка N 4 до цього Закону.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в десятиденний термін привести у відповідність із цим Законом міжбюджетні відносини між Державним бюджетом України та бюджетом Автономної Республіки Крим за 2003 рік, які склалися на час набрання чинності цим Законом.

3. Верховній Раді Автономної Республіки Крим у місячний термін внести зміни до рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим на 2003 рік для приведення його у відповідність із цим Законом.

Президент України Л.Кучма

м. Київ, 9 липня 2003 року
N 1069-IV

Додаток N 1
до Закону України "Про внесення змін
до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2003 рік"

Зміни до додатка N 1 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік"
"Доходи Державного бюджету України на 200
3 рік"

-----------------------------------------------------------------------
Код |Найменування показників | Всього | Загальний |Спецiальний
|згiдно з бюджетною | | фонд | фонд
|класифікацією | | |
-----------------------------------------------------------------------
100000 Податкові надходження 34 397 413,1 32 535 421,7 1 861 991,4

140000 Внутрішні податки на
товари та послуги 18 664 474,0 17 052 045,7 1 612 428,3

140200 Акцизний збiр iз 4 331 804,0 3 083 790,8 1 248 013,2
вироблених в Українi
товарiв

Разом доходiв (без 50 845 128,4 39 802 553,0 11 042 575,4
урядування міжбюджетних
трансфертів)

400000 Офіційні трансферти 2 383 412,4 2 383 412,4 0,0

410101 Кошти, що надходять до 2 383 412,4 2 383 412,4 0,0
Державного бюджету з
iнших бюджетів

ВСЬОГО ДОХОДIВ 53 228 540,8 42 185 965,4 11 042 575,4


Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік"

Зміни до додатка N 3 до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2003 рік" ( 380-15 )
"Розподіл видатків Державного б
юджету
України на 2003 рік"

--------------------------------------------------------------------------
Код |Код |Найменування згідно| Загальний фонд
про- |функ- | з програмною |---------------------------------------
грамної|ціо- | класифікацією | Всього | поточні | з них:
класи- |наль- |видатків державного| | |------------
фікації|ної | бюджету | | | оплата
видат- |кла- | | | | праці
ків |сифі- | | | |
держав-|кації | | | |
ного |видат-| | | |
бюджету|ків | | | |
--------------------------------------------------------------------------

3511000 Мiнiстерство 13 392 389,9 12 963 872,5 2 654,8
фiнансiв України
(загальнодержавні
видатки)

3511000 Мiнiстерство 13 392 389,9 12 963 872,5 2 654,8
фiнансiв України
(загальнодержавні
видатки)

3511050 0180 Дотації 5 512 577,0 5 512 577,0 0,0
вирівнювання з
державного бюджету
бюджету Автономної
Республiки Крим,
обласним бюджетам,
районним бюджетам,
міським бюджетам
міст
республіканського
Автономної
Республiки Крим i
обласного значення
та
Севастопольському
міському бюджету

Всього 43 695 965,4 39 711 402,6 9 899 128,3

Продовження таблиці

-----------------------------------------------------------------------------
| Спеціальний фонд
--------------------------+--------------------------------------------------
| капітальні | Всього | поточні | з них:
-------------| | | |-----------------------
|комунальні | | | | оплата |комунальні
|послуги та | | | | праці |послуги та
|енергоносії | | | | | енерго-
| | | | | | носії
| | | | | |
| | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------

1 237,3 920 082,9 778 078,8 0,0 0,0 0,0


1 237,3 920 082,9 778 078,8 0,0 0,0 0,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


1 111 132,7 3 871 221,9 12 167 500,6 8 495 203,7 1 325 021,1 353 476,6

Продовження таблиці

---------------------------
| Разом:
-------------|
| капітальні |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
---------------------------

251 250,0 14 170 468,7


251 250,0 14 170 468,7


0,0 5 512 577,0


2 698 330,0 55 863 466,0

Додаток N 3
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік"

Зміни до додатка N 4 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік"
( 380-15 )
"Показники міжбюджетних транс
фертів
(дотацій вирівнювання та коштів, що
передаються до державного бюджету)
між державним та місцевими
бюджетами на 2003 рік"

-----------------------------------------------------------------------------
|Назва місцевого | Міжбюджетні трансферти
|бюджету |------------------------------------------------
Код бюджету|адміністративно-| Дотація вирівнювання з |Кошти, що передаються
|територіальної | державного бюджету |до державного бюджету
|одиниці |-------------------------+----------------------
| |Всього |Норматив |Всього |Норматив
| |(тис. грн.)|щоденного |(тис. грн.)|щоденного
| | |відрахування | |відраху-
| | |(у відсотках | |вання (у
| | |від обсягу | |відсотках
| | |надходжень | |від розра-
| | |на території | |хункового
| | |Автомної | |обсягу до-
| | |Республіки | |ходів за-
| | |Крим, облас- | |гального
| | |тей та міста | |фонду міс-
| | |Севастополя | |цевих бюд-
| | |доходів дер- | |жетів, що
| | |жавного бюд- | |врахову-
| | |жету, що є | |ються при
| | |джерелом | |визначенні
| | |перерахування| |міжбюджет-
| | |дотацій, та | |них транс-
| | |коштів, що | |фертів)
| | |передаються з| |
| | |місцевих бюд-| |
| | |жетів до дер-| |
| | |жавного | |
| | |бюджету) | |
-----------------------------------------------------------------------------

01205000000 м. Євпаторія 3796,8 0,5
01206000000 м. Керч 1299,8 0,54
01208000000 м. Саки 1299,8 0,19
01209000000 м. Судак 460,1 0,07
01301000000 Бахчиса-
райський р-н 12565,9 1,81

Білогірський
р-н (Автономна
01302000000 Республiка
Крим) 12531,8 1,81
01303000000 Джанкойсь-
кий р-н 22822,2 3,29
01304000000 Кіровський р-н 10320,9 1,49
01305000000 Красногвар-
дійськийр-н 15195,5 2,19
01306000000 Краснопе-
рекопський р-н 6742,6 0,97
01307000000 Ленінський р-н 10925 1,58
01308000000 Нижньогірсь-
кий р-н 9876,1 1,42
Первомайський
р-н (Автономна
01309000000 Республiка
Крим) 8220,1 1,19
01310000000 Роздольненсь-
кий р-н 6435,1 0,93
01311000000 Сакський р-н 15576,5 2,25
01312000000 Сімферо-
польский р-н 20502,4 2,96
01313000000 Советський р-н 6948,3 1,00
01100000000 Бюджет
Автономної
Республiки Крим 89500,1 12,91

ВСЬОГО 5512577,0 2383412,4

Додаток N 5
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік"

Зміни до додатка N 5 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік"

( 380-15 ) "Показники міжбюджетних
відносин державного бюджету з
місцевими бюджетами на 2003 рік"

  ------------------------------------------------------------------
Код бюджету | Назва місцевого бюджету | Розрахунковий обсяг
| адміністративно- | доходів загального
| територіальної одиниці | фонду Державного
| | бюджету України, за
| | рахунок яких
| | здійснюється
| | перерахування дотації
| | вирівнювання
------------------------------------------------------------------01100000000 Бюджет Автономної
Республіки Крим 693456,0

26000000000 Міський бюджет міста Києва 11228862,7

ВСЬОГО 33817453,5


----------------------------------------------------------------------