Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 16 січня 2003 р. N 31
Київ

Про затвердження Програми "Шкільний автобус"

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Програму "Шкільний автобус" (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству освіти і науки, Міністерству промислової політики разом з іншими центральними органами виконавчої влади, що визначені відповідальними виконавцями Програми, щороку під час складання проектів Державного бюджету України та Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2003-2010 роки передбачати кошти на фінансування заходів Програми.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним та Севастопольській міській державним адміністраціям розробити з урахуванням визначених цією Програмою завдань і затвердити регіональні програми забезпечення регулярного підвезення учнів та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості до місць навчання, роботи і додому та вжити заходів до залучення для їх виконання коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Міністерству освіти і науки разом з іншими центральними органами виконавчої влади, що визначені відповідальними виконавцями Програми, забезпечити цільове використання коштів на її виконання.

5. Міністерству освіти і науки, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним та Севастопольській міській державним адміністраціям забезпечити контроль за здійсненням заходів Програми.

6. Координацію робіт, пов'язаних з виконанням Програми, покласти на Міністерство освіти і науки.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2003 р. N 31

Програма
"Шкільний автобус"

Загальна частина

Організація регулярного безоплатного перевезення учнів до місць навчання і додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти.

Статтею 14 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), статтею 21 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) та статтею 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) передбачено забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників.

В Україні за межею пішохідної доступності перебувають і потребують підвезення 12 відсотків загальної кількості учнів, які проживають на селі (додаток 1 до Програми).

З року в рік унаслідок фізичного зносу матеріальної бази автотранспортних підприємств, що обслуговували сільські населені пункти, а також реформування сільськогосподарських підприємств розв'язання цієї проблеми ускладнюється.

Виконання Програми дасть змогу створити умови для забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного перевезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників.

Організацію перевезення учнів і педагогічних працівників планується здійснювати шляхом:

створення державних і комунальних спеціалізованих автотранспортних підприємств;

укладення договорів з автотранспортними підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та перевізниками - фізичними особами на здійснення організованого підвезення або підвезення рейсовими автобусами.

З метою раціонального використання автобусів керівництво навчальних закладів повинно забезпечити коригування розкладу уроків та режиму навчально-виховного процесу.

Забезпечення спеціалізованих автотранспортних підприємств автобусами проводиться за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів.

Виготовлення і закупівля автобусів для організації перевезення учнів та педагогічних працівників у сільській місцевості здійснюється на тендерній основі в установленому порядку.

Мета і завдання Програми

Метою Програми є:

виконання вимог законодавства щодо забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного перевезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників;

підвищення освітнього рівня сільського населення;

раціональне використання кадрового потенціалу педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості.

Основними завданнями Програми є:

забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безоплатність здобуття загальної середньої освіти;

оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості;

створення нового типу автобуса, придатного для безпечного перевезення дітей;

створення парку автобусів для забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного перевезення учнів і педагогічних працівників до місць навчання і додому.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість:

забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, припинити негативні процеси у соціальній сфері села, досягти позитивних зрушень у забезпеченні життєдіяльності сільського населення;

створити оптимальну мережу загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості;

створити у сільській місцевості належні умови для здобуття учнями повної загальної середньої освіти.

Фінансування

Фінансування Програми здійснюватиметься як за рахунок коштів державного бюджету, так і за рахунок коштів місцевих бюджетів та з інших джерел, не заборонених законодавством.

Основні заходи Програми

 +----------------------------------------------------------------------
¦ | |Строк |Прогнозний
¦ Зміст заходу |Відповідальні виконавці|виконання|обсяг
¦ | | |фінансування,
¦ | | |млн. гривень
¦ | | |
¦----------------------------------------------------------------------
¦ I. Створення нового типу автобуса
¦
¦Розроблення державних Мінпромполітики, МВС, 2004 0,035
¦стандартів та ВАТ "Укравтобуспром",
¦технічних умов на Держстандарт, Науково-
¦виготовлення шкільних дослідний центр безпеки
¦автобусів руху
+----------------------------------------------------------------------
¦Розроблення технічних Мінпромполітики, -"- 3
¦завдань, ВАТ "Укравтобуспром"
¦конструкторської
¦документації,
¦створення дослідних
¦зразків та
¦сертифікація шкільних
¦автобусів:
+----------------------------------------------------------------------
¦до 15 місць -"- 0,83
¦(особливо малий)
¦
¦до 25 місць (малий) -"- 0,95
¦
¦понад 25 місць -"- 1,05
¦(середній)
+----------------------------------------------------------------------
¦ II. Переобладнання існуючого парку автобусів
¦ (додаток 2 до Програми)
¦
¦Розроблення технічних Мінпромполітики, 2004 1,2
¦завдань і ВАТ "Укравтобуспром"
¦конструкторської
¦документації на
¦переобладнання
¦існуючого парку
¦автобусів
+----------------------------------------------------------------------
¦Переобладнання Мінпромполітики, 2003- 33,45
¦існуючого парку Рада міністрів 2005
¦автобусів Автономної Республіки
¦ Крим, обласні і
¦ Севастопольська міська
¦ держадміністрації
+----------------------------------------------------------------------
¦Сертифікація Мінпромполітики, 2003- 0,2
¦переобладнаних Інститут 2005
¦автобусів "УкрНДІавтопроект"
+----------------------------------------------------------------------
¦ III. Придбання автобусів для поповнення і оновлення існуючого парку
¦ (додаток 3 до Програми)
¦
¦Придбання автобусів Рада міністрів 2003- 508,24
¦для поповнення та Автономної Республіки 2010
¦оновлення існуючого Крим, обласні і
¦парку Севастопольська міська
¦ держадміністрації
+----------------------------------------------------------------------
¦Проведення торгів із -"- 2003-
¦закупівлі автобусів 2004
+----------------------------------------------------------------------
¦Розроблення -"- -"-
¦регіональних програм
¦"Шкільний автобус"
+----------------------------------------------------------------------
¦Перегляд закріплення -"- -"-
¦за загальноосвітніми
¦навчальними закладами
¦територій
¦обслуговування з
¦урахуванням потреби в
¦організації
¦перевезення учнів та
¦педагогічних
¦працівників у
¦сільській місцевості
+----------------------------------------------------------------------
¦Розроблення і -"- 2003
¦затвердження
¦спеціалізованих
¦транспортних маршрутів
¦для перевезення учнів
¦та педагогічних
¦працівників
+----------------------------------------------------------------------
¦Створення у разі -"- 2003-
¦необхідності 2004
¦спеціалізованих
¦транспортних
¦підприємств
+----------------------------------------------------------------------
¦Здійснення розподілу Рада міністрів 2003-
¦транспортних засобів Автономної Республіки 2004
¦між навчальними Крим, обласні,
¦закладами відповідно Севастопольська міська
¦до потреб держадміністрації
+----------------------------------------------------------------------
¦Вирішення питань -"- -"-
¦матеріально-технічного
¦та кадрового
¦забезпечення виконання
¦Програми
+----------------------------------------------------------------------
¦Передбачення щороку -"- 2003- 110
¦під час складання 2010
¦проектів місцевих
¦бюджетів коштів,
¦необхідних для
¦утримання
¦спеціалізованих
¦транспортних
¦підприємств,
¦забезпечення
¦пально-мастильними
¦матеріалами та
¦безпечної експлуатації
¦транспортних засобів
+----------------------------------------------------------------------
¦Розроблення і -"- -"-
¦затвердження
¦спеціалізованих
¦транспортних маршрутів
¦для перевезення учнів
¦та педагогічних
¦працівників
+----------------------------------------------------------------------
¦Забезпечення -"- до 1
¦виготовлення проїзних вересня
¦квитків для учнів та 2003 р.
¦педагогічних
¦працівників, які
¦користуються правом
¦безоплатного проїзду
¦на час навчання
+----------------------------------------------------------------------
¦Проведення Волинська та 2003
¦експерименту з Чернігівська обласні
¦організації держадміністрації
¦перевезення учнів
+----------------------------------------------------------------------
¦Забезпечення контролю МВС постійно
¦за виконанням Правил
¦дорожнього руху під
¦час перевезення учнів
+----------------------------------------------------------------------

продовження таблиці

 ---------------------------------+
| Джерела фінансування ¦
|------------------------------- ¦
|державний|місцевий|позабюджетні ¦
|бюджет |бюджет |кошти ¦
| | | ¦
-------------------------------- ¦
¦
¦
0,035 ¦
¦
¦
¦
¦
---------------------------------¦
3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
---------------------------------¦
0,83 ¦
¦
¦
0,95 ¦
¦
1,05 ¦
¦
---------------------------------¦
¦
¦
¦
1,2 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
---------------------------------¦
33,45 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
---------------------------------¦
0,2 ¦
¦
¦
---------------------------------¦
¦
¦
¦
255 253,24 ¦
¦
¦
¦
¦
---------------------------------¦
¦
¦
---------------------------------¦
¦
¦
¦
---------------------------------¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
---------------------------------¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
---------------------------------¦
¦
¦
¦
¦
¦
---------------------------------¦
¦
¦
¦
¦
¦
---------------------------------¦
¦
¦
¦
¦
¦
---------------------------------¦
110 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
---------------------------------¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
---------------------------------¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
---------------------------------¦
¦
¦
¦
¦
---------------------------------¦
¦
¦
¦
¦
---------------------------------+

Додаток 1
до Програми

Кількість
учнів загальноосвітніх навчальних закладів
у сільській місцевості, які потребують перевезення

(станом на 1 жовтня 2002 р.)

    +------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ Загальна ¦Кількість учнів, ¦
¦ Регіон ¦ кількість ¦які потребують перевезення¦
¦ ¦ учнів +--------------------------¦
¦ ¦ ¦ загальна ¦ відсотків ¦
+-------------------------+-------------¦------------+-------------¦
¦Автономна Республіка Крим¦ 104847 ¦ 23606 ¦ 23,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Області: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Вінницька ¦ 118838 ¦ 11085 ¦ 9,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Волинська ¦ 80161 ¦ 8226 ¦ 10,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Дніпропетровська ¦ 83629 ¦ 15955 ¦ 18,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Донецька ¦ 56997 ¦ 10340 ¦ 18,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Житомирська ¦ 81798 ¦ 12678 ¦ 15,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Закарпатська ¦ 125919 ¦ 10117 ¦ 8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Запорізька ¦ 66907 ¦ 11383 ¦ 16,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Івано-Франківська ¦ 118949 ¦ 10256 ¦ 8,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Київська ¦ 97889 ¦ 13530 ¦ 13,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Кіровоградська ¦ 59809 ¦ 7929 ¦ 13,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Луганська ¦ 43240 ¦ 6909 ¦ 16 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Львівська ¦ 153712 ¦ 16339 ¦ 10,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Миколаївська ¦ 64613 ¦ 7534 ¦ 11,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Одеська ¦ 129637 ¦ 9364 ¦ 7,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Полтавська ¦ 86470 ¦ 14644 ¦ 17 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Рівненська ¦ 98820 ¦ 9132 ¦ 9,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Сумська ¦ 55128 ¦ 7335 ¦ 13,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Тернопільська ¦ 87658 ¦ 7138 ¦ 8,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Харківська ¦ 75943 ¦ 10908 ¦ 14,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Херсонська ¦ 69951 ¦ 6672 ¦ 9,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Хмельницька ¦ 88252 ¦ 9363 ¦ 10,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Черкаська ¦ 82806 ¦ 8631 ¦ 10,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Чернівецька ¦ 80970 ¦ 6243 ¦ 7,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Чернігівська ¦ 57519 ¦ 5835 ¦ 10,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ м. Севастополь ¦ 2658 ¦ 8 2 ¦ 30,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Усього ¦ 2173120 ¦ 261954 ¦ 12,1 ¦
+------------------------------------------------------------------+

Додаток 2
до Програми

Розрахунки
щодо переобладнання наявного парку
автобусів у 2003-2005 роках

 +--------------------------------------------------------------------------+
¦ | 2003 рік | 2004 рік | 2005 рік | Разом ¦
¦ |---------------+---------------+---------------+---------------¦
¦Місткість |кіль-|вартість,|кіль-|вартість,|кіль-|вартість,|кіль-|вартість,¦
¦ |кість|млн. |кість|млн. |кість|млн. |кість|млн. ¦
¦ | |гривень | |гривень | |гривень | |гривень ¦
¦--------------------------------------------------------------------------¦
¦До 15 місць 500 3,2 300 1,92 200 1,28 1000 6,4 ¦
¦ ¦
¦До 25 місць 1000 10 500 5 500 5 2000 20 ¦
¦ ¦
¦Понад ¦
¦25 місць 350 4,935 100 1,41 50 0,705 500 7,05 ¦
¦ ¦
¦Усього 1850 18,135 900 8,33 750 6,985 3500 33,45 ¦
+--------------------------------------------------------------------------+

_______________

Орієнтовна вартість переобладнання 1 автобуса у цінах 2002 року:

до 15 місць (особливо малий) - 6,4 тис. гривень;

до 25 місць (малий) - 10 тис. гривень;

понад 25 місць (середній) - 14,1 тис. гривень.

Переобладнанню підлягають автобуси, строк експлуатації яких не перевищує 3 років та з пробігом не більше ніж 60 тис. кілометрів.

Додаток З
до Програми

Розрахунки
щодо придбання автобусів у 2003-2010 роках

 +--------------------------------------------------------------------------+
¦ | За роками ¦
¦ |--------------------------------------------------------------¦
¦ Місткість| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 ¦
¦ |---------------+---------------+---------------+--------------¦
¦ |кіль-|вартість,|кіль-|вартість,|кіль-|вартість,|кіль-|вартість¦
¦ |кість|млн. |кість|млн. |кість|млн. |кість|млн. ¦
¦ | |гривень | |гривень | |гривень | |гривень ¦
¦--------------------------------------------------------------------------¦
¦До 15 місць 100 4,53 100 4,53 200 9,06 ¦
¦ ¦
¦До 25 місць 100 15,5 100 15,5 100 15,5 200 31 ¦
¦ ¦
¦Понад 25 50 10,5 50 10,5 50 10,5 50 10,5 ¦
¦місць ¦
¦Усього 250 30,53 250 30,53 150 26 450 50,56 ¦
+--------------------------------------------------------------------------+

продовження таблиці

 ---------------------------------------------------------------------------+
за роками | ¦
------------------------------------------------------------| Разом ¦
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ¦
+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------¦
|кіль-|вартість|кіль-|вартість|кіль-|вартість|кіль-|вартість|кіль-|вартість¦
|кість|млн. |кість|млн. |кість|млн. |кість|млн. |кість|млн. ¦
| |гривень | |гривень | |гривень | |гривень | |гривень ¦
---------------------------------------------------------------------------¦
200 9,06 200 9,06 800 36,24¦
¦
400 62 400 62 500 77,5 500 77,5 2300 356,5 ¦
¦
100 210 100 210 100 210 50 10,5 550 115,5 ¦
¦
700 92,06 700 92,06 600 98,5 550 88,0 3650 508,24¦
---------------------------------------------------------------------------+

_______________

Орієнтовна вартість 1 автобуса у цінах 2002 року:

до 15 місць (особливо малий) - 45,3 тис. гривень;

до 25 місць (малий ) - 155 тис. гривень;

понад 25 місць (середній ) - 210 тис. гривень.