ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про Загальнодержавну (Національну) космічну
програму України на 2003-2007 роки

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 49, ст.364 )

Відповідно до статті 7 Закону України "Про космічну діяльність" ( 502/96-ВР ) Верховна Рада України постановляє:

Стаття 1. Затвердити Загальнодержавну (Національну) космічну програму України на 2003-2007 роки (далі - Національна програма) (додається).

Стаття 2. Установити, що фінансування космічної діяльності за державним замовленням здійснюватиметься в обсягах, визначених Національною програмою, з урахуванням можливостей Державного бюджету України.

Стаття 3. Кабінету Міністрів України передбачати щороку під час розроблення проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік кошти на здійснення заходів Національної програми.

Стаття 4. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 24 жовтня 2002 року
N 203-IV

Затверджено
Законом України
від 24 жовтня 2002 року N 203-IV

Загальнодержавна (національна)
космічна програма України на 2003-2007 роки

Україна увійшла у третє тисячоліття як одна з провідних космічних держав світу. Космічну діяльність віднесено до державних пріоритетів України, що є важливим чинником інноваційного розвитку економіки. Дослідження та використання космічного простору є необхідною умовою розвитку науково-технічного, технологічного і виробничого потенціалу, забезпечення інтересів держави на тривалий період у сферах безпеки та оборони, підвищення рівня якості життя, участі України в розв'язанні загальних проблем людства.

Космічна діяльність в Україні здійснюється відповідно до Закону України "Про космічну діяльність" ( 502/96-ВР ), міжнародних договорів та інших нормативно-правових актів.

Виконання Державної космічної програми на 1993-1997 роки та Загальнодержавної (Національної) космічної програми на 1998-2002 роки ( 763/97-ВР ) сприяло становленню космічної галузі, забезпечило участь України в міжнародних космічних програмах.

Загальнодержавна (Національна) космічна програма на 2003-2007 роки (далі - Програма) визначає основні цілі, завдання, пріоритети та шляхи здійснення космічної діяльності в Україні на зазначений період, формує єдиний підхід до неї як до однієї з найважливіших сфер державної політики. Програма тісно пов'язана з Міжвідомчою програмою впровадження космічних технологій для створення та виготовлення високотехнологічної цивільної продукції на 2001-2005 роки.

Метою Програми є реалізація єдиного державного підходу до космічної діяльності, ефективне використання науково-технічного і виробничого потенціалу для забезпечення високого рівня космічної діяльності, що відповідає геополітичним та економічним інтересам України.

Основними завданнями Програми є:

розвиток національної системи спостереження Землі з космосу в інтересах загальнодержавних потреб у соціально-економічній сфері, у сфері безпеки та оборони;

впровадження в телекомунікаційну інфраструктуру держави супутникових систем і засобів зв'язку;

отримання нових фундаментальних знань щодо навколоземного простору, Сонячної системи, далекого космосу, біологічних та фізичних процесів в умовах мікрогравітації;

створення та розвиток засобів доступу в космос для виконання національних і міжнародних проектів, забезпечення присутності вітчизняних ракет-носіїв на світовому ринку транспортних космічних послуг;

розроблення перспективної космічної техніки;

забезпечення інноваційного розвитку галузі на основі вдосконалення її дослідно-експериментальної та виробничої бази.

Виконання завдань Програми здійснюватиметься шляхом виконання цільових космічних програм: "Наукові космічні дослідження", "Дистанційне зондування Землі", "Супутникові системи телекомунікацій", "Розвиток наземної інфраструктури навігаційних і спеціальних інформаційних систем", "Космічна діяльність в інтересах національної безпеки та оборони", "Космічні комплекси", "Розвиток базових елементів і прогресивних технологій космічної техніки", "Розвиток дослідно-експериментальної та виробничої бази галузі".

Основними концептуальними підходами до реалізації цільових програм є:

орієнтація на конкретного споживача;

розроблення та використання проривних технологій, новітніх методів проектування і конструювання, інформаційних технологій;

створення умов для використання космічних технологій в інших галузях економіки, комерціалізації космічної діяльності;

переоснащення технічної бази, створення єдиного технологічного середовища галузі;

багатопланове міжнародне співробітництво;

залучення додаткових позабюджетних джерел фінансування.

Державним генеральним замовником Програми є Національне космічне агентство України.

I. Цільова програма "Наукові космічні дослідження"*

_______________

* Перелік проектів за конкретними напрямами космічної діяльності наведено в додатках до Програми.

Пріоритетними напрямами та проектами цільової програми "Наукові космічні дослідження" є такі, що відповідають світовому рівню космічних досліджень, передбачають міжнародне співробітництво, забезпечують розроблення унікальних приладів і методик та об'єднують науковий і ракетно-космічний потенціал України.

У цільовій програмі передбачається вивчення найважливіших питань походження та еволюції Землі і Сонячної системи, дослідження нових аспектів сонячно-земних зв'язків, вивчення їх впливу на навколишнє природне середовище і техногенну безпеку, розв'язання актуальних проблем впливу космічних факторів на біологічні та фізико-хімічні процеси.

До реалізації цільової програми залучено провідні наукові установи України; перспективне планування робіт і концептуальні підходи розробляються разом з Радою з космічних досліджень Національної академії наук України; проведення переважної більшості досліджень передбачає міжнародне співробітництво.

Загальний обсяг бюджетного фінансування наукових космічних досліджень становить 215 млн. гривень (без урахування вартості космічних апаратів).

1. Дослідження Землі та навколоземного простору

За цим напрямом створюється система моніторингу та прогнозу "космічної погоди", визначення причинно-наслідкових зв'язків у системі міжпланетне середовище (сонячний вітер) - магнітосфера - іоносфера Землі. Російсько-українським проектом "Інтербол-Прогноз" передбачено виготовлення високоапогейного супутника та трьох низькоорбітальних космічних апаратів. Виконання Міжнародного проекту "Варіант" з дослідження іоносфери здійснюватиметься на космічному апараті "Січ-1М". Він є першим науковим космічним проектом у цій галузі і розробляється під керівництвом українських учених. Підсупутниковий моніторинг іоносфери за допомогою наземної радіофізичної системи для реалізації зазначених проектів передбачено в проекті "Іоносфера". З метою обробки космічної інформації створюється спеціалізований центр (далі - проект "Центр"). Проектом "Зондування" передбачено розроблення методик використання космічних даних для дослідження глобальних і регіональних змін довкілля, використання космічних знімків для раціонального природокористування. Розроблення перспективної дослідницької апаратури та методик передбачено проектом "Простір".

Перелік проектів за напрямом "Дослідження Землі та навколоземного простору" наведено в додатку 1.

2. Позаатмосферна астрономія та астрофізика

Програмою передбачено продовження наукових спостережень Сонця, зокрема в межах міжнародного проекту "Коронас". Міжнародні наземно-космічні радіоастрономічні дослідження з використанням унікальних засобів Національного центру управління та випробувань космічних засобів (м. Євпаторія) передбачено в проекті "Інтерферометр". Цей проект разом із проектом "Експрес", який спрямований на дооснащення засобів керування апаратами, що досліджують об'єкти далекого космосу, є під|рунтям для організації в м. Євпаторії Міжнародного центру космічних досліджень. Проведення астрофізичних досліджень з використанням космічного апарата "Спектр" передбачає участь українських науковців у реалізації комплексу міжнародних досліджень, зокрема у створенні космічного телескопа Т-170.

Перелік проектів за напрямом "Позаатмосферна астрономія та астрофізика" наведено в додатку 2.

3. Космічна біологія, фізика невагомості,
технологічні дослідження

Дослідження, якими передбачено комплекс експериментів в умовах мікрогравітації, спрямовано на створення перспективних космічних технологій, вивчення впливу космічних факторів на біологічні та фізико-хімічні процеси. Наземне відпрацювання перспективних експериментів здійснюється з метою їх успішної реалізації на Міжнародній космічній станції (далі - МКС). Цей напрям передбачає перехід до нового етапу в розвитку космічної біології та медицини - вивчення глибинних механізмів дії мікрогравітації на живі істоти, процесів життєдіяльності, розвитку і росту організмів в умовах мікрогравітації.

Проекти за цим напрямом виконуватимуться згідно з російсько-українською програмою спільних наукових досліджень і технологічних експериментів на російському сегменті МКС та американсько-українською угодою про співробітництво.

Перелік проектів за напрямом "Космічна біологія, фізика невагомості, технологічні дослідження" наведено в додатку 3.

4. Перспективні космічні дослідження

Роботи в цьому напрямі спрямовані на створення наукового та технологічного під|рунтя для перспективних космічних досліджень. Передбачається розроблення наукових програм, ескізне проектування космічних засобів, створення дослідницької апаратури, що матимуть випереджаючий характер та будуть орієнтовані на використання вітчизняних космічних апаратів і ракет-носіїв. Зокрема, будуть проведені пошукові дослідження щодо використання вітчизняних мікросупутників для фундаментальних космічних досліджень і спостережень Землі (проект "Природа"), а також проектування системи досліджень Місяця (проект "Планета").

Перелік проектів за напрямом "Перспективні космічні дослідження" наведено в додатку 4.

5. Системні дослідження з космічної діяльності

Системні дослідження спрямовано на визначення перспективних напрямів розвитку космічної діяльності в Україні з урахуванням світових тенденцій, забезпечення принципових управлінських і проектних рішень з модернізації існуючих та розроблення нових космічних систем, об|рунтування стратегічного і тактичного планування космічної діяльності в Україні, аналіз ефективності та соціальних наслідків космічної діяльності, методологічне та інформаційно-аналітичне забезпечення виконання Програми. Окремим підрозділом передбачено розвиток космічної освіти та реалізацію молодіжного космічного проекту.

Перелік проектів за напрямом "Системні дослідження з космічної діяльності" наведено в додатку 5.

II. Цільова програма "Дистанційне зондування Землі"

Цільова програма "Дистанційне зондування Землі" спрямована на виконання таких основних завдань:

забезпечення інформацією органів державної влади за допомогою супутників;

участь у вирішенні загальнодержавних завдань з моніторингу ресурсів раціонального природокористування, прогнозування техногенних і природних катаклізмів;

розвиток міжнародного співробітництва в галузі дистанційного зондування Землі для розв'язання глобальних і національних проблем шляхом обміну супутниковою інформацією, участі в міжнародних програмах досліджень Землі;

розроблення нових апаратних і програмних засобів дистанційного зондування Землі, нових інформаційних технологій, наземної інфраструктури з метою виходу українських підприємств на міжнародні ринки космічних послуг.

Загальний обсяг бюджетного фінансування цільової програми становить 167,7 млн. гривень (без урахування вартості космічних апаратів).

1. Створення та експлуатація космічної системи
спостереження Землі "Січ"

Багатосупутникова система спостереження Землі "Січ" будується на основі послідовного створення космічних систем "Січ-1М", "Січ-2", "Січ-3", що використовують космічні апарати серії "Січ", а також мікросупутники "MC-1-ТК" та "MC-2-8".

Реалізація проектів забезпечить безперервне одержання інформації від національних космічних засобів, послідовне підвищення просторово-часових і спектральних характеристик бортової апаратури, розширення сфер науково-прикладного та комерційного використання супутникових даних. Міжнародне співробітництво, зокрема з Росією, сприятиме підвищенню технічних характеристик системи та забезпечить можливість обміну інформацією для підвищення ефективності використання системи "Січ".

Проект за напрямом "Створення та експлуатація космічної системи спостереження Землі "Січ" наведено в додатку 6.

2. Модернізація та експлуатація наземних
програмно-технічних комплексів

Модернізація та експлуатація наземних комплексів приймання, обробки, архівації та розповсюдження космічних даних здійснюватимуться за проектом "Моніторинг", що забезпечить поповнення інформацією бази космічних даних від національних та іноземних супутників і управління цією інформацією за допомогою найсучасніших інформаційних і телекомунікаційних технологій.

Проект за напрямом "Модернізація та експлуатація наземних програмно-технічних комплексів" наведено в додатку 7.

3. Створення та експлуатація системи
геоінформаційного космічного забезпечення

Система геоінформаційного космічного забезпечення функціонуватиме як складова частина загального геоінформаційного забезпечення потреб держави та суспільства. Створення цієї системи дасть змогу визначати джерела та розміри небезпеки для прийняття рішень у кризових ситуаціях, а також забезпечить умови для появи та подальшого зростання попиту на послуги дистанційного зондування Землі, а зрештою - розширення ринку цих послуг.

У ході створення та експлуатації системи геоінформаційного космічного забезпечення триватиме процес виконання проектів "Антикриз", "УМАКС" та "Космокарта".

Перелік проектів за напрямом "Створення та експлуатація системи геоінформаційного космічного забезпечення" наведено в додатку 8.

III. Цільова програма "Супутникові
системи телекомунікацій"

Супутникові системи телекомунікацій створюються в інтересах міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств усіх форм власності і входять до Єдиної загальнодержавної системи зв'язку України.

Основною метою створення супутникових систем телекомунікацій є задоволення потреб населення в сучасних цифрових послугах зв'язку, теле- і радіомовлення (колективного та індивідуального), у тому числі інтерактивних і мультимедійних послугах зв'язку, за допомогою комплексного використання ресурсів космічного сегмента:

існуючих іноземних геостаціонарних систем зв'язку (перший етап); національного космічного апарата зв'язку та мовлення "Либідь-М" (другий етап).

Створення супутникових систем телекомунікацій передбачає побудову та розвиток космічного сегмента і наземної інфраструктури.

Загальна вартість створення супутникових систем телекомунікацій становить 23,5 млн. гривень бюджетного фінансування.

1. Створення національного космічного сегмента
систем супутникового зв'язку та мовлення

Створення національного космічного сегмента систем супутникового зв'язку та мовлення передбачає виконання таких робіт:

створення космічного сегмента геостаціонарної системи зв'язку в кооперації із світовими виробниками супутникового обладнання;

впровадження державної системи супутникового іномовлення;

формування та міжнародно-правове забезпечення частотного ресурсу національних супутникових мереж на геостаціонарній орбіті.

Перелік проектів за напрямом "Створення національного космічного сегмента систем супутникового зв'язку та мовлення" наведено в додатку 9.

2. Розвиток наземної інфраструктури супутникових
систем зв'язку, передачі даних і
телерадіомовлення

Розвиток наземної інфраструктури супутникових систем зв'язку, передачі даних і телерадіомовлення здійснюватиметься на основі сучасних цифрових технологій у взаємодії з наземними цифровими телекомунікаційними мережами загальнодержавної мережі зв'язку та за умови тісного співробітництва з національними операторами наземних і супутникових послуг зв'язку.

Для вирішення цих пріоритетних завдань необхідно забезпечити:

безпосереднє, у тому числі інтерактивне, високоякісне та багатопрограмне телерадіомовлення (колективне та індивідуальне);

інтерактивний високошвидкісний доступ до ресурсів міжнародної інформаційної мережі Інтернет;

взаємодію відомчих, регіональних, корпоративних та інших мереж зв'язку та мовлення.

Розвиток наземної інфраструктури супутникових систем зв'язку, передачі даних і телерадіомовлення забезпечить виконання проектів "Сигнал-ТБ" і "Мережа-В".

Перелік проектів за напрямом "Розвиток наземної інфраструктури супутникових систем зв'язку, передачі даних і телерадіомовлення" наведено в додатку 10.

IV. Цільова програма "Розвиток наземної інфраструктури
навігаційних і спеціальних інформаційних систем"

Розвиток наземної інфраструктури навігаційних і спеціальних інформаційних систем передбачає виконання таких робіт:

створення та введення в експлуатацію системи космічного навігаційно-часового забезпечення України;

розроблення апаратури та технологій оперативного інформаційного забезпечення безпеки рухомих і віддалених стаціонарних об'єктів за допомогою космічних систем навігації та зв'язку;

створення та введення в експлуатацію автоматизованої системи збирання та обробки геофізичної інформації;

контроль та аналіз космічної обстановки, балістичне забезпечення польотів космічних апаратів;

модернізацію існуючих засобів функціональних центрів, комплексів і систем подвійного призначення для виконання завдань спеціального інформаційного забезпечення.

Розвиток наземної інфраструктури навігаційних і спеціальних інформаційних систем буде забезпечено виконанням проектів "Навігація", "Безпека", "Геомережа", "Спостереження" та "Модернізація-С".

Загальна вартість розвитку наземної інфраструктури навігаційних і спеціальних інформаційних систем становить 28,5 млн. гривень бюджетного фінансування.

Перелік проектів за напрямом "Розвиток наземної інфраструктури навігаційних та спеціальних інформаційних систем" наведено в додатку 11.

V. Цільова програма "Космічна діяльність в інтересах
національної безпеки та оборони"

Провадження космічної діяльності в інтересах національної безпеки та оборони є одним з пріоритетів України, що визначається потребою забезпечення державних інтересів, підвищення рівня безпеки та обороноздатності країни.

Метою виконання цільової програми є підвищення рівня безпеки держави та обороноздатності шляхом використання космічних засобів або отриманої інформації для:

завчасного виявлення ознак військової, економічної, екологічної, стихійної та інших видів загрози безпеці України;

планування заходів щодо запобігання, мінімізації або ліквідації наслідків виявленої загрози;

оцінки наслідків заподіяної шкоди та ефективності здійснених заходів;

контролю за виконанням міжнародних договорів і угод про обмеження збройних сил, озброєнь, військової діяльності, екологічно небезпечних видів діяльності, а також про охорону навколишнього природного середовища;

інформування керівництва держави, командування Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших міністерств і центральних органів виконавчої влади;

інформаційного забезпечення повсякденної діяльності частин і підрозділів Збройних Сил України, включаючи їх контингенти у складі миротворчих сил за кордоном.

Головні завдання цільової програми визначаються згідно з положеннями Воєнної доктрини України ( 3529-12 ) та Концепції національної безпеки України ( 3/97-ВР ) з урахуванням регіональних і геополітичних інтересів. Формування конкретних напрямів, пріоритетів і шляхів реалізації космічної діяльності в інтересах оборони та безпеки провадиться відповідно до визначених завдань на основі світового і вітчизняного досвіду, наявного науково-технічного та технологічного потенціалу з урахуванням реальних геополітичних, економічних і ресурсних обмежень.

Пріоритетом держави в цьому напрямі є створення та експлуатація:

космічних систем оптико-електронного, радіолокаційного та радіоелектронного спостереження;

космічної системи зв'язку та передачі даних (у складі геостаціонарного або кількох високоеліптичних космічних апаратів - ретрансляторів) і комплексу наземних станцій (на основі наявного парку станцій супутникового зв'язку);

наземного автоматизованого комплексу керування та забезпечення цільового застосування космічних апаратів і єдиного наземного комплексу приймання та обробки інформації (на основі наявної космічної інфраструктури);

системи космічного навігаційно-часового забезпечення (з використанням національних засобів контролю);

системи радіоелектронного спостереження та інформаційного забезпечення протидії іноземним засобам космічної розвідки.

Реалізація зазначених пріоритетів здійснюється на основі вивчення світового досвіду використання космічних засобів в інтересах національної безпеки, стану розвитку національної науково-виробничої бази та використання накопиченого науково-технічного і технологічного потенціалу України в космічній та суміжних галузях з урахуванням міжнародно-правових норм щодо дослідження та використання космічного простору, а також наявності в Україні діючих елементів наземної космічної інфраструктури.

У рамках цільової програми космічної діяльності в інтересах національної безпеки та оборони передбачено виконання ряду проектів безпосередньо оборонного призначення загальною вартістю 41,45 млн. гривень, в основу яких буде покладено як використання результатів виконання проектів подвійного призначення, так і результатів виконання інших розділів Програми. У цих проектах заплановано розробити технології отримання, обробки та розповсюдження інформації за допомогою космічних систем дистанційного зондування Землі, навігації та зв'язку, що сприятиме технологічній та економічній незалежності держави.

Водночас впровадження нових космічних технологій, розроблених в інтересах національної безпеки та оборони, в інші галузі господарства України прискорить економічне зростання держави, що також позитивно впливатиме на ступінь оснащеності та боєздатності Збройних Сил України.

VI. Цільова програма "Космічні комплекси"

Передбачається виготовлення ракет-носіїв "Циклон-3" для запусків космічних апаратів згідно з Програмою, а також модернізація існуючих і створення нових ракет-носіїв для запусків космічних апаратів, у тому числі з комерційною метою.

Для розв'язання завдань основних напрямів космічної діяльності України передбачається виготовлення космічних платформ та апаратів "Січ-1М", "MC-1-ТК", "MC-2-8", "Січ-2" та "Січ-3" для наукових досліджень і дистанційного зондування Землі.

Підтримання працездатності та модернізація наземного сегмента космічних комплексів мають на меті створення необхідних умов для здійснення запусків космічних апаратів ракетами-носіями вітчизняного виробництва з космодромів "Плесецьк" і "Байконур".

Передбачаються системні дослідження з метою забезпечення розроблення та модернізації космічних комплексів - аналіз технічних і експлуатаційних вимог до перспективних комплексів, можливих напрямів удосконалення ракет-носіїв, космічних апаратів та їх систем.

Бюджетна вартість цільової програми становить 867 млн. гривень.

1. Засоби виведення космічних апаратів

Сучасний парк засобів виведення космічних апаратів в Україні такий: ракети-носії "Зеніт-2", "Циклон", конверсійна ракета-носій "Дніпро", розроблена на основі міжконтинентальної балістичної ракети РС-20, а також космічний ракетний комплекс "Зеніт-3SL", створений у співпраці із зарубіжними партнерами. Для розв'язання національних і міжнародних завдань, у тому числі комерційних, з виведення космічних апаратів на орбіту передбачається виконання робіт за трьома напрямами: виготовлення ракет-носіїв, створення нових ракет-носіїв легкого класу, модернізація космічних ракетних комплексів.

Для запусків космічних апаратів відповідно до Програми, в тому числі для комерційного використання, передбачається модернізація потужностей виробничого об'єднання "Південмаш", яка дасть змогу, в разі потреби, виготовляти до 10 ракет-носіїв "Циклон" на рік. Для запуску космічних апаратів "Січ-1М" і "MC-1-ТК" буде підготовлено ракету-носій N 40Л (проект "Циклон-ТЕ"), для запусків інших космічних апаратів будуть виготовлені ракети-носії N 41, N 42 і N 43 (проект "Циклон").

Для забезпечення подальших запусків космічних апаратів передбачається створення нових космічних ракетних комплексів на основі ракети-носія легкого класу (проекти "Циклон-4", "Маяк"), орієнтованих на зарубіжні космодроми. Ракети-носії розроблятимуться на сучасних технологіях та елементній базі із залученням новітніх технічних і технологічних рішень, відпрацьованих на космічних ракетних комплексах "Циклон" і "Зеніт".

Передбачається поліпшення експлуатаційних характеристик ракет-носіїв "Дніпро" (проект "Дніпро-М"), "Зеніт-2" (проект "Зеніт-М") з метою підвищення їх конкурентоспроможності.

Проектом "Циклон-4" передбачено створення нового, орієнтованого на зарубіжний космодром, космічного ракетного комплексу з ракетою-носієм легкого класу на основі ракети-носія "Циклон-3" з новою системою керування, а проектом "Маяк" - нової ракети-носія легкого класу на основі екологічно чистих компонентів палива з використанням виробничої бази, технологічного оснащення та технічних рішень ракет-носіїв "Циклон" і "Зеніт". Стартовий комплекс ракети-носія "Маяк" передбачається створити за аналогією із стартовим комплексом космічного ракетного комплексу "Зеніт". Ракета-носій повинна забезпечити запуск космічних апаратів масою до 3 тонн у широкому діапазоні нахилів орбіт, виведення одним пуском кількох космічних апаратів на різні орбіти.

Модернізація третього ступеня ракети-носія "Дніпро" з метою виключення впливу газів на атмосферу навколо космічного апарата та модернізація (автономне відпрацювання) керуючого двигуна третього ступеня для підвищення енергетичних можливостей ракети-носія, розроблення нового головного обтічника передбачені проектом "Дніпро-М". Надалі передбачається розроблення нового двигуна третього ступеня для підвищення енергетичних можливостей ракети-носія під час запусків на сонячно-синхронну та більш високі орбіти, зокрема для забезпечення запусків космічного апарата малої маси на перехідну до геостаціонарної орбіти та до Місяця.

Проектом "Зеніт-М" передбачено модернізацію ракети-носія "Зеніт-2" для підвищення енергетичних можливостей ракети-носія під час запусків космічних апаратів на орбіти вищі 500 км (модернізація керуючого двигуна другого ступеня для дворазового запуску), доповнення космічного ракетного комплексу системою транспортного термостатування підобтічного простору для забезпечення температурно-вологого режиму космічного апарата під час транспортування ракети-носія на стартову позицію. З метою підвищення експлуатаційних характеристик та надійності ракети-носія буде впроваджено ряд технічних заходів щодо рульового двигуна, пневмогідравлічної системи, системи керування витратою палива, замінено зняті з виробництва та морально застарілі прилади систем керування і вимірювання.

Перелік проектів за напрямом "Засоби виведення космічних апаратів" наведено в додатку 12.

2. Космічні апарати

З метою розв'язання завдань основних напрямів космічної діяльності України передбачається виготовлення космічних платформ та апаратів "Січ-1М", "MC-1-ТК", "MC-2-8", "Січ-2" та "Січ-3" для наукових досліджень та дистанційного зондування Землі.

Створення космічного апарата "Січ-1М" базується на використанні конструкторських, технологічних і виробничих напрацювань раніше розроблених базових платформ та бортової апаратури. Передбачається також продовження розпочатих згідно з Програмою на 1998-2002 роки робіт із створення на базі новітніх технологій нових універсальних космічних платформ багатоцільового призначення.

Перелік проектів за напрямом "Космічні апарати" наведено в додатку 13.

3. Наземна інфраструктура космічних комплексів

Цільова програма підтримки і розвитку наземної інфраструктури спрямована на забезпечення експлуатаційної надійності та модернізацію наземного сегмента космічних комплексів і передбачає створення необхідних умов для виконання запусків космічних апаратів ракетами-носіями вітчизняного виробництва.

Модернізація, планове технічне обслуговування, ремонтно-відновлювальні роботи спрямовані на продовження термінів експлуатації стартових комплексів і технічних позицій ракет-носіїв "Циклон-3", "Дніпро" та "Зеніт" на космодромах "Плесецьк" і "Байконур".

Програмою передбачено реалізацію таких проектів: "Ресурс", "Старт-Д", "Старт-З" та "Управління".

Перелік проектів за напрямом "Наземна інфраструктура космічних комплексів" наведено в додатку 14.

4. Нормативно-технічне забезпечення

До нормативно-технічного забезпечення належать:

правила космічної діяльності із створення та експлуатації ракетно-космічної техніки;

міжнародні, державні та галузеві стандарти щодо розроблення, виготовлення і сертифікації ракетно-космічної техніки, забезпечення контролю за якістю та надійністю технологій її виробництва;

міжнародні, державні та регіональні положення, класифікатори, інструкції тощо.

Нормативно-технічне забезпечення повинно регулювати космічну діяльність як на державному рівні, так і на рівні виробників, постачальників, фахівців органів сертифікації, випробувальних центрів, споживачів тощо.

На сьогодні значна частина нормативно-технічних документів галузі перебуває на стадії завершення розроблення або галузевого випробування. Розвиток, удосконалення та впровадження нормативно-технічних документів, що регламентують космічну діяльність, триватиме в рамках чотирьох проектів - "Стандарт", "Сертифікат", "Якість" та "Супровід".

Перелік проектів за напрямом "Нормативно-технічне забезпечення" наведено в додатку 15.

5. Системні дослідження розвитку космічних комплексів

Космічні комплекси - ракети-носії, космічні апарати, об'єкти інфраструктури є матеріальною основою космічної діяльності України. Системні дослідження передбачають аналіз технічних і експлуатаційних вимог до перспективних комплексів, можливих напрямів розвитку ракет-носіїв, космічних апаратів та їх систем, що дасть змогу адекватно оцінювати технічний рівень існуючих і створюваних українських ракет-носіїв та апаратів, визначати перспективні напрями модернізації, підвищувати їх конкурентоспроможність з урахуванням міжнародних вимог, а також виявляти і впроваджувати в інші галузі та пропонувати на світовому ринку конкурентоспроможні технології, продукцію, послуги космічної галузі України.

Системні дослідження космічних комплексів провадитимуться за такими напрямами:

аналіз тенденцій і перспектив розвитку світового парку ракет-носіїв та виробництво українських ракет-носіїв;

аналіз тенденцій розвитку космічних апаратів, перспектив створення українських апаратів і платформ;

аналіз стану та прогноз розвитку супутникових послуг, транспортних космічних послуг, прогнозування вантажних потоків на орбіти, розроблення відповідного методичного та інформаційного забезпечення;

запобігання техногенному забрудненню космічного простору.

Системні дослідження космічних ракетних комплексів провадитимуться в рамках проекту "Розвиток", космічних апаратів - проекту "Перспектива", запобігання техногенному забрудненню космічного простору - проекту "Простір-3".

Перелік проектів за напрямом "Системні дослідження розвитку космічних комплексів" наведено в додатку 16.

VII. Цільова програма "Розвиток базових елементів і
прогресивних технологій космічної технік
и"

Науково-технічні та технологічні дослідження за цільовою програмою спрямовано на розроблення та впровадження перспективних елементів космічної техніки для виконання завдань цільової програми, зменшення розриву між рівнем науково-технічних розробок і технологічним рівнем підприємств, підвищення темпів технічного і технологічного оновлення.

Основними завданнями цієї цільової програми є забезпечення випереджаючого розвитку унікальних високих технологій за напрямами, що визначають конкурентоспроможність вітчизняної ракетно-космічної техніки (приладобудування, двигунобудування, матеріалознавство та прикладні науково-технічні і технологічні дослідження).

Загальний обсяг бюджетного фінансування цільової програми становить 147,8 млн. гривень.

1. Космічне приладобудування

Заплановано створити сучасні системи керування космічних апаратів і ракет-носіїв, вимірювальні прилади ракет-носіїв та космічних апаратів для забезпечення запуску та активного функціонування, контролю за станом бортового обладнання, параметрами руху та прийманням даних.

За проектом "Хвиля" передбачено розробити радіотехнічні комплекси і засоби для мікросупутників, космічних апаратів космічної системи "Січ" тощо. Передбачається створення універсальної командно-вимірювальної системи керування космічними апаратами, комплексів наземної та бортової командно-телеметричної апаратури і спеціальної інформаційної радіолінії. Бортова апаратура супутникової навігації забезпечуватиме контроль параметрів руху космічних апаратів за сигналами супутникових радіонавігаційних систем ГЛОНАСС (Росія), NAVSTAR (США).

Проектом "РСА" (радіолокатор із синтезованою апертурою) передбачається створення дослідного зразка бортового радіолокатора із синтезованою апертурою антени для одержання радіолокаційних знімків земної поверхні з високою розрізнювальною спроможністю, проектом "Прилад" - реалізація нових фізичних принципів у створенні мікромініатюрних пристроїв для електронної апаратури космічної техніки.

За комплексним проектом "Вимір" розроблятимуться датчики фізичних величин, бортова апаратура, прилади та обладнання для забезпечення запуску ракет-носіїв та функціонування космічних апаратів на орбіті.

За проектом "Рось-1" створюється перспективне інерціально-обчислювальне ядро систем керування ракет-носіїв.

Перелік проектів за напрямом "Космічне приладобудування" наведено в додатку 17.

2. Космічне двигунобудування

Енергомасові та функціональні можливості, надійність і термін активного існування космічних комплексів багато в чому зумовлюються досконалістю двигунів та двигунних установок, що застосовуються у ступенях ракет-носіїв та космічних апаратах.

Для поліпшення енергомасових і маневрових характеристик верхніх ступенів ракет-носіїв, розгінних блоків та космічних апаратів, розширення їх функціональних можливостей і підвищення комерційної цінності, розв'язання завдань високоточної орієнтації та корекції орбіти низько- і середньоорбітальних космічних апаратів малого та середнього класу з терміном активного існування не менш як 10 років розроблятимуться проекти "Форсаж", "Аміак" та "ЕРДУ" (електрореактивна двигунна установка).

Перелік проектів за напрямом "Космічне двигунобудування" наведено в додатку 18.

3. Матеріалознавство та технології для створення
ракетно-космічної техніки

Розроблення нових та удосконалення існуючих конструкційних матеріалів здійснюватимуться з метою зниження маси двигунних приладів при підвищенні або збереженні існуючого рівня їх експлуатаційної надійності, збільшення питомої міцності бакових систем і сухих відсіків, стикувальних і перехідних вузлів ракетно-космічної техніки, зниження вартості і енергоємності їх виготовлення, забезпечення стабільності функціональних характеристик матеріалів протягом 10 - 15 років, зниження маси систем терморегулювання і теплозахисту, зниження трудомісткості виробництва.

Передбачається проведення досліджень, спрямованих на розроблення новітніх технологій виробництва матеріалів з унікальними властивостями та імпортозамінних матеріалів, на подолання несприятливого впливу умов космічного простору.

Розробки за цим напрямом провадяться з метою:

матеріалознавчо-технологічного забезпечення виробництва і модернізації ракет-носіїв ("Циклон", "Зеніт", "Дніпро" тощо) та удосконалення космічних апаратів, мінімізації їх масових характеристик за рахунок використання полімерних композиційних матеріалів, застосування яких планується у процесі створення головних обтічників, розміростабільних фермових конструкцій та панелей сонячних батарей з вуглепластику (проекти "Крона", "Техма", "Технолог");

створення автоматизованих технологічних процесів контактно-стикового зварювання та технологічного процесу зварювання тертям (проект "Рось-4").

Перелік проектів за напрямом "Матеріалознавство та технології для створення ракетно-космічної техніки" наведено в додатку 19.

4. Прикладні науково-технічні та
технологічні дослідження

Прикладні науково-технічні та технологічні дослідження спрямовано на забезпечення конкурентоспроможності існуючих ракетно-космічних систем і новітніх розробок ракет-носіїв і космічних апаратів на новій елементній та матеріальній базі. Передбачається розроблення і впровадження нових технологічних рішень цільових завдань, пошук шляхів досягнення високого рівня технічних та експлуатаційних характеристик елементів космічних апаратів, а також забезпечення високого технологічного рівня їх виробництва і надійності.

Дослідження за даним напрямом провадяться з метою:

теоретичного та експериментального розв'язання проблем створення двигунної установки з центральним тілом, четвертого ступеня ракети-носія за принципом багаторазового використання бортових енергоносіїв, одержання стереозображень Землі за допомогою бістатичного радіолокатора з синтезованою апертурою (проекти "Факел", "Прогрес", "Стерео");

створення науково-технічних та технологічних напрацювань для перспективної ракетно-космічної техніки, у тому числі технологій автоматизованого проектування систем керування ракет-носіїв і космічних апаратів, отримання нерозривних з'єднань композиційних матеріалів, а також впровадження автоматизованих систем проектування та виготовлення ракетно-космічної техніки (проекти "Автоматизація", "Модель", "Композит");

науково-методичного забезпечення орбітального сегмента систем дистанційного зондування Землі (проект "Кластер");

розроблення проектів перспективних джерел живлення космічних апаратів на основі фотоелектричних перетворювачів і високоефективних хімічних джерел струму (проект "Енергетика").

Перелік проектів за напрямом "Прикладні науково-технічні та технологічні дослідження" наведено в додатку 20.

VIII. Цільова програма "Розвиток
дослідно-експериментальн
ої
та виробничої бази галуз
і"

Створення нової космічної техніки зумовлює необхідність підтримки розвитку експериментальної бази. Крім постійного підтримання у належному стані існуючої експериментальної бази, її своєчасного оснащення, модернізації провадиться також реконструкція окремих стендів, створюються нові експериментальні засоби, розширюються можливості автоматичних систем вимірювання та керування експериментами. Особлива увага приділяється роботам, пов'язаним із захистом навколишнього природного середовища, ремонтом устаткування, утилізацією некондиційного палива, нейтралізацією та консервацією вивільнених систем.

Одним із пріоритетів космічної діяльності України на 2003-2007 роки є створення умов для використання космічних технологій у виробництві конкурентоспроможної високотехнологічної цивільної продукції для задоволення потреб внутрішнього та зовнішнього ринку, забезпечення зв'язку Програми з міжвідомчими програмами впровадження космічних технологій, що дасть змогу зберегти базові космічні технології, у тому числі і критичні, та зробити вагомий внесок в економічне зростання країни.

Замовником цільової програми є Національне космічне агентство України, Національна академія наук України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади.

Загальний обсяг бюджетного фінансування цільової програми становить 91,5 млн. гривень.

1. Створення базових дослідно-експериментальних та
виробничих комплексів у космічному
машинобудуванні та приладобудуванні

Національним надбанням України є унікальні об'єкти космічної діяльності. Відповідно до Закону України "Про космічну діяльність" ( 502/96-ВР ) та Постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2000 року N 404 "Про заходи щодо забезпечення функціонування, збереження та подальшого розвитку унікальних об'єктів космічної діяльності" створено Державний реєстр унікальних об'єктів, які мають виняткове значення для космічної галузі. З метою здійснення заходів щодо розвитку унікальних об'єктів космічної галузі України Програмою передбачено реалізацію цільового проекту "База-У".

Технічна забезпеченість наземного відпрацювання ракетно-космічної техніки істотно впливає на вартість робіт, визначених Програмою, та завантаження наземної експериментальної бази. Виконання цільового проекту "База-Р" спрямовано на модернізацію та розвиток експериментальної бази відпрацювання ракетно-космічної техніки, зокрема нових і модернізованих ракет-носіїв "Зеніт", "Циклон", "Маяк", "Дніпро", космічних апаратів (у тому числі мікросупутників) та базових космічних платформ нового покоління, спроможних конкурувати на міжнародному ринку космічних послуг.

Забезпечення високого рівня якості та надійності ракет-носіїв та космічних апаратів, досягнення їх конкурентоспроможності на світовому ринку, успішна реалізація державних і міжнародних проектів здійснюються за рахунок підтримки необхідного технологічного рівня виробництва, впровадження систем якості, нових методів, засобів та обладнання контролю за якістю виробів ракетно-космічної техніки, застосування засобів автоматизації у виробничому процесі та вдосконалення обладнання, необхідного для повномасштабного автономного і комплексного відпрацювання вузлів і систем виробів ракетно-космічної техніки. Ці заходи забезпечуються виконанням проекту "База-В".

Перелік проектів за напрямом "Створення базових дослідно-експериментальних та виробничих комплексів у космічному машинобудуванні та приладобудуванні" наведено в додатку 21.

2. Впровадження космічних технологій в
інші галузі економіки

Космічна галузь має потужний потенціал інноваційного розвитку. Це дає змогу забезпечити потреби внутрішнього ринку у високотехнологічній продукції у взаємодії з іншими галузями. Використання новітніх космічних технологій подвійного призначення проводиться за проектом "Адаптація".

Проект за напрямом "Впровадження космічних технологій в інші галузі економіки" наведено в додатку 22.

3. Створення організаційно-правових основ
комерціалізації космічних послуг і технологій

Потреба у наданні комерційних космічних послуг і технологій, що нині зросла, зумовлена вимогами ринкової економіки, намаганням компенсувати великі матеріальні витрати на провадження космічної діяльності, а також істотним зменшенням державного замовлення на ракетно-космічну техніку. Тому в сучасних умовах комерціалізація є однією з визначальних умов успішного розвитку космічної діяльності в Україні. Особливо це стосується таких ключових напрямів, як засоби виведення космічних апаратів, космічні телекомунікації, дистанційне зондування Землі, впровадження космічних технологій в інші галузі, а також експорт цих технологій.

Головним напрямом державної політики у сфері комерціалізації космічних послуг і технологій є захист вітчизняного товаровиробника та експортера, а також здійснення заходів щодо стимулювання експортної орієнтації високотехнологічних виробництв.

Важливою складовою державного регулювання є здійснення державної підтримки комерціалізації космічної діяльності, насамперед нормативно-правове забезпечення галузі, законодавче закріплення державних гарантій іноземних інвестицій, проведення маркетингової діяльності, у тому числі рекламних кампаній, участь у міжнародних виставках і ярмарках тощо. Комплекс робіт із створення організаційно-правових основ комерціалізації космічних послуг та технологій виконуватиметься згідно з проектом "Комерціалізація".

Проект за напрямом "Створення організаційно-правових основ комерціалізації космічних послуг та технологій" наведено в додатку 23.

4. Системні дослідження щодо ефективності та
структури виробництва ракетно-космічної
техніки на підприємствах галузі

Дослідження за цим напрямом спрямовано на визначення оптимальної структури виробництва об'єктів ракетно-космічної техніки на підприємствах галузі з метою створення базових технологічних комплексів у космічному машинобудуванні та приладобудуванні, раціонального використання промислових потужностей та спеціалізованих виробництв. Зазначена мета забезпечуватиметься виконанням проекту "Ефективність".

Проект за напрямом "Системні дослідження щодо ефективності та структури виробництва ракетно-космічної техніки на підприємствах галузі" наведено в додатку 24.

IX. Фінансові ресурси та очікувані результати
виконання Програми

1. Фінансові ресурси

Державна підтримка космічної діяльності дає змогу послідовно реалізувати унікальний науково-виробничий потенціал космічної галузі. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Загальні обсяги бюджетного фінансування наведені в додатку 25. Зазначені обсяги відповідають мінімально необхідному фінансуванню космічної діяльності України, яке забезпечуватиме потреби держави та суспільства в космічних послугах та сприятиме збереженню активної ролі України у світовій космічній діяльності.

Державне фінансування доповнюється іншими джерелами надходження коштів. Виробництво продукції космічного та цивільного напрямів здійснюватиметься згідно із Загальнодержавною (Національною) космічною програмою України на 2003-2007 роки та Міжвідомчою програмою впровадження космічних технологій у створення та виготовлення цивільної високотехнологічної продукції для потреб внутрішнього ринку і на експорт на 2001-2005 роки.

Виконавцями Програми є провідні підприємства, конструкторські бюро та інститути космічної галузі. Виконання проектів Програми здійснюватиметься шляхом закупівлі товарів (робіт) та послуг у одного виконавця (постачальника).

2. Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

розвиток національних супутникових систем телекомунікацій для збільшення обсягів послуг із супутникового телефонного зв'язку та телерадіомовлення, що надаються населенню України;

розширення та модернізацію національної космічної системи спостереження Землі "Січ", яка забезпечить отримання інформації дистанційного зондування Землі для контролю за станом навколишнього середовища з метою раціонального використання природних ресурсів, виявлення кризових природних і техногенних явищ;

дослідження найбільш актуальних проблем космічної науки, а також отримання нових знань щодо поверхні Землі, навколоземного простору, Сонячної системи, далекого космосу, біологічних та фізичних процесів в умовах мікрогравітації;

підвищення оборонного потенціалу країни;

збереження та подальший розвиток виробництва існуючих ракет-носіїв ("Зеніт", "Циклон", "Дніпро"), створення нового носія легкого класу, збільшення частки продукції України на світовому ринку транспортних космічних послуг;

створення нового покоління конкурентоспроможних малих космічних апаратів (мікросупутників) із застосуванням проривних технологій для забезпечення потреб України та виходу на міжнародний ринок;

модернізацію та використання в національних і міжнародних проектах унікальної наземної космічної інфраструктури;

створення системи навігаційно-часового забезпечення для потреб оборони і для підвищення ефективності та безпеки функціонування транспорту, галузей промисловості та сільського господарства;

створення умов для використання космічних технологій у виробництві конкурентоспроможної цивільної продукції для задоволення потреб внутрішнього ринку та експорту;

комерціалізацію космічної діяльності та створення умов для впровадження космічних технологій в інші галузі економіки країни.

Передбачається виготовлення:

космічних апаратів "Січ-1М", "MC-1-ТК", "MC-2-8", "Січ-2" та "Січ-3" для наукових досліджень та дистанційного зондування Землі;

ракет-носіїв "Циклон-3" - чотири комплекти;

ракети-носія "Циклон-4" - один комплект для наземних випробувань;

нової ракети-носія легкого класу "Маяк" - один комплект для наземних випробувань;

космічного ультрафіолетового телескопа Т-170 і системи керування космічного апарата для комплексу "Спектр-УФ";

дослідних зразків космічної техніки та наукової апаратури - двадцять два комплекти.

Створені зразки космічної техніки матимуть характеристики на рівні світових аналогів, а вартість їх буде значно нижчою.

Виробництво імпортозамінної продукції, створеної на основі передачі космічних технологій, дасть змогу щороку економити валютні кошти держави.

Удосконалення національної системи спостереження Землі "Січ" є принциповим кроком у забезпеченні екологічної безпеки, піднесенні на якісно новий рівень природокористування, землеробства, прогнозування погоди, геологорозвідки, моніторингу великомасштабних процесів на суходолі та водній поверхні. Зокрема, будуть розширені можливості щодо:

забезпечення необхідною супутниковою інформацією органів державної влади для підтримки прийняття рішень у кризових ситуаціях;

забезпечення замовників знімками поверхні Землі;

екологічного моніторингу довкілля;

оцінки стану земельних ресурсів.

Розвиток космічної науки є однією з необхідних умов підтримання науково-технічного рівня держави, міжнародної співпраці у дослідженні та використанні космічного простору. У результаті виконання наукових проектів Програми передбачається одержати нові фундаментальні знання щодо впливу космічних факторів на функціонування біосфери Землі, іоносферу, магнітосферу та атмосферу (проблема "космічної погоди"); з'являться нові можливості дослідження процесів утворення та еволюції Всесвіту, закономірностей протікання біологічних і фізико-хімічних процесів у космічних умовах. Для реалізації наукових завдань програми створюватимуться нові унікальні космічні та наземні прилади та методики досліджень, які мають бути використані і для прикладних завдань (моніторингу впливу космічних факторів на технологічні системи, розв'язання проблем астероїдної небезпеки, розвитку біотехнологій та технологій виготовлення нових матеріалів).

Використання космічних засобів забезпечить можливість підвищення рівня безпеки та обороноздатності, а саме: завчасного виявлення ознак воєнних, екологічних, стихійних та інших загроз безпеці України; оперативної оцінки заподіяної шкоди від потенційних загроз; планування заходів запобігання, мінімізації або ліквідації передбачуваних наслідків виявлених загроз; оперативного оповіщення та управління відповідними військовими формуваннями під час протидії загрозам національній безпеці; оцінки заподіяної шкоди та забезпечення ефективності здійснюваних захисних заходів; контролю за виконанням договорів і угод про обмеження збройних сил, озброєнь, військової діяльності, техногенного та екологічно небезпечних видів діяльності та стану навколишнього середовища; отримання своєчасної інформації керівництвом держави, органами розвідки, безпеки, командуванням збройними силами та іншими військовими формуваннями.

Підприємства галузі беруть участь у міжнародних комерційних проектах "Морський старт", "Дніпро" та працюють над підготовкою нових міжнародних контрактів. Це стосується насамперед використання українських ракет-носіїв, мікросупутників, унікальних імітаторів факторів космічного простору, приладів для магнітних та електричних вимірювань, що дасть змогу забезпечити вихід продукції підприємств галузі на міжнародні ринки.

Виконання цільових космічних проектів сприяє інноваційному розвитку космічної та інших базових галузей вітчизняної промисловості, передбачає розроблення нових конструкцій, матеріалів, приладів, які є запорукою сталого розвитку не тільки космічної галузі, а й інших високотехнологічних галузей. Так, космічні технології, впроваджені на підприємствах галузі, вже використовуються у машинобудуванні, енергетиці, медичній промисловості та суднобудуванні (відповідні напрацювання відображено у Міжвідомчій програмі впровадження космічних технологій щодо створення та виготовлення високотехнологічної цивільної продукції для потреб внутрішнього ринку і на експорт на 2001-2005 роки).

Заощадження коштів Державного бюджету України (у середньостроковій перспективі) можливе завдяки впровадженню космічних технологій у проекти розвитку телекомунікацій та навігації. Створення супутникової розподільної мережі інформаційного забезпечення зменшить витрати на будівництво додаткових наземних ретрансляторів, необхідних для надійного надання якісних інформаційних послуг населенню віддалених районів. Введення в експлуатацію супутникових приймальних станцій дасть змогу значно розширити зону покриття телерадіомовленням, збільшити обсяги інформації, що передається. Економічна віддача від цих проектів прогнозується на найближчі 4 - 5 років.

Космічна діяльність є однією із сфер, де Україна має високий авторитет та імідж розвинутої, високотехнологічної держави. Це підтверджується не тільки кількістю укладених міжнародних угод про співробітництво у цій галузі, а й вступом нашої держави до престижних міжнародних організацій (зокрема до Комітету з використання космічного простору, Міжнародної робочої групи з космічних біології та медицини, Комітету з досліджень Землі з космосу, Форуму космічних агентств, Міжнародної академії астронавтики тощо). Україна започаткувала стале взаємовигідне співробітництво у космічній діяльності з багатьма країнами, насамперед із США, Росією, КНР. Успішна реалізація Програми сприятиме подальшому підвищенню міжнародного авторитету України, розв'язанню соціальних проблем; збереженню висококваліфікованого кадрового потенціалу підприємств космічної галузі; створенню нових робочих місць; поліпшенню якості життя громадян шляхом розширення надання інформаційних, рекламних, розважальних та інших послуг, пов'язаних із використанням електронної пошти, супутникових систем зв'язку, телерадіомовлення, мережі Інтернет тощо.

Зростання освітнього рівня молоді значною мірою визначається послідовним поширенням наукових знань, реалізацією космічних освітніх програм, проведенням наукових молодіжних конференцій з космічної тематики та конкурсів наукових праць. Цьому також сприяє залучення провідних навчальних закладів як співвиконавців дослідницьких проектів Програми.

Додаток 1 до Програми

Проекти за напрямом "Дослідження Землі
та навколоземного простор
у"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Назва проекту | Мета проекту |Загальна |Етапи виконання та необхідний обсяг фінансування
| |вартість,| за роками, млн. гривень
| |млн. |-----------------------------------------------------
| |гривень | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. "Інтербол-Прогноз" Комплексний моніторинг Розроблення проекту космічної Відпрацювання та
("Попередження"). системи "міжпланетне системи та наукових програм узагальнення
Створення системи середовище - досліджень; наукової
моніторингу магнітосфера - створення наукової апаратури, інформації,
"космічної погоди" іоносфера"; забезпечення запуску та проведення
вивчення впливу сонячного експлуатація космічної системи спостережень щодо
вітру на біологічні та критичних ситуацій,
технологічні процеси на пов'язаних із
Землі станом "космічної
погоди"

40 7 12 17 3 1

2. "Варіант". Вимірювання розподілу Підготовка Обробка та узагальнення наукової
Проведення наукових електричних струмів та та інформації
досліджень на електромагнітних полів у проведення
космічному апараті плазмі іоносфери досліджень
"Січ-1М"

1 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1

3. "Зондування". Розроблення та виконання Розроблення дистанційних методів, обробка наукової
Вивчення глобальних науково-прикладних інформації;
та регіональних змін програм використання виконання комплексних і тематичних наукових
довкілля на основі аерокосмічних даних досліджень
дистанційних методів

5 1 1 1 1 1

4. "Іоносфера". Створення спеціалізованої Розроблення та інтеграція методів дистанційного
Наземний наземної радіофізичної зондування іоносфери; створення радіофізичних
підсупутниковий системи підсупутникового обсерваторій; розроблення методик калібрування,
моніторинг іоносфери моніторингу іоносфери для створення фізичних моделей "літосфера - іоносфера"
виконання космічних
проектів "Варіант",
"Інтербол-Прогноз" та
антарктичних досліджень

6 1 1 1 1,5 1,5

5. "Центр".       Створення              Створення програм, методик,
Створення програмно-апаратних баз даних;
спеціалізованих засобів обробки, обробка наукової інформації
центрів обробки інтерпретації та
наукової інформації розповсюдження даних з
та моніторингу космічних проектів
навколишнього "Січ-1М",
середовища "Інтербол-Прогноз",
"Варіант";
розроблення інформаційних
засобів та технологій

5 1 1 1 1 1

6. "Простір". Розроблення перспективних Розроблення та випробування наукової
Розроблення нового методів та засобів апаратури
покоління приладів досліджень навколоземного
та наукових методик простору та Землі з
для дослідження космосу
Землі та
навколоземного
простору

5 0,7 0,7 1 1,1 1,5

Усього 62 11,3 15,8 21,1 7,7 6,1

Додаток 2 до Програми

Проекти за напрямом "Позаатмосферна
астрономія та астрофізика"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Назва проекту | Мета проекту |Загальна |Етапи виконання та необхідний обсяг фінансування
| |вартість,| за роками, млн. гривень
| |млн. |-----------------------------------------------------
| |гривень | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. "Коронас". Участь у створенні Проведення наукових досліджень;
Астрофізичні бортової обробка та узагальнення наукової інформації, що
дослідження за наукової апаратури і надходитиме з космічних апаратів до наземних
допомогою виконання міжнародної засобів
міжнародної наукової програми
навколоземної
сонячної
обсерваторії

5 0,7 1,1 1,8 0,8 0,6

2. "Спектр". Розроблення Виготовлення та випробування оптики для
Астрофізичні великогабаритної оптики ультрафіолетового телескопа;
дослідження за для ультрафіолетового участь у виконанні міжнародних наукових програм
допомогою телескопа; досліджень
міжнародних проведення космічних,
орбітальних наземних та
обсерваторій наземно-космічних
досліджень

5 0,8 0,8 1 1,3 1,1

3. "Інтерферометр". Радіоастрономічне Дооснащення антенних засобів Національного центру
Розроблення освоєння та оснащення управління та випробувань космічних засобів;
комплексу апаратури антен РТ-70 (П2500), забезпечення їх експлуатації;
для оснащення П400; проведення досліджень згідно з Програмою та
антенних засобів проведення наукових міжнародними програмами
Національного центру досліджень у міжнародній
управління та радіоінтерферометричній
випробувань космічних мережі, у радіолокації,
засобів. Проведення вивчення проблем
наземно-космічних "космічного сміття",
радіоастрономічних астероїдної безпеки тощо
досліджень

15 4 3 2 3 3

4. "Експрес".      Модернізація засобів        Модернізація засобів керування космічними апаратами
Підготовка засобів керування космічними
Національного центру апаратами згідно з
управління та вимогами до міжнародних
випробувань космічних місій з планетарних
засобів до роботи за досліджень
міжнародними
програмами

10 2 2 2 2 2

5. "Астро". Створення перспективних Розроблення та випробування наукової апаратури,
Розроблення методів та засобів для відпрацювання методик досліджень
перспективних проведення астрономічних
методик та створення та астрофізичних
нового покоління досліджень
приладів для
проведення
позаатмосферних
астрономічних
досліджень

5 0,7 0,7 1 1,1 1,5

Усього 40 8,2 7,6 7,8 8,2 8,2

Додаток 3 до Програми

Проекти за напрямом "Космічна біологія,
фізика невагомості, технологічні дослідженн
я"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Назва проекту | Мета проекту |Загальна |Етапи виконання та необхідний обсяг фінансування
| |вартість,| за роками, млн. гривень
| |млн. |-----------------------------------------------------
| |гривень | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. "Космобіологія". Виявлення механізмів дії Проведення експериментів та досліджень
Проведення мікрогравітації на
фундаментальних та біологічні об'єкти, в
прикладних тому числі на людину
досліджень з
космічних біології,
медицини та
біотехнології

7 1 1,2 1,3 1,5 2

2. "Фаза". Вивчення впливу Проведення експериментів та досліджень
Проведення мікрогравітації на
фундаментальних та поверхневі явища,
прикладних кристалізацію та дифузію
досліджень фізико-
хімічних процесів у
рідинах, газах і
сумішах

5 0,8 0,8 0,8 1,1 1,5

3. "Матеріал". Розроблення технологій Розроблення технологій створення матеріалів в
Створення нових стосовно створення нових умовах мікрогравітації;
конструкційних, матеріалів в умовах створення обладнання, проведення досліджень
напівпровідникових мікрогравітації
та інших матеріалів
з унікальними
характеристиками

5 0,8 0,8 0,8 1,1 1,5

4. "Технологія". Вивчення шляхів одержання Розроблення та виготовлення Виготовлення та
Розроблення науково- в умовах мікрогравітації систем електроживлення та випробування двох
технологічних основ методом безконтейнерної керування установкою "Луч"; штатних зразків
одержання досконалих електронно-променевої проведення випробувань; установки "Луч"
напівпровідникових зонної плавки досконалих відпрацювання лабораторного
та композитних і надчистих зразка установки "Луч" та
матеріалів у напівпровідникових конструкторської документації
космосі, створення матеріалів;
спеціалізованої створення технологій та
технологічної діагностичної апаратури
апаратури та для проведення досліджень
конструкцій в умовах мікрогравітації;
розроблення
спеціалізованих космічних
конструкцій

6 0,9 1,1 1,2 1,3 1,5

5. "Сегмент".      Розроблення та узгодження      Розроблення програми космічних  Виготовлення
Виконання програми проведення експериментів; наукової
російсько- експериментів, технічна розроблення, виготовлення та апаратури,
української експертиза; випробування апаратури проведення
програми спільних створення наукової космічних
наукових та бортової апаратури; експериментів
технологічних проведення досліджень на
експериментів на російському сегменті
російському Міжнародної космічної
сегменті станції
Міжнародної
космічної
станції

40 8 7 7 8 10

Усього 63 11,5 10,9 11,1 13 16,5

Додаток 4 до Програми

Проекти за напрямом "Перспективні
космічні дослідженн
я"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Назва проекту | Мета проекту |Загальна |Етапи виконання та необхідний обсяг фінансування
| |вартість,| за роками, млн. гривень
| |млн. |-----------------------------------------------------
| |гривень | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. "Природа". Розроблення наукових Проведення досліджень, проектно-розрахункових
Дослідження шляхів програм досліджень, робіт щодо формулювання вимог до апаратури,
використання наукової та службової створення космічних засобів та поліпшення їх
мікросупутників для апаратури для характеристик
наукових досліджень перспективних
фундаментальних космічних
досліджень та
спостережень Землі

5 1 1 1 1 1

2. "Планета". Створення наукових Проведення проектно-розрахункових робіт,
Проведення програм досліджень; узгодження технічних завдань на розроблення
досліджень Місяця, визначення загального приладів, формулювання вимог до наукової
малих тіл, планет вигляду космічних систем, апаратури, виготовлення технологічних зразків,
Сонячної системи з розроблення наукової макетування наукової апаратури, проведення
використанням апаратури досліджень
національних
космічних засобів

15 2,5 2,5 3 3 4

Усього 20 3,5 3,5 4 4 5

Додаток 5 до Програми

Проекти за напрямом "Системні
дослідження з космічної діяльност
і"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Назва проекту | Мета проекту |Загальна |Етапи виконання та необхідний обсяг фінансування
| |вартість,| за роками, млн. гривень
| |млн. |-----------------------------------------------------
| |гривень | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. "Система". Дослідження особливостей Визначення шляхів розвитку космічних засобів та їх
Проведення системних космічної діяльності в використання в інтересах соціально-економічної
досліджень перспектив умовах глобалізації і сфери, науки та міжнародного співробітництва
космічної діяльності комерціалізації
розвитку космічних
засобів

5 1 1 1 1 1

2. "Аналіз". Аналіз результатів Аналіз ефективності космічної діяльності,
Науково-методичний виконання Програми; результатів виконання Програми;
супровід Програми об|рунтування проведення робіт щодо формування щорічних
стратегічного та держзамовлень
тактичного планування

8 1,5 2,5 1 2 1

3. "Право". Методологічне Подальший розвиток законодавства космічної галузі;
Створення наукових забезпечення нормотворчої участь у розробленні актуальних проблем
основ розвитку діяльності в межах міжнародного космічного права;
космічного права Програми правове забезпечення процесів реструктуризації
космічної галузі;
інформаційно-правове забезпечення космічної
діяльності;
розроблення та впровадження правил космічної
діяльності

3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

4. "Інформація". Інформаційно-аналітичне Заходи з підтримки інформаційно-аналітичного
інформаційно- забезпечення Програми та забезпечення Програми та виставкової діяльності
аналітичний супровід виставкова діяльність
Програми

8 1,5 1,5 1 2 2

5. "Співробітництво". Виконання міжнародних Співробітництво у виконанні міжнародних космічних
Міжнародне зобов'язань та участь у програм та проектів;
співробітництво в міжнародних організаціях, членство у міжнародних комітетах та організаціях з
ракетно-космічній проектах і програмах космічної діяльності;
галузі супровід виконання міжнародних зобов'язань з
ракетних технологій, ракетної техніки та ракетних
озброєнь

                            2      0,4    0,4    0,4    0,4    0,4

6. "Освіта". Підготовка інженерних, Планування, розроблення та реалізація освітніх
Освіта та кадрове наукових та інших програм з космічної тематики;
забезпечення спеціалістів галузі забезпечення наукової та просвітницької діяльності
ракетно-космічної молодіжних космічних центрів та спеціалізованих
галузі факультетів вищих навчальних закладів

3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

7. "Освіта-КА". Створення за допомогою Розроблення, виготовлення та запуск на орбіту
Український новітніх супутника
молодіжний супутник високотехнологічних
рішень національного
молодіжного малого
супутника

1 0,2 0,2 0,3 0,15 0,15

Усього 30 5,8 6,8 4,9 6,75 5,75

Додаток 6 до Програми

Проекти за напрямом "Створення та експлуатація
космічної системи спостереження Землі "Сі
ч"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Назва проекту | Мета проекту |Загальна |Етапи виконання та необхідний обсяг фінансування
| |вартість,| за роками, млн. гривень
| |млн. |-----------------------------------------------------
| |гривень | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Січ". Розвиток та експлуатація Проведення робіт з підготовки до запуску
Космічна система космічної системи космічного апарата "Січ-1М";
спостереження спостереження Землі "Січ" здійснення запуску космічного апарата "Січ-1М";
Землі "Січ" дослідна експлуатація та авторський супровід

11 7 1,7 1,5 0,3 0,5

Проведення робіт з підготовки до запуску
космічного апарата "MC-1-ТК";
здійснення запуску космічного апарата "MC-1-ТК";
дослідна експлуатація та авторський супровід

4 1 1 1 1

Створення та експлуатація Розроблення проектної та Виготов- Дослідна
космічної конструкторської документації; лення експлуа-
оптико-електронної автономне відпрацювання вузлів льотного тація
системи спостереження та бортової апаратури зразка; та
Землі "Січ-2" космічного апарата; здійс- авторсь-
комплексні випробування нення кий
запуску супровід

60 7 16 13 18 6

Створення космічної Розроблення проектної та конструкторської
системи спостереження документації; автономне відпрацювання вузлів та
Землі високої роздільної бортової апаратури космічного апарата; комплексні
здатності "Січ-3" випробування

54 7 5 10 14 18

Усього 129 21 23,7 25,5 33,3 25,5

Додаток 7 до Програми

Проект за напрямом "Модернізація та експлуатація
наземних програмно-технічних комплексі
в"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Назва проекту | Мета проекту |Загальна |Етапи виконання та необхідний обсяг фінансування
| |вартість,| за роками, млн. гривень
| |млн. |-----------------------------------------------------
| |гривень | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Моніторинг". Експлуатація елементів Експлуатація приймальної станції і комунікаційного
Модернізація єдиного наземного вузла для космічного апарата типу "Січ-1М", центру
наземного комплексу спеціального комплексу; оперативного планування та типових автоматизованих
приймання, архівації, модернізація робочих місць для користувачів;
обробки та програмно-технічних модернізація приймальної станції;
розповсюдження комплексів планування, розроблення технічного проекту модернізації
аерокосмічної приймання, обробки та програмно-технічних комплексів;
інформації використання даних модернізація та експлуатація програмно-технічних
космічної зйомки комплексів;
приймання та обробка інформації дистанційного
зондування Землі;
ведення архіву аерокосмічних даних;
розповсюдження даних дистанційного зондування
Землі

Усього 10 2 2 2 2 2

Додаток 8 до Програми

Проекти за напрямом "Створення та експлуатація
системи геоінформаційного космічного забезпеченн
я"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Назва проекту | Мета проекту |Загальна |Етапи виконання та необхідний обсяг фінансування
| |вартість,| за роками, млн. гривень
| |млн. |-----------------------------------------------------
| |гривень | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. "Антикриз". Створення схеми взаємодії Розроблення проектної, конструкторської та
Створення з органами державної експлуатаційної документації;
інформаційно- влади для прийняття ними автономне відпрацювання;
аналітичного центру рішень у кризових проведення комплексних випробувань;
Національного ситуаціях на основі введення в експлуатацію інформаційно-аналітичного
космічного агентства оперативної супутникової центру
України інформації

15 3 3 3 3 3

2. "УМАКС". Створення системи Створення та впровадження в дослідну експлуатацію
Створення інформаційної підтримки автоматизованої системи підтримки використання
української мережі діяльності організацій у аерокосмічних даних;
використання даних сфері дистанційного створення та експлуатація операторського та
аерокосмічних зондування Землі навчального центрів для користувачів;
спостережень Землі розроблення проекту Національної програми
геоінформаційного забезпечення з використанням
даних дистанційного зондування Землі

10,5 2,4 2,2 2,3 1,8 1,8

3. "Космокарта". Системні дослідження та Розроб- Відпрацювання технологій відповідно
Відпрацювання впровадження лення до спільних планів із користувачами
аерокосмічних аерокосмічних технологій проектів
технологій дистанційного зондування перспек-
дистанційного Землі у практику тивних
зондування Землі господарської та техноло-
для розв'язання управлінської діяльності гій
проблем
споживачів

3,2 0,9 1 0,6 0,5 0,2

Усього 28,7 6,3 6,2 5,9 5,3 5

Додаток 9 до Програми

Проекти за напрямом "Створення національного
космічного сегмента систем супутниково
го
зв'язку та мовленн
я"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Назва проекту | Мета проекту |Загальна |Етапи виконання та необхідний обсяг фінансування
| |вартість,| за роками, млн. гривень
| |млн. |-----------------------------------------------------
| |гривень | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. "Либідь-М". Участь у створенні і Бізнес- Розроб- Виготовлення Льотно-
Створення запуску геостаціонарного план, лення дослідних конструк-
космічного сегмента супутника зв'язку та ескізний конст- зразків і торські
геостаціонарної мовлення в кооперації із проект руктор- космічного випробу-
системи світовими виробниками ської апарата вання
супутникового супутникового обладнання; докумен-
зв'язку розгортання наземної тації
інфраструктури:
станції керування,
центральної станції

4 2 2

2. "Либідь-Р". Створення державної Впровадження державної системи супутникового
Впровадження системи супутникового іномовлення на виконання доручення Президента
державної системи іномовлення з України від 12 квітня 2000 р. N 1-14/398
супутникового використанням
іномовлення орбітально-частотного
ресурсу, який закріплено
за Україною, та ресурсу
міжнародних операторів

10 2 2 2 2 2

3. "Либідь-ГСО". Діяльність щодо Координація супутникових мереж, замовлених
Формування та координації національних Адміністрацією зв'язку та радіочастот України;
міжнародно- супутникових мереж; дослідження потреби та перспектив розвитку
правове формування нових національних операторів супутникового зв'язку щодо
забезпечення супутникових мереж на супутникових мереж;
національних базі геостаціонарного формування нових супутникових мереж із
супутникових супутника зв'язку використанням заявленого Україною
мереж "Либідь-М" з орбітально-частотного ресурсу
використанням заявленого
Україною
орбітально-частотного
ресурсу

1,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Усього 15,5 4,3 4,3 2,3 2,3 2,3

Додаток 10 до Програми

Проекти за напрямом "Розвиток наземної
інфраструктури супутникових систем зв'язк
у,
передачі даних і телерадіомовленн
я"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Назва проекту | Мета проекту |Загальна |Етапи виконання та необхідний обсяг фінансування
| |вартість,| за роками, млн. гривень
| |млн. |-----------------------------------------------------
| |гривень | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. "Сигнал-ТБ". Забезпечення населення Впровадження сучасних технологій широкосмугового
Розвиток державної України сучасними цифрового багатоканального супутникового мовлення
системи супутникового широкосмуговими послугами та високошвидкісного доступу до мережі Інтернет за
цифрового мовлення та зв'язку цифрового протоколами DVB/MPEG-2 та DVB-ІР
інтегрованого мовлення та
обслуговування високошвидкісного доступу
до мережі Інтернет

1 0,5 0,5

2. "Мережа-В". Забезпечення Розгортання цифрової телекомунікаційної
Створення відомчої телекомунікаційними інфраструктури обслуговування центрів
телекомунікаційної послугами відомчих промисловості та об'єктів космічної
мережі інтегрованого центрів космічної інфраструктури;
обслуговування промисловості та об'єктів забезпечення з'єднання з Єдиною національною
космічної космічної інфраструктури системою зв'язку;
інфраструктури формування цифрового пакета для обміну інформацією
в мережі передачі даних наземного комплексу
керування, наземного спецкомплексу космічних
апаратів, галузевих інформаційних мереж,
технологічних, виробничих та випробувальних
комплексів;
забезпечення інформаційного обміну з віддаленими
об'єктами

7 1,5 1,5 1,5 1,5 1

Усього 8 2 2 1,5 1,5 1

Додаток 11 до Програми

Проекти за напрямом "Розвиток наземної
інфраструктури навігаційних
та
спеціальних інформаційних систе
м"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Назва проекту | Мета проекту |Загальна |Етапи виконання та необхідний обсяг фінансування
| |вартість,| за роками, млн. гривень
| |млн. |-----------------------------------------------------
| |гривень | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. "Навігація". Участь у створенні та Розгор- Інтегру- Розгортання Повне
Система космічного введенні в дію на тання вання другої черги розгор-
навігаційно-часового території України першої системи системи тання
забезпечення України наземної диференційованої черги з EGNOS системи
підсистеми глобальної системи
навігаційної супутникової
системи для високоточного
позиціювання та
навігації, підвищення
ефективності та безпеки
функціонування
транспорту, промисловості
та сільського
господарства

15 2 2 3 4 4

2. "Безпека". Розроблення вітчизняної Розроб- Створення Підключення державних і
Розроблення апаратури та технологій лення та комерційних абонентів
апаратури інформаційного макетів дослідна та надання послуг
та технологій забезпечення безпеки апаратно- експлуа-
оперативного рухомих і віддалених програм- тація
інформаційного стаціонарних об'єктів з ного типового
забезпечення використанням комплексу диспет-
безпеки рухомих національної системи типового черського
і віддалених космічного навігаційного диспет- центру
стаціонарних забезпечення та засобів черського
об'єктів супутникового та центру
за допомогою GSM-зв'язку
космічних
систем
навігації та
зв'язку

Впровадження систем оперативного нагляду, охорони
та інформаційної підтримки рухомих (транспортних
засобів, вантажів тощо) і віддалених (газопроводів
тощо) об'єктів з використанням наземних (GSM) і
космічних засобів зв'язку та навігації

2,1 1,1 1

3. "Геомережа". Створення та введення в Розроблення ескізного і технічного проектів;
Автоматизована експлуатацію системи; розроблення конструкторської та експлуатаційної
система збирання завершення комплексної документації;
та оброблення модернізації існуючих виготовлення дослідного зразка та проведення
геофізичної засобів спеціального автономних випробувань;
інформації контролю проведення комплексних випробувань, введення в
експлуатацію системи

2,7 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5

4. "Спостереження".   Забезпечення інформацією      Доопрацю- Експлуа-  Експлуа-  Експлуа- Експлуа-
Система контролю про результати аналізу вання та тація тація тація тація
та аналізу космічної обстановки; експлуа- макета макета першої другої
космічної розроблення методик та тація системи; системи; черги черги
обстановки, програм балістичного макета розроб- введення системи; системи
балістичне забезпечення польотів системи лення в дію введення
забезпечення космічних апаратів робочої першої в дію
польотів "Січ-1М", "Січ-2" конструк- черги другої
космічних торської системи; черги
апаратів, докумен- розроб- системи
створюваних тації лення
в Україні на першу робочої
космічних чергу конструк-
систем системи торської
докумен-
тації на
другу
чергу
системи

6 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

5. "Модернізація-С". Створення єдиної системи Доосна- Модерні- Розроб- Доосна-
Модернізація інформаційного обміну для щення зація лення щення,
існуючих забезпечення наземних елемен- квантово- діючого комп-
засобів функціональних центрів, тів оптичної макета лексні
функціональних комплексів та систем системи системи єдиної випробу-
центрів, подвійного призначення на контролю "Сажень" системи вання та
комплексів базі уніфікованих та Центру інформа- здача в
та систем захищених засобів аналізу контролю ційного експлуа-
подвійного збирання та передачі космічної навіга- обміну тацію
призначення, які даних, які знаходяться у обста- ційного між єдиної
знаходяться у сфері управління новки; поля функціо- системи
сфері управління Національного космічного модерні- нальними інформа-
Національного агентства України; зація центрами ційного
космічного модернізація квантово- обміну
агентства квантово-оптичної станції оптичної функціо-
України, для "Сажень"; системи нальних
виконання постачання "Сажень" центрів
завдань програмно-технічного Центру
спеціального комплексу елементів прий-
інформаційного системи контролю та мання
забезпечення аналізу космічної науко-
обстановки та здача їх в вої
експлуатацію; інфор-
здійснення авторського та мації
гарантійного нагляду на
об'єктах системи контролю
та аналізу космічної
обстановки

2,7 0,6 0,7 0,7 0,7

Усього 28,5 5,4 5,5 5,5 6,4 5,7

Додаток 12 до Програми

Проекти за напрямом "Засоби
виведення космічних апаратів"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Назва проекту | Мета проекту |Загальна |Етапи виконання та необхідний обсяг фінансування
| |вартість,| за роками, млн. гривень
| |млн. |-----------------------------------------------------
| |гривень | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. "Циклон-4". Створення космічного Розроблення конструкторської документації,
Створення нового ракетного комплексу підготовка виробництва, виготовлення матеріальної
космічного ракетного "Циклон-4" для частини, експериментальне відпрацювання,
комплексу легкого забезпечення запусків виготовлення льотного зразка
класу національних космічних
апаратів та виходу на
світовий ринок космічних
послуг

500 150 150 200

2. "Циклон-ТЕ". Запуск космічного апарата Випробування приладів систем
Продовження терміну "Січ-1М" та "MC-1-ТК"; керування та вимірювання
експлуатації ракети- запобігання руйнуванню
носія 11К68 N 40Л. місткостей третього
Пасивація третього ступеня від підвищення
ступеня ракети-носія тиску після відокремлення
11К68 супутника

3 2 1

3. "Циклон". Відновлення виробництва Відновлення та підтримка технологічного ланцюга
Відновлення та виготовлення для виробництва ракети-носія "Циклон-3" з
виготовлення ракети-носія 11К68 для нульового циклу;
ракети-носія 11К68 запусків національних виготовлення трьох ракет-носіїв "Циклон-3"
(виготовлення трьох космічних апаратів
ракет-носіїв 11К68)

84 26,3 24 19,5 14,2

4. "Маяк". Дослідження можливості та Визначення напрямів створення
Створення нової шляхів створення та кооперації розробників
ракети-носія ракети-носія легкого ракети-носія легкого класу
легкого класу класу на основі
екологічно чистих
компонентів палива

2,5 1,5 1

5. "Зеніт-М".      Дослідження шляхів         Дослідження шляхів
Модернізація модернізації та модернізації ракети-носія
ракети-носія підвищення "Зеніт" та можливості
"Зеніт" конкурентоспроможності використання розгінних блоків
ракети-носія "Зеніт" щодо
запусків з космодрому
"Байконур"

1,5 0,5 1

6. "Дніпро-М". Дослідження шляхів Дослідження щодо модернізації
Модернізація модернізації ракети-носія ракети-носія "Дніпро" та
ракети-носія "Дніпро" з метою можливості використання
"Дніпро" розширення сфери її розгінних блоків
використання

1,5 0,5 1

Усього 592,5 180,8 178 219,5 14,2

Додаток 13 до Програми

Проекти за напрямом "Космічні апарати"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Назва проекту | Мета проекту |Загальна |Етапи виконання та необхідний обсяг фінансування
| |вартість,| за роками, млн. гривень
| |млн. |-----------------------------------------------------
| |гривень | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. "Космічний апарат Розроблення, Виготов-
"Січ-1М". виготовлення лення
Створення космічного та організація запуску косміч-
апарата космічного апарата ного
апарата
"Січ-1М"

6 6

2. "Мікросупутник". Розроблення, виготовлення Виготов-
Створення та організація запуску лення
мікросупутника космічного апарата мікросу-
"MC-1-ТК" "MC-1-ТК" путника
"MC-1-ТК"

4 4

3. "Космічний апарат Розроблення та Розроблення космічного
"Січ-2". виготовлення космічного апарата;
Створення апарата виготовлення
мікросупутника космічного апарата
"MC-2-8"

65 14 20 25 6

4. "Інтербол-Прогноз". Розроблення та Розроблення проектної та Виготов-
Створення космічного виготовлення космічного конструкторської документації; лення
апарата для проекту апарата для здійснення автономне відпрацювання вузлів та бортової косміч-
"Інтербол-Прогноз" проекту апаратури космічного апарата; ного
"Інтербол-Прогноз" комплексні випробування апарата

65 5 12 18 20 10

5. "Космічний апарат   Розроблення та           Розроблення проектної та конструкторської Виготов-
"Січ-3". виготовлення космічного документації; лення
Створення апарата, обладнаного автономне відпрацювання вузлів та бортової косміч-
космічного оптичними апаратури космічного апарата; ного
апарата високої (радіолокаційними) комплексні випробування апарата
розрізнювальної засобами високої
здатності для розрізнювальної здатності
космічної системи для космічної системи
спостереження "Січ-3"
Землі "Січ-3"

70 5 5 10 20 30

Усього 210 34 37 53 46 40

Додаток 14 до Програми

Проекти за напрямом "Наземна інфраструктура
космічних комплексі
в"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Назва проекту | Мета проекту |Загальна |Етапи виконання та необхідний обсяг фінансування
| |вартість,| за роками, млн. гривень
| |млн. |-----------------------------------------------------
| |гривень | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. "Ресурс". Продовження термінів Виготовлення матеріальної частини для ремонту та
Підтримка стартового експлуатації та відновлення наземного технологічного обладнання
комплексу і технічної модернізація стартового для космічного ракетного комплексу "Циклон-3";
позиції космічного комплексу і технічної дослідження технічного стану і модернізація систем
ракетного комплексу позиції космічного космічного ракетного комплексу "Циклон-3";
"Циклон-3" ракетного комплексу для розроблення конструкторської документації,
забезпечення запусків програмно-математичного забезпечення, виготовлення
національних космічних та випробування дослідних зразків наземних засобів
апаратів отримання телеметричної інформації

30 6 6 6 6 6

2. "Старт-Д". Дослідження можливості Дослідження можливості та визначення напрямів
Підтримка та продовження термінів модернізації наземного випробувального та
модернізація експлуатації та технологічного устаткування на стартовому
стартового модернізація систем комплексі і технічній позиції
комплексу і стартового комплексу і
технічної позиції технічної позиції для
космічного забезпечення експлуатації
ракетного космічного ракетного
комплексу комплексу
"Дніпро"

1,5 0,5 1

3. "Старт-З". Дослідження можливості Дослідження можливості
Модернізація модернізації стартового та визначення напрямів
стартового комплексу комплексу і технічної модернізації наземного
і технічної позиції космічного випробувального та
позиції космічного ракетного комплексу технологічного
ракетного комплексу "Зеніт" для забезпечення устаткування на
"Зеніт" експлуатації ракети-носія стартовому комплексі і
"Зеніт-М" технічній позиції
космічного ракетного
комплексу

2 1 1

4. "Управління".     Модернізація і створення      Розроблення та виготовлення дослідного зразка
Удосконалення і нових наземних командно-вимірювальної станції "Калина-М",
розвиток командно- командно-вимірювальних проведення автономних і комплексних випробувань;
вимірювальних засобів засобів; розроблення та виготовлення дослідного зразка
наземного створення мобільної мобільної системи телеметрії ракет-носіїв,
автоматизованого системи телеметрії для проведення автономних і комплексних випробувань
комплексу керування забезпечення запусків
космічними апаратами космічних апаратів
та наземних засобів вітчизняними
систем телеметрії ракетами-носіями на
ракет-носіїв необладнаних трасах
пусків

8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Усього 41,5 9,1 9,6 7,6 7,6 7,6

Додаток 15 до Програми

Проекти за напрямом
"Нормативно-технічне забезпеченн
я"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Назва проекту | Мета проекту |Загальна |Етапи виконання та необхідний обсяг фінансування
| |вартість,| за роками, млн. гривень
| |млн. |-----------------------------------------------------
| |гривень | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. "Стандарт". Розвиток галузевої Створення, впровадження та розвиток галузевої
Розроблення та системи стандартизації системи стандартизації
впровадження ракетно-космічної техніки
галузевої системи
стандартизації
Національного
космічного агентства
України

5 1 1 1 1 1

2. "Сертифікат". Впровадження правил Впровадження правил Розвиток правил
Впровадження та сертифікації на сертифікації космічної сертифікації та
розвиток Української підприємствах галузі та техніки на підприємствах гармонізація їх із
системи сертифікації їх розвиток у процесі галузі та їх розвиток міжнародними
космічної техніки сертифікації виробів у процесі сертифікації правилами
ракетно-космічної техніки виробів ракетно-космічної
та систем якості техніки та систем якості
підприємств, підготування підприємств
проектів міждержавних
угод про визнання
сертифікатів
відповідності

1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

3. "Якість". Розроблення та Розроблення, узгодження та розвиток галузевої
Створення та впровадження нормативної системи забезпечення якості ракетно-космічної
впровадження документації щодо техніки
галузевої системи організації системи
забезпечення якості забезпечення якості
ракетно-космічної ракетно-космічної техніки
техніки

2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

4. "Супровід".      Розроблення та           Експлуатаційні випробування   Подальше
Розроблення та впровадження правил нормативно-технічної вдосконалення
впровадження створення, виготовлення документації на підприємствах правил щодо
нормативно-технічної та експлуатації та в організаціях галузі, її створення,
документації щодо ракетно-космічної техніки удосконалення та коригування виготовлення та
створення, експлуатації
виготовлення та ракетно-космічної
експлуатації техніки
ракетно-космічної
техніки

2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Усього 10,5 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

Додаток 16 до Програми

Проекти за напрямом "Системні дослідження
розвитку космічних комплексі
в"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Назва проекту | Мета проекту |Загальна |Етапи виконання та необхідний обсяг фінансування
| |вартість,| за роками, млн. гривень
| |млн. |-----------------------------------------------------
| |гривень | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. "Розвиток". Визначення основних Дослідження науково-технічних питань розвитку
Системні дослідження напрямів розвитку космічних ракетних комплексів та формування
щодо перспектив космічних ракетних пропозицій щодо його напрямів;
розвитку космічних комплексів, розроблення порівняльний аналіз та оцінка
ракетних комплексів наукоємних технологій, конкурентоспроможності перспективних проектів
створення розвитку космічних ракетних комплексів;
науково-технічного розроблення наукоємних технологій та системних
напрацювання рішень для створення і розвитку космічних ракетних
комплексів, конкурентоспроможних на світовому
ринку космічних послуг

5 1 1 1 1 1

2. "Перспектива". Визначення основних Дослідження науково-технічних питань розвитку
Системні дослідження напрямів розвитку космічних ракетних комплексів та формування
щодо перспектив космічних апаратів, пропозицій щодо його напрямів;
розвитку космічних розроблення наукоємних порівняльний аналіз та оцінка
апаратів технологій, конкурентоспроможності перспективних проектів
науково-технічні та космічних апаратів, розвитку супутникових послуг в
технологічні напрацювання Україні;
розроблення нових технологій для перспективних
платформ і космічних апаратів

5 1 1 1 1 1

3. "Простір-З". Відпрацювання технічних Розроблення та впровадження нових конструкторських
Запобігання засобів та конструкцій рішень стосовно систем та елементів ракет-носіїв і
техногенному ракет-носіїв і космічних космічних апаратів для запобігання техногенному
забрудненню апаратів щодо запобігання забрудненню;
космічного утворенню фрагментів участь у розробленні міжнародних стандартів та
простору "космічного сміття"; проектів щодо цієї проблеми, участь у роботі
розроблення та Міжагентського координаційного комітету з
опрацювання "космічного сміття" (МККС);
нормативно-технічної розроблення нових концепцій запобігання
документації в частині техногенному забрудненню навколоземного простору,
виконання міжнародних патентно-ліцензійна діяльність;
вимог із запобігання удосконалення існуючих засобів для запуску
техногенному забрудненню ракет-носіїв і космічних апаратів, розроблених
космічного простору Державним конструкторським бюро "Південне"

2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Усього 12,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Додаток 17 до Програми

Проекти за напрямом
"Космічне приладобудування"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Назва проекту | Мета проекту |Загальна |Етапи виконання та необхідний обсяг фінансування
| |вартість,| за роками, млн. гривень
| |млн. |-----------------------------------------------------
| |гривень | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. "Хвиля". Створення, проведення Розроблення проектної та конструкторської 

Створення випробувань та введення в документації, виготовлення дослідних зразків,
уніфікованих бортових дослідну експлуатацію випробування
та наземних бортових та наземних
командно- радіотехнічних комплексів
вимірювальних, для космічних апаратів
інформаційних та системи "Січ"
навігаційних
космічних комплексів

45 10,2 10,5 9 7,8 7,5

2. "РСА". Розроблення, виготовлення Розроблення проектної та конструкторської
Створення бортового діючого макета бортового документації, виготовлення дослідного зразка,
радіолокатора із радіолокатора із випробування
синтезованою синтезованою апертурою
апертурою антени антени та його наземне
відпрацювання

10 1,5 1,5 2 2,5 2,5

3. "Прилад". Практична реалізація Дослідження, виготовлення дослідних зразків,
Розроблення та нових фізичних принципів випробування, підготовка до впровадження у
дослідження у створенні виробництво
спеціальних мікромініатюрних
матеріалів, пристроїв обробки
перспективних інформації, розроблення
технологічних датчиків механічних
рішень на основі переміщень та
нових фізичних витратомірів для
принципів для космічної техніки
підвищення
експлуатаційних
характеристик
електронної
апаратури космічних
засобів

1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

4. "Вимір". Розроблення і Розроблення технічних проектів, конструкторської
Створення датчиків виготовлення датчиків документації, виготовлення дослідних зразків,
та систем фізичних величин, випробування, впровадження у виробництво;
вимірювання, контролю кінематичних параметрів комплексний проект
і керування руху, оптичних та
нового покоління електромеханічних
пристроїв

6 1,4 1,4 1,3 1,3 0,6

5. "Рось-1".       Розроблення, виготовлення      Розроблення конструкторської
Створення та проведення випробувань документації, програмно-
перспективної системи інерціально- математичного забезпечення,
керування ракетами- обчислювального виготовлення, проведення
носіями у частині ядра перспективної льотних випробувань
інерціально- системи керування
обчислювального ядра ракетами-носіями
з проведенням льотних
випробувань у складі
ракети-носія 11К68

16 7 9

Усього 78 20,3 22,6 12,5 11,8 10,8

Додаток 18 до Програми

Проекти за напрямом "Космічне двигунобудування"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Назва проекту | Мета проекту |Загальна |Етапи виконання та необхідний обсяг фінансування
| |вартість,| за роками, млн. гривень
| |млн. |-----------------------------------------------------
| |гривень | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. "Форсаж". Створення ракетного Розроблення проектної та
Створення двигуна на двигуна з будь-яким конструкторської
висококиплячих фіксованим значенням тяги документації, автономне
компонентах з в діапазоні 200-600 кгс відпрацювання вузлів
пневмонасосною для перспективних
системою живлення ракет-носіїв легкого
класу

4 2 2

2. "Аміак". Розроблення для Розроблення конструкторської
Розроблення мікросупутників різних документації, модернізація
дослідного зразка модифікацій дослідного існуючої та створення нової
аміачної двигунної зразка уніфікованої експериментальної бази,
установки на двигунної установки для проведення автономних
"холодному" газі для забезпечення корекції випробувань вузлів та
мікросупутника положення мікросупутників агрегатів двигунної
на орбіті установки

2 1 0,5 0,5

3. "ЕРДУ". Розроблення для Розроб- Модерні- Прове- Виготов-
Розроблення мікросупутників різних лення зація дення лення
дослідного зразка модифікацій дослідного проект- існуючої автоном- дослідних
електрореактивної зразка уніфікованої ної та та них зразків
двигунної установки двигунної установки для конструк- створення випро-
для мікросупутника забезпечення корекції торської нової бувань
положення мікросупутників докумен- експери- вузлів
на геостаціонарній орбіті тації ментальної та агре-
та виведення на неї бази гатів
мікросупутників двигунної
уста-
новки

17 3 4 5 5

Усього 23 6 6,5 5,5 5

Додаток 19 до Програми

Проекти за напрямом "Матеріалознавство та
технології для створення ракетно-космічної технік
и"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Назва проекту | Мета проекту |Загальна |Етапи виконання та необхідний обсяг фінансування
| |вартість,| за роками, млн. гривень
| |млн. |-----------------------------------------------------
| |гривень | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. "Крона". Розроблення нових Розроблення дослідних матеріалів, конструкторської 
Розроблення та технологій та матеріалів та технічної документації на зразки виробів
впровадження ракетно-космічної техніки ракетно-космічної техніки і засоби їх діагностики;
перспективних з метою підвищення її виготовлення експериментальних зразків виробів
технологій та тактико-технічних ракетно-космічної техніки та засобів їх
матеріалів ракетно- характеристик діагностики;
космічної техніки випробування та підтвердження ефективності
прийнятих технічних рішень;
розроблення технічної документації на виготовлення
виробів та приладів їх діагностики для натурних
випробувань;
аналіз результатів випробувань;
розроблення нормативно-технічної документації

12 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

2. "Техма". Розроблення та Розроблення комплексної науково-технічної програми
Розвиток та впровадження базових технологічного переозброєння виробництва
вдосконалення технологій ракет-носіїв і космічних апаратів, нового
технологічної бази заготівельного, покоління високоефективних систем покриття та
виробництва механообробного та ресурсозберігаючих екологічно безпечних
ракет-носіїв і складального етапів гальванотехнологій;
космічних апаратів виробництва ракет-носіїв створення обладнання для експериментального
і космічних апаратів; відпрацювання технології виготовлення
розвиток та вдосконалення ракетно-космічної техніки із полімерних
технологічної бази їх композиційних матеріалів;
виробництва оптимізація базових технологій заготівельного,
механообробного, складального етапів виробництва
та забезпечення гарантованих методів контролю за
якістю та експлуатаційною надійністю виробів
неруйнівними методами

7,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

3. "Технолог". Розроблення і Розроблення і впровадження високих технологій,
Розроблення і впровадження спеціальних матеріалів, прогресивного
впровадження перспективних технологій технологічного оснащення, організація виробництва
перспективних створення бортової приладів для апаратури космічного призначення,
технологій і апаратури ракет-носіїв і зниження її масогабаритних показників та
матеріалів космічних апаратів, електроспоживання, підвищення стійкості до впливу
радіоелектронної підвищення якості, факторів космічного простору
апаратури надійності та терміну
ракет-носіїв експлуатації космічних
і космічних апаратів апаратів до 5-7 років;
розвиток і вдосконалення
технологічної бази щодо
виробництва приладів для
апаратури космічного
призначення

7,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

4. "Рось-4".       Автоматизація            Розроблення та впровадження автоматизованих
Створення технологічних процесів технологічних процесів зварювання та зварювання
автоматизованих зварювання ракет-носіїв тертям ракет-носіїв "Зеніт" і "Циклон"
технологічних із метою підвищення
процесів зварювання продуктивності праці та
засобів контролю за
якістю зварювання;
розроблення
технологічного процесу
зварювання тертям

1,8 0,3 0,5 0,5 0,3 0,2

Усього 28,8 5,7 5,9 5,9 5,7 5,6

Додаток 20 до Програми

Проекти за напрямом "Прикладні науково-технічні
та технологічні дослідженн
я"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Назва проекту | Мета проекту |Загальна |Етапи виконання та необхідний обсяг фінансування
| |вартість,| за роками, млн. гривень
| |млн. |-----------------------------------------------------
| |гривень | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. "Факел". Відпрацювання питань Розроблення методів та оцінка параметрів робочих
Теоретичні та створення двигунної процесів;
експериментальні установки з вибір схеми двигуна для досліджень;
дослідження проблем багатокамерним рідинним розроблення конструкторської документації на
створення двигунної ракетним двигуном та дослідні зразки;
установки з центральним тілом для експериментальне дослідження процесів;
центральним тілом подальшого використання узагальнення результатів розрахункових та
під час освоєння експериментальних досліджень та розроблення
технології багаторазового рекомендацій щодо проектування
виведення

1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

2. "Прогрес". Розширення можливостей Розширення можливостей існуючих ракет-носіїв для
Дослідження існуючих ракет-носіїв для виведення космічних апаратів в далекий космос на
можливості створення виведення космічних базі нетрадиційних конструкцій ракетних ступенів
четвертого ступеня апаратів в далекий космос
ракети-носія за на базі нетрадиційних
принципом багато- конструкцій
разового (циклічного) ракетних ступенів
використання бортових
енергоносіїв

2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,5

3. "Стерео". Розроблення і дослідження Розроблення і дослідження принципів побудови
Дослідження принципів побудови та стереоскопічних радіозображень поверхні Землі за
можливості одержання алгоритмів формування допомогою бістатичного радіолокатора із
стереоскопічних стереоскопічних синтезованою апертурою, який базується на малих
радіозображень радіозображень поверхні космічних апаратах;
поверхні Землі за Землі за допомогою розроблення алгоритмів формування стереоскопічних
допомогою бістатичного радіозображень поверхні Землі
бістатичного радіолокатора із
радіолокатора із синтезованою апертурою,
синтезованою який базується на малих
апертурою космічних апаратах

                            1      0,2    0,2    0,2    0,2    0,2
4. "Модель". Розроблення комплексу Розроблення комплексу типових моделей, методик та
Впровадження типових моделей, методик програмно-технічних рішень із застосуванням
автоматизованих та програмно-технічних безпаперової організації виробничої діяльності на
систем рішень із застосуванням основі специфікацій MRP-II, концепції ERP та
проектування безпаперової організації стандартів CALS
та виготовлення виробничої діяльності на
ракетно-космічної основі специфікацій
техніки із MRP-II, концепції ERP та
застосуванням стандартів CALS
безпаперової
організації
виробничої
діяльності на основі
CALS-технологій

1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

5. "Енергетика". Розв'язання проблеми Розроблення сучасних технологій створення
Розроблення створення і розроблення кремнієвих фотоперетворювачів, впровадження систем
перспективних джерел нових модулів живлення енергозабезпечення космічної техніки з
живлення космічних космічних апаратів на мінімальними масогабаритними характеристиками,
апаратів на основі основі перспективних потужністю до 230 Вт/(кв. м), стійких до дії
фотоелектричних фотоелектричних електронно-протонного випромінювання;
перетворювачів, перетворювачів нових, розроблення ефективних космічних енергетичних
металогідридних і стійких до дії модулів на основі комплексу сучасних
літієвих акумуляторів електронно-протонного фотоелектричних перетворювачів та літієвих джерел
випромінювання та струму;
високоефективних хімічних створення експериментальних зразків акумуляторів
джерел струму (оксид металу - металогідрид);
(акумуляторів) дослідження проблем створення базових структурних
елементів великогабаритних сонячних батарей з
урахуванням властивостей розроблюваних
перетворювачів сонячної енергії

4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

6. "Композит".      Дослідження             Відпрацювання технології створення нерозривних
Відпрацювання закономірностей з'єднань композиційних матеріалів
технології створення фізико-хімічної взаємодії
нерозривних з'єднань алюмінієвої матриці з
композиційних армованими волокнами при
матеріалів створенні нерозривних
з'єднань композиційних
матеріалів

1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

7. "Автоматизація". Створення технологій Створення технологій автоматизованого
Створення технологій автоматизованого проектування;
автоматизованого проектування, розроблення розроблення та експериментальне відпрацювання
проектування і експериментальне систем керування ракет-носіїв і космічних апаратів
алгоритмів систем відпрацювання систем з метою збереження завойовних позицій на світовому
керування керування ракет-носіїв і ринку вітчизняних космічних технологій
ракет-носіїв і космічних апаратів з
космічних апаратів метою збереження
з прецизійними завойовних позицій на
точностями світовому ринку
вітчизняних космічних
технологій

3 0,5 1,2 0,9 0,4

8. "Кластер".      Створення теоретичної та      Теоретичні та експериментальні дослідження
Дослідження експериментальної бази радіотехнічних і гравіметричних систем та
можливості створення проектування нового відпрацювання їх фрагментів
багатопозиційних покоління всепогодних,
космічних активних та пасивних
радіотехнічних та радіотехнічних і
гравіметричних систем гравіметричних систем
дистанційного дистанційного зондування
зондування Землі на Землі, розміщених на
основі чотирьох супутниках
мікросупутників та
експериментальне
відпрацювання їх
фрагментів

5 1 1 1 1 1

Усього 18 3,3 4,2 3,9 3,5 3,1

Додаток 21 до Програми

Проекти за напрямом "Створення базових
дослідно-експериментальних та виробничих комплекс
ів
у космічному машинобудуванні та приладобудуван
ні

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Назва проекту | Мета проекту |Загальна |Етапи виконання та необхідний обсяг фінансування
| |вартість,| за роками, млн. гривень
| |млн. |-----------------------------------------------------
| |гривень | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. "База-У". Забезпечення Регламентно-профілактичні роботи, дооснащення та
Забезпечення функціонування, розвиток об'єктів експериментальної бази згідно з
функціонування, збереження та подальшого положенням про Державний реєстр унікальних об'єктів
збереження та розвитку унікальних космічної діяльності
подальший розвиток об'єктів космічної
унікальних об'єктів діяльності, які мають
космічної діяльності виняткове значення для
космічної галузі

25 5 5 5 5 5

2. "База-Р". Наземне відпрацювання Регламентно-профілактичні роботи, дооснащення та
Дооснащення, ракетно-космічної техніки модернізація об'єктів експериментальної бази згідно
модернізація та в умовах, наближених до з планами відпрацювання об'єктів ракетно-космічної
розвиток умов експлуатації техніки;
експериментальної створення випробувальних лабораторій для
бази відпрацювання проведення сертифікації ракетно-космічної техніки;
ракетно-космічної знищення технологічних запасів компонентів
техніки ракетного палива, утилізація застарілих стендів,
систем, нейтралізація устаткування;
створення базових дослідно-експериментальних
комплексів у космічних машинобудуванні та
приладобудуванні

20 4 4 4 4 4

3. "База-В". Забезпечення модернізації Модернізація та розвиток виробничої бази для
Модернізація та існуючої виробничої бази виготовлення і відпрацювання ракетно-космічної
розвиток виробничої для виготовлення техніки;
бази для виготовлення космічних апаратів нового створення сучасних галузевих спеціалізованих
та відпрацювання покоління; технологічних центрів із серійного виробництва
ракетно-космічної створення галузевих об'єктів космічного машинобудування та
техніки технологічних центрів у приладобудування
космічному
машинобудуванні та
приладобудуванні

30 8 8 5 5 4

Усього 75 17 17 14 14 13

Додаток 22 до Програми

Проект за напрямом "Впровадження космічних
технологій в інші галузі економік
и"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Назва проекту | Мета проекту |Загальна |Етапи виконання та необхідний обсяг фінансування
| |вартість,| за роками, млн. гривень
| |млн. |-----------------------------------------------------
| |гривень | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Адаптація". Забезпечення системного Формування та підтримка банку даних новітніх
Впровадження підходу до адаптації космічних технологій подвійного призначення за
технологій космічного космічних технологій для напрямами космічного машинобудування та
машинобудування та використання в інших приладобудування;
приладобудування в галузях економіки організація сучасної інформаційної підтримки
інші галузі економіки технологічних розробок космічної галузі з метою їх
впровадження у виробництво конкурентоспроможної
цивільної продукції

Усього 9 2 2 2 2 1

Додаток 23 до Програми

Проект за напрямом "Створення організаційно-правових
основ комерціалізації космічних послуг та технологі
й"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Назва проекту | Мета проекту |Загальна |Етапи виконання та необхідний обсяг фінансування
| |вартість,| за роками, млн. гривень
| |млн. |-----------------------------------------------------
| |гривень | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Комерціалізація". Створення умов для Розроблення Прове- Обгрунтування 
Розроблення комерціалізації космічних методичних дення стратегії
організаційно- послуг та технологій матеріалів інвента- фінансування
правових основ щодо правових ризації впровадження
комерціалізації основ техно- технологій
космічних послуг та комерціалізації логій
технологій космічної
діяльності

Усього 5 2 1 1 0,5 0,5

Додаток 24 до Програми

Проект за напрямом "Системні дослідження
щодо ефективності та структури виробницт
ва
ракетно-космічної техніки на підприємствах галуз
і"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Назва проекту | Мета проекту |Загальна |Етапи виконання та необхідний обсяг фінансування
| |вартість,| за роками, млн. гривень
| |млн. |-----------------------------------------------------
| |гривень | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Ефективність". Створення економічно Аналіз структури та ефективності виробництва 
Системні дослідження рентабельної галузі, ракетно-космічної техніки;
щодо ефективності та сучасної галузевої розроблення рекомендацій щодо оптимізації
структури виробництва ринкової інфраструктури структури та підвищення ефективності виробництва
ракетно-космічної та розроблення ракетно-космічної техніки;
техніки на ефективного механізму аналіз діючої структури галузі та механізму
підприємствах галузі управління підприємствами управління підприємствами;
космічної галузі розроблення пропозицій щодо створення сучасної
галузевої ринкової інфраструктури та механізму
управління підприємствами галузі;
розроблення моделей реструктуризації підприємств

Усього 2,5 1 1 0,5

Додаток 25

Прогнозні обсяги фінансування цільових
програм Загальнодержавної (Національно
ї)
космічної програми на 2003-2007 ро
ки

--------------------------------------------------------------------------------------------
Назва цільової програми | Прогнозний обсяг фінансування за роками, млн. гривень
|------------------------------------------------------------
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Усього за
| | | | | | 5 років
--------------------------------------------------------------------------------------------

1. Наукові космічні дослідження 40,3 44,6 48,9 39,65 41,55 215 
2. Дистанційне зондування Землі 29,3 31,9 33,4 40,6 32,5 167,7

3. Супутникові системи 6,3 6,3 3,8 3,8 3,3 23,5
телекомунікацій

4. Розвиток наземної 5,4 5,5 5,5 6,4 5,7 28,5
інфраструктури навігаційних
та спеціальних інформаційних
систем

5. Космічна діяльність в 7,8 8,45 9,5 8,25 7,45 41,45
інтересах національної
безпеки і оборони

6. Космічні комплекси 228,5 229,2 284,7 72,4 52,2 867

7. Розвиток базових елементів 35,3 39,2 27,8 26,0 19,5 147,8
і прогресивних технологій
космічної техніки

8. Розвиток дослідно- 22 21 17,5 16,5 14,5 91,5
експериментальної та
виробничої бази галузі

Усього 374,9 386,15 431,1 213,6 176,7 1582,45