Документ втратив чиннiсть!

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 49 від 10.01.2002
м. Київ

(Наказ скасовано на підставі Наказу
Державного комітету статистики
N 2 від 04.01.2005)

Про затвердження форми державної статистичної
звітності з питань зайнятості інвалідів

З метою здійснення моніторингу виконання Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів" ( 875-12 ) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити за поданням Фонду України соціального захисту інвалідів форму державної статистичної звітності N 10-ПІ поштова-річна "Звіт про зайнятість інвалідів" (додається).

2. Поширити вказану форму на всі юридичні особи та їх відокремлені підрозділи, незалежно від форми власності і організаційно-правових форм господарювання.

3. Установити, що забезпечення бланками форми N 10-ПІ, а також методологічне керівництво щодо її заповнення, збір та розробку інформації і контроль за її достовірністю здійснює Фонд України соціального захисту інвалідів.

4. Скасувати наказ Держкомстату України від 26 жовтня 1998 р. N 360 "Про затвердження річної форми державної статистичної звітності з питань зайнятості інвалідів".

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови комітету Власенко Н.С.

Голова Комітету О.Осауленко

Державна статистична звітність

------------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|----------------------------------------------------------------------------|
|----+--------+------+------+------+-----+--------+---------+-------+-----+--|
|форм|організа|терито|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вищої |прива|КС|
|доку|ції-скла|рії за|за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|органі-|тиза-| |
|мент|дача іде|КОАТУУ|ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|зації- |ції | |
| за|нтифіка-| | |діяль-| за |форми |трального|іденти-| | |
|ДКУД|ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |фікаці-| | |
| |код за | | | за | |рювання |виконав- |йний | | |
| |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|код за | | |
| | | | | | | |за СПОДУ |ЄДРПОУ | | |
|----+--------+------+------+------+-----+--------+---------+-------+-----+--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11|
------------------------------------------------------------------------------

Кому подається __________________
найменування та
_________________________________
адреса одержувача
Міністерство, інший центральний
орган виконавчої влади __________
_________________________________
Концерн, асоціація та інше
об'єднання ______________________
Підприємство (організація)
_________________________________
Адреса підприємства
(організації)____________________
_________________________________
район ___________________________
Форма власності _________________
Організаційно-правова форма
господарювання __________________
Вид діяльності __________________
Банківські реквізити ____________
Кількість структурних
підрозділів, філій ______________ 
Форма N 10-ПІ

Затверджено
Наказ Держкомстату
України
10.01.2002 N 49

Поштова - річнаПодають підприємства,
установи, організації
незалежно від форми
власності та господарювання
не пізніше 1 лютого після
звітного періоду
регіональному відділенню
Фонду України соціального
захисту інвалідів

 

Звіт
про зайнятість та працевлаштування інвалідів
за 200__ рік

Розділ I. Чисельність працівників та фонд оплати праці

      ------------------------------------------------------------------
| Назва показників | Код | Фактично|
| | рядка| за рік |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|Середньооблікова чисельність штатних | | |
|працівників облікового складу, осіб* | 01 | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|з них: інвалідів (штатних працівників, яким | | |
|за висновками медико-соціальних експертних | | |
|комісій встановлена інвалідність), осіб* | 02 | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|Чисельність інвалідів - штатних працівників, | | |
|які повинні працювати на робочих місцях, | | |
|створених відповідно 4-відсотковому нормативу, | | |
|осіб | 03 | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|Фонд оплати праці штатних працівників, | | |
|тис. грн., з одним десятковим знаком | 04 | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|Середньорічна заробітна плата штатного | | |
|працівника, грн. | 05 | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|Сума коштів штрафних санкцій за нестворені | | |
|робочі місця для інвалідів, грн. | 06 | |
------------------------------------------------------------------

* Визначаються відповідно до п.п. 3.3.1 - 3.3.3 Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві, затвердженої наказом Мінстату від 07.07.95 N 171 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 07.08.95 за N 287/823.

Рядок 03 визначається: рядок 01 х 4% (згідно зі ст. 19 Закону України "Про основи соціальної захищенності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) - в цілих;

Рядок 04 визначається: (рядок 002 гр.2 - рядок 060 гр.2 - рядок 061 гр.2) форми N 1-ПВ термінова-місячна за січень-грудень 200__ р.;

Рядок 05 визначається: рядок 04 : рядок 01;

У випадку коли рядок 02 менше рядка 03, рядок 06 визначається: (рядок 03 - рядок 02) х рядок 05.

Рзділ II. Список працюючих інвалідів - штатних працівників,
які були зайняті на підприємстві у 200__ році

------------------------------------------------------------------------------
| N |Прізвище|Номер |Група | Термін, |Домашня|Відпрацю|На якій|
|з/п|ім'я, по|пенсій|інвалід| на який встановлена |адреса,|вав |посаді |
| |батькові|ного |ності | інвалідність, дата |район, |у 200_ р| |
| | |посвід| |-----------------------|телефон|повних | |
| | |чення | | з | з | |місяців | |
| | | | |(дд.мм.рр.)|(дд.мм.рр.)| | | |
|---+--------+------+-------+-----------+-----------+-------+--------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---+--------+------+-------+-----------+-----------+-------+--------+-------|
|---+--------+------+-------+-----------+-----------+-------+--------+-------|
|---+--------+------+-------+-----------+-----------+-------+--------+-------|
|---+--------+------+-------+-----------+-----------+-------+--------+-------|
|---+--------+------+-------+-----------+-----------+-------+--------+-------|
------------------------------------------------------------------------------

"___"__________ 200_ р. М.П.

Виконавець ________________________________________
(підпис, ПІБ, телефон)

 
Керівник _____________________________________
(підпис, ПІБ)
Головний бухгалтер ______________________________
(підпис, ПІБ)
Начальник відділу кадрів __________________________
(підпис, ПІБ) 

"Ориентир", N 7, 15.02.2002