Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про реструктуризацію боргових зобов'язань
Кабінету Міністрів України перед
Національним банком України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 31, ст.248 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2120-III від 07.12.2000
, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10 )
N 2905-III від 20.12.20
01 )

Стаття 1. Реструктуризується заборгованість Кабінету Міністрів України перед Національним банком України за кредитами Національного банку України, отриманими для фінансування дефіциту Державного бюджету України у 1994 - 1996 роках, а саме:

заборгованість за відстроченими кредитами, наданими за рахунок кредитної емісії Національного банку України у національній валюті, що за станом на 1 січня 1999 року становила 3 438 565 585 гривень, віднести на внутрішній державний борг України та передбачити погашення її починаючи з 2010 року до 2035 року щоквартально рівними частками із здійсненням плати на рівні 5 відсотків річних за її обслуговування;

( Дію абзацу третього частини першої статті 1 зупинено на 2002 рік в частині погашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній валюті, починаючи з 2002 року згідно із Законом N 2905-III від 20.12.2001 ) заборгованість за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній валюті, що за станом на 1 січня 1999 року становила 1 183 911 897 доларів США, віднести на внутрішній державний борг України та передбачити погашення її щоквартально рівними частками починаючи з 2002 року до 2009 року, тобто в межах кінцевого строку погашення Україною кредитів, наданих міжнародними фінансовими організаціями.

Нараховані відсотки за користування кредитом, які за станом на 1 січня 1999 року становили 133 209 171 доларів США, підлягають віднесенню на внутрішній державний борг України та погашенню разом з погашенням основної суми боргу.

Стаття 2. Дозволити Національному банку України нараховані та несплачені проценти за кредитами, наданими Міністерству фінансів України в національній валюті, що за станом на 1 січня 1999 року становили 6 300 181 986 гривень та обліковуються поза балансом, списати із позабалансового рахунку Національного банку України.

( Дію статті 3 зупинено на 2002 рік згідно із Законом N 2905-III від 20.12.2001 ) ( Дію статті 3 зупинено на 2001 рік згідно із Законом N 2120-III від 07.12.2000 )

Стаття 3. Національному банку України до 2010 року забезпечити формування резерву для відшкодування можливих втрат, пов'язаних з погашенням Кабінетом Міністрів України відстроченої заборгованості за отриманими ним кредитами, у розмірі не менше 20 відсотків від загальної суми відстроченої заборгованості за одержаними в національній валюті кредитами. Формування резерву здійснювати щорічно в рівномірних сумах.

Стаття 4. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Визнати такою, що втратила чинність, статтю 2 Закону України "Про структуру державного внутрішнього боргу України за станом на 1 січня 1996 року і граничний розмір державного внутрішнього боргу України на 1996 та 1997 роки" ( 21/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 11, ст. 90).

3. У статті 17 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" ( 1458-14 ) слова та цифри "в сумі 25 710 517,1 тис. гривень" замінити словами та цифрами "в сумі 29 278 315,3 тис. гривень та в сумі 1 317 121 068 доларів США".

4. Кабінету Міністрів України щорічно передбачати в проекті Закону України про Державний бюджет України кошти, необхідні для погашення заборгованості перед Національним банком України, у розмірі та порядку, визначених у статті 1 цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 20 квітня 2000 року
N 1697-III