Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про Державний бюджет України на 2002 рік

I. Загальні положення

Стаття 1. Установити доходи Державного бюджету України на 2002 рік у сумі - 45.390.509,5 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 36.880.511,5 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 8.509.998,0 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону.

Затвердити видатки Державного бюджету України на 2002 рік у сумі 49.573.467,3 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 39.788.314,9 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 9.785.152,4 тис. гривень.

Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2002 рік у сумі 4.182.957,8 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.907.803,4 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.275.154,4 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону.

II. Доходи державного бюджету України

Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2002 рік належать:

1) 98,5 відсотка податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності, 50 відсотків податку на прибуток підприємств, що сплачується платниками за місцезнаходженням у місті Києві, після проведення відрахувань відповідно до пункту 1 статті 8 цього Закону);

2) збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;

3) платежі за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

4) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

5) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим, та 50 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);

6) акцизний збір з ввезених на територію України товарів (крім 50 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів);

7) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності, крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад та місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;

8) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;

9) ввізне мито (крім 50 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них);

10) рентна плата за нафту та природний газ, що видобуваються в Україні;

11) надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України;

12) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;

13) адміністративні штрафи (крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад та створеними відповідно до закону адміністративними комісіями);

14) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних державному бюджету платежів, із наступним відшкодуванням із державного бюджету витрат, пов'язаних із зберіганням, транспортуванням, експертною оцінкою, сертифікацією, розпорядженням зазначеним майном за рахунок надходження зазначених коштів;

15) кошти, що надійдуть від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості перед Міністерством оборони України за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160, ТУ-95MC, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання;

16) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, та 50 відсотків коштів - за здане у вигляді брухту і відходів срібло;

17) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

18) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;

19) відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах;

20) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в обсягах, визначених у додатку N 1 до цього Закону;

21) до розмежування земель державної та комунальної власності 10 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності;

22) відрахування від плати за транзит природного газу через територію України;

23) відрахування від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами;

24) відрахування від плати за транспортування аміаку через територію України аміакопроводом;

25) надходження коштів з рахунків виборчих фондів;

26) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ).

Стаття 3. Установити, що нафтогазодобувні підприємства (крім державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз") вносять до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, рентну плату за природний газ у розмірі 28,9 гривні за 1000 куб. метрів та за нафту - у розмірі 52,02 гривні за 1 тонну.

Стаття 4. Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом територією України природного газу, нафти та аміаку, вносять до Державного бюджету України:

відрахування від плати за транзит природного газу в розмірі 1,67 гривні за 1000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані;

відрахування від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами в розмірі, еквівалентному 0,685 долара США за 1 тонну нафти, що транспортується;

відрахування від плати за транзит аміаку в розмірі, еквівалентному 0,3 долара США за 1 тонну на кожні 100 кілометрів відстані.

Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно (15, 25 числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця), виходячи з обсягів природного газу, нафти, аміаку, що транспортуються територією України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на день, що передує дню сплати платежу.

Розрахунки з відрахувань від плати за транзит природного газу, аміаку через територію України та відрахувань від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами подаються до органів стягнення щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним.

Сума відрахувань, яка була нарахована за звітний період і не була внесена в установлений термін (до 25 числа місяця, наступного за звітним), сплачується до Державного бюджету України із нарахуванням пені з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України від сум недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання терміну платежу і по день сплати включно.

Стаття 5. Установити, що Національний банк України у 2002 році вносить перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України до Державного бюджету України в сумі не менш як 200.000 тис. гривень. Зазначені кошти спрямовуються на технічне переоснащення вугледобувних шахт (160.000 тис. гривень), забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами (35.000 тис. гривень), санаторно-курортне оздоровлення інвалідів (5.000 тис. гривень).

Стаття 6. Надати право органам державної податкової служби України зараховувати належні до відшкодування суми податку на додану вартість платникам, яким відповідно до закону реструктуризовано заборгованість по цьому податку та інших реструктуризованих сумах податків, що належать державному бюджету, та/або надано відстрочку/розстрочку по сплаті цих податків у рахунок зменшення реструктуризованих та/або відстрочених (розстрочених) сум зазначених податків незалежно від визначеного законом терміну їх реструктуризації та/або відстрочки (розстрочки).

Стаття 7. Встановити, що до 1 січня 2003 року:

в разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обігу) платника податку;

зберігається існуючий порядок сплати податку на додану вартість (продовжується дія пункту 11.15 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) до 1 січня 2003 року) за операціями з надання послуг, пов'язаних із перевезенням (переміщенням) пасажирів та вантажів транзитом через територію і порти України;

для цілей оподаткування амортизація на основні фонди II та III груп, які виведені з експлуатації, не нараховується.

Стаття 8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2002 рік у частині доходів є:

1) 1,5 відсотка податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності);

2) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

3) 50 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;

4) 50 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів;

5) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;

6) 50 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них;

7) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

8) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

9) кошти, що надійдуть в рахунок відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

10) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

11) збори на обов'язкове пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються при здійсненні операцій з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з виробництва та імпорту тютюнових виробів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

12) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

13) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

14) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;

15) надходження до страхового фонду безпеки авіації;

16) відсотки за користування державним пільговим кредитом, наданим індивідуальним сільським забудовникам;

17) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла;

18) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;

19) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву;

20) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву понад обсяги, визначені додатком N 1 до цього Закону;

21) надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту в миротворчих операціях;

22) надходження до Фонду України соціального захисту інвалідів;

23) 30 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища;

24) надходження від зборів за дії, пов'язані з охороною інтелектуальної власності, та від продажу контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів і фонограм;

25) надходження від Російської Федерації по міжурядових угодах від 16 березня 2000 року про участь Російської Федерації у розвитку соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації, та про порядок розрахунків у зв'язку з реалізацією військовослужбовцями Чорноморського флоту Російської Федерації на території України і членами їх сімей - громадянами Російської Федерації рівних з громадянами України прав на навчання у навчальних закладах загальної освіти, початкової, середньої та вищої професійної освіти, на прийом у дитячі дошкільні установи, а також на охорону здоров'я та інші види соціального обслуговування.

III. Державний борг та фінансування
державного бюджету України

Стаття 9. Установити на 31 грудня 2002 року граничний розмір державного внутрішнього боргу України в сумі 12.790.158,1 тис. гривень та в сумі 1.317.121,1 тис. доларів США, граничний розмір державного зовнішнього боргу України - в сумі, еквівалентній 7.993.079,7 тис. доларів США.

Стаття 10. Установити, що державні внутрішні й зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із внутрішніх або зовнішніх джерел державного запозичення у неповному обсязі допускається зменшення (збільшення) граничного розміру державного внутрішнього боргу України за рахунок відповідного збільшення (зменшення) граничного розміру державного зовнішнього боргу України.

Стаття 11. Заборонити надавати державні гарантії при одержанні кредитів суб'єктами підприємницької діяльності, крім кредитів, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом із міжнародними фінансовими організаціями, а також повернення яких передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету за погодженням з Верховною Радою України.

Суб'єкти підприємницької діяльності - позичальники іноземних кредитів, щодо яких прийняте рішення про надання державних гарантій, при отриманні таких гарантій зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, фінансові показники яких відповідають вимогам, визначеним Національним банком України, або оформити заставу майна та сплачують до державного бюджету плату за їх отримання, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 12. З метою ефективного управління державним боргом надати Міністерству фінансів України право здійснювати достроковий викуп боргових зобов'язань держави в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на погашення та обслуговування державного боргу.

Стаття 13. Кредитні угоди та інші документи, згідно з якими Україна здійснює запозичення відповідно до статті 9 цього Закону, набирають чинності з моменту їх підписання.

Кабінет Міністрів України має право брати зобов'язання, які випливають із вказаних у частині першій цієї статті документів, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних із поверненням позик та звільненням платежів згідно з угодами від будь-яких комісій, податків та інших обов'язкових платежів, протягом дії кредитної угоди.

Стаття 14. Установити, що до надходжень фінансування загального фонду Державного бюджету України на 2002 рік належать:

1) надходження в результаті здійснення державних внутрішніх та державних зовнішніх запозичень;

2) 97 відсотків коштів, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, фінансування яких здійснювалося виключно за рахунок державних капітальних вкладень;

3) 97 відсотків коштів, одержаних від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки ( 1723-14 ) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;

4) 97 відсотків коштів, одержаних від продажу об'єктів приватизації, в тому числі віднесених відповідно до пункту 5 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки ( 1723-14 ) до об'єктів групи Ж (крім об'єктів незавершеного будівництва), що виділяються з балансів підприємств.

Стаття 15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2002 рік у частині фінансування є:

1) позики, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку;

2) надходження, які виникають в результаті прийняття боргових зобов'язань у разі вступу в силу державних гарантій;

3) 3 відсотки коштів, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, фінансування яких здійснювалося виключно за рахунок державних капітальних вкладень;

4) 3 відсотки коштів від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки ( 1723-14 ) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;

5) 3 відсотки коштів, одержаних від продажу об'єктів приватизації, в тому числі віднесених до об'єктів групи Ж відповідно до пункту 5 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки ( 1723-14 ) (крім об'єктів незавершеного будівництва), що виділяються з балансів підприємств;

6) кошти, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми;

7) кошти, що надійдуть внаслідок продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова;

8) кошти, які надійдуть від приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України;

9) кошти, отримані від розміщення облігацій внутрішньої державної

позики, випущених з метою створення потужностей з переробки брухту та відходів дорогоцінних металів.

Стаття 16. Установити, що кошти, отримані згідно з пунктом 8 статті 8 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди.

IV. Видатки державного бюджету України

Стаття 17. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2002 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком N 3 до цього Закону.

Перерозподіл видатків у межах загального обсягу головного розпорядника коштів, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, здійснюється лише за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. В процесі виконання державного бюджету у виняткових випадках за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду державного бюджету.

Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету України на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки.

Порядок передачі бюджетних повноважень від одного головного розпорядника іншому, крім призначень резервного фонду Державного бюджету України, здійснюється відповідно до частини п'ятої статті 23 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ).

Бюджетні зобов'язання приймаються розпорядниками коштів в обсягах, що не перевищують суми бюджетних призначень, визначених цією статтею.

Органи Державного казначейства України здійснюють облік зобов'язань розпорядників коштів Державного бюджету України та відображають їх у звітності про виконання Державного бюджету України.

Стаття 18. Видатки, пов'язані з утриманням працівників дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, провадяться виключно через Міністерство закордонних справ України.

Стаття 19. Установити, що у 2002 році виплата щорічної разової допомоги відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни I групи - 150 гривень, інвалідам війни II групи - 120 гривень, інвалідам війни III групи - 100 гривень, учасникам бойових дій - 80 гривень, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 55 гривень, членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, - 40 гривень.

Стаття 20. Запровадити на 2002 рік мораторій на вступ до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету понад обсяги, визначені на цю мету у додатку N 3 до цього Закону.

Стаття 21. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2002 рік за економічною структурою видатків:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

нарахування на заробітну плату (код 1120);

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);

забезпечення продуктами харчування (код 1133);

виплата процентів за державним боргом (код 1200);

трансферти населенню (код 1340);

трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

Стаття 22. Установити, що кошти у сумі 148.900 тис. гривень, які надійдуть до державного бюджету від відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" в рахунок погашення заборгованості по перерахуванню дивідендів на акції цього товариства, які є у державній власності, зараховуються до загального фонду Державного бюджету України і використовуються на погашення заборгованості з пільг населенню за послуги зв'язку та заборгованості з оплати послуг зв'язку Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Порядок погашення такої заборгованості визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 23. Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету до 15 березня 2002 року затвердити перелік об'єктів та обсяги їх фінансування за рахунок державних централізованих капітальних вкладень на суму 490.000 тис. гривень з урахуванням пропозицій комітетів Верховної Ради України.

Стаття 24. Установити, що кошти, які надійдуть від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості перед Міністерством оборони України за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 MC, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання, зараховуються до загального фонду Державного бюджету України і використовуються на розрахунки Міністерства оборони України за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги.

Стаття 25. Встановити, що відшкодування відповідно до закону шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури, а також судів у 2002 році здійснюється із Державного бюджету України у такому порядку:

за приписом виконавчої служби України Національний банк України в терміни, визначені в приписі або відповідному рішенні суду, списує на користь зазначеної фізичної особи встановлену до відшкодування суму коштів із загального рахунку доходів Державного бюджету України;

відшкодовану суму Національний банк України обліковує на окремому субрахунку видатків Єдиного рахунку видатків Державного казначейства України по кожній відшкодованій сумі та наростаючим підсумком.

Порядок обліку коштів у Державному казначействі України встановлюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. По коштах, відшкодованих державою, ведеться звітність по місяцях та наростаючим підсумком за рік у розрізі головних розпорядників та розпорядників бюджетних коштів.

У разі невідшкодування або невчасного відшкодування Національним банком України коштів з Державного бюджету України за приписом виконавчої служби Національним банком України сплачується штраф у розмірі 1 відсотка суми, що підлягає відшкодуванню, за кожний день прострочення.

Штраф сплачується за рахунок доходів Національного банку України і зараховується до Державного бюджету України.

Кошти, відшкодовані державою з Державного бюджету України внаслідок неправомірних дій органів влади або їх посадових осіб, кваліфікуються як збитки, завдані Державному бюджету України.

Стаття 26. Кабінету Міністрів України здійснити розподіл в розрізі Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя обсягів поставок інсулінів для хворих на цукровий діабет, лікарських засобів для лікування онкологічних хворих та хворих на туберкульоз, імунобіологічних препаратів для захисту населення від інфекційних хвороб за рахунок централізованих закупівель і забезпечити у повному обсязі проведення видатків, затверджених на цю мету у Державному бюджеті України на 2002 рік.

Стаття 27. Встановити, що бюджетні призначення, передбачені на 2002 рік Державному комітету інформаційної політики і радіомовлення України на підтримку періодичних видань, спрямовуються виключно на підтримку дитячих періодичних видань та газети "Кримська світлиця".

Стаття 28. Кабінету Міністрів України при розподілі видатків Державного фонду охорони навколишнього природного середовища врахувати виділення коштів у сумі 8.800 тис. гривень на виконання заходів, визначених на 2002 рік Законом України "Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського та Чорного морів" ( 2333-14 ).

Стаття 29. Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету затвердити розподіл бюджетних призначень на погашення заборгованості із соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в розрізі бюджетних програм.

Стаття 30. Кабінету Міністрів України при розподілі видатків на розвиток мінерально-сировинної бази, що формуються за рахунок збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, врахувати виділення 35.000 тис. гривень на буріння артезіанських свердловин.

Стаття 31. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2002 рік у частині кредитування є:

1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам;

2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла;

3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років;

4) повернення коштів в частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;

5) кошти, що надійдуть в рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання. Порядок зарахування цих коштів до державного бюджету встановлюється Кабінетом Міністрів України;

6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України селянським (фермерським) господарствам;

7) повернення позичок, наданих Державним інноваційним фондом за рахунок коштів державного бюджету з моменту його включення до державного бюджету підприємствам і організаціям для виконання ними інноваційних проектів.

Стаття 32. Установити, що у 2002 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з окремими пунктами статей 8, 15 та 31 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) субвенцію на будівництво та придбання житла для військовослужбовців, учасників бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членів сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 8 цього Закону);

2) проведення геологорозвідувальних робіт, що фінансуються за рахунок відрахувань видобувних підприємств (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 8 цього Закону);

3) розвиток мережі і утримання відповідно до закону автомобільних доріг загального користування (за рахунок коштів, визначених пунктами 3, 4, 6 статті 8 цього Закону);

4) виплати, пов'язані з функціонуванням консульських установ (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 8 цього Закону);

5) закладення і догляд за молодими садами, виноградниками і ягідниками та хмелем (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 8 цього Закону);

6) освоєння нових земель, підвищення родючості грунтів і продуктивності земель лісового фонду, поліпшення угідь та охорони земель (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 8 цього Закону);

7) потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (відповідно за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 8 цього Закону, та 98 відсотків надходжень, визначених пунктом 8 статті 15 цього Закону);

8) виробництво і розповсюдження соціальної рекламної інформації про шкоду тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 8 цього Закону);

9) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні і участь України у міжнародних авіаційних організаціях та утримання Департаменту авіаційного транспорту Міністерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 8 цього Закону);

10) морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту та утримання Департаменту морського і річкового транспорту Міністерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 8 цього Закону, крім частини цих надходжень, що надходять від риболовних портів);

11) участь у міжнародних морських риболовних організаціях, що забезпечується Департаментом рибного господарства Міністерства агропромислової політики України (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 8 цього Закону, в частині, що надходять від риболовних портів);

12) заходи з підтримання належного рівня безпеки польотів, авіаційної безпеки і забезпечення пошукових та авіаційно-рятувальних робіт (за рахунок джерел, визначених пунктом 15 статті 8 цього Закону);

13) надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам (за рахунок джерел, визначених пунктом 16 статті 8 та пунктом 1 статті 31 цього Закону);

14) надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 17 статті 8 та пунктом 2 статті 31 цього Закону);

15) заходи, пов'язані з організацією надання послуг, реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами та організаціями, та інші заходи з утримання цих установ та організацій згідно із законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктом 18 статті 8 цього Закону);

16) виплату пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 8 цього Закону);

17) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок джерел, визначених пунктами 19, 20 статті 8 цього Закону);

18) участь у міжнародних миротворчих операціях (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 8 цього Закону);

19) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статті 8 цього Закону);

20) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статті 8 цього Закону);

21) рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 15 цього Закону);

22) надання бюджетних позичок внаслідок погашення державою гарантійних зобов'язань у разі невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування кредитів, залучених під державні гарантії (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 15 цього Закону);

23) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки ( 1723-14 ) (за рахунок джерел, визначених пунктами 3, 4 та 5 статті 15 цього Закону; 10 відсотків надходжень, визначених пунктом 6 статті 15 цього Закону; 25 відсотків надходжень, визначених пунктом 7 статті 15 цього Закону; 2 відсотки надходжень, визначених пунктом 8 статті 15 цього Закону);

24) державні капітальні вкладення на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми (за рахунок 90 відсотків джерел, визначених пунктом 6 статті 15 цього Закону);

25) ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова (за рахунок 75 відсотків джерел, визначених пунктом 7 статті 15 цього Закону);

26) заходи, пов'язані з погашенням заборгованостей по закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років та формуванням державного насіннєвого страхового фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 31 цього Закону);

27) придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктами 4 та 5 статті 31 цього Закону);

28) надання кредитів селянським (фермерським) господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 31 цього Закону);

29) фінансову підтримку інноваційної діяльності суб'єктів підприємництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 31 цього Закону);

30) заходи, пов'язані з правовою охороною інтелектуальної власності, виробництвом контрольних марок та організацією процесу їх реалізації (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статті 8 цього Закону);

31) часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 31 цього Закону);

32) створення потужностей з переробки брухту та відходів дорогоцінних металів (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 15 цього Закону);

33) соціально-економічний розвиток м. Севастополя (за рахунок джерел, визначених пунктом 25 статті 8 цього Закону).

V. Взаємовідносини між державним бюджетом України та
місцевими бюджетами

Стаття 33. Установити, що до доходів загального фонду місцевих бюджетів у 2002 році належать:

1) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва (крім частини єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва, що зараховується до Пенсійного фонду України, та відрахувань на обов'язкове соціальне страхування);

2) до бюджету міста Києва 50 відсотків податку на прибуток підприємств, що сплачується платниками за місцезнаходженням в місті Києві, після проведення відрахувань відповідно до пункту 1 статті 8 цього Закону (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності);

3) до бюджету Автономної Республіки Крим акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів), що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим;

4) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;

5) дотації та субвенції з Державного бюджету України, крім визначених статтею 43 цього Закону;

6) доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду місцевих бюджетів згідно із статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу України.

Податок на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, зараховується до відповідних обласних, районних, міських, селищних та сільських бюджетів.

Фіксований податок на доходи від підприємницької діяльності зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для прибуткового податку з громадян.

Стаття 34. Затвердити на 2002 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатками N 4, N 5 та N 6 до цього Закону:

1) дотацію вирівнювання з державного бюджету обласним бюджетам, бюджету міста Севастополя, бюджетам районів та бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення - у сумі 4.252.782,8 тис. гривень;

2) кошти, що передаються до Державного бюджету України з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів та Київського міського бюджету, - у сумі 3.091.047,8 тис. гривень;

3) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам - у сумі 1.076.743,4 тис. гривень;

4) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення та послуг зв'язку - у сумі 2.295.000 тис. гривень;

5) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого та рідкого пічного побутового палива, скрапленого газу, квартирної плати, вивозу сміття та побутових відходів - у сумі 634.510 тис. гривень;

6) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці (крім пільг на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - у сумі 285.382,4 тис. гривень;

7) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та придбання житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, - у сумі 170.445 тис. гривень;

8) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на ліквідацію наслідків стихійного лиха у Закарпатській області - у сумі 20.000 тис. гривень;

9) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на погашення основної суми боргу за кредитами, наданими у 1999 році відкритим акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" Закарпатській обласній державній адміністрації на ліквідацію наслідків стихійного лиха, - у сумі 32.000 тис. гривень;

10) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах - у сумі 27.750 тис. гривень;

11) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської області на ліквідацію наслідків стихійного лиха у Івано-Франківській області - у сумі 7.000 тис. гривень;

12) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на комплексну реконструкцію та реставрацію Одеського державного академічного театру опери та балету - у сумі 5.000 тис. гривень;

13) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Севастополь на соціально-економічний розвиток м.Севастополя - у сумі 25.300 тис. гривень;

14) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Запорізької області на фінансову підтримку державного комунального підприємства "Водоканал" м. Запоріжжя відповідно до Гарантійної Угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку - у сумі 8.000 тис. гривень;

15) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Кіровоградської області на ліквідацію наслідків стихійного лиха в Кіровоградській області у сумі 4.000 тис. гривень;

16) субвенцію державного бюджету місцевим бюджетам на часткове виконання статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) - у сумі 155.000 тис. гривень.

Надати право Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету здійснювати протягом 2002 року перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету України між місцевими бюджетами виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.

Стаття 35. Установити, що у 2002 році суми дотації вирівнювання місцевим бюджетам перераховуються управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів Державного бюджету України на відповідній території згідно з додатком N 4 до цього Закону.

До доходів загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання, включаються:

1) податок на прибуток підприємств;

2) податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів (робіт, послуг);

3) платежі за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення та користування земельними ділянками лісового фонду;

4) збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за спеціальне водокористування водними об'єктами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;

5) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

6) плата за використання інших природних ресурсів загальнодержавного значення;

7) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім 50 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);

8) акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім 50 відсотків акцизного збору із ввезених в Україну нафтопродуктів і транспортних засобів);

9) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності;

10) ввізне мито (крім 50 відсотків ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них);

11) вивізне мито;

12) плата за надання послуг з оформлення документів на право виїзду за кордон;

13) штрафи та фінансові санкції, сплачені за порушення податкового законодавства;

14) плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ;

15) плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств;

16) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;

17) митні збори;

18) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

19) кошти від реалізації конфіскованого майна, відповідно до закону, за матеріалами митних органів (крім конфіскованої валюти);

20) кошти від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих відповідно до закону за матеріалами правоохоронних та інших уповноважених органів (крім конфіскованої валюти);

21) кошти, що передаються до державного бюджету з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів.

У разі, якщо суми, перераховані відповідним управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання квартальної суми дотації вирівнювання згідно із нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку N 4 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного місцевого бюджету недоотриману квартальну суму дотації вирівнювання не пізніше 20 числа останнього місяця кварталу.

Стаття 36. Установити, що перерахування коштів до державного бюджету з міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку N 4 до цього Закону. Перерахування коштів до районних і міських міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення бюджетів з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених відповідними районними та міськими радами. Місячний обсяг перерахування зазначених коштів не повинен становити більше однієї дванадцятої річної їх суми.

Установити, що перерахування коштів до Державного бюджету України з обласних та міського міста Києва бюджетів, визначених у додатку N 4 до цього Закону, здійснюється згідно з помісячними сумами таких платежів, встановленими розписом Державного бюджету України на 2002 рік.

Стаття 37. Установити, що надходження доходів загального фонду державного бюджету у грошовій формі на відповідні аналітичні рахунки, відкриті на ім'я управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку N 5 до цього Закону, розподіляються між Державним бюджетом України та відповідними місцевими бюджетами у таких пропорціях:

до Державного бюджету України - 50 відсотків (крім надходжень на території Автономної Республіки Крим);

до обласного бюджету - 12,5 відсотка;

до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетів районів - 37,5 відсотка;

до бюджету міста Севастополя - 50 відсотків;

до бюджету Автономної Республіки Крим - 62,5 відсотка.

Зазначені надходження до відповідних місцевих бюджетів відображаються у звітності як додаткова дотація, отримана з Державного бюджету України понад обсяг дотації вирівнювання, визначений у додатку N 4 до цього Закону.

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету розробити порядок визначення та перерахування до місцевих бюджетів додаткових дотацій.

Стаття 38. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених послуг. Встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про затвердження бюджетів на 2002 рік.

Стаття 39. Установити, що у 2002 році видатки з пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення та послуг зв'язку здійснюються з місцевих бюджетів за рахунок відповідної субвенції з Державного бюджету України, джерелом якої є надходження до загального фонду Державного бюджету України.

Стаття 40. Установити, що не розподілені за формульним розрахунком кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів перерозподіляються між місцевими бюджетами згідно з рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та обласних рад про відповідний бюджет на 2002 рік з метою зменшення фактичних диспропорцій між цими місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ, у тому числі і на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, та компенсації втрат доходів бюджету, як додаткова дотація вирівнювання з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів. Порядок розподілу цих коштів затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим і обласними державними адміністраціями.

Стаття 41. Установити, що в розрахунках міжбюджетних трансфертів на 2002 рік коефіцієнт вирівнювання застосовується лише до обчисленого за формулою обсягу коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів.

Стаття 42. Встановити на 2002 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до законів України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" (1768-14 ), "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) та "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" (2109-14 ) у сумі 80 гривень у розрахунку на одну особу.

Установити, що у 2002 році:

допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років надається у розмірі 50 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму;

одноразова допомога при народженні дитини надається у розмірі 200 гривень.

Надати право Кабінету Міністрів України протягом 2002 року збільшувати встановлений рівень забезпечення прожиткового мінімуму виходячи з фінансових ресурсів держави.

Стаття 43. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевих бюджетів у 2002 році є:

1) надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які включають:

кошти від відчуження майна, що є у комунальній власності;

90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності (до розмежування земель державної і комунальної власності);

надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади;

кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України, та відсотки, сплачені за користування ними;

кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням відповідної ради;

запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством;

2) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (у тому числі податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві, включається до доходів спеціального фонду Київського міського бюджету), що зараховується у розмірі 50 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків - до бюджету міста Сімферополя і бюджетів міст обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на території цих міст; 80 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 20 відсотків - до міських, селищних та сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території;

3) плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);

4) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;

5) 70 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища і грошові стягнення за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища та шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;

6) відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищ та сіл;

7) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами;

8) субвенція з державного бюджету на будівництво та придбання житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання;

9) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах;

10) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Севастополя на соціально-економічний розвиток м. Севастополя.

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на заходи, передбачені законодавством.

При цьому, у разі відсутності у населених пунктах вулиць, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення, або відсутності потреби у проведенні відповідних робіт, кошти від надходження податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів спрямовуються за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування на ремонт і утримання доріг у цих населених пунктах.

Стаття 44. Якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюються видатки, які мають провадитися згідно з Бюджетним кодексом України з іншого бюджету, крім видатків згідно із статтею 45 цього Закону, така дія кваліфікується як нецільове використання бюджетних коштів.

Обсяги цих видатків безспірно вилучаються з відповідного місцевого бюджету до державного бюджету органами Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, в тому числі і за рахунок зменшення трансфертів відповідному місцевому бюджету на відповідну суму.

Стаття 45. До законодавчого врегулювання розмежування видатків між бюджетами на функціонування місцевої міліції та місцевої пожежної охорони надати право Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним і сільським радам здійснювати видатки на утримання підрозділів професійної пожежної охорони, дорожньо-патрульної служби та дорожнього нагляду, приймальників-розподільників для неповнолітніх, спеціальних приймальників-розподільників, адресно-довідкових бюро за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

Стаття 46. Установити, що субвенції із загального фонду державного бюджету місцевим бюджетам згідно з додатком N 6 до цього Закону на часткове виконання статті 57 Закону України "Про освіту" (1060-12) перерозподіляються між місцевими бюджетами згідно з рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та обласних рад про відповідний бюджет на 2002 рік. Порядок розподілу коштів затверджується Радою Міністрів Автономної Республіки Крим і обласними державними адміністраціями.

Стаття 47. Затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання стаціонарних відділень територіальних центрів обслуговування громадян похилого віку та інвалідів, центрів ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, що фінансуються з відповідних місцевих бюджетів, у сумі 40.000 тис. гривень. Кабінету Міністрів України розробити порядок розподілу зазначеної субвенції між місцевими бюджетами за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

VI. Прикінцеві положення

Стаття 48. Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з державним боргом України.

Стаття 49. Продовжити до 1 січня 2003 року дію пунктів 5 - 10 статті 1, пунктів 4 - 9 статті 2, пунктів 6 - 11 статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 49, ст. 303; 2001 р., N 2-3, ст. 10, N 31, ст. 153).

Стаття 50. Заборонити в 2002 році провадити реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), бюджетними позичками, за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, до бюджету, що виникла з 1 січня 2000 року, а також заборонити надавати відстрочку щодо термінів їх сплати.

Стаття 51. Установити, що в 2002 році по населених пунктах, грошова оцінка земель яких не проведена, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю" (2535-12 ), збільшені в 3,03 раза (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 33, ст. 207; 1999 р., N 8, ст. 59; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 16).

По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошова оцінка яких проведена і уточнена станом на 1 січня 2002 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238).

Орендна плата за земельні ділянки та земельний податок сплачуються платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції) за базовий податковий (звітний) період, який дорівнює календарному місяцю, щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Звільнити, як виняток у 2002 році, від сплати земельного податку військові частини, військові навчальні заклади, науково-дослідні установи, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади, які утримуються за рахунок бюджету та належать до сфери управління Міністерства оборони України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також підприємства Міністерства оборони України та органів і установ виконання покарань. Перелік зазначених підприємств затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування з визначенням розмірів земельних ділянок. При цьому земельні ділянки, які використовуються не за цільовим призначенням, враховуючи земельні ділянки, надані в оренду, або земельні ділянки під будівлями (спорудами), наданими в оренду третім особам, обкладаються земельним податком у встановленому порядку.

Кабінету Міністрів України та відповідним органам місцевого самоврядування здійснити оцінку ефективності використання земельних ділянок та позбавити землекористувачів права користування земельними ділянками не за призначенням.

Стаття 52. Установити, що кошти, одержані від приватизації державного майна, та інші надходження, пов'язані з приватизацією та кредитуванням підприємств, зараховуються до державного бюджету у повному обсязі.

Стаття 53. Установити, що керівники бюджетних установ (військових формувань) утримують чисельність працівників (військовослужбовців) та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове утримання), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового утримання), затверджених для бюджетних установ (військових формувань) у кошторисах. Витрати на безоплатне матеріальне і побутове забезпечення, на яке згідно з законами України мають право окремі категорії працівників бюджетних установ, здійснюються за рахунок коштів на утримання цих установ.

Стаття 54. На часткову зміну пункту 2 статті 21 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122) дозволити в процесі приватизації державного майна покупцям - іноземним інвесторам та підприємствам з іноземними інвестиціями оплату його вартості у вільноконвертованій валюті.

Перерахунок в іноземну валюту вартості об'єкта приватизації здійснюється за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день зарахування коштів у іноземній валюті.

Стаття 55. Зупинити на 2002 рік дію:

1) другого речення частини другої статті 18 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (2011-12) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190);

2) частини другої статті 29 Основ законодавства України про культуру (2117-12) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 294; 2001 р., N 2-3, ст. 10);

3) частини другої статті 23-2 Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" (2132-12) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 296; 1998 р., N 34, ст. 229; 2001 р., N 2-3, ст. 10);

4) частини третьої статті 6 Закону України "Про Державний внутрішній борг України" ( 2604-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 41, ст. 598);

5) частини четвертої статті 28 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343) в частині зарахування до спеціального фонду державного бюджету штрафів, накладених за порушення антимонопольного законодавства та пені за прострочення їх сплати;

6) пункту 1 частини першої статті 31 Кодексу України про надра (132/94-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340; 2001 р., N 2-3, ст. 10) в частині зарахування 60 відсотків платежів за видобування корисних копалин загальнодержавного значення до бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя;

7) частин першої та третьої статті 91 Лісового кодексу України (3852-12) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 17, ст. 99; 2001 р., N 2-3, ст. 10) в частині зарахування 20 відсотків платежів до бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів областей, а також визначення напрямів спрямування цих коштів;

8) частини першої статті 10, абзацу дев'ятого частини першої статті 13 Закону України "Про донорство крові та її компонентів" ( 239/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 23, ст. 183; 1999 р., N 9-10, ст. 68; 2001 р., N 2-3, ст. 10);

9) частин першої, другої та шостої статті 32 Водного кодексу України (213/95-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189; 2000 р., N 45, ст. 390; 2001 р., N 2-3, ст. 10) в частині зарахування: 20 відсотків зборів за використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення до бюджетів областей; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим;

10) абзацу восьмого частини другої статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу" ( 249/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 25, ст. 191; 1999 р., N 28, ст. 231; 2001 р., N 2-3, ст. 10);

11) абзаців одинадцятого і дванадцятого частини першої та абзацу другого частини другої статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84);

12) статті 3; частини другої статті 4; частини десятої статті 7 в частині розміру податку за земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, в разі їх цільового використання; частини другої статті 8 щодо справляння податку за земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України; частини першої статті 17 щодо строків сплати земельного податку платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції); статті 19 в частині визначення строків внесення орендної плати виключно у договорі оренди; статей 20, 21 і 22 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10, N 15, ст. 74);

13) частини шостої статті 8 Закону України "Про ветеринарну медицину" (2498-12) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 7, ст. 56; 2001 р., N 2-3, ст. 10);

14) статті 17 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (334/94-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10);

15) частини другої статті 2 та частини третьої статті 3 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (1562-12) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 14, ст. 60; 1999 р., N 40, ст. 361; 2001 р., N 2-3, ст. 10) у частині формування дорожніх фондів;

16) частини п'ятої статті 19 Закону України "Про оренду землі" (161-14) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 46-47, ст. 280; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10) в частині централізації орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, на спеціальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподілення та використання;

17) абзаців другого - восьмого частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230);

18) статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10) в частині проведення бюджетними установами та організаціями відрахувань профспілковим організаціям на культурно-масову і фізкультурну роботу;

19) частини п'ятої статті 48 Гірничого закону України ( 1127-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433) в частині покладення на правонаступника обов'язку забезпечення вугіллям на побутові потреби та частини шостої цієї статті в частині фінансування правонаступником заходів щодо безоплатного забезпечення вугіллям на побутові потреби;

20) частини п'ятої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" ( 32/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 177; 2001 р., N 2-3, ст. 10);

21) Закону України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів" (1641-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 212; 2001 р., N 2-3, ст. 10);

22) частини десятої статті 24 в частині виплати грошової допомоги при виході на пенсію (щодо науково-педагогічних працівників, які працюють у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації) і частини четвертої статті 38 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (1977-12) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 2-3, ст. 20; 2000 р., N 28, ст. 223);

23) абзацу третього частини першої статті 1 в частині погашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній валюті, починаючи з 2002 року, та статті 3 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" (1697-14) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 248; 2001 р., N 2-3, ст. 10);

24) пунктів 84, 85, 87, 118, 125, 127 Закону України "Про Державну програму приватизації" ( 1723-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 33-34, ст. 272; 2001 р., N 2-3, ст. 10);

25) пункту 7 статті 24 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 298; 2001 р., N 2-3, ст. 10);

26) частини третьої статті 15 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2001 р., N 2-3, ст. 10);

27) частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393);

28) частини першої статті 209 Земельного кодексу України ( 2768-14 ), прийнятого 25 жовтня 2001 року N 2768-III в частині спрямування коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, Автономній Республіці Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам;

29) абзацу дванадцятого пункту 1 статті 14 Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" ( 13-92 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 77; 1998 р., N 30-31, ст. 195) в частині сплати громадянами фіксованого податку до відповідного місцевого бюджету за місцем проживання.

Установити, що у 2002 році положення і норми, передбачені абзацами восьмим, дев'ятим, десятим, одинадцятим і дванадцятим частини першої статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84), абзацами другим - восьмим частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230), частиною другою статті 18 і частиною першою статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" (1841-14) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393), абзацом другим частини третьої статті 30 Закону України від 11 липня 2001 року N 2628-III "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ), реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2002 рік.

Стаття 56. Списати заборгованість бюджетних установ і бюджетів усіх рівнів станом на 1 січня 2001 року перед суб'єктами господарювання незалежно від форм власності, яким списана заборгованість із платежів до бюджету відповідно до статті 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (2181-14) та статті 70 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" ( 2120-14 ) у відповідних обсягах. Порядок списання цієї заборгованості визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 57. Якщо обсяги відповідних джерел формування спеціального фонду бюджету перевищують відповідні витрати, встановлені додатком N 3 до цього Закону, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум в першу чергу на погашення заборгованості із оплати праці, комунальних послуг та енергоносіїв. У разі, якщо відсутня така заборгованість, - на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень, та заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду бюджету.

Стаття 58. Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України подавати Державному казначейству України у визначеному ним порядку і терміни звіти про виконання кошторисів відповідних фондів.

Кошти державних цільових фондів, крім Пенсійного фонду України, обслуговуються органами Державного казначейства України.

Стаття 59. Контроль за відшкодуванням сум податку на додану вартість з державного бюджету покласти на Рахункову палату.

Стаття 60. Власні надходження вищих навчальних закладів державної форми власності, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, використовуються на заходи, передбачені кошторисом цього навчального закладу.

Стаття 61. У 2002 році повернення боргів шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності здійснювати за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Стаття 62. Кабінету Міністрів України запровадити механізм погашення фактичної кредиторської заборгованості Збройних Сил України за отримані військове майно, товари, продукцію, виконані роботи та надані послуги, що склалася станом на 1 січня 2002 року, а також фактичної дебіторської заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" перед Міністерством оборони України станом на 1 січня 2002 року по здійсненню розрахунків щодо виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160, ТУ-95MC, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання.

Стаття 63. Додатки N 1-6 до цього Закону є його невід'ємною частиною.

Стаття 64. Цей Закон вводиться в дію з 1 січня 2002 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 20 грудня 2001 року
N 2905-III

Додаток N 1
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2002 рік"

Доходи
Державного бюджету України на 2002 рік

Код  Найменування показників
згідно з бюджетною класифікацією 
Всього  Загальний
фонд 
Спеціальний
фонд 
100000  Податкові надходження  29 574 332,7  28 172 053,7 1  402 279,0 
110000

 
Податки на доходи, податки на
прибуток, податки на збільшення
ринкової вартості 
10 213 771,0

 
10 043 326,0

 
170 445,0

 
110200  Податок на прибуток підприємств  10 213 771,0  10 043 326,0  170 445,0 
130000
 
Збори за спеціальне використання
природних ресурсів 
633 120,0
 
271 120,0
 
362 000,0
 
130200 
Збір за спеціальне використання
водних ресурсів та збір за
користування водами для потреб
гідроенергетики і водного
транспорту 
175 100,0 
175 100,0 
 
130400

 
Збір за геологорозвідувальні
роботи, виконані за рахунок
державного бюджету 
362 000,0

 


 
362 000,0

 
130700
 
Плата за використання інших
природних ресурсів 
1 520,0
 
1 520,0
 

 
130100


 
Збір за спеціальне використання
лісових ресурсів та користування
земельними ділянками лісового
фонду 
47 200,0


 
47 200,0


  
130101

 
Збір за спеціальне використання
лісових ресурсів державного
значення 
47 200,0

 
47 200,0

 


 
130300  Платежі за користування надрами  47 300,0  47 300,0   
130301
 
Платежі за користування надрами
загальнодержавного значення 
47 300,0
 
47 300,0
 

 
140000
 
Внутрішні податки на товари та
послуги 
16 345 401,7
 
15 642 507,7
 
702 894,0
 
140200
 
Акцизний збір з вироблених в
Україні товарів 
2 542 450,0
 
2 130 820,0
 
411 630,0
 
140300
 
Акцизний збір з ввезених на
територію України товарів 
675 700,0
 
384 436,0
 
291 264,0
 
140100  Податок на додану вартість  12 887 831,  7 12 887 83  1,7 
140101

 
Податок на додану вартість з
вироблених в Україні товарів
(робіт, послуг) 
7 777 831,

 
7 7 777 83

 
1,7

 
140102

 
Податок на додану вартість з
ввезених на територію України
товарів (робіт, послуг) 
5 110 000,

 
0 5 110 00

 
0,0

 
140600
 
Плата за ліцензії на певні види
господарської діяльності 
239 420,
 
0 239 42
 
0,0
 
140602
 
Плата за видачу ліцензій та
сертифікатів 
130 000,
 
0 130 00
 
0,0
 
140605


 
Плата за ліцензії на виробництво
спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів 
5 300,


 
0 5 30


 
0,0


 
140606


 
Плата за ліцензії на право
експорту, імпорту та оптової
торгівлі спирту етилового,
коньячного та плодового 
1 700,


 
0 1 70


 
0,0


 
140607

 
Плата за ліцензії на право
експорту, імпорту алкогольними
напоями та тютюновими виробами 
5 000,

 
0 5 00

 
0,0

 
140608

 
Плата за видачу дозволу на
здійснення діяльності по випуску
та обігу цінних паперів 
220,

 
0 22

 
0,0

 
140610

 
Плата за ліцензії на право
оптової торгівлі алкогольними
напоями та тютюновими виробами 
3 900,

 
0 3 90

 
0,0

 
140612 
Грошовий (ліцензійний) збір за
видачу ліцензій за кабельне
мовлення, ретрансляцію,
проводове (кабельне) мовлення і
час мовлення 
8 000, 
0 8 00 
0,0 
140614
 
Плата за видачу ліцензій на
використання радіочастот 
80 000,
 
0 80 00
 
0,0
 
140615

 
Плата за ліцензії, видані
Національною комісією
регулювання електроенергетики 
5 300,

 
0 5 30

 
0,0

 
150000
 
Податки на міжнародну торгівлю
та зовнішні операції 
2 187 040,0
 
2 131 200,0
 
55 840,0
 
150300
 
Кошти, отримані за вчинення
консульських дій 
132 340,0
 
119 400,0
 
12 940,0
 
150100  Ввізне мито  2 048 700,0  2 005 800,0  42 900,0 
150101

 
Мито на товари, що ввозяться
суб'єктами підприємницької
діяльності 
1 862 100,0

 
1 862 100,0

 


 
150102
 
Мито на товари, які ввозяться
(пересилаються) громадянами 
100 800,0
 
100 800,0
 

 
150105 
Мито на нафтопродукти,
транспортні засоби та шини до
них, що ввозяться суб'єктами
підприємницької діяльності та
громадянами 
85 800,0 
42 900,0 
42 900,0 
150200  Вивізне мито  6 000,0  6 000,0   
150201

 
Мито на товари, що вивозяться
суб'єктами підприємницької
діяльності 
6 000,0

 
6 000,0

 


 
160000  Інші податки  195 000,0  83 900,0  111 100,0 
160200

 
Надходження плати за надання
послуг з оформленням документів
на право виїзду за кордон 
10 300,0

 
10 300,0

 


 
160600
 
Збір на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства 
111 100,0
 

 
111 100,0
 
160300
 
Податки, не віднесені до інших
категорій 
73 600,0
 
73 600,0
 

 
200000  Неподаткові надходження 11  789 539,0  5 496 410,0 6  293 129,0 
210000
 
Доходи від власності та 1 9
підприємницької діяльності 
47 861,3 1
 
362 380,0
 
585 481,3
 
210200

 
Надходження від перевищення
валових доходів над видатками
Національного банку України 
200 000,0

 
200 000,0

 


 
210300
 
Надходження від грошово-речових
лотерей 
50 000,0
 
50 000,0
 

 
210800  Інші надходження  595 481,3  35 000,0  560 481,3 
211100


 
Надходження коштів від
відшкодування втрат
сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва 
25 000,0


  
25 000,0


 
210500

 
Дивіденди (доход), нараховані на
акції (частки, паї)
господарських товариств 
438 900,0

 
438 900,0

 


 
210501


 
Дивіденди (доход), нараховані на
акції (частки, паї)
господарських товариств, які є у
державній власності 
438 900,0


 
438 900,0


  
210600  Рентна плата  638 480,0  638 480,0   
210601
 
Рентна плата за нафту, що
видобувається в Україні 
141 400,0
 
141 400,0
 

 
210602
 
Рентна плата за природний газ,
що видобувається в Україні 
497 080,0
 
497 080,0
 

 
220000


 
Адміністративні збори та
платежі, доходи від
некомерційного та побічного
продажу 
806 350,0


 
806 350,0


  
220600

 
Плата за надання послуг службою
дозвільної системи органів
внутрішніх справ 
2 600,0

 
2 600,0

 


 
220800

 
Плата за оренду цілісних
майнових комплексів та іншого
майна 
150 000,0

 
150 000,0

 


 
220900  Державне мито  70 250,0  70 250,0   
221000  Митні збори  495 000,0  495 000,0   
221100

 
Єдиний збір,який справляється у
пунктах пропуску через держ.
кордон України 
88 500,0

 
88 500,0

 


 
230000
 
Надходження від штрафів та
фінансових санкцій 
104 000,0
 
104 000,0
 

 
230100

 
Суми, стягнені з винних осіб за
шкоду, заподіяну підприємству,
установі, організації 
700,0

 
700,0

 


 
230200 
Перерахування підприємцями
частки вартості нестандартної
продукції, виготовленої з
дозволу на тимчасове відхилення
від вимог відповідних стандартів
щодо якості продукції, виданого
Державним комітетом України по
стандартизації, метрології і
сертифікації 
1 700,0 
1 700,0 
 
230300
 
Адміністративні штрафи та інші
санкції 
100 000,0
 
100 000,0
 

 
230400

 
Надходження штрафних санкцій за
порушення правил пожежної
безпеки 
1 600,0

 
1 600,0

 


 
240000  Інші неподаткові надходження  8 931 327,7  3 223 680,0 5  707 647,7 
240100

 
Надходження коштів від
реалізації конфіскованого майна
за матеріалами митних органів 
29 000,0

 
29 000,0

 


 
240200 
Надходження коштів від
реалізації товарів та інших
предметів конфіскованих за
матеріалами правоохороних та
інших уповноважених органів 
80 000,0 
80 000,0 
 
240300 
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості
підприємств, організацій та
установ, щодо яких минув строк
позовної давності 
14 000,0 
14 000,0 
 
240500


 
Надходження коштів від
реалізації надлишкового
озброєння, військової та
спеціальної техніки, іншого
майна Збройних Сил України та
інших, утворених згідно з
законодавством військових
формувань 
607 260,0


 
260 000,0


  
241500


 
Пеня за порушення термінів
розрахунків у сфері
зовнішньоекономічної діяльності
та за невиконання зобов'язань 
110 000,0


 
110 000,0


  
240600  Інші надходження  2 631 270,0  2 597 180,0  34 090,0 
240601

 
Відрахування від плати за
транзит природного газу через
територію України 
2 240 000,0

 
2 240 000,0

 


 
240602

 
Збори за послуги, пов'язані з
охороною прав на інтелектуальну
власність 
6 050,0

 


 
6 050,0

 
240603  Інші надходження  78 120,0  78 120,0   
240605


 
Відрахування від суми коштів,
витрачених на рекламу тютюнових
виробів та/або алкогольних
напоїв 
1 000,0


  
1 000,0


 
240606
 
Надходження коштів з рахунків
виборчих фондів 
10 000,0
 
10 000,0
 

 
240611

 
Відрахування від надходжень за
транспортування нафти
магістральними нафтопроводами 
223 000,0

 
223 000,0

 


 
240612

 
Відрахування від плати за
транспортування аміаку через
територію України аміакопроводом 
19 500,0

 
19 500,0

 


 
240614
 
Збір за використання
радіочастотного ресурсу 
22 000,0
 
22 000,0
 

 
240615
 
Надходження до Державного
спеціалізованого фонду
фінансування загальнодержавних
витрат на авіаційну діяльність
та участь України у міжнародних
авіаційних організаціях 
15 000,0
 
3 000,0
 
12 000,0
 
240617  Портовий (адміністративний) збір  15 600,0  1 560,0  14 040,0 
240618
 
Надходження до страхового фонду
безпеки авіації 
1 000,0
 

 
1 000,0
 
240800

 
Відрахування від перевищення
розрахункової величини фонду
оплати праці 
3 500,0

 
3 500,0

 


 
240810


 
Відрахування від перевищення
розрахункової величини фонду
оплати праці на
підприємствах-монополістах 
3 500,0


 
3 500,0


  
241100
 
Доходи від операцій з
кредитування та надання гарантій 
130 289,3
 
130 000,0
 
289,3
 
241102

 
Плата за користування позиками,
наданими за рахунок коштів,
залучених державою 
130 000,0

 
130 000,0

 


 
241103


 
Відсотки за користування
державним пільговим кредитом,
наданим індивідуальним сільським
забудовникам 
100,0


  
100,0


 
241104

 
Відсотки за користування
пільговим довгостроковим
державним кредитом, наданим
молодим сім'ям та одиноким
молодим громадянам на
будівництво (реконструкцію)
житла 
189,3

 


 
189,3

 
241200
 
Власні надходження бюджетних
установ 
3 826 008,4
 
3
 
826 008,4
 
241210
 
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами 
3 807 632,6
 
3
 
807 632,6
 
241220
 
Інші джерела власних надходжень
бюджетних установ 
18 375,8
 

 
18 375,8
 
241400
 
Додаткові збори на виплату
пенсій 
1 500 000,0
 
1
 
500 000,0
 
241401
 
Сплата збору з купівлі-продажу
валюти 
955 000,0
 

 
955 000,0
 
241402


 
Сплата збору з торгівлі
ювелірними виробами із золота
(крім обручок), платини і
дорогоцінного каміння 
6 000,0


  
6 000,0


 
241403
 
Сплата збору при відчуженні
легкових автомобілів 
178 000,0
 

 
178 000,0
 
241404
 
Сплата збору з виробництва та
імпорту тютюнових виробів 
155 000,0
 

 
155 000,0
 
241405
 
Сплата збору з операцій
купівлі-продажу нерухомого майна 
66 000,0
 

 
66 000,0
 
241406
 
Сплата збору з послуг
стільникового рухомого зв'язку 
140 000,0
 

 
140 000,0
 
300000  Доходи від операцій з капіталом  736 990,0  121 000,0  615 990,0 
330000
 
Надходження від продажу землі і
нематеріальних активів 
20 000,0
 
20 000,0
 

 
310000
 
Надходження від продажу
основного капіталу 
51 000,0
 
51 000,0
 

 
310100 
Надходження коштів від
реалізації безхазяйного майна,
майна, що за правом спадкоємства
перейшло у власність держави, та
скарбів 
45 000,0 
45 000,0 
 
310200

 
Надходження коштів від
Державного фонду дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння 
6 000,0

 
6 000,0

 


 
320000
 
Надходження від реалізації
державних запасів товарів 
665 990,0
 
50 000,0
 
615 990,0
 
320100

 
Надходження від реалізації
матеріальних цінностей
державного резерву 
615 990,0

 


 
615 990,0

 
320200


 
Надходження від реалізації
розброньованих матеріальних
цінностей мобілізаційного
резерву 
50 000,0


 
50 000,0


  
400000  Офіційні трансферти  77 200,0    77 200,0 
420000
 
Від урядів зарубіжних країн та
міжнародних організацій 
77 200,0
 

 
77 200,0
 
420100


 
Надходження від секретаріату ООН
за участь українського
контингенту у миротворчих
операціях 
77 200,0


  
77 200,0


 
500000  Цільові фонди  121 400,0    121 400,0 
500700
 
Платежі до Фонду України
соціального захисту інвалідів 
80 000,0
 

 
80 000,0
 
500800

 
Збір за забруднення
навколишнього природного
середовища 
41 400,0

 


 
41 400,0

 

 
Разом доходів (без урахування 42
міжбюджетних трансфертів) 
299 461,7 3
 
3 789 463,7 8
 
509 998,0
 
400000  Офіційні трансферти 3  091 047,8  3 091 047,8   
410101

 
Кошти, що надходять до 3
Державного бюджету з інших
бюджетів 
091 047,8

 
3 091 047,8

 


 
  Всього доходів   45 390 509,5 36  880 511,5 8  509 998,0 

Додаток N 2
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2002 рік"

Фінансування
Державного бюджету України на 2002 рік

(тис. грн.)

Код
 

Найменування 

Всього 
загальний фонд
 
спеціальний фонд
 


 
Загальне
фінансування 
4 182 957,8
 
2 907 803,4
 
1 275 154,4
 
400000
 
Внутрішнє
фінансування 
4 929 318,5
 
4 598 496,3
 
330 822,2
 
401000
 
Довгострокові
зобов'язання 
-1 062 468,0
 
-1 062 468,0
 

 
401200  погашення  -1 062 468,0  -1 062 468,0   
402000
 
Середньострокові
зобов'язання 
240 859,7
 
150 859,7
 
90 000,0
 
402100  випуск  390 000,0  300 000,0  90 000,0 
402200  погашення  -149 140,3  -149 140,3   
403000

 
Короткострокові
зобов'язання та
векселі 
-74 185,4

 
-74 185,4

 


 
403100  випуск  1 282 591,4  1 282 591,4   
403200  погашення  -1 356 776,8  -1 356 776,8   
406000

 
Надходження від
приватизації
державного майна 
5 825 112,2

 
5 584 290,0

 
240 822,2

 
406100


 
Надходження від
приватизації
державного майна
(крім об'єктів,
для яких
передбачено
окремий розподіл
коштів відповідно
до Державної
програми
приватизації на
2000-2002 роки)
та інших
надходжень,
безпосередньо
пов'язаних з
процесом
приватизації та
кредитування
підприємств 
5 750 000,0


 
5 577 500,0


 
172 500,0


 
406200


 
Надходження від
приватизації
об'єктів
незавершеного
будівніцтва,
фінансування яких
здійснювалось
виключно за
рахунок
централізованих
капітальних
вкладень 
4 000,0


 
3 880,0


 
120,0


 

406300
 
Надходження від
приватизації
об'єктів
незавершеного
будівництва, що
споруджувались
відповідно до
Чорнобильської
будівельної
програми 
500,0
 

 
500,0
 
406400


 
Надходження від
приватизації,
отримані від
продажу об'єктів
приватизації, в
тому числі
віднесених
відповідно до
пункту 5
Державної
програми
приватизації на
2000-2002 роки
до об'єктів групи
Ж (крім об'єктів
незавершеного
будівництва), що
виділяються з
балансів
підприємств 
3 000,0


 
2 910,0


 
90,0


 
406500 
Надходження від
приватизації,
отримані від
продажу акцій
відкритих
акціонерних
товариств за
переліком,
визначеним
Кабінетом
Міністрів
України, для
ліквідації
наслідків аварії
на очисних
спорудах міста
Харкова 
37 000,0 
 
37 000,0 
406600

 
Надходження від
приватизації
підприємств, що
належать до
сфери управління
Міністерства
оборони України 
30 612,2

 


 
30 612,2

 
500000
 
Зовнішнє
фінансування 
-746 360,7 -1
 
690 692,9
 
944 332,2
 
501000
 
Довгострокові
зобов'язання 
-746 360,7 -1
 
690 692,9
 
944 332,2
 
501100  випуск 3  339 931,1 1  860 417,6 1  479 513,5 
501200  погашення -4  086 291,8 -3  551 110,5  -535 181,3 

Додаток N 3
до Закону України
"Про Державний бюджет України
на 2002 рік"

Розподіл
видатків Державного бюджету України на 2002 рік

(тис. грн.)

------------------------------------------------------------------------------
| | Загальний фонд
Код | Найменування |-----------------------------------------------------
| | Всього | поточні | з них: |
| | | |-------------------------|
| | | | оплата |комунальні |
| | | | праці |послуги та |
| | | | |енергоносії|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------------------

0110000


 
Управління
справами
Верховної
Ради України 
184 407,9


 
129 688,1


 
53 361,7


 
2 196,8


 
0111000


 
Управління
справами
Верховної
Ради України 
184 407,9


 
129 688,1


 
53 361,7


 
2 196,8


 
0111010 
Здійснення
законотворчої
діяльності
Верховної
Ради України 
107 400,0 
64 553,8 
33 381,1 
 
0111020 
Організаційне,
інформаційно-
аналітичне та
матеріально-
технічне
забезпечення
діяльності
Верховної
Ради України 
23 799,8 
21 495,8 
14 525,0 
 
0111030
 
Організація та
здійснення
офіційних
прийомів
Верховною
Радою України 
1 143,7
 
1 143,7
 

 

 
0111040


 
Візити народних
депутатів
України за
кордон 
4 345,8


 
4 345,8


   
0111050


 
Обслуговування
діяльності
Верховної
Ради України 
21 553,3


 
19 493,3


 
5 252,5


 
2 196,8


 
0111060

 
Створення
автоматизованої
інформаційно-
аналітичної
системи органів
законодавчої
влади 
9 000,0

 
3 340,4

 


 


 
0111070 
Фінансова
підтримка
санаторно-
курортного
комплексу
Управління
справами
Верховної
Ради України 
5 346,0 
5 346,0 
 
 
0111080


 
Висвітлення
діяльності
народних
депутатів
України через
засоби
телебачення і
радіомовлення 
4 219,3


 
3 119,3


 
203,1


  
0111090 
Фінансова
підтримка
видання газети
"Голос України"
та додатків до
неї мовами
національних
меншин, журналу
"Віче" 
6 850,0 
6 850,0 
 
 
0111100 
Капітальний
ремонт
житлового фонду
Верховної
Ради України 
750,0 
 
 
 
0300000

 
Державне
управління
справами 
217 857,8

 
178 190,8

 
54 190,3

 
11 312,5

 
0301000


 
Апарат
Державного
управління
справами 
139 731,6


 
107 869,5


 
34 220,5


 
7 183,9


 
0301010
 
Організаційне,
інформаційно-
аналітичне та
матеріально-
технічне
забезпечення
діяльності
Адміністрації
Президента
України 
27 470,0
 
20 987,3
 
9 354,2
 

 
0301020
 
Організація
та здійснення
офіційних
прийомів
Президентом
України 
5 402,1
 
5 402,1
 

 

 
0301030


 
Обслуговування
діяльності
Президента
України 
33 549,3


 
16 667,8


 
5 629,1


 
2 522,2


 
0301040


 
Візити
Президента
України за
кордон 
3 565,0


 
3 565,0


   
0301050

 
Виготовлення
державних
нагород 
4 000,0

 
4 000,0

 


 


 
0301060


 
Фінансова
підтримка
санаторно-
курортних
закладів
Державного
управління
справами 
11 356,9


 
11 089,4


 
3 192,3


 
2 489,3


 
0301070 
Фундаментальні
дослідження
у сфері
державного
управління 
1 041,4 
1 041,4 
641,1 
 
0301080

 
Фундаментальні
дослідження із
стратегічних
проблем
внутрішньої і
зовнішньої
політики 
5 089,5

 
4 889,5

 
2 711,7

 
57,0

 
0301090 
Прикладні
розробки
у сфері
державного
управління 
395,4 
395,4 
239,1 
 
0301100


 
Прикладні
розробки, що
здійснюються
Національним
університетом
"Києво-
Могилянська
Академія" 
181,2


 
150,8


 
77,3


  
0301110 
Оздоровлення і
відпочинок
дітей в дитячих
оздоровчих
таборах
Державного
управління
справами та
МДЦ "Артек" 
15 250,9 
15 250,9 
285,9 
83,2 
0301120 
Підготовка
кадрів для
гуманітарної
сфери
Національним
університетом
"Києво-
Могилянська
академія" та
Національним
університетом
"Острозька
академія" 
11 228,6 
11 228,6 
5 624,3 
1 091,4 
0301130

 
Підготовка
кадрів,
підвищення
кваліфікації
керівних
працівників,
спеціалістів
державного
управління
Українською
Академією
державного
управління при
Президентові
України 
12 896,9

 
11 896,9

 
5 537,2

 
928,0

 
0301140

 
Збереження
природно-
заповідного
фонду в Азово-
Сивашському
національному
природному
парку та
Кримському
природному
заповіднику 
1 304,4

 
1 304,4

 
928,3

 
12,8

 
0301160 
Створення
автоматизованої
системи
інформаційно-
аналітичного
забезпечення
Адміністрації
Президента
України 
7 000,0 
 
 
 
0302000


 
Рада
національної
безпеки і
оборони України 
7 564,8


 
7 183,4


 
3 429,1


 
195,4


 
0302010 
Інформаційно-
аналітичне
забезпечення
координаційної
діяльності
у сфері
національної
безпеки і
оборони 
2 997,3 
2 817,7 
1 257,0 
 
0302020 
Фундаментальні
дослідження
у сфері
національної
безпеки 
942,4 
820,6 
490,1 
 
0302030 
Прикладні
розробки
у сфері
національної
безпеки 
3 625,1 
3 545,1 
1 682,0 
195,4 
0303000 
Представництво
Президента
України в
Автономній
Республіці Крим 
554,6 
522,6 
218,1 
 
0303010


 
Здійснення
повноважень
постійним
представником
Президента
України в
Автономній
Республіці Крим 
554,6


 
522,6


 
218,1


  
0304000 
Національна
служба
посередництва
і примирення
України 
2 331,6 
2 257,6 
1 108,4 
27,9 
0304010 
Сприяння
врегулюванню
колективних
трудових спорів
(конфліктів) 
2 169,0 
2 095,0 
1 108,4 
27,9 
0304020 
Прикладні
розробки
з питань
посередництва
і примирення
при вирішенні
колективних
трудових спорів
(конфліктів) 
59,3 
59,3 
 
 
0304030


 
Підготовка
та підвищення
кваліфікації
незалежних
посередників
та арбітрів
у вирішенні
трудових спорів 
103,3


 
103,3


   
0306000


 
Національний
комплекс
"Експоцентр
України" 
6 703,5


 
5 703,5


   
0306020

 
Фінансова
підтримка
Державного
камерного
ансамблю
"Київські
солісти" 
778,5

 
778,5

 


 


 
0306030


 
Фінансова
підтримка на
утримання,
ремонт і
облаштування
Палацу мистецтв
"Український
Дім" 
1 000,0


    
0306040

 
Проведення
загально-
державних,
галузевих та
регіональних
виставкових
заходів
Національним
комплексом
"Експоцентр
України" 
425,0

 
425,0

 


 


 
0306050
 
Забезпечення
участі
українських
підприємств у
міжнародних
виставках 
4 500,0
 
4 500,0
 

 

 
0307000


 
Фонд сприяння
місцевому
самоврядуванню
України 
403,4


 
403,4


 
210,0


 
9,8


 
0307010


 
Надання
науково-
методичної та
консультативної
підтримки
розвитку
місцевого
самоврядування 
403,4


 
403,4


 
210,0


 
9,8


 
0308000


 
Державне
лікувально-
оздоровче
управління 
51 568,3


 
45 250,8


 
15 004,2


 
3 895,5


 
0308010 
Стаціонарне
медичне
обслуговування
народних
депутатів
України та
керівного
складу органів
державної влади 
22 539,9 
19 403,7 
7 745,6 
2 705,7 
0308020
 
Надання швидкої
та невідкладної
медичної
допомоги
народним
депутатам
України та
керівному
складу органів
державної влади 
4 332,2
 
3 970,9
 
1 907,9
 
174,3
 
0308030


 
Поліклінічно-
амбулаторне
обслуговування
народних
депутатів та
керівного
складу органів
державної влади 
12 442,5


 
11 622,5


 
4 631,9


 
907,0


 
0308040


 
Державний
санітарно-
епідеміо-
логічний нагляд
в закладах
Державного
лікувально-
оздоровчого
управління та
на об'єктах
органів
державної влади 
681,7


 
681,7


 
332,1


 
76,9


 
0308050 
Фінансова
підтримка
санаторно-
курортних
закладів
Державного
лікувально-
оздоровчого
управління 
8 726,2 
8 726,2 
 
 
0308060

 
Централізована
закупівля
високо-
вартісного
обладнання та
медикаментів
для закладів
Державного
лікувально-
оздоровчого
управління 
2 027,6

 
127,6

 


 


 
0308070
 
Підвищення
кваліфікації
середнього
медичного
персоналу в
системі
Державного
лікувально-
оздоровчого
управління 
16,2
 
16,2
 
11,8
 

 
0308080 
Керівництво
Державним
лікувально-
оздоровчим
управлінням 
802,0 
702,0 
374,9 
31,6 

0309000

 
Державне авіа-
підприємство
"Україна" 
9 000,0

 
9 000,0

 


 


 
0309010 
Перевезення
вищих посадових
осіб держави
авіаційним
транспортом 
9 000,0 
9 000,0 
 
 
0410000
 
Господарське
управління
Секретаріату
Кабінету
Міністрів
України 
88 284,3
 
45 957,5
 
13 092,8
 
194,4
 
0411000


 
Секретаріат
Кабінету
Міністрів
України 
88 284,3


 
45 957,5


 
13 092,8


 
194,4


 
0411010
 
Організаційне,
інформаційно-
аналітичне та
матеріально-
технічне
забезпечення
діяльності
Кабінету
Міністрів
України 
28 925,5
 
24 620,7
 
11 123,6
 

 
0411020


 
Організація та
здійснення
офіційних
прийомів
керівництвом
Кабінету
Міністрів
України 
1 642,4


 
1 642,4


   
0411030 
Обслуговування
діяльності
Кабінету
Міністрів
України 
34 503,2 
8 481,2 
1 969,2 
194,4 
0411040


 
Створення
інтегрованої
телекомуні-
кативної,
інформаційно-
аналітичної
системи Будинку
Уряду 
12 000,0


    
0411050

 
Візити за
кордон урядових
делегацій та
працівників
органів
виконавчої
влади за
рішенням
Кабінету
Міністрів
України 
7 653,2

 
7 653,2

 


 


 
0411060

 
Підвищення
кваліфікації
працівників
Секретаріату
Кабінету
Міністрів
України 
12,0

 
12,0

 


 


 
0411070
 
Фінансова
підтримка газет
"Урядовий
кур'єр" та
"Робітнича
газета" 
3 548,0
 
3 548,0
 

 

 
0600000
 
Верховний суд
України 
23 527,5
 
18 587,5
 
5 428,4
 
323,5
 
0601000

 
Апарат
Верховного
суду України 
23 527,5

 
18 587,5

 
5 428,4

 
323,5

 
0601010


 
Здійснення
правосуддя
Верховним
судом України 
23 467,9


 
18 527,9


 
5 428,4


 
323,5


 
0601020 
Підвищення
кваліфікації
суддів
Верховного
суду України 
59,6 
59,6 
 
 
0700000

 
Вищий
господарський
суд України 
105 018,6

 
57 513,4

 
28 890,0 2

 
276,8

 
0701000

 
Вищий
господарський
суд України 
105 018,6

 
57 513,4

 
28 890,0 2

 
276,8

 
0701010 
Здійснення
правосуддя
Вищим
господарським
судом України 
10 108,5 
7 270,5 
3 383,6 
160,5 
0701020 
Здійснення
правосуддя
місцевими
господарськими
судами 
54 538,8 
32 199,1 
16 950,1 1 
513,5 
0701030 
Прикладні
розробки у
сфері розвитку
господарського
судочинства 
97,4 
97,4 
44,9 
 
0701040
 
Підвищення
кваліфікації
суддів та
спеціалістів
господарських
судів 
90,1
 
90,1
 

 

 
0701050 
Здійснення
правосуддя
апеляційними
господарськими
судами 
40 183,8 
17 856,3 
8 511,4 
602,8 
0800000
 
Конституційний
Суд України 
17 667,0
 
10 907,6
 
3 973,4
 
456,6
 
0801000
 
Конституційний
Суд України 
17 667,0
 
10 907,6
 
3 973,4
 
456,6
 
0801010


 
Забезпечення
конституційної
юрисдикції
в Україні 
12 767,0


 
10 907,6


 
3 973,4


 
456,6


 
0801020
 
Будівництво
адміністра-
тивного
будинку
Конституційного
Суду України 
4 100,0
 

 

 

 
0801030
 
Будівництво
(придбання)
житла для
суддів
Конституційного
Суду України 
800,0
 

 

 

 
0900000

 
Генеральна
прокуратура
України 
170 673,0

 
165 673,0

 
108 519,7 7

 
713,4

 
0901000

 
Генеральна
прокуратура
України 
170 673,0

 
165 673,0

 
108 519,7 7

 
713,4

 
0901010
 
Нагляд органів
прокуратури за
додержанням
законів та
представницькі
функції в суді 
169 952,4
 
164 952,4
 
108 177,2 7
 
620,7
 
0901020


 
Підвищення
кваліфікації
прокурорсько-
слідчих кадрів 
720,6


 
720,6


 
342,5


 
92,7


 
1000000

 
Міністерство
внутрішніх
справ України 
1 690 038,6

 
1 652 703,6

 
1 232 197,5 97

 
923,3

 
1001000


 
Апарат
Міністерства
внутрішніх
справ України 
1 141 738,5


 
1 105 638,5


 
893 087,0 55


 
749,0


 
1001010
 
Керівництво та
управління
діяльністю
органів
внутрішніх
справ 
69 057,0
 
69 057,0
 
39 000,0
 
76,0
 
1001020
 
Забезпечення
виготовлення
документів, що
засвідчують
особу, та їх
видача 
15 000,0
 
15 000,0
 

 

 
1001030
 
Створення
Єдиної
державної
автоматизованої
паспортної
системи 
36 100,0
 

 

 

 
1001040
 
Участь органів
внутрішніх
справ у
боротьбі з
нелегальною
міграцією 
3 000,0
 
3 000,0
 

 

 
1001050

 
Забезпечення
захисту прав
і свобод
громадян,
суспільства і
держави від
протиправних
посягань,
охорона
громадського
порядку 
787 881,8

 
787 881,8

 
699 000,0 40

 
000,0

 
1001060

 
Централізоване
матеріально-
технічне
забезпечення
органів
внутрішніх
справ 
25 515,4

 
25 515,4

 


 


 
1001070
 
Участь органів
внутрішніх
справ у
міжнародних
миротворчих
операціях 
12 362,3
 
12 362,3
 
11 000,0
 

 
1001080 
Підготовка
кадрів для
органів
внутрішніх
справ вищими
закладами
освіти III і
IV рівнів
акредитації 
84 456,0 
84 456,0 
67 000,0 8 
500,0 
1001100


 
Амбулаторне
лікування
працівників,
осіб рядового і
начальницького
складу органів
внутрішніх
справ та
військово-
службовців
внутрішніх
військ 
3 235,0


 
3 235,0


 
1 800,0


 
345,0


 
1001110


 
Стаціонарне
лікування
працівників,
осіб рядового і
начальницького
складу органів
внутрішніх
справ та
військово-
службовців
внутрішніх
військ 
50 784,0


 
50 784,0


 
27 400,0 6


 
000,0


 
1001130

 
Дошкільна
освіта дітей
осіб рядового і
начальницького
складу органів
внутрішніх
справ 
5 441,0

 
5 441,0

 
2 300,0

 
568,0

 
1001140


 
Позашкільна
освіта та
заходи із
позашкільної
роботи з дітьми
працівників,
осіб
рядового та
начальницького
складу органів
внутрішніх
справ 
1 794,0


 
1 794,0


 
475,0


 
260,0


 
1001150


 
Охорона
громадського
порядку на
транспорті 
30 457,0


 
30 457,0


 
30 062,0


  
1001160
 
Забезпечення
заходів
спеціальними
підрозділами
по боротьбі з
організованою
злочинністю
Міністерства
внутрішніх
справ 
1 605,0
 
1 605,0
 

 

 
1001180
 
Забезпечення
особистої
безпеки суддів
і членів їх
сімей, охорони
приміщень суду,
громадського
порядку під час
здійснення
правосуддя 
15 050,0
 
15 050,0
 
15 050,0
 

 
1002000
 
Управління
Державто-
інспекції
Міністерства
внутрішніх
справ України 
29 323,0
 
29 323,0
 
28 713,0
 

 
1002020


 
Забезпечення
безпеки
дорожнього
руху,
реєстрація
та облік
транспортних
засобів 
29 323,0


 
29 323,0


 
28 713,0


  
1003000

 
Головне
управління
внутрішніх
військ
Міністерства
внутрішніх
справ України 
241 279,0

 
241 279,0

 
124 644,8 17

 
884,3

 
1003010


 
Керівництво та
управління
внутрішніми
військами 
16 179,3


 
16 179,3


 
3 596,5


  
1003020

 
Участь
внутрішніх
військ в
охороні
громадського
порядку та
боротьбі із
злочинністю,
конвоювання
арештованих і
засуджених
та охорона
підсудних під
час судових
процесів 
135 162,9

 
135 162,9

 
83 990,4 13

 
654,0

 
1003030


 
Охорона та
оборона
особливо
важливих
державних
об'єктів і
супроводження
перевезення
ядерних
матеріалів по
території
України 
12 476,7


 
12 476,7


 
7 846,0


 
642,1


 
1003040


 
Охорона
дипломатичних
та консульських
представництв
іноземних
держав на
території
України 
8 471,3


 
8 471,3


 
7 816,2


 
240,3


 
1003050

 
Забезпечення
авіаперевезень
внутрішніх
військ у райони
проведення
спеціальних
операцій 
9 151,9

 
9 151,9

 
5 569,0

 
708,2

 
1003060
 
Централізоване
матеріально-
технічне
забезпечення
внутрішніх
військ 
41 654,6
 
41 654,6
 
7 207,1 1
 
607,5
 
1003070 
Підготовка
кадрів для
внутрішніх
військ МВС
України вищими
навчальними
закладами III
і IV рівня
акредитації 
15 178,9 
15 178,9 
7 197,6 
790,5 
1003080
 
Стаціонарне
лікування
військово-
службовців
внутрішніх
військ МВС
України у
власних
медичних
закладах 
3 003,4
 
3 003,4
 
1 422,0
 
241,7
 
1004000


 
Головне
управління
Державної
пожежної
охорони
Міністерства
внутрішніх
справ України 
274 945,1


 
273 710,1


 
185 752,7 24


 
290,0


 
1004010 
Керівництво та
управління
державною
пожежною
охороною 
5 008,4 
4 973,4 
1 217,8 
 
1004020

 
Заходи із
гасіння пожеж
та участь у
ліквідації
наслідків
надзвичайних
ситуацій 
227 019,2

 
226 819,2

 
177 196,4 22

 
410,0

 
1004030

 
Централізоване
матеріально-
технічне
забезпечення
Державної
пожежної
охорони 
27 667,0

 
27 667,0

 


 


 
1004040
 
Підготовка
кадрів для
державної
пожежної
охорони вищими
навчальними
закладами
освіти III та
IV рівнів
акредитації 
13 169,5
 
12 269,5
 
6 017,0 1
 
701,0
 
1004050


 
Дослідження
в галузі
пожежної
безпеки 
2 081,0


 
1 981,0


 
1 321,5


 
179,0


 
1005000


 
Фізкультурно-
спортивне
товариство
"Динамо" 
2 753,0


 
2 753,0


   
1005020 
Розвиток
фізичної
культури і
спорту серед
працівників і
військово-
службовців
правоохоронних
органів 
2 753,0 
2 753,0 
 
 
1100000


 
Міністерство
палива та
енергетики
України 
2 937 543,0


 
2 200 813,0


 
20 748,4 5


 
919,3


 
1101000 
Апарат
Міністерства
палива та
енергетики
України 
10 604,4 
9 104,4 
4 704,0 
316,9 

1101010

 
Загальне
керівництво
та управління
у сфері
паливно-
енергетичного
комплексу 
10 019,4

 
8 519,4

 
4 704,0

 
316,9

 
1101020


 
Розробка
Енергетичної
стратегії
України на
період до
2030 року та
подальшу
перспективу 
585,0


 
585,0


   
1102000


 
Державний
департамент
вугільної
промисловості 
2 652 842,0


 
1 934 842,0


   
1102020
 
Прикладні
розробки
у сфері
розвитку
вугільної
галузі 
5 087,0
 
5 087,0
 

 

 
1102030


 
Державні
науково-
технічні
програми та
наукові
частини
державних
цільових
програм
у сфері
вугільної
промисловості 
1 615,0


 
1 615,0


   
1102040

 
Розробки
найважливіших
новітніх
технологій
у сфері
вугільної
промисловості 
140,0

 
140,0

 


 


 
1102060 
Реструкту-
ризація
вугільної та
торфодобувної
промисловості 
850 000,0 
850 000,0 
 
 
1102080 
Гірничо-
рятувальні
заходи на
вугледобувних
підприємствах 
75 000,0 
75 000,0 
 
 
1102090


 
Державна
підтримка
вугледобувних
підприємств 
850 000,0


 
850 000,0


   
1102100


 
Участь у
будівництві
та технічному
переоснащенні
підприємств
з видобутку
кам'яного
вугілля,
лігніту
(бурого
вугілля)
і торфу 
698 000,0


    
1102110 
Часткове
покриття
витрат на
виплату
заборгованості
шахтарям з
регресних
позовів та
одноразової
допомоги
по втраті
професійної
працездатності 
73 000,0 
73 000,0 
 
 
1102120
 
Охорона праці
та підвищення
техніки
безпеки на
вугледобувних
підприємствах 
80 000,0
 
80 000,0
 

 

 
1102130
 
Участь у
придбанні
високо-
продуктивного
енерго-
зберігаючого
компресорного
обладнання для
оснащення
вугільних шахт 
20 000,0
 

 

 

 
1102600 
Заходи щодо
підвищення
ефективності
вугільної
промисловості 
 
 
 
 
1103000


 
Державний
департамент
електро-
енергетики 
155,0


 
155,0


   
1103020
 
Державні
науково-
технічні
програми та
наукові частини
державних
цільових
програм у сфері
електро-
енергетики 
55,0
 
55,0
 

 

 
1103030
 
Розробки
найважливіших
новітніх
технологій у
сфері електро-
енергетики 
100,0
 
100,0
 

 

 
1104000
 
Державний
департамент
нафтової,
газової та
нафтопереробної
промисловості 
400,0
 
400,0
 

 

 
1104030


 
Державні
науково-
технічні
програми та
наукові частини
державних
цільових
програм у сфері
нафтової,
газової та
нафтопереробної
промисловості 
400,0


 
400,0


   
1105000


 
Державний
департамент
ядерної
енергетики 
273 541,6


 
256 311,6


 
16 044,4


 
5 602,4


 
1105020
 
Розробки
найважливіших
новітніх
технологій
у сфері ядерної
енергетики 
150,0
 
150,0
 

 

 
1105030
 
Спеціалізоване
медичне
обслуговування
працівників
атомної
енергетики і
промисловості
та населення
міст -
супутників 
26 729,5
 
26 729,5
 
13 903,8
 
3 586,0
 
1105040 
Державний
санітарно-
епідеміо-
логічний
нагляд на
об'єктах
атомної
енергетики і
промисловості 
1 956,3 
1 956,3 
1 036,3 
169,1 
1105050


 
Виведення
Чорнобильської
АЕС з
експлуатації 
228 356,5


 
221 356,5


   
1105060


 
Створення
власного
виробництва
ядерного палива 
11 000,0


 
1 000,0


   
1105070
 
Державні
науково-
технічні
програми та
наукові частини
державних
цільових
програм у сфері
ядерної
енергетики 
278,0
 
278,0
 

 

 
1105080


 
Підготовка
фахівців для
підприємств
ядерно-
промислового
комплексу
Севасто-
польським
інститутом
ядерної
енергії та
промисловості 
5 071,3


 
4 841,3


 
1 104,3


 
1 847,3


 
1200000
 
Міністерство
економіки та
з питань
європейської
інтеграції
України 
124 988,8
 
106 850,4
 
25 615,1
 
1 754,1
 
1201000

 
Апарат
Міністерства
економіки та
з питань
європейської
інтеграції
України 
40 911,7

 
40 279,4

 
10 998,1

 
1 047,0

 
1201010


 
Керівництво та
управління
у сфері
загально-
державного
планування і
прогнозування
економіки 
22 761,9


 
22 261,9


 
9 382,8


 
976,3


 
1201020

 
Внески України
до бюджету
ГАТТ/СОТ 
69,0

 
69,0

 


 


 
1201030
 
Забезпечення
двостороннього
співробітництва
України з
іноземними
державами 
2 914,6
 
2 914,6
 

 

 
1201040

 
Презентація
за кордоном
українськими
підприємствами
наукових
розробок та
вітчизняних
товарів на
міжнародних
виставках і
ярмарках 
4 000,0

 
4 000,0

 


 


 
1201050
 
Прикладні
розробки
у сфері
розвитку
економіки і
торгівлі 
4 447,4
 
4 372,8
 
314,6
 
47,0
 
1201060

 
Державні
науково-
технічні
програми та
наукові частини
державних
цільових
програм
загально-
економічного
спрямування 
370,4

 
370,4

 


 


 
1201070
 
Розробки
найважливіших
новітніх
технологій
та фінансова
підтримка
наукових
кадрів у сфері
економіки і
торгівлі 
1 486,2
 
1 486,2
 

 

 
1201080

 
Проведення
науково-
практичних
конференцій
і семінарів
з економічних
проблем 
100,0

 
100,0

 


 


 
1201090


 
Підготовка
кадрів та
підвищення
кваліфікації
в Українській
академії
зовнішньої
торгівлі 
1 132,0


 
1 132,0


 
517,6


  
1201100 
Підвищення
кваліфікації
державних
службовців
у Центрі
перепідготовки
кадрів при
Науково-
дослідному
інституті
економіки та
Вищих курсах
іноземних мов 
241,9 
240,2 
158,0 
13,0 
1201110 
Перепідготовка
управлінських
кадрів
для сфери
підприємництва 
1 000,0 
1 000,0 
 
 
1201120
 
Фінансова
підтримка
журналу
"Економіка
України" та
інформаційно-
аналітичного
бюлетня "Вісник
державних
закупівель" 
63,3
 
63,3
 

 

 
1201130 
Реалізація
повноважень
державного
органу з питань
банкрутства 
988,5 
955,5 
625,1 
10,7 
1201170


 
Забезпечення
участі України
в арбітражних
процесах,
розпочатих
проти держави
іноземними
інвесторами 
1 336,5


 
1 313,5


   
1201600
 
Розвиток
інфраструктури
надання
інформаційних
послуг через
Інтернет 

 

 

 

 
1203000

 
Державна служба
експортного
контролю 
1 133,1

 
1 133,1

 
458,3

 
19,0

 
1203010 
Керівництво та
управління
у сфері
експортного
контролю 
867,1 
867,1 
458,3 
19,0 
1203020
 
Прикладні
розробки
у сфері
розвитку
експортного
контролю 
266,0
 
266,0
 

 

 
1204000


 
Державна
інспекція
по контролю
за цінами 
10 911,0


 
10 503,0


 
6 392,7


 
89,5


 
1204010 
Керівництво та
управління
у сфері
контролю
за цінами 
10 911,0 
10 503,0 
6 392,7 
89,5 
1205000


 
Державний
комітет України
з енерго-
збереження 
26 050,9


 
26 050,9


 
3 044,9


 
61,9


 
1205010


 
Керівництво та
управління у
сфері енерго-
збереження 
4 722,0


 
4 722,0


 
3 044,9


 
61,9


 
1205020
 
Державні
науково-
технічні
програми та
наукові частини
державних
цільових
програм у
сфері енерго-
збереження 
4 030,0
 
4 030,0
 

 

 
1205030
 
Розробки
найважливіших
новітніх
технологій у
сфері енерго-
збереження 
259,8
 
259,8
 

 

 
1205040


 
Міжгалузеві
енерго-
зберігаючі
заходи 
17 039,1


 
17 039,1


   
1206000

 
Державний
комітет України
у справах
будівництва,
архітектури
та житлової
політики 
26 996,7

 
9 898,6

 
2 012,1

 
306,7

 
1206010

 
Керівництво та
управління
у сфері
будівництва,
архітектури
та житлової
політики 
2 034,7

 
2 034,7

 
1 226,4

 
23,0

 
1206020
 
Прикладні
розробки
у сфері
будівництва
та житлової
політики 
2 414,4
 
2 414,4
 

 

 
1206030
 
Прикладні
розробки із
створення нових
будівельних
матеріалів
та виробів 
64,0
 
64,0
 

 

 
1206040


 
Державні
науково-
технічні
програми та
наукові частини
державних
цільових
програм у сфері
розвитку
житлово-
комунального
господарства 
380,0


 
380,0


   
1206050


 
Державні
науково-
технічні
програми та
наукові частини
державних
цільових
програм у сфері
розвитку
промисловості
будівельних
матеріалів 
40,0


 
40,0


   
1206060 
Наукові
розробки із
стандартизації
у сфері
будівництва 
490,0 
490,0 
 
 
1206070
 
Державний
насіннєвий
контроль у
сфері зеленого
будівництва та
квітникарства 
48,3
 
48,3
 
30,8
 
5,9
 
1206080 
Фінансова
підтримка
творчих спілок
у сфері
архітектури 
20,0 
20,0 
 
 
1206090 
Функціонування
Державної
науково-
технічної
бібліотеки 
276,9 
251,3 
79,8 
30,4 
1206100


 
Збереження
архітектурної
спадщини в
заповідниках 
1 931,3


 
1 608,8


 
642,0


 
245,7


 
1206110 
Паспортизація,
інвентаризація
та реставрація
пам'яток
архітектури 
14 194,0 
944,0 
 
 
1206120


 
Розробка схем
та проектних
рішень масового
застосування 
1 262,7


 
1 262,7


   
1206130

 
Збереження
природно-
заповідного
фонду у
Сирецькому
дендро-
логічному парку 
55,4

 
55,4

 
33,1

 
1,7

 
1206140 
Розробки
найважливіших
новітніх
технологій
у сфері
розвитку
житлово-
комунального
господарства
та нових
будівельних
матеріалів
та виробів 
285,0 
285,0 
 
 
1206150
 
Пошук і
впорядкування
поховань жертв
війни та
політичних
репресій 
3 500,0
 

 

 

 
1207000
 
Державний
комітет
стандартизації,
метрології та
сертифікації
України 
18 985,4
 
18 985,4
 
2 709,0
 
180,0
 
1207010
 
Керівництво та
управління
у сфері
стандартизації,
метрології та
сертифікації 
4 882,4
 
4 882,4
 
2 709,0
 
180,0
 
1207020
 
Прикладні
розробки
у сфері
стандартизації,
сертифікації
та метрології 
1 340,0
 
1 340,0
 

 

 
1207030


 
Розробки
найважливіших
новітніх
технологій
у сфері
стандартизації
продукції
і послуг 
300,0


 
300,0


   
1207040
 
Наукові
програми
у сфері
стандартизації,
сертифікації і
еталонної бази 
4 500,0
 
4 500,0
 

 

 
1207050


 
Збереження та
функціонування
національної
еталонної бази 
500,0


 
500,0


   
1207060

 
Створення
служби єдиного
часу 
800,0

 
800,0

 


 


 
1207070

 
Державний
нагляд за
додержанням
стандартів
та державний
метрологічний
нагляд 
2 163,0

 
2 163,0

 


 


 
1207080 
Гармонізація
національних
стандартів з
міжнародними та
європейськими 
4 500,0 
4 500,0 
 
 
1207100 
Виробництво та
розповсюдження
соціальної
рекламної
інформації
про шкоду
тютюнопаління
та вживання
алкогольних напо 
їв 
 
 
 
1400000

 
Міністерство
закордонних
справ України 
656 710,4

 
561 718,1

 
141 102,2

 
10 758,3

 
1401000


 
Апарат
Міністерства
закордонних
справ України 
656 710,4


 
561 718,1


 
141 102,2


 
10 758,3


 
1401010

 
Керівництво та
управління
у сфері
державної
політики щодо
зовнішніх
відносин 
37 135,2

 
14 042,6

 
6 543,4

 
410,0

 

1401020


 
Внески України
до бюджету ООН,
органів і
спеціальних
установ системи
ООН та інших
міжнародних
організацій 
229 000,1


 
229 000,1


   
1401030


 
Функціонування
закордонних
дипломатичних
установ України 
322 707,7


 
302 611,8


 
134 100,0


 
10 136,0


 
1401040

 
Розширення
мережі
власності
України за
кордоном у
вигляді
нерухомого
майна для
потреб
дипломатичних
установ України 
52 373,6

 
569,8

 


 


 
1401050


 
Реалізація
Міністерством
закордонних
справ України
повноважень з
проведення
зовнішньої
політики
України за
кордоном,
організація і
контроль за
діяльністю
закордонних
дипломатичних
установ України 
5 750,0


 
5 750,0


   
1401070

 
Внески до
установ і
організацій СНД 
4 510,2

 
4 510,2

 


 


 
1401080


 
Забезпечення
перебування
в Україні
іноземних
делегацій,
пов'язаних
з офіційними
візитами 
3 000,0


 
3 000,0


   
1401090

 
Виконання
зобов'язань
Уряду щодо
функціонування
науково-
технологічного
центру 
1 200,0

 
1 200,0

 
10,0

 
212,3

 
1401100


 
Підготовка та
підвищення
кваліфікації
кадрів
для сфери
міжнародних
відносин
Дипломатичною
академією
України та на
Вищих курсах
іноземних мов 
880,6


 
880,6


 
448,8


  
1401110

 
Фінансова
підтримка
пропаганди
за кордоном
українського
надбання та
висвітлення
в Україні
діяльності
міжнародних
організацій 
153,0

 
153,0

 


 


 
1700000

 
Державний
комітет
інформаційної
політики,
телебачення і
радіомовлення
України 
137 245,7

 
95 020,0

 
30 470,5

 
6 439,0

 
1701000


 
Апарат
Державного
комітету
інформаційної
політики,
телебачення і
радіомовлення
України 
137 245,7


 
95 020,0


 
30 470,5


 
6 439,0


 
1701010

 
Керівництво та
управління
у сфері
інформаційної
політики,
телебачення і
радіомовлення 
1 943,2

 
1 943,2

 
1 050,0

 
161,1

 
1701020 
Прикладні
розробки у
сфері засобів
масової
інформації 
253,0 
253,0 
 
 
1701040

 
Підвищення
кваліфікації
працівників
засобів масової
інформації в
Укртелерадіо-
інституті 
448,3

 
319,9

 
199,4

 
17,9

 
1701050
 
Фінансова
підтримка
творчих спілок
у сфері засобів
масової
інформації 
161,0
 
161,0
 

 

 
1701060
 
Облік,
комплектування
і зберігання
всієї
друкованої
продукції та
впровадження
стандартів з
видавничої
справи 
878,1
 
878,1
 
427,9
 
113,0
 
1701070 
Інформаційно-
культурне
забезпечення
населення
Криму у
відродженні
та розвитку
культур народів
Криму 
590,8 
370,8 
100,4 
12,0 
1701080 
Виробництво
телерадіо-
програм для
державних
потреб 
100 147,7 
68 770,4 
28 692,8 
6 135,0 
1701090


 
Створення
Національного
супутникового
мовлення 
10 000,0


    
1701100
 
Фінансова
підтримка преси 
1 728,6
 
1 728,6
 

 

 
1701110


 
Видання
книжкової
продукції за
Національною
програмою
випуску
соціально-
значущих видань 
13 850,0


 
13 850,0


   
1701120
 
Зібрання,
обробка та
розповсюдження
офіційної
інформаційної
продукції 
7 245,0
 
6 745,0
 

 

 
1800000


 
Міністерство
культури і
мистецтв
України 
251 036,2


 
202 537,0


 
40 026,4


 
5 848,6


 
1801000 
Апарат
Міністерства
культури і
мистецтв
України 
246 599,6 
200 220,3 
38 779,6 
5 802,4 
1801010


 
Керівництво та
управління у
сфері культури
і мистецтв 
2 580,0


 
2 215,0


 
1 201,2


 
77,0


 
1801020 
Прикладні
розробки у
сфері розвитку
культури і
мистецтва 
853,9 
853,9 
603,8 
2,5 
1801030 
Надання
загальної та
спеціальної
художньої
освіти у
Державній
художній
школі імені
Т.Г. Шевченка 
1 366,8 
1 266,8 
571,5 
189,9 
1801040 
Надання
загальної та
спеціальної
музичної освіти
у загально-
освітніх
спеціалізованих
школах-
інтернатах 
5 915,6 
5 562,6 
3 257,2 
417,3 
1801050

 
Підготовка
кадрів для
сфери хорео-
графічного
мистецтва та
кіновиробництва
вищими
навчальними
закладами I і
II рівнів
акредитації 
1 402,5

 
1 302,5

 
578,2

 
198,9

 
1801060 
Підготовка
кадрів для
сфери культури
і мистецтва
вищими
навчальними
закладами III
і IV рівнів
акредитації 
37 454,3 
36 354,3 
20 711,7 
2 776,5 
1801070
 
Підвищення
кваліфікації
кадрів у сфері
культури і
мистецтва
Державною
академією
керівних кадрів
культури і
мистецтв 
1 092,1
 
1 062,1
 
543,7
 
67,0
 
1801080

 
Методичне
забезпечення
діяльності
навчальних
закладів у
галузі культури
і мистецтва 
170,0

 
95,0

 
54,1

 


 
1801090 
Підготовка
кадрів
акторської
майстерності
для
Національних
мистецьких
та творчих
колективів 
196,2 
196,2 
121,0 
2,6 
1801100

 
Фінансова
підтримка
національних
творчих спілок
у сфері
культури і
мистецтва 
5 209,0

 
5 209,0

 


 


 
1801110


 
Фінансова
підтримка
національних
театрів 
34 749,6


 
29 099,6


   
1801120 
Фінансова
підтримка
національних
та державних
художніх
колективів,
концертних
і циркових
організацій 
41 649,9 
32 749,9 
 
 
1801130


 
Гранти
Президента
України
молодим діячам
мистецтва для
створення
творчих
колективів 
800,0


 
800,0


   
1801140 
Державні та
галузеві премії
і стипендії
за видатні
досягнення
у галузі
культури,
літератури і
мистецтва 
1 480,0 
1 480,0 
 
 
1801150

 
Поповнення
експозицій
музеїв та
репертуарів
театрів і
концертних
організацій 
3 965,0

 
3 965,0

 


 


 
1801160


 
Фінансова
підтримка
гастрольної
діяльності 
1 000,0


 
1 000,0


   
1801170

 
Здійснення
концертно-
мистецьких
та культуро-
логічних
загально-
державних
заходів і
державна
підтримка
регіональних
культурних
ініціатив та
аматорського
мистецтва 
19 132,7

 
19 132,7

 


 


 
1801180
 
Заходи щодо
зміцнення
матеріально-
технічної
бази закладів
культури
системи
Міністерства
культури і
мистецтв 
3 000,0
 

 

 

 
1801190

1801200

 
Бібліотечна
справа
Музейна справа
та виставкова
діяльність 
21 995,3

19 513,3

 
11 370,2

13 157,7

 
4 252,3

4 546,8

 
778,3

675,3

 
1801210


 
Збереження
історико-
культурної
спадщини 
16 315,6


 
6 719,8


 
2 031,6


 
510,6


 
1801220
 
Підготовка
кадрів Дитячою
хореографічною
школою при
Національному
заслуженому
академічному
ансамблі танцю
України
ім. Вірського 
72,5
 
72,5
 
18,2
 

 
1801230 
Фінансова
підтримка
виготовлення і
розповсюдження
кінопродукції 
22 568,0 
22 568,0 
 
 
1801240
 
Функціонування
культурно-
інформаційних
та культурно-
просвітницьких
центрів 
839,3
 
709,5
 
288,3
 
106,5
 
1801250
 
Заходи,
пов'язані
з охороною
пам'яток
історії та
культури 
218,6
 
218,6
 

 

 
1801260 
Заходи з
відтворення
культури
національних
меншин 
657,6 
657,6 
 
 
1801270
 
Заходи щодо
встановлення
культурних
зв'язків з
українською
діаспорою 
174,9
 
174,9
 

 

 
1801290


 
Заходи
Всеукраїнського
товариства
"Просвіта" 
1 500,0


 
1 500,0


   
1801300


 
Фінансова
підтримка
культуро-
логічних видань 
726,9


 
726,9


   
1802000

 
Державна служба
контролю за
переміщенням
культурних
цінностей через
державний
кордон України 
421,4

 
421,4

 
112,6

 
10,0

 
1802010


 
Керівництво та
управління у
сфері контролю
за переміщенням
культурних
цінностей через
державний
кордон України 
221,4


 
221,4


 
112,6


 
10,0


 
1802020


 
Заходи щодо
запобігання
незаконного
переміщення
культурних
цінностей через
державний
кордон України,
сприяння їх
поверненню
державам, яким
вони належали 
200,0


 
200,0


   
1803000 
Комітет з
Національної
премії України
імені Тараса
Шевченка 
459,0 
375,0 
67,2 
 
1803010

 
Конкурсний
відбір та
присудження
Національної
премії України
імені Тараса
Шевченка 
187,2

 
103,2

 
67,2

 


 
1803020

 
Національні
премії імені
Тараса Шевченка
у галузі
культури,
літератури і
мистецтва 
271,8

 
271,8

 


 


 
1804000

 
Академія
мистецтв
України 
3 556,2

 
1 520,3

 
1 067,0

 
36,2

 
1804020

 
Наукова і
організаційна
діяльність
президії
Академії
мистецтв
України 
3 113,6

 
1 113,6

 
923,0

 


 
1804030 
Фундаментальні
дослідження
у сфері
мистецтво-
знавства 
442,6 
406,7 
144,0 
36,2 
2100000
 
Міністерство 2
оборони України 
621 609,2
 
2 612 015,2 1
 
636 787,6
 
262 074,3
 
2101000

 
Апарат 2
Міністерства
оборони України 
553 899,6

 
2 546 305,6 1

 
596 020,1

 
260 000,0

 
2101010 
Керівництво та
військове
управління
Збройними
Силами України 
26 074,1 
26 074,1 
23 126,1 
995,0 
2101020


 
Утримання 1
особового
складу Збройних
Сил України 
385 946,1


 
1 385 946,1 1


 
279 992,5


  
2101030


 
Матеріально-
технічне
забезпечення
бойової,
оперативної
та фізичної
підготовки
військ 
3 300,0


 
3 300,0


   
2101040

 
Верифікаційна
діяльність
за кордоном 
85,0

 
85,0

 


 


 
2101050


 
Тилове
забезпечення
Збройних
Сил України 
414 593,5


 
414 593,5


   
2101060


 
Утримання,
експлуатація,
обслуговування
казарменно-
житлового
фонду,
будівель,
споруд та
об'єктів,
що належать
Збройним
Силам України 
261 705,0


 
261 705,0


  
259 005,0


 
2101070

 
Забезпечення
Збройних
Сил України
зв'язком,
створення
та розвиток
командних
пунктів та
автоматизованих
систем
управління 
40 345,3

 
40 345,3

 


 


 
2101080
 
Медичне
лікування та
обслуговування
особового
складу Збройних
Сил України 
139 497,5
 
139 497,5
 
105 156,2
 

 
2101090
 
Фінансова
підтримка
санаторно-
курортних
закладів та
утримання
реабілітаційних
центрів
Міністерства
оборони 

 

 

 

 
2101100
 
Підготовка
громадян на
посади осіб
офіцерського
складу,
підвищення
кваліфікації та
перепідготовка
офіцерських
кадрів,
початкова
військова
підготовка
молоді 
169 869,0
 
169 869,0
 
155 928,2
 

 
2101110 
Проведення
мобілізаційної
роботи,
забезпечення
діяльності
військкоматів,
організація і
проведення
призову
молодого
поповнення на
військову
службу 
4 000,0 
4 000,0 
 
 
2101120 
Культурно-
виховна робота
з особовим
складом та
членами сімей
військово-
службовців
Збройних
Сил України 
12 772,4 
12 772,4 
9 773,3 
 
2101140


 
Реформування
та розвиток
Збройних
Сил України 
35 000,0


 
35 000,0


   
2101150
 
Закупівля
озброєння та
військової
техніки
Міністерством
оборони України 

 

 

 

 
2101160 
Прикладні
дослідження
у сфері
військової
оборони держави 
 
 
 
 
2101170


 
Відновлення
боєздатності,
утримання,
експлуатація,
ремонт
озброєння та
військової
техніки 
1 000,0


 
1 000,0


   
2101180 
Будівництво і
капітальний
ремонт
військових
об'єктів 
2 400,0 
2 400,0 
 
 
2101190


 
Будівництво
житла для
військово-
службовців 
5 594,0


    
2101200
 
Забезпечення
живучості та
вибухопожежо-
безпеки
арсеналів,
баз і складів
озброєння ракет
і боєприпасів
Збройних
Сил України 
4 600,0
 
4 600,0
 

 

 
2101210

 
Утилізація
звичайних видів
боєприпасів,
непридатних
для подальшого
зберігання та
використання 
3 000,0

 
3 000,0

 


 


 
2101220


 
Ліквідація
наслідків
військової
діяльності     
2101230 
Забезпечення
участі у
міжнародних
миротворчих
операціях 
22 910,5 
22 910,5 
21 762,5 
 
2101240
 
Забезпечення
виконання
міжнародних
угод у
військовій
сфері 
3 313,1
 
3 313,1
 
281,3
 

 
2101250
 
Підготовка
призовників
для Збройних
Сил України
та інших
військових
формувань
Товариством
сприяння
обороні України 
11 606,1
 
11 606,1
 

 

 

2101260

 
Розвиток
авіаційних
видів спорту 
4 288,0

 
2 288,0

 


 


 
2101270

 
Підготовка
курсантів
льотних
спеціалізацій
для Збройних
Сил України
Харківським
аероклубом
Товариства
сприяння
оборони України 
2 000,0

 
2 000,0

 


 


 
2102000 
Головне
управління
розвідки
Міністерства
оборони України 
67 183,5 
65 183,5 
40 421,4 
2 064,5 
2102010 
Розвідувальна
діяльність
у сфері
військової
оборони 
67 183,5 
65 183,5 
40 421,4 
2 064,5 
2103000


 
Національний
координаційний
центр адаптації
військово-
службовців,
звільнених
у запас або
відставку, та
конверсії
колишніх
військових
об'єктів 
526,1


 
526,1


 
346,1


 
9,8


 
2103010


 
Соціальна та
професійна
адаптація
військово-
службовців, що
звільняються
в запас або
відставку 
526,1


 
526,1


 
346,1


 
9,8


 
2200000

 
Міністерство
освіти і науки
України 
2 242 146,7

 
2 048 280,3

 
884 891,9

 
207 764,0

 
2201000


 
Апарат
Міністерства
освіти і науки
України 
2 140 362,2


 
1 950 330,9


 
830 174,4


 
199 375,1


 
2201010


 
Керівництво та
управління
у сфері освіти
і науки 
3 735,0


 
3 735,0


 
2 444,4


 
101,4


 
2201020 
Фундаментальні
дослідження
у вищих
навчальних
закладах 
43 043,6 
41 643,6 
28 350,4 
1 000,0 
2201030


 
Надання грантів
Фондом
фундаментальних
досліджень 
9 000,0


 
9 000,0


   
2201040 
Прикладні
розробки за
напрямами
науково-
технічної
діяльності
вищих
навчальних
закладів 
13 136,8 
12 636,8 
8 589,2 
150,0 
2201050
 
Державні
науково-
технічні
програми
та наукові
частини
державних
цільових
програм з
пріоритетних
напрямів
розвитку
науки і
техніки 
12 278,6
 
12 244,2
 
288,3
 

 
2201060
 
Розробки
найважливіших
новітніх
технологій
науковими
установами 
5 663,1
 
5 663,1
 

 

 
2201070

 
Виконання
зобов'язань
України у сфері
міжнародного
науково-
технічного
співробітництва 
11 000,0

 
11 000,0

 


 


 
2201080


 
Державні
стипендії
в галузі науки
і техніки 
1 000,0


 
1 000,0


   
2201090 
Фінансова
підтримка
розвитку
інфраструктури
науково-
технічної
сфери вищих
навчальних
закладів 
1 299,8 
1 299,8 
 
 
2201100 
Надання
загальної та
поглибленої
освіти з фізики
і математики,
фізкультури
і спорту
загально-
освітніми
спеціалі-
зованими
школами-
інтернатами 
9 136,8 
9 036,8 
3 580,0 
817,4 
2201110 
Надання освіти
у загально-
освітніх школах
соціальної
реабілітації 
8 446,3 
7 666,3 
2 757,4 
1 586,3 
2201120

 
Надання
позашкільної
освіти
державними
позашкільними
навчальними
закладами 
13 871,0

 
13 721,0

 
2 396,9

 
435,0

 
2201130

 
Підготовка
робітничих
кадрів у
професійно-
технічних
навчальних
закладах 
577 991,9

 
573 156,9

 
245 472,9

 
59 502,4

 
2201140 
Підготовка
робітничих
кадрів у
професійно-
технічних
навчальних
закладах
соціальної
реабілітації 
3 691,3 
3 514,8 
1 444,4 
680,7 
2201150
 
Підготовка
кадрів вищими
навчальними
закладами I і
II рівнів
акредитації 
215 392,2
 
213 297,8
 
107 888,2
 
22 921,5
 
2201160
 
Підготовка
кадрів вищими
навчальними
закладами III
і IV рівнів
акредитації 
839 807,1
 
834 790,6
 
395 857,5
 
106 460,4
 
2201170


 
Виготовлення
випускних
документів
про освіту 
33 700,0


 
33 700,0


   
2201180 
Проведення
всеукраїнських
та міжнародних
олімпіад
у сфері освіти 
1 500,0 
1 500,0 
 
 
2201190

 
Інформатизація
загально-
освітніх
навчальних
закладів,
комп'ютеризація
сільських шкіл 
45 000,0

 
2 500,0

 


 


 
2201200
 
Пільговий
проїзд
студентів
і учнів у
залізничному
транспорті 
62 100,0
 
62 100,0
 

 

 
2201210
 
Державне
пільгове
довгострокове
кредитування
на здобуття
освіти 
15 000,0
 

 

 

 
2201220

 
Підготовка
призовників
військово-
технічних
спеціальностей
для Збройних
Сил України у
професійно-
технічних
навчальних
закладах 
1 079,2

 
1 079,2

 
649,2

 


 
2201230


 
Видання,
придбання,
зберігання і
доставка
підручників
і посібників
для студентів
вищих
навчальних
закладів та
учнів загально-
освітніх і
професійно-
технічних
навчальних
закладів 
101 143,9


 
7 950,0


   
2201240 
Методичне
забезпечення
діяльності
навчальних
закладів 
15 529,7 
14 629,7 
4 826,2 
320,0 
2201250
 
Комплексні
заходи з
всебічного
розвитку
української
мови 
25 000,0
 
5 000,0
 

 

 
2201260

 
Амбулаторне
медичне
обслуговування
працівників
Кримської
астрофізичної
обсерваторії 
52,3

 
50,3

 
32,9

 
2,2

 
2201270 
Функціонування
Педагогічного
музею України
та Державного
музею авіації 
551,7 
304,9 
136,0 
65,0 
2201280 
Фінансова
підтримка
науково-
освітянської
преси 
37,5 
37,5 
 
 
2201290 
Дослідження на
антарктичній
станції
"Академік
Вернадський" 
7 541,9 
7 541,9 
289,8 
11,0 
2201300  Спецінформації  1 000,0  1 000,0     
2201310
 
Фізична і
спортивна
підготовка
учнівської та
студентської
молоді 
9 463,4
 
9 339,5
 
1 070,8
 
113,2
 
2201320 
Підвищення
кваліфікації та
перепідготовка
керівних
працівників і
спеціалістів
харчової і
переробної
промисловості 
1 022,1 
1 022,1 
715,2 
41,6 
2201330


 
Фундаментальні
дослідження
в наукових
установах 
23 720,6


 
23 305,4


 
15 132,9


 
1 970,0


 
2201340


 
Фінансова
підтримка
розвитку
інфраструктури
науково-
технічної сфери
наукових
установ 
8 277,9


 
8 277,9


   
2201350


 
Прикладні
розробки в
наукових
установах 
2 680,5


 
2 621,3


 
1 544,6


 
197,0


 
2201360

 
Фінансова
підтримка
технічного
забезпечення
вищих
навчальних
закладів 
503,5

 


 


 


 
2201370

 
Підготовка
фахівців
Національною
юридичною
академією
імені Ярослава
Мудрого 
16 964,5

 
14 964,5

 
6 707,2

 
3 000,0

 
2201380
 
Фінансова
підтримка
інноваційної
діяльності
суб'єктів
підприємництва 

 

 

 

 
 
в тому числі
фінансова
підтримка
виробництва
електронної
промисловості
згідно до
державної
науково-
технологічної
програми
"Образний
комп'ютер" 
 
 
 
 
2201390


 
Повернення
позичок,
наданих
державним
інноваційним
фондом з
моменту його
включення до
Державного
бюджету України
підприємствам і
організаціям
для виконання
ними
інноваційних
проектів     
2202000


 
Державний
департамент
інтелектуальної
власності 
582,5


 
582,5


 
353,8


 
51,9


 
2202010 
Керівництво та
управління
у сфері
інтелектуальної
власності 
582,5 
582,5 
353,8 
51,9 
2202020 
Заходи,
пов'язані
з охороною
інтелектуальної
власності 
 
 
 
 
2203000

 
Академія
педагогічних
наук України 
16 405,7

 
15 343,2

 
9 483,9

 
1 429,0

 
2203020

 
Наукова і
організаційна
діяльність
президії
Академії
педагогічних
наук 
2 434,3

 
2 371,8

 
1 509,5

 
296,8

 
2203030 
Фундаментальні
дослідження
у сфері
педагогічних
наук 
9 765,6 
8 765,6 
5 997,4 
365,5 
2203040 
Прикладні
розробки
у сфері
педагогіки
та психології 
61,8 
61,8 
43,1 
0,5 
2203050
 
Підготовка
наукових кадрів
у системі
Академії
педагогічних
наук 
634,4
 
634,4
 
169,2
 

 
2203060
 
Підвищення
кваліфікації
керівних кадрів
і спеціалістів
у сфері освіти
закладами
післядипломної
освіти III і
IV рівнів
акредитації 
2 063,5
 
2 063,5
 
1 164,4
 
439,0
 
2203070
 
Підготовка та
перепідготовка
робітничих
кадрів і
фахівців
автосервісу
навчально-
науковим
центром
професійно-
технічної
освіти Академії
педагогічних
наук 
1 446,1
 
1 446,1
 
600,3
 
327,2
 
2204000


 
Державна
інспекція
навчальних
закладів 
639,3


 
639,3


 
436,8


  
2204010 
Керівництво та
управління
у сфері
навчальних
закладів 
639,3 
639,3 
436,8 
 
2205000 
Комітет з
державних
премій України
в галузі науки
і техніки 
2 183,4 
2 170,4 
67,2 
 
2205010


 
Присудження
державних
премій в галузі
науки і техніки 
138,4


 
125,4


 
67,2


  
2205020

 
Відзначення
державними
преміями і
державними
стипендіями
в галузі науки
і техніки 
2 045,0

 
2 045,0

 


 


 
2206000 
Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка 
81 973,6 
79 214,0 
44 375,8 
6 908,0 
2206010

 
Фундаментальні
дослідження
у сфері
природничих і
технічних,
гуманітарних і
суспільних наук 
12 943,2

 
12 833,2

 
9 007,8

 


 
2206020

 
Прикладні
розробки
Київського
національного
університету
імені Тараса
Шевченка з
пріоритетних
напрямів
розвитку науки
і техніки 
1 249,9

 
1 219,9

 
840,5

 


 
2206030
 
Державна
підтримка
технічного
оснащення
наукової бази
Київського
національного
університету
імені Тараса
Шевченка 
213,0
 
213,0
 

 

 
2206040
 
Проведення
з'їздів,
симпозіумів,
конференцій і
семінарів
Київським
національним
університетом
імені Тараса
Шевченка 
170,0
 
170,0
 

 

 
2206050

 
Підготовка
кадрів
Київським
національним
університетом
імені Тараса
Шевченка 
67 397,5

 
64 777,9

 
34 527,5

 
6 908,0

 
2300000


 
Міністерство
охорони
здоров'я
України 
1 415 686,4


 
1 155 048,5


 
328 606,7


 
68 505,3


 
2301000 
Апарат
Міністерства
охорони
здоров'я
України 
1 195 327,8 
981 232,2 
250 706,6 
51 619,4 
2301010


 
Керівництво та
управління
у сфері охорони
здоров'я 
5 191,6


 
3 167,6


 
1 722,0


 
133,0


 
2301020
 
Фундаментальні
дослідження
у сфері
профілактичної
та клінічної
медицини 
1 751,6
 
1 751,6
 
1 257,8
 

 
2301030
 
Прикладні
розробки
у сфері
профілактичної
та клінічної
медицини 
8 659,3
 
8 558,9
 
4 714,6
 
313,9
 
2301040

 
Державні
науково-
технічні
програми та
наукові частини
державних
цільових
програм у сфері
профілактичної
та клінічної
медицини 
5 866,4

 
5 866,4

 
1 006,5

 
57,0

 

2301050
 
Розробки
найважливіших
новітніх
технологій та
фінансова
підтримка
підготовки
наукових кадрів
у сфері охорони
здоров'я 
854,1
 
854,1
 
215,1
 
102,3
 
2301060 
Розвиток
наукової
інфраструктури
у сфері охорони
здоров'я 
155,4 
119,4 
 
9,0 
2301070 
Підготовка і
підвищення
кваліфікації
медичних та
фармацевтичних,
наукових та
науково-
педагогічних
кадрів вищими
навчальними
закладами III
і IV рівнів
акредитації 
89 966,7 
89 966,7 
46 798,7 
10 184,4 
2301080


 
Підвищення
кваліфікації
медичних та
фармацевтичних
кадрів та
підготовка
наукових і
науково-
педагогічних
кадрів у сфері
охорони
здоров'я 
17 343,6


 
17 343,6


 
10 502,6


 
2 022,8


 
2301090


 
Методичне
забезпечення
діяльності
медичних
(фарма-
цевтичних)
вищих
навчальних
закладів та
закладів
післядипломної
освіти 
1 103,2


 
103,2


 
75,2


  
2301100


 
Стаціонарне
медичне
обслуговування
працівників
водного
транспорту та
нафтопереробної
промисловості 
15 766,9


 
15 304,4


 
5 744,7


 
1 634,2


 
2301110 
Спеціалізована
медична
допомога
працівникам
окремих галузей 
19 873,8 
19 770,6 
9 166,9 
1 206,8 
2301120

 
Спеціалізована
медична
допомога
психічно хворим
особам, які
потребують
суворого
нагляду, хворим
на проказу та
алергічні
захворювання 
12 798,8

 
12 245,0

 
3 349,8

 
1 700,8

 
2301130

 
Медико-
соціальна
допомога
ветеранам війни
та воїнам-
інтернаціо-
налістам 
11 669,9

 
10 696,4

 
2 725,7

 
1 150,7

 
2301140


 
Спеціалізоване
медичне
обслуговування
осіб, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи 
4 549,3


 
4 100,6


 
1 289,5


 
654,8


 
2301150 
Спеціалізована
медична
допомога дітям
із складною
патологією 
21 651,0 
16 045,6 
5 629,5 
2 626,0  
в тому числі
реконструкція
та капітальний
ремонт 2-х
лікувальних
корпусів
Української
дитячої
спеціалізованої
лікарні
"ОХМАТДИТ"
м. Київ 
5 000,0


    
2301160 
Вузькопрофільна
медична
допомога за
окремими видами
спеціалізації 
1 629,0 
1 405,1 
396,5 
446,7 
2301170

 
Діагностика
і лікування
захворювань із
впровадженням
експеримен-
тальних та
нових медичних
технологій
у клініках
науково-
дослідних
установ та
в вищих
навчальних
медичних
закладах
Міністерства
охорони
здоров'я 
14 314,2

 
13 504,1

 
4 497,8

 
1 354,5

 
2301180


 
Санаторне
лікування
хворих на
туберкульоз 
39 081,7


 
37 269,3


 
9 056,4


 
5 200,0


 
2301190

 
Санаторне
лікування дітей
та підлітків
з соматичними
захворюваннями
(крім
туберкульозу) 
26 544,0

 
25 100,5

 
8 662,1

 
3 334,0

 
2301200

 
Спеціалізована
консультативно-
поліклінічна
допомога, що
надається
науково-
дослідними
установами
Міністерства
охорони
здоров'я 
675,7

 
569,2

 
259,3

 
37,0

 
2301210

 
Амбулаторно-
поліклінічне
медичне
обслуговування
за окремими
видами
спеціалізації 
3 502,0

 
3 430,5

 
1 822,3

 
315,3

 
2301220

 
Виїзна екстрена
консультативна
допомога
населенню,
надання
екстреної
медичної
допомоги при
надзвичайних
ситуаціях та
катастрофах 
968,4

 
918,4

 
280,6

 


 
2301230 
Стоматологічні
послуги
працівникам
водного
транспорту 
2 035,0 
1 893,0 
620,4 
169,9 
2301240 
Надання
стоматологічних
послуг
поліклініками,
які є учбовою
базою вищих
навчальних
медичних
закладів 
3 647,6 
3 551,0 
1 779,7 
187,7 
2301250

 
Державний
санітарно-
епідеміо-
логічний
нагляд та
дезинфекційні
заходи 
218 487,9

 
213 757,9

 
126 392,9

 
18 415,3

 
2301260

 
Заходи по
боротьбі з
епідеміями 
5 000,0

 
5 000,0

 


 


 
2301270


 
Програми і
централізовані
заходи з імуно-
профілактики 
76 409,7


 
76 409,7


   
2301280


 
Централізована
закупівля
кардіостиму-
ляторів,
ендопротезів,
окремих виробів
медичного
призначення 
31 355,0


 
31 355,0


   
2301290


 
Централізована
закупівля
високо-
вартісного
обладнання для
закладів
охорони
здоров'я 
117 650,0


    
2301300
 
Забезпечення
медичних
заходів
програми
"Здоров'я
літніх людей" 
1 565,0
 
1 565,0
 

 

 
2301310 
Централізовані
заходи з
трансплантації
органів
та тканин 
5 692,4 
5 692,4 
 
 
2301330
 
Заходи по
створенню
єдиної
державної
системи
контролю
та обліку
індивідуальних
доз опромінення
населення 
400,0
 

 

 

 
2301340 
Державний
контроль
за якістю
лікарських
засобів 
1 048,8 
1 048,8 
604,5 
111,2 
2301350


 
Організація і
регулювання
діяльності
установ та
окремі програми
і заходи в
системі охорони
здоров'я 
42 058,7


 
13 711,4


 
1 375,9


 
111,3


 
2301360


 
Лікування
громадян
України за
кордоном 
900,0


 
900,0


   
2301370 
Програми і
централізовані
заходи по
боротьбі з
туберкульозом 
100 885,6 
60 383,9 
 
 
2301380 
Програми і
централізовані
заходи з
профілактики та
лікування СНІДу 
15 008,6 
11 746,1 
215,4 
40,0 
2301390 
Централізовані
заходи з
лікування
онкологічно
хворих 
114 650,0 
114 650,0 
 
 
2301400
 
Забезпечення
медичних
заходів
Національної
програми
"Діти України" 
15 683,0
 
14 083,0
 

 

 
2301410 
Функціонування
Державної
наукової
медичної
бібліотеки 
1 880,7 
1 539,2 
434,8 
57,8 
2301420

 
Функціонування
Національного
музею медицини 
294,6

 
294,6

 
109,4

 
43,0

 
2301430 
Централізовані
заходи з
лікування
хворих на
гемофілію 
1 800,0 
1 800,0 
 
 
2301440


 
Забезпечення
медичних
заходів
Національної
програми
"Репродуктивне
здоров'я
2001-2005" 
2 958,6


 
1 760,0


   

2301450

 
Забезпечення
медичних
заходів
Комплексної
програми
"Цукровий
діабет" 
132 000,0

 
132 000,0

 


 


 
 
в тому числі
фінансування
закупівлі
вітчизняних
інсулінів 
117 450,0 
117 450,0 
 
 
2301600 
Заходи з
подолання
епідемії
туберкульозу
та СНІДу 
 
 
 
 
2302000

 
Державний
департамент
з контролю
за якістю,
безпекою та
виробництвом
лікарських
засобів і
виробів
медичного
призначення 
630,7

 
624,7

 
402,0

 
32,0

 
2302010


 
Керівництво та
управління
у сфері
контролю
за якістю,
безпекою та
виробництвом
лікарських
засобів і
виробів
медичного
призначення 
630,7


 
624,7


 
402,0


 
32,0


 
2303000
 
Академія
медичних наук 
209 831,3
 
163 295,0
 
71 747,1
 
16 850,9
 
2303020
 
Фундаментальні
дослідження
у сфері
теоретичної та
клінічної
медицини 
13 160,1
 
13 090,1
 
9 267,8
 
70,0
 
2303030

 
Прикладні
розробки
у сфері
діагностики
і методів
лікування
хвороб 
20 441,0

 
19 743,0

 
12 412,7

 
600,0

 
2303040

 
Державні
науково-
технічні
програми та
наукові частини
державних
цільових
програм у сфері
профілактики
і лікування
хвороб людини 
3 619,6

 
3 154,6

 
1 806,2

 


 
2303050


 
Підготовка
наукових кадрів
Академією
медичних наук 
400,0


 
400,0


   
2303060
 
Діагностика
і лікування
захворювань із
впровадженням
експеримен-
тальних та
нових медичних
технологій
у клініках
науково-
дослідних
установ
Академії
медичних наук 
155 560,6
 
119 512,3
 
46 944,7
 
16 093,6
 


 
в тому числі:
для продовження
досліджень
у Центрі
ендоваскулярної
нейрорентгено-
хірургії 
6 000,0

 


 


 


 


 
Центр
кардіохірургії
немовлят
Інституту
серцево-
судинної
хірургії 
6 000,0

 


 


 


  
Інститут
нейрохірургії
ім. академіка
А.П. Ромаданова 
6 000,0


    
 
Інститут
невідкладної і
відновлювальної
хірургії в
м. Донецьк 
3 000,0 
 
 
 
2303070
 
Спеціалізована
консультативно-
поліклінічна
допомога, що
надається
науково-
дослідними
установами
Академії
медичних наук 
954,4
 
873,0
 
433,7
 
87,3
 
2303080


 
Централізована
закупівля
високо-
вартісного
обладнання та
медикаментів
для клінік
науково-
дослідних
установ
Академії
медичних наук 
13 893,6


 
4 800,0


   
2303090
 
Наукова і
організаційна
діяльність
президії
Академії
медичних наук 
1 802,0
 
1 722,0
 
882,0
 

 
2304000 
Національний
комітет
Товариства
Червоного
Хреста України 
8 233,5 
8 233,5 
5 710,8 
 
2304020 
Фінансова
підтримка служб
Товариства
Червоного
Хреста України
та внесок до
Міжнародної
федерації
Товариств
Червоного
Хреста та
Червоного
Півмісяця 
8 233,5 
8 233,5 
5 710,8 
 
2305000


 
Українська
науково-
виробнича
асоціація по
виробництву
медтехніки і
інструментів
"Укрмедприлад" 
1 600,1


 
1 600,1


   
2305020

 
Державні
науково-
технічні
програми та
наукові частини
державних
цільових
програм у сфері
розробки нових
видів медичного
обладнання 
1 600,1

 
1 600,1

 


 


 
2306000 
Державний
департамент
з питань
діяльності
курортів 
63,0 
63,0 
40,2 
3,0 
2306010


 
Керівництво та
управління
у сфері
реалізації
державної
політики щодо
діяльності
курортів 
63,0


 
63,0


 
40,2


 
3,0


 
2400000 
Міністерство
екології та
природних
ресурсів
України 
664 582,2 
643 293,6 
267 798,2 
94 875,8 
2401000
 
Апарат
Міністерства
екології та
природних
ресурсів
України 
101 028,0
 
96 977,4
 
48 366,7
 
2 395,3
 
2401010

 
Загальне
керівництво
та управління
у сфері
екології та
природних
ресурсів 
5 347,5

 
5 347,5

 
2 956,8

 
180,0

 
2401020


 
Управління та
контроль
у сфері
екології та
природних
ресурсів на
регіональному
рівні 
31 188,6


 
30 042,0


 
18 236,9


 
1 046,0


 
2401030

 
Прикладні
наукові та
науково-
технічні
розробки з
пріоритетних
напрямів
у сфері охорони
навколишнього
природного
середовища 
2 157,7

 
2 157,7

 


 


 
2401040

 
Державні
науково-
технічні
програми та
наукові частини
державних
цільових
програм у сфері
природо-
охоронної
діяльності 
1 537,0

 
1 537,0

 


 


 
2401050 
Прикладні
наукові та
науково-
технічні
розробки з
пріоритетних
напрямів
у сфері гідро-
метеорології 
1 808,2 
1 808,2 
1 162,6 
66,0 
2401070
 
Розробки
найважливіших
новітніх
технологій
у сфері гідро-
метеорології,
фінансова
підтримка
підготовки
наукових кадрів 
26,5
 
26,5
 
5,2
 

 
2401080


 
Державні
науково-
технічні
програми та
наукові частини
державних
цільових
програм у сфері
технічного
переоснащення
системи гідро-
метеорологічних
спостережень,
прогнозування
та досліджень
клімату 
2 018,8


 
2 018,8


   
2401090


 
Підвищення
кваліфікації
кадрів у сфері
екології 
125,9


 
125,9


 
91,7


  
2401100

 
Розвиток
мінерально-
сировинної бази 


 


 


 


 
2401110

 
Розробка
технологій
дегазації
вугільних
пластів з метою
використання
метану 
1 000,0

 
1 000,0

 


 


 
2401120

 
Гідрометеоро-
логічна
діяльність 
34 009,5

 
32 874,5

 
19 976,2

 
935,7

 
2401130 
Загально-
державні
геодезичні та
картографічні
роботи 
3 500,0 
3 500,0 
 
 
2401140

 
Розвиток мережі
споруд для
ведення гідро-
метеорологічних
спостережень
на річках
і водоймах 
1 200,0

 
620,0

 


 


 
2401150


 
Геолого-
екологічні
дослідження
та заходи 
5 630,0


 
5 630,0


   
2401160

 
Заходи із
створення і
збереження
природно-
заповідного
фонду, ведення
кадастрів
тваринного і
рослинного
світу, Червоної
книги 
11 205,4

 
10 096,4

 
5 881,7

 
167,6

 
2401170 
Забезпечення
вимірів речовин
та аналіз проб
під час
проведення
інспекцій
Організацією
по забороні
хімічної зброї 
272,9 
192,9 
55,6 
 
2401180


 
Наукове
забезпечення,
розробка
загально-
державних і
регіональних
програм,
нормативних
документів
у сфері охорони
навколишнього
природного
середовища,
екологічних
нормативів і
стандартів     
2401190
 
Сприяння
екологічній
освіті, випуску
та поширенню
екологічної
інформації 

 

 

 

 
2401200
 
Забезпечення
контролю за
додержанням
вимог природо-
охоронного
законодавства
та здійснення
державної
екологічної
експертизи 

 

 

 

 
2401210


 
Моніторинг
навколишнього
природного
середовища,
створення
систем і банків
екологічної
інформації     
2401220
 
Запобігання та
зниження рівня
забруднення
навколишнього
природного
середовища 

 

 

 

 
2401230
 
Очистка стічних
вод 

 

 

 

 
2401240
 
Міжнародне
співробітництво
у сфері охорони
навколишнього
природного
середовища 

 

 

 

 
2401250 
Поводження з
відходами та
небезпечними
хімічними
речовинами 
 
 
 
 
2401260


 
Формування
національної
екологічної
мережі     
2402000

 
Державна
екологічна
інспекція 
1 521,4

 
1 506,4

 
844,2

 
60,0

 
2402010 
Керівництво та
управління
у сфері
екологічного
контролю 
1 521,4 
1 506,4 
844,2 
60,0 
2403000

 
Державна служба
заповідної
справи 
671,5

 
623,9

 
369,8

 
23,4

 
2403010 
Керівництво та
управління
у сфері
заповідної
справи 
671,5 
623,9 
369,8 
23,4 
2404000 
Державний
комітет
лісового
господарства
України 
118 283,9 
110 819,4 
67 273,9 
1 484,6 
2404010 
Керівництво та
управління
у сфері
лісового
господарства 
2 072,1 
2 052,1 
1 134,0 
87,4 
2404020

 
Фундаментальні
дослідження
у сфері
екологічної
безпеки в
лісовому
господарстві 
151,3

 
151,3

 
110,0

 


 
2404030
 
Прикладні
розробки
у сфері
розвитку
лісового
господарства 
1 373,4
 
1 373,4
 
883,8
 
63,9
 
2404040

 
Фінансова
підтримка
підготовки
наукових
кадрів у сфері
лісового
господарства 
76,2

 
76,2

 
16,0

 
10,7

 
2404050 
Підготовка
кадрів для
лісового
господарства
вищими
навчальними
закладами I і
II рівнів
акредитації 
5 798,8 
5 478,3 
2 849,4 
783,0 
2404060

 
Ведення
лісового
господарства
і мисливства,
охорона і
захист лісів в
держлісфонді 
87 396,1

 
85 096,1

 
58 779,3

 
457,5

 
2404070
 
Створення
захисних
лісових
насаджень та
полезахисних
лісових смуг 
15 065,6
 
10 449,6
 

 

 
2404080


 
Збереження
природно-
заповідного
фонду 
6 350,4


 
6 142,4


 
3 501,4


 
82,1


 
2405000


 
Державний
комітет України
водного
господарства 
332 811,2


 
324 600,3


 
101 308,0


 
90 812,5


 
2405010


 
Керівництво та
управління
у сфері водного
господарства 
1 583,6


 
1 433,6


 
924,0


 
26,4


 
2405020
 
Прикладні
розробки
у сфері
розвитку
водного
господарства 
697,2
 
697,2
 

 

 
2405040 
Підвищення
кваліфікації
кадрів у сфері
водного
господарства 
327,7 
327,7 
239,0 
 
2405050


 
Експлуатація
загально-
державних
і міжгоспо-
дарських
державних
меліоративних
систем 
267 962,7


 
261 901,8


 
100 145,0


 
90 786,1


 
2405060
 
Ведення
водного
кадастру,
паспортизація,
здійснення
радіологічного
та гідро-
хімічного
моніторингу
водних об'єктів
комплексного
призначення,
водогоспо-
дарських систем
міжгалузевого
та сільсько-
господарського
водопостачання 
5 066,0
 
3 066,0
 

 

 
2405070


 
Захист від
шкідливої дії
вод сільських
населених
пунктів і
сільсько-
господарських
угідь 
37 174,0


 
37 174,0


   
2405080
 
Комплексний
протипаводковий
захист в
басейні р. Тиса
у Закарпатській
області 
20 000,0
 
20 000,0
 

 

 
2406000


 
Державний
комітет України
по земельних
ресурсах 
110 095,9


 
108 595,9


 
49 551,6


 
100,0


 
2406010 
Керівництво та
управління
у сфері
земельних
ресурсів 
70 705,3 
69 205,3 
49 551,6 
100,0 

2406020


 
Підвищення
кваліфікації
працівників
Держкомзему 
19,6


 
19,6


   
2406030

 
Проведення
земельної
реформи 
35 641,0

 
35 641,0

 


 


 
2406040

 
Створення
протиерозійних
гідротехнічних
споруд та
рекультивація
порушених
земель 
3 730,0

 
3 730,0

 


 


 
2406600

 
Видача
державних актів
на право
приватної
власності на
землю та їх
реєстрація 


 


 


 


 
2407000 
Державна
комісія
радіаційного
захисту
населення 
170,3 
170,3 
84,0 
 
2407010
 
Керівництво та
управління
у сфері
радіаційного
захисту
населення 
170,3
 
170,3
 
84,0
 

 
2500000 
Міністерство
праці та
соціальної
політики
України 
1 001 085,6 
994 530,3 
35 844,5 
7 729,7 
2501000
 
Апарат
Міністерства
праці та
соціальної
політики
України 
186 391,1
 
181 627,9
 
10 241,6
 
6 556,5
 
2501010 
Керівництво та
управління
у сфері праці
та соціальної
політики 
3 802,8 
3 702,8 
2 066,4 
325,2 
2501020
 
Прикладні
розробки
у сфері
економіки праці
та соціальної
політики 
3 393,2
 
3 363,2
 
1 798,7
 
111,9
 
2501030 
Прикладні
розробки
у сфері
адаптації
сліпих 
130,0 
130,0 
 
 
2501040


 
Державні
науково-
технічні
програми та
наукові частини
державних
цільових
програм у сфері
виробництва
засобів
реабілітації
інвалідів 
324,4


 
324,4


   
2501050

 
Підготовка
кадрів для
галузі
соціального
забезпечення
та соціального
захисту вищими
навчальними
закладами I і
II рівнів
акредитації 
2 952,1

 
2 952,1

 
1 041,3

 
464,9

 
2501060


 
Підвищення
кваліфікації
працівників
органів
соціального
захисту і
соціального
забезпечення 
159,0


 
153,6


 
75,6


 
38,0


 
2501070


 
Спеціалізована
протезно-
ортопедична та
медично-
реабілітаційна
допомога
інвалідам
в клініці
науково-
дослідного
інституту
протезування,
протезо-
будування та
відновлення
працездатності 
2 173,9


 
1 663,9


 
542,4


 
272,5


 
2501080
 
Санаторне
лікування
інвалідів та
ветеранів війни
(крім хворих на
туберкульоз) 
16 668,5
 
16 568,5
 
3 985,4
 
5 059,3
 
2501090
 
Виготовлення
бланків
пенсійних
посвідчень та
посвідчень
ветерана війни 
3 100,0
 
3 100,0
 

 

 
2501100


 
Допомога на
капітальний
ремонт установ
соціального
забезпечення,
що знаходяться
в аварійному
стані 
1 400,0


    
2501110

 
Заходи із
соціального
захисту дітей 
2 000,0

 
2 000,0

 


 


 
2501120

 
Фінансова
підтримка
Українського
товариства
глухих,
Українського
товариства
сліпих, Союзу
організацій
інвалідів
України та
Національної
асамблеї
інвалідів
України 
12 948,0

 
12 948,0

 


 


 
2501130

 
Допомога мало-
забезпеченим
пенсіонерам 
1 640,0

 
1 640,0

 


 


 
2501140


 
Створення та
програмно-
технічне
забезпечення
системи
інформаційно-
аналітичної
підтримки
установ
соціального
забезпечення
населення 
3 345,2


 
768,0


   
2501150


 
Щорічна разова
грошова
допомога
ветеранам війни 
109 049,0


 
109 049,0


   
2501160

 
Довічні
державні
стипендії для
учасників
бойових дій у
період Великої
Вітчизняної
війни та
громадян
України, які
зазнали
переслідувань
за правозахисну
діяльність у
колишньому СРСР 
244,3

 
244,3

 


 


 
2501170


 
Розробка нових
видів
протезів та
обслуговування
інвалідів у
стаціонарах
при протезних
підприємствах 
4 160,7


 
4 120,1


 
731,8


 
284,7


 
2501180 
Соціальний
захист
працівників, що
вивільняються
у зв'язку з
виведенням з
експлуатації
Чорнобильської
АЕС 
12 600,0 
12 600,0 
 
 
2501190

 
Соціологічні
дослідження
у сфері
трудових
відносин та
соціальної
політики 
300,0

 
300,0

 


 


 
2501600 
Розробка та
впровадження
моделей
соціального
інвестування 
6 000,0 
6 000,0 
 
 
2502000


 
Державний
департамент
по нагляду за
охороною праці 
30 498,5


 
30 458,5


 
17 668,7


 
560,0


 
2502010 
Керівництво та
управління у
сфері нагляду
за охороною
праці 
1 122,7 
1 122,7 
715,6 
 
2502020
 
Державний
нагляд за
дотриманням
вимог
нормативних
актів щодо
безпеки і
гігієни праці
та виробничого
середовища 
28 952,9
 
28 912,9
 
16 878,0
 
560,0
 
2502030
 
Підвищення
кваліфікації
кадрів у сфері
охорони праці
та наглядової
діяльності 
102,9
 
102,9
 
75,1
 

 
2502040


 
Прикладні
розробки
у сфері
охорони праці 
320,0


 
320,0


   
2503000
 
Державний
департамент
нагляду за
додержанням
законодавства
про працю 
7 444,5
 
6 550,5
 
4 148,9
 

 
2503010
 
Керівництво та
управління
у сфері нагляду
за додержанням
законодавства
про працю 
7 444,5
 
6 550,5
 
4 148,9
 

 
2504000

 
Державний центр
зайнятості
населення 
40 000,0

 
40 000,0

 


 


 
2504020
 
Участь держави
у наданні
соціальних
послуг та
матеріальному
забезпеченню
безробітних
з числа
незастрахованих
осіб 
40 000,0
 
40 000,0
 

 

 
2504600


 
Перегрупування
трудових
ресурсів
Донбасу     
2505000


 
Державний
комітет України
у справах
ветеранів 
5 814,0


 
4 955,9


 
786,0


 
546,0


 
2505010
 
Керівництво та
управління
у сфері
соціального
захисту
ветеранів 
743,4
 
743,4
 
411,6
 
6,0
 
2505020
 
Санаторне
лікування
ветеранів та
інвалідів
війни, хворих
на туберкульоз 
2 899,6
 
2 041,5
 
374,4
 
540,0
 
2505030

 
Відвідування
військових
поховань та
здійснення
поховань
учасників
бойових дій 
54,0

 
54,0

 


 


 
2505040 
Нагородження
ветеранів війни
неодержаними
державними
нагородами 
360,0 
360,0 
 
 
2505050 
Фінансова
підтримка
громадських
організацій
ветеранів 
1 757,0 
1 757,0 
 
 
2506000


 
Національна
рада
соціального
партнерства 
160,8


 
160,8


 
75,6


  
2506010
 
Узгодження та
вирішення
питань, що
виникають у
соціально-
трудовій сфері 
160,8
 
160,8
 
75,6
 

 
2507000


 
Фонд України
соціального
захисту
інвалідів 
250 258,7


 
250 258,7


 
2 923,7


 
67,2


 
2507020
 
Керівництво та
управління
у сфері
соціального
захисту
інвалідів 
5 421,4
 
5 421,4
 
2 923,7
 
67,2
 
2507030

 
Забезпечення
інвалідів
автомобілями
та іншими
протезно-
ортопедичними
виробами 
169 577,6

 
169 577,6

 


 


 
2507040 
Компенсаційні
виплати
інвалідам на
бензин, ремонт,
техобслуго-
вування
автотранспорту
та транспортне
обслуговування 
16 000,0 
16 000,0 
 
 
2507050


 
Санаторно-
курортне
оздоровлення
інвалідів 
46 243,7


 
46 243,7


   
2507060


 
Встановлення
телефонів
інвалідам I
і II груп 
6 956,0


 
6 956,0


   
2507070


 
Одноразова
матеріальна
допомога
інвалідам 
6 000,0


 
6 000,0


   
2507080 
Соціально-
трудова та
професійна
реабілітація
інвалідів 
60,0 
60,0 
 
 
2508000
 
Пенсійний фонд
України 
480 518,0
 
480 518,0
 

 

 
2508010


 
Відшкодування
на виплату
пенсій
військово-
службовцям
рядового,
сержантського
та
старшинського
складу
строкової
служби 
330 269,0


 
330 269,0


   
2508020
 
Відшкодування
на виплату
пенсій особам,
які працювали
в органах
державної влади 

 

 

 

 
2508030

 
Відшкодування
на виплату
пенсій особам,
які не мають
трудового стажу
для призначення
пенсій 


 


 


 


 
2508040 
Відшкодування
на виплату
надбавок та
підвищень до
пенсій,
призначених
за різними
пенсійними
програмами 
140 012,0 
140 012,0 
 
 
2508050
 
Компенсація
різниці у
пенсійному
забезпеченні
наукових
працівників 

 

 

 

 
2508060 
Додаткові
заходи,
пов'язані з
виплатою
пенсій,
призначених
за різними
пенсійними
програмами 
 
 
 
 
2508070


 
Відшкодування
на виплату
пенсій особам,
вивільненим
у зв'язку із
закриттям
Чорнобильської
АЕС 
10 237,0


 
10 237,0


   
2600000


 
Міністерство
промислової
політики
України 
117 402,7


 
110 279,7


 
3 524,0


 
492,9


 
2601000 
Апарат
Міністерства
промислової
політики
України 
87 084,2 
79 961,2 
3 371,2 
454,2 
2601010
 
Загальне
керівництво
та управління
у сфері
промислової
політики 
9 046,3
 
8 938,3
 
3 284,4
 
413,1
 
2601020


 
Прикладні
розробки
з проблем
розвитку
основних
галузей
обробної
промисловості 
4 151,0


 
4 151,0


   
2601030
 
Розробки
найважливіших
новітніх
технологій
у сфері
промисловості 
2 450,0
 
2 450,0
 

 

 
2601040

 
Проведення
наукових
конференцій,
семінарів і
виставок
у сфері
промисловості 
400,0

 
400,0

 


 


 
2601050
 
Функціонування
Центральної
державної
науково-
технічної
бібліотеки 
227,2
 
212,2
 
70,7
 
30,0
 
2601060


 
Функціонування
Державного
металургійного
музею України 
57,7


 
57,7


 
16,1


 
11,1


 
2601070 
Створення і
впровадження
у виробництво
сучасних видів
цивільної
продукції на
підприємствах
машинобудівного
комплексу 
20 000,0 
20 000,0 
 
 
2601080 
Консервація
виробничих
потужностей
промислових
підприємств 
3 000,0 
3 000,0 
 
 
2601090
 
Реструкту-
ризація
підприємств
з підземного
видобутку
залізної руди 
15 000,0
 
8 000,0
 

 

 
2601100
 
Обов'язкові
природоохоронні
роботи у зоні
діяльності
Яворівського
ДГХП "Сірка",
Стебницького
ДГХП
"Полімінерал",
Роздільського
ДГХП "Сірка",
ДП "Подорож-
нянський
рудник" 
10 000,0
 
10 000,0
 

 

 
2601110

 
Заходи
спеціального
призначення
підприємств та
організацій
оборонного
комплексу 
10 000,0

 
10 000,0

 


 


 
2601120


 
Часткове
покриття витрат
на виплату
заборгованості
гірникам з
регресних
позовів та
одноразової
допомоги
по втраті
професійної
працездатності 
2 000,0


 
2 000,0


   

2601130 
Державні
науково-
технічні
програми та
наукові частини
державних
цільових
програм у сфері
промисловості 
5 352,0 
5 352,0 
 
 
2601140

 
Наукові
розробки
у сфері
стандартизації
та сертифікації
промислової
продукції 
400,0

 
400,0

 


 


 
2601150 
Фінансова
підтримка
вітчизняного
виробника
калійних добрив 
5 000,0 
5 000,0 
 
 
2602000
 
Державний
департамент
тракторного і
сільсько-
господарського
машинобудування 
30 318,5
 
30 318,5
 
152,8
 
38,7
 
2602010

 
Керівництво та
управління
у сфері
тракторного і
сільсько-
господарського
машинобудування 
318,5

 
318,5

 
152,8

 
38,7

 
2602020

 
Фінансова
підтримка
вітчизняного
машинобудування
для агро-
промислового
комплексу 
30 000,0

 
30 000,0

 


 


 
2800000


 
Міністерство
аграрної
політики
України 
1 163 705,3


 
1 120 996,5


 
352 356,3


 
44 888,3


 
2801000 
Апарат
Міністерства
аграрної
політики
України 
816 151,0 
775 420,6 
188 188,2 
31 964,2 
2801010
 
Загальне
керівництво
та управління
у сфері агро-
промислового
комплексу 
10 276,5
 
6 776,5
 
2 814,0
 
408,7
 
2801020 
Фундаментальні
дослідження
Національного
аграрного
університету
у сфері
сільсько-
господарських
наук 
634,1 
614,1 
418,9 
 
2801030
 
Прикладні
розробки у
сфері розвитку
сільсько-
господарського
виробництва 
7 098,8
 
7 098,8
 
1 250,0
 

 
2801040 
Прикладні
розробки
Національного
аграрного
університету
у сфері
сільсько-
господарських
наук 
3 094,9 
2 994,9 
1 906,0 
7,0 
2801050


 
Розробки
найважливіших
новітніх
технологій
у сфері
розвитку агро-
промислового
комплексу,
фінансова
підтримка
підготовки
наукових кадрів 
1 373,0


 
1 373,0


   
2801060


 
Наукові
розробки
у сфері
стандартизації
та сертифікації
сільсько-
господарської
продукції 
1 450,1


 
1 450,1


   
2801070

 
Оздоровлення та
відпочинок
дітей
працівників
агро-
промислового
комплексу 
4 745,0

 
4 745,0

 
2 850,0

 
203,0

 
2801080
 
Підготовка
кадрів для
агро-
промислового
комплексу
вищими
навчальними
закладами I і
II рівнів
акредитації 
86 185,1
 
85 065,1
 
43 066,9
 
12 335,6
 
2801090 
Підготовка
кадрів для
агро-
промислового
комплексу
вищими
навчальними
закладами I і
II рівнів
акредитації
Національного
аграрного
університету 
7 415,5 
7 200,5 
3 217,1 
1 337,0 
2801100
 
Підготовка
кадрів для
агро-
промислового
комплексу
вищими
навчальними
закладами III
і IV рівнів
акредитації 
93 689,8
 
92 879,8
 
47 595,9
 
9 000,0
 
2801110


 
Підготовка
кадрів для
агро-
промислового
комплексу
Національним
аграрним
університетом 
36 822,3


 
30 338,9


 
15 659,1


 
3 109,8


 
2801120
 
Підвищення
кваліфікації
кадрів агро-
промислового
комплексу
у закладах
післядипломної
освіти III і
IV рівнів
акредитації 
1 086,3
 
1 086,3
 
792,4
 

 
2801130


 
Підготовка,
перепідготовка
та підвищення
кваліфікації
робітничих
кадрів агро-
промислового
комплексу 
4 250,0


 
4 250,0


 
2 700,0


 
458,6


 
2801140


 
Підвищення
кваліфікації
кадрів агро-
промислового
комплексу
закладами
післядипломної
освіти 
1 583,9


 
1 583,9


 
984,4


 
154,0


 
2801150

 
Культурно-
освітня
діяльність для
працівників
агро-
промислового
комплексу 
1 714,7

 
1 714,7

 
1 249,8

 


 
2801160
 
Державне
пільгове
кредитування
індивідуальних
сільських
забудовників 
19 500,0
 

 

 

 
2801170

 
Докорінне
поліпшення
земель
підприємств
агро-
промислового
комплексу 
4 000,0

 
4 000,0

 


 


 
2801180
 
Агрохімічна
паспортизація
земель
сільсько-
господарського
призначення 
2 000,0
 
2 000,0
 

 

 
2801190

 
Селекція в
тваринництві та
птахівництві на
підприємствах
агро-
промислового
комплексу 
58 500,0

 
58 500,0

 


 


 
2801200

 
Заходи по
боротьбі з
шкідниками та
хворобами
сільсько-
господарських
рослин 
2 000,0

 
2 000,0

 


 


 
2801210
 
Фінансова
підтримка
виробництва
продукції
тваринництва
та рослинництва 
103 500,0
 
103 500,0
 

 

 
2801220


 
Селекція в
рослинництві
та сорто-
випробування 
42 500,0


 
42 500,0


   
2801230 
Фінансова
підтримка
селянських
(фермерських)
господарств 
10 000,0 
2 000,0 
 
 
2801240

 
Фінансова
підтримка
підприємств
агро-
промислового
комплексу
через механізм
здешевлення
кредитів
комерційних
банків 
150 000,0

 
150 000,0

 


 


 
2801250
 
Погашення
заборгованості
із закупівлі
сільсько-
господарської
продукції за
державним
замовленням
(контрактом)
1994-1997 рр. 

 

 

 

 
2801260

 
Заходи з
охорони і
захисту,
раціонального
використання
лісів, наданих
в постійне
користування
агро-
промисловим
підприємствам 
9 528,3

 
9 528,3

 
4 772,0

 
90,0

 
2801270

 
Розробка
зразків техніки
для сільського
господарства,
харчової та
переробної
промисловості 
2 000,0

 
2 000,0

 


 


 
2801280 
Фінансова
підтримка агро-
промислових
підприємств,
що знаходяться
в особливо
складних
кліматичних
умовах 
5 000,0 
5 000,0 
 
 
2801290

 
Проведення
державних
виставкових
заходів у
сфері агро-
промислового
комплексу 
1 500,0

 
1 500,0

 


 


 
2801300 
Розвиток
комунального
господарства
у сільській
місцевості 
16 000,0 
16 000,0 
 
 
2801310

 
Організація і
регулювання
діяльності
установ в
системі агро-
промислового
комплексу 
67 629,4

 
66 847,4

 
43 709,9

 
3 500,5

 
2801320

 
Дослідження і
експери-
ментальні
розробки в
системі агро-
промислового
комплексу 
23 486,9

 
23 286,9

 
15 201,8

 
1 360,0

 
2801330
 
Створення і
забезпечення
страхового
запасу елітного
та сортового
насіння 
10 000,0
 
10 000,0
 

 

 
2801340 
Запобігання
розповсюдженню
збудників
інфекційних
хвороб тварин 
6 053,0 
6 053,0 
 
 
2801350
 
Закладення і
нагляд за
молодими
садами,
виноградниками
та ягідниками 

 

 

 

 
2801360
 
Державні
науково-
технічні
програми та
наукові частини
державних
цільових
програм у сфері
сільського
господарства 
1 533,4
 
1 533,4
 

 

 
2801380


 
Повернення
бюджетних
позичок,
наданих на
закупівлю
сільсько-
господарської
продукції за
державним
замовленням
(контрактом)
1994-1997 років     
2801400
 
Повернення
кредитів,
наданих
селянським
(фермерським)
господарствам 

 

 

 

 
2801410

 
Повернення
коштів,
наданих для
кредитування
індивідуальних
сільських
забудовників 


 


 


 


 
2801430 
Часткова
компенсація
вартості
складної
сільсько-
господарської
техніки
вітчизняного
виробництва 
20 000,0 
20 000,0 
 
 
2802000


 
Державний
департамент
ветеринарної
медицини 
191 721,1


 
191 521,1


 
96 030,4


 
3 511,0


 
2802010 
Керівництво та
управління
у сфері
ветеринарної
медицини 
324,1 
324,1 
184,9 
11,0 
2802020

 
Проти-
епізоотичні
заходи та
участь у
Міжнародному
протиепізоо-
тичному бюро 
52 447,0

 
52 447,0

 


 


 
2802030

 
Організація і
регулювання
діяльності
установ в
системі
ветеринарної
медицини 
138 950,0

 
138 750,0

 
95 845,5

 
3 500,0

 
2803000

 
Державний
департамент
продовольства 
2 148,3

 
2 130,3

 
1 171,0

 
73,3

 
2803010


 
Керівництво та
управління
у сфері
продовольства 
773,5


 
773,5


 
434,2


 
27,3


 
2803020

 
Державні
науково-
технічні
програми та
наукові частини
державних
цільових
програм у сфері
розвитку
харчової
промисловості 
68,4

 
68,4

 


 


 
2803030

 
Оздоровлення та
відпочинок
дітей
працівників
харчової та
переробної
промисловості 
540,0

 
540,0

 
230,0

 
46,0

 
2803040

 
Функціонування
культурно-
освітніх
закладів
Державного
департаменту
продовольства 
618,4

 
618,4

 
450,7

 


 
2803050 
Методично-
бібліотечне
забезпечення
переробної
промисловості 
148,0 
130,0 
56,1 
 
2804000


 
Державний
департамент
рибного
господарства 
43 426,9


 
41 873,5


 
13 344,2


 
2 767,7


 
2804010


 
Керівництво та
управління
у сфері рибного
господарства 
732,3


 
732,3


 
434,2


 
25,8


 
2804020

 
Фундаментальні
дослідження
у сфері
океанології та
використання
морських
ресурсів 
1 766,4

 
1 766,4

 


 


 
2804030


 
Прикладні
розробки
у сфері рибного
господарства 
1 815,4


 
1 815,4


   
2804040 
Підготовка
кадрів для
рибного
господарства
вищими
навчальними
закладами I і
II рівнів
акредитації 
3 015,3 
2 940,3 
1 420,3 
528,7 
2804050 
Підготовка
кадрів для
сфери рибного
господарства
вищими
навчальними
закладами III
і IV рівнів
акредитації 
2 829,4 
2 740,0 
1 259,8 
692,0 
2804060
 
Забезпечення
проведення
виробничої
практики
студентів вищих
навчальних
закладів на
учбовому
вітрильному
судні 
567,0
 
378,0
 
202,8
 

 
2804070 
Відтворення та
охорона водних
живих ресурсів
і регулювання
рибальства 
31 364,0 
30 164,0 
10 027,1 
1 521,2 
2804080

 
Селекція у
рибному
господарстві 
1 337,1

 
1 337,1

 


 


 
2804090 
Участь у
міжнародних
морських
риболовних
організаціях 
 
 
 
 
2805000

 
Українська
академія
аграрних наук 
106 139,0

 
106 032,0

 
53 622,5

 
6 572,1

 
2805020
 
Наукова і
організаційна
діяльність
президії
Української
академії
аграрних наук
та розвиток
інфраструктури
академії 
4 251,4
 
4 251,4
 
2 428,3
 
310,7
 
2805030 
Фундаментальні
дослідження
у сфері
природничих і
технічних наук 
53 184,2 
53 184,2 
31 011,7 
4 226,3 
2805040


 
Прикладні
розробки
Української
академії
аграрних наук у
сфері сільсько-
господарських
наук 
28 865,7


 
28 865,7


 
18 452,2


 
1 822,1


 
2805050


 
Державні
науково-
технічні
програми та
наукові частини
державних
цільових
програм у сфері
розвитку
сільсько-
господарського
виробництва та
застосування
нових
технологій у
рослинництві 
137,5


 
137,5


 
46,0


 
8,0


 
2805060

 
Фінансова
підтримка
технічного
забезпечення
наукових
установ та
підготовки
наукових
кадрів агро-
промислового
комплексу 
4 629,9

 
4 629,9

 
874,6

 
50,3

 
2805070 
Докорінне
поліпшення
земель науково-
дослідних
господарств 
200,0 
200,0 
 
 
2805080
 
Селекція у
тваринництві
та птахівництві
в науково-
дослідних
господарствах 
5 500,0
 
5 500,0
 

 

 
2805090

 
Селекція
сільсько-
господарських
культур
в ланках
первинного
рослинництва 
7 500,0

 
7 500,0

 


 


 
2805100

 
Збереження
природно-
заповідного
фонду в
біосферному
заповіднику
"Асканія-Нова" 
1 870,3

 
1 763,3

 
809,7

 
154,7

 
2806000


 
Національна
акціонерна
компанія
"Украгролізинг"     
2806020


 
Заходи по
операціях
фінансового
лізингу
вітчизняної
сільсько-
господарської
техніки     
2806030
 
Повернення
коштів, в
частині
відшкодування
вартості
сільсько-
господарської
техніки,
переданої
суб'єктам
господарювання
на умовах
фінансового
лізингу 

 

 

 

 
2806040

 
Придбання
сільсько-
господарської
техніки
на умовах
фінансового
лізингу та
заходи по
операціях
фінансового
лізингу 


 


 


 


 
2806050

 
Кошти, що
надійдуть в
рахунок
погашення
заборгованості
за кредитами,
залученими
державою або
під державні
гарантії і
наданими для
закупівлі
сільсько-
господарської
техніки
іноземного
виробництва,
переданої
сільгосп-
виробникам
та іншим
суб'єктами
господарювання 


 


 


 


 
2807000


 
Фізкультурно-
спортивне
товариство
"Колос" 
4 119,0


 
4 019,0


   
2807020
 
Розвиток
фізичної
культури і
спорту серед
сільського
населення 
4 119,0
 
4 019,0
 

 

 
3000000


 
Державний
комітет
статистики
України 
136 662,3


 
130 262,3


 
77 493,7


 
2 344,3


 
3001000 
Апарат
Державного
комітету
статистики
України 
136 662,3 
130 262,3 
77 493,7 
2 344,3 
3001010


 
Керівництво та
управління
у сфері
статистики 
90 075,8


 
90 075,8


 
61 086,3


 
2 320,9


 
3001020

 
Статистичні
спостереження
та переписи 
41 353,8

 
35 753,8

 
15 800,0

 


 
3001030

 
Обстеження умов
життя домо-
господарств 
960,0

 
960,0

 


 


 
3001040 
Фундаментальні
дослідження
у сфері
державної
статистики 
1 035,6 
1 035,6 
603,3 
23,4 
3001050


 
Державні
науково-
технічні
програми та
наукові
частини
державних
цільових
програм у сфері
реформування
державної
статистики 
2 197,0


 
2 197,0


   
3001060
 
Підвищення
кваліфікації
працівників
органів
державної
статистики 
20,4
 
20,4
 

 

 
3001070


 
Створення та
розвиток
інтегрованої
інформаційно-
аналітичної
системи
державної
статистики 
1 000,0


 
200,0


   
3001080

 
Фінансова
підтримка
підготовки
наукових
кадрів у сфері
державної
статистики 
19,7

 
19,7

 
4,1

 


 
3001600

 
Реформування
державної
статистики 


 


 


 


 
3100000

 
Міністерство
транспорту
України 
190 783,7

 
180 560,1

 
86 648,6

 
21 028,9

 
3101000


 
Апарат
Міністерства
транспорту
України 
20 416,2


 
20 282,2


 
9 063,9


 
2 191,0


 
3101010 
Загальне
керівництво
та управління
у сфері
транспорту 
3 144,3 
3 010,3 
1 419,6 
131,0 
3101020
 
Прикладні
розробки
у сфері
функціонування
транспортної
системи 
991,3
 
991,3
 

 

 
3101030


 
Державні
науково-
технічні
програми та
наукові частини
державних
цільових
програм у сфері
розвитку
національної
транспортної
мережі 
874,0


 
874,0


   
3101040

 
Розробки
найважливіших
новітніх
технологій
у сфері
транспортного
комплексу 
70,0

 
70,0

 


 


 
3101050
 
Підготовка
кадрів для
сфери
автомобільного
транспорту
вищими
навчальними
закладами I і
II рівнів
акредитації 
686,7
 
686,7
 
416,8
 
43,6
 
3101060
 
Підготовка
кадрів для
сфери
залізничного
транспорту
вищими
навчальними
закладами III
і IV рівнів
акредитації 
14 188,1
 
14 188,1
 
6 972,2
 
2 016,4
 
3101080
 
Культурно-
освітня
діяльність для
працівників
транспортної
галузі 
350,3
 
350,3
 
255,3
 

 
3101090


 
Підвищення
кваліфікації
державних
службовців
п'ятої-сьомої
категорій
у сфері
транспорту 
111,5


 
111,5


   
3102000


 
Державний
департамент
автомобільного
транспорту 
501,9


 
501,9


 
241,2


  
3102010 
Керівництво та
управління
у сфері
автомобільного
транспорту 
501,9 
501,9 
241,2 
 
3103000 
Державний
департамент
морського і
річкового
транспорту 
23 984,0 
23 984,0 
 
 
3103010
 
Керівництво та
управління
у сфері
морського і
річкового
транспорту 

 

 

 

 
3103020
 
Навігаційно-
гідрографічне
забезпечення
безпеки
мореплавства
у водах України 
9 234,0
 
9 234,0
 

 

 
3103030


 
Підтримка
експлуатаційно
безпечного
стану
внутрішніх
водних шляхів
та судноплавних
шлюзів 
14 750,0


 
14 750,0


   
3104000


 
Державна
адміністрація
залізничного
транспорту 
141 256,7


 
131 167,1


 
75 018,7


 
18 501,4


 
3104020
 
Підготовка
кадрів для
сфери
залізничного
транспорту
вищими
навчальними
закладами I і
II рівнів
акредитації 
7 325,9
 
7 325,9
 
3 768,1
 
623,8
 
3104030
 
Методичне
забезпечення
діяльності
вищих
навчальних
закладів
Державної
адміністрації
залізничного
транспорту 
83,4
 
83,4
 
55,2
 
3,7
 
3104040

 
Стаціонарне
медичне
обслуговування
працівників та
пасажирів
залізничного
транспорту 
111 797,8

 
111 712,2

 
63 970,6

 
16 515,1

 
3104050


 
Створення
банків крові
та її
компонентів
для лікування
працівників
залізничного
транспорту 
1 293,9


 
1 293,9


 
728,9


 
97,5


 
3104060

 
Амбулаторно-
поліклінічне
обслуговування
працівників та
пасажирів
залізничного
транспорту 
10 755,7

 
10 751,7

 
6 495,9

 
1 261,3

 
3104070


 
Придбання
вітчизняних
вагонів для
Укрзалізниці 
10 000,0


    
3105000


 
Державний
департамент
авіаційного
транспорту 
2 034,7


 
2 034,7


 
1 232,8


  
3105010 
Керівництво та
управління
у сфері
авіаційного
транспорту 
 
 
 
 
3105020
 
Стаціонарне
медичне
обслуговування
та сертифікація
льотно-
диспетчерського
складу
працівників
авіаційного
транспорту 
662,1
 
662,1
 
377,9
 

 
3105030
 
Передпольотний
та передзмінний
контроль
льотно-
диспетчерського
складу
працівників
авіаційного
транспорту
та надання
первинної
медичної
допомоги
пасажирам 
1 372,6
 
1 372,6
 
854,9
 

 
3105040
 
Страховий фонд
безпеки авіації 

 

 

 

 
3106000

 
Державна служба
автомобільних
доріг України 
2 590,2

 
2 590,2

 
1 092,0

 
336,5

 
3106010


 
Керівництво та
управління
у сфері
будівництва,
ремонту та
утримання
автомобільних
доріг 
2 590,2


 
2 590,2


 
1 092,0


 
336,5


 
3106020
 
Розвиток мережі
і утримання
автомобільних
доріг
загального
користування 

 

 

 

 
3200000
 
Міністерство
України
з питань
надзвичайних
ситуацій та у
справах захисту
населення від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи 
2 299 960,0
 
2 182 183,3
 
59 339,5
 
7 024,8
 
3201000

 
Апарат
Міністерства
України
з питань
надзвичайних
ситуацій та у
справах захисту
населення від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи 
2 164 327,6

 
2 048 189,6

 
52 964,3

 
6 462,4

 

3201010

 
Керівництво та
управління
у сфері
надзвичайних
ситуацій та
соціального
захисту
населення від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи 
6 883,3

 
6 583,3

 
3 630,0

 
226,0

 
3201020

 
Розробки
найважливіших
новітніх
технологій
у сфері
попередження
надзвичайних
ситуацій
кліматичного
і технічного
походження 
60,0

 
60,0

 


 


 
3201030 
Доплати за
роботу на
радіоактивно
забруднених
територіях,
збереження
заробітної
плати при
переведенні
на нижче-
оплачувану
роботу та у
зв'язку з
відселенням,
виплати
підвищених
стипендій
та надання
додаткової
відпустки
громадянам,
які постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи 
126 639,0 
126 639,0 
 
 
3201040
 
Компенсація
сім'ям з дітьми
та видатки на
безплатне
харчування
дітей, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи 
293 152,0
 
293 152,0
 

 

 
3201050


 
Щомісячна
грошова
допомога у
зв'язку з
обмеженням
споживання
продуктів
харчування
місцевого
виробництва
та компенсації
за пільгове
забезпечення
продуктами
харчування
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи 
289 200,0


 
289 200,0


   
3201060

 
Пільги на
житлово-
комунальні
послуги,
придбання
палива
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи 
44 609,0

 
44 609,0

 


 


 
3201070 
Пільги на
користування
транспортом
та зв'язком
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи 
64 937,0 
64 937,0 
 
 
3201080


 
Пільги на
медичне
обслуговування
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи 
60 871,0


 
60 871,0


   
3201090 
Компенсації за
втрачене майно
та оплата
витрат у
зв'язку з
переїздом на
нове місце
проживання
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи 
8 000,0 
8 000,0 
 
 
3201100 
Компенсації за
шкоду,
заподіяну
здоров'ю та
допомоги на
оздоровлення,
у випадку
звільнення
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи 
6 440,0 
6 440,0 
 
 
3201110
 
Оздоровлення
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи 
155 500,0
 
155 500,0
 

 

 
3201120 
Допомога по
тимчасовій
непраце-
здатності
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи 
8 000,0 
8 000,0 
 
 
3201130

 
Інформування
громадськості
з питань
ліквідації
наслідків
Чорнобильської
катастрофи 
2 000,0

 
2 000,0

 


 


 
3201140 
Пенсійне
забезпечення
осіб, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи,
віднесених до
категорії I 
234 194,8 
234 194,8 
 
 
3201150


 
Відшкодування
на виплату
пенсій особам,
які постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи,
віднесеним до
категорій II,
III і IV та
непрацездатним
пенсіонерам,
які проживають
у зонах
радіоактивного
забруднення 
345 001,2


 
345 001,2


   
3201170
 
Компенсація за
втрату
годувальника
та допомога на
поховання
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи 
4 007,0
 
4 007,0
 

 

 
3201180
 
Внесок України
до
Чорнобильського
фонду "Укриття"
на реалізацію
програми SIP 
29 920,0
 
1 742,0
 

 

 
3201190


 
Будівництво
пускового
комплексу
"Вектор" 
12 000,0


    
3201200

 
Забезпечення
житлом
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи 
20 000,0

 


 


 


 
3201210 
Комплексне
медико-
санітарне
забезпечення
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи 
54 390,0 
54 390,0 
 
 
3201220 
Радіологічний
захист
населення та
екологічне
оздоровлення
території,
що зазнала
радіоактивного
забруднення 
12 000,0 
12 000,0 
 
 
3201230 
Наукове
забезпечення
робіт та
інформаційні
системи щодо
ліквідації
наслідків
Чорнобильської
катастрофи 
10 000,0 
10 000,0 
 
 
3201240
 
Виконання робіт
у сфері
поводження з
радіоактивними
відходами
неядерного
циклу та
ліквідація
радіаційних
аварій 
9 200,0
 
9 200,0
 

 

 
3201250


 
Забезпечення
діяльності
служб Цивільної
оборони 
6 695,0


 
6 695,0


 
3 615,5


 
700,0


 
3201260

 
Авіаційні
роботи з пошуку
та рятування 
16 039,7

 
16 029,7

 
3 780,0

 
436,4

 
3201270


 
Створення
Урядової
інформаційно-
аналітичні
системи
з питань
надзвичайних
ситуацій 
3 840,0


 
3 840,0


   
3201280 
Забезпечення
особового
складу військ
Цивільної
оборони 
66 345,0 
65 475,0 
41 938,8 
5 100,0 
3201290


 
Бойова
підготовка
військ
Цивільної
оборони та її
матеріально-
технічне
забезпечення 
30,0


 
30,0


   
3201300

 
Амбулаторне
лікування
працівників та
військово-
службовців
Міністерства
України
з питань
надзвичайних
ситуацій та у
справах захисту
населення від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи 
428,0

 
428,0

 


 


 
3201310
 
Стаціонарне
лікування
військово-
службовців
Міністерства
України
з питань
надзвичайних
ситуацій та у
справах захисту
населення від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи 
1 000,0
 
1 000,0
 

 

 
3201330

 
Закупівля
озброєння та
військової
техніки для
потреб військ
Цивільної
оборони 
6 565,6

 
6 565,6

 


 


 
3201340
 
Прикладні
дослідження
і розробки
у сфері
Цивільної
оборони 
300,0
 
300,0
 

 

 
3201350
 
Знешкодження
вибухо-
небезпечних
предметів, що
залишилися з
часів Другої
світової війни
в районі міст
Севастополя
та Керчі 
1 150,0
 
1 150,0
 

 

 
3201360

 
Підготовка і
перепідготовка
керівних кадрів
і спеціалістів
у сфері
цивільного
захисту 
150,0

 
150,0

 


 


 
3201370

 
Державні
капітальні
вкладення на
реалізацію
Чорнобильської
будівельної
програми 
54 780,0

 


 


 


 
3201380 
Погашення
заборгованості
із соціальних
виплат
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи 
200 000,0 
200 000,0 
 
 
3201390
 
Проведення
неперед-
бачуваних
видатків
на заходи,
пов'язані з
ліквідацією
наслідків
Чорнобильської
катастрофи 
5 500,0
 
5 500,0
 

 

 
3201400
 
Забезпечення
автомобілями
громадян,
віднесених
до категорії
1 осіб, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи 
500,0
 
500,0
 

 

 
3201410

 
Обслуговування
банківських
позик, наданих
на пільгових
умовах до
1999 року
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи 
3 000,0

 
3 000,0

 


 


 
3201420 
Здійснення
окремих заходів
Всеукраїнською
громадською
організацією
"Союз Чорнобиль
України"
та іншими
громадськими
організаціями
по соціальному
захисту
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи 
1 000,0 
1 000,0 
 
 
3202000
 
Адміністрація
зони відчуження
і зони
безумовного
(обов'язкового)
відселення 
99 231,0
 
99 231,0
 
211,0
 

 
3202010 
Керівництво та
управління
діяльністю
у зоні
відчуження
і зоні
безумовного
(обов'язкового)
відселення 
378,0 
378,0 
211,0 
 
3202020 
Забезпечення
безпечної
експлуатації
об'єкту
"Укриття" 
26 000,0 
26 000,0 
 
 
3202030


 
Підтримка
екологічно
безпечного
стану у зонах
відчуження і
безумовного
(обов'язкового)
відселення 
64 853,0


 
64 853,0


   
3202040

 
Здійснення
науково-
дослідних і
дослідно-кон-
структорських
робіт МНТЦ
"Укриття" 
8 000,0

 
8 000,0

 


 


 
3203000 
Державний
департамент
страхового
фонду
документації 
5 363,3 
4 841,6 
2 097,8 
206,8 
3203010


 
Керівництво та
управління
діяльністю
в сфері
створення
страхового
фонду
документації 
2 514,2


 
2 514,2


 
768,8


 
45,8


 
3203020 
Створення і
зберігання
страхового
фонду
документації 
2 849,1 
2 327,4 
1 329,0 
161,0 
3204000 
Головний штаб
Державної
аварійно-
рятувальної
служби 
18 177,1 
18 177,1 
 
 
3204020

 
Забезпечення
готовності
підрозділів
аварійно-
рятувальної
служби і
аварійно-
рятувальні
роботи при
надзвичайних
ситуаціях 
18 177,1

 
18 177,1

 


 


 
3205000

 
Державний
координаційний
центр
реагування на
надзвичайні
ситуації на
водних об'єктах 
6 990,0

 
5 873,0

 
766,4

 
123,6

 
3205020 
Координація
діяльності
пошуково-
рятувальних
служб на воді 
4 090,0 
2 973,0 
766,4 
123,6 
3205030 
Пошук та
знешкодження
залишків
хімічної зброї,
затопленої у
виключній
(морській)
економічній
зоні України 
2 900,0 
2 900,0 
 
 
3206000 
Спеціалізована
воєнізована
аварійно-
рятувальна
служба 
5 871,0 
5 871,0 
3 300,0 
232,0 
3206020
 
Аварійно-
рятувальні
роботи у зонах
нафтових і
газових
фонтанів 
5 871,0
 
5 871,0
 
3 300,0
 
232,0
 
3400000


 
Державний
комітет України
у справах сім'ї
та молоді 
103 565,7


 
28 898,8


 
1 325,4


 
121,4


 
3401000
 
Апарат
Державного
комітету
України у
справах сім'ї
та молоді 
21 898,0
 
19 636,1
 
1 135,4
 
94,2
 
3401010
 
Керівництво та
управління
у сфері
молодіжної
та сімейної
політики 
1 049,1
 
1 024,1
 
634,0
 
29,4
 
3401020
 
Оздоровлення та
відпочинок
дітей в МЦ
"Молода
гвардія",
надання
позашкільної
освіти в МДЦ
"Золотий
ключик" 
3 397,8
 
3 360,9
 
324,8
 
63,5
 
3401050
 
Підвищення
кваліфікації
працівників
державних
органів,
установ і
організацій
у справах
сім'ї, жінок,
молоді та дітей 
51,3
 
51,3
 
36,4
 
1,3
 
3401070


 
Здійснення
державними
органами
централізованих
заходів з
питань дітей,
молоді, жінок
та сім'ї 
7 120,0


 
7 120,0


   
3401130
 
Державна
підтримка
розвитку
молодіжного
руху соціальної
спрямованості 
526,2
 
526,2
 

 

 
3401140


 
Фінансова
підтримка
Українського
національного
комітету
молодіжних
організацій на
виконання
загально-
державних
програм з
питань молоді 
9 561,3


 
7 361,3


   
3401180


 
Прикладні
розробки
у сфері сім'ї
та молоді 
192,3


 
192,3


 
140,2


  
3405000 
Український
державний центр
соціальних
служб для
молоді 
4 667,7 
4 642,7 
190,0 
27,2 
3405020
 
Реалізація
програм та
здійснення
заходів
Українського
державного
центру
соціальних
служб для
молоді 
4 667,7
 
4 642,7
 
190,0
 
27,2
 
3408000 
Державний Фонд
сприяння
молодіжному
житловому
будівництву 
77 000,0 
4 620,0 
 
 
3408010


 
Надання
пільгового
довгострокового
державного
кредиту молодим
сім'ям та
одиноким
молодим
громадянам на
будівництво
(реконструкцію)
житла 
77 000,0


 
4 620,0


   
3408020

 
Повернення
коштів,
наданих для
кредитування
молодих сімей
та одиноких
молодих
громадян на
будівництво
(реконструкцію)
житла 


 


 


 


 
3500000

 
Міністерство
фінансів
України 
5 245 617,7

 
5 161 497,7

 
182 398,7

 
9 687,7

 
3501000


 
Апарат
Міністерства
фінансів
України 
4 997 715,0


 
4 952 537,3


 
59 442,0


 
4 008,4


 
3501010


 
Керівництво та
управління
у сфері
фінансів 
136 953,5


 
112 217,3


 
54 455,3


 
2 727,5


 
3501020

 
Створення
автоматизованої
інформаційно-
аналітичної
системи
фінансових
органів 
25 000,0

 
8 615,0

 


 


 
3501030

 
Прикладні
наукові
розробки
у сфері
розвитку
державних
фінансів 
1 331,3

 
1 331,3

 


 


 
3501040


 
Підготовка
кадрів для
фінансової
системи вищими
навчальними
закладами I
і II рівнів
акредитації 
3 599,3


 
3 349,7


 
1 539,2


 
530,5


 
3501050


 
Підготовка
кадрів для
фінансової
системи вищими
навчальними
закладами III
і IV рівнів
акредитації 
4 950,0


 
4 710,5


 
2 249,7


 
558,6


 
3501060 
Підвищення
кваліфікації
кадрів
фінансової
системи 
349,1 
349,1 
 
 
3501070 
Функціонування
Музею
коштовного і
декоративного
каміння 
138,3 
108,5 
24,0 
7,1 
3501080 
Фінансова
підтримка
журналу
"Фінанси
України" 
155,4 
155,4 
 
 
3501090
 
Підтримка
культурно-
оздоровчих
заходів
фінансової
системи 
921,3
 
628,7
 
159,5
 
98,5
 
3501100
 
Забезпечення
державних
виробничих та
соціально-
культурних
потреб у
дорогоцінних
металах і
дорогоцінному
камінні 
3 638,0
 
488,0
 
45,3
 
20,6
 
3501110


 
Підготовка
наукових
кадрів у сфері
фінансів 
81,6


 
81,6


 
48,1


  
3501120
 
Прикладні
розробки
у сфері
фінансів,
кредиту і
грошового обігу 
1 496,9
 
1 456,9
 
810,1
 
25,6
 
3501140

 
Внески до
міжнародних
організацій 
86 607,7

 
86 607,7

 


 


 
3501150 
Погашення
реструкту-
ризованої
заборгованості
перед
комерційними
банками та
поповнення їх
капіталу 
277 386,0 
277 386,0 
 
 
3501160

 
Поступова
компенсація
громадянам
втрат від
знецінених
грошових
заощаджень 
500 600,0

 
500 600,0

 


 


 

 
в тому числі
компенсація
витрат ВАТ
"Державний
ощадний банк
України",
пов'язаних з
організацією
та здійсненням
компенсації
втрат від
знецінення
заощаджень
громадян 
600,0
 
600,0
 

 

 
3501170


 
Обслуговування
внутрішнього
державного
боргу 
901 582,1


 
901 582,1


   
3501180


 
Обслуговування
зовнішнього
державного
боргу 
3 051 458,7


 
3 051 458,7


   
3501200
 
Науково-
методичне
забезпечення
у сфері
виробництва і
використання
дорогоцінного
і напів-
дорогоцінного
каміння 
465,8
 
410,8
 
110,8
 
40,0
 
3501210


 
Державні
науково-
технічні
програми та
наукові частини
державних
цільових
програм у сфері
технології,
матеріалів і
устаткування
для виробництва
бланків цінних
паперів і
документів
суворого обліку 
1 000,0


 
1 000,0


   
3501230

 
Створення
потужностей
з переробки
брухту та
відходів
дорогоцінних
металів 


 


 


 


 
3501600


 
Розвиток
муніципального
кредитного
ринку     
3503000
 
Державна
пробірна служба 
1 184,1
 
1 184,1
 
643,2
 
46,0
 
3503010

 
Державний
пробірний
контроль 
1 054,1

 
1 054,1

 
643,2

 
46,0

 
3503020 
Наукове
забезпечення
державного
пробірного
контролю 
130,0 
130,0 
 
 
3504000

 
Державне
казначейство
України 
158 605,5

 
121 450,1

 
66 920,1

 
3 807,0

 
3504010 
Керівництво та
управління
казначейським
обслуговуванням
бюджету 
128 605,5 
121 450,1 
66 920,1 
3 807,0 
3504600

 
Створення
автоматизованої
інформаційно-
аналітичної
системи органів
Державного
казначейства 
30 000,0

 


 


 
30 000,0

 
3505000 
Головне
контрольно-
ревізійне
управління
України 
88 113,1 
86 326,2 
55 393,4 
1 826,3 
3505010

 
Керівництво та
управління
у сфері
контролю за
витрачанням
бюджетних
коштів 
87 913,1

 
86 126,2

 
55 393,4

 
1 826,3

 
3505020
 
Підвищення
кваліфікації
працівників
контрольно-
ревізійної
служби України 
200,0
 
200,0
 

 

 
3510000
 
Міністерство
фінансів
України
(загально-
державні
видатки) 
11 151 579,6
 
10 615 945,8
 
3 030,0
 
1 900,0
 
3511000
 
Міністерство
фінансів
України
(загально-
державні
видатки) 
11 151 579,6
 
10 615 945,8
 
3 030,0
 
1 900,0
 
3511010
 
Мобілізаційна
підготовка
галузей
національної
економіки
України 
12 057,2
 
11 527,2
 
3 030,0
 
1 900,0
 
3511020

 
Державні
капітальні
вкладення 
490 000,0

 


 


 


 
3511030  Резервний фонд  250 000,0       
3511050 
Дотації
вирівнювання
бюджету
Автономної
Республіки
Крим, обласним
бюджетам,
бюджету міста
Севастополя,
бюджетам
районів та
бюджетам міст
республікансь-
кого Автономної
Республіки Крим
та обласного
значення 
4 252 782,8 
4 252 782,8 
 
 
3511060
 
Субвенція на
ліквідацію
наслідків
стихійного лиха
у Закарпатській
області 
20 000,0
 

 

 

 
3511100 
Субвенція на
надання пільг
та субсидій
населенню на
оплату
електроенергії,
природного
газу, послуг
тепло-, водо-
постачання і
водовідведення
та послуг
зв'язку 
2 295 000,0 
2 295 000,0 
 
 
3511150

 
Субвенція на
виплату допомог
сім'ям з
дітьми,
інвалідам з
дитинства та
дітям-інвалідам 
1 076 743,4

 
1 076 743,4

 


 


 
3511160
 
Субвенція на
надання пільг
ветеранам війни
і праці (крім
пільг на оплату
електроенергії,
природного і
скрапленого
газу, твердого
та рідкого
пічного
побутового
палива,
житлово-
комунальних
послуг та
послуг зв'язку)
та компенсацію
за пільговий
проїзд окремих
категорій
громадян 
285 382,4
 
285 382,4
 

 

 
3511170 
Субвенція на
будівництво
житла
військово-
службовцям,
учасникам
бойових дій в
Афганістані
та воєнних
конфліктів у
зарубіжних
країнах,
членам сімей
військово-
службовців, що
загинули під
час виконання
ними службових
обов'язків,
а також
військово-
службовцям,
звільненим у
запас або
відставку
за станом
здоров'я,
віком, вислугою
років та у
зв'язку із
скороченням
штатів, які
перебувають на
квартирному
обліку за
місцем
проживання 
 
 
 
 
3511190


 
Субвенція на
погашення
основної суми
боргу за
кредитами,
наданими у
1999 році
відкритим
акціонерним
товариством
"Державний
ощадний банк
України"
Закарпатській
обласній
державній
адміністрації
на ліквідацію
наслідків
стихійного лиха 
32 000,0


 
32 000,0


   
3511200


 
Фінансова
підтримка
підприємств
транспортно-
дорожнього
комплексу на
формування
лізингових
фондів,
підприємств
машинобудівного
комплексу для
створення і
впровадження
у виробництво
сучасних
зразків
цивільної
продукції,
виконавців
Міжвідомчої
програми
впровадження
космічних
технологій у
створення та
виготовлення
високо-
технологічної
цивільної
продукції та
суб'єктів
малого
підприємництва
через
здешевлення
кредитів, що
надаються їм
комерційними
банками 
40 000,0


 
40 000,0


   
3511210 
Створення
фінансової
установи з
реконструкції
та розвитку і
Державного
земельного
(іпотечного)
банку 
30 000,0 
 
 
 
3511220

 
Субвенція, що
одержується
з Державного
бюджету на
надання пільг
та субсидій
населенню на
оплату
твердого та
рідкого пічного
побутового
палива,
скрапленого
газу,
квартирної
плати, вивозу
сміття та
побутових
відходів 
634 510,0

 
634 510,0

 


 


 
3511230

 
Субвенція на
ліквідацію
наслідків
аварії на
очисних
спорудах міста
Харкова 


 


 


 


 
3511250
 
Відшкодування
шкоди, завданої
громадянинові
незаконними
діями органів
дізнання,
попереднього
слідства,
прокуратури,
суду 
10 000,0
 
10 000,0
 

 

 
3511260


 
Пенсійне
забезпечення
військово-
службовців
та осіб
начальницького
і рядового
складу 
1 783 000,0


 
1 783 000,0


   
3511270

 
Субвенція на
ліквідацію
наслідків
стихійного
лиха у Івано-
Франківській
області 
7 000,0

 


 


 


 
3511280 
Субвенція на
комплексну
реконструкцію
та реставрацію
Одеського
державного
академічного
театру опери
та балету 
5 000,0 
 
 
 
3511290 
Субвенція на
соціально-
економічний
розвиток міста
Севастополя 
 
 
 
 
3511300


 
Субвенція
обласному
бюджету
Запорізької
області на
фінансову
підтримку
державного
комунального
підприємства
"Водоканал"
м. Запоріжжя
відповідно до
Гарантійної
Угоди між
Україною та
Європейським
банком
реконструкції
та розвитку 
8 000,0


    
3511310

 
Субвенція на
ліквідацію
наслідків
стихійного
лиха у
Кіровоградській
області 
4 000,0

 


 


 


 
3511320
 
Субвенція на
часткове
виконання
статті 57
Закону України
"Про освіту" 
155 000,0
 
155 000,0
 

 

 
3511330
 
Субвенція на
утримання
стаціонарних
відділень
теріторіальних
центрів
обслуговування
громадян
похилого віку
та інвалідів і
центрів ранньої
соціальної
реабілітації
дітей-інвалідів 
40 000,0
 
40 000,0
 

 

 

3511600
 
Оформлення
позик в
результаті
вступу в силу
державних
гарантій 

 

 

 

 
3511620
 
Фінансування
проектів
розвитку за
рахунок коштів,
залучених
державою 

 

 

 

 
3511630
 
Повернення
позик,
наданих для
фінансування
проектів
розвитку за
рахунок
коштів,
залучених
державою 
-278 896,2
 

 

 

 
3600000

 
Міністерство
юстиції
України 
410 097,8

 
324 828,9

 
180 575,4

 
13 970,6

 
3601000


 
Апарат
Міністерства
юстиції
України 
403 981,3


 
319 404,4


 
177 422,3


 
13 809,8


 
3601010


 
Керівництво та
управління
у сфері
юстиції 
105 239,4


 
100 861,8


 
59 693,2


 
3 571,2


 
3601020

 
Функціонування
Центру правової
реформи і
законопроектних
робіт, Центру
перекладів
актів
європейського
права, Центру
порівняльного
права 
1 522,4

 
1 472,4

 
217,6

 
5,0

 
3601030


 
Здійснення
правосуддя
апеляційними
судами 
37 386,5


 
33 886,5


 
19 107,8


 
1 175,5


 
3601040


 
Здійснення
правосуддя
місцевими
судами 
147 062,0


 
119 137,7


 
66 035,0


 
8 629,9


 
3601050


 
Здійснення
правосуддя
військовими
судами 
6 214,7


 
5 974,7


 
3 792,2


 
180,0


 
3601060

 
Проведення
судової
реформи 
90 229,6

 
51 470,7

 
25 141,6

 


 
3601070

 
Проведення
судової
експертизи 
5 017,0

 
3 636,0

 
1 782,4

 
111,7

 
3601080

 
Прикладні
розробки
у сфері
методики
проведення
судових
експертиз 
1 961,0

 
1 961,0

 
1 259,7

 
45,0

 
3601090 
Підвищення
кваліфікації
працівників
органів юстиції
та судів 
353,9 
353,9 
177,6 
49,1 
3601100 
Перепідготовка
осіб для
зайняття посад
професійних
суддів,
підвищення
кваліфікації
суддів та
працівників
апаратів судів
Українською
академією
суддів 
994,8 
649,7 
215,2 
42,4 
3601110


 
Заходи,
пов'язані з
веденням
Єдиного
державного
реєстру
виконавчих
проваджень 
8 000,0


    
3601600


 
Створення
системи
реєстрації прав
власності     
3603000


 
Державний
комітет України
у справах
релігій 
638,6


 
638,6


 
336,0


  
3603010


 
Керівництво та
управління
у сфері
релігій 
538,6


 
538,6


 
336,0


  
3603020 
Заходи,
пов'язані із
забезпеченням
свободи совісті
та релігії 
100,0 
100,0 
 
 
3604000
 
Академія
правових наук 
5 477,9
 
4 785,9
 
2 817,1
 
160,8
 
3604020
 
Наукова і
організаційна
діяльність
президії
Академії
правових наук 
2 119,8
 
1 819,8
 
1 208,6
 
59,0
 
3604030 
Фундаментальні
дослідження
у сфері
законодавства
і права 
2 931,6 
2 551,6 
1 484,7 
101,8 
3604040


 
Підготовка
наукових кадрів
у сфері
законодавства 
26,5


 
26,5


   
3604050

 
Розробки
найважливіших
новітніх
технологій
у сфері
удосконалення
законодавства 
200,0

 
200,0

 


 


 
3604060
 
Державні
науково-
технічні
програми та
наукові частини
державних
цільових
програм у сфері
боротьби зі
злочинністю 
200,0
 
188,0
 
123,8
 

 
5120000 
Державний
комітет України
з державного
матеріального
резерву 
18 589,3 
18 496,3 
5 280,0 
2 575,5 
5121000
 
Апарат
Державного
комітету з
державного
матеріального
резерву 
18 589,3
 
18 496,3
 
5 280,0
 
2 575,5
 
5121010
 
Керівництво та
управління
у сфері
державного
матеріального
резерву 
3 442,3
 
3 349,3
 
1 276,8
 
94,5
 
5121020

 
Обслуговування
державного
матеріального
резерву
установами
Державного
комітету
України з
державного
матеріального
резерву 
8 036,1

 
8 036,1

 
4 003,2

 
2 481,0

 
5121030
 
Відшкодування
підприємствам,
установам та
організаціям
витрат,
пов'язаних з
обслуговуванням
цінностей
матеріального
резерву 
7 110,9
 
7 110,9
 

 

 
5121040

 
Накопичення
(приріст)
матеріальних
цінностей
державного
матеріального
резерву 


 


 


 


 
5160000
 
Державна митна
служба України 
374 119,0
 
328 764,7
 
141 226,5
 
11 202,1
 
5161000


 
Апарат
Державної
митної служби
України 
374 119,0


 
328 764,7


 
141 226,5


 
11 202,1


 
5161010


 
Керівництво та
управління
у сфері
митної справи 
311 954,9


 
307 079,3


 
138 761,7


 
10 500,0


 
5161020


 
Розбудова та
модернізація
об'єктів митної
системи 
45 871,4


 
6 225,0


   
5161030

 
Підготовка
кадрів для
митної служби 
5 372,8

 
4 682,8

 
1 723,7

 
588,5

 
5161040
 
Підвищення
кваліфікації
працівників
органів
державної
митної служби 
1 719,9
 
1 577,6
 
741,1
 
113,6
 
5161050 
Прикладні
дослідження
і розробки
у сфері
митної служби 
9 200,0 
9 200,0 
 
 
5270000 
Державний
комітет
ядерного
регулювання
України 
4 726,7 
4 313,7 
2 104,8 
80,1 
5271000
 
Апарат
Державного
комітету
ядерного
регулювання
України 
4 726,7
 
4 313,7
 
2 104,8
 
80,1
 
5271010 
Керівництво та
управління
у сфері
ядерного
регулювання 
3 776,7 
3 363,7 
2 104,8 
80,1 
5271020 
Прикладні
дослідження
у сфері
ядерного
регулювання 
950,0 
950,0 
 
 
5320000 
Державний
комітет України
у справах
національностей
та міграції 
47 535,8 
7 405,8 
510,0 
154,7 
5321000

 
Апарат
Державного
комітету
України
у справах
національностей
та міграції 
47 535,8

 
7 405,8

 
510,0

 
154,7

 
5321010 
Керівництво та
управління
у сфері
національностей
та міграції 
633,1 
633,1 
386,4 
26,0 
5321020

 
Надання
допомоги
біженцям 
902,7

 
772,7

 
123,6

 
128,7

 
5321030
 
Заходи щодо
відтворення
культури
національних
меншин та
встановлення
культурних
зв'язків з
українською
діаспорою 
400,0
 
400,0
 

 

 
5321040
 
Розселення та
облаштування
депортованих
кримських татар
та осіб інших
національнос-
тей, які були
депортовані
з території
України 
45 000,0
 
5 000,0
 

 

 
5321050
 
Фінансова
підтримка
Української
Всесвітньої
Координаційної
Ради 
600,0
 
600,0
 

 

 
5340000 
Державний
комітет у
справах охорони
державного
кордону України 
315 442,4 
300 667,6 
157 808,6 
25 150,0 
5341000
 
Апарат
Державного
комітету у
справах охорони
державного
кордону України 
301 542,4
 
286 767,6
 
149 205,6
 
25 150,0
 
5341010 
Керівництво та
управління у
сфері охорони
державного
кордону 
6 365,0 
6 365,0 
4 400,0 
 
5341020 
Забезпечення
особового
складу
Прикордонних
військ 
206 662,5 
206 662,5 
135 574,1 
 
5341030

 
Охорона
державного
кордону 
72 539,6

 
60 764,8

 


 
24 000,0

 
5341060


 
Підготовка
кадрів та
підвищення
кваліфікації
Національною
академією
Прикордонних
військ 
12 975,3


 
12 975,3


 
9 231,5


 
1 150,0


 
5341070

 
Будівництво
(придбання)
житла для
військово-
службовців
Прикордонних
військ 
3 000,0

 


 


 


 
5342000

 
Розвідувальний
орган
Державного
комітету у
справах охорони
державного
кордону 
13 900,0

 
13 900,0

 
8 603,0

 


 
5342010

 
Функціонування
розвідувального
органу 
13 900,0

 
13 900,0

 
8 603,0

 


 
5380000


 
Державна
туристична
адміністрація
України 
2 233,4


 
2 217,7


 
420,0


 
16,7


 
5381000 
Апарат
Державної
туристичної
адміністрації
України 
2 233,4 
2 217,7 
420,0 
16,7 
5381010

 
Керівництво та
управління у
сфері туризму 
717,9

 
702,2

 
420,0

 
16,7

 
5381020 
Фінансова
підтримка
розвитку
туризму в
Україні 
1 515,5 
1 515,5 
 
 
5420000
 
Державний
комітет України
з питань
фізичної
культури
і спорту 
128 387,7
 
109 862,5
 
17 726,3
 
1 723,5
 
5421000

 
Апарат
Державного
комітету
України з
питань фізичної
культури
і спорту 
76 433,3

 
64 443,1

 
8 885,7

 
1 716,7

 
5421010 
Керівництво та
управління у
сфері фізичної
культури
і спорту 
1 049,1 
1 038,5 
634,0 
34,8 
5421020


 
Підготовка
кадрів для
сфери спорту
вищими
навчальними
закладами I
і II рівнів
акредитації 
2 258,3


 
2 258,3


 
1 221,4


 
201,2


 
5421030


 
Підготовка
кадрів для
сфери спорту
вищими
навчальними
закладами III
і IV рівнів
акредитації 
12 288,4


 
12 088,4


 
6 337,7


 
1 400,7


 
5421040
 
Методичне
забезпечення
діяльності
навчальних
закладів у
сфері спорту 
79,9
 
79,9
 
46,4
 

 
5421050


 
Функціонування
музею
спортивної
слави України 
81,2


 
76,6


 
13,7


  
5421060 
Проведення
навчально-
тренувальних
зборів і
змагань 
36 505,6 
36 505,6 
 
 
5421070
 
Підготовка і
участь
національних
збірних команд
в Олімпійських
іграх 
4 939,8
 
4 939,8
 

 

 
5421080

 
Проведення
заходів з
неолімпійських
видів спорту і
масових заходів
з фізичної
культури 
3 761,2

 
3 761,2

 


 


 
5421090


 
Забезпечення
підготовки
спортсменів
вищих категорій 
1 028,8


 
1 003,8


 
301,9


 
80,0


 
5421100 
Розвиток
матеріально-
технічної бази
спорту вищих
досягнень 
13 900,0 
2 200,0 
 
 


 
в тому числі
для
реконструкції
Палацу водних
видів спорту
спортивного
комплексу
"Метеор" для
підготовки
спортсменів
Національної,
Олімпійської
та Пара-
олімпійської
збірних 


 


 


 


 
5421110


 
Прикладні
розробки у
сфері розвитку
окремих видів
спорту та
методики
підготовки
спортсменів 
541,0


 
491,0


 
330,6


  
5422000

 
Управління
"Укрспорт-
забезпечення" 
31 096,4

 
25 748,5

 
7 361,9

 
4,3

 
5422020 
Організаційне
та фінансове
забезпечення
спорту вищих
досягнень 
31 096,4 
25 748,5 
7 361,9 
4,3 
5423000


 
Національний
комітет спорту
інвалідів
України 
20 216,4


 
19 029,3


 
1 478,7


 
2,5


 
5423020 
Фізкультурно-
спортивна
реабілітація
та спорт
інвалідів 
10 597,9 
10 410,8 
1 478,7 
2,5 
5423030

 
Підготовка і
участь
національних
збірних команд
в Пара-
олімпійських
іграх 
4 618,5

 
4 618,5

 


 


 
5423040 
Фінансова
підтримка
пара-
олімпійського
руху в Україні 
5 000,0 
4 000,0 
 
 
5424000


 
Профспілково-
спортивне
товариство
"Україна" 
641,6


 
641,6


   
5424020


 
Фізкультурно-
спортивна
підготовка
дітей та молоді 
641,6


 
641,6


   
5450000 
Державний
комітет
зв'язку та
інформатизації
України 
87 879,7 
82 879,7 
14 123,9 
834,6 
5451000
 
Апарат
Державного
комітету
зв'язку та
інформатизації
України 
74 825,3
 
69 825,3
 
6 963,7
 
709,2
 
5451010 
Керівництво та
управління
у сфері
зв'язку та
інформатизації 
2 676,9 
2 676,9 
1 663,2 
79,0 
5451030
 
Прикладні
дослідження у
сфері сучасних
інформаційних
систем та
зв'язку 
1 015,2
 
1 015,2
 

 

 
5451050

 
Проведення
наукових
виставок і
конференцій
у сфері
зв'язку та
інформатизації 
100,0

 
100,0

 


 


 
5451060
 
Підготовка
кадрів для
сфери
зв'язку та
інформатизації
вищими
навчальними
закладами I та
II рівнів
акредитації 
2 318,8
 
2 318,8
 
1 302,7
 
183,3
 
5451070
 
Підготовка
кадрів для
сфери
зв'язку та
інформатизації
вищими
навчальними
заклади III та
IV рівнів
акредитації 
5 137,2
 
5 137,2
 
2 800,8
 
375,0
 
5451100  Спецоб'єкти  1 714,2  1 714,2  1 197,0  71,9 
5451110 
Забезпечення
ефективного
використання
радіочастотного
ресурсу 
9 000,0 
4 000,0 
 
 
5451120

 
Національна
програма
інформатизації 
8 000,0

 
8 000,0

 


 


 
5451130 
Підвищення
кваліфікації
державних
службовців
п'ятої-сьомої
категорій
у сфері
зв'язку та
інформатизації 
30,0 
30,0 
 
 
5451150
 
Трансляція
телерадіо-
програм,
вироблених для
державних
потреб 
44 833,0
 
44 833,0
 

 

 
5452000 
Головне
управління
Державної
фельд'єгерської
служби України 
13 054,4 
13 054,4 
7 160,2 
125,4 
5452010 
Доставка
дипломатичної
кореспонденції
за кордон і в
Україну 
3 200,0 
3 200,0 
 
 
5452020
 
Доставка
спеціальної
службової
кореспонденції
органам
державної влади 
9 854,4
 
9 854,4
 
7 160,2
 
125,4
 
5980000
 
Вища рада
юстиції 
2 774,0
 
2 674,0
 
1 011,0
 
163,0
 
5981000
 
Апарат Вищої
ради юстиції 
2 774,0
 
2 674,0
 
1 011,0
 
163,0
 
5981010 
Формування
судійського
корпусу та
контроль за
його діяльністю 
2 774,0 
2 674,0 
1 011,0 
163,0 
5990000 
Секретаріат
Уповноваженого
Верховної Ради
України з прав
людини 
5 183,4 
3 675,4 
2 076,7 
75,0 
5991000 
Секретаріат
Уповноваженого
Верховної Ради
України з прав
людини 
5 183,4 
3 675,4 
2 076,7 
75,0 
5991010
 
Парламентський
контроль за
додержанням
конституційних
прав і свобод
людини 
5 183,4
 
3 675,4
 
2 076,7
 
75,0
 
6010000
 
Антимонопольний
комітет України 
13 342,7
 
12 242,8
 
5 477,2
 
374,8
 
6011000


 
Апарат Анти-
монопольного
комітету
України 
13 342,7


 
12 242,8


 
5 477,2


 
374,8


 
6011010

 
Керівництво та
управління
у сфері
конкурентної
політики,
контроль за
дотриманням
законодавства
про захист
економічної
конкуренції 
12 990,6

 
11 923,7

 
5 406,7

 
374,8

 
6011020
 
Прикладні
розробки
у сфері
конкурентної
політики та
права 
352,1
 
319,1
 
70,5
 

 
6020000

 
Вища
атестаційна
комісія України 
803,0

 
803,0

 
500,5

 
25,4

 
6021000

 
Апарат Вищої
атестаційної
комісії України 
803,0

 
803,0

 
500,5

 
25,4

 
6021010


 
Керівництво та
управління
у сфері
атестації
наукових та
науково-
педагогічних
кадрів вищої
кваліфікації,
присудження
наукових
ступенів 
623,4


 
623,4


 
420,0


 
25,4


 
6021020

 
Державна
атестація
наукових і
науково-
педагогічних
кадрів вищої
кваліфікації 
179,6

 
179,6

 
80,5

 


 
6070000
 
Державний
департамент
України
з питань
виконання
покарань 
418 196,8
 
392 527,8
 
211 612,4
 
51 703,4
 
6071000

 
Апарат
Державного
департаменту
України
з питань
виконання
покарань 
418 196,8

 
392 527,8

 
211 612,4

 
51 703,4

 
6071010 
Керівництво та
управління
у сфері
виконання
покарань 
23 357,1 
22 357,1 
12 904,6 
2 944,5 
6071020
 
Утримання
спецконтингенту
в установах
кримінально-
виконавчої
системи 
142 646,1
 
141 825,5
 
15 604,3
 
36 637,1
 
6071030

 
Здійснення
виконання
покарань 
192 973,7

 
192 954,8

 
167 539,0

 
7 932,8

 
6071040

 
Фінансова
підтримка
санаторно-
курортних
закладів
Державного
департаменту
України
з питань
виконання
покарань 
214,0

 
214,0

 


 
128,6

 
6071060


 
Утримання спец-
контингенту,
хворого на
туберкульоз,
в установах
кримінально-
виконавчої
системи 
35 005,9


 
35 005,9


 
15 564,5


 
4 060,4


 
6071070 
Створення
установ
виконання
покарань для
засуджених
на довічне
ув'язнення
та приведення
умов тримання
засуджених
до вимог
європейських
стандартів 
24 000,0 
170,5 
 
 
6110000

 
Державний
комітет архівів
України 
3 037,4

 
3 013,4

 
1 664,5

 
322,0

 
6111000


 
Апарат
Державного
комітету
архівів України 
3 037,4


 
3 013,4


 
1 664,5


 
322,0


 
6111010


 
Керівництво та
управління
у сфері
архівної справи 
561,0


 
561,0


 
310,8


 
9,6


 
6111020


 
Прикладні
розробки
у сфері
архівної справи 
417,5


 
393,5


 
241,3


  
6111030  Архівна справа  2 058,9  2 058,9  1 112,4  312,4 
6120000


 
Головне
управління
державної
служби України 
6 091,8


 
6 072,6


 
957,6


 
42,3


 
6121000 
Апарат
Головного
управління
державної
служби України 
6 091,8 
6 072,6 
957,6 
42,3 
6121010 
Керівництво та
функціональне
управління у
сфері державної
служби 
1 951,8 
1 932,6 
957,6 
42,3 
6121020
 
Наукові
розробки
у сфері
розвитку
державної
служби 
2 040,0
 
2 040,0
 

 

 
6121030


 
Підготовка
магістрів
державної
служби 
2 100,0


 
2 100,0


   
6140000


 
Державна
податкова
адміністрація
України 
945 903,5


 
828 568,2


 
511 455,8


 
21 203,6


 
6141000 
Апарат
Державної
податкової
адміністрації
України 
945 903,5 
828 568,2 
511 455,8 
21 203,6 
6141010


 
Керівництво та
управління
у сфері
контролю за
дотриманням та
виконанням
податкового
законодавства 
852 356,2


 
798 311,2


 
506 363,4


 
20 155,4


 
6141020

 
Прикладні
розробки
у сфері
оподаткування
та діяльності
податкової
служби 
1 811,0

 
1 461,0

 
561,9

 
28,2

 
6141030


 
Підготовка
кадрів для
податкової
служби вищими
навчальними
закладами I і
II рівнів
акредитації 
748,1


 
728,1


 
266,4


  
6141040


 
Підготовка
кадрів та
підвищення
кваліфікації
Академією
державної
податкової
служби 
21 084,6


 
11 584,6


 
3 929,5


 
820,0


 
6141050

 
Підвищення
кваліфікації
Центром
перепідготовки
та підвищення
кваліфікації
керівних кадрів
органів
державної
податкової
служби 
3 503,6

 
1 003,6

 
334,6

 
200,0

 
6141060

 
Перепідготовка
і підвищення
кваліфікації
працівників
органів
податкової
служби 
5 000,0

 
5 000,0

 


 


 
6141080

 
Створення
автоматизованої
інформаційно-
аналітичної
системи
податкових
органів 
54 400,0

 
6 700,0

 


 


 
6141600

 
Модернізація
податкової
служби 
7 000,0

 
3 779,7

 


 


 
6150000 
Державна
комісія з
цінних паперів
та фондового
ринку України 
11 761,5 
11 695,5 
4 336,2 
204,1 
6151000
 
Апарат
Державної
комісії з
цінних паперів
та фондового
ринку України 
11 761,5
 
11 695,5
 
4 336,2
 
204,1
 
6151010


 
Керівництво та
управління
у сфері
фондового ринку 
9 210,5


 
9 144,5


 
4 336,2


 
204,1


 
6151020

 
Створення
Національної
депозитарної
системи та
системи
моніторингу
фондового ринку 
2 500,0

 
2 500,0

 


 


 
6151030 
Перепідготовка
та підвищення
кваліфікації
фахівців
з питань
фондового
ринку та
корпоративного
управління 
51,0 
51,0 
 
 
6250000

 
Державна
комісія
з питань
оборонно-
промислового
комплексу
України 
6 131,0

 
5 511,2

 
541,0

 
149,0

 
6251000


 
Апарат
Державної
комісії
з питань
оборонно-
промислового
комплексу
України 
6 131,0


 
5 511,2


 
541,0


 
149,0


 
6251010
 
Керівництво та
управління
у сфері
оборонно-
промислового
комплексу 
2 131,0
 
1 511,2
 
541,0
 
149,0
 
6251030


 
Забезпечення
міжнародного
співробітництва
у воєнно-
промисловій і
військово-
технічній
сферах 
4 000,0


 
4 000,0


   
6370000
 
Національна
комісія
регулювання
електро-
енергетики
України 
4 847,5
 
4 847,5
 
2 486,4
 
128,5
 
6371000

 
Апарат
Національної
комісії
регулювання
електро-
енергетики
України 
4 847,5

 
4 847,5

 
2 486,4

 
128,5

 
6371010
 
Керівництво та
управління
у сфері
регулювання
електро-
енергетики 
4 847,5
 
4 847,5
 
2 486,4
 
128,5
 
6380000


 
Національне
космічне
агентство
України 
129 305,3


 
127 122,3


 
19 115,8


 
4 758,4


 
6381000 
Апарат
Національного
космічного
агентства
України 
129 305,3 
127 122,3 
19 115,8 
4 758,4 
6381010 
Керівництво та
управління
у сфері
космічної
діяльності 
1 786,3 
1 786,3 
1 235,4 
 
6381020

 
Розробки
найважливіших
новітніх
технологій
у сфері
космічної
галузі 
300,0

 
300,0

 


 


 
6381030


 
Надання
позашкільної
освіти
Національним
центром
аерокосмічної
освіти молоді
України 
1 631,1


 
1 411,1


 
278,3


 
134,5


 
6381040 
Загально-
державна
(Національна)
космічна
програма 
89 000,0 
89 000,0 
 
 
6381050


 
Управління та
випробування
космічних
засобів 
32 100,0


 
30 137,0


 
17 602,1


 
4 623,9


 
6381060
 
Функціонування
і розвиток
національної
системи
сейсмічних
спостережень 
2 600,0
 
2 600,0
 

 

 
6381070 
Експлуатація
супутникових
систем зв'язку
та телерадіо-
мовлення 
1 287,9 
1 287,9 
 
 
6381080 
Прикладні
розробки
у сфері
космічної
галузі 
600,0 
600,0 
 
 
6440000 
Національна
рада України
з питань
телебачення і
радіомовлення 
2 583,5 
2 483,5 
1 386,6 
71,0 
6441000
 
Апарат
Національної
ради України
з питань
телебачення і
радіомовлення 
2 583,5
 
2 483,5
 
1 386,6
 
71,0
 
6441010

 
Керівництво та
управління
здійсненням
контролю
у сфері
телебачення і
радіомовлення 
2 544,5

 
2 444,5

 
1 386,6

 
71,0

 
6441020


 
Розвиток
вітчизняного
телебачення та
радіомовлення 
39,0


 
39,0


   
6510000
 
Рахункова
палата України 
16 830,9
 
8 630,9
 
3 926,7
 
598,2
 
6511000

 
Апарат
Рахункової
палати України 
16 830,9

 
8 630,9

 
3 926,7

 
598,2

 
6511010

 
Керівництво та
управління
у сфері
контролю за
виконанням
державного
бюджету 
16 830,9

 
8 630,9

 
3 926,7

 
598,2

 
6520000
 
Служба безпеки
України 
573 097,8
 
573 097,8
 
416 450,7
 
22 022,0
 
6521000


 
Центральне
управління
Служби безпеки
України 
429 647,6


 
429 647,6


 
316 080,0


 
16 120,0


 
6521010


 
Забезпечення
заходів у сфері
безпеки
держави та
функціонування
органів системи
Служби безпеки
України 
370 052,6


 
370 052,6


 
289 830,0


 
13 700,0


 
6521020 
Централізоване
матеріально-
технічне
забезпечення
оперативно-
службової
діяльності
у сфері безпеки
держави 
14 500,0 
14 500,0 
 
 
6521030 
Дослідження та
розробка
спеціальної
техніки та
науково-
дослідна
діяльність
у сфері безпеки
держави 
175,0 
175,0 
 
 
6521040
 
Забезпечення
перебування
за кордоном
працівників
органів
державної влади 
1 300,0
 
1 300,0
 

 

 
6521050
 
Фінансова
підтримка
санаторно-
курортних
закладів Служби
безпеки України 
6 000,0
 
6 000,0
 
2 950,0
 
775,0
 
6521070 
Підготовка та
перепідготовка
кадрів Служби
безпеки України
вищими
навчальними
закладами III
та IV рівнів
акредитації 
21 320,0 
21 320,0 
16 000,0 
800,0 
6521080 
Медичне
обслуговування
особового
складу Служби
безпеки України 
12 550,0 
12 550,0 
7 300,0 
845,0 
6521090 
Утримання
закладів
дошкільної
освіти Служби
безпеки України 
850,0 
850,0 
 
 
6521200
 
Забезпечення
заходів
спеціальними
підрозділами
по боротьбі з
організованою
злочинністю
та корупцією
Служби безпеки
України 
2 900,0
 
2 900,0
 

 

 
6522000


 
Головне
управління
розвідки Служби
безпеки України 
28 000,0


 
28 000,0


 
19 829,1


 
790,0


 
6522010 
Розвідувальна
діяльність
у сфері безпеки
держави та
спеціальний
захист
державних
представництв
за кордоном 
28 000,0 
28 000,0 
19 829,1 
790,0 
6523000


 
Департамент
спеціальних
телекомуніка-
ційних систем
та захисту
інформації
Служби безпеки
України 
104 950,2


 
104 950,2


 
79 693,0


 
5 112,0


 
6523010
 
Забезпечення
функціонування
державної
системи
урядового
зв'язку 
98 800,2
 
98 800,2
 
79 693,0
 
5 112,0
 
6523020


 
Захист
інформаційних
ресурсів
держави 
6 000,0


 
6 000,0


   
6523030


 
Роботи по
стандартизації,
сертифікації в
галузі крипто-
графічного та
технічного
захисту
інформації 
150,0


 
150,0


   
6524000


 
Антитерорис-
тичний центр
Служби безпеки
України 
10 500,0


 
10 500,0


 
848,6


  
6524010


 
Боротьба з
тероризмом на
території
України 
10 500,0


 
10 500,0


 
848,6


  
6540000

 
Національна
Академія наук
України 
371 559,2

 
352 568,6

 
185 561,3

 
19 721,5

 
6541000


 
Апарат
Національної
Академії наук
України 
371 559,2


 
352 568,6


 
185 561,3


 
19 721,5


 
6541020
 
Наукова і
організаційна
діяльність
президії
Національної
Академії наук 
17 454,6
 
16 784,6
 
7 732,6
 
1 050,2
 
6541030
 
Фундаментальні
дослідження
наукових
установ
Національної
Академії наук 
235 740,0
 
231 420,3
 
139 500,9
 
16 465,4
 
6541040
 
Прикладні
розробки
у сфері
розвитку
галузей
економіки 
56 399,0
 
51 736,0
 
32 733,9
 
1 097,5
 
6541050

 
Державні
науково-
технічні
програми та
наукові частини
державних
цільових
програм у сфері
розвитку
галузей
економіки 
13 999,0

 
13 639,0

 
1 660,0

 
417,0

 
6541060
 
Фінансова
підтримка
технічного
забезпечення
Національної
Академії наук 
31 969,2
 
31 869,2
 
1 800,0
 
37,5
 
6541070
 
Оздоровлення і
відпочинок
дітей в
дитячому
оздоровчому
таборі "Каштан" 
270,1
 
270,1
 
66,4
 
55,0
 
6541080


 
Підготовка
кадрів фізико-
технічного
напрямку вищими
навчальними
закладами III
і IV рівнів
акредитації 
1 301,4


 
1 276,1


 
182,6


 
24,0


 
6541090
 
Методичне
забезпечення
викладення
народознавства
та української
мови як
іноземної
Міжнародною
школою
україністики 
89,2
 
86,2
 
46,8
 
1,5
 
6541100
 
Медичне
обслуговування
працівників
Національної
Академії наук
України 
6 336,7
 
5 487,1
 
1 838,1
 
573,4
 
6541110

 
Закупівля
устаткування
та створення
пілотного
проекту з
виробництва
безпечних
препаратів
крові та
впровадження
цих технологій 
8 000,0

 


 


 


 
6600000

 
Управління
державної
охорони України 
47 696,6

 
44 044,7

 
32 976,0

 
791,0

 
6601000

 
Управління
державної
охорони України 
47 696,6

 
44 044,7

 
32 976,0

 
791,0

 
6601020 
Державна
охорона органів
державної влади
та посадових
осіб 
47 696,6 
44 044,7 
32 976,0 
791,0 
6610000
 
Фонд державного
майна України 
24 857,4
 
24 857,4
 
17 148,1
 
415,0
 
6611000

 
Апарат Фонду
державного
майна України 
24 857,4

 
24 857,4

 
17 148,1

 
415,0

 
6611010 
Керівництво та
управління
у сфері
державного
майна 
24 857,4 
24 857,4 
17 148,1 
415,0 
6611020
 
Заходи,
пов'язані з
проведенням
приватизації
державного
майна 

 

 

 

 
6730000
 
Центральна
виборча комісія 
316 431,5
 
315 599,3
 
1 891,4
 
81,6
 
6731000


 
Апарат
Центральної
виборчої
комісії 
316 431,5


 
315 599,3


 
1 891,4


 
81,6


 
6731010
 
Керівництво та
управління
у сфері
проведення
виборів та
референдумів 
5 359,4
 
4 527,2
 
1 891,4
 
81,6
 
6731020 
Проведення
виборів
народних
депутатів
України 
291 072,1 
291 072,1 
 
 
6731030

 
Проведення
виборів
депутатів
місцевих рад
та сільських,
селищних,
міських голів 
20 000,0

 
20 000,0

 


 


 
7710000

 
Рада Міністрів
Автономної
Республіки Крим 
11 821,1

 
11 579,1

 
7 263,2

 
527,8

 
7711000


 
Апарат Ради
Міністрів
Автономної
Республіки Крим 
11 821,1


 
11 579,1


 
7 263,2


 
527,8


 
7711010 
Здійснення
виконавчої
влади в
Автономній
Республіці Крим 
11 821,1 
11 579,1 
7 263,2 
527,8 
7720000


 
Вінницька
обласна
державна
адміністрація 
28 588,1


 
28 366,1


 
17 479,2


 
1 038,8


 
7721000 
Апарат
Вінницької
обласної
державної
адміністрації 
28 588,1 
28 366,1 
17 479,2 
1 038,8 
7721010 
Здійснення
виконавчої
влади у
Вінницькій
області 
28 588,1 
28 366,1 
17 479,2 
1 038,8 
7730000


 
Волинська
обласна
державна
адміністрація 
16 954,8


 
16 682,8


 
10 255,4


 
691,1


 
7731000 
Апарат
Волинської
обласної
державної
адміністрації 
16 954,8 
16 682,8 
10 255,4 
691,1 
7731010 
Здійснення
виконавчої
влади у
Волинській
області 
16 954,8 
16 682,8 
10 255,4 
691,1 
7740000 
Дніпро-
петровська
обласна
державна
адміністрація 
25 441,4 
25 151,0 
15 524,5 
1 440,3 
7741000 
Апарат Дніпро-
петровської
обласної
державної
адміністрації 
25 441,4 
25 151,0 
15 524,5 
1 440,3 
7741010 
Здійснення
виконавчої
влади у Дніпро-
петровській
області 
25 441,4 
25 151,0 
15 524,5 
1 440,3 
7750000


 
Донецька
обласна
державна
адміністрація 
21 910,0


 
21 623,0


 
13 238,6


 
1 210,0


 
7751000 
Апарат
Донецької
обласної
державної
адміністрації 
21 910,0 
21 623,0 
13 238,6 
1 210,0 
7751010 
Здійснення
виконавчої
влади у
Донецькій
області 
21 910,0 
21 623,0 
13 238,6 
1 210,0 
7760000


 
Житомирська
обласна
державна
адміністрація 
22 855,6


 
22 628,6


 
13 895,9


 
910,0


 

7761000 
Апарат
Житомирської
обласної
державної
адміністрації 
22 855,6 
22 628,6 
13 895,9 
910,0 
7761010 
Здійснення
виконавчої
влади у
Житомирській
області 
22 855,6 
22 628,6 
13 895,9 
910,0 
7770000


 
Закарпатська
обласна
державна
адміністрація 
17 593,1


 
17 421,1


 
10 712,3


 
828,4


 
7771000 
Апарат
Закарпатської
обласної
державної
адміністрації 
17 593,1 
17 421,1 
10 712,3 
828,4 
7771010 
Здійснення
виконавчої
влади у
Закарпатській
області 
17 593,1 
17 421,1 
10 712,3 
828,4 
7780000


 
Запорізька
обласна
державна
адміністрація 
20 487,6


 
20 315,6


 
12 501,0


 
737,6


 
7781000 
Апарат
Запорізької
обласної
державної
адміністрації 
20 487,6 
20 315,6 
12 501,0 
737,6 
7781010 
Здійснення
виконавчої
влади у
Запорізькій
області 
20 487,6 
20 315,6 
12 501,0 
737,6 
7790000 
Івано-
Франківська
обласна
державна
адміністрація 
18 883,5 
18 661,5 
11 524,6 
1 118,5 
7791000 
Апарат Івано-
Франківської
обласної
державної
адміністрації 
18 883,5 
18 661,5 
11 524,6 
1 118,5 
7791010 
Здійснення
виконавчої
влади в Івано-
Франківській
області 
18 883,5 
18 661,5 
11 524,6 
1 118,5 
7800000


 
Київська
обласна
державна
адміністрація 
26 166,0


 
25 944,0


 
16 059,0


 
1 065,1


 
7801000 
Апарат
Київської
обласної
державної
адміністрації 
26 166,0 
25 944,0 
16 059,0 
1 065,1 
7801010 
Здійснення
виконавчої
влади у
Київській
області 
26 166,0 
25 944,0 
16 059,0 
1 065,1 
7810000


 
Кіровоградська
обласна
державна
адміністрація 
20 412,5


 
20 240,5


 
12 437,7


 
870,0


 
7811000 
Апарат
Кіровоградської
обласної
державної
адміністрації 
20 412,5 
20 240,5 
12 437,7 
870,0 
7811010 
Здійснення
виконавчої
влади у
Кіровоградській
області 
20 412,5 
20 240,5 
12 437,7 
870,0 
7820000


 
Луганська
обласна
державна
адміністрація 
20 492,2


 
20 320,2


 
12 478,1


 
1 378,1


 
7821000 
Апарат
Луганської
обласної
державної
адміністрації 
20 492,2 
20 320,2 
12 478,1 
1 378,1 
7821010 
Здійснення
виконавчої
влади у
Луганській
області 
20 492,2 
20 320,2 
12 478,1 
1 378,1 
7830000


 
Львівська
обласна
державна
адміністрація 
21 870,5


 
21 648,5


 
13 295,1


 
818,8


 
7831000 
Апарат
Львівської
обласної
державної
адміністрації 
21 870,5 
21 648,5 
13 295,1 
818,8 
7831010 
Здійснення
виконавчої
влади у
Львівській
області 
21 870,5 
21 648,5 
13 295,1 
818,8 
7840000


 
Миколаївська
обласна
державна
адміністрація 
18 558,8


 
18 327,7


 
11 239,0


 
864,2


 
7841000 
Апарат
Миколаївської
обласної
державної
адміністрації 
18 558,8 
18 327,7 
11 239,0 
864,2 
7841010 
Здійснення
виконавчої
влади у
Миколаївській
області 
18 558,8 
18 327,7 
11 239,0 
864,2 
7850000

 
Одеська обласна
державна
адміністрація 
27 088,0

 
26 916,0

 
16 622,8

 
1 272,3

 
7851000


 
Апарат Одеської
обласної
державної
адміністрації 
27 088,0


 
26 916,0


 
16 622,8


 
1 272,3


 
7851010 
Здійснення
виконавчої
влади в
Одеській
області 
27 088,0 
26 916,0 
16 622,8 
1 272,3 
7860000


 
Полтавська
обласна
державна
адміністрація 
22 299,2


 
22 127,2


 
13 572,5


 
760,8


 
7861000 
Апарат
Полтавської
обласної
державної
адміністрації 
22 299,2 
22 127,2 
13 572,5 
760,8 
7861010 
Здійснення
виконавчої
влади у
Полтавській
області 
22 299,2 
22 127,2 
13 572,5 
760,8 
7870000


 
Рівненська
обласна
державна
адміністрація 
16 798,6


 
16 626,6


 
10 129,7


 
907,0


 
7871000 
Апарат
Рівненської
обласної
державної
адміністрації 
16 798,6 
16 626,6 
10 129,7 
907,0 
7871010 
Здійснення
виконавчої
влади у
Рівненській
області 
16 798,6 
16 626,6 
10 129,7 
907,0 
7880000

 
Сумська обласна
державна
адміністрація 
19 445,0

 
19 273,0

 
11 785,1

 
797,8

 
7881000


 
Апарат Сумської
обласної
державної
адміністрації 
19 445,0


 
19 273,0


 
11 785,1


 
797,8


 
7881010 
Здійснення
виконавчої
влади у
Сумській
області 
19 445,0 
19 273,0 
11 785,1 
797,8 
7890000


 
Тернопільська
обласна
державна
адміністрація 
19 639,3


 
19 417,3


 
11 891,7


 
825,0


 
7891000 
Апарат
Тернопільської
обласної
державної
адміністрації 
19 639,3 
19 417,3 
11 891,7 
825,0 
7891010 
Здійснення
виконавчої
влади у
Тернопільській
області 
19 639,3 
19 417,3 
11 891,7 
825,0 
7900000


 
Харківська
обласна
державна
адміністрація 
28 678,8


 
28 506,8


 
17 539,2


 
1 255,4


 
7901000 
Апарат
Харківської
обласної
державної
адміністрації 
28 678,8 
28 506,8 
17 539,2 
1 255,4 
7901010 
Здійснення
виконавчої
влади у
Харківській
області 
28 678,8 
28 506,8 
17 539,2 
1 255,4 
7910000


 
Херсонська
обласна
державна
адміністрація 
17 629,7


 
17 379,7


 
10 616,6


 
820,8


 
7911000 
Апарат
Херсонської
обласної
державної
адміністрації 
17 629,7 
17 379,7 
10 616,6 
820,8 
7911010 
Здійснення
виконавчої
влади у
Херсонській
області 
17 629,7 
17 379,7 
10 616,6 
820,8 
7920000


 
Хмельницька
обласна
державна
адміністрація 
21 200,9


 
20 915,4


 
12 907,8


 
852,0


 
7921000 
Апарат
Хмельницької
обласної
державної
адміністрації 
21 200,9 
20 915,4 
12 907,8 
852,0 
7921010 
Здійснення
виконавчої
влади у
Хмельницькій
області 
21 200,9 
20 915,4 
12 907,8 
852,0 
7930000


 
Черкаська
обласна
державна
адміністрація 
19 633,0


 
19 461,0


 
11 935,6


 
850,0


 
7931000 
Апарат
Черкаської
обласної
державної
адміністрації 
19 633,0 
19 461,0 
11 935,6 
850,0 
7931010 
Здійснення
виконавчої
влади у
Черкаській
області 
19 633,0 
19 461,0 
11 935,6 
850,0 
7940000


 
Чернівецька
обласна
державна
адміністрація 
12 289,8


 
12 037,8


 
7 352,2


 
560,0


 
7941000 
Апарат
Чернівецької
обласної
державної
адміністрації 
12 289,8 
12 037,8 
7 352,2 
560,0 
7941010 
Здійснення
виконавчої
влади у
Чернівецькій
області 
12 289,8 
12 037,8 
7 352,2 
560,0 
7950000


 
Чернігівська
обласна
державна
адміністрація 
20 475,9


 
20 250,4


 
12 417,9


 
955,0


 
7951000 
Апарат
Чернігівської
обласної
державної
адміністрації 
20 475,9 
20 250,4 
12 417,9 
955,0 
7951010 
Здійснення
виконавчої
влади у
Чернігівській
області 
20 475,9 
20 250,4 
12 417,9 
955,0 
7960000

 
Київська міська
державна
адміністрація 


 


 


 


 
7961000 
Апарат
Київської
міської
державної
адміністрації 
 
 
 
 
7961600 
Модернізація
обладнання
індивідуальних
теплових
пунктів та
здійснення
енерго-
зберігаючих
заходів в адмі-
ністративних і
громадських
будівлях
м. Києва 
 
 
 
 
7970000

 
Севастопольська
міська державна
адміністрація 
8 092,2

 
7 748,6

 
4 627,5

 
430,0

 
7971000 
Апарат Сева-
стопольської
міської
державної
адміністрації 
8 092,2 
7 748,6 
4 627,5 
430,0 
7971010


 
Здійснення
виконавчої
влади у місті
Севастополі 
8 092,2


 
7 748,6


 
4 627,5


 
430,0


 
7971600


 
Розширення
теплопостачання
в місті
Севастополі     
8680000
 
Державний
комітет України
з питань
регуляторної
політики та
підприємництва 
14 176,8
 
9 441,8
 
2 552,7
 
211,6
 
8681000


 
Апарат
Державного
комітету
України
з питань
регуляторної
політики та
підприємництва 
14 176,8


 
9 441,8


 
2 552,7


 
211,6


 
8681010
 
Керівництво та
управління
у сфері
регуляторної
політики та
підприємництва 
6 776,8
 
6 141,8
 
2 552,7
 
211,6
 
8681020
 
Заходи,
пов'язані з
організацією
державної
реєстрації
суб'єктів
підприємницької
діяльності та
ведення їх
реєстру 
5 400,0
 
1 300,0
 

 

 
8681030 
Заходи по
реалізації
Національної
програми
сприяння
розвитку малого
підприємництва
в Україні у
2002 році 
2 000,0 
2 000,0 
 
 
8681600

 
Розвиток
приватного
сектору 


 


 


 


 
  Всього  39 788 314,9  36 838 436,2 7  939 867,8 1  084 108,0 

Продовження таблиці

-----------------------------------------------------------------------------
| Спеціальний фонд | Разом:
----------+----------------------------------------------------------|
капітальні| Всього | поточні | з них: | капітальні |
| | |---------------------| |
| | | оплата |комунальні| |
| | | праці |послуги та| |
| | | | енерго- | |
| | | | носії | |
-----------------------------------------------------------------------------

54 719,8  31 969,4  24 385,3  6 018,9  4 473,2  7 584,1  216 377,3 
54 719,8  31 969,4  24 385,3  6 018,9  4 473,2  7 584,1  216 377,3 
42 846,2            107 400,0 
2 304,0            23 799,8 
            1 143,7 
            4 345,8 
2 060,0  1 725,0  1 595,0  686,1    130,0  23 278,3 
5 659,6            9 000,0 
  30 244,4  22 790,3  5 332,8  4 473,2  7 454,1  35 590,4 
1 100,0            4 219,3 
            6 850,0 
750,0            750,0 
39 667,0 9  9 666,0  85 135,0 17  535,1 14  273, 1  4 531,0  317 523,8 
31 862,1  50 985,4  44 256,2  8 952,4 6  951,0  6 729,2  190 717,0 
6 482,7            27 470,0 
            5 402,1 
16 881,5  19 497,6  18 439,7  4 104,7 3  698,6  1 057,9  53 046,9 
            3 565,0 
            4 000,0 
267,5 10  618,0 1  0 145,0  411,7 1 5  73,2  473,0  21 974,9 
            1 041,4 
200,0  115,0  115,0  71,2  1,0    5 204,5 
            395,4 
30,4            181,2 
  383,7  383,7        15 634,6 
923,7  6 245,9 1  945,7 7  23,7  2 677,8  20 152,3 
1000,0 1  0 985,4  8 464,9 2  339,1 8  93,0  2 520,5  23 882,3 
  462,0  462,0  80,0  61,5    1 766,4 
7 000,0            7 000,0 
381,4  891,6  841,6  197,1  5,0  50,0  8 456,4 
179,6            2 997,3 
121,8  91,6  91,6        1 034,0 
80,0  800,0  750,0  197,1  5,0  50,0  4 425,1 
32,0            554,6 
32,0            554,6 
74,0            2 331,6 
74,0            2 169,0 
            59,3 
            103,3 
1 000,0            6 703,5 
            778,5 
1 000,0            1 000,0 
            425,0 
            4 500,0 
            403,4 
            403,4 
6 317,5 4  7 789,0 4  0 037,2 8  385,6 7 3  17,6  7 751,8  99 357,3 
3 136,2 1  700,0 1  700,0  62,2 1  92,9    24 239,9 
361,3  370,0  370,0        4 702,2 
820,0  1 135,0  795,0  25,0  340,0  13 577,5 
  258,0  163,0      95,0  939,7 
3 656,0  36 759,2 8  323,4 6  999,7  6 896,8  52 382,2 
1 900,0  529,5  129,5      400,0  2 557,1 
            16,2 
100,0  140,5  120,5      20,0  942,5 
            9 000,0 
            9 000,0 
42 326,8  12 925,0  12 681,2  3 417,6 1  846,4  243,8  101 209,3 
42 326,8  12 925,0  12 681,2  3 417,6 1  846,4  243,8  101 209,3 
4 304,8            28 925,5 
            1 642,4 
26 022,0 1  2 925,0  12 681,2 3  417,6 1 8  46,4  243,8  47 428,2 
12 000,0            12 000,0 
            7 653,2 
            12,0 
            3 548,0 
4 940,0            23 527,5 
4 940,0            23 527,5 
4 940,0            23 467,9 
            59,6 
47 505,2            105 018,6 
47 505,2            105 018,6 
2 838,0            10 108,5 
22 339,7            54 538,8 
            97,4 
            90,1 
22 327,5            40 183,8 
6 759,4            17 667,0 
6 759,4            17 667,0 
1 859,4            12 767,0 
4 100,0            4 100,0 
800,0            800,0 
5 000,0  80,0  80,0        170 753,0 
5 000,0  80,0  80,0        170 753,0 
5 000,0  50,0  50,0        170 002,4 
  30,0  30,0        750,6 
37 335,0 5  32 314,9  495 450,5  99 162,0 1  2 633,4  36 864,4  2 222 353,5 
36 100,0 1  95 114,6  167 164,4  31 002,5 7  338,4  27 950,2  1 336 853,1 
  4 254,2  4 254,2    164,0    73 311,2 
            15 000,0 
36 100,0            36 100,0 
            3 000,0 
102  928,9 89  929,9 16  353,3 4 2  72,7 1  2 999,0  890 810,7 
650,0  7 650,0        33 165,4 
            12 362,3 
45  635,3 33  253,4 7  106,6 1 3  21,1 1  2 381,9  130 091,3 
496,1 1  458,6  212,5  20,0  37,5  4 731,1 
20  360,5 18  894,2 2  365,1 1 4  84,4  1 466,3  71 144,5 
  868,2  810,7    15,6  57,5  6 309,2 
  820,8  819,2  64,6  60,6  1,6  2 614,8 
11  100,6 10  094,2 4  900,4    1 006,4  41 557,6 
            1 605,0 
            15 050,0 
228  773,0 223  390,4 20  705,8 2 4  00,0  5 382,6  258 096,0 
228  773,0 223  390,4 20  705,8 2 4  00,0  5 382,6  258 096,0 
26  068,2 26  067,2 13  847,2 2  78,3  1,0  267 347,2 
  25,3  25,3        16 204,6 
641,5 3  641,5  69,3  67,4    138 804,4 
21  275,0 21  274,0 13  738,5 1  36,1  1,0  33 751,7 
  99,1  99,1  9,4      8 570,4 
  126,7  126,7  14,5  5,9    9 278,6 
  488,0  488,0  3,7  10,7    42 142,6 
  43,5  43,5  3,9      15 222,4 
  369,1  369,1  7,9  58,2    3 372,5 
1 235,0 82  359,1 7  8 828,5 33  606,5 2 6  16,7  3 530,6  357 304,2 
35,0  379,0  367,0  84,0  1,0  12,0  5 387,4 
200,0 77  459,8 7  4 491,6 32  919,2 2  530,2  2 968,2  304 479,0 
            27 667,0 
900,0 4  120,3  3 600,3  505,8  65,5  520,0  17 289,8 
100,0  400,0  369,6  97,5  20,0  30,4  2 481,0 
            2 753,0 
            2 753,0 
736 730,0  141 844,4  140 636,3  3 584,6  143,5  1 208,1  3 079 387,4 
1 500,0  547,3  547,3        11 151,7 
1 500,0  547,3  547,3        10 566,7 
            585,0 
718 000,0  130 000,0  130 000,0        2 782 842,0 
            5 087,0 
            1 615,0 
            140,0 
            850 000,0 
            75 000,0 
            850 000,0 
698 000,0            698 000,0 
            73 000,0 
            80 000,0 
20 000,0            20 000,0 
30 000,0  130 000,0        130 000,0 
            155,0 
            55,0 
            100,0 
            400,0 
            400,0 
17 230,0  11 297,1  10 089,0  3 584,6  143,5  1 208,1  284 838,7 
            150,0 
393,9 3  146,3 1  075,6  62,2  247,6  30 123,4 
  539,0  489,9  152,3  0,3  49,1  2 495,3 
7 000,0            228 356,5 
10 000,0            11 000,0 
            278,0 
230,0 7  364,2 6  452,8 2  356,7  81,0  911,4  12 435,5 
18 138,4  30 535,4  25 938,8  2 607,8 1  134,8  4 596,6  155 524,2 
632,3 2  0 970,3  19 417,3 1  856,0 9  00,0  1 553,0  61 882,0 
500,0            22 761,9 
            69,0 
            2 914,6 
            4 000,0 
74,6  48,0  48,0  24,0      4 495,4 
            370,4 
            1 486,2 
            100,0 
783,0 5  884,0 1  792,6 9  00,0  899,0  7 915,0 
1,7  74,5  70,5  39,4    4,0  316,4 
            1 000,0 
            63,3 
33,0            988,5 
23,0            1 336,5 
14  064,8 13  414,8      650,0  14 064,8 
            1 133,1 
            867,1 
            266,0 
408,0            10 911,0 
408,0            10 911,0 
400,0 3  551,1  67,4  2 848,9  32 450,9 
400,0 3  551,1  67,4  2 848,9  11 122,0 
            4 030,0 
            259,8 
            17 039,1 
17 098,1  2 165,1  1 970,4  751,8  67,4  194,7  29 161,8 
            2 034,7 
            2 414,4 
            64,0 
            380,0 
            40,0 
      490,0       
  159,0  141,0  50,0  3,0  18,0  207,3 
            20,0 
25,6  60,0  46,0  16,0    14,0  336,9 
322,5 1  926,1 1  763,4  675,4  64,1  162,7  3 857,4 
13 250,0            14 194,0 
            1 262,7 
  20,0  20,0  10,4  0,3    75,4 
            285,0 
3 500,0            3 500,0 
000,0 1  000,0        19 985,4 
            4 882,4 
            1 340,0 
            300,0 
            4 500,0 
            500,0 
            800,0 
            2 163,0 
            4 500,0 
000,0 1  000,0        1 000,0 
94 992,3  15 680,0  8 076,3  5 198,2  244,2  7 603,7  672 390,4 
94 992,3  15 680,0  8 076,3  5 198,2  244,2  7 603,7  672 390,4 
23 092,6            37 135,2 
            229 000,1 
20 095,9  15 180,0  7 659,3 5  118,2  244,2  7 520,7  337 887,7 
51 803,8            52 373,6 
            5 750,0 
            4 510,2 
            3 000,0 
            1 200,0 
  500,0  417,0  80,0       
            153,0 
42 225,7  38 327,0  32 862,2  7 178,1  578,1  5 464,8  175 572,7 
42 225,7  38 327,0  32 862,2  7 178,1  578,1  5 464,8  175 572,7 
  195,6  195,6    11,6    2 138,8 
            253,0 
128,4  191,7  191,7  59,2  15,6    640,0 
            161,0 
  829,3  698,1  87,6  9,5  131,2  1 707,4 
220,0            590,8 
31 377,3  37 110,4  31 776,8  7 031,3  541,4  5 333,6  137 258,1 
10 000,0            10 000,0 
            1 728,6 
            13 850,0 
  500,0          7 245,0 
48 499,2  35 775,0  28 465,9  9 065,2  1 554,2  7 309,1  286 811,2 
46 379,3  35 775,0  28 465,9  9 065,2  1 554,2  7 309,1  282 374,6 
365,0  61,3  61,3        2 641,3 
  8,0  8,0  2,0      861,9 
100,0            1 366,8 
353,0  190,9  175,2  22,4  53,5  15,7  6 106,5 
100,0  188,2  176,1  40,7  27,3  12,1  1 590,7 
1 100,0 2  8 297,5  22 284,7  6 736,1 1  217,1  6 012,8  65 751,8 
30,0 2  500,0 2  270,0 1  415,9  20,0  230,0  3 592,1 
75,0            170,0 
  6,0  6,0    0,5    202,2 
            5 209,0 
5 650,0            34 749,6 
8 900,0            41 649,9 
            800,0 
            1 480,0 
            3 965,0 
            1 000,0 
            19 132,7 
3 000,0            3 000,0 
10 625,1  654,0  510,5  58,0  65,6  143,5  22 649,3 
6 355,6  2 399,6  1 560,5  351,5  151,1  839,1  21 912,9 
9 595,8  699,5  653,6  293,9  11,1  45,9  17 015,1 
  121,0  121,0  88,2      193,5 
  499,0  499,0        23 067,0 
129,8  150,0  140,0  56,5  8,0  10,0  989,3 
            218,6 
            657,6 
            174,9 
            1 500,0 
            726,9 
            421,4 
            221,4 
            200,0 
84,0            459,0 
84,0            187,2 
            271,8 
2 035,9            3 556,2 
2 000,0            3 113,6 
35,9            442,6 
9 594,0 74  0 100,0 7  26 700,0 7  8 209,8 14  747,0 1  3 400,0  3 361 709,2 
7 594,0 73  7 200,0 7  23 800,0 7  8 166,1 14  657,0 1  3 400,0  3 291 099,6 
430,0  3 430,0        29 504,1 
000,0  4 000,0        1 389 946,1 
200,0  2 200,0        5 500,0 
  50,0  50,0        135,0 
  44 070,0  43 870,0      200,0  458 663,5 
  37 574,0  36 574,0      1 000,0  299 279,0 
  5 100,0  5 100,0        45 445,3 
000,0 5  000,0      1 000,0  145 497,5 
70  439,4 70  439,4 13  023,9 14 6  57,0    70 439,4 
12  549,0 11  549,0      1 000,0  182 418,0 
200,0 3  200,0        7 200,0 
602,3 8  602,3 3  142,2      21 374,7 
219  646,8 219  646,8        254 646,8 
100  000,0 100  000,0        100 000,0 
51  050,0 51  050,0        51 050,0 
49  988,5 49  988,5        50 988,5 
17  000,0 17  000,0        19 400,0 
5 594,0 1  0 000,0      0 000,0  15 594,0 
10  000,0 10  000,0        14 600,0 
000,0 1  000,0        4 000,0 
300,0 1  300,0        1 300,0 
77  200,0 77  000,0 62  000,0    200,0  100 110,5 
800,0 2  800,0        6 113,1 
            11 606,1 
2 000,0            4 288,0 
            2 000,0 
2 000,0  2 900,0  2 900,0  43,7  90,0    70 083,5 
2 000,0  2 900,0  2 900,0  43,7  90,0    70 083,5 
            526,1 
            526,1 
178 866,4  301 909,1  968 250,1  314 321,3 9  4 775,4 3  33 465,3  3 544 055,8 
175 031,3  247 373,7  924 723,9 3  03 723,7 92  367,8 3  22 456,1  3 387 735,9 
            3 735,0 
400,0            43 043,6 
            9 000,0 
500,0 30  000,0 2  5 970,0 12  000,0 9  00,0  4 030,0  43 136,8 
34,4            12 278,6 
            5 663,1 
            11 000,0 
            1 000,0 
            1 299,8 
100,0 1  492,6 1  408,6  22,7  84,0  10 629,4 
780,0 1  203,1 1  139,8  268,6  52,9  63,3  9 649,4 
150,0 1  671,3 1  638,3  322,1 2  03,6  33,0  15 542,3 
4 835,0 10  5 374,1 9  5 613,9 21  551,4 11  783,5  9 675,1  683 366,0 
176,5  89,4  86,4  4,5  15,9  3,0  3 780,7 
2 094,4 13  4 550,0 1  14 089,0 3  0 020,0 21  702,0  20 461,0  349 942,2 
5 016,5 91  5 000,0 6  59 443,4 23  3 629,5 55  807,5 25  5 448,0  1 754 807,1 
            33 700,0 
            1 500,0 
42 500,0            45 000,0 
            62 100,0 
            15 000,0 
            1 079,2 
93 193,9  18 000,0  1 700,0    6 300,0  119 143,9 
900,0 2  428,2 2  028,2  527,7 2  14,2  400,0  17 957,9 
20 000,0            25 000,0 
2,0            52,3 
246,8            551,7 
            37,5 
            7 541,9 
            1 000,0 
123,9            9 463,4 
  800,0  760,0  23,5  110,0  40,0  1 822,1 
415,2 6  165,0 4  621,0 1  030,2 7  76,0  1 544,0  29 885,6 
            8 277,9 
59,2  250,0  208,5  50,0    41,5  2 930,5 
503,5            503,5 
2 000,0 3  0 350,0  16 016,8  4 296,2  579,5 1  4 333,2  47 314,5 
130  888,0          130 888,0 
25  000,0          25 000,0 
130  888,0          -130 888,0 
050,0 6  050,0        6 632,5 
            582,5 
050,0 6  050,0        6 050,0 
1 062,5  6 183,1  5 233,6  1 307,8  335,5  949,5  22 588,8 
62,5  466,8  466,8  40,0  4,8    2 901,1 
1 000,0  3 289,3  2 825,3  576,5  194,4  464,0  13 054,9 
            61,8 
  267,5  267,5  160,9  0,5    901,9 
797,0 1  371,5  430,4 1  27,5  425,5  3 860,5 
  362,5  302,5  100,0  8,3  60,0  1 808,6 
            639,3 
            639,3 
13,0            2 183,4 
13,0            138,4 
            2 045,0 
2 759,6 4  2 302,3  32 242,6  9 289,8 2  072,1  10 059,7  124 275,9 
110,0  786,0  711,0  289,4  18,1  75,0  13 729,2 
30,0 1  572,0  1 392,0  574,8  20,0  180,0  2 821,9 
            213,0 
            170,0 
2 619,6 3  9 944,3  30 139,6  8 425,6 2  034,0  9 804,7  107 341,8 
260 637,9  481 339,4  372 833,9  84 870,3 2  4 985,4 1  08 505,5  1 897 025,8 
214 095,6  467 103,3  360 162,8  82 021,0 2  3 698,2 1  06 940,5  1 662 431,1 
2 024,0            5 191,6 
            1 751,6 
100,4 3  450,4  2 946,1  875,8  196,8  504,3  12 109,7 
  85,0        85,0  5 951,4 
  71,2  71,2  13,9  12,2    925,3 
36,0            155,4 
259  187,4 168  721,6 54  637,2 15 9  77,3 9  0 465,8  349 154,1 
341,2 5  834,4 1  495,8 1  06,5  1 506,8  24 684,8 
1 000,0            1 103,2 
462,5  4 768,7  3 710,9  786,8  205,1  1 057,8  20 535,6 
103,2  478,3  420,0  113,6  32,8  58,3  20 352,1 
553,8  131,0  121,0  26,9    10,0  12 929,8 
973,5  162,6  162,6    2,2    11 832,5 
448,7  640,4  564,6  32,2  42,4  75,8  5 189,7 
5 605,4  600,0  600,0    99,0    22 251,0 
5 000,0            5 000,0 
223,9  8,0  8,0        1 637,0 
810,1 1  038,0  782,7  04,7  255,3  15 352,2 
1 812,4  9 226,9  8 438,6  677,5  1 399,7  788,3  48 308,6 
1 443,5  16 532,3  13 214,0  1 126,2 1  560,9  3 318,3  43 076,3 
106,5            675,7 
71,5  314,1  267,2  35,7  12,0  46,9  3 816,1 
50,0            968,4 
142,0  816,7  759,4  205,9  29,2  57,3  2 851,7 
96,6  561,9  484,3  104,0  1,2  77,6  4 209,5 
4 730,0  72 549,8  64 618,5  19 214,0  3 604,7  7 931,3  291 037,7 
            5 000,0 
            76 409,7 
            31 355,0 
117 650,0            117 650,0 
            1 565,0 
            5 692,4 
400,0            400,0 
  7 890,0  7 221,1  2 621,5  300,0  668,9  8 938,8 
28 347,3  5,0  2,5      2,5  42 063,7 
            900,0 
40 501,7            100 885,6 
3 262,5            15 008,6 
            114 650,0 
1 600,0            15 683,0 
341,5  170,0  149,7  25,0  3,0  20,3  2 050,7 
  200,0  190,0  29,0  8,5  10,0  494,6 
            1 800,0 
1 198,6            2 958,6 
            132 000,0 
            117 450,0 
80  874,4 8  0 874,4        80 874,4 
6,0            630,7 
6,0             
46 536,3  14 236,1  12 671,1  2 849,3 1  287,2  1 565,0  224 067,4 
70,0  100,0  100,0  30,0      13 260,1 
698,0 10  310,3  9 082,9 2  599,6 6  44,7  1 227,4  30 751,3 
465,0            3 619,6 
            400,0 
36 048,3  3 825,8  3 488,2  219,7  642,5  337,6  159 386,4 
6 000,0            6 000,0 
6 000,0            6 000,0 
6 000,0            6 000,0 
3 000,0            3 000,0 
81,4            954,4 
9 093,6            13 893,6 
80,0            1 802,0 
            8 233,5 
            8 233,5 
            1 600,1 
            1 600,1 
            63,0 
            63,0 
21 288,6 6  40 029,1  527 906,8  11 265,2 17  482,6 1  12 122,3  1 304 611,3 
4 050,6 43  8 068,4 3  72 827,5 4  843,8 1  353,0  65 240,9  539 096,4 
910,9 2  460,9  570,0  65,5  450,0  8 258,4 
1 146,6 1  3 966,7  10 990,6  1 514,1  880,3  2 976,1  45 155,3 
            2 157,7 
            1 537,0 

Додаток N 4
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2002 рік"

Показники
міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання
та коштів, що передаються до державного бюджету)
між державним та місцевими бюджетами на 2002 рік

-----------------------------------------------------------------------------
Код бюджету | Назва місцевого | Міжбюджетні трансферти
| бюджету |--------------------------------------------
| адміністративно- | Дотація вирівнювання |Кошти, що передаються
| територіальної | з державного бюджету |до державного бюджету
| одиниці |----------------------+---------------------
| | Всього |Норматив що-| Всього |Норматив що-
| | (тис. |денного від-| (тис. |денного від-
| | грн.) |рахування (у| грн.) |рахування (у
| | |відсотках від| |відсотках
| | |обсягу над-| |від розра-
| | |ходжень на| |хункового
| | |території Ав-| |обсягу дохо-
| | |тономної Рес-| |дів загаль-
| | |публіки Крим,| |ного фонду
| | |областей та| |місцевих
| | |м. Севастопо-| |бюджетів, що
| | |ля доходів| |враховуються
| | |державного | |при визна-
| | |бюджету, що є| |ченні між-
| | |джерелом | |бюджетних
| | |перерахування| |трансфертів)
| | |дотацій, та| |
| | |коштів що| |
| | |передаються з| |
| | |місцевих бюд-| |
| | |жетів до дер-| |
| | |жавного бюд-| |
| | |жету) | |
-----------------------------------------------------------------------------

05202000000  м. Авдіївка      6564  46,95 
01202000000  м. Алушта      280,4  2,91 
12202000000  м. Алчевськ      6975  23,76 
12203000000  м. Антрацит  8106,7  0,95     
01203000000  м. Армянськ      512,6  8,32 
05203000000  м. Артемівськ      1048,9  5,68 
10202000000  м. Біла Церква  4092,2  1,85     
06202000000  м. Бердичів  8346,6  3,17     
08202000000  м. Бердянськ  2467  0,22     
07202000000  м. Берегове  1173  0,55     
10201000000  м. Березань  2339,5  0,31     
15202000000
 
м. Білгород-
Дністровський 
995,8
 
0,06
 

 

 
09202000000  м. Болехів  3821,6  1,15     
13202000000  м. Борислав  1073,1  0,1     
10203000000  м. Бориспіль      10392,2  44,27 
10204000000  м. Бровари  871,1  0,11     
12204000000  м. Брянка  6543,3  0,76     
10205000000  м. Васильків  2397,7  0,31     
23202000000  м. Ватутіне  2536,4  0,75     
04202000000  м. Вільногірськ      2869,2  35,2 
02201000000  м. Вінниця      9750,1  13,24 
14202000000  м. Вознесенськ  3262,3  0,57     
03202000000
 
м. Володимир-
Волинський 
2331,7
 
0,81
 

 

 
05204000000  м. Вугледар      3316,8  44,56 
18202000000  м. Глухів  5138,9  0,91     
05205000000  м. Горлівка      1911,8  3,39 
05206000000  м. Дебальцеве      3391,9  32,5 
01204000000  м. Джанкой  947,6  0,22     
05207000000  м. Дзержинськ  4574,3  0,18     
05208000000  м. Димитров      652  5,23 
04203000000  м. Дніпродзержинськ      7395,3  13,09 
04201000000  м. Дніпропетровськ      102439,6  48,54 
05209000000  м. Добропілля      1050  7,23 
05210000000  м. Докучаєвськ  314,2  0,01     
05201000000  м. Донецьк      84456,2  59,15 
13203000000  м. Дрогобич  3418  0,33     
05211000000  м. Дружківка  1125,2  0,04     
17202000000  м. Дубно  4533,9  1,36     
08203000000  м. Енергодар      13768,8  56,61 
01205000000  м. Євпаторія      224,2  1,03 
05212000000  м. Єнакієво  509,7  0,02     
05213000000  м. Жданівка      5680,2  62,27 
06201000000  м. Житомир  1176,9  0,45     
02202000000  м. Жмеринка      2492  27,79 
04204000000  м. Жовті Води  2178,4  0,12     
08201000000  м. Запоріжжя      121059,4  42,82 
11202000000  м. Знам'янка      3114,2  41,01 
23203000000  м. Золотоноша  1410,3  0,41     
09201000000
 
м. Івано-
Франківськ 

 

 
3944,2
 
7,64
 
15203000000  м. Ізмаїл      74,3  0,44 
20202000000  м. Ізюм  5668  0,4     
15204000000  м. Іллічівськ      22558,2  62,55 
10206000000  м. Ірпінь  2257  0,3     
09203000000  м. Калуш  794,7  0,24     
22202000000
 
м. Кам'янець-
Подільський 
4883
 
1,71
 

 

 
23204000000  м. Канів  2961,4  0,87     
21202000000  м. Каховка      1634,1  24,15 
01206000000  м. Керч  3830,5  0,9     
11201000000  м. Кіровоград  7230,7  5,08     
12205000000  м. Кіровськ  5106,1  0,6     
05214000000  м. Кіровське      3055  32,52 
03203000000  м. Ковель  3530,4  1,22     
02203000000  м. Козятин      3200,6  37,79 
09204000000  м. Коломия      142,1  1,79 
16202000000  м. Комсомольськ      7455  38,77 
18203000000  м. Конотоп  1695,3  0,3     
06203000000  м. Коростень  2019,4  0,77     
05215000000  м. Костянтинівка  4532,2  0,18     
15205000000  м. Котовськ  1275,5  0,08     
05216000000  м. Краматорськ      12075,5  23,1 
05217000000  м. Красний Лиман  1682,9  0,07     
12206000000  м. Красний Луч  13599,2  1,59     
05218000000  м. Красноармійськ      8161,6  32,59 
12207000000  м. Краснодон  10235  1,19     
01207000000  м. Красноперекопськ      137,2  2,1 
16203000000  м. Кременчук      28859,3  55,65 
04205000000  м. Кривий Ріг      48376,5  24,6 
17203000000  м. Кузнецовськ      7407,2  49,01 
20203000000  м. Куп'янськ  557,9  0,04     
02204000000  м. Ладижин  2370,5  0,6     
18204000000  м. Лебедин  208,8  0,04     
12208000000  м. Лисичанськ      66,1  0,3 
20204000000  м. Лозова  4545,1  0,32     
16204000000  м. Лубни  3652,7  0,32     
12201000000  м. Луганськ      13093,3  15,12 
03201000000  м. Луцьк      2284,7  4,93 
13201000000  м. Львів      57678,5  28,85 
20205000000  м. Люботин  2173,9  0,15     
05219000000  м. Макіївка  12689,5  0,51     
04206000000  м. Марганець  1356  0,07     
05220000000  м. Маріуполь      70091,6  41,27 
08204000000  м. Мелітополь  4575,2  0,4     
14201000000  м. Миколаїв      32391,4  26,58 
16205000000  м. Миргород      799,2  13,39 
02205000000
 
м. Могилів-
Подільський 
2231,2
 
0,57
 

 

 
07203000000  м. Мукачево      2804,6  13,93 
04207000000  м. Нікополь      8267,4  23,11 
22203000000  м. Нетішин      3855,5  37,8 
25202000000  м. Ніжин  6546,8  1,1     
21203000000  м. Нова Каховка  3858,7  2,15     
03204000000  м. Нововолинськ  4248,4  1,47     
06204000000
 
м. Новоград-
Волинський 
5667,5
 
2,15
 

 

 
05221000000  м. Новогродівка      589,8  14,69 
24202000000  м. Новодністровськ  308,2  0,21     
04208000000  м. Новомосковськ  4444,8  0,24     
15201000000  м. Одеса      85530,9  33,58 
11203000000  м. Олександрія  7644,6  5,37     
04209000000  м. Орджонікідзе      660  6,21 
17204000000  м. Острог  412,5  0,12     
18205000000  м. Охтирка  1646,8  0,29     
14203000000  м. Очаків      347,8  13,43 
04210000000  м. Павлоград      1258,2  5,16 
12209000000
 
м. Первомайськ
(Луганська) 
8584,3
 
1
 

 

 
14204000000
 
м. Первомайськ
(Миколаївська) 
6664,2
 
1,16
 

 

 
20206000000  м. Первомайський  4272,5  0,3     
10207000000
 
м. Переяслав-
Хмельницький 
2033,7
 
0,27
 

 

 
04211000000  м. Першотравенськ      3746,7  36,84 
16201000000  м. Полтава      37584,5  54,09 
25203000000  м. Прилуки      8408,9  36,41 
17201000000  м. Рівне      3999,9  7,6 
10208000000  м. Ржищів  605,3  0,08     
12210000000  м. Ровеньки      2056,4  11 
18206000000  м. Ромни  4056,4  0,72     
12211000000  м. Рубіжне  3934,3  0,46     
01208000000  м. Саки  1313,7  0,31     
13204000000  м. Самбір  1656,9  0,16     
12212000000  м. Свердловськ  5991  0,7     
11204000000  м. Світловодськ  4640,7  3,26     
05222000000  м. Селидове  3800,8  0,2     
12213000000  м. Сєверодонецьк  278,2  0,03     
04212000000  м. Синельникове      323,9  7,08 
01201000000  м. Сімферополь      25356,5  45,14 
22204000000  м. Славута  3112,4  1,09     
10209000000  м. Славутич      8465,2  57,25 
05223000000  м. Слов'янськ  2011  0,08     
23205000000  м. Сміла  1950,6  0,57     
05224000000  м. Сніжне  7826,7  0,31     
22205000000  м. Старокостянтинів  1834,7  0,64     
12214000000  м. Стаханов  6633,9  0,77     
13205000000  м. Стрий  2176,9  0,21     
01209000000  м. Судак  230,6  0,05     
18201000000  м. Суми      16904,9  24,81 
15206000000  м. Теплодар  1624,3  0,1     
04213000000  м. Тернівка      4415  39,95 
19201000000  м. Тернопіль      2300,4  4,82 
08205000000  м. Токмак  4548,2  0,4     
05225000000  м. Торез  9081,6  0,36     
13206000000  м. Трускавець      886,2  13,63 
07201000000  м. Ужгород      10521,1  29,55 
23206000000  м. Умань  5653,3  1,66     
10210000000  м. Фастів  791,8  0,1     
01210000000  м. Феодосія      4930,8  21,49 
20201000000  м. Харків      92997,9  45,88 
05226000000  м. Харцизьк      6696,7  28,25 
21201000000  м. Херсон      456,7  0,71 
22201000000  м. Хмельницький      3306,3  6,18 
02206000000  м. Хмільник      388,6  9,13 
07204000000  м. Хуст      1006  15,80 
13207000000  м. Червоноград  4805,5  0,47     
23201000000  м. Черкаси      23760,6  30,22 
24201000000  м. Чернівці      9828  18,72 
25201000000  м. Чернігів      9018,7  14,08 
20207000000  м. Чугуїв  2953,5  0,21     
05227000000  м. Шахтарськ  4193,3  0,17     
22206000000  м. Шепетівка  686,4  0,24     
18207000000  м. Шостка  10261,2  1,81     
15207000000  м. Южне      13884,5  60,97 
14205000000  м. Южноукраїнськ      8084,2  56,17 
01211000000  м. Ялта      6693  17,74 
09205000000  м. Яремче  3650,7  1,1     
05228000000  м. Ясинувата      2588,7  26,75 
05301000000  Амвросіївський р-н  5167,5  0,21     
15301000000  Ананьївський р-н  5496,4  0,34     
06301000000  Андрушівський р-н  6120  2,32     
12301000000  Антрацитівський р-н  4302  0,5     
04301000000  Апостолівський р-н  6027,4  0,32     
14301000000  Арбузинський р-н  3951,1  0,69     
05302000000  Артемівський р-н  4931,9  0,2     
15302000000  Арцизський р-н  7885,7  0,49     
20301000000  Балаклійський р-н      3967  36,73 
15303000000  Балтський р-н  6908,3  0,43     
06302000000  Баранівський р-н  6634,6  2,52     
20302000000  Барвінківський р-н  4380,7  0,31     
10301000000  Баришівський р-н  4879,8  0,64     
02301000000  Барський р-н  8109  2,06     
25301000000  Бахмацький р-н  5892,2  0,99     
01301000000  Бахчисарайський р-н  10002,2  2,36     
14302000000  Баштанський р-н  5673,5  0,98     
06303000000  Бердичівський р-н  5385,1  2,04     
08301000000  Бердянський р-н  3147,8  0,28     
07301000000  Берегівський р-н  10941,9  5,09     
19301000000  Бережанський р-н  5618,5  3,17     
14303000000  Березанський р-н  3427  0,59     
15304000000  Березівський р-н  5889,6  0,37     
17301000000  Березнівський р-н  12737,2  3,83     
14304000000
 
Березнегуватський
р-н 
3539,1
 
0,61
 

 

 
21301000000  Бериславський р-н  9320,7  5,19     
02302000000  Бершадський р-н  8400,2  2,14     
15305000000
 
Білгород-
Дністровський р-н 
9642,3
 
0,6
 

 

 
12302000000  Біловодський р-н  4027  0,47     
01302000000

 
Білогірський р-н
(Автономна
Республіка Крим) 
9959,6

 
2,35

 


 


 
22301000000
 
Білогірський р-н
(Хмельницька обл.) 
5279,7
 
1,85
 

 

 
21302000000  Білозерський р-н  9515,1  5,3     
12303000000
 
Білокуракинський
р-н 
3730,4
 
0,44
 

 

 
18301000000  Білопільський р-н  6999,5  1,24     
10302000000  Білоцерківський р-н  8964,4  1,18     
15306000000  Біляївський р-н  13222,3  0,8     
20303000000  Близнюківський р-н  4572,8  0,32     
11301000000  Бобринецький р-н  4668,7  3,28     
25302000000  Бобровицький р-н  5029,7  0,85     
20304000000  Богодухівський р-н  5369,8  0,38     
09301000000  Богородчанський р-н  11184,4  3,37     
10303000000  Богуславський р-н  5559,5  0,73     
15307000000  Болградський р-н  11832,6  0,74     
25303000000  Борзнянський р-н  6410,5  1,08     
10304000000  Бориспільський р-н  4966  0,65     
20305000000  Борівський р-н  3034,4  0,21     
10305000000  Бородянський р-н  6081,8  0,8     
19302000000  Борщівський р-н  10945,8  6,17     
14305000000  Братський р-н  3808,9  0,66     
10306000000  Броварський р-н  1647,7  0,22     
13301000000  Бродівський р-н  7728  0,75     
06304000000  Брусилівський р-н  3222,5  1,22     
18302000000  Буринський р-н  5098  0,9     
13302000000  Буський р-н  8650,9  0,84     
19303000000  Бучацький р-н  10519,9  5,94     
20306000000  Валківський р-н  3854,5  0,27     
25304000000  Варвинський р-н  607,7  0,1     
08302000000  Василівський р-н  4733,4  0,42     
04302000000

 
Васильківский р-н
(Дніпропетровська
обл.) 
5247,7

 
0,28

 


 


 
10307000000
 
Васильківський р-н
(Київська обл) 
6599,8
 
0,87
 

 

 
16301000000
 
Великобагачанський
р-н 
3506
 
0,3
 

 

 
07302000000
 
Великоберезнянський
р-н 
4072,6
 
1,89
 

 

 
08303000000
 
Великобілозерський
р-н 
979
 
0,09
 

 

 
20307000000
 
Великобурлуцький
р-н 
3444,7
 
0,24
 

 

 
21303000000
 
Великолепетиський
р-н 
3001,5
 
1,67
 

 

 
15308000000
 
Великомихайлівський
р-н 
5634,6
 
0,35
 

 

 
05303000000
 
Великоновосілків-
ський р-н 
6405,4
 
0,26
 

 

 
21304000000
 
Великоолександрів-
ський р-н 
5573,5
 
3,1
 

 

 
18303000000
 
Великописарівський
р-н 
4079,9
 
0,72
 

 

 
04303000000
 
Верхньодніпровський
р-н 
3118,9
 
0,17
 

 

 
21305000000
 
Верхньорогачицький
р-н 
2159,8
 
1,2
 

 

 
09302000000  Верховинський р-н  8036,4  2,42     
14306000000  Веселинівський р-н  4222,7  0,73     
08304000000  Веселівський р-н  3730,2  0,33     
24301000000  Вижницький р-н  9454,5  6,58     
07303000000  Виноградівський р-н  16864,1  7,84     
21306000000  Високопільський р-н  2907,7  1,62     
10308000000  Вишгородський р-н  3593,1  0,47     
08305000000  Вільнянський р-н  4718,7  0,42     
11302000000  Вільшанський р-н  2636,2  1,85     
02303000000  Вінницький р-н  9060  2,3     
22302000000  Віньковецький р-н  4742,9  1,66     
20308000000  Вовчанський р-н  6753,4  0,47     
14307000000  Вознесенський р-н  4172,5  0,72     
05304000000  Волноваський р-н  5014,1  0,2     
07304000000  Воловецький р-н  4819,6  2,24     
05305000000
 
Володарський р-н
(Донецька обл) 
3593,4
 
0,14
 

 

 
10309000000
 
Володарський р-н
(Київська обл) 
2964,2
 
0,39
 

 

 
06305000000
 
Володарсько-
Волинський р-н 
4822,6
 
1,83
 

 

 
03301000000
 
Володимир-
Волинський р-н 
4912,4
 
1,7
 

 

 
17302000000  Володимирецький р-н  13440,2  4,05     
22303000000  Волочиський р-н  7015,4  2,46     
14308000000  Врадіївський р-н  3538,5  0,61     
16302000000  Гадяцький р-н  6925,4  0,6     
11303000000  Гайворонський р-н  4604,3  3,23     
02304000000  Гайсинський р-н  7625,2  1,94     
09303000000  Галицький р-н  6083,6  1,83     
21307000000  Генічеський р-н  7515,8  4,19     
24302000000  Герцаївський р-н  6096,3  4,25     
24303000000  Глибоцький р-н  11710,1  8,15     
16303000000  Глобинський р-н  8121,2  0,7     
18304000000  Глухівський р-н  3684,6  0,65     
11304000000  Голованівський р-н  4188,2  2,94     
21308000000
 
Голопристанський
р-н 
8528,4
 
4,75
 

 

 
21309000000  Горностаївський р-н  3980,3  2,22     
09304000000  Городенківський р-н  9934,7  2,99     
23301000000  Городищенський р-н  5585,5  1,64     
25305000000  Городнянський р-н  5619,3  0,95     
13303000000  Городоцький р-н  10174,1  0,99     
22304000000  Городоцький р-н  7928,2  2,78     
03302000000  Горохівський р-н  8570,3  2,97     
17303000000  Гощанський р-н  6761,3  2,04     
16304000000  Гребінківський р-н  2168,7  0,19     
08306000000  Гуляйпільський р-н  3351,9  0,3     
19304000000  Гусятинський р-н  9297,4  5,24     
20309000000  Дворічанський р-н  3361,6  0,24     
17304000000  Демидівський р-н  2403,3  0,72     
22305000000  Деражнянський р-н  6151,2  2,16     
20310000000  Дергачівський р-н  7734,6  0,54     
01303000000  Джанкойський р-н  15950,9  3,77     
06306000000  Дзержинський р-н  5986,3  2,27     
16305000000  Диканський р-н  2026,4  0,17     
04304000000
 
Дніпропетровський
р-н 
5348,6
 
0,29
 

 

 
05306000000  Добропільський р-н  1724,9  0,07     
11305000000
 
Добровеличківський
р-н 
4463,7
 
3,13
 

 

 
09305000000

 
Долинський р-н
(Івано-Франківська
обл.) 
7094,5

 
2,13

 


 


 
11306000000

 
Долинський р-н
(Кіровоградська
обл.) 
4460,8

 
3,13

 


 


 
14309000000  Доманівський р-н  4925,3  0,85     
23302000000  Драбівський р-н  5760,1  1,69     
13304000000  Дрогобицький р-н  11863,7  1,15     
17305000000  Дубенський р-н  7422,3  2,23     
17306000000  Дубровицький р-н  10654,4  3,21     
22306000000  Дунаєвецький р-н  9883,9  3,46     
14310000000  Єланецький р-н  3537,5  0,61     
06307000000  Ємільчинський р-н  9153,5  3,47     
23303000000  Жашківський р-н  6918,1  2,03     
13305000000  Жидачівський р-н  9396,2  0,91     
06308000000  Житомирський р-н  7559,5  2,87     
02305000000  Жмеринський р-н  9032,1  2,3     
13306000000  Жовківський р-н  17028,3  1,65     
14311000000  Жовтневий р-н  12194,6  2,12     
19305000000  Заліщицький р-н  8512,7  4,80     
08307000000  Запорізький р-н  5813,8  0,51     
17307000000  Зарічненський р-н  7918,5  2,38     
24304000000  Заставнівський р-н  9287,2  6,46     
20311000000  Зачепилівський р-н  2977,9  0,21     
19306000000  Збаразький р-н  9698  5,47     
19307000000  Зборівський р-н  7858,1  4,43     
23304000000  Звенигородський р-н  7606,4  2,23     
10310000000  Згурівський р-н  3395,2  0,45     
17308000000  Здолбунівський р-н  4906,5  1,48     
16306000000  Зінківський р-н  5433,1  0,47     
20312000000  Зміївський р-н  5327,8  0,37     
11307000000  Знам'янський р-н  6784,2  4,76     
23305000000  Золотоніський р-н  5766,8  1,69     
13307000000
 
Золочівський р-н
(Львівська обл) 
10600,9
 
1,0
 

 

 
20313000000
 
Золочівський р-н
(Харківська обл) 
4432,8
 
0,31
 

 

 
03303000000  Іваничівський р-н  5829,4  2,02     
15309000000
 
Іванівський р-н
(Одеська обл) 
3963,3
 
0,25
 

 

 
21310000000
 
Іванівський р-н
(Херсонська обл) 
3758,9
 
2,09
 

 

 
15310000000  Ізмаїльський р-н  8300,9  0,52     
10311000000  Іванківський р-н      1246,4  16,65 
20314000000  Ізюмський р-н  3193,1  0,22     
22307000000  Ізяславський р-н  8777,5  3,08     
02306000000  Іллінецький р-н  5625,2  1,43     
07305000000  Іршавський р-н  18386,9  8,55     
25306000000  Ічнянський р-н  5258,2  0,89     
10312000000  Кагарлицький р-н  4642,4  0,61     
14312000000  Казанківський р-н  4126,1  0,72     
21311000000  Каланчацький р-н  3339  1,86     
02307000000  Калинівський р-н  8527,7  2,17     
09306000000  Калуський р-н  10284,4  3,09     
22308000000
 
Кам'янець-
Подільський р-н 
9614,5
 
3,37
 

 

 
08308000000
 
Кам'янсько-
Дніпровський р-н 
4427,4
 
0,39
 

 

 
03304000000
 
Камінь-Каширський
р-н 
12855,1
 
4,46
 

 

 
13308000000  Кам'янка-Бузький р-н  5930,4  0,58     
23306000000  Кам'янський р-н  4057,3  1,19     
23307000000  Канівський р-н  4703,5  1,38     
16307000000  Карлівський р-н  4671,2  0,4     
23308000000
 
Катеринопільський
р-н 
4030,9
 
1,18
 

 

 
21312000000  Каховський р-н  9575  5,33     
20315000000  Кегичівський р-н  3076,1  0,22     
24305000000  Кельменецький р-н  5829,7  4,06     
10313000000
 
Києво-Святошинський
р-н 

 

 
684,1
 
3,46
 
03305000000  Ківерцівський р-н  10451,3  3,63     
15311000000  Кілійський р-н  8005,1  0,5     
11308000000  Кіровоградський р-н  3569,3  2,51     
01304000000  Кіровський р-н  8162,7  1,93     
24306000000  Кіцманський р-н  9809,5  6,82     
16308000000  Кобеляцький р-н  6815,7  0,59     
03306000000  Ковельський р-н  7136,6  2,48     
15312000000  Кодимський р-н  4958,4  0,31     
25307000000  Козелецький р-н  7764,1  1,31     
16309000000  Козельщинський р-н  4022,4  0,35     
19308000000  Козівський р-н  6707,2  3,79     
02308000000  Козятинський р-н  9608,3  2,44     
20316000000  Коломацький р-н  977,3  0,07     
09307000000  Коломийський р-н  22467,5  6,76     
15313000000  Комінтернівський р-н  6510,3  0,41     
11309000000  Компаніївський р-н  2763,4  1,94     
18305000000  Конотопський р-н  3625,5  0,64     
17309000000  Корецький р-н  6890,8  2,07     
25308000000  Коропський р-н  4942,3  0,83     
06309000000  Коростенський р-н  6158,1  2,34     
06310000000  Коростишівський р-н  4125,3  1,57     
23309000000
 
Корсунь-
Шевченківський р-н 
5684,6
 
1,67
 

 

 
25309000000  Корюківський р-н  3801  0,64     
09308000000  Косівський р-н  16888,7  5,08     
17310000000  Костопільський р-н  9963,8     
05307000000  Костянтинівський р-н  2194,3  0,1     
16309000000  Котелевський р-н  2866,6  0,25     
15314000000  Котовський р-н  4438  0,28     
22309000000  Красилівський р-н  8133,1  2,85     
05308000000  Красноармійський р-н  5168,9  0,21     
01305000000
 
Красногвардійський
р-н 
12270,6
 
2,9
 

 

 
20317000000  Красноградський р-н      1720,8  27,47 
12304000000  Краснодонський р-н      2940,8  46,69 
20318000000  Краснокутський р-н  4480,2  0,31     
15315000000  Красноокнянський р-н  4937,3  0,31     
01306000000
 
Красноперекопський
р-н 
5336,1
 
1,26
 

 

 
18306000000  Краснопільський р-н  5414,4  0,96     
19309000000  Кременецький р-н  11205,2  6,32     
16310000000  Кременчуцький р-н  4562,1  0,39     
12305000000  Кремінський р-н  6461,7  0,75     
14313000000  Кривоозерський р-н  4858,1  0,84     
04305000000  Криворізький р-н  3559,1  0,19     
02309000000  Крижопільський р-н  5218,3  1,33     
04306000000  Криничанський р-н  5478,8  0,29     
18307000000  Кролевецький р-н  5315,6  0,94     
08309000000  Куйбишевський р-н  2950,5  0,26     
25310000000  Куликівський р-н  3231,7  0,55     
20319000000  Куп'янський р-н  4741,7  0,33     
19310000000  Лановецький р-н  5607,6  3,16     
18308000000  Лебединський р-н  6504,5  1,15     
01307000000  Ленінський р-н  9613,2  2,27     
22310000000  Летичівський р-н  5182,6  1,82     
02310000000  Липовецький р-н  6239,4  1,59     
18309000000  Липоводолинський р-н  3840,9  0,68     
23310000000  Лисянський р-н  4612,5  1,35     
02311000000  Літинський р-н  7003,2  1,78     
20320000000  Лозівський р-н  4763  0,33     
03307000000  Локачинський р-н  4036,3  1,4     
16311000000  Лохвицький р-н  5389,7  0,46     
16312000000  Лубенський р-н  4498,2  0,39     
06311000000  Лугинський р-н  3798,2  1,44     
12306000000  Лутугинський р-н  5003,5  0,58     
03308000000  Луцький р-н  6638,6  2,3     
06312000000  Любарський р-н  5420,6  2,06     
15316000000  Любашівський р-н  4094,4  0,26     
03309000000  Любешівський р-н  8154,1  2,83     
03310000000  Любомльський р-н  5868,6  2,04     
05309000000  Мар'їнський р-н  6081,6  0,24     
04307000000  Магдалинівський р-н  5050  0,27     
10314000000  Макарівський р-н  7219,1  0,95     
06313000000  Малинський р-н  6088,5  2,31     
11310000000  Маловисківський р-н  6121,2  4,3     
03311000000  Маневицький р-н  10774,1  3,74     
23311000000  Маньківський р-н  5235,5  1,54     
12307000000  Марківський р-н  2969,9  0,35     
16313000000  Машівський р-н  3040,1  0,26     
04308000000  Межівський р-н  4253,4  0,23     
08310000000  Мелітопольський р-н  7156,4  0,63     
25311000000  Менський р-н  5788  0,98     
13309000000
 
Миколаївський р-н
(Львівська обл.) 
10550,8
 
1,02
 

 

 
14314000000
 
Миколаївський р-н
(Миколаївська обл.) 
4690,7
 
0,81
 

 

 
15317000000
 
Миколаївський р-н
(Одеська обл.) 
5394,7
 
0,34
 

 

 
16314000000  Миргородський р-н  9106,7  0,79     
10315000000  Миронівський р-н  4122,7  0,54     
08311000000  Михайлівський р-н  3958  0,35     
07306000000  Міжгірський р-н  9928,1  4,62     
12308000000  Міловський р-н  2462,2  0,29     
17311000000  Млинівський р-н  7179,6  2,16     
02312000000
 
Могилів-
Подільський р-н 
4579,5
 
1,16
 

 

 
23312000000  Монастирищенський р-н  5947,3  1,75     
19311000000  Монастириський р-н  5209  2,94     
13310000000  Мостиський р-н  9745  0,95     
07307000000  Мукачівський р-н  16401,8  7,63     
02313000000
 
Мурованокурило-
вецький р-н 
5430,9
 
1,38
 

 

 
04309000000  Нікопольський р-н  5183  0,28     
09309000000  Надвірнянський р-н  15513  4,67     
06314000000  Народицький р-н  1974,3  0,75     
18310000000  Недригайлівський р-н  4823,1  0,85     
02314000000  Немирівський р-н  7391,5  1,88     
01308000000  Нижньогірський р-н  8020,4  1,89     
21313000000  Нижньосірогозький р-н  3599,6     
25312000000  Ніжинський р-н  4490,4  0,76     
11311000000  Новгородківський р-н  2742,2  1,93     
25313000000
 
Новгород-Сіверський
р-н 
4042,8
 
0,68
 

 

 
05310000000  Новоазовський р-н  3999,1  0,16     
12309000000  Новоайдарський р-н  3519,6  0,41     
11312000000
 
Новоархангельський
р-н 
4738,1
 
3,32
 

 

 
14315000000  Новобузький р-н  5144,8  0,89     
20321000000  Нововодолазький р-н  4745,4  0,33     
21314000000
 
Нововоронцовський
р-н 
3390,6
 
1,9
 

 

 
06315000000
 
Новоград-Волинський
р-н 
8732,9
 
3,31
 

 

 
08312000000
 
Новомиколаївський
р-н 
2179,3
 
0,19
 

 

 
11313000000
 
Новомиргородський
р-н 
5069
 
3,56
 

 

 
04310000000  Новомосковський р-н  8382,5  0,45     
14316000000  Новоодеський р-н  5811  1,01     
12310000000  Новопсковський р-н  3745,5  0,44     
16315000000  Новосанжарський р-н  6108  0,53     
24307000000  Новоселицький р-н  12128,1  8,44     
21315000000  Новотроїцький р-н  7483,2  4,17     
11314000000  Новоукраїнський р-н  5411,7  3,8     
22311000000  Новоушицький р-н  6049,6  2,12     
25314000000  Носівський р-н  5105,3  0,86     
10316000000  Обухівський р-н      4472,4  30,61 
15318000000  Овідіопольський р-н  647  0,04     
06316000000  Овруцький р-н  9843,2  3,74     
06317000000  Олевський р-н  9671,6  3,67     
05311000000
 
Олександрівський
р-н (Донецька обл) 
3563,8
 
0,14
 

 

 
11315000000

 
Олександрівський
р-н (Кіровоградська
обл.) 
4465,6

 
3,13

 


 


 
11316000000  Олександрійський р-н  5111,3  3,58     
11317000000  Онуфріївський р-н  3246,2  2,28     
02315000000  Оратівський р-н  5063,8  1,29     
16317000000  Оржицький р-н  3951,9  0,34     
08313000000  Оріхівський р-н  7000,3  0,62     
17312000000  Острозький р-н  7003,2  2,11     
18311000000  Охтирський р-н  741,9  0,13     
14317000000  Очаківський р-н  4364,6  0,76     
04311000000  Павлоградський р-н  4117,9  0,22     
05312000000  Першотравневий р-н  1846,7  0,07     
01309000000

 
Первомайський р-н
(Автономна
Республіка Крим) 
6827,6

 
1,61

 


 


 
14318000000
 
Первомайський р-н
(Миколаївська обл.) 
6279,9
 
1,09
 

 

 
20322000000
 
Первомайський р-н
(Харківська обл.) 
1769,1
 
0,12
 

 

 
12311000000  Перевальський р-н  5162,5  0,6     
13311000000  Перемишлянський р-н  7294,4  0,71     
07308000000  Перечинський р-н  4572,1  2,13     
10317000000
 
Переяслав-
Хмельницький р-н 
5540,5
 
0,73
 

 

 
04312000000  Петриківський р-н  2978,4  0,16     
11318000000  Петрівський р-н  2654,9  1,86     
04313000000  Петропавлівський р-н  5273,8  0,28     
23023000000  Печенізький р-н  1442,1  0,1     
16318000000  Пирятинський р-н  4467,3  0,39     
19312000000  Підволочиський р-н  7095,5  4,00     
19313000000  Підгаєцький р-н  4004,2  2,26     
02316000000  Піщанський р-н  3812,7  0,97     
02317000000  Погребищенський р-н  5782,5  1,47     
04314000000  Покровський р-н  3682,3  0,2     
10318000000  Поліський р-н  1725,5  0,23     
08314000000  Пологівський р-н  3079,5  0,27     
22312000000  Полонський р-н  6940,5  2,43     
16319000000  Полтавський р-н  5588,4  0,48     
12312000000  Попаснянський р-н  1312,5  0,15     
06318000000  Попільнянський р-н  5376,1  2,04     
08315000000  Приазовський р-н  3992,2  0,35     
25315000000  Прилуцький р-н  6342,1  1,07     
08316000000  Приморський р-н  3500,8  0,31     
13312000000  Пустомитівський р-н  14110,6  1,37     
18312000000  Путивльський р-н  4670,2  0,83     
24308000000  Путильський р-н  5004,6  3,48     
04315000000  П'ятихатський р-н  4982,7  0,27     
13313000000  Радехівський р-н  8317,4  0,81     
17313000000  Радивилівський р-н  5981,9  1,8     
06319000000  Радомишльський р-н  5911,2  2,24     
03312000000  Ратнівський р-н  9918  3,44     
07309000000  Рахівський р-н  14996,8  6,97     
15319000000  Ренійський р-н  4506,2  0,28     
16320000000  Решетилівський р-н  5031,2  0,43     
17314000000  Рівненський р-н  9939  2,99     
25316000000  Ріпкинський р-н  5245,6  0,88     
09310000000  Рогатинський р-н  7349,7  2,21     
03313000000  Рожищенський р-н  6657,9  2,31     
09311000000  Рожнятівський р-н  13140,6  3,95     
15320000000  Роздільнянський р-н  5298,7  0,33     
01310000000  Роздольненський р-н  4564,1  1,08     
08317000000  Розівський р-н  1417,9  0,13     
17315000000  Рокитнівський р-н  10641,1  3,2     
10319000000  Рокитнянський р-н  4853,5  0,64     
18313000000  Роменський р-н  5995  1,06     
06320000000  Ружинський р-н  5468,3  2,08     
15321000000  Савранський р-н  3324,5  0,21     
01311000000  Сакський р-н  12156,5  2,87     
13314000000  Самбірський р-н  13192,7  1,28     
15322000000  Саратський р-н  8215,2  0,51     
17316000000  Сарненський р-н  18398,9  5,54     
20324000000  Сахновщинський р-н  4245,4  0,3     
07310000000  Свалявський р-н  7225,7  3,36     
12313000000  Сватівський р-н  5204,1  0,61     
11319000000  Світловодський р-н  2045,9  1,44     
16321000000
 
Семенівський р-н
(Полтавська обл.) 
5408,3
 
0,47
 

 

 
25317000000
 
Семенівський р-н
(Чернігівська обл.) 
3958,8
 
0,67
 

 

 
18314000000  Середино-Будський р-н  3385,8  0,6     
04316000000  Синельниківський р-н  8583,3  0,46     
01312000000  Сімферопольский р-н  17106,4  4,04     
21316000000  Скадовський р-н  6348,9  3,54     
10320000000  Сквирський р-н  4250,7  0,56     
13315000000  Сколівський р-н  10803,9  1,05     
22313000000  Славутський р-н  5426,9  1,9     
12314000000
 
Слов'яносербський
р-н 
5679,6
 
0,66
 

 

 
05313000000  Слов'янський р-н  4471  0,18     
23313000000  Смілянський р-н  4968,7  1,46     
14319000000  Снігурівський р-н  6833,2  1,19     
09312000000  Снятинський р-н  12119  3,65     
01313000000  Совєтський р-н  5753,5  1,36     
13316000000  Сокальський р-н  8423,8  0,82     
24309000000  Сокирянський р-н  7300,7  5,08     
04317000000  Солонянський р-н  5732,6  0,31     
25318000000  Сосницький р-н  3586,3  0,61     
04318000000  Софіївський р-н  4553,3  0,24     
25319000000  Срібнянський р-н  2253,4  0,38     
05314000000  Старобешівський р-н  2313,5  0,09     
10321000000  Ставищенський р-н  4772,1  0,63     
12315000000
 
Станично-Луганський
р-н 
6075,7
 
0,71
 

 

 
12316000000  Старобільський р-н  7052,9  0,82     
03314000000  Старовижівський р-н  6484,4  2,25     
22314000000
 
Старокостянтинів-
ський р-н 
9619,8
 
3,37
 

 

 
13317000000
 
Старосамбірський
р-н 
17229,2
 
1,67
 

 

 
22315000000  Старосинявський р-н  4199,4  1,47     
24310000000  Сторожинецький р-н  16024,1  11,15     
13318000000  Стрийський р-н  2768  0,27     
18315000000  Сумський р-н  6729,1  1,19     
25320000000  Талалаївський р-н  2799  0,47     
23314000000  Тальнівський р-н  6010,1  1,77     
10322000000  Таращанський р-н  5814,4  0,76     
15323000000  Тарутинський р-н  8172,8  0,51     
15324000000  Татарбунарський р-н  6301,1  0,39     
05315000000  Тельманівський р-н  4240,4  0,17     
22316000000  Теофіпольський р-н  4634,9  1,62     
02318000000  Теплицький р-н  5481  1,39     
19314000000  Теребовлянський р-н  10927,8  6,16     
19315000000  Тернопільський р-н  6937,4  3,91     
10323000000  Тетіївський р-н  5391,7  0,71     
02319000000  Тиврівський р-н  6992,1  1,78     
09313000000  Тисменицький р-н  9250,1  2,78     
09314000000  Тлумацький р-н  8605,6  2,59     
08318000000  Токмацький р-н  3311,7  0,29     
04319000000  Томаківський р-н  4282,2  0,23     
02320000000  Томашпільський р-н  5151,7  1,31     
12317000000  Троїцький р-н  3782,4  0,44     
02321000000  Тростянецький р-н  4810,1  1,22     
18316000000  Тростянецький р-н  2149,8  0,38     
02322000000  Тульчинський р-н  8375,5  2,13     
03315000000  Турійський р-н  4790,9  1,66     
13319000000  Турківський р-н  12866,6  1,25     
07311000000  Тячівський р-н  31464,1  14,63     
07312000000  Ужгородський р-н  1913,1  0,89     
11320000000  Ульяновський р-н  3951,5  2,77     
23315000000  Уманський р-н  7995,3  2,35     
11321000000  Устинівський р-н  2809  1,97     
10324000000  Фастівський р-н  5231,3  0,69     
15325000000  Фрунзівський р-н  4369,7  0,27     
20325000000  Харківський р-н  14624,5  1,02     
22317000000  Хмельницький р-н  6713  2,35     
02323000000  Хмільницький р-н  10294,1  2,62     
16322000000  Хорольський р-н  4761,9  0,41     
24311000000  Хотинський р-н  10448  7,27     
23316000000  Христинівський р-н  4270,6  1,25     
07313000000  Хустський р-н  21386,6  9,94     
04320000000  Царичанський р-н  3947,3  0,21     
21317000000  Цюрупинський р-н  9550,6  5,32     
21318000000  Чаплинський р-н  7012,7  3,91     
22318000000  Чемеровецький р-н  7308,4  2,56     
06321000000  Червоноармійський р-н  4988,3  1,89     
23317000000  Черкаський р-н  11377,3  3,34     
02324000000  Чернівецький р-н  4635,5  1,18     
08319000000
 
Чернігівський р-н
(Запорізька обл.) 
2881,7
 
0,26
 

 

 
25321000000
 
Чернігівський р-н
(Чернігівська обл.) 
6101,8
 
1,0
 

 

 
06322000000  Черняхівський р-н  5676,8  2,15     
02325000000  Чечельницький р-н  4724,7  1,2     
23318000000  Чигиринський р-н  4807,5  1,41     
23319000000  Чорнобаївський р-н  5508,5  1,62     
01314000000  Чорноморський р-н  1675,9  0,4     
16323000000  Чорнухинський р-н  3022  0,26     
19316000000  Чортківський р-н  11815,4  6,66     
20326000000  Чугуївський р-н  5261,2  0,37     
06323000000  Чуднівський р-н  7143,6  2,71     
16324000000  Чутівський р-н  3990,4  0,34     
02326000000  Шаргородський р-н  10878,4  2,77     
05316000000  Шахтарський р-н  3158,4  0,13     
03316000000  Шацький р-н  2833,1  0,98     
20327000000  Шевченківський р-н  3216,1  0,23     
22319000000  Шепетівський р-н  10365,5  3,63     
04321000000  Широківський р-н  3569,5  0,19     
15326000000  Ширяївський р-н  5283,1  0,33     
16325000000  Шишацький р-н  2313,2  0,2     
18317000000  Шосткинський р-н      801,7  43,6 
23320000000  Шполянський р-н  6053,2  1,78     
19317000000  Шумський р-н  6142,4  3,46     
25322000000  Щорський р-н  3726,6  0,63     
04322000000  Юр'ївський р-н  2487,5  0,13     
13320000000  Яворівський р-н  17068  1,66     
10325000000  Яготинський р-н  3806  0,5     
08320000000  Якимівський р-н  4617,8  0,41     
02327000000
 
Ямпільський р-н
(Вінницька обл.) 
6178,4
 
1,57
 

 

 
18318000000
 
Ямпільський р-н
(Сумська обл.) 
3807,9
 
0,67
 

 

 
22320000000  Ярмолинецький р-н  5646,2  1,98     
05317000000  Ясинуватський р-н  1481,5  0,06     
01100000000
 
Бюджет Автономної
Республіки Крим 

 

 

 

 
02100000000
 
Обласний бюджет
Вінницької області 
56634,5
 
14,4
 

 

 
03100000000
 
Обласний бюджет
Волинської області 
41841,1
 
14,51
 

 

 
04100000000

 
Обласний бюджет
Дніпропетровської
області 


 


 
54237,8

 


 
05100000000
 
Обласний бюджет
Донецької області 

 

 
32666,6
 

 
06100000000

 
Обласний бюджет
Житомирської
області 
66924,1

 
25,4

 


 


 
07100000000

 
Обласний бюджет
Закарпатської
області 
43646,2

 
20,29

 


 


 
08100000000
 
Обласний бюджет
Запорізької області 

 

 
3207,6
 

 
09100000000

 
Обласний бюджет
Івано-Франківської
області 
44081,2

 
13,26

 


 


 
10100000000
 
Обласний бюджет
Київської області 
40922,2
 
5,37
 

 

 
11100000000

 
Обласний бюджет
Кіровоградської
області 
36481,6

 
25,6

 


 


 
12100000000
 
Обласний бюджет
Луганської області 
68456,6
 
7,99
 

 

 
13100000000
 
Обласний бюджет
Львівської області 
43227,5
 
4,19
 

 

 
14100000000

 
Обласний бюджет
Миколаївської
області 
25867,4

 
4,49

 


 


 
15100000000
 
Обласний бюджет
Одеської області 
6511,7
 
0,41
 

 

 
16100000000
 
Обласний бюджет
Полтавської області 
18208,8
 
1,57
 

 

 
17100000000
 
Обласний бюджет
Рівненської області 
54641,5
 
16,45
 

 

 
18100000000
 
Обласний бюджет
Сумської області 
34810,2
 
6,15
 

 

 
19100000000

 
Обласний бюджет
Тернопільської
області 
39167,9

 
22,09

 


 


 
20100000000
 
Обласний бюджет
Харківської області 
18986,5
 
1,33
 

 

 
21100000000
 
Обласний бюджет
Херсонської області 
48316,5
 
26,91
 

 

 
22100000000

 
Обласний бюджет
Хмельницької
області 
56085

 
19,65

 


 


 
23100000000
 
Обласний бюджет
Черкаської області 
43258,3
 
12,71
 

 

 
24100000000

 
Обласний бюджет
Чернівецької
області 
40265,3

 
28,03

 


 


 
25100000000

 
Обласний бюджет
Чернігівської
області 
44825,9

 
7,56

 


 


 
26000000000
 
Міський бюджет
міста Києва 

 

 
1860348,2
 

 
27000000000
 
Міський бюджет
міста Севастополя 
5922,5
 
7,33
 

 

 
  ВСЬОГО 4  252782,8    3091047,8   

Додаток N 5
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2002 рік"

Показники
міжбюджетних взаємовідносин державного бюджету
з місцевими бюджетами на 2002 рік

тис. грн.

      ----------------------------------------------------
| |
| |--------------------
| |
| |
| |--------------------
| |Виплату |надання |
Код бюджету| Назва місцевого |допомог |пільг |
| бюджету |сім'ям з |ветера- |
| |дітьми, |нам вій-|
| |інвалідам |ни і |
| |з дитинст-|праці |
| |ва та |(крім |
| |дітям- |пільг на|
| |інвалідам |оплату |
| | |електро-|
| | |енергії,|
| | |природ- |
| | |ного і |
| | |скрапле-|
| | |ного |
| | |газу, |
| | |твердого|
| | |і рідко-|
| | |го піч- |
| | |ного по-|
| | |бутового|
| | |палива, |
| | |житлово-|
| | |кому- |
| | |нальних |
| | |послуг і|
| | |послуг |
| | |зв'язку)|
| | |та ком- |
| | |пенсацію|
| | |за піль-|
| | |говий |
| | |проїзд |
| | |окремих |
| | |катего- |
| | |рій гро-|
| | |мадян |
----------------------------------------------------

01100000000
 
Бюджет Автономної
Республіки Крим 
43961,4
 
11347,7
 
02100000000
 
Обласний бюджет
Вінницької області 
46955,6
 
12014,8
 
03100000000
 
Обласний бюджет
Волинської області 
31082,9
 
5872
 
04100000000

 
Обласний бюджет
Дніпропетровської
області 

57615,5
 

21965
 
05100000000
 
Обласний бюджет
Донецької області 
95956,9
 
30441,4
 
06100000000

 
Обласний бюджет
Житомирської
області 
31226,7

 
9095,8

 
07100000000

 
Обласний бюджет
Закарпатської
області 
29962,3

 
5237,7

 
08100000000

 
Обласний бюджет
Запорізької
області 
44138

 
11715,7

 
09100000000

 
Обласний бюджет
Івано-Франківської
області 
38314,6

 
7032,5

 
10100000000
 
Обласний бюджет
Київської області 
26162,6
 
10755,7
 
11100000000

 
Обласний бюджет
Кіровоградської
області 
17560,7

 
7146,6

 
12100000000
 
Обласний бюджет
Луганської області 
101678,5
 
16357,7
 
13100000000
 
Обласний бюджет
Львівської області 
55122,6
 
13371,5
 
14100000000

 
Обласний бюджет
Миколаївської
області 
39328,2

 
7000,8

 
15100000000
 
Обласний бюджет
Одеської області 
48467
 
13217,2
 
16100000000

 
Обласний бюджет
Полтавської
області 
39347,2

 
10842,8

 
17100000000

 
Обласний бюджет
Рівненської
області 
33836,2

 
6121

 
18100000000
 
Обласний бюджет
Сумської області 
18308,6
 
8710,5
 
19100000000

 
Обласний бюджет
Тернопільської
області 

25402
 

6492,3
 
20100000000

 
Обласний бюджет
Харківської
області 
56737,7

 
17130,2

 
21100000000

 
Обласний бюджет
Херсонської
області 
37259,2

 
6486,9

 
22100000000

 
Обласний бюджет
Хмельницької
області 
30580,2

 
9506,2

 
23100000000

 
Обласний бюджет
Черкаської
області 
30699,2

 
9571,9

 
24100000000

 
Обласний бюджет
Чернівецької
області 
33399,7

 
4631

 
25100000000

 
Обласний бюджет
Чернігівської
області 
28786,8

 
9278,7

 
26000000000
 
Міський бюджет
міста Києва 
29592,5
 
11847,7
 
27000000000
 
Міський бюджет
міста Севастополя 
5260,6
 
2191,1
 
20201000000
 
Міський бюджет
міста Харкова 

 

 
  ВСЬОГО  1076743,4  285382,4 

Продовження таблиці

Субвенції з державного бюджету

     -------------------------------------------------------
Субвенція загального фонду на: |
|
------------------------------------------------------+
надання |надання |ліквіда- |погашен-|комп- |фінан- |
пільг та |пільг та |цію нас- |ня ос- |лексну |сову |
субсидій |субсидій |лідків |новної |рекон- |під- |
населенню|населенню|стихійно-|суми |струк- |тримку |
на оплату|на оплату|го лиха у|боргу за|цію та |держав-|
твердого |електро- |Закарпат-|кредита-|рестав-|ного |
та рідко-|енергії, |ській, |ми, на- |рацію |кому- |
го пічно-|природно-|Івано- |даними у|Одесь- |нально-|
го побу- |го газу, |Франків- |1999 ро-|кого |го під-|
тового |послуг |ській та |ці від- |держав-|приєм- |
палива, |тепло-, |Кірово- |критим |ного |ства |
скрапле- |водопос- |градській|товарис-|акаде- |"Водо- |
ного га- |тачання |областях |твом |мічного|канал" |
зу, квар-|та водо- | |"Держав-|театру |м. За- |
тирної |відведен-| |ний |опери |поріжжя|
плати, |ня і | |ощадний |та |відпо- |
вивозу |послуг | |банк |балету |відно |
сміття та|зв'язку | |України"| |до |
побутових| | |Закар- | |Гаран- |
відходів | | |патській| |тійної |
| | |обласній| |Угоди |
| | |держав- | |між |
| | |ній ад- | |Украї- |
| | |мініст- | |ною та |
| | |рації на| |Євро- |
| | |ліквіда-| |пейсь- |
| | |цію нас-| |ким |
| | |лідків | |банком |
| | |стихій- | |рекон- |
| | |ного | |струк- |
| | |лиха | |ції та |
| | | | |розвит-|
| | | | |ку |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
-------------------------------------------------------

27606,4  40446,7         
45055,7  97843,4         
10434  57547,4         
39110,6  168873,4         
36378,8  201060,6         
18422,3  68759,4         
7149,5  35329,6  20000,0  32000,0     
37338,2  60141,7        8000,0 
10391  83770,7  7000,0       
17537,5  119491,2         
33542,5  56044,8  4000,0       
24399,9  104455         
32440,1  187709,4         
7245,6  48974,3         
32625,3  56138,1      5000,0   
18986,8  116920,7         
10217  64735,7         
28218,4  90759,9         
15537,1  79887,6         
44512,9  155591,7         
15696,3  32687,1         
15891,2  82924,9         
26051,6  79955,9         
8705,4  25223,9         
19121,5  77484,4         
47724,9  95305,3         
4169,5  6937,2         
Всього 634510,0 22  95000,0  31000,0  32000,0  5000,0  8000,0 

Продовження таблиці

   ----------------------------------------
|Розрахун-
-----------------------------|ковий
Субвенція спеціального |обсяг
фонду на: |надходжень
-----------------------------|загально-
будівництво |лікві- |соціаль-|державних
житла війсь-|дацію |но-еко- |податків і
ковослужбов-|наслід-|номічний|зборів до
цям, учасни-|ків |розвиток|державного
кам бойових |аварії |м. Се- |бюджету за
дій в Афга- |на |васто- |розрахунок
ністані та |очисних|поля |яких здій-
воєнних |спору- | |снюється
конфліктів у|дах | |перераху-
зарубіжних | | |вання до-
країнах, | | |тацій ви-
членам сімей| | |рівнюваним
військово- | | |місцевим
службовців, | | |бюджетам,
що загинули | | |на терито-
під час ви- | | |рії Авто-
конання ними| | |номної
службових | | |Республіки
обов'язків,| | |Крим, об-
а також | | |ластей і
військово- | | |міста Се-
службовцям, | | |вастополя,
звільненим у| | |та обсяг
запас за | | |коштів, що
станом здо- | | |передають-
ров'я, ві- | | |ся з міс-
ком, вислу- | | |цевих до
гою років та| | |державного
у зв'язку із| | |бюджету
скороченням | | |
штатів, які | | |
перебувають | | |
на квартир- | | |
ному обліку | | |
за місцем | | |
проживання | | |
| | |
----------------------------------------

10724,0      423542,2 
6785,0      393199,8 
3357,0      288278,7 
10426,0      1874502,1 
6993,0      2506167,3 
6575,0      263532,5 
2603,0      215103,2 
3731,0      1129785,8 
3075,0      332365,8 
8068,0      761658,8 
3844,0      128956,2 
3251,0      856557,1 
7806,0      1030705,2 
5245,0      576112,4 
12877,0      1595596,9 
5826,0      1159449 
3480,0      332172,6 
4347,0      565828,1 
2289,0      116946,9 
11282,0      1429309,7 
3228,0      179548,3 
5846,0      285363,3 
4783,0      340451,6 
2276,0      133742 
5694,0      592750,1 
23375,0       
2659,0    25300,0  80850,5 
  27750,0     
Всього 170445,0  27750,0  25300,0  17592476,1 

Додаток N 6
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2002 рік"

Субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на часткове виконання статті 57
Закону України ""Про освіту" ( 1060-12 )

тис. грн.

   ------------------------------------------------------------------
| | Субвенція
| | загального фонду
Код бюджету| Назва місцевого бюджету |державного бюджету
| | на часткове
| | виконання статті
| | 57 Закону України
| | "Про освіту"
------------------------------------------------------------------

01100000000  Бюджет Автономної Республіки Крим  6900,0 
02100000000  Обласний бюджет Вінницької області  5400,0 
03100000000  Обласний бюджет Волинської області  3920,0 
04100000000
 
Обласний бюджет Дніпропетровської
області 
11800,0
 
05100000000  Обласний бюджет Донецької області  14340,0 
06100000000
 
Обласний бюджет Житомирської
області 

6870,0 
07100000000
 
Обласний бюджет Закарпатської
області 
4430,0
 
08100000000  Обласний бюджет Запорізької області  6260,0 
09100000000
 
Обласний бюджет Івано-Франківської
області 
4510,0
 
10100000000  Обласний бюджет Київської області  5640,0 
11100000000
 
Обласний бюджет Кіровоградської
області 
3770,0
 
12100000000  Обласний бюджет Луганської області  6600,0 
13100000000  Обласний бюджет Львівської області  7500,0 
14100000000
 
Обласний бюджет Миколаївської
області 
4450,0
 
15100000000  Обласний бюджет Одеської області  6900,0 
16100000000
 
Обласний бюджет Полтавської
області 
5150,0
 
17100000000
 
Обласний бюджет Рівненської
області 
3880,0
 
18100000000  Обласний бюджет Сумської області  3880,0 
19100000000
 
Обласний бюджет Тернопільської
області 
3770,0
 
20100000000  Обласний бюджет Харківської області  8510,0 
21100000000  Обласний бюджет Херсонської області  4200,0 
22100000000
 
Обласний бюджет Хмельницької
області 
4810,0
 
23100000000  Обласний бюджет Черкаської області  4840,0 
24100000000
 
Обласний бюджет Чернівецької
області 
2880,0
 
25100000000
 
Обласний бюджет Чернігівської
області 
3970,0
 
26000000000  Бюджет міста Києва  8600,0 
27000000000  Бюджет міста Севастополя  1220,0 
  ВСЬОГО  155000,0