КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 24 жовтня 2001 р. N 1386
м.Київ

Про затвердження Типового порядку
формування кадрового резерву в
органах місцевого самоврядування

Відповідно до статті 16 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Типовий порядок формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування (додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 жовтня 2001 р. N 1386

Типовий порядок
формування кадрового резерву
в органах місцевого самоврядування

1. Кадровий резерв для зайняття посад і просування по службі створюється за рішенням органу місцевого самоврядування.

Формування кадрового резерву передбачає добір працівників, які:

спроможні запроваджувати демократичні цінності правової держави та громадянського суспільства, відстоювати права людини і громадянина;

мають професійні навички, що грунтуються на сучасних спеціальних знаннях і аналітичних здібностях, для прийняття та успішного виконання управлінських рішень.

2. Кадровий резерв формується з:

посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію або пройшли стажування і рекомендовані атестаційною комісією на вищі посади;

державних службовців, які бажають перейти на службу в органи місцевого самоврядування;

спеціалістів виробничої, соціально-культурної, наукової та інших сфер, а також випускників вищих навчальних закладів відповідного профілю, у тому числі зарахованих на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління.

3. До кадрового резерву зараховуються особи, які виявили бажання зайняти посаду в органах місцевого самоврядування, мають відповідну кваліфікацію та освіту або здобувають її.

Зарахування до кадрового резерву проводиться за згодою особи, яка виявила бажання зайняти посаду в органах місцевого самоврядування. Про зарахування до кадрового резерву повідомляється керівництво за місцем роботи такої особи.

4. Кадровий резерв на виборні посади, на які особи обираються територіальною громадою або відповідною радою, згідно із Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) не формується.

На посади інших працівників органів місцевого самоврядування кадровий резерв формується з такого розрахунку: на посади керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад та на посади керівників відділів, управлінь виконавчого апарату районної і обласної ради - не менше двох осіб; на посади спеціалістів цих органів - не менше однієї особи з урахуванням фактичної потреби, про що складаються списки осіб, зарахованих до кадрового резерву.

Список осіб, зарахованих до кадрового резерву, що складається за зразком згідно з додатком, переглядається щороку в грудні. У разі потреби до списку протягом року можуть вноситися зміни у порядку, встановленому для зарахування до кадрового резерву.

5. Зарахування до кадрового резерву затверджується розпорядженням сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради. Якщо для призначення на посади, на які формується кадровий резерв, передбачається погодження кандидатур з відповідними органами виконавчої влади, зарахування до резерву проводиться після такого погодження.

6. Після зарахування до кадрового резерву на посади, робота на яких передбачає доступ до державної таємниці, розглядається питання щодо оформлення в установленому порядку відповідного допуску особам, які його не мають.

7. Із зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота згідно із особистими річними планами, затвердженими керівниками виконавчих органів місцевого самоврядування, де передбачається:

вивчення і аналіз виконання законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, рішень органів місцевого самоврядування;

систематичне навчання шляхом самоосвіти;

періодичне навчання і підвищення кваліфікації у відповідних навчальних закладах (у тому числі зарубіжних);

участь у роботі семінарів, нарад, конференцій з проблем та питань діяльності органів місцевого самоврядування;

стажування протягом не більш як два місяці в органі місцевого самоврядування, до кадрового резерву якого зараховано працівника;

виконання обов'язків посадової особи, на посаду якої зараховано працівника до кадрового резерву;

залучення до розгляду відповідних питань, проведення перевірок, службових розслідувань;

участь у підготовці проектів актів законодавства, інших нормативних документів.

8. Здійснення контролю за виконанням особистих річних планів осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад, покладається відповідно на сільського, селищного, міського голову, голову районної у місті ради, а на посади керівників відділів і управлінь виконавчого апарату районної, обласної ради - на голову районної, обласної ради, на інші посади - на керівників відділів, управлінь, інші виконавчі органи.

9. Порядок формування та ведення кадрового резерву визначається відповідною радою згідно з цим Типовим порядком.

10. Кадрові служби органів місцевого самоврядування готують списки кадрового резерву, систематично аналізують та узагальнюють практику його формування, вносять пропозиції керівництву щодо вдосконалення цієї роботи.

11. Якщо посада, до кадрового резерву на яку зараховано працівника, стає вакантною, він, за наявності рівних даних, має переважне право на її заміщення під час проведення конкурсу.

Просування по службі посадової особи місцевого самоврядування, зарахованої до кадрового резерву, може здійснюватися за рішенням сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради поза конкурсом.

12. Сільський, селищний, міський голова, голова районної, районної у місті, обласної ради несе відповідальність перед радою за ефективну підготовку і використання кадрового резерву.

13. Перебування працівника у кадровому резерві може припинитися з його власної ініціативи або за вмотивованою пропозицією керівника управління, відділу, іншого виконавчого органу, виконавчого апарату, в якому він працює. Виключення із списків кадрового резерву оформляється розпорядженням сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради.

Зразок
 
Додаток
до Типового порядку 

Затверджую
Сільський, селищний, міський голова, голова
районної, районної у місті, обласної ради

"____" ________________200_ року

Список
осіб, зарахованих до кадрового резерву

______________________________________________
(найменування органу місцевого самоврядування)

---------------------------------------------------------------------------
N |Поса-| Особа, яка працює | Особа, яка зарахована
п/п|да, | на посаді | до кадрового резерву
|на |--------------------------+--------------------------------------
|яку |пріз-|рік |осві-|стаж|ранг|пріз-|рік |осві-|коли |поса-|стаж|ранг
|фор- |вище,|на- |та, |ро- | |вище,|на- |та, |зара-|да, |ро- |
|му- |ім'я,|род-|коли |боти| |ім'я,|род-|коли |хова-|яку |боти|
|ється|по |жен-|і що |на | |по |жен-|і що |но до|зай- |на |
|ре- |бать-|ня |за- |по- | |бать-|ня |за- |кад- |має, |по- |
|зерв |кові | |кін- |саді| |кові | |кін- |рово-|місце|саді|
| | | |чив, | | | | |чив, |го |ро- | |
| | | |спе- | | | | |спе- |ре- |боти | |
| | | |ці- | | | | |ці- |зерву| | |
| | | |аль- | | | | |аль- | | | |
| | | |ність| | | | |ність| | | |
---+-----+-----+----+-----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+----+----
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
---------------------------------------------------------------------------

Начальник підрозділу,
що займається
кадровими питаннями
 


______________
(підпис) 


________________________
(ініціали та прізвище) 

_______________

Примітка. За наявності наукового ступеня або вченого звання дані заносяться до граф 5 і 10.