ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 01.10.2001, N 417

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 жовтня 2001 р. за N 886/6077

Про внесення змін до Положення про порядок здійснення операцій
з чеками в іноземній валюті на території України

Відповідно до Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" ( 2346-14 ) та статей 7, 56 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2000 N 520 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2001 за N 152/5343, такі зміни:

1.1. У розділі 1:

у пункті 1.3:

абзац третій після слів "У чеку" доповнити словами "або супровідному додатку до нього";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Вимоги цього пункту не поширюються на чеки, виписані нерезидентом на резидента, який є представником у справах інтелектуальної власності (патентним повіреним). Приймання чеків на інкасо від патентного повіреного дозволяється за умови пред'явлення до банку (установи) свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного)";

у пункті 1.4:

у визначенні терміна "дорожній чек" слова "розрахунковий документ" замінити словами "паперовий розрахунковий документ", а слово "одержувачу" виключити;

у визначенні терміна "іменний чек" слова "розрахунковий документ" замінити словами "паперовий розрахунковий документ";

визначення терміна "чек" викласти в такій редакції:

"чек - паперовий розрахунковий документ установленої форми, що містить нічим не обумовлене письмове розпорядження чекодавця платнику про сплату чекодержателю зазначеної в ньому суми коштів протягом установленого строку";

у визначенні терміна "чекодержатель (одержувач, власник)" слово "одержувач" замінити словом "отримувач".

1.2. У розділі 2: у пункті 2.1: в абзаці п'ятому підпункту "а" слова "та по батькові" виключити; абзац восьмий підпункту "а" виключити; абзац четвертий підпункту "б" виключити; у пункті 2.2: друге речення виключити; абзац другий викласти в такій редакції: "Використання факсиміле дозволяється при підписуванні чеків, що призначені для виплати пенсій (перекази пенсій іноземних держав резидентам України) або в інших випадках, що передбачені законодавством країни чекодавця".

1.3. У пункті 3.5 розділу 3 слова "на його зворотному боці" замінити словами "на чеку".

1.4. Друге речення абзацу першого пункту 4.9 розділу 4 виключити.

1.5. У пункті 5.5 розділу 5 слово "печаткою" замінити словом "штампом".

1.6. Друге речення пункту 6.4 розділу 6 після слів "комісійної винагороди платника" доповнити словами "та комісійної винагороди банку (установи), який прийняв чеки до сплати на інкасо".

1.7. У розділі 7: у пункті 7.8: в абзаці другому слова "а для фізичних осіб-нерезидентів також довідок за формою N 377, що передбачена Інструкцією N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 07.07.94 N 129 (далі - Інструкція N 1)" виключити;

в абзаці третьому слова "довідок за формою N 377 для фізичних осіб-нерезидентів та" виключити.

1.8. Абзац другий пункту 7.9 розділу 7 після слів "Інструкцією N 1" доповнити словами "з організації емісійно-касової роботи в установах банків України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 07.07.94 N 129 (далі - Інструкція N 1)".

2. Департаменту платіжних систем довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України, а також банків для керівництва та використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на керівників територіальних управлінь Національного банку України.

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова В.С.Стельмах