Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ I МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 522 від 06.08.2001

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 серпня 2001 р. за N 757/5948

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства культури України
N 75 від 31.10.20
11)

Про затвердження Тимчасового положення про атестацію
педагогічних працівників навчальних закладів системи
Міністерства культури і мистецтв України

Відповідно до Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити на 2001/2002 навчальний рік Тимчасове положення про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів системи Міністерства культури і мистецтв України (далі - Положення), що додається.

2. Міністерству культури Автономної Республіки Крим, управлінням культури обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, директорам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, керівникам установ культури забезпечити проведення атестації педагогічних працівників у 2001/2002 навчальному році у відповідності до вимог Тимчасового положення.

3. Відділу навчальних закладів (О.О.Поспєлов) терміново підготувати Міністерству освіти і науки України пропозиції щодо внесення змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 20.08.1993 р. N 310, із змінами та доповненнями від 01.12.1998 р. N 419, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.11.1998 р. N 792/3232, з урахуванням специфіки роботи навчальних закладів та установ галузі культури.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Г.П.Чміль.

Державний секретар В.Л.Стасюк

Затверджено
Наказ Міністерства культури
і мистецтв України
06.08.2001 N 522

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 серпня 2001 р. за N 757/5948

Тимчасове положення
про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів
системи Міністерства культури і мистецтв України

1. Загальні положення

1.1. Атестація педагогічних працівників - це визначення їх відповідності зайнятій посаді, рівню кваліфікації, стажу педагогічної роботи, залежно від яких їм установлюються кваліфікаційна категорія та відповідний посадовий оклад (ставка заробітної плати) у межах схеми посадових окладів.

1.2. Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про позашкільну освіту" (1841-14) з метою активізації їх творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці.

1.3. Атестація базується на принципах демократизму, загальності, всебічності, систематичності, колегіальності, доступності та гласності, безперервної освіти і самовдосконалення, морального і матеріального заохочення. Умовою атестації педагогічного працівника є наявність фахової освіти та володіння ним державною мовою в обсязі, необхідному для виконання його професійних обов'язків, згідно з Конституцією України (254к/96-ВР) (ст.10) та із Законом "Про мови в Українській РСР" ( 8312-11 ).

1.4. Атестація здійснюється на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації, педагогічної майстерності, результатів їхньої педагогічної діяльності шляхом проведення контрольних заходів, що визначають рівень підготовки учнів (заліків, академічних концертів, іспитів, контрольних уроків, рівня випускних робіт), позакласних заходів (переглядів, вистав, конкурсів, оглядів, фестивалів, олімпіад, концертів, виставок, лекцій, вікторин тощо), відвідування уроків.

1.5. Це Положення діє на підставі Законів України "Про освіту" (1060-12), "Про позашкільну освіту" (1841-14), постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 N 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад" і визначає порядок атестації педагогічних працівників системи Міністерства культури і мистецтв України.

2. Педагогічні працівники, які підлягають атестації

2.1. Атестації на відповідність посаді з установленням однієї з кваліфікаційних категорій, а за умов, зазначених у пункті 5.5 розділу 5 Положення, з присвоєнням педагогічного звання, підлягають педагогічні працівники з вищою освітою: викладачі всіх спеціальностей, концертмейстери, методисти початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання: музичних, художніх, хореографічних, театральних, хорових, мистецтв та інші), студій, середніх спеціальних мистецьких шкіл, вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, коледжів, ліцеїв, навчальних закладів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів (крім тих, які за оплатою праці прирівняні до вищих навчальних закладів), районних, міських, обласних, методичних кабінетів (центрів), методичного кабінету при Міністерстві культури Автономної Республіки Крим, Державного методичного центру навчальних закладів культури і мистецтв (далі - навчальні заклади), а також педагогічні працівники інших навчальних закладів, установ культури і мистецтв.

2.2. Педагогічні працівники, зазначені в пункті 2.1 розділу 2 Положення, які закінчили вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації або мають загальну середню освіту, атестуються на відповідність посаді, яку займають, з визначенням посадового окладу (ставки заробітної плати).

2.3. Керівники навчальних закладів, працівники органів управління культурою, які мають педагогічне навантаження, працюючі пенсіонери, у тому числі на умовах строкового договору, педагогічні працівники, для яких навчальні заклади не є основним місцем роботи, атестуються на загальних підставах.

2.4. Атестації не підлягають педагогічні працівники, які мають стаж безпосередньої педагогічної роботи (1) до 3 років; перебувають на довготривалому лікуванні. Педагогічні працівники, які мають необхідний стаж безпосередньої педагогічної роботи й раніше проходили атестацію та прийняті на роботу в поточному навчальному році, а також ті, хто навчається у вищому навчальному закладі, атестуються за їхнім бажанням.

Для педагогічних працівників, які прибули із зарубіжних країн, за наявності відповідних державних міжнародних угод з Україною, як виняток, з ініціативи адміністрації навчального закладу та на підставі рішення атестаційної комісії можуть бути підтверджені рішення атестаційних комісій за попереднім місцем роботи.

_______________________

(1) Безпосередньою педагогічною роботою є викладацька, концертмейстерська, методична діяльність на посадах, зазначених у пунктах 2.1, 2.2 розділу 2 Положення , та на посадах керівних працівників навчальних закладів.

2.5. За педагогічними працівниками, які перебувають у відпустках у зв'язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною (ст. 179 КЗпП України ( 322-08 ), зберігається кваліфікаційна категорія, педагогічне звання, чинність яких продовжується після виходу на роботу до наступної атестації на загальних підставах. Час перебування в даних відпустках вилучається з міжатестаційного періоду.

2.6. Педагогічні працівники, які викладають два й більше предметів, атестуються з того предмета, з якого мають педагогічне навантаження за фахом освіти. Оплата у відповідності до встановленої внаслідок атестації категорією поширюється на все педагогічне навантаження до наступної атестації.

2.7. Педагогічні працівники, які викладають предмети загальноосвітнього циклу, проходять атестацію на підставі Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міносвіти України від 20.08.93 N 310 (із змінами та доповненнями від 01.12.98 N 419.

3. Види атестації та її періодичність

3.1. Атестація педагогічних працівників поділяється на чергову та позачергову.

3.2. Чергова атестація проводиться один раз у п'ять років згідно з графіком, складеним безпосередньо в навчальному закладі.

Педагогічним працівникам, які пройшли чергову атестацію, визначається відповідність (відповідність за умови, невідповідність) посаді, яку займають, установлюється або підтверджується (не підтверджується) одна з кваліфікаційних категорій, визначається посадовий оклад (ставка заробітної плати), а також може бути присвоєне, підтверджене (не підтверджене) педагогічне звання.

Не розглянуті атестаційною комісією (не підтверджені або не змінені) протягом 5 років з дня встановлення (присвоєння) кваліфікаційні категорії, посадові оклади (ставки заробітної плати) педагогічні звання втрачають чинність.

Якщо педагогічні працівники з поважних або не залежних від них причин не можуть пройти чергову атестацію, то за погодженням з атестаційною комісією вищого рівня термін дії попереднього рішення атестаційної комісії може бути продовжений на один рік.

Педагогічним працівникам, які відмовились від чергової атестації, установлюється кваліфікаційна категорія на ступінь нижче від тієї, яку вони мали за наслідками попередньої атестації (кваліфікаційна категорія "спеціаліст" у даному разі залишається без змін); працівникам, для яких не передбачені кваліфікаційні категорії, визначається оплата праці за нижчим посадовим окладом (ставкою заробітної плати); для працівників з педагогічним званням припиняється чинність відповідного звання. Не допускається відмова від атестації педагогічних працівників, щодо яких постало питання про їх невідповідність займаній посаді.

3.3. Позачергова атестація проводиться не раніше як через рік з дня видання керівником навчального закладу, органом державного управління культурою відповідного наказу за підсумками атестації після попередньої атестації для осіб, які:

виявили бажання підвищити раніше встановлену їм кваліфікаційну категорію (для працівників, яким не передбачені кваліфікаційні категорії, - підвищити посадовий оклад (ставку заробітної плати);

порушили питання про присвоєння їм педагогічного звання за умов, зазначених у пункті 5.5 розділу 5 Положення;

знизили в міжатестаційний період рівень своєї професійної діяльності (за наявності аргументованого подання керівника або ради навчального закладу).

Для осіб, які раніше не атестувались, позачергова атестація допускається за умови роботи в даному навчальному закладі не менше року. Ця вимога не поширюється на педагогічних працівників, які мають учені, почесні звання або наукові ступені за наявності трирічного науково-педагогічного стажу.

За педагогічними працівниками позашкільних навчальних закладів, середніх спеціальних мистецьких шкіл, ліцеїв, коледжів, які переходять на викладацьку роботу до вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, зберігаються присвоєна їм кваліфікаційна категорія, педагогічне звання до наступної атестації. Така сама умова поширюється і на викладачів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, які переходять працювати до ліцеїв, коледжів, середніх спеціальних мистецьких шкіл та позашкільних навчальних закладів.

3.4. Атестація педагогічних працівників, у тому числі зазначених у пункті 2.2 розділу 2 Положення, передбачає попереднє (не рідше одного разу на п'ять років) підвищення кваліфікації. Педагогічні працівники можуть проходити підвищення кваліфікації у навчальних закладах та в організаціях і установах, акредитованих у встановленому порядку на здійснення підвищення кваліфікації, а також на відділеннях, відділах навчальних закладів, які проводять роботу з підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами діяльності. Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів, майстер класів, відкритих уроків, підготовки лекцій, рефератів і за іншими організаційними формами. Підвищення кваліфікації проводиться на засадах вільного вибору змісту, програм, форм навчання.

3.5. Педагогічні працівники з науковим ступенем, ученим або почесним званням, які підлягають черговій атестації та працюють у навчальних закладах, мають право на підтвердження чи присвоєння кваліфікаційної категорії, педагогічного звання без проходження курсового підвищення кваліфікації.

4. Кваліфікаційні категорії та педагогічні звання

4.1. За наслідками атестації встановлюються такі кваліфікаційні категорії: "спеціаліст", "спеціаліст II категорії", "спеціаліст I категорії", "спеціаліст вищої категорії"; присвоюються педагогічні звання "старший викладач", "викладач-методист".

5. Загальні вимоги до кваліфікаційних категорій та
педагогічних звань

5.1. Кваліфікаційна категорія "спеціаліст вищої категорії" встановлюється педагогічним працівникам, які виявили високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, досконало володіють ефективними формами і методами організації навчально-виховного процесу, забезпечують високу результативність, якість своєї праці.

Стаж безпосередньої педагогічної роботи - не менше 8 років. Як виняток цей стаж може бути скорочений до 5 років. Для педагогічних працівників з ученими, почесними званнями та науковими ступенями враховується стаж їх безпосередньої педагогічної роботи у вищому навчальному закладі.

5.2. Кваліфікаційна категорія "спеціаліст I категорії" встановлюється педагогічним працівникам, які виявили грунтовний рівень професіоналізму, добре володіють ефективними формами і методами педагогічної діяльності, досягли значних результатів у розв'язанні навчально-виховних завдань. Стаж безпосередньої педагогічної роботи - не менше 5 років.

5.3. Кваліфікаційна категорія "спеціаліст II категорії" встановлюється педагогічним працівникам, які виявили достатній рівень професіоналізму, використовують сучасні форми і методи навчання та виховання, досягли вагомих результатів у педагогічній діяльності. Стаж безпосередньої педагогічної роботи - не менше 3 років.

5.4. Кваліфікаційна категорія "спеціаліст" підтверджується педагогічним працівникам, які професійно компетентні, забезпечують нормативні рівні і стандарти навчання та виховання.

5.5. Педагогічне звання "старший викладач" може присвоюватись педагогічним працівникам, яким установлено кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії", "спеціаліст I категорії".

Зазначене педагогічне звання присвоюється педагогічним працівникам, які досягли високого професіоналізму в роботі, систематично використовують прогресивний педагогічний досвід, беруть активну участь у його поширенні, надають практичну допомогу в становленні молодих педагогів, постійно працюють над своїм фаховим самовдосконаленням.

5.6. Педагогічне звання "викладач-методист" присвоюється педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії", відповідають вимогам для присвоєння звання "старший викладач", а також запроваджують у навчально-виховний процес ефективні форми і методи роботи, узагальнюють передовий педагогічний досвід, беруть активну участь у діяльності професійних педагогічних об'єднань, асоціацій, надають практичну допомогу педагогічним працівникам інших навчальних закладів в освоєнні досвіду провідних педагогів або мають власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені методичними та науково-методичними установами.

5.7. При визначенні посадового окладу (ставки заробітної плати) мають ураховуватися професійна компетентність, стаж та якість педагогічної роботи.

5.8. При встановленні кожної із зазначених кваліфікаційних категорій або посадового окладу (ставки заробітної плати), присвоєнні педагогічних звань ураховуються державні нагороди, почесні та наукові звання, рівень моральних якостей та загальної культури педагогічного працівника, володіння державною мовою відповідно до Закону "Про мови в Українській РСР" ( 8312-11 ).

5.9. Педагогічним працівникам, які не мають відповідної фахової освіти й прийняті на роботу в навчальні заклади до 1996 р. (набрання чинності Законом України "Про освіту" (1060-12) в редакції від 23 березня 1996 р. (100/96-ВР) та володіють достатнім практичним досвідом роботи, якісно і в повному обсязі виконують свої посадові обов'язки, за умови проходження відповідного підвищення кваліфікації, за рішенням атестаційної комісії при Міністерстві культури Автономної Республіки Крим, управліннях культури обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, а також при Міністерстві культури і мистецтв України, як виняток, може присвоюватись кваліфікаційна категорія: вища - за наявності стажу роботи на займаній посаді не менше 8 років; перша - 6 років; друга - 5 років.

З уведенням у дію нової редакції Закону України "Про освіту" даний пункт поширюється на працівників, запрошених у навчальні заклади для викладання курсів або предметів, з яких не готувалися або не готуються фахівці у вищих педагогічних навчальних закладах.

5.10. Педагогічним працівникам, які припинили педагогічну діяльність у зв'язку зі скороченням штатів, ліквідацією навчального закладу, виходом на пенсію, переходом на роботу до органів управління культурою чи методичну роботу в системі культури, у разі відновлення ними роботи за фахом у навчальних закладах зберігаються кваліфікаційна категорія, педагогічне звання, набуте раніше, чинність яких продовжується не більше ніж на один рік з наступною атестацією на загальних підставах.

6. Атестаційні комісії

6.1. Атестація педагогічних працівників проводиться атестаційними комісіями, що створюються при:

навчальних закладах;

місцевих органах державного управління культурою, Міністерстві культури Автономної Республіки Крим, Міністерстві культури і мистецтв України (далі органи державного управління культурою).

Атестаційні комісії створюються щороку до 20 вересня і наділяються повноваженнями на весь навчальний рік.

Кількість і персональний склад атестаційної комісії при навчальному закладі, органі державного управління культурою визначаються і затверджуються наказом їх керівника за погодженням з радою та комітетом профспілки навчального закладу, органу державного управління культурою.

Педагогічні працівники малокомплектних навчальних закладів атестуються атестаційними комісіями при базових навчальних закладах або районних, міських органах державного управління культурою. Перелік цих установ визначається відповідними місцевими органами державного управління культурою.

6.2. Атестаційна комісія створюється в складі: голови (керівника навчального закладу, органу управління культурою), його заступника, секретаря, членів комісії (заступника керівника навчального закладу, представників органу управління культурою, методичної служби, члена профспілкового комітету навчального закладу або члена виборного профспілкового органу відповідного рівня в районній, міській або обласній атестаційних комісіях, фахових асоціацій, голів методичних об'єднань, найбільш кваліфікованих і авторитетних викладачів, членів органів громадського самоврядування в системі культури).

7. Повноваження атестаційної комісії

7.1. Атестаційна комісія узагальнює результати вивчення професійної діяльності, підвищення фахової компетентності та загальної культури педагогічного працівника, який атестується, забезпечує об'єктивність експертних оцінок, дотримання основних принципів атестації педагогічних працівників.

7.2. Атестаційна комісія при навчальному закладі:

атестує і приймає рішення про відповідність (відповідність за умови, невідповідність) педагогічного працівника займаній посаді, установлює, підтверджує (не підтверджує) одну з кваліфікаційних категорій: "спеціаліст", "спеціаліст II категорії", "спеціаліст I категорії", визначає відповідний посадовий оклад (ставку заробітної плати);

комісією при районному (міському) органі державного управління культурою, а для педагогічних працівників вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, середніх спеціальних мистецьких шкіл, освітніх установ підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, інших навчальних закладів - перед атестаційною комісією при відповідних вищих органах державного управління культурою, що мають зазначені навчальні заклади, про встановлення, підтвердження (не підтвердження) педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії", присвоєння, підтвердження (не підтвердження) педагогічного звання, а також про відповідне моральне і матеріальне заохочення (нагородження грамотою, відзначення премією тощо).

7.3. Атестаційна комісія при районному (міському) органі державного управління культурою:

атестує педагогічних працівників районного (міського) методичного кабінету (центру), керівників навчальних закладів та їх заступників за напрямом основної діяльності, які мають педагогічне навантаження;

приймає рішення про їх відповідність (відповідність за умови, невідповідність) посаді, яку займають; установлює, підтверджує (не підтверджує) їм одну з кваліфікаційних категорій: "спеціаліст", "спеціаліст II категорії", "спеціаліст I категорії". За поданням атестаційних комісій при навчальних закладах атестує педагогічних працівників на кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії" та присвоює, підтверджує (не підтверджує) педагогічне звання;

приймає рішення і порушує клопотання перед атестаційною комісією при відповідних вищих органах державного управління культурою, що мають навчально-виховні заклади, про встановлення, підтвердження (не підтвердження) педагогічним працівникам районного (міського) методичного кабінету (центру), керівникам навчальних закладів та їх заступникам за напрямом основної діяльності, які мають педагогічне навантаження, кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії";

у двотижневий термін розглядає скарги педагогічних працівників на рішення атестаційних комісій навчальних закладів.

Для компетентного здійснення своїх повноважень атестаційна комісія при районному (міському) органі державного управління культурою може створювати експертні групи з числа фахівців тієї галузі культури, педагогічні працівники якої атестуються.

7.4. Атестаційна комісія при Міністерстві культури Автономної Республіки Крим, управліннях культури обласних, Київської, Севастопольської міських держадміністрацій:

атестує педагогічних працівників обласного (Київського та Севастопольського міських) методичних кабінетів (центрів), методичного кабінету при Міністерстві культури Автономної Республіки Крим;

розглядає клопотання атестаційних комісій при районних (міських) органах державного управління культурою, вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації, середніх спеціальних мистецьких школах, освітніх установах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, інших навчальних закладах і приймає рішення про встановлення, підтвердження (не підтвердження) педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії" та відповідного педагогічного звання;

узгоджує пропозиції атестаційних комісій при районних (міських) органах державного управління культурою щодо подовження терміну дії попередніх рішень атестаційних комісій навчальних закладів;

приймає рішення і порушує клопотання перед Міністерством культури і мистецтв України про моральне заохочення атестованих педагогічних працівників;

розглядає скарги педагогічних працівників на рішення атестаційних комісій при районних (міських) органах державного управління культурою, вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації, середніх спеціальних мистецьких школах, освітніх установах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, інших навчальних закладах.

Для компетентного здійснення своїх повноважень дані атестаційні комісії можуть створювати експертні групи з числа фахівців тієї галузі культури, педагогічні працівники якої атестуються. Рішення цієї комісії є остаточним.

Компетенція атестаційної комісії Міністерства культури і мистецтв України визначається Міністерством культури і мистецтв України.

8. Порядок проведення атестації

8.1. До 20 вересня поточного року керівник навчального закладу ознайомлює педагогічний колектив з наказом про створення атестаційної комісії та атестацію педагогічних працівників у поточному навчальному році.

8.2. До 10 жовтня атестаційна комісія приймає:

а) заяви від педагогічних працівників щодо проходження чергової або позачергової атестації;

заяви про відмову від чергової атестації.

У заяві, крім основних даних, зазначаються результати попередньої атестації та кваліфікаційна категорія або педагогічне звання, на яке претендує педагогічний працівник;

б) подання керівника або ради навчального закладу про позачергову атестацію педагогічних працівників, рівень навчально-виховної або методичної роботи яких нижчий від вимог, що пред'являються до кваліфікаційної категорії, установленої їм за результатами попередньої атестації.

8.3. До 20 жовтня поточного навчального року атестаційна комісія розглядає подані документи, затверджує графік проведення атестації і доводить його під розписку до відома осіб, які атестуються. Педагогічним працівникам, які підлягають черговій атестації, але не претендують на підвищення кваліфікаційної категорії чи посадового окладу (ставки заробітної плати), присвоєння більш високого педагогічного звання, визначених за результатами попередньої атестації, і не мають претензій до своєї роботи з боку керівника навчального закладу, батьків, учнів, атестаційна комісія може підтвердити встановлену їм кваліфікаційну категорію або посадовий оклад (ставку заробітної плати), педагогічне звання, що оформляється протоколом.

8.4. До 20 березня поточного навчального року атестаційна комісія при навчальному закладі завершує вивчення роботи педагогічних працівників і оформляє атестаційні листи у двох примірниках за формою, наведеною у додатку. Результати підвищення кваліфікації педагогічним працівникам ураховуються на підставі поданого посвідчення.

8.5. Керівники установ та органів культури повинні не пізніше як за 10 днів до засідання атестаційної комісії ознайомити педагогічних працівників з їх атестаційними листами (під розписку).

8.6. До 20 квітня поточного навчального року атестаційна комісія розглядає атестаційні листи, заслуховує працівників, які атестуються. На підставі всебічного розгляду наслідків їх педагогічної роботи, рівня фахової підготовки і професійної компетентності приймає відповідно до конкретних вимог щодо кваліфікаційних категорій та педагогічних звань педагогічних працівників кожного типу навчальних закладів, установлених Міністерством культури і мистецтв України, одне з рішень: "відповідає посаді, яку займає", "відповідає посаді, яку займає, за умови виконання певних рекомендацій", "не відповідає посаді, яку займає", установлює (підтверджує, не підтверджує) відповідну кваліфікаційну категорію, присвоює (підтверджує, не підтверджує) педагогічне звання; установлює (підтверджує, не підтверджує) посадовий оклад (ставку заробітної плати) працівникам, зазначеним у пункті 2.2 розділу 2 Положення, уносить пропозиції до заохочення педагогічних працівників.

8.7. З усіх питань, пов'язаних з атестацією, атестаційна комісія приймає рішення таємним голосуванням, порядок якого визначається самою комісією. Воно вважається дійсним, якщо в засіданні комісії брало участь не менше 2/3 її членів. Результати голосування визначаються простою більшістю голосів присутніх членів атестаційної комісії. У разі однакової кількості голосів "за" і "проти" приймається рішення на користь працівника, який атестується. Якщо при голосуванні не підтверджена кваліфікаційна категорія або посадовий оклад (ставка заробітної плати), на який претендував педагогічний працівник, то йому встановлюється кваліфікаційна категорія або посадовий оклад (ставку заробітної плати) до фактичного рівня професійної діяльності, визначеного атестаційною комісією. Працівник, який є членом атестаційної комісії, атестується на загальних підставах.

8.8. У разі неявки педагогічного працівника, який атестується, на засідання атестаційної комісії без поважних причин комісія після з'ясування причин неявки може провести атестацію за його відсутності.

8.9. Результати атестації (рішення, рекомендації) повідомляються атестованому працівникові на даному засіданні, оформляються протоколом за підписом голови та секретаря атестаційної комісії, заносяться до атестаційного листа. Атестаційний лист, заява або подання адміністрації про позачергову атестацію, копії документів про підвищення кваліфікації зберігаються в особовій справі педагогічного працівника.

Другий примірник атестаційного листа не пізніше тижневого строку вручається (під розписку) атестованому працівникові.

9. Реалізація рішень атестаційної комісії

9.1. За результатами атестації керівник навчального закладу, органу державного управління культурою видає наказ, який у тижневий строк доводиться до відома атестованого, колективу та подається в бухгалтерію для нарахування педагогічному працівникові заробітної плати згідно з установленим посадовим окладом (ставкою заробітної плати) з дня прийняття рішення атестаційної комісії. При зміні місця роботи педагогічному працівникові атестаційний лист є підставою для тарифікації його за новим місцем роботи.

9.2. У разі незгоди з рішенням атестаційної комісії при навчальному закладі педагогічний працівник має право у двотижневий строк з дня вручення йому атестаційного листа звернутись із скаргою до атестаційної комісії вищого рівня (відповідно до компетенції, визначеної у розділі 7 Положення). Подана скарга розглядається у двотижневий строк від дня її надходження.

Рішення атестаційної комісії вищого рівня є підставою для скасування попереднього і видачі нового наказу про встановлення (підтвердження, не підтвердження) працівникові відповідної кваліфікаційної категорії, посадового окладу (ставки заробітної плати) чи присвоєння (підтвердження, не підтвердження) педагогічного звання з дня прийняття рішення атестаційною комісією навчального закладу (органу державного управління культурою), дії якої оскаржувались.

9.3. Питання, пов'язані зі звільненням або переведенням на іншу роботу педагогічного працівника за результатами атестації, вирішуються керівником відповідного навчального закладу у двомісячний строк з дня прийняття рішення атестаційної комісії. У разі оскарження рішення атестаційної комісії розірвання трудового договору може бути здійснене лише після його розгляду атестаційною комісією вищого рівня, рішення якої є остаточним. Строк розгляду скарги не враховується у визначений двомісячний термін реалізації рішення. Після закінчення зазначеного строку звільнення педагогічного працівника за результатами атестації не допускається.

9.4. У разі звільнення педагогічного працівника за результатами атестації у його трудову книжку вноситься запис з посиланням на пункт 2 статті 40 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ). Трудові спори з питань звільнення з роботи педагогічних працівників за підсумками атестації розглядаються відповідно до чинного законодавства.

Начальник відділу навчальних закладів О.О.Поспєлов

Додаток
до пункту 8.4 Тимчасового положення
про атестацію педагогічних
працівників навчальних закладів
системи Міністерства культури і
мистецтв України

Атестаційний лист

1. Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________________________________________________

2. Рік народження _______________________________________________________________________________________________________

3. Освіта _______________________________________________________________________________________________________________

4. Спеціальність за дипломом _____________________________________________________________________________________________

5. Стаж безпосередньої педагогічної роботи _________________________________________________________________________________

6. Місце роботи ________________________________________________________________________________________________________

7. Посада _____________________________________________________________________________________________________________

8. Державні нагороди, звання ____________________________________________________________________________________________

9. Форми та результати підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років документально підтверджені ______________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

10. Результати попередньої атестації ______________________________________________________________________________________

11. Характеристика якості виконання посадових обов'язків, результативності навчально-виховної роботи, загальної і професійної культури адміністрацією установи

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Керівник установи __________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

З атестаційним листом ознайомлений ______________________________________________

(підпис)

"___"_____________ 20__ р.

I. Рішення атестаційної комісії

___________________________________________________________________________
(найменування установи, органу культури)

Атестаційна комісія вирішила ______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Голова атестаційної комісії ___________ ________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Секретар ___________ ______________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

М П

"___"________________ 20__ р.

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений __________________________________

(підпис)

"___"_____________ 20__ р.

II. Рішення атестаційної комісії
(яка встановлює категорію "спеціаліст вищої категорії"
та педагогічне звання)

___________________________________________________________________
(найменування установи, органу культури)

Атестаційна комісія вирішила ____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Голова атестаційної комісії _____________ __________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Секретар _____________ __________________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

М П

"___"______________ 20__ р.

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений _________________________

(підпис)

"___"_____________ 20__ р.