Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 21 серпня 2001 р. N 1105
м.Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінета Міністрів України
N 551 від 11 липня 2018
р.)

Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 20 січня 1997 р. N 51

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести зміни до Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. N 51 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 5, с. 71; 1998 р., N 19, ст. 681, N 42, ст. 1549), що додаються.

2. Затвердити зразок посвідчення, що видається дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого (додається).

3. Установити, що довідки, видані дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого, дійсні до отримання ними посвідчень, але не пізніше ніж до 31 грудня 2002 року.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2001 р. N 1105

Зміни,
що вносяться до Порядку видачі посвідчень особам,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
(51-97)

1. Пункт 9 викласти у такій редакції:

"9. Неповнолітнім дітям померлого громадянина, віднесеного до категорії 1, 2, 3, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, видаються довідки встановленого зразка (додаток 2).

Дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого видається посвідчення".

2. У пункті 10:

абзац третій після слів "на Чорнобильській АЕС" доповнити словами "а також дружині (чоловіку) або опікуну дітей померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою";

доповнити пункт новим абзацом вісімнадцятим такого змісту:

"дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого - на підставі документів про підтвердження статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи або на підставі відповідного посвідчення, а також експертного висновку щодо причинного зв'язку смерті з наслідками Чорнобильської катастрофи".

У зв'язку з цим абзац вісімнадцятий вважати абзацом дев'ятнадцятим.

3. У пункті 11:

абзац третій після слів "органом, який видав посвідчення" доповнити словами "або органом, який видає такі посвідчення за новим місцем проживання громадянина, на підставі завірених в установленому порядку копій документів, зазначених у пункті 10 цього Порядку";

абзац п'ятий виключити.

4. Додаток 2 до Порядку викласти у такій редакції:

"Додаток 2
до Порядку видачі
посвідчень особам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи

Зразок

Довідка

Видана ________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

народження ___________________________________________________________________________________, який (яка) є неповнолітньою
(рік народження)

дитиною померлого громадянина __________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

із числа ліквідаторів, потерпілих (непотрібне закреслити)

категорії _______________________________________________________________________________________________________________,

(словами)

смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою.

Довідка є підставою для надання пільг і компенсацій, передбачених статтями _____________________________________________________

(словами)

Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Довідка дійсна з пред'явленням документа, що посвідчує особу.

Заступник голови
держадміністрації
 

_________________
(підпис) 

"___"________200___р."
 
МП     

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2001 р. N 1105

Зразок

Посвідчення

дружини (чоловіка), опікуна дітей померлого громадянина із числа

(ліквідаторів, потерпілих) категорії ______________________________________,
(непотрібне закреслити)
смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою
 

     -------
|Фото | Прізвище
|3х4 | Ім'я
| | По батькові
-------
Підпис _________________
МП

Дата видачі "___" _____________200___ р."

Пред'явник посвідчення має право на пільги і компенсації, передбачені статтями__________________________________________________

Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Термін дії
для опікуна до ____________________

Посвідчення діє на всій території України

________________________________________________________________________________________________________________________

(орган, який видав посвідчення)

МП