Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки

Цей Закон визначає правові, фінансові та організаційні засади цілісної системи формування та реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні.

Стаття 1. Правовою основою формування та реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки є Конституція України ( 254к/96-ВР ), Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ), Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" ( 1602-14 ), інші закони України.

Стаття 2. Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки формуються на п'ять років на підставі прогнозу розвитку науки і техніки і є складовою прогнозу економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період.

Порядок розробки прогнозу розвитку науки і техніки та формування пріоритетних напрямів науки і техніки визначається законодавством України.

Стаття 3. Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки здійснюється через систему державних наукових та науково-технічних програм, а також державне замовлення на науково-технічну продукцію.

Формування переліку державних наукових та науково-технічних програм забезпечується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері наукової і науково-технічної діяльності.

Стаття 4. Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та їх обгрунтування подаються Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України кожні п'ять років до першого березня останнього року дії попередніх пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.

Стаття 5. Кабінет Міністрів України на підставі затверджених Верховною Радою України пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки організує розробку державних наукових та науково-технічних програм у порядку, визначеному законодавством України.

Державні наукові та науково-технічні програми затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Обсяг коштів на фінансування державних наукових і науково-технічних програм за пріоритетними напрямами науки і техніки затверджується у законі про Державний бюджет України на відповідний рік у розмірі не менше 30 відсотків загального обсягу фінансування видатків на науку з Державного бюджету України.

Обсяги фінансування наукових і науково-технічних програм визначаються у законі про Державний бюджет України окремо по кожному затвердженому цим Законом пріоритетному напряму розвитку науки і техніки.

Стаття 7. Визначити такі пріоритетні напрями розвитку науки і техніки на період до 2006 року:

1) фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук;

2) проблеми демографічної політики, розвитку людського потенціалу та формування громадянського суспільства;

3) збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток;

4) новітні біотехнології; діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань;

5) нові комп'ютерні засоби та технології інформатизації суспільства;

6) новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі;

7) нові речовини і матеріали.

Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

у тримісячний термін з дня набрання цим Законом чинності забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

у двомісячний термін з дня набрання цим Законом чинності привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

враховувати положення цього Закону в проектах законів про Державний бюджет України починаючи з 2002 року;

забезпечити подання до 1 вересня 2001 року до Верховної Ради України проекту Закону України про державні наукові та науково-технічні програми.

3. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради України від 16 жовтня 1992 року "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" (2705-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 45, ст. 620).

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
11 липня 2001 року
N 2623-III