ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону
України "Про Державний бюджет України на 2001 рік"

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" (2120-14) (Відомості Верховної Ради України), 2001 р., N 2-3, ст. 10) такі зміни:

1. У статті 3:

абзац двадцять восьмий пункту 1 виключити;

доповнити статтю після пункту 13 новим пунктом такого змісту:

"14) до розмежування земель державної та комунальної власності 10 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності".

У зв'язку з цим пункт 14 вважати пунктом 15.

2. Статтю 33 доповнити пунктом 28 такого змісту:

"28) часткову компенсацію ставки за кредитами комерційних, банків, що надаються сільськогосподарським товаровиробникам, іншим підприємствам агропромислового комплексу, в тому числі для закупівлі тракторів, комбайнів та іншої сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, а також для виробництва вітчизняної сільськогосподарської техніки підприємствам тракторного, комбайнового і сільськогосподарського машинобудування (за рахунок надходжень, визначених пунктом 30 статті 31 цього Закону).

3. Абзац двадцять третій статті 37 викласти у такій редакції:

"до розмежування земель державної і комунальної власності 90 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності".

4. Статтю 38 викласти у такій редакції:

"Стаття 38. 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, зараховуються до відповідних бюджетів сіл, селищ та міст. Кошти місцевих бюджетів від зазначених платежів спрямовуються в першу чергу на компенсацію витрат місцевих державних органів земельних ресурсів на підготовку технічної документації і організацію продажу земельних ділянок, фінансування капітальних видатків бюджету та на часткове відшкодування малозабезпеченим сім'ям плати за отримання актів на право власності на землю".

5. В абзаці сьомому статті 41 слова "природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг" замінити словами "природного і скрапленого газу, твердого палива, житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку".

6. Статтю 49 викласти у такій редакції:

"Стаття 49. Установити, що у 2001 році видатки з пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого палива, житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку здійснюються з місцевих бюджетів за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету, джерелом яких є надходження до Державного бюджету України рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні, та відрахувань від плати за транзит природного газу через територію України, коштів гранту згідно з Програмою компенсації паливного дефіциту в Україні, а також надходжень від погашення підприємствами НАК "Нафтогаз України" заборгованості (недоїмки) з платежів до Державного бюджету України станом на 1 січня 2001 року.

Розподіл надходжень від погашення підприємствами НАК "Нафтогаз України" заборгованості (недоїмки) з платежів до Державного бюджету України станом на 1 січня 2001 року між бюджетами адміністративно-територіальних одиниць здійснюється Кабінетом Міністрів України".

7. Статтю 56 викласти у такій редакції:

"Стаття 56. Встановити на 2001 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 ) у сумі 65 гривень в розрахунку на одну особу.

Надати право Кабінету Міністрів України протягом поточного року збільшувати встановлений рівень забезпечення прожиткового мінімуму, виходячи з фактичних витрат, у межах коштів, передбачених на зазначену мету у цьому Законі".

8. У частині першій статті 58:

у пункті 4 слова "при похвилинному обліку їх тривалості" замінити словами "незалежно від їх тривалості";

абзац перший пункту 8 після слів "смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою" доповнити словами "батьків та членів сімей військовослужбовців, які загинули або пропали безвісти при проходженні військової служби".

9. Статтю 66 доповнити частинами другою, третьою та четвертою такого змісту:

"Верховній Раді Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування спрямувати додатково отримані кошти від перевищення фактичних надходжень доходів над обсягами доходів, врахованими при затвердженні відповідних бюджетів, на підвищення заробітної плати працівникам освіти у разі недостатності у відповідному бюджеті коштів на цю мету.

У разі недостатності додаткових доходів для покриття цих витрат спрямувати на підвищення заробітної плати працівникам освіти затверджені в бюджеті Автономної Республіки Крим, обласних бюджетах видатки на капітальні вкладення.

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету розробити механізм реалізації зазначених заходів".

10. Внести дододатку N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" такі зміни:

1) у видатках за кодом 11 "Управління справами Верховної Ради України" у колонках "Всього" і "поточні", з них "оплата праці" щодо загального фонду та у колонці "Разом":

цифри "158021,2 107996,2 42999,9" та "185389" замінити відповідно цифрами "160969,1 110944,1 44725,8" та "188336,9";

по коду функціональної класифікації 010112 "Інші видатки органів законодавчої та виконавчої влади" цифри "15798,4 14988,4 2682,3" та "17468,4" замінити відповідно цифрами "18166,3 17356,3 4408,2" та "19836,3";

по коду функціональної класифікації 030104 "Витрати, пов'язані з відрядженнями за кордон працівників органів державної влади" цифри "4497,2 4497,2 4497,2" замінити відповідно цифрами "5077,2 5077,2 5077,2";

2) у видатках за кодом 280 "Міністерство аграрної політики України":

по коду функціональної класифікації 160310:

колонку "Найменування" після слів "агропромислового комплексу" доповнити словами "а також підприємствам тракторного, комбайнового і сільськогосподарського машинобудування для виробництва вітчизняної сільськогосподарської техніки";

колонки "Всього" і "поточні" щодо спеціального фонду доповнити цифрами "125000,0 125000" а у колонці "Разом" цифри "150000,0" замінити цифрами "275000,0";

по коду функціональної класифікації 160403 "Заходи, пов'язані із закупівлею вітчизняної сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу" цифри " 2784971,8 2784971,8 2784971,8" замінити відповідно цифрами "2659971,8 2659971,8 2659971,8";

по коду функціональної класифікації 160405 "Кошти, що надійдуть в рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання" колонку "поточні" щодо спеціального фонду доповнити цифрами "- 125000", а у колонці "капітальні" цифри "- 2596011,8" замінити цифрами "2471011,8";

3) у видатках за кодом 351 "Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки)":

по коду функціональної класифікації 250325 в колонці "Найменування" слова "природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг" замінити словами "природного і скрапленого газу, твердого палива, житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку";

4) у видатках за кодом 651 "Рахункова палата України" у колонках "Всього" і "поточні" щодо загального фонду та у колонці "Разом" цифри "11474,4 8620,9" та "11474,4" замінити відповідно цифрами "8526,5 5673,0" та "8526,5";

по коду функціональної класифікації 010107 "Апарат Рахункової палати України" цифри "11474,4 8620,9" та "11474,4" замінити відповідно цифрами "8526,5 5673,0" та "8526,5";

5) в підсумковому рядку "Всього":

у колонці "з них оплата праці" щодо загального фонду цифри "6166592,1" замінити цифрами "6168318,0".

II. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2001 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 21 червня 2001 року
N 2554-III