ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про внесення доповнень і змін до Кримінально-процесуального
кодексу
Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1967, N 5, ст. 63 )

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 26 липня 1966 року "Про посилення відповідальності за хуліганство" Президія Верховної Ради Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Доповнити Кримінально-процесуальний кодекс Української РСР розділом сьомим такого змісту:

"Розділ сьомий

Провадження в справах про хуліганство

Глава 35

Провадження в справах про хуліганство

Стаття 425. Порядок провадження в справах про
хуліганство

Порядок провадження в справах про хуліганство визначається загальними правилами цього Кодексу за винятками, передбаченими статтями цієї глави.

Стаття 426. Порядок направлення матеріалів до суду

В справах про злочини, передбачені частиною 1 статті 206 Кримінального кодексу УРСР, органи міліції та інші органи дізнання не пізніше п'ятиденного строку встановлюють обставини вчиненого злочину і особу правопорушника, відбирають пояснення від правопорушника, потерпілого та очевидців, витребують довідку про наявність або відсутність судимості у правопорушника, характеристику з місця його роботи або навчання та інші матеріали, які мають значення для розгляду справи в суді.

Про затримання правопорушника, встановлення його особи і про обставини вчиненого злочину складається протокол, до якого додаються всі зібрані матеріали, а також список осіб, які підлягають виклику до суду. Визнавши матеріали про вчинення злочину достатнім для притягнення правопорушника до кримінальної відповідальності, начальник органу дізнання затверджує протокол, після чого всі матеріали пред'являються правопорушнику для ознайомлення, про що зазначається в протоколі. Протокол після санкціонування його прокурором разом з матеріалами направляється до суду.

Стаття 427. Провадження дізнання

В справах про злочини, передбачені частиною 2 статті 206 Кримінального кодексу УРСР, провадиться дізнання слідчими органів охорони громадського порядку, які при цьому користуються повноваженнями, встановленими статтею 114 цього Кодексу.

Дізнання в справах про злочини, передбачені частиною 1 статті 206 Кримінального кодексу УРСР, провадиться органами дізнання в таких випадках:

а) коли начальник органу дізнання порушив кримінальну справу в зв'язку з тим, що в п'ятиденний строк неможливо з'ясувати істотні обставини вчиненого злочину;

б) коли суд повернув справу або матеріали для з'ясування істотних додаткових обставин, які не можуть бути встановлені в судовому засіданні.

У випадках, передбачених цією статтею, дізнання повинно бути закінчено не пізніше двадцяти днів відповідно з дня порушення або повернення кримінальної справи.

Стаття 428. Провадження попереднього слідства

В справах про злочини, передбачені частиною 3 статті 206 Кримінального кодексу УРСР, а також у випадках, передбачених частиною 2 статті 111 цього Кодексу, провадиться попереднє слідство.

Попереднє слідство повинно бути закінчено не пізніше одного місяця з дня порушення кримінальної справи.

Стаття 429. Затримання і застосування запобіжного заходу

Особи, які вчинили злочини, передбачені статтею 206 Кримінального кодексу УРСР, затримуються органами міліції або іншими органами дізнання і тримаються під вартою. Підстави і порядок затримання визначаються статтею 106 цього Кодексу.

До осіб, затриманих за хуліганські дії, як запобіжний захід до розгляду справи в суді застосовується, як правило, тримання під вартою.

Відносно осіб, затриманих за вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 206 Кримінального кодексу УРСР, запобіжний захід до порушення справи і розгляду її в суді обирається відповідно до частини 2 цієї статті.

Стаття 430. Порушення справи в суді

Визнавши матеріали про злочин, передбачений частиною 1 статті 206 Кримінального кодексу УРСР, достатніми для розгляду в судовому засіданні, суд виносить ухвалу про порушення кримінальної справи, віддання правопорушника до суду і розглядає справу в судовому засіданні або повертає метеріали для провадження дізнання чи попереднього слідства, а при відсутності підстав до порушення кримінальної справи відмовляє в порушенні кримінальної справи.

Суддя одноособово може винести постанову про порушення кримінальної справи, віддання правопорушника до суду і призначення справи до розгляду в судовому засіданні.

Стаття 431. Розгляд справи в суді

Справи про злочини, передбачені частиною 1 статті 206 Кримінального кодексу УРСР, підлягають розгляду в судовому засіданні не пізніше п'яти днів з моменту надходження до суду. При розгляді таких справ суд вправі повернути їх для провадження дізнання або попереднього слідства, якщо виникне необхідність з'ясувати істотних додаткових обставин, які не можуть бути встановлені в судовому засіданні.

Справи про хуліганство, в яких провадилось дізнання або попереднє слідство, підлягають розгляду в судовому засіданні не пізніше десяти днів з моменту надходження справи до суду".

2. Внести до статей 111 і 112 Кримінально-процесуального кодексу УРСР такі зміни і доповнення:

в частині 1 статті 111 слова "195 - 199, частиною 1 статті 206" замінити словами "195, 196, 196-1, 197 - 199, частинами 1 і 2 статті 206".

частину 1 статті 112 після цифри "190-1" доповнити цифрою "195-1";

в частині 2 статті 112 слова "частиною 2 статті 206" замінити словами "частиною 3 статті 206".

Голова Президії Верховної Ради Української РСР Д.КОРОТЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР А.ЗЛЕНКО

м. Київ, 24 січня 1967 р.
N 63а-06