ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про внесення змін і доповнень до положень
про товариські суди Української РСР і про
громадські ради по роботі товариських судів
Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1985, N 44, ст. 1054 )

У зв'язку з Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 20 травня 1985 року "Про заходи по посиленню боротьби проти пияцтва і алкоголізму, викорененню самогоноваріння", а також з метою дальшого вдосконалення законодавства Української РСР про товариські суди Президія Верховної Ради Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести до Положення про товариські суди Української РСР, затвердженого Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 23 березня 1977 року (1852-09 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1977 р., N 14, ст. 132; 1983 р., N 4, ст. 51), такі зміни і доповнення:

1. У статті 1 слова "виховання людей шляхом переконання і громадського впливу, створення обстановки нетерпимості" замінити словами виховання громадян шляхом переконання і громадського впливу, створення обстановки нетерпимості до порушень трудової дисципліни".

2. У частині першій статті 2 слова "робітників, службовців або учнів замінити словами "трудового колективу, колективу студентів або учнів".

3.Частину першу статті 5 викласти в такій редакції: "Товариські суди обираються відкритим голосуванням на загальних зборах (конференціях) трудових колективів підприємств, установ, організацій, колективів студентів вищих і учнів середніх спеціальних навчальних закладів, а також на загальних зборах (сходах) громадян за місцем проживання строком на два роки".

4. Статтю 6 викласти в такій редакції: "Стаття 6. Товариські суди не менш як один раз на рік звітують про свою діяльність перед загальними зборами трудових колективів підприємств, установ, організацій, колективів студентів вищих і учнів середніх спеціальних навчальних закладів, загальними зборами (сходами) громадян за місцем проживання.

Члени товариського суду, які не виправдали виявленого їм довір'я, можуть бути відкликані достроково загальними зборами або сходами громадян. Питання про відкликання обговорюється в присутності члена товариського суду, який відкликається. Неявка члена товариського суду без поважних причин на збори не перешкоджає розгляду цього питання.

Член товариського суду вважається відкликаним, якщо за відкликання голосувала більшість учасників зборів.

Увільнення від обов'язків члена товариського суду у випадку звільнення його з роботи або в разі неможливості виконувати обов'язки за станом здоров'я чи з інших поважних причин здійснюється профспілковим комітетом або виконавчим комітетом відповідної місцевої Ради народних депутатів.

Обрання нових членів товариського суду замість відкликаних або вибулих з інших причин провадиться в порядку, передбаченому статтями 2-5 цього Положення".

5. У статті 7:

у пункті 1 слова "про прогул без поважних причин (в тому числі появу на роботі в нетверезому стані)" замінити словами "про прогул (в тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин, появу на роботі в нетверезому стані";

у пункті 4 слова "а також кооперативній" замінити словами " іншій кооперативній";

пункти 5, 6 і 14 викласти в такій редакції:

"5) про розпивання спиртних напоїв на вулицях, на стадіонах, у скверах, парках, у всіх видах громадського транспорту та в інших громадських місцях, крім підприємств торгівлі і громадського харчування, в яких продаж спиртних напоїв на розлив дозволений виконавчим комітетом місцевої Ради народних депутатів, про появу в громадських місцях у п'яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль;

про розпивання спиртних напоїв на виробництві (на робочих місцях, у приміщеннях і на території підприємств, установ, організацій) або про перебування на роботі в нетверезому стані;

про участь майстрів, начальників дільниць, змін, цехів та інших керівників у розпиванні з підлеглими їм працівниками спиртних напоїв на виробництві, або про невжиття ними заходів до відсторонення від роботи осіб, що перебувають у нетверезому стані, або про приховання ними випадків розпивання спиртних напоїв чи появи на роботі в нетверезому стані підлеглих їм працівників;

про придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення;

про дрібне хуліганство, дрібне розкрадання державного або громадського майна, дрібну спекуляцію.

Справи, перелічені в цьому пункті, надсилаються на розгляд товариського суду органами (службовими особами), уповноваженими розглядати справи про адміністративні правопорушення, а матеріали про правопорушення, зазначені в абзацах другому і третьому цього пункту, - також адміністрацією підприємства, установи, організації. Матеріали про вчинене вперше дрібне розкрадання державного або громадського майна можуть надсилатися на розгляд товариського суду адміністрацією підприємства, установи, організації;

6) про вчинену вперше крадіжку малоцінних предметів споживання і побуту, що знаходяться в особистій власності громадян, у разі, коли притягнутий до відповідальності і потерпілий є членами одного колективу.

Справи, перелічені в цьому пункті, надсилаються на розгляд товариського суду органами внутрішніх справ, прокуратури і судом";

"14) про інші адміністративні правопорушення, якщо органи (службові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, визнають за необхідне передати матеріали на розгляд товариського суду для застосування до правопорушника заходів громадського впливу";

пункт 8 після слова "жінки" доповнити словами "про ухилення хворих на хронічний алкоголізм від лікування в лікувально-профілактичних закладах охорони здоров'я";

у частині другій цієї статті слова "і органи внутрішніх справ" замінити словами "якщо органи внутрішніх справ".

6. У статті 10: пункт 1 викласти в такій редакції:

"1) за поданнями загальних зборів трудових колективів підприємств, установ, організацій, колективів студентів вищих і учнів середніх спеціальних навчальних закладів, профспілкових комітетів, добровільних народних дружин по охороні громадського порядку, груп і постів народного контролю, громадських селищних, сільських, вуличних, квартальних, дільничних, домових комітетів та інших громадських організацій, загальних зборів (сходів) громадян за місцем проживання";

з пункту 2 виключити слова "адміністративних комісій та комісій в справах неповнолітніх при виконавчих комітетах районних, міських, районних у містах, селищних, сільських Рад народних депутатів";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3) за повідомленнями державних органів, правлінь колгоспів, керівників підприємств, установ, організацій та інших службових осіб, які мають право накладати дисциплінарні стягнення, а також за матеріалами, переданими органами (службовими особами), яким надано право накладати адміністративні стягнення".

7. У статті 11 слова "про дрібне хуліганство, дрібну крадіжку і дрібну спекуляцію" замінити словами "зазначені в пунктах 5 і 14 статті 7 цього Положення".

8. Частину четверту статті 12 після слів "ця особа" доповнити словами "або колективу, в якому вона вчиться".

9. Частину другу статті 13 викласти в такій редакції:

"Головуючий і члени товариського суду не можуть брати участі в розгляді справи, якщо хто-небудь з них є потерпілим, учасником цивільно-правового спору, родичем потерпілого, учасника цивільно-правового спору або особи, притягнутої до товариського суду, свідком, а також при наявності інших обставин, що дають підставу вважати, що головуючий або члени товариського суду можуть бути особисто заінтересованими в наслідках вирішення справи. В цих випадках вони зобов'язані заявити самовідвід. З цих же підстав відвід головуючому і членам товариського суду може бути заявлений особою, притягнутою до товариського суду, потерпілим і учасниками цивільно-правового спору".

10. У статті 15:

частину третю доповнити словами "В необхідних випадках рішення товариського суду може бути висвітлено в пресі, по радіо, телебаченню та іншими засобами масової інформації";

доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:

"Товариський суд при розгляді справи з'ясовує причини і умови, що сприяли вчиненню порушень трудової дисципліни, дрібного розкрадання державного або громадського майна, інших правопорушень, і при наявності до того підстав виносить ухвалу, яку доводить до відома трудових колективів, колективів студентів і учнів, громадських організацій і службових осіб. В ухвалі зазначаються час і місце її винесення, найменування і склад товариського суду, дані про особу, відносно якої розглядається справа, конкретні обставини, наявність яких створила сприятливу обстановку для вчинення правопорушення, кому надсилається копія ухвали. Про вжиті заходи по усуненню причин і умов, що сприяли вчиненню порушень трудової дисципліни, дрібного розкрадання та інших правопорушень, службові особи і громадські організації зобов'язані повідомити товариському суду в місячний строк".

11. У статті 16:

пункт 5 частини першої викласти в такій редакції:

"5) накласти грошовий штраф у розмірі до 10 карбованців, якщо проступок не зв'язаний з порушенням трудової дисципліни, а в справах про дрібне розкрадання державного або громадського майна, дрібне хуліганство і про інші правопорушення, перелічені в пункті 5 статті 7 цього Положення, а також в інших передбачених законом випадках - штраф у розмірі до 50 карбованців";

частину другу статті викласти в такій редакції:

"Одночасно з застосуванням до винного встановлених цією статтею заходів впливу товариський суд у випадках, передбачених законом, може порушити перед адміністрацією і профспілковим комітетом підприємства, установи, організації питання про позбавлення винного повністю або частково відповідно до чинного законодавства премій, винагород за підсумками річної роботи і за вислугу років, додаткової відпустки за безперервний стаж роботи, пільгової путівки до будинку відпочинку або санаторію, про перенесення черговості на одержання жилої площі, а також позбавлення звання "Ударник комуністичної праці";

доповнити статтю частиною п'ятою такого змісту:

"Про наслідки розгляду питань, передбачених пунктами 6, 7 і частиною другою цієї статті, адміністрація підприємства, установи, організації зобов'язана повідомити товариському суду в 10-денний строк з дня одержання копії рішення".

12. У статті 17:

у частині п'ятій слова "до відома громадських організацій" замінити словами "до відома трудового колективу, колективу студентів або учнів, громадських організацій";

у частині шостій слова "адміністративними комісіями, комісіями в справах неповнолітніх" замінити словами "органом (службовою особою), уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення";

частину сьому статті виключити.

13. У частині першій статті 18 слово "органам" замінити словами "органам (службовим особам)".

14. У статті 19 цифру і слово "7 днів" замінити цифрами і словом "10 днів".

15. У частині другій статті 20 слова "комітет профспілки" замінити словами "профспілковий комітет".

16. У частині другій статті 21 слова "керівника підприємства, установи" замінити словами "трудового колективу, колективу студентів або учнів, загальних зборів (сходів) громадян за місцем проживання, керівника підприємства, установи, організації".

17. Доповнити статтю 22 частиною шостою такого змісту:

"Необхідними законодавчими матеріалами, довідковою і науково-популярною юридичною літературою товариські суди забезпечуються виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів і профспілковими комітетами підприємств, установ, організацій".

18. Статтю 24 після слів "трудових колективах" доповнити словами "колективах студентів вищих і учнів середніх спеціальних навчальних закладів, за місцем проживання громадян".

II. Внести до Положення про громадські ради по роботі товариських судів Української РСР, затвердженого Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 23 березня 1977 року (Відомості Верховної Ради УРСР, 1977 р., N 14, ст. 132; 1983 р., N 4, ст. 51) такі зміни і доповнення:

1. У статті 2 слова "комітетам професійних спілок" замінити словами "профспілковим комітетам".

2. Пункт "ж" статті 11 після слова "засобами" доповнити словом "масової".

Голова Президії Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО

м. Київ, 16 жовтня 1985 р.
N 1115-XI