ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про внесення доповнень і змін до деяких
законодавчих актів Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1975, N 30, ст. 371 )

( Із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР УРСР
N 2199-X від 22.07.
81 )

У зв'язку з Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 30 травня 1975 року "Про утворення Київського міського суду та відділу юстиції виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих" Президія Верховної Ради Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

(Стаття 1 втратила чинність на підставі Указу ПВР УРСР N 2199-X від 22.07.81 ) 1. Внести до Закону про судоустрій Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1960 р., N 23, ст. 176; 1973 р., N 40, ст. 344) такі доповнення і зміни:

1) статтю 1 після слів "обласними судами" доповнити словами "міськими судами, яким надані права обласних судів";

2) частину третю статті 17, пункти "б" і "в" частини першої статті 37, пункт "б" статті 39 та пункт "а" статті 44 після слова "обласних" доповнити словом "міських";

3) у статті 19-1 абзаци другий і третій частини першої, абзац перший частини другої та частину четверту після слова "обласних" доповнити словом "міських".

Пункт "г" частини другої цієї статті після слова "обласними" доповнити словом "міськими";

4) частину третю статті 19-2 викласти в такій редакції:

"Дострокове увільнення з посади голови, заступника голови і членів обласного, міського суду провадиться за рішенням відповідно обласної, міської Ради депутатів трудящих";

5) в частині другій статті 22 слова "обласної Ради" замінити словами "відповідної Ради";

6) частину першу, пункт "д" частини другої статті 24, частину другу статті 25 і частину другу статті 46 після слова "обласної" доповнити словом "міської";

7) назву розділу третього та статтю 28 після слова "обласний" доповнити словом "міський";

8) статтю 27 викласти в такій редакції:

"Стаття 27. Порядок обрання обласних, міських судів

Відповідно до статті 88 Конституції Української РСР обласні, міські суди обираються відповідно обласними, міськими Радами депутатів трудящих строком на п'ять років. Кількісний склад обласного, міського суду встановлюється відповідною Радою депутатів трудящих при обранні суду.

В разі вибуття голови, заступника голови або члена обласного, міського суду до закінчення строку їх повноважень вибори нового голови, заступника голови або члена суду на решту строку повноважень вибулого провадяться на черговій сесії відповідної Ради депутатів трудящих";

9) назву статей 28, 29, 30, 31 та 32, частину п'яту статті 10 та статтю 32 після слова "обласного" доповнити словом "міського";

10) статтю 29 після слова "обласного" доповнити словом "міського", а пункт "а" цієї статті після слова "обласним" доповнити словом "міським";

11) у статті 30 частини першу та другу після слова "обласного" доповнити словом "міського", а в частині першій слова "обласної Ради" замінити словами "відповідної Ради";

12) статтю 31 після слова "обласного" доповнити словом "міського", а частину третю цієї статті після слова "обласної" доповнити словом "міської";

13) статтю 33 викласти в такій редакції:

"Стаття 33. Підзвітність обласного, міського суду

Обласний, міський суд звітує про свою роботу перед відповідною Радою депутатів трудящих".

2. Внести до Кримінально-процесуального кодексу Української РСР (1001-05) такі доповнення:

1) пункт перший статті 32 після слова "обласний" доповнити словом "міський", а пункт п'ятий цієї статті після слова "обласного" - словом "міського";

2) доповнити Кодекс статтями 32-1 і 32-2 такого змісту:

"Стаття 32-1. Міський суд, якому надані права обласного
суду

Положення цього Кодексу, що стосуються повноважень обласного суду, поширюються на міський суд, якому надані права обласного суду";

"Стаття 32-2. Прокурор міста, якому надані права
прокурора області

Положення цього Кодексу, що стосуються повноважень прокурора області, поширюються на прокурора міста, якому надані права прокурора області".

3. Внести до Цивільного процесуального кодексу Української РСР (1501-06) такі доповнення і зміни:

1) доповнити Кодекс статтями 6-1 і 13-1 такого змісту:

"Стаття 6-1. Суди Української РСР, які здійснюють
правосуддя в цивільних справах

Відповідно до статті 1 Закону про судоустрій Української РСР право суддя в цивільних справах здійснюється Верховним судом Української РСР, обласними судами, міськими судами, яким надані права обласних судів, і районними (міськими) народними судами.

Положення цього Кодексу щодо повноважень обласного суду поширюється на міський суд, якому надані права обласного суду";

"Стаття 13-1. Прокурор міста, якому надані права
прокурора області

Положення цього Кодексу щодо повноважень прокурора області поширюються на прокурора міста, якому надані права прокурора області".

2) частину третю статті 353 викласти в такій редакції:

"За розпорядженням начальника відділу юстиції виконавчого комітету обласної, міської Ради депутатів трудящих судовий виконавець провадить виконавчі дії відповідно в межах області, міста".

(Стаття 4 втратила чинність на підставі Указу ПВР УРСР N 2199-X від 22.07.81 ) 4. Статтю 71 Положення про вибори районних (міських) народних судів Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1960 р., N 41, ст. 357; 1973 р., N 40, ст. 344) викласти в такій редакції:

"71. Кількість народних засідателев, яких належить обрати до кожного районного (міського) народного суду, встановлює виконавчий комітет обласної, міської (міст республіканського підпорядкування) Ради депутатів трудящих за поданням начальника відділу юстиції виконавчого комітету відповідної Ради депутатів трудящих".

Голова Президії Верховної Ради Української РСР I.ГРУШЕЦЬКИЙ

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА

м. Київ, 18 липня 1975 р.
N 52-IX