ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про утворення Інституту законодавства Верховної Ради України

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2401-III від 26.04.20
01 )

На виконання Постанови Верховної Ради України від 22 жовтня 1992 року "Про вдосконалення роботи Верховної Ради України" Президія Верховної Ради України постановляє :

1. Утворити Інститут законодавства Верховної Ради України як науково-дослідну та прикладну державну установу в структурі апарату Верховної Ради України.

2. Затвердити Положення про Інститут законодавства Верховної Ради України (додається).

3. Затвердити організаційну структуру Інституту законодавства Верховної Ради України (додається). Встановити граничну чисельність працівників Інституту - 70 штатних одиниць.

Встановити посадові оклади директора Інституту законодавства Верховної Ради України та заступника директора Інституту по науковій роботі на рівні відповідно Керівника Секретаріату Верховної Ради України та його першого заступника.

4. Директору Інституту законодавства Верховної Ради України подати пропозиції щодо кошторису Інституту на 1995 рік на розгляд Президії Верховної Ради України.

5. Управлінню Справами Верховної Ради України вирішити в місячний строк питання щодо розміщення Інституту законодавства Верховної Ради України, виходячи з наявних потреб, та здійснювати фінансування і матеріально-технічне забезпечення діяльності Інституту.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ

м.Київ, 7 жовтня 1994 року
N 150/94-ПВ

Затверджено
Постановою Президії Верховної Ради України
від "7" жовтня 1994 р. N 150/94-ПВ

Положення
про Інститут законодавства Верховної Ради України

1. Загальні положення

1.1. Інститут законодавства Верховної Ради України (далі - Інститут) є самостійною науково-дослідною і прикладною державною установою у структурі апарату Верховної Ради України, створеною відповідно до Постанови Верховної Ради України від 22 жовтня 1992 року "Про вдосконалення роботи Верховної Ради України".

1.2. Загальне керівництво діяльністю Інституту здійснює Президія Верховної Ради України.

Науково-методичне забезпечення діяльності Інституту та координація наукових досліджень у галузі держави і права здійснюється Академією правових наук України та Відділенням історії, філософії та права Національної Академії наук України.

1.3. Інститут здійснює свою діяльність на основі Конституції України ( 888-09 ), законодавчих актів та цього Положення.

1.4. Основними завданнями Інституту є:

участь у проведенні фундаментальних та здійснення прикладних досліджень у сфері державного управління суспільством і законопроектних робіт, координація участі наукових установ та інших організацій у законотворчій діяльності Верховної Ради України;

розробка концепції розвитку законодавчої системи України та проектів програм законодавчої діяльності Верховної Ради України;

аналіз практики застосування законів та ефективності їх дії, розробка пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства;

порівняльні дослідження систем законодавства інших країн, а також оптимальних шляхів зближення національного законодавства з зарубіжним законодавством та міжнародним правом;

розробка найбільш важливих законопроектів; здійснення науково-правової експертизи окремих законопроектів;

надання науково-методичної допомоги у здійсненні законодавчої та контрольної діяльності постійним комісіям Верховної Ради України;

участь у підготовці до видання Верховною Радою України законодавчих актів та спеціальної юридичної літератури.

1.5. Інститут є юридичною особою, перебуває на державному бюджеті, має самостійний кошторис та відокремлене майно, необхідне для здійснення своєї діяльності. Директор Інституту користується правами розпорядника кредитів у порядку, визначеному Президією Верховної Ради України.

Інститут може набувати майнові та особисті немайнові права, виступати в суді, арбітражному та третейському суді від свого імені.

Інститут має печатку з зображенням державного гербу України та своїм найменуванням, штампи, бланки, інші необхідні реквізити.

Інститут має розрахунковий та інші, в тому числі валютний, рахунки в установах банку.

II. Наукова та інша діяльність інституту

2.1. Інститут відповідно до покладених на нього завдань здійснює наукову, науково-методичну, організаційно-інформаційну, видавничу та іншу діяльність.

2.2. Для забезпечення законодавчої діяльності Верховної Ради України Інститут:

бере участь у проведенні фундаментальних досліджень, спрямованих на формування правової держави, здійснення державно-правової реформи в Україні;

розробляє концепції розвитку системи законодавства України, її галузей та інститутів;

бере участь у підготовці проектів перспективних і поточних програм і планів законопроектних робіт; готує пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства України; здійснює розробку та бере участь у підготовці проектів законодавчих актів, міждержавних договорів та угод;

проводить наукову експертизу окремих проектів законодавчих актів України;

розробляє комплексну програму систематизації законодавства України та бере безпосередню участь у практичному здійсненні робіт по систематизації законодавства;

проводить порівняльні дослідження законодавства України, законодавства країн СНД та інших зарубіжних держав; досліджує шляхи трансформації законодавства України у міжнародно-правову систему;

здійснює координацію участі у законопроектних роботах науково-дослідних установ, учбових закладів, інших організацій, науково-аналітичних структур правоохоронних органів;

надає науково-методичну допомогу у здійсненні законодавчої та контрольної діяльності Президії Верховної Ради України та постійним комісіям, готує довідки з окремих питань законодавства для керівництва Верховної Ради України;

здійснює підготовку наукових кадрів через аспірантуру і докторантуру, приймає до захисту дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата і доктора юридичних наук;

організовує підготовку офіційних видань збірників законодавчих актів України та інших спеціальних юридичних видань;

здійснює міжнародне співробітництво в галузі державного будівництва та законотворчої діяльності;

здійснює іншу діяльність, що випливає з завдань Інституту.

2.3. Інститут організовує свою діяльність у відповідності з річними планами роботи Інституту, що затверджується Президією Верховної Ради України, та звітує перед нею про їх виконання.

2.4. При здійсненні науково-дослідної та іншої діяльності, передбаченої цим положенням, Інститут має право:

самостійно організовувати свою роботу;

здійснювати добір та розстановку кадрів відповідно до штатного розпису, вносити пропозиції Голові Верховної Ради України щодо удосконалення структури та штатного розпису Інституту;

отримувати фінансування з державного бюджету в межах кошторису, затвердженого Президією Верховної Ради України;

розпоряджатися своїми коштами та іншим майном, що перебуває на його балансі, у встановленому порядку; самостійно використовувати позабюджетні кошти, отримані з джерел, не заборонених чинним законодавством, на науково-технічний розвиток та соціальні потреби Інституту;

формувати державні замовлення на виконання науково-дослідних та законопроектних робіт, обов'язкові для державних установ і організацій відповідно до встановленого порядку;

створювати тимчасові наукові творчі колективи з числа наукових працівників Інституту та фахівців інших установ, підприємств і організацій з фінансуванням їх за рахунок виділених коштів;

укладати цивільно-правові та інші угоди для забезпечення виконання покладених на Інститут завдань;

безкоштовно отримувати необхідні довідково-інформаційні матеріали від будь-яких державних органів, державних установ і організацій, користуватись у порядку, встановленому керівництвом Верховної Ради України, інформаційними та організаційно-технічними засобами і послугами інших підрозділів апарату Верховної Ради;

встановлювати міжнародні зв'язки з відповідними зарубіжними установами та організаціями, бути учасником зовнішньоекономічних відносин;

здійснювати видавничу діяльність.

Інститут користується також іншими правами, що випливають із законодавства України та цього Положення, або додатково визначаються Президією Верховної Ради України.

2.5. Інститут розглядає пропозиції щодо удосконалення практики застосування законодавства, а також найбільш значні і актуальні наукові роботи в галузі держави і права і дає їм наукову оцінку.

2.6. Інститут готує до публікації видання збірників законодавчих актів та інші офіційні видання, передбачені рішеннями Верховної Ради України та її Президії.

2.7. Основні результати наукових досліджень Інституту видаються у вигляді збірника наукових статей "Праці Інституту законодавства Верховної Ради України", монографій і науковоінформаційних видань.

2.8. Інститут співпрацює з зацікавленими державними установами та громадськими організаціями у справі підвищення рівня правової свідомості та правової культури в суспільстві.

III. Управління інститутом

3.1. Інститут безпосередньо підпорядковується Голові Верховної Ради України або за його дорученням заступнику Голови Верховної Ради України.

3.2. Інститут очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням Голови Верховної Ради України.

3.3. Директор організовує всю роботу Інституту і персонально відповідає за його діяльність.

Директор Інституту:

затверджує за погодженням з Головою Верховної Ради України штатний розпис Інституту відповідно до його структури та загальної чисельності, визначених Президією Верховної Ради України;

приймає на роботу, переміщує і звільняє працівників Інституту у встановленому порядку;

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад керівників наукових підрозділів і наукових працівників;

призначає проведення атестації працівників Інституту і затверджує рішення атестаційних комісій за їх результатами;

встановлює посадові оклади співробітникам Інституту згідно з штатним розписом, а також надбавки та доплати,преміює працівників, що відзначились у роботі, в тому числі за рахунок коштів від економії заробітної плати; застосовує інші заходи заохочення працівників Інституту за успіхи в роботі;

накладає дисциплінарні стягнення на працівників Інституту;

представляє Інститут у відносинах з державними органами, установами, організаціями, підприємствами, громадянами та їх об'єднаннями;

розпоряджається коштами та іншим майном Інституту відповідно до чинного законодавства;

вирішує питання щодо відрядження працівників Інституту за кордон у порядку здійснення міжнародного співробітництва;

укладає від імені Інституту цивільно-правові та інші угоди, необхідні для забезпечення його діяльності, без спеціального повноваження виступає в суді, арбітражному або третейському суді, та видає доручення службовим особам Інституту на ведення цивільних, адміністративних та інших справ;

затверджує положення про структурні підрозділи, посадові та службові інструкції для працівників Інституту, видає накази та розпорядження;

здійснює інші передбачені нормативно-правовими актами повноваження, що забезпечують виконання завдань Інституту.

Директор Інституту має заступників, які діють відповідно до розподілу обов'язків, встановленого директором Інституту.

3.4. Заступник директора Інституту по науковій роботі призначається і звільняється з посади Головою Верховної Ради України за поданням директора Інституту.

3.5. Науково-організаційна робота покладається на вченого секретаря Інституту, який призначається директором Інституту із числа наукових працівників.

3.6. Основними структурними підрозділами Інституту є його наукові відділи, які можуть поділятися на відповідні сектори.

В Інституті утворюються відповідні функціональні підрозділи для забезпечення діяльності наукових підрозділів.

3.7. Трудовий колектив Інституту складають працівники, що беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, яким регулюються їх трудові відносини з Інститутом. ( Абзац перший пункту 3.7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2401-III від 26.04.2001 )

Повноваження трудового колективу щодо участі в управлінні Інститутом визначаються діючим законодавством.

Соціально-побутове та медичне забезпечення співробітників Інституту здійснюється в порядку, встановленому для працівників апарату Верховної Ради України.

3.8. В Інституті функціонує Вчена рада, як дорадчий орган управління при директорі Інституту, для вирішення питань, що потребують колегіального обговорення. До складу Вченої ради входить директор Інституту (голова ради), заступники директора, вчений секретар, інші відповідальні працівники Інституту.

До участі в роботі Вченої ради можуть запрошуватись провідні вчені, представники правоохоронних та інших державних органів, а також відповідальні працівники Секретаріату та Управління справами Верховної Ради України.

Положення про Вчену раду Інституту та її персональний склад затверджується наказом директора Інституту.

3.9. Відповідно до існуючого порядку в Інституті можуть утворюватись спеціалізовані вчені ради для організації захисту дисертаційних робіт на здобуття вчених ступенів кандидата та доктора юридичних наук.

3.10. Для здійснення функцій, пов'язаних з видавничою діяльністю, при Інституті створюється Редакційно-видавнича рада.

Положення про Редакційно-видавничу раду та її персональний склад затверджує директор Інституту за погодженням з Вченою радою Інституту.

IV. Кошти та інше майно інституту

4.1. Кошти Інституту складають: асигнування з державного бюджету; кошти, що надходять за договорами на виконання науково-дослідних робіт, надання послуг та координаційно-організаційні заходи, здійснення видавничої діяльності тощо; інші надходження, в тому числі в іноземній валюті, що не суперечать законодавству.

4.2. До складу майна Інституту можуть належати будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби та засоби зв'язку, інші матеріальні цінності, необхідні для здійснення нормальної діяльності Інституту.

4.3. Зекономлені за результатами роботи Інституту за рік бюджетні кошти не підлягають вилученню і можуть бути використані ним у наступному році.

4.4. В Інституті можуть створюватись фонд матеріального заохочення (фонд директора) за рахунок позабюджетних коштів, одержаних Інститутом за виконання робіт та надання послуг, а також інших надходжень. Порядок утворення та використання фонду визначається відповідним положенням.

4.5. Інститут має право реалізувати в установленому порядку застаріле або невикористане майно та списувати з балансу основні засоби за погодженням з керівництвом Верховної Ради України. Кошти, отримані від реалізації зазначеного майна, використовуються для покращення умов діяльності Інституту.

4.6. Інститут несе відповідальність по своїх зобов'язаннях у межах коштів та іншого майна, що не належать до фонду його основних засобів та оборотних коштів.

Інститут не відповідає по майнових зобов'язаннях держави.

4.7. Інститут веде бухгалтерський облік та здійснює статистичну звітність в порядку, визначеному законодавством України для державних бюджетний установ.

V. Реорганізація та ліквідація інституту

5.1. Реорганізація Інституту здійснюється за рішенням Президії Верховної Ради України.

5.2. Ліквідація Інституту здійснюється не інакше як на основі постанови Верховної Ради України.

5.3. Порядок ліквідації Інституту визначає Президія Верховної Ради України. Ліквідацію Інституту здійснює ліквідаційна комісія, яка утворюється розпорядженням Голови Верховної Ради України.

5.4. Майно Інституту після його ліквідації використовується в порядку, визначеному Президією Верховної Ради України.

5.5. Інститут знаходиться в місті Києві.