ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

Про статус Академії наук Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991, N 6, ст.40 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2401-III від 26.04.20
01 )

Виходячи з Декларації про державний суверенітет України ( 55-12 ), прагнучи до збереження та зміцнення її інтелектуального потенціалу, створення сприятливих умов для подальшого розвитку фундаментальної науки, забезпечення фінансової підтримки з боку держави наукових досліджень в цій сфері, Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

1. Встановити, що Академія наук УРСР є республіканською самоврядною організацією, яка діє на основі законодавства Української РСР відповідно до Статуту Академії наук УРСР.

2. Покласти на Академію наук УРСР підготовку незалежної оцінки процесів суспільного, науково-технічного і культурного розвитку республіки, а також екологічної обстановки в Українській РСР та розробку відповідних пропозицій і рекомендацій з цих питань, які мають систематично подаватись Верховній Раді та Уряду республіки, доводитись до відома громадськості.

3. Закріпити за Академією наук УРСР всі основні фонди та інше державне майно, що знаходиться в даний час у користуванні її установ та організацій дослідно-виробничої бази.

До прийняття законів Української РСР про власність, про роздержавлення майна, а також законодавчих актів, що регулюватимуть відносини в сфері науки, порядок володіння, користування та розпорядження всім майном, закріпленим за Академією наук Української РСР, визначається виключно Президією Академії наук Української РСР.

Порядок внутрішнього розподілу майна між установами Академії наук УРСР, а також його використання відповідно до завдань їхньої діяльності визначається Статутом та іншими нормативними актами Академії наук Української РСР.

4. Зберегти надалі фінансування фундаментальних наукових досліджень та витрати на організацію діяльності Академії наук УРСР в основному з республіканського бюджету, маючи на увазі, що результати цих досліджень передаються Академією наук УРСР державі з додержанням норм авторського і винахідницького прав.

5. Встановити, що Академія наук УРСР самостійно вирішує питання зв'язків і взаємовідносин з усіма органами, організаціями, товариствами, в тому числі і зарубіжними.

6. Академія наук УРСР щорічно подає Верховній Раді Української РСР і Раді Міністрів Української РСР звіт про свою діяльність.

7. Раді Міністрів Української РСР у двомісячний строк прийняти необхідні рішення по реалізації цієї постанови, якими зокрема передбачити:

- порядок і строки формування республіканського державного фонду фундаментальних досліджень та затвердження положення про нього;

-порядок забезпечення Академії наук УРСР державними капітальними вкладеннями, матеріально-технічними ресурсами та валютними коштами, що розподіляються централізовано;

( Абзац четвертий пункту 7 втратив чинність на підставі Закону N 2401-III від 26.04.2001 )

-пільгові умови оподаткування для установ Академії наук УРСР, що проводять фундаментальні дослідження, та організацій їх дослідно-виробничої бази відповідно до чинного законодавства.

Голова Верховної Ради Української РСР Л. КРАВЧУК

м.Київ, 17 січня 1991 року
N 627-XII