ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про статус ветеранів військової служби
та їх соціальний захист"

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести до Закону України "Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист" ( 203/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 40-41, ст. 249; 2001 р., N 9, ст. 38) такі зміни:

1. Преамбулу Закону після слів "звільнених з військової служби" доповнити словами "і служби в органах внутрішніх справ".

2. Статтю 4 після слів "Міністерство оборони України" доповнити словами "Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи".

3. Статтю 5 викласти у такій редакції:

"Стаття 5. Особи, які визнаються ветеранами військової служби
і ветеранами органів внутрішніх справ

Ветеранами військової служби і ветеранами органів внутрішніх справ визнаються громадяни України:

1) які бездоганно прослужили на військовій службі і в органах внутрішніх справ 25 і більше років у календарному або 30 та більше років у пільговому обчисленні (з яких не менше 20 років становить вислуга у календарному обчисленні) і звільнені в запас або у відставку відповідно до законодавства України або колишнього Союзу РСР чи держав СНД;

2) інваліди I та II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з виконанням обов'язків військової служби чи при виконанні службових обов'язків по охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю;

3) інваліди I та II групи, інвалідність яких настала внаслідок захворювання, одержаного в період проходження військової служби і служби в органах внутрішніх справ, і які мають вислугу військової служби і служби в органах внутрішніх справ 20 років і більше;

4) військові пенсіонери, нагороджені медаллю "Ветеран Збройних Сил СРСР" за законодавством колишнього Союзу РСР".

4. У статті 6:

пункт 2 після слова "першочергове" доповнити словом "безоплатне";

пункт 6 після слів "(водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги)" доповнити словами "користування квартирним телефоном";

пункт 7 викласти у такій редакції:

"7) першочергове, але не пізніше одного року після звільнення з військової служби або зі служби в органах внутрішніх справ та прибуття до місця проживання, обраного з урахуванням існуючого порядку прописки, забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов, або одноразове надання безвідсоткового кредиту на індивідуальне житлове (кооперативне) будівництво чи придбання житла з урахуванням встановленої законодавством норми жилої площі на сім'ю і погашенням його в повному розмірі за рахунок Міністерства оборони України, Прикордонних військ України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, інших центральних органів виконавчої влади, утворених відповідно до законів України військових формувань, а також забезпечення земельними ділянками під забудову і право на їх безоплатне отримання у власність у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Позачергово забезпечуються житлом ветерани військової служби, які при звільненні з військової служби здали державним органам займане ними у військових містечках жиле приміщення та не були забезпечені іншим жилим приміщенням, які досягли на 1 січня 2001 року 60 і більше років, а також сім'ї таких померлих ветеранів військової служби.

Порядок надання ветеранам військової служби і ветеранам органів внутрішніх справ безвідсоткових кредитів на індивідуальне житлове (кооперативне) будівництво або придбання житла встановлюється Кабінетом Міністрів України";

у пункті 10 слова "два роки" замінити словом "рік", а слова "для лікування у санаторіях" замінити словами "для лікування та відпочинку у санаторіях та будинках відпочинку";

доповнити статтю після пункту 10 новим пунктом такого змісту:

"11) безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах України".

У зв'язку з цим пункти 11-14 вважати відповідно пунктами 12-15;

доповнити статтю пунктом 16 такого змісту:

"16) переважне право на вступ до гаражних, садово-городніх, житлових та інших кооперативів".

5. Статтю 7 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, військові комісаріати зобов'язані надавати ветеранам військової служби і ветеранам органів внутрішніх справ безоплатно юридичну допомогу з питань, що стосуються реалізації прав, визначених цим Законом".

6. У назві та тексті Закону посилання "ветерани військової служби", "ветеран військової служби" замінити посиланнями "ветерани військової служби і ветерани органів внутрішніх справ", "ветеран військової служби і ветеран органів внутрішніх справ".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня введення в дію Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік".

2. До приведення нормативно-правових актів у відповідність із нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України:

у тримісячний термін подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;

у місячний термін привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 5 квітня 2001 року
N 2373-III