Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Кодексу
N 436-IV від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144)

Про внесення змін до Закону України "Про підприємництво"
щодо найменування суб'єкта підприємницької діяльності

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 22, ст.108 )

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести до Закону України "Про підприємництво" (698-12) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 17, ст. 80; 2000 р., N 32, ст. 256, N 38, ст. 318, N 46, ст. 397) такі зміни:

1. Статтю 2 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Найменування суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи повинне містити відомості про його організаційно-правову форму та назву. У найменуванні суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи забороняється використання повних або скорочених найменувань органів державної влади, органів місцевого самоврядування та похідних від цих найменувань, а також найменувань, тотожних найменуванню іншого суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи чи об'єднання громадян, внесених до відповідних реєстрів".

У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою.

2. Частину першу статті 8 доповнити реченнями такого змісту: "Забороняється реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, найменування яких суперечать вимогам частини третьої статті 2 цього Закону. Відомості про зареєстровані суб'єкти підприємницької діяльності вносяться до Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності. Порядок його ведення визначається Кабінетом Міністрів України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

2. Перереєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, яка здійснюється у зв'язку із зміною їх найменування з метою уникнення тотожних найменувань зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності, провадиться безоплатно.

3. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють в частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Кабінету Міністрів України в місячний термін з дня опублікування цього Закону:

привести свої рішення у відповідність з цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 5 квітня 2001 року
N 2356-III