Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про Національну програму сприяння
розвитку малого підприємництва в Україні

Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні (додається).

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

3. Кабінету Міністрів України щорічно розробляти заходи щодо реалізації Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні і передбачати виділення відповідних коштів на їх реалізацію під час розробки проектів Закону України про Державний бюджет України та Державної програми економічного та соціального розвитку України на черговий рік.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 21 грудня 2000 року
N 2157-III

Затверджено
Законом України
від 21 грудня 2000 року N 2157-III

Національна програма
сприяння розвитку малого підприємництва в Україні

I. Стан розвитку малого підприємництва в Україні

На сьогодні в Україні існує майже 200 тисяч малих підприємств, працює близько 1 млн. підприємців без створення юридичної особи, майже 40 тис. фермерських господарств.

Всього у малому підприємництві зайнято понад 2,7 млн. чоловік, або 9 відсотків працездатного населення України. У той же час мале підприємництво виробляє 11 відсотків загального обсягу виробництва продукції (робіт, послуг) у цілому по Україні, що свідчить про більш ефективне функціонування малого бізнесу порівняно з великим.

Не слід відкидати і міжнародний аспект розвитку малого та середнього підприємництва для України. Рівень розвитку малого підприємництва має сприяти створенню позитивного іміджу України, забезпеченню ефективної ринкової економіки з метою її інтеграції в європейську та світову економічні системи. Створення сприятливого підприємницького клімату в Україні повинно стати запорукою консолідації зусиль щодо удосконалення рівня відносин і співпраці з донорськими організаціями та участі у міжнародних проектах. Державна політика в цій сфері спрямована на приєднання України до міжнародних програм, підписання двосторонніх та багатосторонніх міждержавних і міжвідомчих угод щодо підтримки малого підприємництва.

Основними чинниками, які заважають розвитку малого підприємництва, є:

відсутність чітко сформульованої через систему правових актів державної політики у сфері підтримки малого підприємництва;

збільшення адміністративних бар'єрів (реєстрація, ліцензування, сертифікація, системи контролю і дозвільної практики, регулювання орендних відносин тощо);

відсутність реальних та дієвих механізмів фінансово-кредитної підтримки;

надмірний податковий тиск і обтяжлива система звітності;

невпевненість підприємців у стабільності умов ведення бізнесу;

надмірне втручання органів державної влади в діяльність суб'єктів господарювання.

Проте темпи зростання малого підприємництва в Україні свідчать про його достатній внутрішній потенціал, а результати аналізу розвитку в умовах ринкових реформ - про необхідність формування та проведення державної політики щодо підтримки малого підприємництва, що відповідає стратегічним векторам розвитку економіки.

Все це зумовило необхідність прийняття Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні (далі - Програма).

II. Мета і основні завдання Програми

Програму розроблено на підставі положень Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва" ( 2063-14 ) і виходячи з важливого значення розвитку малого підприємництва для економіки України.

Метою Програми є створення належних умов для реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність, а також підвищення добробуту громадян України шляхом залучення широких верств населення до такої діяльності.

Основими завданнями Програми є:

створення державної системи забезпечення розвитку та підтримки малого підприємництва;

створення належних умов розвитку малого підприємництва в регіонах;

сприяння створенню нових робочих місць суб'єктами малого підприємництва;

підтримка ділової та інвестиційної активності, розвиток конкуренції на ринку товарів та послуг;

залучення до підприємницької діяльності жінок, молоді, пенсіонерів та інших верств населення;

активізація фінансово-кредитних та інвестиційних механізмів, пошук нових форм фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва;

формування регіональної інфраструктури розвитку та підтримки малого підприємництва;

створення умов для розвитку малого підприємництва у виробничій сфері, у тому числі на базі реструктуризованих підприємств.

III. Основні напрями Програми

Програма спрямована на реалізацію державної політики щодо вирішення проблем розвитку малого підприємництва. Основними напрямами Програми є:

вдосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності;

формування єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності;

активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого підприємництва;

сприяння створенню інфраструктури розвитку малого підприємництва;

впровадження регіональної політики сприяння розвитку малого підприємництва.

1. Вдосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності

Сьогодні Україна має велику кількість нормативних актів, значна частина яких регулює саме підприємницьку діяльність. Проте нормативне регулювання підприємницької діяльності залишається надто складним. Відсутність системності породила багато дублюючих правових норм, закріплених у нормативних актах різної юридичної сили. Нагромадження зайвих регулюючих документів значно ускладнює як початок, так і здійснення підприємницької діяльності.

Тому одним з напрямів Програми є максимальне спрощення юридичних процедур у правовідносинах "держава - підприємець".

Адміністрування підприємництва повинно займати якомога менше часу і коштів. Економічна ситуація в Україні вимагає ще більшого спрощення та здешевлення процедур реєстрації, реорганізації та ліквідації суб'єктів підприємницької діяльності.

Створення законодавчої бази має на меті забезпечення належних умов для формування сприятливого правового середовища і є підставою для стабільного розвитку суб'єктів малого підприємництва.

Шляхами вдосконалення правового забезпечення розвитку малого підприємництва є:

створення дієвих механізмів захисту прав і свобод підприємців;

гармонізація українського законодавства з законодавством Європейського Союзу та СНД;

забезпечення законодавчої гарантії незмінності та довготривалості державної політики щодо підтримки малого підприємництва;

розробка нормативно-правової бази, яка регулює відносини між державою та підприємцями, роботодавцями і найманими працівниками, у тому числі і для забезпечення їх соціального захисту, встановлює норми і правила здійснення підприємницької діяльності, регламентує діяльність органів державної влади, їх посадових осіб щодо виконання ними відповідних повноважень у сфері розвитку малого підприємництва;

вдосконалення функціональної та організаційної структури центральних та місцевих органів виконавчої влади в частині забезпечення розвитку і державної підтримки малого підприємництва.

Системне здійснення практичних заходів у цій сфері повинно забезпечити стабільну нормативно-правову основу для ефективного розвитку підприємницької діяльності. Незмінність єдиних для всіх суб'єктів підприємницької діяльності взаємовідносин протягом тривалого часу є однією з найголовніших умов пожвавлення економічної ситуації в Україні.

2. Формування єдиної державної регуляторної політики
у сфері підприємницької діяльності

Запровадження цілеспрямованої, послідовної та передбачуваної єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності одне з головних завдань Програми.

Впровадження її в Україні спрямовано на істотне вдосконалення практики регулювання діяльності суб'єктів підприємництва, перегляд існуючих регуляторних актів щодо їх доцільності в нових економічних умовах, запровадження процедури їх публічного обговорення, визначення ефективності регуляторних актів, що розробляються, та оцінки економічних і соціальних результатів їх впровадження.

Впровадження державної регуляторної політики забезпечується шляхом:

координації діяльності органів різних рівнів виконавчої влади з планування регуляторної діяльності, підготовки проектів регуляторних актів із застосуванням процедури публічного обговорення;

визначення ефективності проектів регуляторних актів та оцінки економічних і соціальних результатів їх впровадження;

удосконалення законодавства з метою зменшення надмірного державного втручання у сферу підприємництва;

висвітлення проблем реалізації регуляторної політики у засобах масової інформації, забезпечення гласності у процесі підготовки проектів нормативних актів шляхом залучення об'єднань підприємців, громадян України до розроблення та їх обговорення;

проведення аналізу запровадження регуляторних актів та оприлюднення стану їх реалізації у підприємницькій діяльності;

вдосконалення дозвільної системи у сфері підприємництва, спрощення процедури державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності.

Заходи щодо впровадження державної регуляторної політики спрямовані на забезпечення системності, послідовності та координованості дій з розроблення та впровадження регуляторних актів, урахування пропозицій громадськості при їх опрацюванні. Все це спрямовано на досягнення оптимального державного регулювання діяльності суб'єктів підприємництва.

3. Активізація фінансово-кредитної та інвестиційної
підтримки малого підприємництва

Одним із головних напрямів Програми є створення умов для побудови дієвої та ефективної фінансово-кредитної системи підтримки діяльності суб'єктів малого підприємництва.

Ситуація, що склалася з фінансуванням малого підприємництва, вимагає невідкладної побудови небанківського фінансово-кредитного сектора, спрямованого виключно на малий бізнес і самозайнятість населення. Отже, фінансово-кредитна підтримка малого підприємництва спрямована на:

формування мережі регіональних фондів підтримки підприємництва та кредитно-гарантійних установ;

розроблення та запровадження ефективних кредитно-гарантійних механізмів мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва;

створення та підтримку фінансових інститутів, які працюють на розвиток малого підприємництва.

4. Сприяння створенню інфраструктури розвитку
малого підприємництва

Формування розвинутої інфраструктури малого підприємництва - одне з завдань Програми, яке спрямовано на створення спеціалізованої інфраструктури по всіх регіонах України, орієнтованої на потреби малого підприємництва.

Для сталого розвитку малого підприємництва необхідно продовжити зусилля по впровадженню та реалізації потенціалу працюючих інститутів і елементів інфраструктури до якісно нового стану, відповідно до вимог ринкової економіки.

Метою Програми в цьому напряму є створення:

системи інформаційного та консультаційного обслуговування малого підприємництва, спеціалізованих фірм, що надають послуги малим підприємствам (бухгалтерські та аудиторські фірми, рекламні агентства тощо);

бізнес-центрів та центрів розвитку малих підприємств, бізнес-інкубаторів, виробничих та технологічних парків;

навчальних центрів з підготовки та перепідготовки спеціалістів для роботи на малих підприємствах, формування економічних знань і набуття практичних навичок роботи в умовах ринкової економіки;

системи підготовки підприємців-початківців, підготовки та підвищення кваліфікації управлінських кадрів сфери підприємництва та державних службовців з основ підприємницької діяльності.

5. Впровадження регіональної політики сприяння
розвитку малого підприємництва

Основною умовою реалізації Програми є спрямування дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на створення та підтримку сприятливого середовища для розвитку підприємництва як основного чинника структури регіональної економіки.

Основними умовами цього процесу є:

впровадження дієвих механізмів взаємодії органів влади з громадськими організаціями підприємців на основі соціального партнерства;

розробка та реалізація регіональних та місцевих програм розвитку малого підприємництва.

Взаємодія місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з підприємцями забезпечується шляхом сприяння формуванню громадських колегій і координаційних рад з питань розвитку малого підприємництва та залучення до участі у формуванні і реалізації державної політики регіональних та галузевих об'єднань підприємців.

Регіональні програми спрямовуються на комплексне вирішення питань розвитку та підтримки малого підприємництва в межах повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а саме:

вдосконалення нормативно-правової бази, фінансово-кредитного забезпечення, зменшення податкового тиску у сфері малого підприємництва і насамперед з метою підтримки малих підприємств, що здійснюють свою діяльність у сфері виробництва та науки;

впровадження системи фінансово-кредитної та ресурсної підтримки суб'єктів малого підприємництва, у тому числі створення регіональних гарантійно-кредитних установ, фондів сприяння розвитку малого підприємництва;

сприяння розвитку регіональної інфраструктури підтримки малого підприємництва;

фінансове забезпечення заходів щодо реалізації регіональних програм розвитку підприємництва.

IV. Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок Державного бюджету України, коштів, одержаних від приватизації державного майна, та інших джерел фінансування, не заборонених законом.

На виконання окремих положень Програми спрямовуються кошти місцевих бюджетів за рішенням відповідних органів місцевого самоврядування.

Обсяг щорічних асигнувань, спрямованих на державну підтримку малого підприємництва, визначається у видатковій частині Державного бюджету України окремим рядком відповідно до Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва" ( 2063-14 ).

V. Організація та контроль за виконанням Програми

Організація та контроль за виконанням Програми здійснюється Кабінетом Міністрів України.

На виконання Програми Кабінет Міністрів України щорічно розробляє та затверджує заходи щодо реалізації Програми з визначенням змісту, очікуваного результату впровадження, відповідальних за реалізацію, термінів виконання, вартості, а також обсягів бюджетного фінансування і подає їх до Верховної Ради України у порядку, встановленому законодавством.

Координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, пов'язаної з виконанням Програми, здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань регуляторної політики та підприємництва, який щорічно звітує Кабінету Міністрів України про стан виконання Програми та передбачених нею заходів.

VI. Реалізація Програми та очікувані результати

Програма передбачає щорічну розробку Кабінетом Міністрів України відповідних заходів щодо її реалізації. Заходи щодо реалізації Програми на 2001 рік є її невід'ємною складовою частиною.

Очікуваними результатами реалізації Програми є прискорення розвитку малого підприємництва, використання його потенційних можливостей, перетворення його на дієвий механізм розв'язання економічних і соціальних проблем, сприяння структурній перебудові економіки, стійка тенденція збільшення кількості малих підприємств, зменшення рівня тіньового обороту у сфері малого підприємництва, збільшення внеску малого підприємництва в економіку України, зміцнення економічної бази регіонів, позитивний вплив на вирішення проблем безробіття, насичення вітчизняного ринку товарами та послугами.

Заходи
щодо реалізації Національної програми сприяння розвитку
малого підприємства в Україні на 2001 рік

Зміст заходу  Очікуваний результат  Термін виконання  Відповідальні за реалізацію заходів  Розрахункова вартість робіт, тис.грн. 
всього  у тому числі за рахунок Держ.бюджету України 
1. Удосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності  
Розроблення проектів
законів України про
внесення змін до
Закону України "Про
підприємства в
Україні" та про
внесення змін до
Закону України "Про
підприємництво" 
Визначення термінів
"велике, середнє,
мале підприємство",
"мікропідприємство"
і "суб'єкт малого
підприємництва"


 
I кв. 
Держпідприєм-
ництва
Мінекономіки
ДПА
Держкомстат
Мінфін Мін'юст


 
 
 
Розроблення проекту
Закону України про
мікрокредитування
суб'єктів малого
підприємництва
спеціальними
установами
 
Встановлення
правових умов щодо
фінансової підтримки
суб'єктів малого
підприємництва
небанківськими
фінансовими
установами 
I кв.


 
Держпідприєм-
ництва
Мінекономіки
Мінфін Мін'юст   
Розроблення
нормативно-правового
акта щодо сприяння
створенню та
діяльності
бізнес-центрів і
бізнес-інкубаторів
 
Отримання
комплексної
підтримки та
обслуговування
суб'єктів малого
підприємництва в
межах бізнес-центрів
та бізнес-інкубаторів 
I кв.


 
Держпідприєм-
ництва
Мінекономіки
Мінпраці
Міносвіти і
науки Мінфін
Мін'юст
   
Розроблення проекту
Закону України про
засади державної
регуляторної
політики у сфері
підприємницької
діяльності 
Адаптація механізму
регулювання
господарських
відносин до умов
ринкових перетворень

 
I кв.

 
Держпідприєм-
ництва
Мінекономіки
Мін'юст
Антимононольний
комітет
 


 


 
Розроблення проекту
законодавчого акта,
який регулюватиме
діяльність
уповноважених з
питань захисту прав
підприємців 
Створення інституту
діяльності
уповноважених з
питань захисту прав
підприємців

 
II
кв.
 
Держпідприєм-
ництва Мін'юст
 


 


 
Підготовка проекту
нормативно-правового
акта стосовно
гарантованої частини
державного
(регіонального)
замовлення для
суб'єктів малого
підприємництва

 
Гарантована участь
на конкурентних
засадах суб'єктів
малого
підприємництва у
поставках продукції,
виконанні робіт та
наданні послуг для
державних
(регіональних)
потреб 
III
кв.
 
Мінекономіки
Держпідприєм-
ництва 


 


 
2. Формування єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва  
Залучення до участі
у формуванні та
реалізації державної
політики розвитку
малого
підприємництва
всеукраїнських,
регіональних,
галузевих об'єднань
підприємців 
Забезпечення впливу
самоврядних
організацій малого
підприємництва на
формування
нормативно-правових
актів у сфері
підприємництва

 
Про-
тя-
гом
року

 
Держпідприєм-
ництва
Центральні та
місцеві органи
виконавчої
влади 

 

 
Оптимізація
адміністративного
правового
регулювання
економічних
відносин: 

 
Про-
тя-
гом
року

 
Держпідприєм-
ництва
Мінекономіки
Мін'юст

 

 

 
запровадження
стандартизованої
системи процедур з
підготовки проектів
регуляторних актів

 
Забезпечення
системності,
послідовності та
координованості дій
з розроблення та
видання регуляторних
актів 
Про-
тя-
гом
року


 
Держпідприєм-
ництва
Центральні та
місцеві органи
виконавчої
влади
 


 


 
забезпечення
публічного
обговорення проектів
регуляторних актів,
які суттєво
впливають на ринкове
середовище,
зачіпають права і
законні інтереси
підприємців 
Врахування
пропозицій
громадськості при
розробленні
регуляторних актів
 
Про-
тя-
гом
року

 
Держпідприєм-
ництва
Центральні та
місцеві органи
виконавчої
влади 

 

 
забезпечення
відслідкування
ефективності дії
регуляторних актів

 
Вдосконалення
регулювання
підприємницької
діяльності

 
Про-
тя-
гом
року

 
Держпідприєм-
цтва
Центральні та
місцеві органи
виконавчої
влади 

 

 
впровадження
практики перегляду
неефективних
регуляторних актів

 
Скасування
регуляторних актів,
що стримують
розвиток
підприємницької
діяльності 
Про-
тя-
гом
року

 
Держпідприєм-
ництва
Центральні та
місцеві органи
виконавчої
влади 

 

 
Забезпечення
публічності та
прозорості
реалізації
регуляторної
політики у сфері
підприємництва 
Підготовка
регуляторних актів
з урахуванням
результатів
публічних обговорень

 
Про-
тя-
гом
року


 
Держпідприєм-
ництва
Мінекономіки
Мінфін
Міносвіти

 


 


 
Проведення
семінарів, "круглих
столів",
прес-конференцій,
громадських слухань
 
Створення кадрового
потенціалу у напрямі
нормативного
регулювання
підприємницької
діяльності 
Про-
тя-
гом
року

 
Держпідприєм-
ництва
Мінекономіки
Мінфін
Міносвіти
 

 

 
Проведення
моніторингу
реалізації
регуляторної
політики

 
Оцінка ефективності
впровадження
регуляторної
політики у сфері
підприємництва,
можливість її
корекції 
Про-
тя-
гом
року


 
Держпідприєм-
ництва
Центральні та
місцеві органи
виконавчої
влади
 


 


 
3. Активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтимки малого підприємництва  
Розроблення механі-
зму компенсації час-
тки лізингових пла-
тежів лізингоотриму-
вачам - суб'єктам
малого підприємництва 
Сприяння технічній
оснащеності та
фондоозброєності
суб'єктів малого
підприємництва 
III
кв. 
Мінекономіки
Мінфін
Держпідприєм-
ництва
Мінпраці
Мін'юст 

 

 
Сприяння
функціонуванню
Крєдитпо-гарантійної
установи
 
Розширення
можливостей доступу
малого
підприємництва до
позабюджетних
фінансових джерел,
їх кредитно-
гарантійна підтримка
 
Про-
тя-
гом
року
 
Український
фонд
підтримки
підприємництва
Національний
банк Фонд
держмайна
Держпідприєм-
ництва 
 
 
Формування мережі
регіональних фондів
підтримки
підприємництва в
усіх регіонах
України


 
Впровадження
прогресивних
механізмів
кредитно-гарантійної
та фінансової
підтримки
підприємництва


 
Про-
тя-
гом
року 
Український
фонд
підтримки
підприємництва
Рада
міністрів
Автономної
Республіки
Крим,
обласні,
Київська та
Севастополь-
ська міські
держадміні-
страції
Держпідпри-
ємництва 
2000


 
2000


 
Здійснення заходів
щодо залучення
коштів іноземних
кредитних ліній і
міжнародної
технічної допомоги
для підтримки малих
підприємств через
цільові та
регіональні програми
підтримки
підприємництва 
Розширення
можливостей доступу
малого
підприємництва до
позабюджетних
фінансових джерел

 
Про-
тя-
гом
року 
Держпідприєм-
ництва
Національний
банк Мінфін
Мінекономіки
МЗС

   
Розроблення та
впровадження
механізму надання
гарантій від ризиків
некомерційного
характеру на базі
діючого проекту
створення
інвестиційної
привабливості
Автономної
Республіки Крим
 
Надання гарантій,
забезпечення
інвестиційної
підтримки малих
підприємств
Автономної
Республіки Крим

 
III
кв.


 
Рада міністрів
Автономної
Республіки
Крим
Держпідприєм-
ництва
Український
фонд підтримки
підприємництва
Кредитно-гара-
нтійна
установа
Кримська
компанія
розвитку та
підтримки
інвестицій 
1265 
1265 
4. Сприяння створенню інфраструктури розвитку малого підприємництва  
Здійснення заходів
щодо створення та
запровадження
Реєстру суб'єктів
підприємницької
діяльності 
Вільний доступ
органів виконавчої
влади до
інформаційного
фонду, запобігання
створенню фіктивних
підприємств 
IV
кв.
 
Держпідприєм-
ництва
Мінекономіки
ДПА МВС
Держкомстат
Мін'юст
 
1000

 
1000

 
Створення
науково-методичного
центру з проблем
розвитку малого
підприємництва

 
Дослідження процесів
становлення та
розвитку
підприємництва;
проведення аналізу
стану сектора малого
підприємництва;
методичне
забезпечення
розвитку
підприємництва 
I кв.

 
Держпідприєм-
ництва
НАН України 
2000

 
2000

 
Створення
довідково-інформацій
них мереж для
підприємців про
законодавство,
потенційних
клієнтів, податки,
конкурентне
середовище тощо 
Доступ суб'єктів
-малого
підприємництва до
ділової інформації,
що стосується
виробничої
діяльності та
послуг, розширення
інформаційного поля 
Про-
тя-
гом
року
 
Держпідприєм-
ництва
Державна
акціонерна
компанія
"Національна
мережа
аукціонних
центрів" 
3000 
3000 
Сприяння розвиткові
мережі
навчально-ділових
центрів,
бізнес-центрів та
бізнес-інкубаторів 
Забезпечення малого
підприємництва
фінансово-майновою,
організаційно-
методичною
підтримкою

 
Про-
тя-
гом
року 
Мінпраці
Міносвіти і
науки Мінфін
Держпідприєм-
ництва Місцеві
органи
виконавчої
влади   
Створення
регіональних центрів
підтримки розвитку
малого
підприємництва


 
Забезпечення
суб'єктів малого
підприємництва
інформаційними,
навчальними,
консалтинговими
послугами
 
Про-
тя-
гом
року

 
Рада міністрів
Автономної
Республіки
Крим, обласні,
Київська та
Севастопольська
міські
держадмініст-
рації Держпід-
приємництва 
150
 

 
Сприяння організації
і проведенню
виставок та ярмарків
продукції суб'єктів
малого
підприємництва


 
Збільшення збуту
товарів, робіт,
послуг суб'єктів
малого
підприємництва,
залучення
інвесторів,
стимулювання випуску
конкурентоспроможної
продукції 
Пос-
тій-
но
 
Центральні
органи
виконавчої
влади Рада
міністрів
Автономної
Республіки
Крим, обласні,
Київська та
Севастопольська
міські держ-
адміністрації   
5. Впровадження регіональної політики сприяння розвитку малого підприємництва  
Запровадження
механізмів
громадської
підтримки малого
підприємництва через
громадські
приймальні,
громадські колегії,
інститут
уповноважених з
питань захисту прав
підприємців 
Посилення ролі та
значення
підприємницьких
громадських
організацій у
вирішенні проблем
суб'єктів
підприємництва 
Пос-
тій-
но
 
Держнідприєм-
ництва Рада
міністрів
Автономної
Республіки
Крим, обласні,
Київська та
Севастопольська
міські
держадмініст-
рації
   
Розроблення та
впровадження
освітльої програми
для підприємців 
Залучення широких
верств представників
підприємницького
середовища до
вдосконалення рівня
знань основ
підприємницької
справи 
Про-
тя-
гом
року 
Держпідприєм-
ництва
Український
фонд підтримки
підприємництва
Міжнародні
організації
 
1313


 
1313


 
Реалізація
соціально-спрямованих
програм: 


 


 


 


 


 
програма
реструктуризації
вугільної
промисловості в
Луганському регіоні;
 
Зниження соціального
напруження шляхом
соціальної та
професійної
адаптації, створення
нових робочих місць 
Пос-
тій-
но


 
Український
фонд підтримки
підприємництва


 
2022
 
2022
 
реалізація
спеціальних проектів
щодо створення
суб'єктів малого
підприємництва серед
слабозахищених
верств населення;

 
Створення нових
робочих місць,
залучення до
підприємницької
діяльності
слабозахищених
верств населення:
інвалідів, жінок,
молоді

 
Про-
тя-
гом
року


 
Держпідприєм-
ництва
Мінпраці
Державний
комітет
молодіжної
політики,
спорту і
туризму
Український
фонд підтримки
підприємництва
Рада міністрів
Автономної
Республіки
Крим, обласні,
Київська та
Севастопольська
міські
державні
адміністрації 
9000

 
9000
 
програма по
залученню до
підприємницької
діяльності та
професійної
адаптації
військовослужбовців,
звільнених у запас
(спільне
фінансування з
Міжнародним фондом
соціальної
адаптації) 
Сприяння
працевлаштуванню
військовослужбовців,
звільнених у запас
 
Про-
тя-
гом
ро-
ку 
Український
фонд підтримки
підприємництва

 
10240
(кошти
Міжна-
родного
фонду
соціа-
льної
адапта-
ції -
5140)


 
5100 
Участь у розробленні
та реалізації
програм
співробітництва з
державами -
учасницями
міжурядових програм
з питань підтримки
розвитку малого
підприємництва 
Інтеграція
національного
підприємництва у
світову економічну
систему
 
Пос-
тій-
но


 
Держпідприєм-
ництва
Мінекономіки
МЗС

 

 

 
Організація щорічної
науково-практичної
конференції з
проблем розвитку
малого
підприємництва та
ходу впровадження
єдиної державної
регуляторної
політики у сфері
підприємницької
діяльності 
Забезпечення
стійкого розвитку
малого
підприємництва, у
тому числі у
виробничій,
науково-технічній та
інших сферах
економіки України


 
IV
кв.

 
Держпідприєм-
ництва НАН
України
Український
фонд підтримки
підприємництва
регіональні
координаційні
ради


 
50


 
50


 
Організація теле- і
радіопрограм з
висвітлення проблем
розвитку і підтримки
малого
підприємництва
 
Поширення досвіду
організації
діяльності
підприємців та
надання
консультативної
допомоги суб'єктам
малого
підприємництва 
Пос-
тій-
но

 
Центральні та
місцеві органи
виконавчої
влади
 
 
 
Організація
періодичних видань,
що висвітлюють
проблеми малого
підприємництва

 
Поширення досвіду
організації
діяльності
підприємців та
надання
консультативної
допомоги суб'єктам
малого
підприємництва 
Пос-
тій-
но

 
Держпідприєм-
ництва
Український
фонд підтримки
підприємництва 
250 
250 
Всього:        32 290  27 000