Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 4651-VI від 13.04.20
12 )

Про внесення змін до Кримінально-процесуального
кодексу України

Верховна Ради України постановляє:

I. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України (1002-05) такі зміни:

1. Частини другу і третю статті 140 замінити трьома частинами такого змісту:

"Слідчий, упевнившись в особі обвинуваченого, оголошує йому постанову про притягнення як обвинуваченого, роз'яснює суть пред'явленого обвинувачення та вручає копію постанови про притягнення як обвинуваченого.

Про пред'явлення обвинувачення, роз'яснення його суті і вручення копії постанови слідчий складає протокол із зазначенням години і дати пред'явлення обвинувачення, який підписується обвинуваченим, слідчим та захисником.

У разі відмови обвинуваченого поставити підпис у протоколі слідчий робить на ньому відмітку про відмову від підпису і зазначає мотиви відмови, про що сповіщає прокурора".

2. Частину шосту статті 143, частину четверту статті 167, а також частину другу статті 171 доповнити реченням такого змісту:

"Забороняється ставити запитання, у формулюванні яких міститься відповідь, частина відповіді або підказка до неї (навідні запитання)".

3. Частину третю статті 214 викласти в такій редакції:

"Копія постанови про закриття справи надсилається прокуророві, особі, що притягалася до кримінальної відповідальності, особі, за заявою якої була порушена справа, а також потерпілому та цивільному позивачеві".

4. У статті 236-4:

доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:

"Прокурор, дії якого оскаржуються, зобов'язаний надіслати витребувані суддею матеріали справи не пізніше наступного дня після надходження такої вимоги".

У зв'язку з цим частини другу, третю, четверту, п'яту, шосту, сьому вважати відповідно частинами третьою, четвертою, п'ятою, шостою, сьомою та восьмою;

частину сьому викласти в такій редакції:

"Постанова судді надсилається особі, у провадженні якої знаходиться справа, прокуророві, який дав санкцію на арешт, особі, яка подавала скаргу, а також адміністрації місця попереднього ув'язнення".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 22 червня 2000 року
N 1833-III