ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про наукову і науково-технічну експертизу"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 9, ст. 56) такі зміни:

1. Частину другу статті 1 доповнити словами "які акредитовані на цей вид діяльності".

2. У статті 4:

у частині другій слово "самоврядування" замінити словами "органи місцевого самоврядування";

у частині шостій:

в абзаці другому слова "органи державної виконавчої влади" замінити словами "органи виконавчої влади";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"окремі експерти, групи експертів та експертні ради";

доповнити статтю після частини сьомої новою частиною такого змісту:

"Експертні ради обов'язково створюються для проведення наукової і науково-технічної експертизи проектів міждержавних, державних і національних програм. Положення про експертну раду затверджується Кабінетом Міністрів України".

У зв'язку з цим частину восьму вважати частиною дев'ятою.

3. У статті 5:

частину третю після абзацу восьмого доповнити новими абзацами такого змісту:

"права на об'єкти інтелектуальної власності, включаючи їх вартісну оцінку;

ефективність науково-технічних та інноваційних проектів".

У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом одинадцятим, виклавши його в такій редакції:

"інші об'єкти наукової і науково-технічної діяльності, щодо яких виникає потреба у проведенні експертизи, отриманні науково обгрунтованих експертних висновків".

4. Абзац другий статті 6 викласти в такій редакції:

"рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийняті в межах їх повноважень".

5. Статтю 7 викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Державна акредитація фізичних та юридичних осіб на право проведення наукової і науково-технічної експертизи

Фізичні особи, які на постійній або професійній основі здійснюють діяльність, пов'язану з наданням експертних послуг, крім осіб, зазначених у частині другій цієї статті, та юридичні особи, статутом яких передбачено таку діяльність, повинні пройти державну акредитацію і отримати свідоцтво, що підтверджує кваліфікацію його отримувача з питання організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи.

Порядок державної акредитації, форма свідоцтва і перелік документів державного зразка осіб, які мають право на здійснення експертної діяльності та експертних послуг без отримання свідоцтва, визначаються центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України".

6. В абзаці другому частини першої статті 10 слова "органи державної виконавчої влади" замінити словами "органи виконавчої влади".

7. В абзаці п'ятому частини першої статті 19 слова "проміжними і остаточними" виключити.

8. В абзаці другому частини другої статті 20 слово "сертифікати" замінити словом "свідоцтва".

9. У статті 21:

у частині першій:

доповнити частину після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

"брати участь у проведенні експертизи або відмовитися від участі в ній, якщо це не пов'язано з прямим виконанням службових обов'язків".

У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий і шостий вважати відповідно абзацами п'ятим, шостим і сьомим;

в абзаці шостому слова "становлять наукову, науково-технічну, комерційну чи іншу таємницю, що охороняється законом" замінити словами "не підлягають розголошенню";

в абзаці другому частини восьмої слово "сертифікати" замінити словом "свідоцтва".

10. Частину другу статті 25 виключити.

11. У частині другій статті 28 слово "відомства" замінити словами "інші центральні органи виконавчої влади".

12. У статті 30:

назву статті викласти в такій редакції:

"Стаття 30. Компетенція місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування";

абзац перший після слова "органи" доповнити словом "місцевого";

в абзаці другому слова "народних депутатів" виключити.

13. У статті 31:

у частині четвертій слово "сертифікації" замінити словами "державній акредитації", а слово "органом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади";

у частині п'ятій слово "відомств" замінити словами "інших центральних органів виконавчої влади", а слово "сертифікації" замінити словами "державної акредитації".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Державні сертифікати у сфері наукової та науково-технічної експертизи, видані до набрання чинності цим Законом, обміну на відповідні свідоцтва не підлягають і дійсні протягом терміну, на який вони видані.

3. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 21 вересня 1999 року
N 1069-XIV