МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 1 від 05.01.99
м.Київ

Про поліпшення діяльності органів
і закладів охорони здоров'я з питань
формування здорового способу життя,
гігієнічного виховання населення

Основні напрямки діяльності органів і закладів охорони здоров'я, які спрямовані на вирішення проблеми формування здорового способу життя, його гігієнічного виховання, були закладені в наказі МОЗ УРСР від 20.12.88 N 262 "Про удосконалення роботи щодо формування здорового способу життя, гігієнічного виховання населення".

За цей період відбулися певні позитивні зрушення. В Київській медичній академії післядипломної освіти відкрита і функціонує кафедра спортивної медицини і санології. Номенклатура лікарських спеціальностей доповнена лікарем-санологом, почав впроваджуватися курс валеології в загальноосвітніх школах України.

Наказом Міністерства охорони здоров'я та Академії медичних наук України від 31.03.97 N 100/12 створена проблемна комісія "Санологія та валеологія". Активно йде розвиток співробітництва з ВООЗ і його Європейським регіональним бюро, ЮНІСЕФ, Міжнародним товариством охорони здоров'я Канади, іншими організаціями в рамках міжнародних комплексних профілактичних проектів і програм ("Міста здоров'я", "Європейська мережа шкіл сприяння здоров'ю", СІНДІ, "Європа без тютюну" тощо).

Регулярно виходять в ефір теле- та радіопередачі, публікуються матеріали на медичні теми, проводяться просвітницькі кампанії, присвячені актуальним проблемам охорони здоров'я.

В той же час робота з питань формування здорового способу життя, гігієнічного виховання населення ще не відповідає вимогам часу.

Основна причина полягає в тому, що вона проводиться в умовах невідповідності між поставленими завданнями та можливостями їх реалізації.

Це перш за все пов'язано з такими компонентами системи формування здорового способу життя як науковий базис, кваліфікація кадрів, потенціал спеціалізованої служби, матеріально-технічне забезпечення, рівень гігієнічної культури широких верств населення.

Керівники органів і закладів охорони здоров'я знизили вимоги до медичних працівників щодо роботи по гігієнічному вихованню населення.

В багатьох лікувально-профілактичних закладах і санітарно-епідеміологічних станціях скасували посади лікарського та середнього медичного персоналу, зайнятого питаннями організації, методичного забезпечення і контролю за здійсненням санітарно-освітньої роботи, хоча малочисельний їх склад практично не впливає на проблеми економії ресурсів галузі.

Працівники державної санепідслужби практично самоусунулись від здійснення контролю за організацією та якістю гігієнічної підготовки так званих декретованих контингентів.

Центри здоров'я, які покликані координувати роботу з формування здорового способу життя, гігієнічного виховання населення і залучати до неї зацікавлені немедичні заклади та установи, не завжди виконують цю функцію належним чином, не налагодили систему відповідного інформаційного забезпечення, зокрема оперативного характеру, щодо обсягу та якості гігієнічного навчання та виховання тих чи інших контингентів.

Це ускладнює організацію контролю за станом санітарно-освітньої роботи на місцях, гальмує своєчасне прийняття відповідних управлінських рішень як з боку самих центрів здоров'я, так і відповідних спеціалізованих служб (санітарно-епідеміологічної, педіатричної, дерматовенерологічної, наркологічної тощо). Негативно позначається на проведенні роботи з формування здорового способу життя вкрай обмежені кадрові та матеріально-технічні ресурси служби.

Виходячи з викладеного, на виконання доручення Президента України та рішення підсумкової Колегії МОЗ України від 04.03.98 N 1-14/147, націлюючи органи та заклади охорони здоров'я, усіх медичних працівників на реалізацію стратегії ВООЗ "Здоров'я для всіх", з метою корінного поліпшення роботи по підвищенню рівня гігієнічної культури населення НАКАЗУЮ:

1. Головним управлінням і управлінням МОЗ України, МОЗ Автономної Республіки Крим, управлінням охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій:

1.1. Визначити одним із основних завдань органів і закладів охорони здоров'я роботу з формування здорового способу життя, гігієнічного виховання населення.

1.2. Взяти до уваги, що науково-методичним центром з питань формування здорового способу життя, гігієнічного виховання населення визначено Український інститут громадського здоров'я, у складі якого створено відділ координації діяльності центрів здоров'я.

2. Директору Українського інституту громадського здоров'я (В.Пономаренко):

2.1. Протягом 1999-2000 рр. розробити і впровадити систему інформаційного забезпечення закладів охорони здоров'я, немедичних відомств і організацій з питань формування здорового способу життя.

2.2. Протягом 1999-2000 рр. розробити штатні нормативи центрів здоров'я та відповідних підрозділів служби формування здорового способу життя в інших закладах охорони здоров'я.

2.3. Розробити протягом 1999-2000 рр. показники, які характеризують стан і ефективність роботи з питань формування здорового способу життя, гігієнічного виховання населення, адаптовані до відповідних рекомендацій ВООЗ в рамках програми "Здоров'я для всіх".

2.4. Поліпшити організаційно-методичну і координаційну діяльність, спрямовану на розвиток міжнародних проектів ВООЗ "Міста здоров'я", "Європейська мережа шкіл зміцнення здоров'я", "Європа без тютюну" тощо.

2.5. Взяти участь разом з Міністерством освіти України у створенні протягом 1999-2000 років організаційно-методичних передумов для викладення предмету "Валеологія" в загальноосвітніх школах країни (розробка програм, підручників, посібників тощо).

2.6. До 01.01.99 р. подати до Міністерства охорони здоров'я України пропозиції щодо корегування наказу МОЗ України від 24.06.98 N 172 "Про тимчасові штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я" стосовно штатних посад фахівців служби формування здорового способу життя.

3. Начальникам Головних управлінь лікувально-профілактичної допомоги (В.Піщиков), медичної допомоги дітям і матерям (Н.Гойда), санітарно-епідеміологічного (С.Бережнов), санаторної допомоги населенню (П.Віцяк), Голові правління Державної акціонерної компанії "Ліки України" (О.Біловол), керівникові Центру медичної статистики МОЗ України (А.Міщенко), директору Українського інституту громадського здоров'я (В.Пономаренко):

3.1. Протягом 1999-2000 рр. розробити і удосконалити інструкції щодо роботи лікувально-профілактичних, санітарно-профілактичних, санаторних і аптечних закладів з питань формування здорового способу життя, гігієнічного виховання населення.

3.2. До першого півріччя 1999 р. внести пропозиції щодо включення до галузевих обліково-звітних форм лікувально-профілактичних, санітарно-профілактичних та санаторних закладів показників діяльності з питань формування здорового способу життя, гігієнічного виховання населення.

3.3. З метою посилення контролю за своєчасністю і обсягом санітарно-освітніх заходів, гігієнічного навчання різних верств населення, пов'язаних з епідпоказаннями та іншими екстремальними ситуаціями, розробити і представити на затвердження керівництву міністерства до 01.02.99 форми оперативної звітності.

4. Начальнику Головного управління закладів освіти (Ю.Вороненко), директору Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти (I.Вітенко):

4.1. Організувати протягом 1999-2000 років підготовку підручників і посібників з валеології та гігієнічного виховання населення для студентів медичних навчальних закладів та курсантів закладів післядипломної освіти.

4.2. Включити до навчального плану та програми підготовки лікаря загальної практики - сімейного лікаря розділ з валеології та гігієнічного виховання населення (протягом 1999 р.).

4.3. При перегляді типових програм підготовки і підвищення кваліфікації медичних працівників будь-якої спеціальності доповнювати їх питаннями формування здорового способу життя, гігієнічного виховання населення.

5. В.о. начальника Головного управління міжнародних зв'язків (Ж.Ценілова), директору Українського інституту громадського здоров'я (В.Пономаренко) внести пропозиції щодо подальшого співробітництва в області формування здорового способу життя, гігієнічного виховання населення з міжнародними організаціями, а також з зацікавленими структурами інших держав.

6. Начальникам Головних управлінь лікувально-профілактичної допомоги (В.Піщиков), медичної допомоги дітям і матерям (Н.Гойда), санітарно-епідеміологічного (С.Бережнов), санаторної допомоги населенню (П.Віцяк), Голові правління Державної акціонерної компанії "Ліки України" (О.Біловол), директору Українського інституту громадського здоров'я (В.Пономаренко), Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій:

6.1. Забезпечити організаційно-методичне керівництво пропагандою за відповідними профілями з боку головних фахівців органів і закладів охорони здоров'я, передбачивши спеціальний розділ в планах їхньої роботи.

6.2. Вжити заходів до організації цілеспрямованої просвітницької діяльності через засоби масової інформації з метою формування громадської думки, ціннісних орієнтацій у широких верств населення щодо здоровоохоронної проблематики, здорового способу життя. Щорічно подавати пропозиції до зведених планів спільної роботи центрів здоров'я із засобами масової інформації.

6.3. Поліпшити аналіз діяльності медичних та аптечних закладів з питань формування здорового способу життя, гігієнічного виховання населення.

7. Першому заступнику Міністра охорони здоров'я (Л.Некрасова) та директору Українського інституту громадського здоров'я (В.Пономаренко) до 01.02.99 внести пропозиції щодо створення національного організаційно-методичного центру з медичних проблем формування здоров'я, гігієнічного виховання населення.

8. Начальнику Головного управління державної служби та медичних кадрів (Ю.Мельник) до 01.04.99 внести пропозиції щодо впорядкування атестації спеціалістів центрів здоров'я (лікарів-санологів, лікарів-методистів).

9. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій:

9.1. Вжити заходів до посилення спільної роботи з органами та закладами освіти щодо впровадження безперервного валеологічного навчання підростаючого покоління. Надавати їм всебічну допомогу в підготовці вчителів, забезпеченні методичними матеріалами та санітарно-освітньою літературою, наявними кінота відеофільмами відповідної тематики, а також у впровадженні моніторингу здоров'я дітей та підлітків.

9.2. Активізувати роботу щодо впровадження міжнародних проектів Ради Європи, ВООЗ, ЮНІСЕФ, ЮНЕСКО ("Міста здоров'я", "Європейська мережа шкіл сприяння здоров'ю", "Європа без тютюну", СІНДІ тощо), орієнтованих перш за все на збереження та зміцнення здоров'я, формування здорового способу життя.

10. Затвердити:

10.1. Типове положення про центр здоров'я (додаток 1). 10.2. Орієнтовний мінімальний перелік форм і засобів гігієнічного виховання населення в роботі органів і закладів системи Міністерства охорони здоров'я України (додаток 2).

10.3. Функції головних спеціалістів органів охорони здоров'я з питань формування та зміцнення здоров'я, гігієнічного виховання населення (додаток 3).

10.4. Функції фахівців науково-дослідних закладів з питань формування та зміцнення здоров'я, гігієнічного виховання населення (додаток 4).

10.5. Функції фахівців медичних та фармацевтичних навчальних закладів з питань формування та зміцнення здоров'я, гігієнічного виховання населення (додаток 5).

Міністр А.М.Сердюк

Додаток 1
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 05.01.99 N 1

Типове положення про центр здоров'я

1. Основні положення.

1.1. Центр здоров'я (республіканський, обласний, міський, районний) є спеціалізованою профілактичною установою, призначеною забезпечити організаційно-методичну роботу з проблем гігієнічного виховання та оздоровлення населення немедикаментозними засобами, а також брати безпосередню участь у цих заходах.

1.2. Центр здоров'я організує свою роботу згідно з чинним законодавством України, нормативно-розпорядчими документами Міністерства охорони здоров'я України, МОЗ Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, рекомендаціями Українського інституту громадського здоров'я (науково-методичний центр з проблем формування здорового способу життя), ВООЗ, ЮНІСЕФ та інших міжнародних організацій і цим положенням.

1.3. Структура центру здоров'я:

1.3.1. Організаційно-методичний відділ (з методкабінетом і бібліотекою).

1.3.2. Просвітницький відділ.

1.3.3. Редакційно-видавничий відділ.

1.3.4. Консультативно-оздоровчий відділ (кабінети діагностики рівня здоров'я, корекції способу життя, немедикаментозних засобів оздоровлення, зали - тренажерні, релаксації, аутотренінгу тощо).

1.3.5. Адміністративно-господарчий відділ.

Примітка: Структурні підрозділи створюються в залежності від обсягу роботи, що виконується, місцевих умов і можливостей.

1.4. Штати центру здоров'я формуються в установленому чинним законодавством порядку.

Примітка: До штатного розпису можуть вводитися посади немедичного персоналу: літредакторів, журналістів, соціологів, психологів, педагогів, інструкторів з фізкультури, економістів, відеоінженерів тощо в залежності від обсягу і спрямованості роботи (організаційно-методичної, просвітницької, видавничої, консультативно-оздоровчої і т.д.).

1.5. Головний лікар територіального центру здоров'я є одночасно і головним позаштатним фахівцем з санітарної освіти та здорового способу життя.

1.6. Фінансування центру здоров'я:

1.6.1. Фінансування центру здоров'я здійснюється за рахунок бюджетних коштів.

1.6.2. Додатковими джерелами фінансування можуть бути кошти, отримані:

- з територіального бюджету за виконання державних замовлень;

- від фонду надзвичайних ситуацій (при виникненні екстремальних ситуацій);

- із спонсорських надходжень від благодійних фондів, підприємств, установ, організацій та приватних осіб;

- від надання платних послуг населенню;

- від додаткових медичних послуг за угодами з підприємствами, установами, організаціями;

- з фондів страхових компаній за профілактичну діяльність;

- за оренду приміщень;

- грантами від міжнародних організацій;

- від інших видів господарської діяльності, яка дозволена чинним законодавством.

2. Цілі, основні завдання та шляхи їх вирішення.

2.1. Метою діяльності центру здоров'я є підвищення рівня гігієнічної культури населення, залучення його широких верств до процесу зміцнення здоров'я шляхом формування здорового способу життя.

2.2. Для досягнення поставленої мети передбачається вирішення таких основних завдань:

2.2.1. Розробка (корекція) стратегії багатосторонньої діяльності щодо зміцнення здоров'я населення, ініціювання процесу впровадження в практику засад здорового способу життя.

2.2.2. Створення нормативної, інформаційної, організаційної, методологічної і методичної бази, яка б сприяла діяльності, спрямованої на формування здорового способу життя.

2.2.3. Координація зусиль медичних і зацікавлених немедичних установ і громадських організацій по створенню економічних та матеріально-технічних передумов для зміцнення здоров'я населення, розгортання руху за впровадження засад здорового способу життя.

2.2.4. Організаційно-методичне та інформаційне забезпечення закладів охорони здоров'я, освіти, фізичної культури, засобів масової інформації тощо з питань підвищення гігієнічної культури та оздоровлення широких верств населення.

2.2.5. Розробка на замовлення органів і закладів охорони здоров'я, зацікавлених немедичних відомств та реалізація заходів, пов'язаних з епідситуацією, крайовою патологією, розповсюдженістю тих чи інших неінфекційних захворювань тощо.

2.3. Виконання своїх завдань центр здоров'я здійснює через:

- систему закладів охорони здоров'я;

- систему загальної та спеціальної освіти;

- систему виробничого навчання;

- систему культурно-просвітницьких закладів та засобів масової інформації;

- систему оздоровчих, фізкультурно-оздоровчих комплексів, рекреаційних закладів тощо.

Засобами реалізації завдань центру здоров'я можуть бути національні та регіональні міжгалузеві (міжвідомчі) програми здоров'я, формування здорового способу життя; національні і регіональні програми за міжнародними проектами ВООЗ "Здоров'я для всіх до 2000 року", СІНДІ, "Міста здоров'я", "Європейська мережа шкіл сприяння здоров'ю", "Європа без тютюну" тощо.

3. Функції центру здоров'я.

Виходячи із основних завдань, на центр здоров'я покладаються такі основні функції:

3.1. Вивчення та узагальнення стану роботи з формування здорового способу життя, гігієнічного виховання населення та подання органам охорони здоров'я, іншим зацікавленим структурам пропозиції щодо її оптимізації.

3.2. Участь у розробці і реалізації цільових комплексних міжвідомчих програм, спрямованих на збереження та зміцнення здоров'я населення.

3.3. Збирання, обробка, аналіз, збереження та доведення до керівників владних структур, медичних закладів, головних штатних і позаштатних фахівців органів охорони здоров'я інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень щодо оптимізації роботи з питань формування здорового способу життя, гігієнічного виховання населення.

3.4. Вивчення ефективності роботи з гігієнічного виховання населення з метою оперативної її корекції.

3.5. Впровадження систем оздоровлення населення за технологіями, що передбачають насамперед збереження та зміцнення здоров'я.

3.6. Збирання, обробка, доведення інформації з різних проблем охорони здоров'я (стан здоров'я населення, епідситуація, причини виникнення захворювань, епідемічних спалахів, охорона навколишнього середовища тощо) до засобів масової інформації з метою підвищення рівня усвідомленості здоровоохоронної проблематики з боку керівників владних структур, формування громадської думки щодо вирішення медичних проблем, підвищення рівня гігієнічної культури.

3.7. Участь у підвищенні кваліфікації медичних і педагогічних кадрів, інших фахівців (фізичної культури, Товариства Червоного Хреста тощо) з питань формування здорового способу життя, гігієнічного виховання та оздоровлення населення немедикаментозними засобами.

3.8. Участь в роботі наукових з'їздів, симпозіумів, конференцій, семінарів з метою висвітлення питань збереження та зміцнення здоров'я.

3.9. Вивчення та узагальнення передового досвіду роботи щодо формування здорового способу життя, гігієнічного виховання населення, ефективного застосування немедикаментозних засобів оздоровлення.

3.10. Розробка методичних матеріалів з проблем збереження та зміцнення здоров'я.

3.11. Участь у впровадженні в практику проектів і програм ВООЗ, Ради Європи, ЮНІСЕФ ("Здоров'я для всіх до 2000 року", "Міста здоров'я", "Європейська мережа шкіл сприяння здоров'ю", СІНДІ, "За Європу без тютюну", "Європейський план дій по боротьбі зі вживанням алкоголю", "Зниження наркоманії в Європі" тощо).

3.12. Організація та участь у проведенні роботи щодо підвищення рівня гігієнічної культури населення:

- в процесі загальноосвітнього та професійного навчання, зокрема викладання предмету "Валеологія" в навчальних закладах;

- цільовим призначенням за санітарно-епідеміологічними показаннями;

- цільовим призначенням за медико-оздоровчими показаннями (в процесі патронажу, навчання здоров'ю в школах, університетах, ліцеях здоров'я, оздоровчих групах тощо);

- в процесі просвітницької роботи серед широких верств населення (засоби масової інформації, науково-популярна література, лекції, виставки тощо).

3.13. Організація видання науково-популярних і наочних матеріалів з питань збереження та зміцнення здоров'я, профілактики захворювань і участь у їх підготовці.

3.14. Співробітництво з неформальними структурами та рухами населення за здоровий спосіб життя, надання їм організаційно-методичної допомоги.

3.15. Участь в апробаціях новітніх і модернізованих методів діагностики резервів здоров'я, оздоровлення, гігієнічного виховання населення та узагальненні їх результатів.

3.16. Участь в апробації і впровадженні в практику роботи медичних і немедичних закладів моделей формування здорового способу життя серед різних груп населення (дітей дошкільного віку, учнів загальноосвітніх шкіл, ПТУ, студентів, дорослого населення) за місцем навчання, роботи, проживання тощо.

3.17. Організація та участь у проведенні просвітницьких кампаній, приурочених до актуальних медичних проблем (за епідпоказаннями, рекомендаціями ВООЗ до Всесвітніх днів здоров'я, некуріння, боротьби з туберкульозом і т.ін.).

3.18. Участь у розробці (внесенні коректив), апробації та впровадженні в практику медико-економічних стандартів якості надання медичної допомоги хворим (включення до них засобів і форм гігієнічного виховання).

3.19. Забезпечення планового і оперативного виконання соціального замовлення органів, закладів і служб охорони здоров'я стосовно організації та проведення просвітницьких заходів (видання та розповсюдження науково-популярної літератури, методичних матеріалів, організація радіо- і телепередач, публікацій в пресі, кіно- та відеодемонстрацій, пропагандистських кампаній тощо), зокрема за епідпоказаннями.

3.20. Застосування різноманітних засобів немедикаментозного, традиційного і нетрадиційного оздоровлення населення (корекція рухового режиму, загартування, харчування, психічного статусу, сексуальної поведінки, ставлення до куріння, вживання алкогольних напоїв, наркотиків тощо).

4. Взаємодія центру здоров'я з державними і недержавними структурами.

4.1. З метою реалізації міжнародних, національних і регіональних профілактичних програм, розвитку руху за здоровий спосіб життя, проведення пропагандистських акцій, присвячених актуальним медичним проблемам, центр здоров'я взаємодіє з зацікавленими відомствами, установами і організаціями.

4.2. З метою впровадження технологій оздоровлення, орієнтованих на збереження та зміцнення здоров'я населення, центр здоров'я взаємодіє з відділеннями профілактики поліклінік, кабінетами пропаганди здорового способу життя (кабінетами санітарної освіти) амбулаторно-поліклінічних закладів і санітарно-епідеміологічних станцій, відділеннями та кабінетами здорової дитини дитячих поліклінік, центрами та кабінетами планування сім'ї, лікувально-фізкультурними, наркологічними та дермато-венерологічними диспансерами, центрами психічного здоров'я, консультаціями "Шлюб і сім'я", центрами та кабінетами планування сім'ї, кабінетами сексопатології, центрами профілактики та боротьби із захворюванням на СНІД, фізкультурно-оздоровчими і фізкультурно-спортивними закладами та комплексами, Українською асоціацією "Рух за здоровий спосіб життя", іншими державними і недержавними структурами оздоровчого і виховного спрямування.

В.о. директора Українського інституту громадського здоров'я А.М.Нагорна

Додаток 2
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 05.01.99 N 1

Орієнтовний мінімальний перелік форм і засобів
гігієнічного виховання в роботі органів і
закладів системи Міністерства охорони
здоров'я України

 ------------------------------------------------------------------
| Назва органів і закладів | Форми і засоби санітарної освіти |
| охорони здоров'я | |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 1 | 2 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Амбулаторно-поліклінічний |- індивідуальні бесіди на прийомі з|
|заклад, який обслуговує |приводу тієї чи іншої хвороби, в|
|доросле населення, диспансер|процесі диспансерного обстеження,|
|(поліклінічне відділення) |профогляду; |
| |- індивідуальні та групові бесіди|
| |під час відвідування хворого вдома,|
| |в вогнищах інфекційних захворювань,|
| |на об'єктах народного господарства,|
| |фізкультури та спорту, в навчальних|
| |закладах; |
| |- індивідуальні та групові |
| |консультації під час призначення|
| |оздоровчих заходів; |
| |- лекції; |
| |- кіно-, відеодемонстрації; |
| |- тематичні санітарні бюлетені |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Стаціонар, який обслуговує |- індивідуальні та групові бесіди; |
|доросле населення, диспансер|- школи здоров'я для |
|(стаціонарне відділення) | реконвалесцентів; |
| |- радіопередачі; |
| |- відеоперегляди; |
| |- тематичні санітарні бюлетені |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Жіноча консультація |- індивідуальні бесіди на прийомі,|
| |в процесі профоглядів, відвідування|
| |об'єктів обслуговування; |
| |- школи материнства; |
| |- індивідуальні та групові бесіди|
| |під час патронажу (в антенатальний|
| |і післянатальний періоди); |
| |- тематичні санітарні бюлетені; |
| |- відеоперегляди |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Пологовий будинок, пологове |- індивідуальні та групові бесіди; |
|відділення лікарні |- школи здоров'я для породіль; |
| |- тематичні санітарні бюлетені; |
| |- радіопередачі; |
| |- відеоперегляди; |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Амбулаторно-поліклінічний |- індивідуальні бесіди на прийомі |
|заклад, який обслуговує |(здорової та хворої дитини); |
|дітей |- індивідуальні та групові бесіди |
| |під час патронажу дітей, відвідува-|
| |ння навчально-виховних закладів, в |
| |вогнищах інфекційних захворювань; |
| |- школи для матерів; |
| |- відеоперегляди; |
| |- лекції; |
| |- тематичні санітарні бюлетені |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Стаціонар, який обслуговує |- індивідуальні та групові бесіди з|
|дитяче населення |дітьми та батьками; |
| |- школи для матерів; |
| |- відеоперегляди; |
| |- тематичні санітарні бюлетені |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Санаторій для дітей |- індивідуальні та групові бесіди; |
| |- уроки здоров'я; |
| |- відеоперегляди; |
| |- тематичні санітарні бюлетені |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Санаторій для дорослих |- індивідуальні та групові бесіди; |
| |- школи здоров'я; |
| |- лекції; |
| |- кіно-, відеоперегляди; |
| |- тематичні санітарні бюлетені |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Аптека |- індивідуальні консультації; |
| |- санітарні бюлетені; |
| |- вітрини |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Санітарно-епідеміологічна |- індивідуальні та групові бесіди,|
|станція, дезстанція |інструктажі, консультації під час|
| |відвідання об'єктів; |
| |- індивідуальні та групові бесіди в|
| |вогнищах інфекційних захворювань; |
| |- курсова гігієнічна підготовка |
| |т.з. декретованих контингентів та |
| |інших груп населення (за угодами); |
| |- участь в навчальних заходах по|
| |підготовці та підвищенню кваліфіка-|
| |ції кадрів народного господарства; |
| |- виступи по радіо, телебаченню та |
| |в пресі; |
| |- підготовка текстів |
| |науково-популярної літератури |
| |(пам'яток, листівок тощо); |
| |- санітарні бюлетені |
|----------------------------+-----------------------------------|
| |- вітрини |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Центр профілактики та |- індивідуальні та групові бесіди,|
|боротьби із захворювання на |інструктажі, консультації; |
|СНІД |- виступи по радіо, телебаченню та |
| |в пресі; |
| |- участь в навчальних заходах по|
| |підготовці та підвищенню кваліфіка-|
| |ції кадрів освіти, культури, сфери |
| |засобів масової інформації, фізич- |
| |ної культури тощо з питань профіла-|
| |ктики СНІДу; |
| |- підготовка текстів науково-попу- |
| |лярної літератури (пам'яток, листі-|
| |вок тощо); |
| |- санітарні бюлетені; |
| |- вітрини |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Фельдшерсько-акушерський |- індивідуальні та групові бесіди |
|пункт, фельдшерський |на прийомі, під час відвідання ро- |
|пункт |дини хворих вдома, в вогнищах інфе-|
| |кційних захворювань, на об'єктах |
| |народного господарства, в навчаль- |
| |них закладах; |
| |- школи материнства та матерів; |
| |- виступи по місцевому (локальному)|
| |радіовузлу; |
| |- тематичні санітарні бюлетені |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Орган охорони здоров'я |- виступи по радіо, телебаченню та|
|(керівники, штатні та |в пресі; |
|позаштатні головні |- зустрічі з населенням; |
|фахівці, інспектори) |- підготовка науково-популярної|
| |літератури; |
| |- лекції |
------------------------------------------------------------------

В.о. директора Українського інституту громадського здоров'я А.М.Нагорна

Додаток 3
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 05.01.99 N 1

Функції
головних спеціалістів органів охорони здоров'я
з питань формування та зміцнення здоров'я,
гігієнічного виховання населення

На головних фахівців органів охорони здоров'я покладаються такі основні функції з питань формування та зміцнення здоров'я, гігієнічного виховання населення:

1. Аналіз показників, які характеризують вплив чинників гігієнічної поведінки населення (суб'єктивного чинника) на виникнення, перебіг та наслідки відповідних хвороб, та визначення на цій підставі потреби щодо використання методу санітарної освіти для вирішення проблем первинної та вторинної профілактики.

2. Ініціювання завдань ("соціальне замовлення") територіальним центрам здоров'я, медичним закладам, причетним до тієї чи іншої проблеми щодо проведення санітарно-освітніх заходів.

3. Відображення питань збереження та зміцнення здоров'я, гігієнічного виховання населення в директивних документах, планах роботи, довідках перевірок стану роботи, методичних матеріалах; включення адекватних форм і засобів санітарної освіти до стандартів якості надання медичної допомоги.

4. Контроль за вірогідністю та якістю профільної (стосовно тієї чи іншої проблеми) санітарно-освітньої роботи.

5. Підготовка медичних і педагогічних кадрів з питань формування здорового способу життя, організації, методики та змісту профільної санітарно-освітньої роботи.

6. Оцінка ефективності гігієнічного виховання населення за профілем діяльності.

7. Участь у гігієнічному вихованні населення і перш за все проведення таких заходів:

7.1. Виступи перед керівниками та апаратом владних структур, підприємств, педагогами, вихователями, іншими фахівцями, безпосередньо чи опосередковано причетними до вирішення тих чи інших проблем охорони здоров'я населення.

7.2. Виступи по телебаченню, радіо і в пресі, участь у прес-конференціях.

7.3. Підготовка текстів науково-популярної літератури (пам'яток, листівок, звернень тощо).

7.4. Роз'яснювальна робота у вогнищах інфекційних захворювань і на об'єктах народного господарства, освіти, торгівлі, громадського харчування, комунальної сфери під час їх відвідування.

В.о.директора Українського інституту громадського здоров'я А.М.Нагорна

Додаток 4
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 05.01.99 N 1

Функції
фахівців науково-дослідних закладів (центрів)
з питань формування та зміцнення здоров'я,
гігієнічного виховання населення

На фахівців науково-дослідних закладів (центрів) покладаються такі основні функції з питань формування та зміцнення здоров'я, гігієнічного виховання населення:

1. Розробка проблеми суб'єктивного фактору як фрагмента наукової роботи; виконання цільових наукових тем з питань збереження та зміцнення здоров'я, гігієнічного виховання населення.

2. Участь у підготовці медичних кадрів і розробці методичних матеріалів з питань формування здорового способу життя, гігієнічного виховання населення.

3. Виступи по телебаченню, радіо і в пресі, участь у прес-конференціях.

4. Підготовка науково-популярної літератури з питань здорового способу життя, профілактики захворювань (підручники, посібники, книги, брошури, пам'ятки тощо).

5. Викладання питань охорони та зміцнення здоров'я в навчальних закладах, на курсах підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців немедичних галузей (народного господарства, освіти, торгівлі, громадського харчування, комунальної сфери тощо).

В.о. директора Українського інституту громадського здоров'я А.М.Нагорна

Додаток 5
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 05.01.99 N 1

Функції
фахівців медичних і фармацевтичних навчальних
закладів з питань формування та зміцнення
здоров'я, гігієнічного виховання населення

На фахівців медичних та фармацевтичних навчальних закладів покладаються такі основні функції з питань формування та зміцнення здоров'я, гігієнічного виховання населення:

1. Викладання студентам і курсантам питань формування та зміцнення здоров'я, гігієнічного виховання населення на цільових курсах валеології (санології), а приватних аспектів цієї проблеми - на курсах загальноосвітніх, клінічних і гігієнічних дисциплін.

2. Участь у підготовці підручників і посібників, а також окремих розділів в них з питань формування здорового способу життя, гігієнічного виховання населення, валеології.

3. Участь у підготовці медичних кадрів з питань формування здорового способу життя, гігієнічного виховання населення.

4. Виступи по телебаченню, радіо і в пресі, участь у прес-конференціях.

5. Підготовка науково-популярної літератури з питань здорового способу життя, профілактики захворювань (книги, підручники, брошури, пам'ятки тощо).

6. Викладання питань формування та зміцнення здоров'я в навчальних закладах, на курсах підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців немедичних галузей (народного господарства, освіти, торгівлі, громадського харчування, комунальної сфери тощо).

В.о. директора Українського інституту громадського здоров'я А.М.Нагорна.