Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 10 серпня 1995 р. N 629
Київ

Про затвердження Методики оцінки вартості об'єктів
оренди, Порядку викупу орендарем оборотних
матеріальних засобів та Порядку надання в кредит
орендареві коштів та цінних паперів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 683 від 27.06.
96 )

Відповідно до Закону України "Про оренду державного майна" ( 2269-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Методику оцінки вартості об'єктів оренди, Порядок викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядок надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів (додаються).

Прем'єр-міністр України Є. МАРЧУК

Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України М. СЕЛІВОН

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 1995 р. N 629

Методика
оцінки вартості об'єктів оренди

Загальні положення

1. Ця Методика встановлює порядок оцінки державного майна, що передається в оренду, за відновною вартістю з урахуванням його зносу.

2. Відповідно до поданої заяви про оренду оцінка вартості майна може здійснюватись щодо підприємства як цілісного майнового комплексу, його структурного підрозділу (філії, цеху, дільниці), нерухомого майна (будинку, споруди, приміщення) або іншого окремо індивідуально визначеного майна державного підприємства.

3. Оцінку вартості об'єкта оренди проводить комісія, що утворюється орендодавцем. До складу комісії в обов'язковому порядку включаються представники орендодавця та осіб, які бажають укласти договір оренди.

Оцінка вартості цілісного майнового комплексу

4. Оцінка вартості цілісного майнового комплексу здійснюється в такій послідовності:

проведення повної інвентаризації майна;

розроблення передаточного балансу;

підготовка вихідних даних для оцінки вартості цілісного майнового комплексу згідно з додатком N1;

складання акта оцінки цілісного майнового комплексу.

5. Під час оцінки визначається вартість і склад майна :

що передається в оренду;

що викуповується орендарем;

що надається орендареві на умовах кредиту.

6. Повна інвентаризація провадиться відповідно до Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються, а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 1993 р. N 158.

7. Приналежність майна до основних та оборотних засобів визначається згідно з Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. N 250.

8. У разі порушення порядку проведення інвентаризації або виявлення фактів невідповідності документів, необхідних для здійснення оцінки цілісного майнового комплексу, даним передаточного балансу орендодавець може призначити повну або часткову повторну інвентаризацію із залученням аудиторської фірми.

9. Оцінка вартості цілісного майнового комплексу здійснюється станом на перше число того місяця, в якому провадиться інвентаризація майна та складається передаточний баланс. До 15 числа зазначеного місяця передаточний баланс та вихідні дані, необхідні для оцінки, подаються до комісії, яка здійснює таку оцінку (зазначений термін може бути продовжений за рішенням орендодавця).

10. Вартість майна цілісного майнового комплексу, що здається в оренду, визначається за формулою:

Ц = Оз + На + Вк + Нб х К + Ун х К +Нж,

де

Ц - вартість майна, що здається в оренду;

Оз - відновна залишкова вартість основних засобів;

На - залишкова вартість нематеріальних активів, які відображені в балансі;

Вк - незавершені капітальні вкладення з вирахуванням вартості незавершеного будівництва;

Нб - вартість незавершеного будівництва з вирахуванням вартості незавершеного будівництва житла та інших об'єктів соціальнокультурного призначення;

Ун - невстановлене устаткування з вирахуванням вартості устаткування, придбаного для інженерного забезпечення незавершеного будівництва житла та інших об'єктів соціальнокультурного призначення;

Нж - балансова вартість незавершеного будівництва житла, інших об'єктів соціально-культурного призначення та устаткування, придбаного для інженерного забезпечення їх незавершеного будівництва;

К - коефіцієнти індексації незавершеного будівництва та невстановленого устаткування відповідно до Порядку індексації вартості окремих видів майна, затвердженого наказом Фонду державного майна, Мінекономіки, Мінфіну та Мінстату від 28 лютого 1995 р. N 220/27/32/62.

11. Вартість майна, що передається в оренду, повинна бути проіндексована відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 1995 р. N 34 "Про проведення індексації основних фондів та визначення розмірів амортизаційних відрахувань на їх повне відновлення у 1995 році".

12. При визначенні залишкової вартості основних засобів сума їхнього зносу не повинна перевищувати балансову вартість основних засобів відповідного об'єкта (згідно з Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. N 250).

13. Вартість оборотних матеріальних засобів визначається виходячи з вартості їх придбання з обов'язковим проведенням дооцінки згідно з постановою Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 19 квітня 1993 р. N 279 "Про нормативи запасів товарно-матеріальних цінностей державних підприємств і організацій та джерела їх покриття".

Вартість оборотних матеріальних засобів, що викуповуються орендарем, визначається шляхом підсумовування їхньої балансової вартості за вирахуванням кредиторської заборгованості, яка виникла у зв'язку з придбанням цього майна і не врахована під час визначення суми кредиту, що надається орендареві. ( Пункт 13 доповнено абзацом другим згідно з Постановою КМ N 683 від 27.06.96 )

14. Вартість майна, що надається орендареві на умовах кредиту визначається шляхом підсумовування балансової вартості цінних паперів та залишку коштів у касі, на розрахункових рахунках у банках, дебіторської заборгованості за вирахуванням кредиторської заборгованості.

Якщо кредиторська заборгованість перевищує суму залишку коштів у касі, на розрахункових рахунках у банках та дебіторської заборгованості в кредит надаються лише цінні папери.

15. Оцінка вартості цілісного майнового комплексу здійснюється в 15-денний термін з дня подання вихідних даних та завершується складанням акта встановленого зразка (додаток N 2). До акта додаються передаточний баланс та зазначені вихідні дані. Перший примірник документації зберігається у орендодавця, другий - у орендаря.

16. У разі коли орендодавцем цілісного майнового комплексу структурного підрозділу (філії, цеху, дільниці) є державне підприємство, акт оцінки погоджується з відповідним органом, визначеним у абзацах другому і третьому статті 5 Закону України "Про оренду державного майна" ( 2269-12 ).

Оцінка вартості окремого індивідуально визначеного майна

17. До окремого індивідуально визначеного майна належать будівлі, споруди, приміщення, машини, устаткування та інші облікові одиниці основних засобів, нематеріальні активи, малоцінні та швидкозношувані предмети, виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, незавершене капітальне будівництво та інші цінності, що виділяються в самостійний об'єкт оренди.

18. Оцінка вартості будівель, споруд, приміщень проводиться експертним шляхом відповідно до Порядку проведення експертної оцінки при передачі в оренду державного майна, що затверджується Фондом державного майна. При цьому вартість робіт з експертної оцінки оплачується за домовленістю сторін.

19. Оцінка вартості іншого окремого індивідуально визначеного майна проводиться з урахуванням вимог розділу IV Методики оцінки вартості об'єктів приватизації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 1995 р. N 36.

20. Підсумкова оцінка окремого індивідуально визначеного майна завершується складанням акта (додаток N 3), який затверджується керівником підприємства. До акта додаються відомості розрахунку вартості окремого індивідуально визначеного майна, що передається в оренду (додатки N 4 - 7 до Методики оцінки вартості об'єктів приватизації).

У разі передачі в оренду будівель, споруд, приміщень акт оцінки погоджується з відповідним органом, визначеним у абзацах другому і третьому статті 5 Закону України "Про оренду державного майна" ( 2269-12 ).

Додаток N 1
до Методики оцінки вартості
об'єктів оренди

  ЗАТВЕРДЖУЮ 

М П 
_______________________________________
(керівник підприємства) 

 
_____________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище) 
  "___" _________ 199__ р. 

Вихідні дані для здійснення оцінки вартості
цілісного майнового комплексу

  -----|----------------------------------------|-----------------
N | Показник | Вартість майна,
пп | | млн.крб.
-----|----------------------------------------|-----------------
1 Основні засоби, всього
1.1 знос основних засобів
1.2 залишкова вартість основних засобів
2 Нематеріальні активи, всього
2.1 знос нематеріальних активів
2.2 залишкова вартість нематеріальних
активів
3 Незавершені капітальні вкладення з
вирахуванням незавершеного будівництва
3.1 незавершене будівництво житла
3.2 незавершене будівництво об'єктів
соціально-культурного призначення
4 Відновна вартість незавершеного
будівництва, всього
у тому числі:
4.2 машини, обладнання, транспортні засоби
для промислового незавершеного
будівництва
4.3 машини, обладнання, транспортні засоби
для інженерного забезпечення будівництва
житла та інших об'єктів соціально-
культурного призначення
4.4 інші
5 Вартість оборотних матеріальних засобів,
всього
у тому числі:
5.1 виробничі запаси
5.2 малоцінні і швидкозношувані предмети
5.2.1 первісна вартість
5.2.1 знос
5.2.3. залишкова вартість
5.3. незавершене виробництво
5.4. витрати майбутніх періодів
5.5 готова продукція
5.6 товари
5.6.1 купівельна вартість
5.6.2 торгова націнка
5.6.3 продажна вартість
6 Кошти, цінні папері, розрахунки та інші
активи, всього

у тому числі:
6.1 довгострокові фінансові вкладення
6.1.1 з них цінні папери *
6.2 розрахунки з дебіторами
6.3 короткострокові фінансові вкладення,
всього
6.3.1 з них цінні папери *
6.4 кошти
6.5 інші оборотні активи
7 Довгострокові пасиви
у тому числі:
7.1 довгострокові кредити банків

7.2 довгострокові позикові кошти
7.3 довгострокові кредити та позики, що не
погашені в строк
8 Розрахунки та інші пасиви
у тому числі:
8.1 короткострокові кредити банків
8.2 короткострокові позикові кошти

8.3 розрахунки з кредиторами
8.3.1. у тому числі за оборотні матеріальні засоби
( Пункт 8.3 додатка N 1 доповнено підпунктом згідно з Постановою
КМ N 683 від 27.06.96 )
8.4 інші короткострокові пасиви
--------------------------------
* Найменування і кількість цінних паперів із зазначенням емітента, виду
і категорії цінних паперів.

Головний бухгалтер
 
______________
(підпис) 
_____________________________
(ініціали, прізвище) 

"_____" ________ 199__р.

Додаток N 2
до Методики оцінки вартості
об'єктів оренди

  ЗАТВЕРДЖУЮ 

М П 
_______________________________________
(посада керівника орендодавця) 

 
_____________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище) 
  "___" _________ 199__ р. 

Акт
оцінки вартості цілісного майнового комплексу

(код за ЗКПО)

_________________________________________________________
(повна назва цілісного майнового комплексу)

Комісія, утворена згідно з наказом________________________________________________________________________________________

(посада керівника орендодавця, що утворив комісію)

від "____" ______________199____р. N___________ у складі:

голови _____________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи)

і членів ___________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи)

на засіданні (протокол від "_____"____________199_____р. N__) розглянула:

документи, необхідні для здійснення оцінки

результати інвентаризації майна

___________________________________________________________________________________________________________________

(повна назва цілісного майнового комплексу)

за станом на "_____ "___________________ 199____р. і з

урахуванням вимог Методики оцінки вартості об'єктів оренди визначила його оціночну вартість.

Комісія підтверджує, що оціночна вартість майна згідно з передаточним балансом і поданими документами становить:

 ---|----------------------------------------|--------------------
N | Показник | Вартість майна,
пп | | млн.крб.
---|----------------------------------------|--------------------

Майно, що передається в оренду

1 Основні засоби, всього (ряд. балансу 012)
2 Знос основних засобів (ряд. балансу 011)
3 Залишкова вартість основних засобів (ряд.1 -
ряд.2)
4 Нематеріальні активи, всього (ряд. балансу 022)
5 Знос нематеріальних активів (ряд. балансу
021)
6 Залишкова вартість нематеріальних активів
(ряд.4 - ряд.5)
7 Незавершені капітальні вкладення (ряд. балансу 030)
з вирахуванням вартості незавершеного
будівництва (рахунок 33)
8 Незавершене будівництво житла
9 Незавершене будівництво об'єктів соціально-
культурного призначення
10 Відновна вартість незавершеного будівництва (з
вирахуванням вартості незавершеного
будівництва житла та об'єктів соціально-

культурного призначення) з урахуванням
індексації
у тому числі витрати на:
10.1 будівлі, споруди, приміщення
передавальні пристрої
10.2 машини, обладнання, транспортні засоби
10.3 інші
11 Устаткування, придбане для інженерного
забезпечення будівництва житла
12 Устаткування, придбане для інженерного
забезпечення об'єктів соціально-
культурного призначення
13 Відновна вартість устаткування, що підлягає
монтажу (з вирахуванням устаткування,
придбаного для інженерного забезпечення
будівництва житла і об'єктів соціально-
культурного призначення) з урахуванням
індексації
14 Вартість майна, що передається в оренду
(ряд.3 + ряд.6 + ряд.7 + ряд.8 + ряд.9 +

ряд.10 + ряд.11 + ряд.12 + ряд.13)

Майно, що викуповується орендарем

15 Запаси і витрати з урахуванням усереднених
індексів цін (з доданням розрахунку), всього
у тому числі:
15.1 виробничі запаси
15.2 малоцінні та швидкозношувані предмети
первісна вартість (ряд. балансу 102)
15.3 знос малоцінних і швидкозношуваних предметів
(ряд. балансу 101)
15.4 залишкова вартість малоцінних і швидкозношуваних
предметів (ряд.15.2 - ряд.15.3)
16 Незавершене виробництво (ряд. балансу110)
без витрат на залишок товару (рахунок 44)
17 Витрати майбутніх періодів (ряд. балансу 120)
18 Готова продукція
19 Товари:
19.1 купівельна вартість (ряд. балансу 140)

19.2 торгова націнка (ряд. балансу 141)
19.3 продажна вартість (ряд. балансу142)
20 кредиторська заборгованість за придбання оборотних
матеріальних засобів (рядки балансу 630, 640)
( Пункт 20 додатка N 2 в редакції Постанови КМ N 683 від 27.06.96 )
21 вартість майна, що викуповується орендарем
(ряд.15 + ряд.16 + ряд.17 + ряд. 18 + ряд. 19 - ряд. 20)
( Пункт 21 додатка N 2 в редакції Постанови КМ N 683 від 27.06.96 )

Майно, що надається орендареві на
умовах кредиту (кошти та цінні папери
з урахуванням дебіторської та
кредиторської заборгованості)

22 Балансова вартість цінних паперів *
23 Кошти (рядки балансу 260, 270, 280, 290)
24 Дебіторська заборгованість (рядки балансу 160, 165,
170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240;
інша дебіторська заборгованість - ряд.
балансу 310)

25 Кредиторська заборгованість (рядки балансу 500, 510,
520, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660,
670, 680, 690, 700, 710, 720, а також
ряд. балансу 730, за винятком позик,
виданих за рахунок коштів підприємства, та інша
кредиторська заборгованість - ряд.
балансу 740)
26 Вартість майна, яке надається орендареві на
умовах кредиту (ряд. 22 + ряд.23 + ряд.24 -
ряд. 25, але не менше за суму показника
ряд.22 )
(Пункт 26 додатка N 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 683 від
27.06.96 )

-------------------------------------------------------------
* Найменування і кількість цінних паперів із зазначенням емітента, виду
і категорії цінних паперів.

Голова комісії:

Члени комісії:


 
_______________
(підпис)
_______________
(підпис)
_______________
(підпис) 
__________________________
(ініціали, прізвище)
__________________________
(ініціали, прізвище)
__________________________
(ініціали, прізвище) 

"_____"_____________199____р.

Додаток N 3
до Методики оцінки вартості
об'єктів оренди

  ЗАТВЕРДЖУЮ 

М П 
_______________________________________
(посада керівника орендодавця) 

 
_____________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище) 
  "___" _________ 199__ р. 

Акт
оцінки вартості окремого індивідуально визначеного майна

_____________________________________________________________________________________________________________________
(повна назва об'єкта оцінки, інвентарний номер)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Підприємство, на балансі якого знаходиться майно, що здається в оренду:

    |--|--|--|--|--|--|--|--|
|--|--|--|--|--|--|--|--|

(код за ЗКПО)

__________________________________________
(повна назва підприємства-юридичної особи)

Комісія, утворена згідно з наказом ______________________________________________________________________________________

(посада керівника орендодавця, що утворив комісію)

від "____"_________199____р. N _________ у складі:

голови _________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи)

і членів: ________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи)

________________________________________________________________________________________________________________________

на засіданні (протокол від "____"_____199 р. N ___ ) розглянула результати оцінки вартості окремого індивідуально визначеного майна і з урахуванням вимог Методики оцінки вартості об'єктів оренди визначила його оціночну вартість станом на "_______"_________199 ___року.

Комісія підтверджує, що оціночна вартість майна згідно з відомостями розрахунку становить:

 ----|------------------------------------------|----------------
N | Назва об'єкта оцінки | Вартість,
пп | | млн.крб.
----|------------------------------------------|----------------
1 | 2 | 3
----|------------------------------------------|----------------

Голова комісії:

Члени комісії:


 
_______________
(підпис)
_______________
(підпис)
_______________
(підпис) 
__________________________
(ініціали, прізвище)
__________________________
(ініціали, прізвище)
__________________________
(ініціали, прізвище) 

"_____"___________199___р.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 1995 р. N 629

Порядок
викупу орендарем оборотних матеріальних засобів

1. Викуп орендарем оборотних матеріальних засобів провадиться згідно з договором купівлі-продажу, який укладається одночасно з договором оренди.

2. Вартість оборотних матеріальних засобів визначається згідно з пунктом Методики оцінки вартості об'єктів оренди. При цьому продукція незавершеного виробництва викуповується орендарем за внутрішніми цінами виробництва.

3. Плата за придбані оборотні матеріальні засоби вноситься орендарем протягом 30 календарних днів з моменту укладання договору.

4. Створеному членами трудового колективу господарському товариству орендодавець може продати оборотні матеріальні засоби в кредит за умови оплати ним не менше як 30 відсотків їхньої вартості. При цьому термін оплати оборотних матеріальних засобів не повинен перевищувати одного року з дати укладення договору купівлі-продажу. Розміри чергових внесків та строки їх сплати визначаються в договорі купівлі-продажу.

5. Кошти, одержані від викупу оборотних матеріальних засобів, зараховуються до позабюджетного Державного фонду приватизації, позабюджетних фондів приватизації Автономної Республіки Крим та адміністративно-територіальних одиниць (залежно від суб'єкта права власності на орендоване майно) і використовуються на цілі, передбачені Державною програмою приватизації.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 1995 р. N 629

Порядок
надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів

1. Надання орендареві в кредит коштів і цінних паперів здійснюється на підставі кредитного договору (далі - договір), який укладається одночасно з договором оренди.

2. Сума кредиту визначаються згідно з пунктом 14 Методики оцінки вартості об"єктів оренди.

3. У договорі обов'язково зазначаються найменування (прізвище, ім'я та по батькові), місцезнаходження (місце проживання) сторін, сума кредиту, строк, на який укладається договір, відсоткові платежі за використання кредиту, умови повернення коштів і цінних паперів, виконання зобов'язань, відповідальність сторін та інші вимоги, передбачені пунктами 4 - 10 цього Порядку.

За згодою сторін у договорі можуть бути передбачені й інші умови.

4. Орендар здійснює права, що випливають з цінних паперів, наданих на умовах кредиту, без права їх відчуження.

5. Кошти та цінні папери передаються орендареві разом з об'єктом оренди.

6. Строк надання кредиту не повинен перевищувати строку дії договору оренди.

7. За користування кредитом орендар сплачує відсотки на суму кредиту на рівні ставки рефінансування Національного банку.

8. Строки сплати нарахованих за відповідний період відсотків визначаються за погодженням сторін, але не рідше ніж один раз на квартал.

9. Відсоткові платежі зараховуються до Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів (залежно від суб'єкта права власності на орендоване майно).

10. У разі розірвання договору, закінчення строку його дії або припинення договору оренди орендар зобов'язаний повернути орендодавцеві надані йому кошти та цінні папери.

У разі погашення цінних паперів, наданих на умовах кредиту, протягом строку дії договору кошти, відшкодовані орендареві при їх погашенні, повертаються разом з коштами, наданими йому на умовах кредиту.

11. У разі невиконання обов'язків за договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством та договором.