Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ДЕКРЕТ

( Декрет втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI від 02.12.20
10 )

Про акцизний збір

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1993, N 10, ст.82 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3628-12 від 19.11.
93, ВВР 1993, N 50, ст.470
N 3630-12 від 19.11.
93, ВВР 1993, N 50, ст.471
N 432/95-ВР від 16.11.
95, ВВР 1995, N 44, ст.318
N 312/96-ВР від 11.07.
96, ВВР 1996, N 41, ст.194
Декретом
N 43-93 від 30.04.
93, ВВР 1993, N 26, ст.281
Законом
N 403-XIV від 15.01.99
)

Стаття 1. Акцизний збір - це непрямий податок на високорентабельні та монопольні товари (продукцію), що включається до ціни цих товарів (продукції).

Перелік товарів (продукції), на які встановлюється акцизний збір, та ставки акцизного збору затверджуються Верховною Радою України. ( Частина друга статті 1 в редакції Закону N 3630-12 від 19.11.93 )

Стаття 2. Платниками акцизного збору є суб'єкти підприємницької діяльності - виробники підакцизних товарів (продукції), а також суб'єкти підприємницької діяльності, що імпортують підакцизні товари (продукцію), а також громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які ввозять (пересилають) предмети (товари) на митну територію України відповідно до законодавства. ( Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 432/95-ВР від 16.11.95 )

Стаття 3. Об'єктом оподаткування є:

а) обороти з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) шляхом їх продажу, обміну на інші товари (продукцію, роботи, послуги), безплатної передачі товарів (продукції) або з частковою їх оплатою;

б) обороти з реалізації (передачі) товарів (продукції) для власного споживання, промислової переробки (крім оборотів з реалізації (передачі) для виробництва підакцизних товарів), а також для своїх працівників;

в) митна (у разі її відсутності - закупівельна) вартість імпортних товарів (продукції), придбаних за іноземну валюту або в порядку обміну чи безплатної передачі. ( Пункт "в" статті 3 в редакції Закону 3628-12 від 19.11.93 )

Акцизний збір справляється також із оборотів з реалізації підакцизних товарів (продукції), придбаних до 1 січня 1992 року.

Стаття 4. Акцизний збір обчислюється:

а) за ставками у процентах до обороту з продажу:

товарів, що реалізуються за вільними цінами, - виходячи з їхньої вартості за цими цінами, встановленими з урахуванням акцизного збору, без податку на добавлену вартість;

товарів, що реалізуються за державними фіксованими та регульованими цінами, - виходячи з їхньої вартості за цими цінами без урахування торговельних знижок, а також сум податку на добавлену вартість.

При закупівлі імпортних товарів (продукції) оподатковуваний оборот визначається виходячи з їхньої митної вартості. При визначенні вказаної вартості іноземна валюта перераховується у національну валюту України за курсом Національного банку України, що діє на день подання митної декларації. ( Абзац четвертий пункту "а" статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3628-12 від 19.11.93 )

У разі придбання на території України та в країнах колишнього Союзу РСР підакцизних товарів за іноземну валюту і подальшої їх реалізації за національну валюту України, оподатковуваний оборот визначається виходячи з їх закупівельної вартості, перерахованої за курсом Національного банку України, що діє на день придбання цих товарів. ( Абзац п'ятий пункту "а" статті 4 із змінами, внесеними згідно зі Законом N 3628-12 від 19.11.93 )

Акцизний збір від реалізації підакцизних товарів громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю, утримується у джерела виплати доходів.

При реалізації підакцизних товарів, що були придбані до 1 січня 1992 року, оподатковуваний оборот визначається виходячи з договірних цін з урахуванням акцизного збору;

б) у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції).

Ставки акцизного збору є єдиними на всій території України.

Суми акцизного збору з ввезених на територію України товарів зараховуються до державного бюджету, а з товарів, вироблених в Україні, - до місцевого бюджету за місцем їх виробництва і державного бюджету у співвідношеннях, установлених Верховною Радою України.

Стаття 5. Акцизний збір не справляється при реалізації підакцизних товарів (продукції) на експорт за іноземну валюту. ( Частина перша статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3628-12 від 19.11.93 )

Не підлягає оподаткуванню оборот з реалізації легкових автомобілів спеціального призначення для інвалідів, оплата вартості яких провадиться органами соціального забезпечення, а також легкових автомобілів спеціального призначення (швидка медична допомога, міліція тощо) за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Не підлягає оподаткуванню оборот з реалізації спирту етилового, що використовується на виготовлення лікарських засобів і ветеринарних препаратів. ( Статтю 5 доповнено частиною третьою згідно з Декретом N 43-93 від 30.04.93, із змінами, внесеними згідно із Законом N 312/96-ВР від 11.07.96 )

На період функціонування спеціальної економічної зони "Яворів" справляння акцизного збору здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спеціальну економічну зону "Яворів" (402-14 ). ( Статтю 5 доповнено частиною згідно із Законом N 403-XIV від 15.01.99 )

Стаття 6. Суми акцизного збору, що підлягають сплаті, визначаються платниками самостійно виходячи з обсягів реалізованих підакцизних товарів (продукції) за встановленими ставками.

Суб'єкти підприємницької діяльності, які імпортують підакцизні товари (продукцію), в обов'язковому порядку при перетинанні кордону їх декларують і подають органам митного контролю декларацію у двох примірниках, один з яких цими органами надсилається до податкових інспекцій за місцезнаходженням суб'єктів підприємницької діяльності, для справляння акцизного збору.

Акцизний збір визначається та сплачується в порядку і строки, встановлені інструкцією, що затверджується Головною державною податковою інспекцією України.

Стаття 7. Платники акцизного збору та їхні посадові особи несуть відповідальність за правильність обчислення і своєчасність сплати акцизного збору до бюджету відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 8. Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати акцизного збору здійснюється податковими інспекціями відповідно до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ).

Стаття 9. Зупиняється дія:

Закону України "Про акцизний збір" ( 1996-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст.172):

постанови Верховної Ради України від 18 грудня 1991 р. "Про порядок введення в дію Закону України "Про акцизний збір" ( 1997-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст.173);

постанови Верховної Ради України від 21 лютого 1992 р. "Про ставки акцизного збору на окремі товари" ( 2148-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст.298).

Стаття 10. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Л. КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України А. ЛОБОВ

м. Київ, 26 грудня 1992 року
N 18-92