МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 90 від 23.03.98
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 квітня 1998 р. за N 242/2682

Про внесення змін і доповнень до Правил
перезень вантажів автомобільним транспортом
в Україні, затверджених наказом Мінтрансу
від 14.10.97 N 363

З метою уточнення деяких положень Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні та створення більш сприятливих умов для здійснення підприємницької діяльності в галузі перевезень вантажів автомобільним транспортом, НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни і доповнення до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Мінтрансу від 14.10.97 N 363 (додаються).

2. Державному департаменту автомобільного транспорту України (Докіль Л.П.):

2.1. Довести цей наказ до відома міністерств, відомств, Уряду Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, об'єднань, підприємств, установ і організацій автомобільного транспорту, що входять до сфери управління Мінтрансу України.

2.2. Разом із Головним управлінням правового забезпечення діяльності транспорту (Логінова Л.М.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію в Міністерство юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Костюченка Л.М.

Затверджено
наказом Мінтрансу України
2З.0З.98 N 90

Зміни і доповнення до Правил перевезень
вантажів автомобільним транспортом в Україні

1. У пункті З.1 і далі в тексті Правил слова "типовий договір про перевезення вантажів автомобільним транспортом" замінити на слова "примірний договір про перевезення вантажів автомобільним транспортом" у відповідних відмінках.

2. У пункті З.4 слово "печатками" замінити словами "печаткою Перевізника".

З. Пункт З.5.4 виключити.

4. У пункті З.7 із слів "типової форми" слово "типової" виключити.

5. Пункт З.9 викласти в такій редакції:

"З.9. Перевізники можуть перевозити вантажі за разовим договором, примірна форма якого наведена в додатку 2".

6. У пункті 10.1 і далі в тексті Правил слова "разове замовлення" замінити словами "разовий договір" у відповідних відмінках.

7. Пункт 10.З викласти в такій редакції:

"10.З. Разові договори повинні бути укладені в письмовій формі".

8. У пункті 10.6 слова "прийняття разового замовлення" замінити на слова "разового договору".

9. Пункт 11.6 виключити.

У зв'язку з цим пункти 11.7-11.11 вважати відповідно пунктами 11.6-11.10.

10. Пункт 1З.6 викласти в такій редакції:

"1З.6. В разі, якщо при виявленні недостачі, ушкодження або зіпсування вантажів, Перевізник і вантажовідправник або вантажоодержувач не дійшли згоди у визначенні їх причин і суми, на яку зменшилась вартість вантажу, на вимогу Перевізника, вантажовідправника чи вантажоодержувача проводиться експертиза в бюро товарних експертиз або іншими компетентними організаціями чи фізичними особами".

11. Пункт 16.10 після слів "подаються в оригіналі" доповнити словами "або в належним чином засвідчених копіях".

12. Додаток 2 до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні викласти в такій редакції:

Разовий договір N ________
на перевезення вантажів автомобільним транспортом

____________________________________________________________________________________________ "___"_____________ 199_р.

(місто, село, селище)

______________________________________________________________________________________________________________________,

(повне найменування перевізника)

надалі-Перевізник, в особі _______________________________________________________________________________________________-,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________________________________________________________

(найменування документа, що дає право на укладення договору)

з однієї сторони, та ____________________________________________________________________________________________________,

(повне найменування замовника)

надалі - Замовник, в особі _______________________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________________________________________________________,

(найменування документа, що дає право на укладення договору)

уклали цей договір про таке:

Перевізник зобов'язується виконати для Замовника перевезення

_____________________________________________________________________________________________________________________,

(найменування вантажу, маса брутто, кількість місць, рід упаковки)

а Замовник зобов'язується сплатити Перевізнику за перевезення

обумовлену платню.

Дата і години подачі автотранспорту: ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Адреса вантаження (подачі): ___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Адреса розвантаження (закінчення роботи):_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Відстань перевезення: _______________________________________________________________________________________________
Використання автотранспорту з оплатою за авт.-годину у

загальній кількості _____________________________ автомобілегодин.

Додаткові умови: ___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Порядок, форма і строки оплати: ______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Юридичні адреси сторін: __________________________________________________________________________________________

Перевізник: _________________________________________________________________________________________________________

телефон __________ факс _______ телекс _________ телетайп ________

Розрахунковий рахунок N _________________ у ______________________

Замовник: ______________________________________________________________________________________________________________

телефон __________ факс _______ телекс _________ телетайп ________

Розрахунковий рахунок N _________________ у ______________________

Перевізник  Замовник 
_______________  __________________ 
(підпис і печатка)  (підпис і печатка)