Документ втратив чиннiсть!

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 967 від 04.09.97
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 вересня 1997 р. за N 389/2193

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Фонду державного майна України
N 1258 від 02.08.20
17)

Про затвердження Положення про проведення конкурсу
щодо відбору уповноважених банків для акумулювання
коштів та цільового кредитування приватизованих
підприємств

На виконання розділу 2 частини IV Державної програми приватизації на 1997 рік, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації", та встановлення порядку організації і проведення конкурсів по відбору уповноважених банків для цільового кредитування приватизованих підприємств НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проведення конкурсу щодо відбору уповноважених банків для акумулювання коштів та цільового кредитування приватизованих підприємств (додається).

2. Управлінню нормативно-методичного забезпечення оцінки майна в установленому порядку здійснити реєстрацію вищезазначеного Положення в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України Ковтюха В.М.

В.о.Голови Фонду В.ЛАНОВИЙ

Затверджено
наказом Фонду державного майна
України від 04.09.97 р. N 967

Положення
про проведення конкурсу щодо відбору уповноважених
банків для акумулювання коштів та цільового
кредитування приватизованих підприємств

I. Визначення термінів

1. У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:

конкурсна комісія - комісія, що формується Фондом державного майна України для підготовки та проведення конкурсу;

конкурсна документація - пакет документів, який містить відомості про претендента щодо його фінансового стану, терміну роботи на фінансовому ринку та конкурсну пропозицію;

конкурсна пропозиція - пропозиція, що подається претендентом згідно з умовами конкурсу;

претендент - кредитно-фінансова установа, що має ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій і подала заяву та конкурсну пропозицію на участь у конкурсі.

II. Загальні положення

2. Це Положення визначає порядок вибору:

уповноваженого банку для акумулювання коштів державного позабюджетного фонду приватизації;

уповноважених банків-операторів для цільового кредитування приватизованих підприємств за рахунок коштів державного позабюджетного фонду приватизації, а також регламентує порядок проведення конкурсів.

3. Претендентами можуть бути банки, які відповідно до чинних на момент проведення конкурсу постанов Кабінету Міністрів України, можуть здійснювати касове виконання Державного бюджету України та державних позабюджетних фондів.

4. Функції щодо акумулювання коштів та цільового кредитування приватизованих підприємств можуть бути покладені на один банк, або на два різні банки.

III. Основні вимоги до претендента

5. Для участі в конкурсі щодо відбору банку, уповноваженого здійснювати акумулювання коштів, а також цільове кредитування приватизованих підприємств, претендент повинен мати:

сплачений статутний фонд вартістю не менш як 7 млн ЕКЮ;

термін роботи на фінансовому ринку не менш як 3 роки;

аудиторський висновок за попередній рік, здійснений однією з таких аудиторських фірм: "Ернст енд Янг"; "Прайс Уотерхаус"; "К.П.М.Джі"; "Артур Андерсен"; "Куперс енд Лайбраедт";

відсутність штрафних санкцій з боку Національного банку України протягом останніх 2 років;

наявність ліцензованого програмного забезпечення, яке дає можливість повного інформаційно-обчислювального обслуговування клієнтів;

наявність мережі філій по всій території України (для банків, що будуть здійснювати цільове кредитування приватизованих підприємств);

дозвіл на здійснення депозитарної діяльності від Мінфіну (для банку акумулятора коштів державного позабюджетного фонду приватизації).

IV. Оголошення конкурсу

6. Рішення про проведення конкурсу приймається конкурсною комісією, що утворюється при Фонді державного майна України в кількості 7-9 осіб.

7. До участі в конкурсній комісії можуть бути запрошені представники відповідних державних установ. Вітчизняні та іноземні експерти і консультанти можуть залучатися Фондом державного майна України як радники (надалі - радники).

8. Підставою для проведення конкурсу по вибору банку, що буде здійснювати цільове кредитування приватизованих підприємств, є рішення наглядової ради Фонду державного майна України щодо надання кредиту відповідним приватизованим підприємствам.

9. До компетенції конкурсної комісії належить:

контроль за своєчасною публікацією оголошень щодо проведення конкурсу та визначення його переможця;

затвердження умов проведення конкурсу;

одержання матеріалів згідно з умовами конкурсу від учасників конкурсу;

проведення конкурсів;

визначення переможця конкурсу.

10. Конкурсна комісія безпосередньо або через радників відповідає на всі запити щодо умов проведення конкурсу.

11. Конкурсна комісія здійснює підготовку і проведення конкурсу, розробляє і затверджує всі необхідні форми конкурсної документації. У разі потреби до цієї роботи можуть залучатися радники на підставі угод або відповідних ліцензій.

12. Повідомлення про проведення конкурсу друкується в "Українській інвестиційній газеті" та місцевих засобах масової інформації не пізніше, ніж за 15 днів до оголошеної дати проведення конкурсу. Банки-претенденти, зазначені у п.3, отримують офіційні запрошення Фонду державного майна України на участь у конкурсі. Із зазначеного питання у Фонді державного майна України проводиться брифінг.

13. Повідомлення повинно включати:

дату, час і місце проведення конкурсу;

умови проведення конкурсу;

кінцевий термін приймання документів комісією;

юридичну адресу подання документів;

контактні телефони.

V. Проведення конкурсу

14. Засідання комісії є правочинним у разі присутності 2/3 її кількісного складу.

15. Конкурс проводиться за наявності не менш як двох учасників.

16. Письмова конкурсна заява складається за довільною формою і подається зацікавленими особами до конкурсної комісії в письмовій формі з моменту оголошення конкурсу протягом усього терміну приймання документів.

17. Для участі в конкурсі претендент до закінчення визначеного в повідомленні кінцевого терміну подає до конкурсної комісії конкурсну пропозицію і такі документи:

нотаріально посвідчену копію статуту;

фінансово-економічну інформацію (баланс, звіти про прибутки та збитки, у тому числі щодо наявності та обсягу простроченої та безнадійної заборгованості, звіт про дотримання економічних нормативів, звіт про дотримання оціночних показників банку). Зазначені документи подаються за станом на початок року і останню звітну дату;

довідку Національного банку України про відсутність з боку банку штрафних санкцій щодо платоспроможності та ліквідності протягом останніх двох років;

нотаріально посвідчену копію аудиторського висновку;

довідку про наявність ліцензованого програмного забезпечення, яке дає можливість повного інформаційно-обчислювального обслуговування клієнтів.

В разі неповноти комплекту документів заява на участь у конкурсі не розглядається.

18. Конкурсна документація, що надійшла після встановленого кінцевого терміну подання заяв, не розглядається. Конкурсна документація реєструється за датою її надходження, у присутності претендента, про що претендент ставить свій підпис у журналі реєстрації.

19. Претендент має право відкликати свою заяву до кінцевого терміну приймання заяв, повідомивши про це письмово конкурсну комісію.

20. Конкурсна пропозиція подається претендентами в опечатаному конверті. Вона повинна містити інформацію щодо:

вартості власного капіталу банку;

розміру плати за банківське обслуговування;

довідку щодо кількості філій банку, їх місцерозташування (лише для претендента, який бере участь у конкурсі щодо відбору уповноваженого банку для цільового кредитування приватизованих підприємств).

21. Комісія розглядає подані пропозиції і обговорює їх. Претендент, конкурсна пропозиція якого найбільш повно відповідає умовам і критеріям конкурсу, більшістю голосів присутніх членів комісії визначається його переможцем. У разі рівної кількості голосів голос голови комісії є вирішальним.

22. Рішення оформлюється протоколом за підписом всіх членів комісії, що були присутні на засіданні.

23. Затверджений протокол є підставою для укладання угоди між уповноваженим банком та Фондом державного майна України (додаток).

24. Угоду з переможцем конкурсу підписує Голова Фонду державного майна України або уповноважена ним посадова особа.

25. Не пізніше семи робочих днів після оголошення переможця конкурсу конкурсна комісія письмово інформує про це всіх претендентів, а протягом місяця публікує результати конкурсу в пресі.

26. Фонд державного майна України має право скасувати або внести зміни до рішення конкурсної комісії, якщо вважає, що сталося порушення встановлених ним вимог або цього Положення.

27. За рішенням Фонду державного майна України конкурсна комісія має право змінити дату проведення конкурсу або дату закінчення конкурсу.

28. Використання відомостей стосовно конкретних пропозицій, процедури і критеріїв відбору переможця здійснюється з дотриманням вимог законодавства про конфіденційну інформацію, а їх порушення тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

29. Витрати на організацію та проведення конкурсу здійснюються за рахунок Фонду державного майна України.

VI. Розгляд спорів

30. Права і засоби захисту прав учасників конкурсу, що відбувається відповідно до цього Положення, регулюються чинним законодавством України.

Додаток
до Положення про проведення конкурсу
щодо відбору уповноважених банків
для акумулювання коштів та цільового
кредитування приватизованих
підприємств

Угода
з банком на цільове кредитування
приватизованих підприємств

м.Київ "___" ______________ 199_ р.

Фонд державного майна України в особі ____________________________________________________________________________________,

що діє на підставі _________________________________________________________________________________________ (далі - Замовник),

з одного боку, та _________________________________________________________________________________________________________

в особі _________________________________________________________________________________________________________________,

який діє на підставі ___________________________________________________________________________________________ (далі - Банк),

з другого боку, за рішенням конкурсної комісії щодо відбору уповноваженого банку для цільового кредитування приватизованих підприємств (протокол засідання від ____________ N ______________) уклали між собою цю Угоду про наступне.

1. Предмет Угоди

1.1. Замовник доручає, а Банк бере на себе зобов'язання щодо здійснення кредитування _____________________________________________

(назва підприємств(а)

за рахунок коштів державного позабюджетного фонду приватизації на цілі ______________________________________________________.

1.2. Вартість кредиту становить _________________________________________________________ тисяч гривень.

(цифрами та літерами)

2. Обов'язки сторін

2.1. Замовник зобов'язується протягом ________ днів з моменту отримання копії договору, укладеного між Банком та відповідним підприємством(ами), перевести на зазначений рахунок кошти державного позабюджетного фонду приватизації у розмірі _____________________________ тисяч гривень.

(цифрами та літерами)

2.2. Банк зобов'язується:

2.2.1. Протягом ________________ днів з моменту перерахування Замовником грошових коштів перераховувати їх на позичковий рахунок підприємств(а).

2.2.2. Використовувати кошти, надані Замовником, виключно за цільовим призначенням. У випадку допущення Банком нецільового використання наданих Замовником коштів він сплачує на користь Замовника 25 відсотків від суми коштів, наданих для цільового кредитування.

2.2.3. Здійснювати контроль за цільовим використанням підприємствами(ом) кредитних коштів, наданих Замовником.

2.2.4. Перерахувати Замовнику кошти, які є платою за кредит у розмірі ________________ відсотків від діючої на момент укладання цієї Угоди облікової ставки Національного банку України, у розмірі _____________________________________________ тисяч гривень в день

(цифрами та літерами)

надходження від підприємств(а)-позичальників(а).

2.2.5. Передавати кошти, що надані для кредитування у розмірі ____________________________________________________ тисяч гривень

(цифрами та літерами)

з розрахункового рахунка _____________________ Банку на розрахунковий рахунок _____________________ Замовника на ______________.

(дата)

3. Термін дії Угоди

Угода діє з моменту її підписання до повного повернення коштів, які надані для кредитування та коштів, які є платою за кредит на рахунок Замовника.

4. Санкції за невиконання зобов'язань

4.1. За несвоєчасну сплату Банком відсотків за кредит, а також коштів, наданих для кредитування підприємств(а) Банк сплачує Замовнику кошти із розрахунку 120 відсотків річних від облікової ставки Національного банку України від суми недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу.

5. Умови розірвання договору

5.1. Цю Угоду може бути розірвано за взаємною згодою сторін або з ініціативи будь-якої із сторін у порядку, визначеному чинним аконодавством України.

6. Інші умови

6.1. Після використання коштів підприємством, але не рідше 1 разу на півріччя, Банк зобов'язаний інформувати Замовника щодо їх цільового використання.

6.2. Сума комісійних за банківське обслуговування підприємства, що кредитується, не повинна перевищувати 20 відсотків від облікової ставки Національного банку України.

6.3. У разі зміни облікової ставки Національного банку України, процентна ставка плати за кредит за цією Угодою підлягає зміні, що оформлюється додатковою Угодою.

6.4. Сторони зобов'язуються не розголошувати конфіденційну інформацію, що стосується діяльності сторін.

6.5. Зміни та доповнення до цієї Угоди оформляються за згодою сторін в письмовій формі.

6.6. Ця Угода складена у двох примірниках, по одному у кожної сторони.

7. Юридичні адреси сторін

Замовник   Банк 
______________________________
______________________________ 
______________________________
______________________________ 
(підпис)   (підпис)