Документ втратив чиннiсть!

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 07.07.94 р N 129

( Документ втратив чинність на підставі Постанови
Нацбанк
у N 211 від 14.06.2005 )

Інструкція N 1
з організації емісійно-касової
роботи в установах банків України

Із змінами і доповненнями, внесеними
Постановами Правління Національного банку України
N 131 від 31 травня 1995 рок
у,
N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.,
N 146 від 12 травня 1997 ро
ку, реєстр. N 440 від 12.05.97 р.,
N318 від 26 вересня 1997 ро
ку, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 452/2256 від 06.10.97 р.,
N 333 від 13 жовтня 1997 року, зареєстр.в Міністерстві юстиції України за N 513/2317 від 06.11.97 р.,
N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр.в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.,
N243 від 23 червня 1998 ро
ку, зареєстр.в Міністерстві юстиції України за N 432/2872 від 09.07.98 р.,
N368 від 15 вересня 1998 ро
ку, зареєстр.в Міністерстві юстиції України за N 647/3087 від 12.10.98 р.,
N395 від 28 вересня 1998 року
, зареєстр.в Міністерстві юстиції України за N 649/3089 від 28.09.98 р.,
N402 від 30 вересня 1998 ро
ку, зареєстр.в Міністерстві юстиції України за N 648/3088 від 12.10.98 р.
N152 від 31 березня 1999 ро
ку, зареєстр.в Міністерстві юстиції України за N 242/3535 від 16.04.99 р.

Глава I

Загальні положення

1. Ця Інструкція розроблена згідно з Законом України "Про банки і банківську діяльність" ( 872-12 ), Статутом Національного банку України (1605-12), іншими законодавчими актами України, нормативними документами Національного банку України.

2. Інструкція визначає порядок здійснення Республіканським банком Криму, регіональними управліннями, установами НБУ і установами всіх інших банків емісійних і касових операцій, правил інкасації грошової виручки, перевезення і пересилання цінностей, виконання операцій з іноземною валютою і документами в іноземній валюті, дорогоцінними металами та дорогоцінними каменями, контролю за збереженням і додержанням емісійно-касової дисципліни.

3. Інструкція є єдиним нормативним документом для всіх банків та установ, які проводять операції з готівкою національної і іноземної валюти, коштовностями та іншими цінностями.

4. Національний банк України, якому належить монопольне право випуску в готівковий обіг грошових білетів і монет, здійснює контроль за виконанням установами банків, які проводять операції з готівкою, правил і порядку емісійно-касової роботи, встановлених цією Інструкцією.

5. Для здійснення емісійно-касових операцій, операцій з іноземною валютою і платіжними документами в іноземній валюті та операцій з коштовностями застосовуються бланки єдиної форми, виготовлені друкарським способом або на комп'ютері, згідно з додатками до цієї Інструкції.

(пункт 5 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)

6. Керівники установ банків повинні приділяти особливу увагу підбору на касову і інкасаторську роботу виключно чесних та надійних працівників. У кожній установі банку на касових і інкасаторських працівників, водіїв заводиться особова справа, в якій знаходяться такі документи: заява про прийняття на роботу, автобіографія, копія наказу про призначення на посаду, виписки з протоколу про прийняття заліку щодо знання цієї Інструкції, фотокартка, договір про матеріальну відповідальність за формами додатків N 7 або N 64, а також характеристика (якщо вона запитувалась) з останнього місця роботи.

7. Головний бухгалтер установи банку здійснює контроль за своєчасною передачею в касу зразків підписів працівників банку, які мають право підпису касових документів, а також слідкувати за своєчасним вилученням анульованих зразків підписів.

Глава II

Порядок здійснення касових операцій

Розділ 1. Порядок здійснення операцій в приходних касах

8. Приходні касові документи виписуються в одному або в двох примірниках (під копірку). Записи ведуться з великої літери обов'язково з початку рядка, чітко без скорочень, вільне місце прокреслюється. В ордерах, об'явах, квитанціях, повідомленнях ніякі виправлення недопустимі. В інших документах помилки виправляються шляхом закреслення та написання вгорі правильного тексту або цифри. Всі виправлення засвідчуються підписом працівника, що зробив їх, а в необхідних випадках - і працівника, що проконтролював цю операцію.

Приходні каси здійснюють приймання і перерахування готівки протягом операційного дня. Приймання грошей проводиться за такими документами:

а) від підприємств, об'єднань, організацій, установ у сплату будь-яких платежів - за Об'явами на внесення готівки (додаток N 1) з видачею квитанції. При внесенні громадянами грошей до вкладів також за об'явами на внесення готівки або за приходними ордерами (додаток N 2). Після цього робиться запис у вкладній книжці;

б) внески для зарахування на субрахунок різноманітних фондів - за Об'явами на внесення готівки, на якій, крім підпису відповідального виконавця, повинна бути віза головного бухгалтера (його заступника) або начальника операційного відділу установи банку;

в) Підпункт в) пункту 8 розділу 1 глави II втратив чинність.

(згідно з Постановою Правління НБУ N 368 від 15 вересня 1998 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 647/3087 від 12.10.98 р.)

г) всі інші надходження грошей, в тому числі і від працівників банку за Приходними касовими ордерами (додаток N 4) з видачею підписаних касиром копій приходних касових ордерів з відбитком печатки касира.

9. При внесенні грошей за об'явами на внесення готівки для зарахування на рахунки операційні працівники перевіряють і оформлюють документи відповідно до вказівок по веденню бухгалтерського обліку. Після цього об'ява з квитанцією і ордером передається до каси.

10. Касир, що одержав внутрішнім порядком приходні документи, зобов'язаний: перевірити наявність і тотожність підписів операційних працівників наявним у нього зразкам; звірити відповідність вказаних в них сум цифрами і літерами; викликати особу, яка вносить гроші, і прийняти від неї гроші поаркушним перерахуванням.

Якщо клієнт здає гроші до каси банку за кількома приходними документами для зарахування на різні рахунки, касир приймає гроші за кожним документом окремо. Всі прийняті раніше гроші мають зберігатися в шухлядах столу або в металевих шафах, сейфах, які повинні замикатися. Робоче місце касира повинно бути обладнане так, щоб клієнт міг спостерігати за прийманням грошей.

На столі касира не може бути ніяких інших грошей, крім тих, що приймаються від особи, яка вносить гроші.

11. Після приймання грошей касир звіряє суму, вказану в приходному документі, з сумою, фактично виявленою при рахуванні. При відповідності сум касир підписує об'яву, квитанцію і ордер до неї, ставить на квитанції печатку і видає її особі, яка внесла гроші. Ордер до об'яви касир надсилає відповідальному працівнику, який веде касовий журнал, а об'яву залишає в себе.

12. Якщо у здавальника встановлено розбіжності між сумою готівки і сумою, вказаною в документі, а також при виявленні неплатіжних і фальшивих грошей, йому пропонується знову переписати документ, фальшиві білети клієнту не повертаються, оформляється довідка в 2-х примірниках, на підставі якої зараховуються на позабалансовий рахунок N 9819 і зберігаються в установі банку до передачі правоохоронним органам. Копія довідки видається здавальнику грошей з печаткою касира приходної каси. Первісний документ касир перекреслює і на звороті квитанції до цього документа проставляє фактично прийняту суму грошей і підписує квитанцію. Об'ява, квитанція і ордер передаються операційному працівнику, який викреслює попередньо вказану суму і записує нову суму внеску, оформлює знов одержані документи і надсилає їх до каси.

(абзац 1 пункту 12 змінено згідно з Постановами Правління НБУ: N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р., N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Республіканський банк Криму, регіональні управління, установи НБУ та установи банків повинні вилучати з обігу підроблені чи фальшиві банкноти та монети (фальшиві гроші).

У випадку виявлення фальшивих грошей касир повинен терміново доповісти про це керівнику установи банку для вжиття необхідних заходів з обов'язковим повідомленням правоохоронних органів.

Неплатіжні грошові білети і монети, виявлені касиром при прийманні, передаються завідуючому касою для перевірки. У разі підтвердження завідуючим касою цих грошей неплатіжними на них проставляється штамп "В обміні відмовлено" із зазначенням найменування установи банку, дати і підпису особи, яка прийняла рішення, після чого вказані білети і монета надсилаються на експертизу.

(пункт 12 доповнено абзацом 4 згідно з Постановою Правління НБУ N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)

13. Якщо клієнтом гроші до каси банку не були внесені, приходні документи касир повертає операційним працівникам для з'ясування. Після з'ясування на квитанціях за підписами керівника і головного бухгалтера установи банку або їх заступників вказуються причини, з яких гроші не були внесені. У цих випадках записи в касових журналах викреслюються, приходні документи знищуються.

Касири ведуть щоденні записи прийнятих і зданих грошових сум в окремій Книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) (додаток N 5). Книги ведуться до повного їх використання, зберігаються після закінчення 12 місяців в установі банку.

(абзац 2 пункту 13 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)

Наприкінці операційного дня на підставі прийнятих документів касир складає Довідку касира приходної каси про суму прийнятих грошей та кількість документів, які надійшли до каси, (додаток N 6) і звіряє суму за довідкою з сумою прийнятих ним грошей. Довідка підписується касиром, а вказані в ній касові обороти звіряються ним з записами в касових журналах операційних працівників. Звірення оформлюється підписами касира в касових журналах і операційних працівників на довідці касира.

В довідці касира приходної каси надходження грошей до різноманітних фондів виділяються і показуються касиром окремим рядком. Сума цих надходжень по відповідному рядку довідки завіряється підписом головного бухгалтера (його заступника) або начальником операційного відділу, а також відповідального виконавця, який веде цей рахунок.

При децентралізованому веденні приходного касового журналу ця довідка складається в розрізі бригад або операційних працівників.

14. Прийняті протягом операційного дня гроші касир формує у встановленому порядку і разом з приходними документами і довідкою касира приходної каси здає завідуючому касою під розписку в книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей).

Завідуючий касою звіряє суму прийнятих грошей і кількість приходних документів з довідкою касира і підписує довідку.

Грошові білети, з яких можливо сформувати повні пачки і корінці, передаються завідуючим касою для об'єднання одному з касирів під розписку в книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей).

Гроші, що надійшли приходні каси, можуть передаватися завідуючому касою протягом операційного дня декілька разів під розписку в книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей). У цих випадках, до передачі грошей, касир повинен переконатися в тому, що фактична їх наявність відповідає загальній сумі приходних документів, за якими вони прийняті.

15. Вся готівка, яка надійшла до закінчення операційного дня, повинна бути оприходувана до оборотної (операційної) каси і зарахована на відповідні рахунки за балансом установи банку в той же робочий день.

Розділ 1-а. Порядок приймання установами комерційних
банків платежів від фізичних осіб готівкою

15.1. Установи комерційних банків України, що мають ліцензію Національного банку України на касове обслуговування клієнтів, приймають від фізичних осіб готівкою платежі до бюджету, платежі до державних цільових фондів, добровільні внески громадян і платежі на користь юридичних осіб (незалежно від форм власності) за реалізовані товари, надані послуги і виконані роботи.

15.2. Приймання платежів від фізичних осіб здійснюється приходними касами установ банків або спеціальними касами.

15.3. Приймання платежів здійснюється за прибутковими документами, форма яких наведена в додатках: 3 (податки, збори інші платежі до бюджету та державних цільових фондів, платежі за товари, послуги і виконані роботи), 3-а (квартплата і комунальні платежі), 3-б (платежі за електроенергію, газ, воду тощо).

Прибуткові документи складаються з двох частин - повідомлення та квитанції і містять обов'язкові реквізити: назву юридичної особи одержувача платежів, ЗКПО, номер поточного рахунку, назву установи банку, в якому знаходиться рахунок одержувача, номер МФО, прізвище і номер особового рахунку платника (за його наявності), суму та період платежу, інші необхідні дані про платника.

Прибуткові документи заповнюються платником від руки чорнилом або кульковою ручкою, розбірливо і чітко, або роздруковуються юридичною особою одержувачем платежів (такий документ може не відповідати встановленим формам, але обов'язково повинен містити всі необхідні реквізити). Виправлення в документах не допускаються.

15.4. У випадках постійних надходжень платежів від фізичних осіб (квартплата і комунальні платежі, плата за газ, електроенергію, телефонний зв'язок, плата за навчання тощо) між установами комерційних банків та юридичними особами, на користь яких приймаються платежі, можуть бути укладені договори з приймання платежів. У цьому разі плата за операції з платників не утримується, а плата за їх виконання здійснюється юридичною особою - одержувачем коштів відповідно до умов договору, при цьому додаткове утримання плати за цю операцію не допускається.

При укладанні договорів мають бути чітко визначені види платежів, форми прибуткових документів і порядок їх заповнення, умови приймання і терміни зарахування платежів, форма представлення і спосіб передачі прибуткових документів (реєстрів платежів), відповідальність та обов'язки сторін, сума комісійної винагороди, яку сплачують юридичні особи установам банку за здійснення цих операцій.

15.5. Установи комерційних банків можуть укладати договори з юридичними особами щодо порядку здійснення операцій у спільно створених системах із приймання та обліку платежів. У цих системах можуть застосовуватися документи на електронних носіях (магнітна картка або картка з вмонтованою мікросхемою), на яких міститься необхідна інформація стосовно реквізитів платника, одержувача коштів та суми, що сплачується. Ці документи видаються платнику юридичною особою - одержувачем коштів і приймаються установами банків - членами системи як підстава для здійснення операцій.

15.6. Для виконання обліку операцій і формування необхідних облікових документів мають застосовуватися комп'ютерні системи автоматизації касової роботи (САКР), які функціонують у складі програмно-апаратного комплексу "Операційний день банку" (ОДБ). У разі виконання операцій із приймання платежів касами філій, територіально відокремлених безбалансових відділень можуть застосовуватися САКР, що функціонують автономно. Інформація про здійснення в цих системах операцій передається в ОДБ після закінчення операційного дня відповідними каналами зв'язку або через проміжні носії інформації.

15.7. Якщо установа банку відповідно до угоди, укладеної з юридичною особою - одержувачем коштів, приймає платежі на підставі документів на електронних носіях, в САКР повинні бути пристрої для зчитування інформації з цих носіїв.

15.8. Усі операції, що виконує касир, мають фіксуватися в протоколі роботи САКР у формі, що не допускає зміни його змісту. Після закінчення роботи відповідний протокол повинен зберігатися у документах операційного дня.

15.9. Касир з приймання платежів щоденно на початку операційного дня одержує під звіт необхідну суму банкнот дрібних номіналів і розмінну монету під розписку в Книзі обліку прийнятих і виданих грошей, якщо каса знаходиться в установі банку, або в Книзі обліку готівки, відправленої філіям, касам через інкасаторів банку, якщо каса знаходиться за межами установи банку.

15.10. Здійснюючи операцію з приймання платежу, касир:

- приймає від платника і перевіряє правильність заповнення прибуткового документа;

- приймає від платника і перераховує готівку, звіряє суму готівки з прибутковим документом.

15.11. У разі відсутності в пред'явленому платником прибутковому касовому документі необхідних реквізитів або якщо сума наявних коштів менша за суму платежу, операція не виконується, а документ і готівка повертаються платнику.

15.12. При використанні комп'ютерних систем прибутковий документ може складатись із однієї частини - повідомлення. Касир вводить в САКР інформацію пред'явленого платником прибуткового документа. Після закінчення вводу друкує квитанцію з такими реквізитами: найменування установи банку, дата, час виконання операції, призначення платежу, сплачена сума, реквізити платника та одержувача коштів. Квитанція має містити електронний підпис касира і бути засвідченою електронним підписом САКР. За відсутності в САКР функції формування електронних підписів квитанція підписується касиром і засвідчується печаткою банківської установи.

15.13. Якщо платник відмовляється від здійсненого платежу в цей же день, питання щодо повернення грошей вирішується на підставі письмової заяви платника за наявності квитанції та документа, що засвідчує його особу (паспорт, посвідчення). Засобами САКР операція скасовується, що зазначається в протоколі роботи САКР, платник віддає квитанцію і йому повертають кошти. Заяву та прибутковий документ включають до денної звітності.

15.14. На кінець операційного дня виконані касиром прибуткові документи мають бути сформовані засобами САКР автоматично. Зарахування прийнятих сум на відповідні рахунки юридичних осіб - одержувачів коштів мають бути передані в ОДБ безпосередньо або через проміжні носії інформації в той же день. Додатково в САКР може бути сформований реєстр платежів щодо кожної юридичної особи - одержувача коштів, який направляється їй в узгодженій формі.

На підставі здійснених операцій за САКР формується зведений касовий ордер (додаток 3-в).

15.15. Приймання платежів також може здійснюватись із застосуванням електронних контрольно-касових апаратів. Електронний контрольно-касовий апарат повинен забезпечувати роздрукування на контрольній стрічці порядкового номера, коду операції, дати здійснення операції та суми прийнятих коштів, а на прибуткових документах - проставлення відбитка із зазначенням найменування установи банку, номера каси, дати здійснення операції та суми прийнятих коштів.

15.16. При застосуванні ЕККА для реєстрації операцій із приймання платежів касир (після перевірки змісту прибуткового документа, приймання і перерахування готівки) набирає на клавіатурі суму платежу, впевнюється, що сума набрана правильно, проставляє на повідомленні та квитанції відбиток штампа ЕККА із зазначенням суми платежу, підписує повідомлення та квитанцію і видає квитанцію платнику.

15.17. Якщо при введенні суми платежу в ЕККА була допущена помилка, касир викреслює дані про здійснення операції на контрольній стрічці ЕККА, а на прибутковому документі робить відмітку "Платіж не відбувся" і засвідчує це особистим підписом. Прибутковий документ платнику не повертається, а додається до контрольної стрічки ЕККА і зберігається в касових документах дня. Операція переоформлюється відповідно до заповненого платником нового прибуткового документа.

15.18. Якщо платник відмовляється від здійснення платежу в цей же день, повернення коштів здійснюється в порядку, викладеному в пункті 15.13. При цьому касир анулює цю операцію, а на прибутковому документі робить відмітку "Платіж не відбувся". Заява та прибутковий документ додаються до контрольної стрічки електронного контрольно-касового апарата і зберігаються в касових документах дня.

15.19. Питання про можливість повернення зарахованих сум платежів після дня здійснення платежу платник вирішує безпосередньо з юридичною особою, на користь якої прийнято платіж.

15.20. Після закінчення операційного дня касир виймає з ЕККА контрольну стрічку, підраховує за її даними загальну суму платежів, звіряє її з сумою наявної готівки з урахуванням грошей, одержаних під звіт на початку операційного дня, а також сум, переданих завідуючому касою (старшому касиру), записує на контрольній стрічці дату, найменування установи банку, номер ЕККА і ставить свій підпис.

15.21. У разі невідповідності суми наявних готівкових коштів сумі, зазначеній на контрольній стрічці, касир з'ясовує причину розбіжностей шляхом звірки всіх прибуткових касових документів із зафіксованими на контрольній стрічці даними.

15.22. Після звірки сум наявної готівки касир складає зведений касовий ордер (додаток 3-в), довідку про суми прийнятих за день платежів (додаток 3-г), а також сортує їх відповідно до видів платежів і юридичних осіб одержувачів платежів та обандеролює повідомлення. На кожній із бандеролей вказується назва установи банку, МФО, номер поточного рахунку юридичної особи - одержувача платежу, кількість прибуткових документів, загальна сума платежів, дата, найменування, МФО установи банку, що прийняла платежі, особистий підпис касира.

15.23. Грошові кошти на кінець операційного дня передаються завідуючому касою (старшому касирові) у порядку, визначеному цією Інструкцією, а прибуткові документи - в бухгалтерію для зарахування прийнятих сум на відповідні рахунки.

15.24. Якщо каса територіально відокремлена від установи банку і працює один касир, то готівка передається в операційну касу установи банку через інкасаторів (для цього в кінці дня готівка вкладається в інкасаторську сумку разом із супровідною відомістю відповідно до пп. 185, 186 Інструкції).

15.25. За необхідності допускається передача касиром прийнятої протягом дня готівки завідуючому касою (старшому касирові) під розписку в Книзі обліку прийнятих і виданих грошей під час перерв, які виникають за відсутності клієнтів. Якщо таких перерв не буває, то приймання платежів припиняється на необхідний для здавання грошей строк. На цей час має бути вивішена об'ява: "ТЕХНОЛОГІЧНА ПЕРЕРВА".

15.26. У разі виходу з ладу САКР (ЕККА) з дозволу керуючого установою банку операції з приймання платежів здійснюються вручну. Сума прийнятого платежу записується в окремий касовий журнал із зазначенням порядкового номера, коду операції, реквізитів платника і одержувача коштів. При оформленні операції касир зазначає в повідомленні та квитанції прийняту суму коштів, дату здійснення операції, засвідчує цей запис особистим підписом і штампом установи банку.

15.27. Часткова виплата сум, вказаних у прибуткових документах, не допускається.

15.28. Суми платежів, прийняті від фізичних осіб на користь юридичних осіб через САКР, зараховуються на відповідні рахунки, як правило, в день їх приймання або в строки, обумовлені договором. Для платежів, прийнятих через ЕККА, зарахування коштів має здійснюватися не пізніше наступного робочого дня. Суми платежів, прийняті після завершення операційного дня, зараховуються у порядку, встановленому для вечірніх кас.

Для платежів, прийнятих філіями Ощадного банку, які розташовані в сільській місцевості, строк зарахування продовжується на час, необхідний для доставки документів до відділення Ощадного банку поштою або іншим зв'язком, а відділенням Ощадного банку - не пізніше наступного робочого дня.

(главу II доповнено розділом 1-а згідно з Постановою Правління НБУ N 368 від 15 вересня 1998 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 647/3087 від 12.10.98 р.)

Розділ 2. Порядок здійснення операцій в вечірніх касах

а) порядок приймання вечірніми касами готівки від підприємств, установ, організацій і населення

16. Приймання грошей від підприємств, об'єднань, установ, організацій і населення після закінчення операційного дня здійснюють вечірні каси. Час роботи цих кас оголошується. Прийняті гроші повинні бути зараховані на відповідні рахунки не пізніше наступного робочого дня. Провадити будь-які видаткові операції, за винятком операцій за вкладами та з цінними паперами, працівникам вечірніх кас забороняється.

Установи банків, які не мають вечірніх кас, приймають гроші у випадку доставлення їх після операційного дня клієнтами в порядку, встановленому для вечірніх кас.

17. Приймання грошей і видача вкладів і цінних паперів вечірніми касами здійснюється касиром під контролем бухгалтера-контролера, з яким укладається Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність за схоронність грошей і інших цінностей (додаток N 7) і який має право контрольного підпису від імені установи банку, за приходними касовими документами за формами, встановленими для денних кас, а в опломбованих сумках - за Супровідними відомостями до сумки з грошовою виручкою (додаток N 8).

Гроші, прийняті до вечірньої каси, повинні бути упаковані у встановленому порядку.

18. При здаванні грошей особа, яка здає готівку, заповнює приходний документ на внесення готівки і передає цей документ бухгалтеру-контролеру, який після перевірки передає його до каси.

19. Прийнявши гроші, касир підписує приходні документи, проставляє на них штамп "Вечірня каса" і видає квитанцію за двома підписами (бухгалтера-контролера і касира), завірену печаткою вечірньої каси, закріпленою за касиром. Після закінчення приймання грошей касир і бухгалтер-контролер звіряють суму готівки з даними касового журналу і приходних документів і підписують касовий журнал.

20. Гроші, що надійшли, приходні видаткові касові документи, касові журнали, касові документи, касовий журнал і печатка після закінчення операцій вечірньої каси зберігаються в грошовому сховищі (сейфі). Грошове сховище (сейф) замикається на два ключі - касира і бухгалтера-контролера, опечатується їх печатками і здається під охорону у встановленому порядку під розписку в Контрольному журналі на осіб, що допускаються до відкриття, закриття та опечатування грошових сховищ (додаток N 9).

(пункт 20 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)

21. Вранці наступного робочого дня працівники вечірньої каси приймають грошове сховище (сейф) від охорони і здають гроші, приходні документи завідуючому касою під розписку в касовому журналі вечірньої каси. Касовий журнал після цього передається бухгалтером-контролером головному бухгалтеру.

Завідуючий касою передає приходні і видаткові документи головному бухгалтеру, який підраховує за документами загальну суму надходжень і звіряє її з загальною сумою приходу по касовому журналу, підписує касовий журнал і передає його для запису в бухгалтерському обліку. Приходні документи головним бухгалтером повертаються завідуючому касою, а ордери передаються операційним працівникам для запису на рахунки клієнтів.

(абзац 2 пункту 21 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)

22. При здійсненні в вечірніх касах операцій без бухгалтера-контролера касир приймає гроші з використанням контрольного касового апарата. Печатка, що знаходиться в касі, вилучається.

23. Контрольний касовий апарат пломбується завідуючим касою, якщо це передбачено конструкцією апарата. Ключ від підсумовуючого лічильника видається касиру, ключ для погашення підсумовуючого лічильника - завідуючому касою.

24. У вечірній касі вивішується оголошення про те, що квитанції, які видаються клієнтам, повинні мати відбиток штампа контрольного касового апарата з зазначенням суми внеску. В оголошенні повинно бути вказано, що квитанції без підпису касира і відбитку штампа контрольного касового апарата, а також з виправленими або проставленими у відбитку штампа сумами і датами від руки є недійсними. Зразок відбитку вміщується в оголошенні.

25. Після перевірки поданих клієнтом документів і прийняття грошей касир підписує документи і споряджає квитанцію разом з об'явою на внесення готівки на зворотньому боці відбитком штампа контрольного касового апарата. Квитанцію касир видає вкладнику грошей, а об'яву залишає в себе.

Відбиток штампа контрольного касового апарата з неправильно набраною сумою на приходному документі і на квитанції касир закреслює і за своїм підписом на ньому робить надпис: "Не враховувати". Приходні документи касир залишає в себе.

26. Після закінчення приймання грошей касир виймає з контрольного касового апарата контрольну стрічку, викреслює з неї усі неправильно зараховані підсумовуючим лічильником суми згідно з зіпсованими документами, що в нього залишилися, підраховує загальну суму і звіряє її з фактичною наявністю грошей і учиняє всі необхідні записи в Книзі обліку показників лічильників контрольного касового апарата та сум готівки, що прийнята вечірньою касою (додаток N 10).

Загальну суму прийнятих грошей касир записує цифрами і літерами в контрольній стрічці, проставляє дату і засвідчує своїм підписом усі зроблені в контрольній стрічці записи і виправлення.

27. Вранці наступного робочого дня касир вечірньої каси звітує перед завідуючим касою у порядку, викладеному в п.14, під розписку в контрольній стрічці.

28. Завідуючий касою до прийняття цінностей і документів зобов'язаний:

- попередньо пересвідчитися, чи не проводилося погашення підсумовуючого лічильника контрольного касового апарата. При встановленні факту погашення підсумовуючого лічильника службові особи, відповідальні за збереження цінностей, *) негайно встановлюють причини, складають і підписують відповідний акт, і керівник установи банку вживає необхідні заходи;

*) Тут і надалі під службовими особами, відповідальними за схоронність цінностей, маються на увазі керівник, головний бухгалтер, завідуючий касою установи банку.

- перевірити відповідність порядкових номерів від першої до останньої операції в контрольній стрічці з прихованими документами і провести погашення підсумовуючих лічильників.

Після приймання цінностей і документів завідуючий касою передає документи та контрольну стрічку головному бухгалтеру (його заступнику).

В тих установах, де здійснення операцій на контрольному касовому апараті проводиться завідуючим касою, його обов'язки, передбачені цим пунктом та п.23, покладаються на керівника установи банку.

29. Головний бухгалтер (його заступник) після підрахунку за документами загальної суми надходжень співставляє її з результатом, записаним у контрольній стрічці, перевіряє обгрунтованість внесення виправлень до стрічки, а також відповідність в ній порядкових номерів від першої до останньої операції.

Ця перевірка оформляється підписом головного бухгалтера (його заступника) в контрольній стрічці, яка разом з документами передається працівнику бухгалтерії для складання касового журналу.

Після перевірки касовий журнал підписується працівником, який його склав, і головним бухгалтером (його заступником). Приходні документи повертаються завідуючому касою, а ордери передаються операційним працівникам. Касовий журнал разом із контрольною стрічкою передається для запису в бухгалтерському обліку.

Контрольні стрічки підшивають разом з приходними касовими журналами, або на розсуд головного бухгалтера - разом з касовими документами.

30. Приймання грошей, що надійшли до вечірньої каси, може проводитись службовими особами, відповідальними за схоронність цінностей, без прибуття працівників цієї каси вранці наступного дня до установи банку.

Запасні ключі від грошового сховища (сейфа) закріплюються за керівником і завідуючим касою, які разом з головним бухгалтером приймають від охорони грошове сховище (сейф) вечірньої каси. В разі наявності у грошового сховища (сейфа) одного ключа, запасний ключ закріплюється за завідуючим касою. Запасний ключ від шафи або шухляди столу, де касир вечірньої каси зберігає контрольний журнал на осіб, які допускаються до відкриття, закриття та опечатування грошових сховищ, закріплюється за завідуючим касою.

31. Приймання грошей проводиться службовими особами, відповідальними за схоронність цінностей, у встановленому порядку під розписку в контрольній стрічці касового апарата або касовому журналі. При виявленні невідповідності суми грошей даним приходних документів і сумі, показаній у стрічці касового апарата, вони складають акт і з'ясовують причини цієї невідповідності.

Після приймання цінностей і перевірки документів контрольний журнал на осіб, які допускаються до відкриття, закриття та опечатування грошових сховищ, вкладається службовими особами в грошове сховище (сейф), яке замикається керівником установи і завідуючим касою.

32. Якщо прийняті касиром вечірньої каси гроші можуть бути сформовані і упаковані ним до закриття цінностей установи банку, гроші, приходні й інші документи від працівників вечірньої каси повинні бути того ж дня прийняті, перевірені і замкнені службовими особами, відповідальними за схоронність цінностей, в грошовому сховищі в порядку, встановленому цією Інструкцією.

Гроші і документи вечірньої каси зберігаються у цих випадках у грошовому сховищі, шафі або на стелажі, де знаходяться гроші оборотної (операційної) каси, але окремо від неї або інших цінностей.

33. У випадках ремонту контрольного касового апарата механік у присутності завідуючого касою і касира погашає підсумовуючий лічильник контрольного касового апарата і складає акт, в якому вказуються показання підсумкового лічильника і контрольного лічильника гашення до початку ремонту і після закінчення ремонту. Акт підписується механіком, завідуючим касою і касиром і зберігається у головного бухгалтера (його заступника) в окремій справі.

б) порядок приймання вечірніми касами сумок (мішків) з готівкою і іншими цінностями від інкасаторів Національного банку, станцій залізниць і підприємств зв'язку

34. Приймання касиром вечірньої каси сумок (мішків) з готівкою від старшого бригади інкасаторів проводиться в присутності всіх інкасаторів цієї бригади. Водій автомашини, на якій проводилося збирання грошової виручки, повинен знаходитись в приміщенні установи банку або в автомашині до закінчення приймання сумок з цінностями.

При здачі сумок (мішків) з грошовою виручкою інкасатори пред'являють накладні до сумки з грошовою виручкою, при здачі сумок з валютними цінностями - Супровідну відомість до сумки з валютними і іншими цінностями (додаток N 11) та явочні Картки (додаток N 12) бухгалтеру-контролеру вечірньої каси, який перевіряє відповідність записів у накладних (супровідних відомостях) і явочних картках, реєструє належні до приймання від інкасаторів сумки (мішки) в Журналі обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою і порожніх сумок (додаток N 13) у двох примірниках і в міру реєстрації передає накладні (супровідні відомості) касирові. В журналі в графі "Примітка" повинні показуватися виявлені при прийманні виправлення в явочних картках без відповідних обмовок, розбіжностей записів в явочних картках з накладними (супровідними відомостями) тощо. Кількість і номери порожніх сумок (мішків), належних до здачі у касу, бухгалтер-контролер встановлює за даними в явочних картках і за фактичною наявністю порожніх сумок.

Після цього бухгалтер-контролер перевіряє відповідність кількості сумок (мішків), які здають інкасатори до каси даним Довідки про видачу інкасаторам сумок (мішків), явочних карток (додаток N 14), а потім явочні картки повертає інкасаторам.

Касир при прийманні сумок (мішків) з готівкою перевіряє:

а) чи не мають сумки (мішки) з грошима, що надійшли, яких-небудь зовнішніх пошкоджень і інших дефектів (латок, зовнішніх швів), розривів тканини, невіджатих і пошкоджених пломб, розриву шпагату або вузлів на шпгаті тощо);

б) виразність відбитків пломбірів і відповідність їх завіреним зразкам;

в) відповідність номерів сумок, які здаються інкасаторами, номерам, вказаним у накладних;

г) відповідність кількості мішків з монетою, а також загальної суми виручки, що приймається, записам у накладних.

35. Після приймання сумок (мішків) за кожним маршрутом (заїздом) касир, бухгалтер-контролер і всі інкасатори бригади підписують обидва примірники журналу обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок і другий його примірник, скріплений печаткою вечірньої каси, видають старшому бригади інкасаторів.

Касир під контролем бухгалтера-контролера проводить підрахунок сумок (мішків), які вкладаються у грошове сховище (сейф), прийнятих по маршруту (заїзду), і разом з бухгалтером-контролером звіряють їх з кількістю, вказаній у журналі обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок, і замикають сховище (сейф) на два ключі, один з яких знаходиться у касира, другий - у бухгалтера-контролера.

Про загальну кількість прийнятих за всіма маршрутами сумок (мішків) з готівкою і порожніх сумок складається Довідка про прийняті вечірньою касою сумки (мішки) з готівкою і порожні сумки (додаток N 15), яка разом з першими примірниками журналів обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок зберігається в окремій папці.

36. При пред'явленні інкасаторами до здачі дефектних сумок (мішків) з готівкою або іншими цінностями (сумнівність пломби, відрив пломби від шпагату, пошкодження сумки (мішка) або замка тощо), невідновність записів у накладній про суму проінкасованої виручки цифрами і літерами, а також у випадку розходження суми грошової виручки, вказаної в накладній, з сумою, показаною в явочній картці, касир у присутності бухгалтера-контролера і інкасаторів, які пред'явили такі сумки (мішки), розкривають їх і перераховують повністю гроші і цінності, що знаходяться в них. Розкриття сумок (мішків), які мають дефекти, і поаркушний (поштучний) перерахунок грошей і цінностей, що знаходяться в них, на розсуд керівника установи банку, може проводитися в присутності представників підприємств (організацій), яким ці гроші і цінності належать.

37. У всіх випадках прийняття дефектної сумки (мішка) про результати перерахування грошей і цінностей, що знаходяться в ній, складається акт у трьох примірниках. Акт підписується всіма особами, які були присутні при прийнятті і перерахуванні грошей і цінностей. В акті вказується дата прийняття і розкриття сумки (мішка), її номер, за якою організацією вона закріплена, ким, в якому приміщенні і в чиїй присутності проведено перерахування, які пошкодження були виявлені, в якій упаковці були гроші і цінності, сума вкладених грошей і цінностей за даними супровідного документа і яка сума фактично виявилася в сумці (мішку) за видами і вартостями цінностей.

Перший примірник акта залишається у справах установи банку разом з супровідним документом, другий - з повідомленням про факт недостачі цінностей і речовими доказами (сумкою (мішком), пломбою, упаковкою, шпагатом та ін.) в необхідних випадках передається правоохоронним органам, третій надсилається організації, яка здала цінності інкасатору.

При недостачі в інкасаторів сумки (мішка) з цінностями, явочної картки, порожньої сумки (мішка) або при виявленні недостачі грошей і цінностей в сумці (мішку), яка мала будь-які зовнішні пошкодження та інші дефекти, а також у випадку неявки інкасаторів з маршрута в установлений строк начальник відділу (дільниці) інкасації (черговий інкасатор) або бухгалтер-контролер негайно повідомляють про це керівника установи банку, начальника відділу (дільниці) інкасації, а при необхідності - Голову правління Республіканського банку Криму, начальника регіонального управління НБУ та начальника управління інкасації Національного банку України.

38. За письмовим розпорядженням керівника установи банку може бути встановлений порядок здачі готівки в вечірню касу підприємствами, установами і організаціями в опломбованих сумках за супровідною відомістю до сумки з грошовою виручкою. У цих випадках установа банку видає кожному підприємству, установі, організації парну кількість інкасаторських сумок. Зразки пломб госпорганів завіряються порядком, викладеним в п. 181.

(пункт 38 змінено згідно з N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)

Госпорган на здачу готівки виписує до кожної сумки супровідну відомість до сумки з грошовою виручкою в трьох примірниках, з яких перший вкладається в сумку, другий і третій пред'являються бухгалтеру-контролеру вечірньої каси.

Бухгалтер-контролер реєструє за накладними до сумок з грошовою виручкою в журналі обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок, касир приймає сумки з готівкою у порядку, викладеному в п.34, і видає представнику госпоргану копії супровідних відомостей до сумок з грошовою виручкою, підписані касиром і бухгалтером-контролером і завірені печаткою каси. Порожні сумки представнику госпоргану касир вечірньої каси видає під розписку в окремій книзі.

В разі необхідності за письмовим розпорядженням керівника установи банку на касира і бухгалтера-контролера можуть бути покладені обов'язки по розкриттю сумок і перерахуванню готівки в них порядком, викладеним в п.50.

39. Прийняття сумок з виручкою станцій залізниць і сумок з грошовою наявністю підприємств зв'язку працівники вечірніх кас проводять у такому порядку:

а) представник вузла або кущового відділення зв'язку, доставивши в установу банку сумку з виручкою станцій залізниць, розкриває в присутності працівників вечірньої каси страховий мішок і передає бухгалтеру-контролеру банку два примірники Шляхової відомості на збирання виручки залізничних станцій (додаток N 16) і конверт з накладними до сумок (додаток N 17), а касиру - сумку з виручкою;

б) сумки з готівкою підприємств зв'язку здаються представником вузла або кущового відділення зв'язку при Реєстрах сумок з готівкою підприємств зв'язку, що були здані установі банку (додаток N 18), у двох примірниках, які пред'являються бухгалтеру-контролеру вечірньої каси;

в) касир вечірньої каси проводить прийняття і перевірку сумок станцій залізниць і підприємств зв'язку в порядку, вказаному в п.34;

г) бухгалтер-контролер перевіряє відповідність прийнятих сумок і накладних до них записам в реєстрі або шляховій відомості.

Якщо серед доставлених сумок з виручкою станцій залізниць виявиться дефектна сумка (сумнівна пломба, відрив пломби від шпагату, пошкодження сумки або замка і ін.), то така сумка розкривається і гроші перераховуються в присутності представника вузла або кущового відділення зв'язку. Про розкриття сумки і результати перерахування грошей і чеків складається акт у трьох примірниках за підписами працівників банку і представника підприємства зв'язку. Перший примірник акта передається підприємству зв'язку, другий надсилається управлінню залізниці, а третій - залишається в установі банку при супровідній відомості. В такому ж порядку складається акт у випадку недостачі сумки.

Дефектну сумку з готівкою підприємств зв'язку установа банку повертає представнику вузла або кущового відділення зв'язку, про що робиться відповідна позначка в реєстрі, в графі "Примітка" за підписами працівників банку і представника підприємства зв'язку.

У прийнятті сумок станцій залізниць видається розписка на других примірниках шляхових відомостей, а в прийнятті сумок з готівкою підприємств зв'язку - на других примірниках реєстрів. Розписка видається за підписами касира і бухгалтера-контролера вечірньої каси з доданням печатки каси установи банку.

40. Після прийняття сумок перші примірники шляхових відомостей і реєстрів використовуються як реєстраційні журнали обліку прийнятих сумок з грошима і зберігаються в установі банку в окремій справі. Про загальну кількість прийнятих сумок підприємств зв'язку і станцій залізниць і оголошеній сумі вкладених до них грошей і інших цінностей робляться відповідні записи в довідці про прийняті вечірньою касою сумки (мішки) з готівкою і порожні сумки.

41. Касир і бухгалтер-контролер вечірньої каси після закінчення приймання сумок зобов'язані звірити загальну кількість вкладених в грошове сховище (сейф) і перерахованих відповідно до п.35 сумок з грошима і цінностями і порожніх сумок з даними довідки про прийняті вечірньою касою сумки (мішки) з готівкою і порожні сумки та здати грошове сховище (сейф) під охорону.

Документи, на підставі яких проводилося приймання сумок з готівкою і іншими цінностями, зберігаються разом з проінкасованою виручкою.

42. Вранці наступного дня касир і бухгалтер-контролер вечірньої каси здають:

- сумки з проінкасованою грошовою виручкою, накладні і супровідні відомості до цих сумок, а також порожні сумки - в касу перерахування в порядку, встановленому п.48;

- мішки (сумки) з готівкою кас банку при підприємствах і організаціях і накладні до них - завідуючому касою під розписку в довідці про прийняті вечірньою касою сумки (мішки) з готівкою і порожні сумки.

43. Завідуючий касою розкриває мішки (сумки) з готівкою каси банку при підприємствах і організаціях у присутності касира і бухгалтера-контролера вечірньої каси і перевіряє грошові білети за пачками і корінцями, а монету за підписами на ярликах, прикріплених до мішків.

Після співставлення фактичної наявності грошей з даними супровідної відомості завідуючий касою установи банку підписує цю відомість і накладну до неї і передає накладну для оформлення операції, пов'язаної з зарахуванням грошей, в операційну касу і на рахунок підприємства, організації, а супровідну відомість надсилає для додання до касових документів дня.

44. Якщо за умовами роботи вечірньої каси прийнята напередодні готівка від кас установи банку при підприємствах і організаціях не може бути передана завідуючому касою, сумки (мішки) з готівкою працівниками вечірньої каси передаються під розписку в книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) касиру (контролеру), який очолює касу перерахування, для подальшої передачі їх відповідно до п.36 завідуючому касою установи банку. Сумки (мішки) у цьому випадку розкриваються завідуючим касою в присутності касира (контролера).

Розділ 3. Організація і порядок роботи
каси перерахування

45. Перерахування грошей проводиться касирами лічильних бригад каси перерахування. Кожна бригада очолюється контролером. Обов'язки контролера лічильної бригади покладаються на касового або бухгалтерського працівника, який має досвід роботи в касі перерахування, з укладенням відповідного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

46. Якщо в касі перерахування одна бригада, касири на час обідньої перерви можуть зберігати готівку, яка в них є, в загальній металевій шафі. У цих випадках кожен касир зобов'язаний свої гроші вкласти в окремий мішок, який щільно зав'язати шпагатом, а на його кінці накласти пломбу. Шафа замикається на два ключі: контролера бригади і одного з касирів. Закриття і відкриття шафи проводиться в присутності всіх касирів бригади. При наявності в касі декількох бригад, для них встановлюється двозмінна обідня перерва.

47. Сумки з готівкою і накладні до них контролери бригад приймають від касира і бухгалтера-контролера вечірньої каси під розписку в довідці про прийняття вечірньою касою сумки (мішка) з готівкою і порожні сумки.

Прийняття сумок контролерами бригад проводиться за журналом обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок або накладними до сумок з грошовою виручкою в порядку, передбаченому літерами "а", "в" і "г" п.34 і п.37.

Після цього касир вечірньої каси передає касиру (контролеру), який очолює касу перерахування, порожні інкасаторські сумки, журнали обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок, шляхові відомості на збирання виручки залізничних станцій, реєстри сумок з готівкою підприємств зв'язку, що були здані установі банку і довідку про видачу інкасаторам сумок, мішків, явочних карток, який перевіряє відповідність номера сумки номеру, вказаному в журналі обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок.

48. Доставлені протягом операційного дня сумки з готівкою, в тому числі вузлами і відділеннями зв'язку, приймаються контролером бригади в порядку, передбаченому пп.34-40, у присутності бухгалтера-контролера. На час прийняття сумок візуальний контроль за роботою касирів бригади здійснюється іншим касовим працівником.

49. Контролер бригади протягом робочого дня зберігає прийняті сумки з готівкою в металевій шафі, візку або шухляді спеціального столу, які замикаються.

Облік сумок і результатів перерахування ведеться контролером бригади в Контрольних відомостях перерахування виручки (додаток N 19) в одному примірнику або Зведених відомостях обліку перерахування готівки сумок станцій залізниць (додаток N 20) - в двох примірниках.

50. Контролер бригади видає касирам для перерахування по одній сумці, попередньо записуючи її номер в контрольну або зведену відомість.

Касир розкриває сумку способом розрізання одного оберту шпагату під наглядом контролера, виймає з неї гроші і чеки й передає сумку контролеру, залишаючи пломбу в себе. Контролер перевіряє, чи всі гроші і чеки вийняті із сумки, достає з неї супровідну відомість, а із сумки з виручкою станцій залізниць також квитанцію, і залишає сумку та ці документи у себе для контролю.

Пломба із шпагатом від розкритої сумки зберігається у касира до закінчення перерахування вкладених в сумку цінностей. При недостачі грошей пломба разом із шпагатом і актом пред'являється здавальнику грошей для огляду, якщо він того вимагає. У цих випадках пломба від сумки зберігається у контролера бригади 10 робочих днів.

51. Після перерахування цінностей касир повідомляє контролеру фактично виявлені в сумці суми грошей і чеків. Контролер звіряє названі суми з сумами, зазначеними на лицьовій і зворотній сторонах супровідної відомості.

Чеки, які надійшли в сумках, перевіряються касиром і контролером бригади щодо правильності оформлення (наявність підписів, відповідність суми літерами сумі цифрами, на чеках - календарного штемпелю залізничної станції, підприємства (організації), який підтверджує прийняття їх у сплату, і підпису службової особи підприємства (організації).

При тотожності сум, названих касиром і показаних у супровідній відомості, контролер передає для підпису касиру супровідну відомість, а в необхідних випадках - і квитанцію. Після цього контролер скріплює відомість і квитанцію своїм підписом і записує суми в контрольну або зведену відомість. Касир ховає перераховані гроші в шухляду свого столу і передає контролеру лічильної бригади чеки під розписку в Контрольному листі касира-рахівника (додаток N 21) з зазначенням кількості чеків і суми.

52. При розходженні суми, фактично виявленої в сумці, з сумою, показаною в супровідній відомості, касир зобов'язаний звірити з контролером суму перерахованих грошей за номіналами і повторно перерахувати грошові білети того номіналу, в сумі якого виявлені розходження.

При підтвердженні недостачі або надлишку складається акт на лицьовій стороні супровідної відомості, накладній і квитанції до сумки за підписами касира і коктролера, а також представника організації, яка здавала грошову виручку, якщо він був присутнім при перерахуванні грошей.

Про недостачу грошей або чеків у сумі понад 1 млн.крб. контролер ставить до відома завідуючого касою, а в необхідних випадках - керівника установи банку.

Чеки, які не можуть бути прийняті установою банку, повертаються залізничній станції або підприємству зв'язку в порядку, викладеному в п.п.53 і 62.

На зворотній стороні цього чека, супровідній відомості, накладній і квитанції робиться відмітка про причину повернення за підписами касира і контролера. Чек вкладається в порожню сумку, яка пломбується касиром, що проводив перерахування цінностей. До сумки прикріплюється ярлик із зазначенням станції призначення і суми чека.

Чеки, які не можуть бути прийняті установою банку через відсутність на звороті відбитку штампа підприємства (організації і підпису службової особи, надалі, до одержання від підприємства (організації) підтвердження, зберігаються в грошовому сховищі банку і обліковуються в номінальній сумі на позабалансовому рахунку N 9960. На звороті супровідної відомості і накладної робиться відмітка за підписами касира і контролера банку про причини неприйняття чека.

Недостачі і надлишки грошей, що виявлені при перерахуванні, реєструються в касі перерахування в Картках обліку прорахунків, виявлених у сумках з виручкою магазинів (додаток N 22), і Картках обліку прорахунків, виявлених касиром банку (додаток N 23) по окремих торгових і інших підприємствах і організаціях, а також по кожному касиру, який встановив недостачу або надлишок.

Керівники установ банків зобов'язані вживати заходи для наведення порядку здачі грошової виручки торговими і іншими підприємствами.

(абзац 8 пункту 52 змінено згідно з N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

53. На виявлені при перерахуванні неплатіжні і фальшиві грошові білети і монету на супровідній відомості, накладній і квитанції до сумки складається акт з зазначенням серії, номера і номінала кожного білета, суми монети.

Вказані грошові білети і монета за актами передаються касиру (контролеру), який очолює касу перерахування. Останній складає Довідку про виявлені неплатіжні або фальшиві білети та монету (додаток N 24) з зазначенням на ній найменування організацій, в сумках яких виявлені ці гроші, номіналів і номерів білетів або суми монети. Довідка надсилається головному бухгалтеру для складання Комплекту позабалансових ордерів (додаток N 25) і оприходування вказаних грошей за позабалансовим рахунком N 9819. Потім позабалансові ордери, грошові білети і монета передаються завідуючому касою.

(абзац 2 пункту 53 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Про виявлені фальшиві грошові білети та монету надсилається повідомлення правоохоронним органам. Неплатіжні грошові білети і монета надсилаються на експертизу.

(пункт 53 доповнено абзацом 3 згідно з N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)

54. Передача протягом дня сумок з готівкою від одного контролера іншому проводиться під розписку на зворотній стороні контрольної відомості перерахування виручки з зазначенням номерів і загальної кількості (літерами) переданих сумок.

55. Після розкриття всіх сумок і перерахування готівки контролери бригад у контрольних відомостях виводять суми перерахованої грошової виручки по кожному касиру і передають супровідні відомості і накладні до сумок, а також Зведені відомості і чеки касиру (контролеру), який очолює касу перерахування. Чеки передаються під розписку в контрольному листі касира-лічильника з зазначенням кількості чеків і суми. Цей касир (контролер), перевіривши заповнення у супровідних відомостях і накладних даних про недостачі, надлишки, неплатіжні і фальшиві білети і монети, про недостачі, надлишки і дефектні чеки, передає операційним працівникам накладні від сумок, чеки і зведені відомості про результати перерахування виручки залізничних станцій. Чеки передаються операційному працівнику під розписку в розносній книзі з зазначенням кількості чеків і суми.

Накладні до сумок передаються обліково-операційним працівникам для запису результатів перерахування виручки в касовий приходний журнал і відображення в бухгалтерському обліку.

В установах банків, що приймають виручку тільки однієї станції, зведена відомість не складається, а записи в бухгалтерському обліку по цій операції здійснюються на підставі накладної, завіреної підписами касира і контролера.

56. Наприкінці дня касир проводить звірку відповідності суми перерахованої і запакованої ним готівки даним контрольної або зведеної відомості, яка оформлюється підписами касира і контролера під загальною сумою грошей, перерахованих касиром. У такому ж порядку проводиться звірка при виникненні потреби в передачі грошей завідуючому касою протягом операційного дня.

57. Грошові білети і монета, з яких не можна сформувати повні пачки, корінці, тюбики, пакети і мішки, передаються за вказівкою касира (контролера), який очолює касу перерахування, для об'єднання і упаковки під розписку в контрольних листах спеціально виділеному одному або декільком касирам, які їх обробляють і формують у встановленому порядку, після чого готівка передається завідуючому касою під розписку в контрольному листі.

58. Після здачі касирами грошей контролери лічильних бригад звіряють виведені в контрольних відомостях суми перерахованої грошової виручки кожним касиром з підсумками контрольних листів. Загальну суму контрольних відомостей з урахуванням надлишків і недостач контролери бригад порівнюють з оголошеною сумою вкладення грошей до сумок, прийнятих ними для розкриття і перерахування, і передають контрольні відомості, контрольні листи касирів і порожні сумки касиру (контролеру).

59. Касир (контролер) перевіряє відповідність кількості порожніх сумок, повернених контролерами бригад, кількості сумок, одержаних ними для перерахування, і повноту здачі грошей. Після вказаної перевірки касир (контролер), який очолює касу перерахування, передає документи про перерахування готівки завідуючому касою.

60. Завідуючий касою звіряє відповідність суми грошей, прийнятої ним від касирів, даним контрольних відомостей, розписується в довідці про прийняті вечірньою касою сумки (мішка) з готівкою і порожні сумки, про суму грошей, одержану ним до оборотної (операційної) каси, передає шляхові відомості, реєстри і журнал обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок, а також контрольні відомості перерахування виручки головному бухгалтеру установи банку. Контрольні листи касирів повертаються касиру (контролеру) і зберігаються протягом 10 робочих днів.

61. Головний бухгалтер (його заступник) перевіряє повноту надходження грошей до операційної каси і підписує довідку про прийняття вечірньою касою сумки (мішки) з готівкою і порожні сумки.

Супровідні контрольні та зведені відомості, а також довідка про загальну суму виручки, яка здана інкасаторами за журналом обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок та довідкою про видачу інкасаторам сумок, мішків, явочних карток підшиваються до касових документів дня.

62. Касир (контролер) передає після закінчення дня або у міру перерахування порожні сумки торговельних підприємств, організацій, підприємств зв'язку, станцій залізниць з вкладеними у них квитанціями і неприйнятими до сплати чеками, дільниці інкасації завідуючому касою під розписку в окремій книзі з зазначенням часу здачі і кількості сумок.

Передача порожніх сумок дільницею інкасації, завідуючим касою або безпосередньо касиром (контролером), який очолює касу перерахування, представнику вузла, кущового відділення зв'язку проводиться:

- для підприємств зв'язку під розписку в окремій книзі з зазначенням у ній дати, найменування вузла або кущового відділення зв'язку, кількості і номерів сумок;

- для станцій залізниць за Пересильною відомістю роздачі порожніх грошових сумок (додаток N 26), в якій у графі "Примітка" проти запису про сумку, в яку вкладені дефектні чеки, робиться відмітка "Цінна" і зазначається їх сума, позначена на ярлику, прикріпленому до сумки.

Відомість складається за кожною залізницею окремо на кожну її лінію в двох примірниках. Перший примірник вручається працівнику вузла або кущового відділення зв'язку, а другий - з розпискою представника вузла або кущового відділеня зв'язку залишається в установі банку і зберігається в окремій папці.

63. Перерахування сумок з валютними цінностями проводиться в такому порядку: контролер лічильної бригади видає для перерахування касирам по одній сумці, попередньо записавши в свій Контрольний лист прийнятих і виданих цінностей (додаток N 27) номер виданої сумки і прізвище касира; касир реєструє сумку в своєму контрольному листі.

Розкриття і перерахування валютних цінностей проводиться в порядку, викладеному в цьому розділі.

Після перерахування валютних цінностей по кожній сумці касир записує в свій контрольний лист і повідомляє контролеру суму фактично виявлених в сумці валютних цінностей по кожному найменуванню (коду).

Після розкриття всіх сумок з валютними цінностями контролер виводить в своїх контрольних листах загальну кількість виданих для перерахування сумок, сум за номіналом перерахованих цінностей по кожному касиру окремо, загальну суму перерахованих цінностей і проводить звірку відповідності сум перерахованих цінностей по кожному касиру з даними сум кожного касира і загальних сум з даними обліково-операційних працівників. Результати звірки оформлюються підписами.

64. Якщо в загальновстановлені вихідні дні інкасаторам проводиться збір виручки, а каса перерахування не працює, касир (контролер) передає напередодні цих днів у дільницю інкасації порожні інкасаторські сумки в порядку, зазначеному в п.55 цієї Інструкції, які зберігаються в сейфі або металевій шафі.

(пункт 64 змінено згідно з N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)

65. При перерахуванні проінкасованої виручки в неробочі дні прийняття і зберігання перерахованих грошей проводиться одним з касирів під контролем працівника, який очолює касу перерахування. Перелік осіб, на яких покладаються зазначені операції, оформлюється наказом по установі банку. Вказані працівники перевіряють, чи всі гроші і документи вкладені в грошове сховище (сейф), замикають його на два ключі, один з яких зберігається у касира, а другий - у контролера. Сейф опечатується печатками цих осіб і здається під охорону у встановленому порядку.

Перерахована в неробочі дні виручка може здаватися касиру і бухгалтеру-контролеру вечірньої каси, про що видається наказ по установі банку. Вказана виручка зберігається в окремому сховищі.

66. У касі перерахування за наказом керівника установи банку може запроваджуватися бригадна форма організації праці при обробці готівки.

(пункт 66 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)

Розділ 4. Порядок роботи кас банків
при підприємствах і організаціях

67. Каса банку при підприємстві (організації) створюється на підставі Договору на організацію каси банку при підприємствах (додаток N 28) і очолюється старшим касиром, який призначається керівником установи банку і здійснює керівництво і контроль за роботою касового апарата.

Гроші, що надійшли до кас банків при підприємствах (організаціях), мають бути в той же день доставлені через інкасаторів в установу банку.

Для перевезення грошей за касою закріплюється необхідна кількість брезентових стандартних мішків (сумок), на кожному з яких проставляється порядковий номер і надпис найменування банку.

68. При здачі виручки касир, кіоскер (секціонер) підприємства пред'являє касиру каси установи банку приходний документ, виписаний ним у двох примірниках під копіювальний папір на бланках типової форми, встановленої на підприємстві, і готівку.

Перевіривши правильність складання документа, касир каси банку перевіряє відповідність зазначених сум цифрами і літерами і після приймання грошей розписується на обох примірниках документа з проставленням іменного штампа. Другий примірник документа касир скріплює печаткою установи банку і видає його особі, яка внесла гроші, перший примірник залишає в себе.

69. Керівник установи банку може встановлювати порядок здачі виручки в касу банку в опломбованих інкасаторських сумках. У таких випадках керівник підприємства представляє зразки відбитків печаток або пломбірів, якими будуть опечатуватись (опломбовуватись) сумки з грошима.

При здачі грошової виручки в інкасаторській сумці касир підриємства виписує у трьох примірниках супровідну відомість до сумки грошовою виручкою. Перший примірник відомості вкладається в сумку, а другий і третій разом з сумкою касир підприємства пред'являє старшому касиру каси банку.

70. Старший касир при одержанні сумки перевіряє її справність, цілісність шпагату, тотожність відбитку пломбіра (печатки) зразку. Після приймання сумки з виручкою старший касир розписується на копії супровідної відомості, проставляє на ній печатку установи банку, а потім видає цей документ касиру підприємства.

71. Розкриття сумок і перерахування грошей проводяться відповідно до пп.59, 51 касирами каси банку під контролем старшого касира або контролера каси банку в присутності представника підприємства.

72. Касир каси банку обробляє, формує і пакує готівку в порядку, встановленому пп.96-104, і після звірки відповідності готівки даним контрольних відомостей або приходним документам здає наприкінці дня старшому касиру в порядку, встановленому пп.56, 57.

73. Старший касир підраховує в контрольних відомостях суму прийнятої і перерахованої грошової виручки кожним касиром, звіряє суму з підсумками їх контрольних листів і передає накладні і порожні сумки головному касиру підприємства.

Загальну суму контрольних відомостей старший касир звіряє з підсумком відомості, складеної головним касиром підприємства про суму зданої виручки в касу банку. Звірка оформляється підписами старшого касира каси банку на відомості підприємства і головного касира цього підприємства на одній з контрольних відомостей каси банку.

74. Після закінчення приймання грошей касир каси банку, який здійснює облік прийнятих грошей, один (без старшого касира), проводить звірку і підбиває підсумок дня в присутності і під контролем головного касира підприємства.

Звірка загальної суми прийнятих грошей з підсумком відомості, що складається головним касиром підприємства, оформляється підписами касира банку на відомості підприємства і головного касира цього підприємства на супровідній відомості до сумки з грошовою виручкою.

75. Приймання грошей від касирів і пакування їх у мішки проводиться одним з касових працівників, на якого наказом по установі банку покладені ці функції, під контролем старшого касира.

Прийняті від касирів гроші вкладаються в брезентові стандартні мішки (сумки), горловина мішків прошивається, щільно зав'язується шпагатом, а потім кінці шпагату пломбуються. Касир і старший касир перевіряють, чи усі гроші вкладені в мішки, підписують усі три примірники супровідної відомості.

На зворотній стороні супровідної відомості у графі "кількість" вказується кількість мішків з монетою кожного номіналу.

76. До приймання мішків (сумок) інкасатори пред'являють старшому касиру каси банку посвідчення особи з фотокартками, доручення на інкасацію грошей і явочну картку.

Старший касир проводить в явочній карточці всі передбачені записи. В графі "Номер сумки з грошовою виручкою" вказуються номер мішка (сумки) з грошовими білетами і цифрами - кількість мішків з монетою, а на зворотному боці супровідної відомості, внизу, літерами зазначається загальна кількість зданих мішків з монетою.

Приймання мішків (сумок) з грошовими білетами і монетою інкасаторами проводиться в порядку, викладеному в п.185.

Доставлені в установу банку мішки (сумки) з готівкою інкасатори здають у вечірню касу або касу перерахування в порядку, передбаченому пп.34-37, або безпосередньо завідуючому касою в порядку, передбаченому п.43. Розкриття мішків (сумок) проводиться в присутності службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей.

77. Вранці наступного робочого дня всі документи за результатами приймання і перерахування виручки, що надійшла, мають бути зброшуровані у встановленому порядку. Зброшуровані документи зберігаються в касі банку при підприємстві під відповідальністю старшого касира протягом трьох місяців, а контрольні листи - протягом 10 робочих днів. Після закінчення строку вказані документи знищуються.

Розділ 5. Порядок виконання операцій
видатковими касами

78. Видача грошей з кас установ банку проводиться:

а) підприємствам, організаціям, установам - виключно за грошовими чеками встановленої форми (додаток 29-а);

(підпункт а) пункту 78 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 368 від 15 вересня 1998 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 647/3087 від 12.10.98 р.)

б) індивідуальним позичальникам, які одержують позики в банку, вкладникам і пенсіонерам, а також фізичним особам, які одержують готівку з поточного рахунку, - за Видатковими касовими ордерами (додаток N 29) і Видатковими ордерами (додаток N 30). В такому ж порядку оформлюється видача грошей на витрати для утримання апарату управління та інші витрати установ банків.

(підпункт б) пункту 78 змінено згідно з N 368 від 15 вересня 1998 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 647/3087 від 12.10.98 р.)

У разі якщо видача пенсії або допомоги проводиться на підставі доручень органу, який призначив пенсію, касовий видатковий ордер не складається, і виплата грошей проводиться на підставі цього доручення.

79. Для здійснення видаткових операцій завідуючий касою видає під звіт касирам необхідну суму грошей під розписку в Книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей). Повні і неповні пачки приймаються за позначками на накладках з перевіркою за корінцями, а пачки, які складаються з неповних корінців, - поаркушним перерахуванням. Перерахування може проводитися під наглядом одного з касових працівників, який призначається завідуючим касою. Якщо видача пачки з неповними корінцями проводиться тим касиром, який формував її, то поаркушне перерахування попередньо проводить завідуючий касою.

Монета приймається за надписами на ярликах, пакетах (тюбиках), а укладена на лотках - за кружками.

Після видачі касирам під звіт необхідної суми грошей завідуючий касою зобов'язаний перевірити наявність грошей, що залишилися в оборотній (операційній) касі, і переконатися, що залишок їх з урахуванням виданих сум відповідає даним Книги обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей банку (додаток N 31) за рахунком N 1001 на початок дня.

(абзац 3 пункту 79 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Касир видаткової каси кожен раз записує в книгу обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) одержані під звіт від завідуючого касою суми, кількість і суму сплачених документів і залишок підзвітних сум, що він здає назад під розписку завідуючому касою.

80. Грошові чеки і інші документи на одержання готівки представники підприємств, об'єднань, організацій і установ пред'являють операційним працівникам, які після відповідної їх перевірки видають особі, яка одержує гроші, для пред'явлення в касу контрольну марку від грошового чека або відривний талон від видаткового касового ордера.

Передача видаткових документів, чека або касового ордера в касу через особу, що отримує гроші, забороняється.

81. Одержавши видатковий документ (грошовий чек, касовий ордер), касир зобов'язаний:

(абзац 1 пункту 81 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)

- перевірити наявність підписів службових осіб банку, які мають право дозволяти видачу грошей і тотожність цих підписів із зразками, що є;

- порівняти суму, проставлену на документі цифрами, з сумою, зазначеною літерами;

- перевірити, чи є розписка в одержанні грошей на документі;

- перевірити наявність даних про пред'явлення паспорта або іншого документа, який засвідчує особу одержувача грошей, за винятком здійснення валютно-обмінних операцій;

(абзац 5 пункту 81 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 333 від 13 жовтня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 513/2317 від 06.11.97 р.)

- викликати одержувача грошей за номером видаткового документа і запитати про суму грошей, що одержується;

- звірити номер контрольної марки або талона в касу з номером на видатковому документі і наклеїти контрольну марку або талон відповідно до чека або ордера;

- підготувати суму грошей, співставити суму видачі з сумою, вказаною на чеку, та відбити на обчислювальній машині, видати їх одержувачу і підписати видатковий документ.

Якщо клієнт одержує гроші за кількома видатковими документами з різних рахунків, касир видає гроші за кожним документом окремо.

82. Видачу грошей касир банку проводить повними пачками і корінцями грошових білетів за зазначеними на накладках і бандеролях сумах без поаркушного перерахування, за умови збереження непошкодженої упаковки. Гроші з неповних корінців, а також з пачок з пошкодженою упаковкою видаються касиром методом поаркушного перерахування. Монета, розфасована в мішки, пакети і тюбики, видається за написами на пакетах, тюбиках і ярликах.

При розкритті корінців з грошовими білетами для видачі грошей окремими листами касир каси зобов'язаний їх попередньо перерахувати.

Касирам забороняється в момент видачі клієнтам грошей проводити за вимогою останніх обмін грошей одного номіналу на інший. Видані з каси банку гроші одержувач повинен, не відходячи від каси, перевірити за пачками і корінцями, а окремі листи поаркушним перерахуванням у присутності касира, який видав гроші. Якщо одержувач грошей виявив бажання перерахувати в приміщенні установи банку грошові білети поаркушно, а монети за кружками, то касир видаткової каси з виданих пачок і мішків пломби, печатки, гарантійні шви не знімає. В цих випадках видача грошей має бути організована в такому порядку, щоб клієнт з моменту одержання грошей від касира видаткової каси і до їх поаркушного перерахування знаходився у відведеному для цього приміщенні під наглядом касира (контролера) банку, виділеного для здійснення контролю за перерахуванням грошей.

У разі виявлення при перерахуванні недостач або надлишків грошей у виданих пачках, окремих корінцях або мішках з монетою в непошкодженій упаковці установи банку складається Акт про недостачі (надлишки) грошових білетів (додаток N 32) у двох примірниках, і у трьох примірниках в упаковці інших установ банків, з них третій примірник Акта надсилається до відома регіональному управлінню НБУ, до якого відноситься комерційний банк.

У разі виявлення при перерахуванні готівки в установі банку недостач або надлишків грошей у пачках, окремих корінцях або мішках із монетою в непошкодженій упаковці установи банку складається акт про недостачі (надлишки) банкнот і монет (додаток N 32) у двох примірниках. Перший примірник акта про недостачі (надлишки), виявлені в упаковці установи банку, разом із пакувальним матеріалом надсилають відповідній установі банку для відшкодування, а другий залишається в установі банку.

У разі виявлення недостач, надлишків або фабричного браку в непошкодженій упаковці Банкнотно-монетного двору регіональні управління НБУ та установи НБУ складають відповідний акт у двох примірниках, а комерційні банки - в трьох примірниках. Комерційні банки надсилають два примірники акта з пакувальним матеріалом і бракованими банкнотами до відповідного регіонального управління НБУ, а регіональні управління НБУ та установи НБУ надсилають перші примірники актів із пакувальним матеріалом до Центрального сховища.

Сума недостач або фабричного браку відшкодовується одержувачу готівки (юридичній або фізичній особі) з оборотної (операційної) каси і відноситься на балансовий рахунок N 2719 (3519) "Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку" до відшкодування цих сум винними особами, установами банків, Банкнотно-монетним двором. Відшкодування сум недостач здійснюється після одержання акта про недостачу. Дебетове повідомлення на суму недостач (браку), встановлених у непошкодженій упаковці Банкнотно-монетного двору, надсилається комерційними банками до регіональних управлінь НБУ, а регіональними управліннями НБУ - до Центрального сховища.

Сума надлишків готівки, виявлена в упаковці установи банку, оприбутковується за оборотною (операційною) касою і відноситься на рахунок N 6800 "Непередбачені доходи". Сума надлишків готівки, виявлена в упаковці Банкнотно-монетного двору, оприбутковується: за операційною касою з віднесенням суми на рахунок N 6800 "Непередбачені доходи"; за оборотною касою з віднесенням суми надлишку на рахунки N 3000 "Емітовані банкноти Національного банку України", N 3001 "Емітовані монети Національного банку України".

Браковані банкноти обліковуються регіональними управліннями НБУ в сховищах у розряді "Бракованих банкнот" і надсилаються до Центрального сховища.

Центральне сховище перевіряє правомірність оформлення актів про недостачі готівки в непошкодженій упаковці Банкнотно-монетного двору і складає реєстр актів про недостачі, надлишки або фабричний брак, а також загальний акт на суму недостач (браку) і надсилає їх разом із пакувальним матеріалом пачки до Банкнотно-монетного двору та контролює погашення цих недостач Банкнотно-монетним двором.

Банкнотно-монетний двір після розгляду протягом тижня загального акта відшкодовує відповідну суму недостач шляхом безготівкового перерахування з свого розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок Центрального сховища. (Одночасно проводиться службове розслідування за виявленими фактами недостач і браку, встановлюються винні особи і розмір шкоди, який підлягає відшкодуванню). Після одержання від Банкнотно-монетного двору коштів для погашення недостач (браку) Центральне сховище відшкодовує суми недостач (браку) регіональним управлінням НБУ (з урахуванням комерційних банків згідно з актами про недостачі (брак).

Щомісяця Центральне сховище надає Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України довідку про недостачі, браковані банкноти і надлишки готівки, виявлені в непошкодженій упаковці Банкнотно-монетного двору (в розрізі регіональних управлінь НБУ, в тому числі комерційних банків), та про відшкодування недостач (браку) Банкнотно-монетним двором.

(абзаци 5 - 7 пункту 82 замінено абзацами 5 - 12 згідно з N 368 від 15 вересня 1998 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 647/3087 від 12.10.98 р.)

У разі здійснення візуального контролю за перерахуванням грошей касир (контролер) банку одночасно стежить за тим, щоб верхня і нижня накладки, обв'язка з пломбою (печатки, гарантійні шви з кодами касирів), бандеролі з корінців, а також ярлик і обв'язка з пломбою від мішка з монетою зберігались до закінчення перерахування.

Претензії одержувача грошей щодо недостачі грошових білетів чи монети не приймаються, якщо гроші не були перераховані ним, не відходячи від каси або у відведеному для перерахування приміщенні банку під наглядом касира (контролера). Про це на видному місці біля видаткових кас повинно бути розміщено відповідне оголошення.

Незалежно від задоволення претензій одержувача грошей керівник установи банку має вжити необхідні заходи щодо перевірки заяви про недостачу грошей.

(пункт 82 змінено згідно з Постановами Правління НБУ: N 131 від 31 травня 1995 року, N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р., від 12.12.97 р. N 430 N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

83. Забороняються операції, при яких представник підприємства, об'єднання, організації або установи, не вносячи грошей, пред'являє одночасно чек на одержання грошей і об'яву на внесення.

84. Наприкінці операційного дня касир звіряє суму прийнятих під звіт грошей з сумою видаткових документів і залишком грошей, після цього складає Довідку касира видаткової каси про суму виданих грошей та суму, що одержана під звіт (додаток N 33), підписує її і наведені в ній касові обороти звіряє з записами в касових журналах операційних працівників. Звірка оформлюється підписами касира в касових журналах і операційних працівників - на довідці касира.

В установах банків, де видаткові операції здійснюються завідуючим касою, довідка касира видаткової каси не складається, а видаткові обороти каси включаються до Зведеної довідки про касові обороти (додаток N 34).

85. Залишок грошей, сформований у встановленому порядку, і видаткові касові документи за день разом із довідкою касира видаткової каси касир здає під розписку в книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) завідуючому касою, який, перевіривши довідку, підписує її і підшиває в документи дня.

Окремі корінці грошових білетів, упаковані іншими касирами, що залишились у них в кінці операційного дня, повинні бути до передачі завідуючому касою поаркушно перераховані і упаковані у встановленому порядку, а окремі пакети (тюбики) з монетою, сформовані іншими касирами, без перерахування за кружками - упаковані в збірні мішки з монетою різних номіналів. Монета, укладена на лотках, передається з перерахуванням за кружками.

Після закінчення робочого дня залишок авансу, одержаний для виплати заробітної плати працівникам установи банку, касир вкладає в мішок, горловина мішка прошивається разом з ярликом і щільно зав'язується шпагатом без вузлів і надривів. На ярлику зазначається дата пакування, сума вкладення і проставляється підпис і іменний штамп касира. Кінці шпагату зав'язуються глухим вузлом і пломбуються пломбіром касира. Вказаний мішок здається завідуючому касою під розписку в книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) на зберігання до ранку наступного робочого дня.

Приймання завідуючим касою вказаного мішка проводиться з перевіркою його цілісності, правильності упаковки.

86. Установи банків можуть проводити заздалегідь підготовку готівки за заявками клієнтів для видачі їх представникам за рахунок готівки, що знаходиться в оборотних (операційних) касах.

Завчасна підготовка і пакування готівки проводиться на підставі одержаних від клієнтів чеків у такому порядку:

а) касир, на якого покладена завчасна підготовка грошей, після зведення каси перевіряє правильність оформлення прийнятих ним видаткових документів. Якщо готівки, яка в нього є недостатньо, він одержує гроші з оборотної (операційної) каси під розписку в книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей);

б) підготовлена окремо за кожним документом готівка (повні і неповні пачки, мішки з монетою, корінці грошових білетів) вкладається в мішок без зовнішніх швів. Горловина мішка прошивається і щільно зав'язується шпагатом без вузлів і надривів. На ярлику зазначається дата пакування і загальна сума вкладених грошей, а також проставляються підпис і іменний штамп касира. Кінці шпагату зав'язуються глухим вузлом і пломбуються. До ярлика прикріплюються видаткові документи.

Підготовлені до видачі мішки можуть бути вкладені в загальний мішок або візок, який замикається на ключ, пломбується касиром, споряджається ярликом із зазначенням на ньому загальної суми вкладених грошей. На ярлику проставляються дата, підпис і іменний штамп касира. У цьому разі всі видаткові документи прикріплюються до загального ярлика;

в) готівка, підготовлена до видачі за рахунок оборотної (операційної) каси, разом з видатковими документами приймається завідуючим касою під розписку в книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей).

Приймання грошей проводиться за написами на ярликах, прикріплених до мішків (візків), з перевіркою їх цілісності, правильності пакування і чіткості відбитків пломбірів.

В аналогічному порядку проводиться приймання грошей касиром вранці наступного дня під розписку в книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) завідуючого касою.

87. Видачу мішків З готівкою клієнтам касир здійснює відповідно до п.82. Пломби з мішків, що видаються, не знімаються.

Розкриття мішків клієнтами проводиться у відведеному для цього приміщенні під наглядом працівника банку, який зрізає пломби з мішків і пачок, якщо клієнтом не здійснюється поаркушне перерахування готівки в установі банку.

Розділ 6. Порядок виконання операцій
приходно-видатковими касами

88. В установах банків замість окремих приходних і видаткових кас можуть бути створені приходно-видаткові каси. Приймання і видача грошей приходно-видатковими касами здійснюється в порядку, встановленому відповідно для приходних і видаткових кас.

Після закінчення операційного дня касир приходно-видаткової каси складає зведену довідку про касові обороти, на зворотній стороні якої вказує суму приходу.

Розділ 6-а. Порядок виконання приходо-видаткових та
платіжних операцій при застосуванні банківських
ідентифікаційних карток*

88.1. В установах банків, що застосовують комп'ютерні системи автоматизації касових операцій (САКР), які функціонують у складі програмно-апаратного комплексу "Операційний день банку" (ОДБ), включаючи системи, що є елементами внутрішньобанківських та міжбанківських платіжних систем, в яких доступ до рахунків фізичних осіб - клієнтів банку здійснюється за допомогою банківських ідентифікаційних карток, операції з внесення на рахунки та одержання з рахунків грошових коштів здійснюються без застосування приходних та видаткових ордерів.

Облік приходних та видаткових операцій, здійснених в касі банку, формування облікових документів та передача в ОДБ інформації для відображення операцій на відповідних рахунках здійснюється засобами САКР.

У разі виконання операцій касами віддалених від банку філій, безбалансових операційних відділень тощо можуть застосовуватися САКР, що функціонують автономно. Інформація про здійснені в цих системах операції передається в ОДБ після закінчення операційного дня каналами зв'язку або через проміжні носії інформації.

Всі операції, що виконує касир, мають фіксуватися в протоколі роботи САКР у формі, що не допускає зміни його змісту. Після закінчення операційного дня відповідний протокол роботи має бути збережений у документах операційного дня.

88.2. Перед виконанням операцій касир повинен методами, визначеними у відповідних інструкціях банку або у відповідних правилах платіжної системи, пересвідчитися, чи справжня картка клієнта.

Якщо картка визнана справжньою, то засобами САКР здійснюється зчитування з неї інформації, а клієнт набирає на спеціальній клавіатурі або на клавіатурі платіжного термінала свій персональний ідентифікаційний номер (далі - ПІН-код). Якщо банківська установа є учасником міжбанківської системи платежів і здійснює (відповідно до договірних зобов'язань перед іншими банками - учасниками системи) обслуговування її клієнтів, допускається ідентифікація особи - пред'явника картки без застосування ПІН-коду, тобто використовуються інші методи, що залежать від технології роботи в системі платежів, наприклад метод голосової авторизації.

Якщо картка визнана недійсною з причини багаторазового неправильного набору клієнтом ПІН-коду або інших сумнівів щодо його особи, то касир має вилучити картку і вжити відповідних заходів щодо блокування її подальшого використання.

88.3. Сума коштів, що вноситься на рахунок або знімається з рахунку, набирається клієнтом на клавіатурі, призначеній для вводу ПІН-коду, або на клавіатурі платіжного термінала. Правильність набору клієнт контролює завдяки цифровому індикатору на клавіатурі (платіжного термінала). У разі відсутності у зазначених пристроях функції виведення числової інформації на індикатор правильність набору підтверджує касир, повідомляючи клієнту набрану суму.

88.4. Приймаючи гроші, касир звіряє вказану клієнтом суму з фактично виявленою при перерахуванні. Якщо ці суми збігаються, касир вводить команду на їх зарахування на рахунок. За їх невідповідності касир пропонує клієнту повторно ввести суму в межах наявних коштів.

88.5. Видача коштів виконується в межах їх залишку на рахунку клієнта. За договором між клієнтом та банківською установою про надання кредиту видача коштів може виконуватися в межах залишку коштів на рахунку та/або визначеного договором ліміту кредитування. Якщо вказана клієнтом сума перевищує наявний на рахунку залишок коштів та/або ліміт кредитування, касир пропонує повторно ввести суму в межах наявних коштів.

88.6. Після завершення операцій клієнту видається пронумерована квитанція або виписка за операціями, в якій вказуються найменування установи, номер рахунку, дата, час, код операції, сума прийнятих або виданих коштів та інші додаткові реквізити, формування яких передбачене в системі. На квитанції (виписці) має бути електронний підпис касира і електронний підпис САКР. У разі відсутності в САКР функції формування електронних підписів квитанція (виписка) підписується касиром і засвідчується печаткою банківської установи.

88.7. Приймання платежів від фізичних осіб виконується в порядку, викладеному в розділі 1-а цієї Інструкції, але з тією різницею, що касир не отримує готівку від клієнта, а кошти перераховуються з його рахунку.

88.8. Якщо банківська установа є учасником міжбанківської системи платежів і здійснює відповідно до договірних зобов'язань перед іншими банками - учасниками системи обслуговування їх клієнтів, кошти видаються та перераховуються з відповідних рахунків цієї банківської установи. Розрахунки між банком, що виконав операції з видачі та/або переказу коштів, і банком, в якому знаходиться рахунок клієнта, здійснюються згідно з правилами, що стосуються системи платежів.

* Банківські ідентифікаційні картки - це картки, емітовані банками для здійснення ідентифікації клієнтів і їх рахунків у банку (установі банку).

(главу II доповнено розділом 6-а згідно з N 368 від 15 вересня 1998 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 647/3087 від 12.10.98 р.)

Розділ 7. Порядок видачі монети в обмін
на грошові білети

89. В установах банків можуть бути організовані окремі каси для видачі монети підприємствам, установам і організаціям.

Перед початком операційного дня касир розмінної каси одержує від завідуючого касою під розписку в книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) необхідну для здійснення операцій суму розмінної монети.

Одержавши від клієнта грошові білети, касир підбирає монету необхідних номіналів, перевіряє підібрану суму і видає її клієнтові.

Після видачі монети касир ховає грошові білети в шухляду столу або металеву шафу.

Після закінчення операцій касир передає залишок монети разом з грошовими білетами завідуючому касою під розписку в Книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей).

Розділ 7-А. Порядок видачі чекових книжок

89-1. Для одержання чекової книжки клієнт заповнює заяву на видачу чекової книжки в одному примірнику у відповідності з вимогами Інструкції НБУ N 7 і здає його операційному працівнику. Після відповідної перевірки заява з дозволяючим надписом передається в касу.

89-2. Касир каси з видачі чекових книжок на початку операційного дня одержує у завідуючого касою чекові книжки під розписку в Книзі обліку видач чекових книжок (додаток 34а).

89-3. Касир, одержавши заяву, перевіряє наявність на ній підписів службових осіб банку, проставляє на заяві та талоні до неї номери чеків чекової книжки і передає операційному працівнику чекову книжку разом із заявою під розписку на талоні для подальшого оформлення її. Талон до заяви залишається в касі.

89-4. Після оформлення операційними працівниками відповідних реквізитів на чеках і реєстрації номерів у зразках підписів чекова книжка разом із заявою повертається в касу.

89-5. Касир перевіряє наявність усіх чеків у чековій книжці, підписує талон та повертає його операційному працівнику після видачі чекової книжки для списання чекової книжки з позабалансового рахунка 9821 "Бланки суворої звітності".

(пункт 89-5 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

89-6. Касир видає чекову книжку під розписку на заяві, попередньо перевіривши підпис одержувача із зразком цього підпису на заяві. Після виписки позабалансового ордера талони до заяв на видачу чекових книжок знищуються.

Заяви клієнтів на видачу чекових книжок зберігаються при видатковому ордері, що складається на загальну кількість виданих за день книжок.

89-7. У кінці операційного дня касир повертає завідуючому касою залишок чекових книжок під розписку в Книзі обліку чекових книжок.

(доповнено розділом 7-А згідно з Постановою Правління НБУ N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)

Розділ 8. Експертиза грошових білетів і монети

90. При прийманні і обробці грошових білетів і монети касири зобов'язані стежити за їх справжністю і платіжністю, керуючись Загальними правилами визначення ознак платіжності грошових білетів Національного банку України та грошових білетів в іноземній валюті і платіжних документів в іноземній валюті (додаток N 35).

(Абзац 2 пункту 90 виключено згідно з Постановою Правління НБУ N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)

Касири не звільняються від визначення справжності і платіжності грошових білетів і монети, перерахованих на лічильно-грошових машинах, а також розсортованих безпосередньо здавальниками грошової виручки.

91. Обмін пошкоджених грошових білетів і монети проводиться безпосередньо в момент їх приймання без проводок за бухгалтерським обліком. На грошових білетах проставляється штамп "Обмінено" з зазначенням найменування установи банку (штамп з найменуванням установи банку, її номером за електронною поштою або номером МФО), дати і підпису касира, який обміняв грошові білети.

Якщо касир не впевнений у визначенні платіжності грошових білетів і монети, остаточне рішення приймає завідуючий касою (начальник відділу касових операцій) установи банку.

Білет, який визнано платіжним, з підписом особи, яка прийняла рішення, передається касиру для зарахування до розряду обмінених.

На неплатіжних грошових білетах ставиться штамп "В обміні відмовлено" із зазначенням найменування установи банку, дати і підпису особи, яка прийняла рішення, після чого вказані білети надсилаються на експертизу.

(абзац 4 пункту 91 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)

92. Обмінені грошові білети підбираються за номіналами і зберігаються в оборотній (операційній) касі установи банку окремо від інших грошових білетів.

Відправка обмінених грошових білетів на адресу Республіканського банку Криму, регіонального управління НБУ здійснюється через інкасаторів цінною поштовою посилкою або власними силами в оцінці за номіналом при листі такого змісту:

_________ уст. банку ______________ управлінню Національного банку

м. ___________ N за МФО ___________ м. __________________________

"___"_________ 199__ р.

При цьому надсилаємо з операційної каси обмінені грошові білети на суму ____________________________________ карбованців.

(цифрами і літерами)

Керівник (підпис)

Головний бухгалтер (підпис)

Завідуючий касою (підпис)

Вказаний лист складається в трьох примірниках. Перший примірник відправляється через інкасаторів до Республіканського банку Криму, регіональних управлінь НБУ, другий - використовується інкасаторами для приймання і здачі цінностей, третій - додається до касових документів.

У Республіканському банку Криму, регіональних управліннях НБУ службові особи, відповідальні за схоронність цінностей, розписуються в прийманні від інкасаторів грошей на другому примірнику листа, скріплюють свої підписи печаткою і вручають його інкасаторам, які після виконання завдання доставляють цей документ у відділ (дільницю) інкасації.

При відправленні обмінених грошових білетів цінною поштовою посилкою або власними силами лист складається у двох примірниках.

Операційний відділ Республіканського банку Криму, регіональних управлінь НБУ зараховує обмінені грошові білети в оборотну касу і в той же день на суму одержаних грошових білетів висилає установі банку кредитове повідомлення.

У тому разі якщо буде встановлено, що установами банків проведено обмін неплатіжних грошових білетів, то відповідна сума має бути стягнута з винної особи.

Відправка Республіканським банком Криму, регіональними управліннями НБУ обмінених грошових білетів до Центрального сховища при Національному банку України проводиться в окремій упаковці через інкасаторів з листом, а у виняткових випадках - цінною поштовою посилкою в оцінці за номіналом.

Пошкоджена і дефектна монета у міру накопичення, не рідше ніж 2 рази на рік висилається в аналогічному порядку через інкасаторів Національного банку в Центральне сховище.

93. Вилучені з обігу грошові білети і монета в Центральному сховищі повністю перераховуються. Про результати перерахування складаються акти. Один примірник акта висилається установі банку, від якого надійшли зношені грошові білети і дефектна монета. До зведеного акта додаються окремі акти, складені на виявлені при перерахуванні недостачі, надлишки, неплатіжні і фальшиві грошові білети і монети, а також накладки, бандеролі, ярлики, а у разі виявлення недостач, фальшивих і неплатіжних грошей - обв'язки з пломбами (поліетиленові пакети, стрічки). В акті вказуються також недоліки в сортуванні і упаковці грошей з зазначенням прізвищ касирів.

94. В окремих випадках, якщо установа банку не впевнена у визначенні платіжності грошових білетів, ці гроші приймаються нею на експертизу за Заявою про прийняття грошей на експертизу (додаток N 36).

При одержанні грошових білетів установи банків видають особі або організації, що здала грошові білети на експертизу, копію приходного позабалансового ордера, завірену печаткою касира, а самі грошові білети, прийняті на експертизу, прибуткує на позабалансовий рахунок N 9819. На цей же рахунок прибуткують грошові білети і монету, що викликають сумнів у їх платіжності і були виявлені при перерахуванні проінкасованої виручки, а також при ревізіях і перевірках.

Грошові білети та монета разом з заявами осіб або організацій відправляються установами банків не пізніше 10 днів з дня одержання на експертизу до Республіканського банку Криму, регіональних управлінь НБУ при Описах грошових білетів, надісланих на експертизу (додаток N 37) у 2-х примірниках, монету - через інкасаторів при черговому їх заїзді або власними силами. Грошові білети і монета мають бути упаковані в окремі пакети або мішки.

При відправленні на експертизу сума списується з позабалансового рахунка N 9819 і оприбутковується на позабалансовий рахунок N 9843 до отримання підтвердження від Республіканського банку Криму, регіональних управлінь НБУ, Центрального сховища про надходження грошей.

Грошові білети і монети, надіслані на експертизу, а також ті, в обміні яких установою банку відмовлено, оприбутковуються в Республіканському банку Криму, регіональному управлінні НБУ на позабалансовому рахунку N 9819 і розглядаються експертом грошових білетів протягом 10 днів.

У такому ж порядку Республіканський банк Криму, регіональні управління НБУ висилають грошові білети, в обміні яких відмовлено, і монету на експертизу в Центральне сховище. Ці, а також обмінені грошові білети, що надійшли до Центрального сховища, розглядаються Головним експертом Центрального сховища в 14-денний строк, і його рішення є остаточним.

Грошові білети, визнані експертизою Центрального сховища неплатіжними, зберігаються протягом 12 місяців, після чого знищуються.

В окремих випадках грошові білети і монети, визнані експертизою Центрального сховища неплатіжними, за вимогою відповідних установ банків висилаються на огляд і після огляду знову повертаються до Центрального сховища. Вилучені таким чином з обігу грошові знаки і монети знищуються тільки Центральним сховищем.

(пункт 94 змінено згідно з Постановами Правління НБУ: N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р., N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

95. Керівник установи банку зобов'язаний ретельно розглянути акти і вжити необхідні заходи щодо погашення недостач, неплатіжних і фальшивих грошових білетів і монет, а також усунення недоліків у сортуванні, формуванні і пакуванні грошей, а також недоліків, що спричиняють касові прорахунки.

Розділ 9. Обробка, формування і пакування грошових
білетів, монет і валютних цінностей

96. У всіх установах банків застосовується єдиний порядок формування готівки з метою використання її касами банків для здійснення банківських операцій і зберігання у сховищах.

Касири зобов'язані сортувати прийняті ними в касу банкноти і монети за номіналами, а банкноти також за їх розмірами та на придатні до обігу і зношені, монети - на придатні до обігу і дефектні.

Розсортовані за номіналом і розмірами, придатні і зношені банкноти касир формує лицьовим боком догори в одному напрямі і пакує окремо.

Кожні 100 аркушів банкнотів одного номіналу формуються в корінці і обандеролюються хрестоподібно або поперечно стандартною бандероллю з відповідними кольоровими смугами. Такий вид обандеролення корінців банкнотів обов'язковий для формування готівки, що призначається для передачі іншим установам банків. Комерційні банки можуть застосовувати нестандартну однотонну стрічку без кольорових смуг при формуванні корінців банкнотів, що призначаються для видачі клієнтам.

На бандеролі мають бути проставлені сума, дата, підпис та іменний штамп (код) касира, який здійснював сортування і перерахування грошей, штамп із найменуванням установи банку, її номером за електронною поштою або номером МФО.

Кожні 10 корінців банкнотів формуються в пачку по 1000 аркушів одного номіналу, яка споряджається верхньою і нижньою стандартними накладками з картону. На верхній накладці проставляються: штамп з найменуванням установи банку, її номером за електронною поштою або номером МФО, номінал, сума, дата пакування, підпис, іменний штамп (код) касира, який рахував і формував банкноти в пачки. На бандеролях і накладці пачки зношених банкнотів, крім того, проставляється штамп "Зношені".

Установи Національного банку перераховують повністю прийняту від комерційних банків придатну готівку з перевіркою на справжність та придатність і формують її аналогічним порядком. Зношену готівку в упаковці комерційних банків перераховує з перевіркою на справжність Центральне сховище з подальшою підготовкою її для знищення.

При відправленні регіональними управліннями Національного банку України зношених банкнот до Центрального сховища на накладках пачок, сформованих комерційними банками, проставляється штамп з найменуванням регіонального управління Національного банку України, яке відправляє ці пачки.

Сформована таким чином пачка пакується одним із таких способів:

- обв'язується шпагатом без вузлів і надривів хрестоподібно подвійною в'язкою на чотири глухі вузли. На верхній або нижній накладці на обох кінцях шпагату біля вузла накладається пломба;

- пакується вакуумним способом у поліетиленові пакети та зварюється по краях (при застосуванні напівавтоматичного пристрою). При пакуванні застосовуються накладки встановленого зразка. Пакети зварюються касиром, який формував корінці, з проставленням його особистого коду;

- обв'язується поліетиленовою стрічкою (із зварюванням кінців стрічки) один раз уздовж по центру пачки і два рази поперек пачки симетрично відносно центру із зварюванням перехрещень стрічки. Зварені кінці стрічки мають бути розташовані збоку пачки. На поздовжній стрічці зверху за допомогою пломбіратора проставляється номер установи банку за електронною поштою та через тире особистий код касира (код проставляється на стрічці у двох трьох місцях, а потім здійснюється обв'язка);

- в установах Національного банку України при обробці готівка на автоматизованих системах запаковується у термоусадочну плівку. При цьому кількість зварних швів має бути не більше трьох, які можуть розташовуватись зверху і знизу пачки або з торцевих боків пачки.

(пункт 96 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 243 від 23 червня 1998 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 432/2872 від 09.07.98 р.,

97. При пакуванні грошових білетів Банкнотною фабрикою на обандеролюючій стрічці знизу пачки повинно бути проставлено: найменування фабрики, номінал, кількість аркушів грошових білетів у пачці, сума вкладення, дата формування та код бригади, а при поопераційній - замість коду бригади проставляються підпис і іменний штамп лічильника дільниці поопераційної або поекземплярної обробки банкнот.

(абзац 1 пункту 97 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 131 від 31 травня 1995 року)

Сформовані пачки грошових білетів запаковуються у термоусадочну плівку двома зварними швами зверху і знизу пачки, одним зварним швом з боку пачки.

98. Грошові білети, що залишились у касирів і з яких не можна сформувати повні пачки і корінці, передаються для об'єднання і пакування одному або декільком касирам.

При об'єднанні і пакуванні касири поаркушно перераховують прийняті грошові білети в неповних корінцях і формують з них повні корінці грошових білетів. Гроші, сформовані в повні корінці, разом з одержаними корінцями грошових білетів від інших касирів підбираються за номіналами і пакуються в повні пачки. На верхніх накладках робиться надпис "Збірна".

Окремі корінці грошових білетів, з яких не можна сформувати повні пачки, можуть пакуватися в неповні пачки грошових білетів одного номіналу або в пачки грошових білетів різних номіналів, але не більш як 10 корінців.

Реквізити верхніх накладок неповних пачок і пачок, сформованих з корінців грошових білетів різних номіналів, можуть заповнятися від руки. На накладках пачок, сформованих з корінців грошових білетів різних номіналів, вказуються кількість і сума кожного номіналу і робиться надпис "Збірна". Неповні і збірні пачки грошових білетів пакуються відповідно до вказівок, викладених в п. 96.

До зарахування зношених грошових білетів у сховища (в регіональних управліннях НБУ) збірні пачки повністю поаркушно перераховуються і пакуються в установленому порядку.

(пункт 98 змінено згідно з N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р., N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

99. Пачки з придатними грошовими білетами, сформовані з корінців одного номіналу, за підписами різних касирів із штампом "Збірна", можуть зараховуватися у сховища і зберігатися в них не більш як 10 днів з дня формування.

Збірні пачки грошових білетів можуть зберігатися в залишку оборотної (операційної) каси не більш як 10 днів з дня формування.

Неповні корінці грошових білетів, які залишаються в залишку оборотної (операційної) каси, формуються окремо на придатні і зношені грошові білети.

(абзац 3 пункту 99 змінено згідно з N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

100. Придатна до обігу монета розфасовується касирами в пакети (тюбики) за номіналами. Пакети (тюбики) з монетою одного номіналу пакуються в стандартні мішки без зовнішніх швів. Горловина кожного мішка прошивається разом з ярликом з тканини і щільно зав'язується шпагатом без вузлів і надривів. Кінці шпагату зав'язуються глухим вузлом з накладенням пломби або сургучевої печатки. На пакетах (тюбиках) і ярликах до мішків з монетою послідовно проставляються: штамп з найменуванням установи банку (штамп з найменуванням установи банку, її номером за електронною поштою або номером МФО), дата пакування, номінал монети, сума, підпис і іменний штамп (код) касира.

(абзац 1 пункту 100 змінено згідно з N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)

Мішки з монетою в оборотній (операційній) касі можуть бути оздоблені ярликом з картону. Ярлики прикріплюються на кінці шпагату, який зав'язується глухим вузлом з накладенням пломби або печатки.

На ярликах, прикріплених до мішків з монетою в упаковці Монетного двору, вказується номінал монети і сума вкладення, а на звороті - дата пакування. Сума вкладення в мішках засвідчується шифром або підписом пакувальника. Горловина мішка разом з матерчатим ярликом окільцьовані пластмасовою пломбою, на звороті якої вказується Монетний двір, сума і "ВТК".

101. Максимальна сума вкладення монети в один мішок встановлюється для монети від 1 до 5 коп. - 50 крб., від 10 до 50 коп. - 500 карбованців.

При частковому вилученні монети або додатковому вкладенні її в мішок залишок монети повинен бути перерахований за кружками, а розфасована монета - за надписами на пакетах (тюбиках). Мішок заново опечатується або опломбовується, до нього прикріплюється ярлик з підписом касира.

Пакети або тюбики з монетою, що залишилися у касирів і з яких не можна сформувати повні мішки, передаються для об'єднання і пакування одному або декільком касирам.

Окремі пакети (тюбики), з яких не можна сформувати повні мішки, можуть пакуватися в неповні мішки з монетою одного номіналу або в мішки з монетою різних номіналів, але в межах сум вкладення, визначених в першому абзаці цього пункту. На ярликах до цих мішків вказується сума кожного номіналу монети.

На ярликах, прикріплених до повних і неповних мішків з монетою, сформованих із пакетів (тюбиків), перерахованих різними касирами, або із пакетів (тюбиків) з монетою різних номіналів, робиться надпис "Збірна".

Збірні мішки, сформовані із пакетів (тюбиків) з придатною монетою одного номіналу за підписами різних касирів, можуть зараховуватись в резервні фонди і зберігатись в них не більш як 10 днів з дня формування. Збірні мішки з монетою в залишку оборотної (операційної) каси можуть зберігатись протягом 10 днів з дня формування.

(абзац 6 пункту 101 змінено згідно з N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

102. Пачки грошових білетів, призначені для видачі клієнтам того ж дня, споряджаються лише верхніми стандартними накладками з цупкого паперу, обв'язуються шпагатом хрестоподібно без накладення на кінці шпагату пломби (печатки), або обв'язуються поліетиленовою стрічкою хрестоподібно уздовж і поперек по центру пачки без зварювання перехрещень (при використанні пакувального напівавтомату). Мішки з монетою, які підлягають видачі клієнтам в день формування, обв'язуються шпагатом з прикріпленням ярлика з картона без накладення на кінці шпагату пломби печатки.

103. В порядку, викладеному в п.102, можуть пакуватися і передаватися наступного дня завідуючому касою грошові білети і монета, прийняті напередодні вечірньою касою. Ці гроші підлягають видачі клієнтам у встановленому порядку того ж дня.

Грошові білети і монета, прийняті вечірньою касою, передаються касиру (контролеру), який очолює касу перерахування, упакованими в порядку, викладеному в пп.96, 98, 99.

Якщо касир вечірньої каси виконує операції з приймання готівки в неробочі дні, допускається формування пачок грошових білетів із корінців, перерахованих і сформованих вказаним касиром в установленому порядку в ці дні. У цих випадках на накладках проставляється штамп "Збірна".

104. Пачки з грошовими білетами і мішки з монетою, перераховані і сформовані завідуючим касою, що залишаються в оборотній (операційній) касі на наступний день, можуть обв'язуватись шпагатом хрестоподібно без накладення пломби (печатки), а грошові білети, з яких не можна сформувати повні корінці, - обандеролюватися, але не пакуватись в пачки. Крім того, перерахована і розфасована завідуючим касою монета, що знаходиться в залишку операційної каси, може в розмірі, який не перевищує щоденної потреби, зберігатися в грошовому сховищі або сейфі в розфасованому вигляді на лотках, в пакетах (тюбиках).

Розділ 10. Організація і порядок роботи з банкоматами

104.1. Банкомат (автоматичний касир) - пристрій для здійснення самообслуговування клієнтів, який є складовою частиною системи автоматизації касових операцій, внутрішньобанківської або міжбанківської системи платежів. Банкомати залежно від їх рівня захищеності можуть встановлюватись як у межах території банківської установи, так і за її межами. Управління банкоматами та доступ до рахунків клієнтів виконується програмно-технічними засобами зазначених систем (далі - система управління банкоматами).

Основні операції, що здійснюються банкоматами, такі:

інформування клієнтів про стан їх рахунків;

видача готівки;

приймання готівки від клієнтів для розміщення на їх рахунках (цю функцію реалізовують депозитні банкомати).

104.2. Доступ до банкомата для виконання операцій здійснюється із застосуванням банківських ідентифікаційних карток та ПІН-кодів клієнтів банківських установ. Після виконання операцій із видачі (приймання) готівки клієнту має бути видана пронумерована квитанція, в якій вказуються назва банківської установи, що експлуатує банкомат, номер банкомата, дата, час, вид операції, номер трансакції, сума виданих (прийнятих) коштів та інші реквізити відповідно до вимог системи, в якій використовується банкомат. У разі застосування банкоматів у внутрішньобанківських системах автоматизації касових операцій квитанція може не видаватися. У цьому разі обов'язково з періодичністю, визначеною в договорі між клієнтом і банківською установою, клієнту надається виписка за операціями, здійсненими через банкомат, підписана і засвідчена у встановленому порядку.

104.3. Для виконання підкріплення та інкасації коштів за банкоматом (групою банкоматів) письмовим розпорядженням керівника банківської установи визначається перелік відповідальних працівників, в обов'язки яких входить обслуговування банкоматів, із персональним розподілом між ними функціональних обов'язків. Виконання функціональних обов'язків зазначеними працівниками має бути регламентовано внутрішніми положеннями банківської установи, що розробляються на основі цієї Інструкції.

Технічним обслуговуванням банкомата займаються відповідні фахівці або на підставі договірних угод - працівники сервісних організацій. Змінюють секретні коди замків банкомата працівники служби банківської безпеки.

Для здійснення доступу до банкоматів зазначених працівників за ними закріплюються індивідуальні персоналізовані картки доступу.

104.4. Для кожного банкомата, зважаючи на його рівень захищеності та необхідність забезпечення безперебійної роботи, визначається ліміт коштів, що можуть бути одночасно завантажені та зберігатися в його сейфі. Визначена величина ліміту погоджується з головним бухгалтером та затверджується керівником банківської установи.

Для обліку операцій, що проводяться з банкоматами, ведеться "Книга обліку операцій із завантаження та розвантаження банкоматів" (додаток 59-б). Відповідальним за ведення такої книги є завідуючий касою. Ця книга має бути пронумерована, прошнурована, підписана керівником, головним бухгалтером та скріплена печаткою банківської установи.

104.5. За завідуючим касою закріплюється один комплект ключів від сейфа та ключі від модуля управління банкомата. Ключі від сейфа та ключі від модуля управління банкомата, картки доступу працівників до банкомата, а також "Книга обліку операцій із завантаження та розвантаження банкоматів" зберігаються в сейфі завідуючого касою.

Дублікати ключів від банкомата зберігаються в службі банківської безпеки відповідно до положень цієї Інструкції. Ключ, що дає змогу змінювати секретний код замків, у разі його наявності передається до служби банківської безпеки (працівникові, який відповідає за зміну секретних кодів замків банкомата).

Усі ключі мають бути зареєстровані відповідно до цієї Інструкції. Порядок передачі ключів між працівниками встановлюється за письмовим розпорядженням керівника установи банку.

104.6. Підкріплення банкомата готівкою проводиться залежно від потреби в ній. Потрібну суму в межах визначеного для банкомата ліміту коштів касир банкоматів отримує у завідуючого касою в порядку, визначеному в цій Інструкції. Вкладення купюр у касети, а також вилучення купюр із касет відбувається у приміщенні каси. Прийняту суму грошей касир перераховує покупюрно, вкладає їх в касети, закриває касети на ключ і опломбовує їх.

До касети прикріплюється ярлик із зазначенням на ньому найменування банківської установи, номера банкомата, номіналу, кількості купюр, суми вкладених коштів, дати, підпису та іменного штампа спеціально виділеного для завантаження касет касового працівника.

Після завантаження касет завідуючий касою оформляє для інкасатора маршрутний лист із зазначенням адреси і місця розташування банкомата, номерів касет, що мають бути вилучені з банкомата і доставлені в касу, номерів касет, що мають бути вставлені в банкомат, та інформації, яка необхідна для ініціалізації його роботи (додаток 59-а).

104.7. Для завантаження банкомата касети та маршрутний лист передаються інкасатору. Приймаючи касети, інкасатор перевіряє цілість касет і пломб, наявність на ярликах реквізитів. Разом з касетами інкасатору під розписку в "Книзі обліку операцій із завантаження та розвантаження банкоматів" передаються ключі від сейфа банкомата і від його модуля управління та картка доступу.

При розташуванні банкомата в межах території банківської установи допускається виконання функцій інкасатора касовим працівником. У разі відсутності в банківській установі власної служби інкасації інкасація банкоматів може здійснюватися на підставі двосторонніх угод інкасаторським апаратом Національного банку України.

104.8. Після доставки касет інкасатор із застосуванням картки доступу входить в режим обслуговування банкомата, вилучає вказані в маршрутному листі касети із залишками грошових коштів, встановлює нові касети і з використанням даних із маршрутного листа вводить в модуль управління банкомата інформацію про номінали та кількість купюр у встановлених касетах. Після закінчення введення на чековому друкувальному пристрої роздруковується пронумерована квитанція із зазначенням номера банкомата, дати, часу виконання операції завантаження, ідентифікатора картки інкасатора, суми залишків коштів у вилучених касетах та суми коштів у встановлених касетах.

Після закінчення операцій завантаження банкомата виконується його ініціалізація і запуск у роботу. При цьому інформація про зміст касет передається в систему управління банкоматами, а завантажені кошти зараховуються на балансовий рахунок банкомата.

104.9. Інкасатор здає касиру під розпис у "Книзі обліку операцій із завантаження та розвантаження банкоматів" вилучені касети, ключі, картку та одержану в банкоматі квитанцію.

Касир у присутності інкасатора перевіряє цілість доставлених касет, наявність ярликів і пломб та вилучає у нього квитанцію з вказаною в ній сумою. Після цього касир підтверджує своїм підписом у маршрутному листі приймання касет. Касир у присутності завідуючого касою (контролера) перераховує вилучену з касет готівку, звіряє суму з квитанцією, виписує на суму вилучених з касет коштів приходний касовий ордер та довідку касира приходної каси, відповідно до якого здійснюється списання цієї суми з балансового рахунку банкомата та зарахування цієї суми на рахунок каси, і здає їх завідуючому касою.

У разі виявлення розходження між фактичним залишком коштів у касетах, вилучених із банкомата, і залишком, зафіксованим у квитанції, складається відповідний акт, який підписується завідуючим касою, касовим працівником.

За фактом виявленого розходження проводиться службове розслідування за участю технічного працівника, що здійснює сервісне обслуговування банкомата, визначаються причини їх і, при підтвердженні недостачі готівки, сума відноситься на винних осіб у встановленому порядку для відшкодування.

Наприкінці операційного дня завідуючий касою складає довідку (додаток 33) про суму готівкових коштів, завантажених у банкомати, і разом з квитанціями, одержаними від інкасатора, підшиває в документ дня.

104.10. Періодично, не рідше одного разу на місяць, виконується повне розвантаження банкомата. Разом із касетами інкасатор доставляє в касу паперову стрічку із журнального друкувального пристрою банкомата (журнал операцій банкомата). Касир звіряє залишок суми коштів у вилучених касетах із залишком суми коштів на рахунку банкомата і вносить залишок коштів до каси в порядку, визначеному у пп. 104.9. У разі виявлення розходження між залишками коштів складається відповідний акт, який підписується завідуючим касою, касовим працівником і технічним працівником, із використанням даних, наданих системою управління банкоматами та даних із журналу операцій банкомата, аналізуються причини невідповідності залишків.

104.11. При застосуванні депозитних банкоматів разом із касетами із залишками коштів інкасатор доставляє касети з конвертами із вкладеними для зарахування на рахунки клієнтів коштами. Касир у присутності завідуючого касою звіряє відповідність наявних сум у конвертах із даними меморіального ордера, одержаного від системи управління банкоматами. У разі виявлення розходжень між фактичною сумою і даними меморіального ордера складається відповідний акт із зазначенням даних клієнта, номера, адреси банкомата, часу приймання готівкових коштів, заявленої та фактичної суми. Акт підписується касиром та завідуючим касою. Клієнт, який вносив готівку, має бути ознайомлений із змістом акта. Спірні питання, які при цьому можуть виникнути, вирішуються в порядку, визначеному договором між клієнтом і банківською установою.

Після звірки касир виписує приходний касовий ордер на суму фактично вилучених із конвертів коштів і ставить підпис у меморіальному ордері. Завідуючий касою приймає від касира кошти, звіряє їх суму з даними меморіального ордера, розписується в приходному і меморіальному ордерах. На підставі меморіального ордера здійснюються зарахування фактично одержаних грошових коштів на рахунки клієнтів.

104.12. Технічне обслуговування банкоматів виконується з періодичністю, в обсязі та в порядку, визначених в інструкціях з їх експлуатації (технічного обслуговування). Технічне обслуговування та поточні операції, пов'язані із заміною витратних матеріалів, рекомендується проводити у визначений час між початком та закінченням операційного періоду роботи банкомата. Технічне обслуговування та ремонт модулів, розташованих у сейфі банкомата, мають здійснюватися після його повного розвантаження. Всі порушення в роботі банкомата та способи їх ліквідації повинні фіксуватися у формулярі або у відповідному журналі обліку неполадок банкомата та методів їх ліквідації.

(главу II доповнено розділом 10 згідно з N 368 від 15 вересня 1998 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 647/3087 від 12.10.98 р.)

Глава III
Порядок здійснення емісійних операц
ій

Розділ 1. Організація резервних фондів Національного банку
України та сховищ установ НБУ

105. Національний банк України створює резервні фонди банкнот і монет у Центральному сховищі та запаси готівки в сховищах Кримського республіканського, регіональних управлінь, установ НБУ, які використовуються для оновлення готівкової маси в обігу та забезпечення грошового обігу білетами і монетами різних номіналів.

Для одержання дозволу на відкриття сховища Кримське республіканське, регіональні управління, установи НБУ, Центральне сховище надсилають до Управління організації роботи з готівкою Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України клопотання (один примірник) про видачу дозволу з обгрунтуванням потреби у відкритті сховища і два примірники заповнених паспортів грошових сховищ для реєстрації (додаток N 38).

Управління організації роботи з готівкою Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України розглядає матеріали про створення відповідних сховищ і перевіряє наявність усіх необхідних умов щодо забезпечення зберігання цінностей і виконання операцій з ними відповідно до нормативних вказівок Національного банку України.

У разі прийняття позитивного рішення щодо створення і реєстрації грошового сховища один примірник паспорта з реєстраційним номером повертається Кримському республіканському, відповідному регіональному управлінню, установі НБУ, Центральному сховищу, а другий - залишається на зберіганні в Управлінні організації роботи з готівкою Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України.

У разі відмови в реєстрації Управління організації роботи з готівкою Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України повідомляє про це відповідну установу Національного банку України з зазначенням причин.

Управління організації роботи з готівкою Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України може вносити пропозиції Правлінню Національного банку України про накладення дисциплінарних стягнень на відповідних керівників Кримського республіканського, регіональних управлінь, установ НБУ, Центрального сховища в разі невиконання ними встановленого порядку здійснення операцій з готівкою, яка зберігається в їх сховищах, і порушення умов забезпечення її схоронності.

106. (пункт 106 виключено згідно з Постановою Правління НБУ N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)

107. (пункт 107 виключено згідно з Постановою Правління НБУ N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)

108. Керівники Кримського республіканського, регіональних управлінь, установ НБУ зобов'язані вчасно вживати заходів щодо поповнення запасів готівки, вивезення надлишків готівки і зношених грошових білетів, а також зобов'язані встановити контроль за тим, щоб у сховищах були грошові білети і монети усіх номіналів, необхідних для грошового обігу.

(розділ 1 в редакції Постанови Правління НБУ N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Розділ 2. Розпоряджування резервними фондами та запасами
готівки у сховищах

109. Резервні фонди банкнот і монет, які зберігаються у Центральному сховищі, перебувають у віданні виключно Національного банку України і можуть витрачатися або поповнюватися лише на підставі письмових розпоряджень Управління організації роботи з готівкою Департаменту готівково-грошового обігу.

110. Право на проведення операцій по перерахуванню готівки, яка зберігається у сховищах Кримського республіканського, регіональних управлінь, установ НБУ, до оборотних кас та з оборотних кас до сховищ надається цим установам.

Центральному сховищу Національного банку України надається право на проведення операцій з перерахування готівки з резервних фондів до оборотної каси в сумах, необхідних для власних потреб у межах затвердженого кошторису Національного банку України, та операцій з формування повних пачок у разі виявлення недостач при перерахуванні резервних фондів.

(пункт 110 доповнено абзацом 2 згідно з Постановою Правління НБУ N 243 від 23 червня 1998 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 432/2872 від 09.07.98 р.)

111. Грошові білети і монети, які зберігаються у сховищах в операційних відділах Кримського республіканського, регіональних управлінь, установ НБУ, знаходяться під безпосередньою матеріальною відповідальністю їх начальників, головних бухгалтерів і завідуючих касами, а ті грошові білети і монети, що зберігаються в резервних фондах Центрального сховища, знаходяться під безпосередньою матеріальною відповідальністю завідуючого сховищем цінностей, старшого контролера сховища цінностей і начальника відділу зберігання цінностей. Передоручення обов'язків, пов'язаних із зберіганням готівки, від начальників і головних бухгалтерів операційних відділів Кримського республіканського, регіональних управлінь та установ НБУ, завідуючого сховищем цінностей, старшого контролера сховища цінностей і начальника відділу зберігання цінностей Центрального сховища особам, які їх заміщують, а також надання їм права на виконання операцій з готівкою може здійснюватися лише за наказом керівника відповідної установи НБУ.

Незалежно від передоручення обов'язків щодо зберігання готівки і здійснення операцій за ними, начальники і головні бухгалтери операційних відділів Кримського республіканського, регіональних управлінь, установ НБУ (завідуючий сховищем цінностей, старший контролер сховища цінностей і начальник відділу зберігання цінностей Центрального сховища) несуть особисту відповідальність за забезпечення схоронності готівки і дотримання емісійно-касового режиму.

(розділ 2 в редакції Постанови Правління НБУ N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Розділ 3. Підкріплення запасів готівки у сховищах та
вивезення надлишків із сховищ установ НБУ

112. Підкріплення запасів готівки у сховищах Кримського республіканського, регіональних управлінь, установ НБУ та вивезення надлишків придатних банкнот і монет здійснюються у кожному окремому випадку за письмовим розпорядженням управління організації роботи з готівкою Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України (додатки NN 100, 101). Відповідні розпорядження підписуються начальником Управління організації роботи з готівкою Департаменту готівково-грошового обігу або його заступником.

Для отримання дозволу на підкріплення або вивезення надлишків готівки Кримське республіканське, регіональні управління, установи НБУ надсилають до Управління організації роботи з готівкою заявку на загальну суму з розподілом за номіналами (додатки NN 98, 99).

Відправлення готівки із сховища Кримського республіканського, регіонального управління, установи НБУ оформлюється видатковим ордером (додаток N 95), з Центрального сховища - видатковим позабалансовим ордером (додаток N 97) у двох примірниках за підписами трьох матеріально відповідальних осіб. Перший примірник призначається для видачі готівки із сховища, другий - для проведення операції по підсистемі "Емісійний день банку".

Про здійснене із сховища відправлення в той же день надсилається повідомлення (додаток N 39) Кримському республіканському, регіональним управлінням, установам НБУ, Центральному сховищу, а також Управлінню організації роботи з готівкою Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України.

Повідомлення формується за допомогою підсистеми автоматизованої обробки інформації "Емісійний день банку" на підставі видаткового (видаткового позабалансового) ордера. В ньому вказується номер виконаного розпорядження, місце призначення та сума відісланих банкнот і монет з розподілом за номіналами. Повідомлення підписується начальником відділу готівкового обігу і касових операцій і надсилається по цій підсистемі.

Зношені і браковані банкноти та дефектні монети Кримське республіканське, регіональні управління, установи НБУ відправляють до Центрального сховища самостійно, попередньо узгодивши в особовому порядку з Центральним сховищем дату відправлення. У повідомленні про відправлення зношених і бракованих банкнот та дефектних монет вказується номер опису.

113. Одержана в підкріплення готівка повинна бути зарахована до сховища повністю у тих сумах, які вказані в супровідних документах.

До зарахування в сховище банкноти і монети перевіряються у встановленому порядку за пачками, корінцями і написами на верхніх накладках (ярликах). Гроші в порушеній упаковці підлягають поаркушному перерахуванню. Надлишкові суми, незалежно від їх розміру, зараховуються в оборотну касу операційного відділу Кримського республіканського, регіонального управління, установи НБУ-одержувача та Центрального сховища і зараховуються на відповідні рахунки: встановлені в упаковці установи банку - на рахунок N 6800; в упаковці Банкнотно-монетного двору - на рахунок N 3000 (3001). Суми недостач, а також фальшивих, неплатіжних банкнот і монет поповнюються з оборотної каси вказаного операційного відділу з зарахуванням цієї суми для сплати відправником.

114. Зарахування одержаної на підкріплення готівки до сховища Кримського республіканського, регіонального управління, установи НБУ оформлюється приходним ордером (додаток N 94), Центрального сховища - приходним позабалансовим ордером (додаток N 96) у двох примірниках за підписами трьох матеріально відповідальних осіб. Перший примірник призначається для зарахування готівки до сховища, другий - для проведення операції по підсистемі "Емісійний день банку".

У день зарахування готівки до сховища управління-одержувач надсилає відправнику і управлінню організації роботи з готівкою Департаменту готівково-грошового обігу НБУ відповідне повідомлення (додаток N 39).

Повідомлення формується за допомогою підсистеми автоматизованої обробки інформації "Емісійний день банку" на підставі приходного (приходного позабалансового) ордера. В ньому вказується номер виконаного розпорядження, відправник та сума отриманих банкнот і монет з розподілом за номіналами. Повідомлення підписується начальником відділу готівкового обігу і касових операцій і надсилається по цій підсистемі.

У повідомленнях, які надсилає Центральне сховище при одержанні зношених і бракованих банкнот та дефектних монет, вказується номер опису і загальна сума з розподілом за номіналами.

(розділ 3 в редакції Постанови Правління НБУ N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Розділ 4. Порядок встановлення лімітів оборотної каси

115. (пункт 115 виключено згідно з Постановою Правління НБУ N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)

116. (пункт 116 виключено згідно з Постановою Правління НБУ N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)

Розділ 5. Перерахування надлишків готівки
з оборотної каси до сховища

117. Операційні відділи Кримського республіканського, регіональних управлінь, установ НБУ самостійно визначають розмір залишку готівки в оборотній касі на кінець операційного дня. Надлишок готівки в кінці дня із оборотної каси зараховується до сховища.

Перерахування надлишків готівки з оборотної каси та зарахування її до сховища оформлюється приходно-видатковим ордером з розподілом за номіналами у трьох примірниках (додаток N 42) за підписами трьох матеріально відповідальних осіб. Перший примірник призначається для видачі готівки із каси, другий - для зарахування її до сховища, третій - для проведення операції по підсистемі "Емісійний день банку".

Перерахування з оборотної каси до сховища надлишків готівки здійснюється таким чином: банкноти (повними пачками) - у сумах, кратних 1000 гривень, кожного номіналу; монети - від 1 до 5 коп. в сумах, кратних 50 грн., від 10 до 50 коп. - кратних 500 грн. за винятком бракованих банкнот та дефектних монет. Браковані банкноти і дефектні монети можуть зберігатися у сховищі у неповних пачках і неповних упаковках.

(розділ 5 в редакції Постанови Правління НБУ N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

(Розділ 6 глави III втратив чинність згідно з Постановою Правління НБУ N 243 від 23 червня 1998 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 432/2872 від 09.07.98 р.)

Розділ 7. Підкріплення оборотних кас

119. На підставі заявок від комерційних банків про підкріплення операційних кас та на здавання надлишків готівки в оборотну касу, заявки операційного відділу для видачі готівки своїй клієнтурі відділи готівкового обігу і касових операцій Кримського республіканського, регіональних управлінь, установ НБУ надають:

операційному відділу -

а) розпорядження на підкріплення операційних кас комерційних банків та видачі готівки клієнтурі операційного відділу, в якому вказуються суми підкріплень за кожним банком та ОПЕРВ і загальна сума розпорядження з розподілом за номіналами;

б) розпорядження на приймання в оборотну касу надлишків готівки від комерційних банків на загальну суму по кожному банку;

відділу інкасації -

а) заявка на перевезення цінностей.

Розпорядження та заявка підписуються начальником відділу готівкового обігу і касових операцій Кримського республіканського, регіональних управлінь, установ НБУ, або його заступником.

(абзац 7 пункту 119 змінено згідно з N 368 від 15 вересня 1998 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 647/3087 від 12.10.98 р.)

На підставі наданого відділом готівкового обігу і касових операцій розпорядження на видачу готівки комерційним банкам і клієнтурі ОПЕРВ та з врахуванням залишків оборотної каси начальник операційного відділу видає розпорядження на перерахування готівки із сховища до оборотної каси в необхідному розмірі з розподілом за номіналами.

Видача готівки комерційним банкам здійснюється тільки після проведення ними оплати з кореспондентських рахунків.

Перерахування готівки із сховища до оборотної каси оформлюється приходно-видатковим ордером з розподілом за номіналами у трьох примірниках (додаток N 42) за підписами трьох матеріально відповідальних осіб. Перший примірник призначається для зарахування готівки в касу, другий - для видачі готівки із сховища, третій - для проведення операції по підсистемі "Емісійний день банку.

(розділ 7 в редакції Постанови Правління НБУ N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Розділ 7-А. Складання звітності про рух готівки

119-1. Для автоматизації емісійних операцій у відділах готівкового обігу і касових операцій Кримського республіканського, регіональних управлінь, установ НБУ використовується підсистема автоматизованої обробки інформації "Емісійний день банку", за допомогою якої подаються заявки до Національного банку України на підкріплення запасів готівки у сховищах або вивезення надлишків, здійснюється облік усіх емісійних операцій, складаються та надаються НБУ звіти про рух готівки в регіональних управліннях НБУ та Центральному сховищі, проводиться аналіз стану готівкового обігу в регіоні, покупюрної будови готівки в обігу та запасів готівки в сховищах з метою їх вчасного поповнення.

Щодня відділи готівкового обігу і касових операцій Кримського республіканського, регіональних управлінь, установ НБУ звіряють залишок готівки у сховищі, підрахований з допомогою підсистеми "Емісійний день банку", з залишками за Книгою обліку грошей у сховищі операційного відділу і до 18 години надсилають управлінню організації роботи з готівкою Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України "Звіт про рух готівки" (форма N 760), а Центральне сховище - "Звіт про рух резервних фондів" (форма N 761).

(главу III доповнено розділом 7-А згідно з Постановою Правління НБУ N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

120. (Пункт 120 виключено згідно з Постановою Правління НБУ N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

121. (Пункт 121 виключено згідно з Постановою Правління НБУ Постановою Правління НБУ N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

122. (Пункт 122 виключено згідно з Постановою Правління НБУ Постановою Правління НБУ N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

123. (Пункт 123 виключено згідно з Постановою Правління НБУ Постановою Правління НБУ N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

124. (Пункт 124 виключено згідно з Постановою Правління НБУ Постановою Правління НБУ N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

125. (Пункт 125 виключено згідно з Постановою Правління НБУ Постановою Правління НБУ N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Розділ 8. Підкріплення операційних кас установ банків

126. (Пункт 126 виключено згідно з Постановою Правління НБУ N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)

127. Підкріплення операційних кас установ банків проводиться з оборотних кас Кримського республіканського, обласних управлінь НБУ з перерахуванням коштів з кореспондентських рахунків у той самий операційний день. Для цього установа банку надсилає в операційний відділ відповідної установи Національного банку платіжне доручення (перераховує електронною поштою) для сплати готівки з кореспондентського рахунка.

(абзац 1 пункту 127 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 402 від 30.09.98 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 648/3088 від 12.10.98 р.)

Касове обслуговування установ банків здійснюється операційними відділами Кримського республіканського, регіональних управлінь НБУ на підставі укладених між ними договорів.

Доставку грошей установи банку здійснюють власними силами і засобами або через інкасаторів Національного банку.

Відповідальність сторін щодо виявлених надлишків або недостачі грошей обумовлюється укладеним між ними договором.

Установи банків, які мають надлишок готівки, а також зношені гроші, здають їх до оборотної каси операційних відділів Кримського республіканського, регіональних управлінь НБУ за об'явами на внесення готівки або через інкасаторів Національного банку із зарахуванням цих сум на кореспондентський рахунок відповідної установи банку. Доставлена до регіонального управління НБУ власними силами комерційного банку готівка приймається касиром приходної каси за об'явою у сформованих комерційним банком повних пачках без поаркушного перерахування. Високі номінали (20 100 грн.) придатних і зношених білетів можуть прийматися неповними пачками.

Комерційні банки можуть безкоштовно обміняти в регіональному управлінні НБУ зношені банкноти на придатні повними пачками на однакову суму.

Приймаються зношені банкноти і видаються придатні управлінням НБУ встановленим порядком за попереднім погодженням з регіональним управлінням НБУ заявки на обмін зношеної готівки на придатну.

Комерційні банки можуть самостійно передавати надлишки готівки своїм установам або іншим комерційним банкам, незалежно від їх місця розташування на території України, з обов'язковим відповідним повідомленням регіональним управлінням НБУ у день їх передачі за формою: найменування банку, що видав готівку, найменування банку-одержувача, дата видачі і сума.

(абзац 8 пункту 127 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 402 від 30.09.98 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 648/3088 від 12.10.98 р.)

Видача готівки з оборотної (операційної) каси проводиться за умови перерахування відповідної суми коштів з кореспондентського рахунку установи банку-одержувача в операційний день одержання готівки.

(абзац 9 пункту 127 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 402 від 30.09.98 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 648/3088 від 12.10.98 р.)

Видача готівки установою банку, що передає гроші, одержувачу проводиться за видатковим касовим ордером та довіреністю.

(Пункт 127 змінено згідно з Постановами Правління НБУ: N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р., N 318 від 26 вересня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 452/2256 від 06.10.97 р., N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Розділ 9. Порядок заключення оборотної (операційної) каси

128. Після звірки касових оборотів з касовими журналами операційних працівників касири здають завідуючому касою сформовані в установленому порядку залишки грошей, які в них є, разом з довідками і касовими документами.

Завідуючий касою після прийняття грошей від касирів перевіряє звітні довідки і документи таким чином: чи завірені суми касових оборотів, зазначених у довідках касирів, операційними працівниками; чи правильно виведені в довідках залишки грошей з урахуванням записів у своїй Книзі прийнятих і виданих грошей (цінностей); чи відповідають кількість і сума зданих касирами документів даним довідок.

Після цього завідуючий касою складає зведену довідку про касові обороти за даними звітних довідок і записів у журналах про прийняті суми грошей касою перерахування і вечірньою касою, а також за документами, гроші за якими прийняті або видані ним особисто, і звіряє її підсумки з даними бухгалтерського обліку. Звірка оформлюється підписом працівника бухгалтерії на Зведеній довідці про касові обороти, яка разом із довідками касирів приходної і видаткової кас зберігається в касових документах дня.

Після звірки касових оборотів за день завідуючий касою записує в Книгу обліку готівки оборотної (операційної) каси і інших цінностей загальну суму приходу, і видатків грошей і виводить у ній залишок каси на наступний день.

129. У разі розходжень між залишком грошей у касі і даними бухгалтерії завідуючий касою негайно повідомляє про це керівника і головного бухгалтера для вжиття заходів щодо виявлення причин розходження. У разі підтвердження надлишку або недостачі про це складається відповідний акт.

130. В окремих випадках обов'язки щодо операцій протягом дня з готівкою оборотної каси можуть бути покладені на спеціально виділеного старшого касира.

131. Після звірки каси завідуючий касою передає касові документи разом з додатками для формування і брошурування одному з касових працівників.

При формуванні касові документи підбираються за балансовими рахунками (в порядку зростаючої нумерації) окремо за приходом і видатками каси. Позабалансові документи підбираються за номерами позабалансових рахунків спочатку приходні, а потім видаткові.

Касові документи мають бути сформовані не пізніше наступного робочого дня в окремі папки за кожний день. Підсумкові дані зброшурованих документів підраховуються на обчислювальній машині з виводом інформації на друк. Стрічка підрахунку окремо за приходом і за видатками касових і позабалансових ордерів, підписана працівником, який проводив підрахунок, вміщується в папці перед документами.

В установах банків з невеликим обсягом валютних операцій дозволяється брошурування касових документів за валютними операціями за кілька днів, але не більше ніж за 10 робочих днів. В цьому разі незброшуровані документи повинні бути підібрані по днях і зберігатися у вогнетривкій шафі (сейфі) у завідуючого касою.

На лицьовому боці папки документів у національній валюті проставляється штамп або наклеюється ярлик (додаток N 46), документів за іноземною валютою (додаток N 46-а).

Після звірки суми касових документів з книгою обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей надпис на лицьовій стороні папки завіряється касиром, який формував її, і завідуючим касою.

Касові документи, строк зберігання яких перевищує п'ять років, брошуруються в окремі папки відповідно до встановлених строків їх зберігання, про що на лицьовій стороні папки касових документів робиться відмітка.

(абзац 7 пункту 131 змінено згідно з Постановами Правління НБУ: N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р., N 318 від 26 вересня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 452/2256 від 06.10.97 р., N 243 від 23 червня 1998 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 432/2872 від 09.07.98 р.)

132. Не пізніше наступного дня підсумки документів мають бути звірені головним бухгалтером з даними бухгалтерського обліку і завірені його підписом.

Касові документи за останні дванадцять місяців зберігаються під відповідальністю завідуючого касою або касира, на якого покладено зберігання документів, в грошовому сховищі або окремому сейфі, який передається під охорону.

133. Довідки за касовими документами видаються за вимогами за підписом головного бухгалтера або його заступника.

Винесення з приміщення кас папок з касовими документами дозволяється лише в окремих випадках і тільки за письмовим дозволом керівника установи банку. До кінця робочого дня документи мають бути обов'язково повернені.

134. Касові документи можуть бути вилучені з установи банку за постановою слідчих або судових органів і запитом арбітражу або вищестоящої установи банку.

На місце вилученого справжнього документа підшиваються завірена завідуючим касою копія вилученого документа, все листування про вилучення документа, протокол вилучення (виїмки), розписки особи, яка одержала справжній документ, або поштова квитанція про відсилку документа тощо.

У разі, якщо вилученню підлягають одночасно кілька касових документів з різними датами одного календарного року, на місце одного з вилучених документів вміщується його копія, вимога на вилучення (протокол вилучення (виїмки) і таке інше), а замість останніх - тільки копії з відмітками про місце знаходження вимоги.

Грошові білети і монета, прийняті вечірньою касою, передаються касиру (контролеру), який очолює касу перерахування, упакованими в порядку, викладеному в пп. 96, 98, 99.

Якщо касир вечірньої каси виконує операції з приймання готівки в неробочі дні, допускається формування пачок грошових білетів із корінців, перерахованих і сформованих вказаним касиром в установленому порядку в ці дні. У цих випадках на накладках проставляється штамп "Збірна".

Глава IV
Забезпечення схоронності цінностей
і додержання емісійно-касової дисциплі
ни

Розділ 1. Зберігання грошей і інших цінностей

135. Готівка оборотної (операційної) каси та інші цінності в грошових сховищах* установ банків знаходяться під відповідальністю керівника, головного бухгалтера і завідуючого касою банку.

* Під грошовими сховищами маються на увазі спеціально обладнані комори і окремі вогнетривкі сейфи банків, де зберігаються гроші й інші цінності.

У разі відпустки, відрядження, хвороби та з інших причин тимчасове передавання грошей і цінностей, які знаходяться в резервних фондах (для Центрального сховища) і запасів готівки у сховищах і оборотній (операційній) касі, ключів від грошових сховищ від одних службових осіб іншим у операційних відділах Республіканського банку Криму, регіональних управлінь НБУ проводиться від керівника, головного бухгалтера і завідуючого касою - за наказом Голови правління Республіканського банку Криму, начальника регіонального управління НБУ. В операційному управлінні Національного банку України, установах банків від головного бухгалтера і завідуючого касою - за відповідним наказом керівника, від керівника - за письмовим дозволом вищестоящої установи банку.

(абзац 2 пункту 135 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

136. Всі гроші та інші цінності повинні зберігатися в грошових сховищах. Грошові сховища мають бути пронумеровані шляхом проставлення на них порядкових номерів.

Усередині грошового сховища гроші та інші цінності повинні зберігатися на металевих стелажах (полицях) за умови, що такі стелажі мають грати і замикаються на замок.

Готівку оборотної (операційної) каси в грошовому сховищі дозволяється зберігати у візках, які після перевірки службовими особами вкладених в них грошей замикаються завідуючим касою на ключ. Якщо у візках зберігається готівка оборотної (операційної) каси, підготовлена касирами для здійснення наступного робочого дня видаткових операцій, то зазначені візки замикаються на ключ і пломбуються пломбірами відповідних касирів. Кожний візок споряджається ярликом із зазначенням на ньому дати, підпису, іменного штампа касира, який готував гроші, і загальної суми вкладених грошей.

137. У грошовому сховищі повинні окремо зберігатись:

а) резервні фонди (для Центрального сховища) і запаси готівки у сховищах Національного банку України;

б) готівка оборотної (операційної) каси. При цьому заздалегідь підготовлена готівка для видачі за рахунок грошей оборотної (операційної) каси зберігається окремо від інших цінностей оборотної (операційної) каси;

в) іноземна валюта (чеки);

г) золото, платина й інші дорогоцінні метали;

д) інші цінності.

Після кожного вкладення або вилучення грошей з резервних фондів (для Центрального сховища) і запасів готівки у сховищах службові особи, відповідальні за схоронність цінностей, зобов'язані шляхом перевірки впевнитися в тому, що фактична наявність цінностей, які залишилися в грошовому сховищі, відповідає даним обліку (описів або Книги обліку грошей у резервних фондах (для Центрального сховища) і запасах готівки у сховищах) та опечатати сховище.

При розміщенні в двох і більше грошових сховищах, на стелажах (полицях) одного і того ж виду цінностей або одного і того ж номіналу грошових білетів або монети, які знаходяться в резервних фондах (для Центрального сховища) і запасах готівки у сховищах, по кожному такому сховищу, стелажу (полиці) складається Опис цінностей (додаток N 47), що обліковуються на рахунку N, із зазначенням в ньому дати і суми фактичного вкладення. Описи підписуються завідуючим касою і зберігаються на стелажах (полицях) разом з цінностями або в окремій папці в грошовому сховищі.

Кожна окрема шафа, стелаж, полиця повинні бути замкнені на ключ завідуючим касою. Ключі мають знаходитися в грошовому сховищі у шафі завідуючого касою.

(абзац 8 пункту 137 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

138. При прийманні грошей і цінностей у грошові сховища службові особи, відповідальні за схоронність цінностей, особисто кожний перевіряють:

грошові білети - повні, неповні і збірні пачки за кількістю корінців і надписами на накладках, а монету - за надписами на ярликах, прикріплених до мішків;

грошові білети, перераховані завідуючим касою і незапаковані відповідно до п.104 в пачки, - поаркушним перерахуванням;

монету, перераховану і розфасовану відповідно до п.104, - за кількістю пакетів, тюбиків і в сумах, зазначених на них. Монета, що знаходиться на лотках, приймається в оголошеній завідуючим касою сумі;

грошові білети, попередньо підготовлені для видачі, - за надписами на ярликах, прикріплених до мішків (візків);

іноземну валюту і валютні платіжні документи, сформовані за видами, номіналами і упаковані в порядку, встановленому цією Інструкцією, в повні, неповні і збірні пачки - за кількістю корінців і надписами на накладках, а монету в опломбованих мішках - за позначками на прикріплених до них ярликах. Окремі грошові білети і платіжні документи, а також монету, не упаковану в установленому порядку в мішки, - шляхом суцільного перерахування;

дорогоцінні метали - в порядку, встановленому в главі V цієї Інструкції;

чекові і вкладні книжки у справній упаковці друкарень або установ банків - за пачками без поаркушного прерахування;

решта цінностей (в умовній або номінальній оцінці) - поштучно або поаркушно.

139. Придатні грошові білети, які знаходяться в резервних фондах і сховищах, повинні зберігатись окремо від зношених грошових білетів.

(абзац 1 пункту 139 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Грошові білети і монета в упаковці установ банків можуть зберігатися в резервних фондах без поаркушного перерахування або перерахування за кружками не більше двох років з дня їх формування.

Строк зберігання грошей і цінностей в упаковці Банкнотної фабрики, Монетного двору і банків-емітентів не обмежений.

У належно обладнаних грошових сховищах мішки з монетою можуть зберігатись на підлозі.

140. Іноземна валюта (чеки) зберігаються в пачках або пакетах, а монета - в мішечках, окремо за найменуваннями валюти, а всередині кожної валюти за її номіналами.

141. Дорогоцінні метали зберігаються в порядку, встановленому главою VI цієї Інструкції.

142. В установах банків, які мають значний запас учнівських медалей, дозволяється зберігати їх запакованими в пачки, обв'язаними шпагатом без вузлів і надривів хрестоподібно подвійною в'язкою на чотири глухих вузли і опечатаними печаткою завідуючого касою. На верхній накладці до пачки зазначаються найменування установи банку, кількість і вартість вкладених у пачку медалей, дата їх пакування і підпис завідуючого касою.

143. Цінності на зберіганні, нерозібрані посилки з грошима, а також різні документи і цінності, які обліковуються на позабалансових рахунках N 9810 і N 9819, зберігаються розкладеними за датами в порядку надходження, а всередині однієї дати - за порядком номерів цінностей. Монета зберігається упакованою в пакет. До пакета по кожному власнику прикріплюється ярлик із зазначенням власника, роду цінностей, їх номера, дати зарахування на рахунок і суми.

(пункт 143 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

144. Всі бланки суворої звітності** обліковуються на відповідних позабалансових рахунках як у книжках, так і в окремих аркушах, в умовній оцінці за кожну книжку або аркуш.

Облік бланків суворої звітності, що знаходяться в грошовому сховищі, ведеться за їх видами в Книзі обліку залишків бланків суворої звітності (додаток N 48).

У міру розкриття касиром окремих пачок з чековими і вкладними книжками у присутності службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей установи банку, або спеціально виділеного контролера, перевіряється кількість книжок у кожній пачці, кількість аркушів, чеків у кожній книжці і послідовність їх номерів. Дефектні і зіпсовані книжки погашаються клиноподібною вирізкою частини бланка, призначеної для підписів, і до їх знищення (шляхом спалювання спеціальною комісією) обліковуються на позабалансовому рахунку N 9821 при актах, складених за підписами службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей. В актах докладно перераховуються ознаки дефектності книжок.

(абзац 3 пункту 144 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

145. Гроші та інші цінності можуть виноситись із грошових сховищ для проведення операцій по їх обробці, контрольному перерахуванню і ревізії тільки в приміщення каси.

Видача цінностей із грошових сховищ здійснюється під розписку в Книзі обліку видачі із комори та інших грошових сховищ грошових білетів і інших цінностей для обробки, контрольного перерахування, ревізії та повернення у сховище (додаток N 49), записи в якій проводяться за видами цінностей, а грошових білетів з резервних фондів, крім того, - за номіналами.

Книга зберігається в грошовому сховищі і після використання передається в архів.

146. Прийняті грошові білети, монета й інші цінності в грошових сховищах обліковуються в Книзі обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей та Книзі обліку грошей у резервних фондах (для Центрального сховища) і запасах готівки у сховищах (додаток N 50). Книги ведуться завідуючим касою. Стелажі, полиці, візки, сейфи і металеві шафи незалежно від наявності в них цінностей повинні бути замкнені на ключ.

При розміщенні запасів готівки у двох і більше сховищах Книга обліку готівки ведеться за кожним сховищем окремо. Крім того, ведеться зведена Книга обліку готівки у сховищах установи банку.

(Пункт 146 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Бухгалтерський облік готівки по кожному сховищу ведеться за окремими аналітичними рахунками.

Переміщення готівки між сховищами здійснюється на підставі розпоряджень начальника Операційного відділу. Усі переміщення готівки між сховищами оформляються приходно-видатковими ордерами (додаток N 42).

При переміщенні запасів готівки між грошовими сховищами, що територіально віддалені, залучається служба інкасації. Для перевезення готівки Операційним відділом подається відділу інкасації відповідна заявка. Сума готівки, що перевозиться інкасаторами з одного сховища в інше, зараховується на балансовий рахунок "Банкноти та монети у дорозі". Підставою для списання суми перевезеної готівки з цього рахунку є ордер на зарахування готівки до іншого сховища. Перевезення готівки між сховищами організовується так, щоб на кінець дня на рахунку з обліку готівки в дорозі не було залишку.

(Пункт 146 доповнено абзацами 2-4 згідно з Постановою Правління НБУ N 243 від 23 червня 1998 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 432/2872 від 09.07.98 р.)

147. Перед закриттям грошових сховищ службові особи, відповідальні за схоронність цінностей, зобов'язані безпосередньо в грошових сховищах перевірити:

а) чи всі цінності, книги і документи, які підлягають зберіганню в сховищах, занесені в сховище;

б) чи відповідає фактична наявність резервних фондів (для Центрального сховища) і запасів готівки у сховищах оборотної (операційної) каси та інших цінностей даним бухгалтерського обліку і залишкам, зазначеним у Книгах обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей та обліку грошей у фондах.

У тих випадках, коли резервні фонди грошових білетів і монети розміщені в кількох грошових сховищах, а при вкладенні або вилученні фактичну наявність резервних фондів (для Центрального сховища) і запасів готівки у сховищах у сховищах відповідно до п. 137 було вже перевірено, звірка залишків резервних фондів, зазначених у Книзі обліку грошей у резервних фондах, може проводитись за описами;

в) чи всі шафи, вікна, ставні зачинені, а вентилятори і світло вимкнені.

Одночасно з цим головний бухгалтер зобов'язаний звірити залишки цінностей, записані в книгах обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей та обліку грошей у фондах, з даними бухгалтерського обліку за відповідними рахунками.

Залишки на рахунках NN 1100, 1110, 2210 і 1001 повинні щоденно перевірятись за лицьовими рахунками іноземної валюти і дорогоцінних металів.

(абзац 7 пункту 147 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

148. Правильність залишків, виведених у книгах, щоденно підтверджується підписами службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей. Обумовлення і виправлення сум залишків повинні завірятись підписами тих же службових осіб.

Правильність залишків у Книзі обліку готівки оборотної каси та інших цінностей при проведенні ревізії, пов'язаної зі зміною службової особи, відповідальної за схоронність цінностей, стверджується з моменту передачі готівки оборотної каси до підписання акта ревізії не тільки особою, яка передає цінності, а і особою, яка їх приймає.

Підписання документів, ведення книг щодо зберігання резервних фондів (для Центрального сховища) і запасів готівки у сховищах, іноземної валюти та інших цінностей, здійснення операції з ними проводиться особою, яка їх здає, і особою, яка приймає, до закінчення їх перевірки і підписання акта.

Якщо операції по придбанню і продажу іноземної валюти значні, залишки готівки іноземної валюти і сплачених валютних платіжних документів обліковуються в окремій Книзі обліку наявності іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті, що знаходяться в сховищі (додаток N 51). В загальну книгу обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей залишки по цих цінностях не записуються.

(абзац 4 пункту 148 змінено згідно з Постановами Правління НБУ: N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р., N 318 від 26 вересня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 452/2256 від 06.10.97 р., N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

149. У Книгах обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей, обліку наявності іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті, що знаходяться у сховищі, обліку грошей у фондах проводяться записи загальних залишків цінностей за кожним рахунком на наступний операційний день до закриття грошових сховищ.

На рахунках NN 1100, 1110, 2210 і 1001 записи в книгах проводяться за кожним видом цінностей із зазначенням кількості цінностей і документів або ваги цінностей, загальної суми залишку з даного виду цінностей або документів.

Золото, срібло і платина обліковуються за номіналом, лігатурною вагою і вартістю.

Якщо операції з резервними фондами (для Центрального сховища) і запасів готівки у сховищах і іноземною валютою не проводились, дозволяється залишки в Книгах обліку наявності іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті, що знаходяться в сховищі, і обліку грошей у фондах наступного дня не виводити. Ці книги протягом дня зберігаються у завідуючого касою, після закінчення дня - у грошовому сховищі.

(абзац 3 пункту 149 змінено згідно з Постановами Правління НБУ: N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р., N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

149-1. Мають бути пронумеровані, прошнуровані і опечатані печаткою:

1. Книга обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей);

2. Контрольний журнал на осіб, що допускаються до відкриття, закриття та опечатування грошових сховищ;

3. Книга обліку показників контрольного касового апарата та сум готівки, що прийнята вечірньою касою;

4. Книга обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей банку;

5. (Підпункт 5 пункту 149-1 виключено згідно Постанови Правління НБУ N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

6. Книга обліку прийнятих і виданих цінностей;

7. Книга обліку залишків бланків суворої звітності;

8. Книга обліку видачі з комори та інших грошових сховищ грошових білетів і інших цінностей для обробки, контрольного перерахування, ревізії та повернення у сховище;

9. Книга обліку грошей у сховищах;

(підпункт 9 пункту 149-1 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

10. Книга обліку іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті, що знаходяться в сховищі;

11. Книга обліку виданих і прийнятих чекових книжок та інших бланків суворої звітності.

При опечатуванні книг та журналів мастичною печаткою використовується клей на основі рідкого скла (силікатний, конторський, канцелярський, рідке скло), папір типу цигаркового, штемпельна фарба. Папір з відбитком печатки змазується з двох боків клеєм, після опечатування книги або журналу наноситься ще один шар клею.

Кількість аркушів у книгах і журналах, що ведуться в касі, завіряється підписами керівника установи банку, головного бухгалтера і завідуючого касою (додаток N 51 а).

(розділ 1 глави IV доповнено пунктом 149-1 згідно з Постановою Правління НБУ N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.,

150. Грошові сховища, в яких зберігається готівка оборотної (операційної) каси, резервні фонди (для Центрального сховища) і запаси готівки у сховищах та інші цінності, відчиняються і замикаються на три ключі і опечатуються печатками трьох службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей.

(абзац 1 пункту 150 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Ключі від грошових сховищ повинні знаходитись: перший ключ - у завідуючого касою; другий - у керівника; третій - у головного бухгалтера.

151. Всі грошові сховища, сейфи, металеві шафи, в яких зберігаються гроші і цінності, повинні мати дублікати ключів, які з докладним описом вкладаються в пакет, обшиваються тканиною і опечатуються печатками трьох службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей. Пакет з супровідним листом, підписаним тими ж особами, передається на зберігання у відділ по режиму (безпеці) цієї ж установи банку або в найближчу установу банку.

У супровідному листі до дублікатів ключів, що передаються на зберігання, повинно бути зазначено, що зворотна їх видача допускається при наявності письмової вимоги, підписаної трьома службовими особами, відповідальними за схоронність цінностей, і завіреної офіційною печаткою.

Перевірка дублікатів ключів проводиться у випадках поломки або втрати першого примірника ключа, а також під час ревізій і перевірок при зміні службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей.

Документ про здачу дублікатів ключів на зберігання іншій установі банку разом з копіями опису і супровідного листа зберігається в сейфі керівника і обліковується на позабалансовому рахунку N 9892.

У разі вилучення дублікатів ключів з місць їх зберігання службовими особами, відповідальними за схоронність цінностей, у зв'язку з поломкою або втратою ключа складається акт із зазначенням причин їх вилучення. Акт зберігається при видатковому позабалансовому ордері за рахунком N 9892.

(абзац 5 пункту 151 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

152. Вхід до грошового сховища дозволяється тільки службовим особам, відповідальним за схоронність цінностей, які мають ключі і печатки від нього.

Інші працівники банку можуть входити в грошове сховище лише з дозволу керівника або його заступника, якщо йому надано право здійснення операцій з цінностями, обов'язково в присутності службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей.

У робочі дні всі грошові сховища підлягають обов'язковому відкриттю, огляду і перевірці службовими особами, відповідальними за схоронність цінностей, незалежно від того, здійснюватимуться чи ні операції з цінностями.

153. Перед відкриттям грошових сховищ службові особи, відповідальні за схоронність цінностей, у присутності представника охорони повинні перевірити, чи не мають пошкоджень двері, замки, шпагат і печатки, чи приварені вушки, через які пропускається шпагат, після чого розписатися в контрольному журналі на осіб, що допускаються до відкриття, закриття та опечатування грошових сховищ про прийняття від охорони відбитків печаток, якими опечатані грошові сховища. Представник охорони перевіряє підписи службових осіб, відповідальних за збереження цінностей, звіривши їх із зразками.

У разі пошкодження дверей, замків, шпагату або печаток, а також при наявності підозри у спробі проникнення в грошове сховище про це негайно, до відкриття сховища, складається акт, який підписується всіма службовими особами, відповідальними за схоронність цінностей, і представником охорони, вживаються необхідні заходи на місці, а також повідомляється вищестоящій установі банку.

Дощечка з печатками знімається шляхом розрізування одного оберту шпагату і після огляду сховищ відбитки печаток знищуються.

Якщо приймання готівки, що надійшла у вечірню касу, проводиться службовими особами, відповідальними за схоронність цінностей, без появи касира цієї каси вранці наступного дня в установу банку, знищення відбитків печаток проводиться тільки після приймання готівки.

При порушенні цілості вікон, стін, підлоги, стелі необхідно негайно провести перевірку наявності цінностей із складанням про це акта. В цьому разі відбитки печаток не знищуються.

154. Протягом робочого дня грошові сховища, сейфи і шафи повинні бути замкнені на ключі. Опечатування їх після закінчення робочого дня проводиться в присутності представника охорони. При цьому печатки повинні накладатися поверх шпагата на дощечку з заглибленнями для печаток в такій послідовності від вузла шпагата: перша - завідуючого касою; друга - головного бухгалтера; третя - керівника.

(абзац 1 пункту 154 змінено з Постановою Правління НБУ N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)

У тому разі, коли обов'язки завідуючого резервними фондами і завідуючого оборотною касою в Республіканському банку Криму, регіональному управлінні НБУ, операційному управлінні Національного банку України виконують дві різні матеріально відповідальні службові особи, опечатування сховища проводити в такій послідовності від вузла шпагату: перша - завідуючого резервними фондами, друга - завідуючого оборотною касою, третя - головного бухгалтера, четверта - керівника.

Шпагат цілий, без вузлів і надривів, пропускається у вушки дверей грошового сховища таким чином, щоб двері не можна було відчинити без пошкодження шпагату і печаток. Для опечатування грошових сховищ повинен застосовуватись лише сургуч. Наплив сургуча має знаходитися в межах діаметра заглиблень на дощечках для печаток.

155. Про приймання опечатаного грошового сховища працівник охорони розписується в контрольному журналі на осіб, які допускаються до відкриття, закриття та опечатування грошових сховищ, попередньо звіривши відбитки печаток з їх зразками. Зразки відбитків печаток, що застосовуються для опечатування дверей грошових сховищ і т. ін., вручаються охороні під розписку, яка зберігається у керівника установи банку. Контрольний журнал на осіб, які допускаються до відкриття, закриття та опечатування грошових сховищ, зберігається у завідуючого касою.

156. Для опечатування грошових сховищ, а також опечатування або опломбування пачок з грошовими білетами і мішків з монетою службові особи, відповідальні за схоронність цінностей, касири й інші працівники повинні бути забезпечені металевими печатками (пломбірами або кліше) з відбитком найменування установи банку (штамп з найменуванням установи банку, її номером за електронною поштою або номером МФО).

(абзац 1 пункту 156 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)

Зазначені працівники зобов'язані забезпечити надійне зберігання печаток, пломбірів, іменних штампів, кліше з особистим кодом, ключів від грошових сховищ, яке б виключало будь-яку можливість використання їх іншими особами.

157. Усі печатки і ключі від грошових сховищ, пломбіри, кліше, іменні штампи касирів, які є в установі банку, повинні бути зареєстровані в спеціальному зошиті, який ведеться керівником або особою, що визначається за його письмовим розпорядженням (крім касирів і завідуючого касою).

Видача пломбірів, ключів і печаток, іменних штампів і кліше проводиться під розписку в зошиті. При використанні грошових сховищ (сейфів) і спільних пломбірів кількома працівниками порядок передачі ключів і пломбірів між ними встановлюється письмовим розпорядженням керівника установи банку.

Зіпсовані печатки, ключі, пломбіри, кліше та іменні штампи, а також ті, що не використовуються в роботі, зберігаються в сейфі особи, яка визначена розпорядженням керівника банку.

(абзац 3 пункту 157 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)

Зіпсовані печатки, ключі, пломбіри, кліше та іменні штампи повинні відразу списуватися з обліку і знищуватися у встановленому порядку.

У разі втрати ключа від грошового сховища (сейфу, металевої шафи) повинен бути змінений секрет замка. До цієї роботи залучаються перевірені особи, які мають відповідний допуск.

Про зміну секрету замка і виготовлення нових ключів комісією, призначеною керівником установи банку, в обов'язковому порядку складається акт, в якому зазначаються причини зміни секрету замка і виготовлення нових ключів, прізвище особи, що проводила цю роботу, з посиланням на наявність допуску. Акти зберігаються постійно в спеціальній справі у керівника установи банку.

Особи, винні у втраті ключів, притягаються до дисциплінарної відповідальності в залежності від обставин справи.

Для зберігання цінностей протягом робочого дня касири повинні бути забезпечені сейфами, візками або металевими шафами.

Касирам категорично забороняється при тимчасовій відсутності на робочому місці залишати гроші, цінності, пломбіри, печатки, іменні штампи, кліше з особистим кодом, ключі від грошових сховищ у відкритому вигляді, незамкненими в сейфі, металеві шафи, візки або шухляди столів. Також категорично забороняється під час проведення операцій залишати ключі у шпаринах замків дверей грошових сховищ, сейфів, металевих шаф, візків, призначених для зберігання грошей і цінностей.

Власні гроші касирів, верхній одяг, їжа та інші предмети, що не мають відношення до здійснення касових операцій, повинні зберігатись у спеціально відведеній кімнаті або в шафах, розташованих у касовому вузлі, але не в приміщеннях кас.

Розділ 2. Ревізія цінностей

158. Ревізія грошових білетів, монети та інших цінностей, які знаходяться в грошових сховищах і касах установ банків, а також перевірка порядку їх зберігання проводяться:

а) за розпорядженням керівника установи банку не рідше одного разу на півріччя, а також щорічно за станом на 1 січня нового року;

б) при зміні керівника, головного бухгалтера або завідуючого касою;

в) при тимчасовій зміні службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей;

г) в інших випадках - за розпорядженням керівників Національного банку України або органів відповідних банків (загальних зборів акціонерів, учасників, Рад та в інших випадках, передбачених Законом України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ) і статутами банків);

д) ревізії цінностей, які знаходяться під відповідальністю касових працівників, що мають перехідні залишки валютних цінностей, проводяться щомісяця. Результати цієї ревізії оформляються записом в Звітній довідці касового працівника (додаток N 52), а також проводиться реєстрація в спеціальній книзі, де вказується дата, прізвище і ініціали касира, цінності якого були обревізовані.

159. Ревізія грошових білетів, монети й інших цінностей проводиться складом осіб, що призначається письмовим наказом керівника установи банку, за вказівкою якого проводиться ревізія. До проведення ревізії залучаються підготовлені працівники, які не зв'язані з виконанням операцій з цінностями, один з яких призначається її керівником. Відповідальність за правильну організацію і виконання встановлених правил проведення ревізій несе керівник установи банку, який призначив ревізію.

Ревізія двічі на рік може не проводитись у тому разі, коли в даному півріччі в установі банку була проведена ревізія цінностей працівниками вищестоящої установи банку та ревізії цінностей при зміні або тимчасовій зміні службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей. Розрив у часі між ревізіями не повинен перевищувати шести місяців.

Ревізія у зв'язку зі зміною керівника установи банку повинна очолюватись представником вищестоящої установи (Ради) банку, призначеним наказом (рішенням) керівника.

Особи, які не працюють у даній установі банку, до проведення ревізії допускаються при наявності посвідчення за підписом керівника вищестоящої установи (Ради) банку, скріпленого відбитком офіційної печатки, а працівники Республіканського банку Криму, регіональних управлінь НБУ мають право здійснювати ревізію або перевірку в установах банків на підставі письмового розпорядження Голови правління Республіканського банку Криму, начальника регіонального управління НБУ.

160. Ревізія проводиться в присутності службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей. При проведенні ревізії у відсутності службової особи про це окремо відмічається в акті за підписами всіх учасників ревізії.

161. Ревізії, що проводяться, не повинні порушувати звичайного ходу операцій установ банків.

Ревізія проводиться раптово, з перевіркою всіх цінностей, за станом на одну й ту ж дату і в такій послідовності, яка б виключала можливість приховування розкрадання і недостач грошей і цінностей.

Приступивши до ревізії, її керівник опечатує сургучевою печаткою всі грошові сховища, які знаходяться в касовому приміщенні, незалежно від наявності в них цінностей на момент початку перевірки, бере під свій контроль усю готівку оборотної (операційної) каси, резервних фондів та інші цінності, з'ясовує, чи немає грошей, цінностей і сумок з готівкою і цінностями у вечірній касі і касі перерахування, під відповідальністю інкасаторів, і при їх наявності ревізує поряд з іншими цінностями.

До закінчення повної ревізії кас, резервних фондів і цінностей доступ службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей, у грошові сховища дозволяється лише в присутності керівника ревізії, причому вкладення або вилучення грошей і цінностей у цей період проводиться під його контролем. У тих випадках, коли одночасно за один прийом не можна здійснити ревізію всіх зазначених цінностей, керівник ревізії після закінчення робочого дня разом з службовими особами, відповідальними за схоронність цінностей, проводить опечатування грошових сховищ і сейфів і здає їх під охорону в установленому порядку. Печатка керівника ревізії накладається на дощечці вище печаток службових осіб установи банку, що ревізується.

162. Грошові білети, монети та інші цінності для контрольного перерахування відбираються особисто керівником ревізії.

Пачки і мішки з пошкодженою упаковкою I неправильно оформленими накладками (ярликами) підлягають поаркушному і поштучному перерахуванню.

При звільненні керівника установи банку, головного бухгалтера або завідуючого касою від обов'язків, пов'язаних із зберіганням цінностей, грошові білети і монета, що знаходяться в оборотній (операційній) касі, резервних фондах, підлягають суцільному поаркушному перерахуванню і перерахуванню за кружками.

Керівник вищестоящої установи банку в наказі на приймання-передачу справ може продовжити встановлений строк або дозволити провести вибіркове поаркушне і поштучне перерахування готівки, що знаходиться у оборотній (операційній) касі і резервних фондах.

Вибірковому поаркушному і поштучному перерахуванню підлягає готівка також при зміні службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей, звільнених у встановленому порядку від обов'язків, пов'язаних із зберіганням резервних фондів і здійсненням операцій з ними.

163. Ревізія грошових білетів, монети й інших цінностей проводиться таким чином:

а) грошові білети оборотної (операційної) каси спочатку перевіряються за пачками і корінцями, монета - за надписами на ярликах, прикріплених до мішків (лотків), а заздалегідь підготовлені для видачі і запаковані гроші за надписами на ярликах, прикріплених до мішків. Загальна сума грошей звіряється з даними книги обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей. Після зазначеної перевірки грошові білети і монета оборотної (операційної) каси піддаються суцільному поаркушному перерахуванню і перерахуванню за кружками.

Готівка, що знаходиться в оборотній (операційній) касі установ банків, при піврічних раптових ревізіях, на 1 січня і ревізіях цінностей, пов'язаних з тимчасовою зміною службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей, може бути піддана перерахуванню в обсязі, що визначається керівником установи, за розпорядженням якого проводиться ревізія.

(абзац 3 пункту 163 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)

Ревізуючий, передаючи касирові грошові білети для поаркушного перерахування, попередньо знімає з корінця бандероль і залишає її в себе разом з часткою грошових білетів для контролю. Касир, перерахувавши гроші, повідомляє їх суму або кількість білетів, до яких ревізуючий додає суму грошей або кількість білетів, залишених для контролю, і одержаний результат порівнює з даними бандеролі. При співпаданні загальної суми (кількості білетів) залишені на контролі грошові білети передаються касирові для перерахування і формування корінця в установленому порядку. При невідповідності гроші повинні бути перераховані ревізуючим, після чого знову перераховані і обандеролені в установленому порядку касиром, який проводив їх первісне перерахування. Бандеролі, верхня накладка і обв'язка з незрізаною пломбою від розкритої пачки повинні залишатися у ревізуючого до повного перерахування всіх грошей, що знаходяться в пачці.

Доручати перерахування грошей тим працівникам каси, які їх формували в пачки, дозволяється лише в окремих випадках;

б) грошові білети і монета, які знаходяться у вечірній касі, перевіряються за пачками, корінцями і надписами на ярликах, прикріплених до мішків, а гроші, запаковані в сумки для видачі заробітної плати, - за надписами на ярликах. Загальна сума грошей порівнюється з даними касового журналу вечірньої каси або контрольної стрічки контрольного касового апарата, а також контрольної відомості щодо перерахування виручки. Сума приходних касових документів звіряється з підсумком касового журналу або контрольної стрічки і контрольною відомістю.

Після зазначеної звірки грошові білети і монета перераховуються повністю поаркушно і за кружками;

в) грошові білети і монета, які знаходяться в касі перерахування, перевіряються поаркушно і за кружками в розмірі, що визначається керівником ревізії або керівником установи банку, за розпорядженням якого проводиться ревізія;

г) нерозкриті сумки з проінкасованою виручкою торговельних та інших організацій, готівкою та цінностями кас банку при підприємствах, які знаходяться в касі перерахування, у вечірній касі і під відповідальністю інкасаторів, звіряються з даними накладних (супровідних відомостей), журналів обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок, реєстрів, шляхових відомостей і довідок про порожні сумки, видані інкасаторам при виїзді їх на маршрути. При виявленні сумок, які мають пошкодження, з порушеними пломбами і печатками чи з пломбами і печатками, що не відповідають зразкам, гроші, які в них знаходяться, перераховуються поаркушно. У необхідних випадках до участі в перерахуванні грошей можуть бути залучені представники відповідних підприємств і організацій, а також правоохоронних органів;

д) грошові білети, що знаходяться в резервних фондах (для Центрального сховища) і запасах готівки у сховищах, спочатку перевіряються за пачками, корінцями і надписами на ярликах до мішків з попередньо підготовленими сумами для видачі, а монета - за надписами на ярликах, прикріплених до мішків, і, крім того, поаркушним перерахуванням і перерахуванням за кружками в розмірі, який визначає керівник ревізії або керівник установи банку, за розпорядженням якого проводиться ревізія. Грошові білети і монета в пошкодженій упаковці і з неправильно оформленими накладками (ярликами) повністю перераховуються;

(абзац 10 пункту 163 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

е) нерозібрані посилки з грошима розкриваються і перевіряються за пачками і корінцями, а в несправній упаковці - поаркушно;

є) учнівські медалі, запаковані в пачки відповідно до п. 140, при проведенні піврічних ревізій і ревізій, пов'язаних з тимчасовою зміною службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей, на розсуд ревізуючих можуть перевірятися за надписами на верхніх накладках пачок. У всіх інших випадках перевірка учнівських медалей проводиться поштучно;

ж) іноземна валюта, шляхові чеки в національній і іноземній валюті і відрізні чеки перевіряються за пачками, корінцями і надписами на ярликах, прикріплених до мішків (лотків), і, крім того, поаркушним перерахуванням і перерахуванням за кружками в розмірі, який визначає керівник ревізії або керівник установи банку, за розпорядженням якого проводиться ревізія;

з) вкладні книжки, трудові книжки і вкладиші до них, запаковані за видами цінностей в пачки, перевіряються за надписами на верхніх накладках пачок і, крім того, поштучним перерахуванням в розмірі, який визначає керівник ревізії або керівник установи банку, за розпорядженням якого проводиться ревізія;

(абзац 14 пункту 163 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)

і) всі інші цінності перевіряються за їх номінальною або умовною оцінкою.

164. Після перерахування грошових білетів, монети та інших цінностей, які знаходяться в грошових сховищах, ревізуючі проводять звірку виявлених у наявності цінностей з даними книг обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей, обліку грошей у фондах та наявності іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті, щоденного балансу, аналітичного обліку і, крім того, перевіряють, чи всі вилучені для ревізії цінності повернені до грошового сховища.

Суми розписок та інших документів, не проведених через бухгалтерський облік, у виправдання залишку каси не приймаються і вважаються недостачею у касира. Виявлені надлишки каси повинні бути оприбутковані і поверненню не підлягають.

У разі виявлення недостачі або надлишку грошових білетів всі пачки, сформовані касиром, у якого виявлена недостача або надлишок, підлягають поаркушному перерахуванню. На розсуд керівника ревізії такій перевірці піддається і монета при виявленні її недостачі або надлишку в мішку.

165. Про проведену ревізію цінностей складається акт за підписами всіх працівників, які брали участь у ревізії, і службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей. При виявленні недостачі або надлишку грошей і цінностей, розбіжностей в обліку або недоліків у забезпеченні схоронності цінностей, копія акта надсилається вищестоящій установі банку, а у випадках, пов'язаних з резервними фондами (для Центрального сховища) і запасів готівки у сховищах, також Кримському республіканському, регіональним управлінням НБУ.

При ревізії, пов'язаній зі зміною службової особи, відповідальної за схоронність цінностей, підписання документів щодо зберігання резервних фондів, готівки оборотної (операційної) каси та інших цінностей, а також здійснення операцій з ними проводиться двома особами (яка здає гроші і цінності та яка їх приймає) до закінчення їх перевірки і підписання акта.

(абзац 2 пункту 165 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)

166. Крім ревізій грошових білетів, монети та інших цінностей керівники регіональних управлінь НБУ зобов'язані забезпечити проведення не рідше одного разу на квартал (крім періодів, в яких проводилися раптові ревізії або ревізії, пов'язані з зміною службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей) контрольного перерахування грошей, які знаходяться в резервних фондах (для Центрального сховища) і запасах готівки у сховищах, у порядку, зазначеному в третьому і четвертому абзацах літери "а" п. 163, особисто відбираючи для цього пачки грошових білетів і мішки з монетою.

Контрольне перерахування проводиться під наглядом однієї з службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей, або спеціально виділеного працівника, не зв'язаного з виконанням операцій з цінностями. Піддані перерахуванню гроші пакуються в установленому порядку касирами, які їх рахували. На бандеролях, верхній накладці і ярликах проставляється штамп "Контрольне перерахування".

У тих випадках, коли контрольне перерахування і об'єднання при цьому неповних пачок грошових білетів, які знаходяться в резервних фондах (для Центрального сховища) і запасах готівки у сховищах, проводиться завідуючим касою, контроль здійснюється керівником або головним бухгалтером установи банку.

(абзац 3 пункту 166 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

167. При виявленні надлишків грошей або недостач складається акт про виявлені недостачі (надлишки) при перерахуванні грошей. До акта, що надсилається вищестоящій установі банку, додаються особисте пояснення касового працівника, який допустив недостачу, повідомлення керівника установи банку про вжиті заходи щодо відшкодування з винних осіб збитків, усунення причин, які породжують касові прорахунки і недостачі цінностей.

168. Виявлені надлишки грошей оприбутковуються за операційною касою і відносяться на рахунок N 6800. Повернення зарахованих на цей рахунок сум може проводитись за клопотанням підприємств, об'єднань, організацій і установ шляхом зарахування їх на рахунки, а також окремих осіб з дозволу керівника установи банку після розгляду обставин, які підтверджують належність їм надлишків, які утворилися. Надлишки грошей, виявлені в резервних фондах, сховищі або в оборотній касі Кримського республіканського, регіонального управління, установи НБУ, Центрального сховища, оприбутковуються за оборотною касою і відносяться: в упаковці установи банку - на рахунок N 6800, в упаковці Банкнотно-монетного двору - на рахунок N 3000 (3001).

(Пункт 168 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

169. Всі недостачі грошей незалежно від суми (навіть якщо вони погашені при виявленні) списуються у видатки по касі і записуються на рахунок N 2719 за особистим рахунком працівника, в якого виявлена недостача, та обліковуються на цьому рахунку до повного їх погашення.

(абзац 1 пункту 169 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Недостачі, виявлені в резервних фондах, оформлюються в тому ж порядку, що і недостачі в касі, причому відсутня в резервних фондах сума негайно поповнюється з оборотної каси.

170. Якщо недостача грошей та інших цінностей є результатом розтрати, недбалості або розкрадання, керівник установи банку негайно повідомляє про це правоохоронні органи і до їх рішення усуває від роботи з цінностями працівника банку, в якого виявлена недостача. До акта про виявлені недостачі (надлишки) при перерахуванні грошей, що надсилається до вищестоящої установи відповідного банку, додається спеціальне повідомлення за підписами керівника і головного бухгалтера установи банку із зазначенням в ньому місця і дати події; дати виявлення недостачі (надлишку); характеру події (розтрата, розкрадання, пограбування, підробка); суми заподіяного збитку; посади, прізвища, імені і по батькові винної особи; часу його роботи в банку і заходів щодо забезпечення інтересів банку і надходження коштів у відшкодування збитку.

171. Недостачі грошей і цінностей, які виникли в результаті розтрат, розкрадання та інших зловживань, списуються з відповідних рахунків, на яких обліковувались ці цінності, в установленому для обліку цих цінностей порядку і відносяться на винних осіб на рахунок N 2732.

(абзац 1 пункту 171 змінено згідно з Постановами Правління НБУ: N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р., N 243 від 23 червня 1998 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 432/2872 від 09.07.98 р.)

Будь-які відстрочки у сплаті заборгованості за заподіяний банку матеріальний збиток, як правило, не допускаються. В необхідних випадках повинні бути вжиті заходи щодо накладення в установленому порядку арешту на майно боржника.

Все листування, що стосується розкрадань, розтрат та інших зловживань, а також недостач здається в архів лише після повного погашення заборгованості або списання цього боргу з балансу банку.

172. Акти ревізій за останні 12 місяців і спеціальна книга реєстрації щомісячних ревізій зберігаються у головного бухгалтера установи банку.

Розділ 3. Відповідальність службових осіб за схоронність
цінностей і дотримання встановлених правил роботи з
цінностями і емісійно-касової дисципліни

173. Персональну відповідальність за повну схоронність всіх цінностей у резервних фондах і касах, стан інкасації грошової виручки і перевезення цінностей, здійснення операцій з іноземною валютою і дорогоцінними металами несуть:

а) Голова правління Республіканського банку Криму, начальники регіональних управлінь, установ НБУ, директор Центрального сховища ПРИ Національному банку України в межах законодавчо визначених основних завдань і функцій цих установ;

б) керівники установ банків - безпосередньо по цих установах.

174. Поряд з керівниками установ банків відповідальність за правильну організацію касової роботи, належне зберігання і повну схоронність всіх цінностей, що знаходяться в установах банків, а також за чітке касове обслуговування підприємств, об'єднань, організацій, установ і населення несуть начальники управлінь касових операцій (завідуючі касами), а за своєчасний збір, перевезення цінностей і забезпечення схоронності при цьому - начальники дільниць (відділів) інкасації або особи, які виконують їх обов'язки.

(абзац 1 пункту 174 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Матеріальна відповідальність, пов'язана із зберіганням резервних фондів (для Центрального сховища) і запасів готівки у сховищах, оборотної (операційної) каси й інших цінностей, які знаходяться в грошових сховищах, і здійсненням операцій з ними покладається на завідуючого касою установи банку.

175. Всі працівники установ банків, яким доручена робота з цінностями і здійснення операцій з ними, зобов'язані:

- знати встановлений цією Інструкцією порядок ведення і обліку емісійно-касових операцій та правила зберігання грошей і цінностей. При виявленні допущених працівниками будь-яких порушень вони не можуть посилатись на незнання вказаного порядку;

- проходити при влаштуванні на роботу і періодично (не рідше одного разу в 12 місяців) медичні огляди, якщо цим працівникам дозволено носіння вогнепальної зброї та її застосування.

176. Керівники, головні бухгалтери і завідуючі касами установ банків зобов'язані забезпечити суворе дотримання правил здійснення емісійно-касових операцій, здійснення контролю за своєчасним оприбуткуванням грошей, які надійшли до кас банку, і перерахуванням грошей з оборотних кас понад потреби до запасів готівки в сховищах (в Республіканському банку Криму, регіональних управліннях НБУ, операційному управлінні Національного банку України).

(абзац 1 пункту 176 змінено згідно з Постановами Правління НБУ: N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р., N 243 від 23 червня 1998 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 432/2872 від 09.07.98 р.)

До установ банків і службових осіб, винних у порушенні вимог правил організації емісійно-касової роботи, можуть бути застосовані передбачені відповідними законодавчими актами заходи фінансового і дисциплінарного впливу, а в окремих випадках - і карна відповідальність.

(абзац 2 пункту 176 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)

177. Касовим і інкасаторським працівникам категорично забороняється:

а) передовіряти виконання дорученої роботи з цінностями іншим особам, а також виконувати роботу, яка не входить до кола їх обов'язків, встановлених цією Інструкцією та іншими вказівками Національного банку України;

б) безпосередньо виконувати доручення підприємств, об'єднань, організацій, установ і громадян на одержання або внесення готівки на їх рахунки в банку, а також приймати від них безпосередньо документи на внесення грошей (крім документів по операціях в касах, які застосовують контрольні апарати) або на одержання грошей, минаючи бухгалтерських працівників;

в) зберігати свої гроші та інші цінності разом з грошима та цінностями банку.

178. Касові працівники несуть повну матеріальну відповідальність за недостачу грошей і цінностей у сформованих ними пачках, корінцях і в іншій упаковці за їх підписами, а також за наявність серед відсортованих і запакованих ними грошей неплатіжних і фальшивих білетів і монет та інші недоліки в роботі, які завдали матеріальної шкоди банку. Зазначену відповідальність касові працівники несуть згідно з чинним законодавством (додаток N 7).

Інкасатори несуть повну матеріальну відповідальність за схоронність грошей і інших цінностей, прийнятих ними для доставки за призначенням (додаток N 7).

Глава V

Порядок інкасації грошової виручки,
перевезення і пересилання цінностей

Розділ 1. Інкасація грошової виручки інкасаторами банків

179. Збирання безпосередньо на підприємствах і в організаціях грошової виручки організується апаратом інкасації Національного банку. У разі потреби установи банків можуть здійснювати інкасацію грошової виручки власними силами з дозволу Національного банку України.

Для створення відомчої інкасації готівки та цінностей установа банку повинна порушити клопотання перед Кримським республіканським, регіональними управліннями НБУ про необхідність такої служби.

(абзац 2 пункту 179 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)

Республіканський банк Криму, регіональні управління НБУ при одержанні клопотання проводять обстеження установи банку з таких питань: зазначена діяльність повинна відповідати вимогам статуту банку; наявність клієнтури, яка має торговельну чи іншу виручку; наявність відповідних сховищ зберігання цінностей та кас перерахування; наявність атестованого приміщення для її зберігання, відповідного автотранспорту і засобів радіозв'язку, а також підготовленого персоналу (інкасаторів).

(абзац 3 пункту 179 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 131 від 31.05.95 р.)

Клопотання з пакетом документів і висновком подається Національному банку України для прийняття остаточного рішення про надання дозволу конкретній установі банку на створення служби інкасації.

Після прийнятого рішення про створення інкасації в комерційному банку розглядається питання в органах міліції про дозвіл на купівлю вогнепальної зброї. Комерційний банк, що придбав вогнепальну зброю, повідомляє про це у відповідну установу НБУ, яка реєструє дані про його купівлю.

(пункт 179 доповнено абзацом 5 згідно з Постановою Правління НБУ N 131 від 31.05.95 р.)

Обслуговування підприємств і організацій інкасаторським апаратом здійснюється на підставі тристоронніх угод між господарським органом, апаратом інкасації Національного банку та установою банку (додаток N 53).

У разі інкасації грошової виручки власними силами установ банків укладається двостороння угода.

180. Список підприємств, організацій і установ, грошова виручка яких збирається інкасаторами (додаток N 54), ведеться в відділі (дільниці) інкасації. На кожне підприємство (організацію) щомісяця складається явочна картка із присвоєнням їй номера, за яким підприємство (організація) зареєстроване в списку. Явочна картка підписується керівником або начальником відділу (дільниці) інкасації з проставленням відбитку офіційної печатки.

Кожному підприємству (організації), в залежності від обсягу грошової виручки, видається необхідна кількість спеціальних інкасаторських сумок з надписом на них "Національний банк України". На кожній сумці проставляється номер, в якому чисельником має бути номер господарського органу, під яким він зареєстрований у списку, а знаменником - порядковий номер сумки.

Інші банки в разі необхідності можуть видавати своїм клієнтам, які не користуються послугами інкасації НБУ, інкасаторські сумки із зазначенням на них найменувань своїх банків.

181. Госпорган подає установі банку два зразки пломби з чітким відбитком пломбіру. Якщо госпорган здає сумки з грошовою виручкою в інкасаторський пункт, зазначені зразки подаються у трьох примірниках. На відбитку пломби повинні бути зазначені номер реєстрації і скорочена назва підприємства (організації).

Начальник відділу (дільниці) інкасації та завідуючий касою установи банку перевіряє вказані зразки і завіряє їх шляхом накладення пломби на шпагат нижче зразка пломби підприємства (організації).

Один примірник завіреного зразка пломби передається підприємству (організації). Цей зразок подається інкасатору при одержанні ним сумки з грошима. Другий примірник, завірений завідуючим касою, передається в касу установи банку для здійснення контролю при прийманні сумок з грошима від інкасаторів.

Якщо підприємство (організація) здає грошову виручку в інкасаторський пункт, третій примірник зразка пломби передається інкасатору цього пункту для перевірки тотожності пломб на сумках з грошима при їх прийманні.

182. Начальник відділу (дільниці) інкасації складає схему маршрутів і графіки (час) заїздів інкасаторів на підприємства (організації) для збирання грошової виручки. Час прибуття інкасаторів на підприємства (організації) встановлюється з урахуванням необхідності максимального надходження грошової виручки в касу установи банку та місця знаходження підприємства (організації).

Графіки заїздів інкасаторів на підприємство (організації) для збирання грошової виручки погоджуються з керівником установи банку, куди доставляються сумки з грошовою виручкою.

На кожний маршрут для збирання грошової виручки призначається бригада. Кількісний склад бригади залежить від умов, у яких здійснюється інкасація, і визначається керівником установи банку. Один з членів бригади призначається старшим бригади, другий - збирачем. Під час збирання виручки старший бригади і водій охороняють сумки з грошовою виручкою і спостерігають за роботою збирача. Якщо інкасація здійснюється двома працівниками, обов'язки старшого бригади виконує водій. Матеріальна відповідальність за схоронність грошової виручки при інкасації та перевезенні цінностей покладається на всю бригаду, включаючи і водія-інкасатора, з яким укладається договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність (додаток N 7).

183. Начальник відділу (дільниці) інкасації (черговий інкасатор) перед виїздом інкасаторів для збирання грошової виручки видає під розписку в Журналі для обліку явочних карток, сумок, печаток та доручень на інкасацію грошей (додаток N 55): інкасатору-збирачу - Доручення на інкасацію грошей (додаток N 56), явочні картки, печатку відділу (дільниці) інкасації із зазначенням номера маршрута, старшому бригади - порожні сумки, посвідчення особи, водію - посвідчення особи і спеціальне посвідчення на машину. Про кількість виданих явочних карток і порожніх сумок він складає і передає контролеру вечірньої каси довідку про видачу інкасаторам сумок, мішків, явочних карток. Зброя і боєприпаси, а також дозвіл на право користування зброєю членам бригади видаються під розписку в Журналі реєстрації видачі та приймання зброї і боєприпасів (додаток N 57).

(пункт 183 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)

184. Начальники відділів (дільниць) інкасації періодично (не рідше одного разу на місяць) здійснюють перевірки дотримання інкасаторами правил збирання грошової виручки і перевезення цінностей, про результати яких роблять відповідні записи в журналі для обліку явочних карток, сумок, печаток та доручень на інкасацію грошей у графі "Примітка". Такі самі перевірки здійснюються відповідальними працівниками банків.

185. Підприємства (організації) при здаванні грошей інкасаторам виписують до кожної сумки під копірку в трьох примірниках супровідну відомість до сумки з грошовою виручкою, супровідну відомість до сумки з валютними і іншими цінностями, а станції залізниць - комплект супровідної відомості до сумки з грошовою виручкою станцій залізниць у чотирьох примірниках.

186. Інкасатор-збирач перед прийняттям сумки з грошовою виручкою, пред'являє здавачу грошей посвідчення особи з фотокарткою, доручення на інкасацію грошей і явочну картку.

Службова особа підприємства (організації або станції залізниці) при здаванні інкасатору сумки з грошовою виручкою робить в явочній картці всі передбачені записи. (Робити ці записи інкасатору забороняється.)

У тому разі, якщо інкасатору здають дві та більше сумок з виторгом або одержують від нього дві та більше порожніх сумок, у явочній картці в графі "Номер сумки з грошовою виручкою" і в графі "Номер прийнятої від інкасатора порожньої сумки" замість номерів вказується літерами кількість сумок.

Приймаючи сумки, інкасатор-збирач перевіряє: справність сумки, правильність її опломбування (цілісність шпагату, на якому віджата пломба, чіткість відбитку пломбіра, тотожність його зразку), відповідність номера сумки, яку приймають, номеру, зазначеному в явочній картці, накладній і копії супровідної відомості, наявність дати, підписів (підпису) службових осіб підприємства (організації) на накладній, відповідність суми виторгу, вказаної в явочній картці, записам у накладній у копії супровідної відомості та відповідність сум цифрами і літерами в накладній і копії супровідної відомості, наявність підпису касира в явочній карточці. Після цього він передає службовій особі підприємства (організації) порожню сумку, розписується на копії супровідної відомості, проставляє на ній дату, ставить печатку.

Приймаючи дві і більше сумок, інкасатор-збирач перевіряє кількість сумок і загальну суму виторгу за записами в накладній і копії супровідної відомості на кожну сумку, яку він приймає.

187. Старший бригади інкасаторів приймає у вказаному вище порядку від інкасатора-збирача сумку з грошовим виторгом, після чого видає йому порожню сумку для одержання виручки від наступного підприємства (організації). Накладна на прийняту від підприємства (організації) сумку з грошовою виручкою і явочна картка залишаються у інкасатора-збирача. Сумки з виручкою на шляху слідування маршрутом зберігаються у мішках або спеціальних ящиках.

188. Сумки з грошовою виручкою, доставлені в установу банку, інкасатори здають у касу у порядку, викладеному в п.п.34-39.

Після здавання сумок старший бригади передає начальнику відділу (дільниці) інкасації (черговому інкасатору) журнал обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок і посвідчення особи, інкасатор-збирач доручення та інкасацію грошей, явочні картки, печатку і посвідчення особи, водій - посвідчення особи та спеціальне посвідчення на машину. Зброя, боєприпаси та дозвіл здаються під розписку в журналі реєстрації видачі і приймання зброї і боєприпасів.

Начальник відділу (дільниці) інкасації (черговий інкасатор) перевіряє, чи всі підприємства (організації) обслужені інкасаторами і чи відповідає кількість зданих інкасаторами сумок в касу банку кількості прийнятих ними сумок від підприємств (організацій), а після цьго він робить про це запис у журналі обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок, а також у журналі для обліку явочних карток, сумок, печаток та доручень на інкасацію грошей.

Про загальну суму грошової виручки, зданої інкасаторами за журналами обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок, начальник відділу (дільниці) інкасації (черговий інкасатор) складає Довідку про загальну суму проінкасованої виручки (додаток N 58) і передає її головному бухгалтеру цього банку.

(абзац 4 пункту 188 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)

189. Порядок зберігання сумок з грошовою виручкою, доставлених з маршруту, в спеціально виділених сейфах під відповідальність інкасаторів, що доставили сумки після закінчення операційного дня, може встановлюватись при обов'язковому дотриманні таких правил.

Начальник відділу (дільниці) інкасації (черговий інкасатор) видає під розписку в журналі обліку явочних карток, сумок, печаток та доручень на інкасацію грошей інкасатору і старшому бригади, металеві печаті, ключі від сейфів, які виділені установою банку в потрібній кількості і встановлені в спеціально виділеному приміщенні, обладнаному засобами охоронної сигналізації для зберігання сумок з грошовою виручкою, доставленою з маршрутів, під відповідальність інкасаторів. Сейфи закриваються на два ключі, опечатуються у встановленому порядку печатками цих осіб і здаються під охорону під розписку в контрольному журналі на осіб, які допускаються до відкриття, закриття, та опечатування грошових сховищ. Контрольний журнал зберігається у старшого бригади інкасаторів.

Закриття і опечатування сейфів, а також здача під охорону здійснюється інкасаторами після доставлення сумок з кожного заїзду (маршруту).

Вкладання сумок у сейфи, розкриття сейфів для подальшого вкладання сумок, а також вилучення сумок для здавання касовим працівникам здійснюється у присутності всієї бригади інкасаторів, про що робиться запис в контрольному журналі на осіб, які допускаються до відкриття, закриття та опечатування грошових сховищ за підписом інкасаторів і охорони.

Зберігання в одному сейфі сумок з грошовою виручкою, проінкасованою різними бригадами інкасаторів, забороняється.

190. До початку роботи каси перерахування інкасатори зобов'язані прибути в установлений керівником банку та погоджений з начальником відділу (дільниці) інкасації час і здати у передбаченому п.188 порядку сумки з грошовою виручкою, зброю, боєприпаси, явочні картки, доручення на інкасацію грошей, накладні, печатку та посвідчення особи.

191. Якщо в установі банку встановлено порядок зберігання сумок з проінкасованою грошовою виручкою під відповідальність інкасаторів, ними ж може здійснюватись безпосередньо в приміщенні установи банку приймання сумок з готівкою підприємств зв'язку. В такому ж порядку представник вузла зв'язку здійснює в явочній картці усі передбачені записи.

Інкасатори перевіряють, чи не мають сумки з грошима будь-яких пошкоджень чи дефектів (латок, зовнішніх швів, розриву тканини, невідбитих і пошкоджених пломб або печаток, розриву шпагату або вузлів на шпагаті і ін.) і чи відповідають відбитки пломбірів (печаток) заявленому зразку, а також номери сумок, що здаються інкасаторами, номерам, вказаним у реєстрі.

Щодо прийнятих сумок з готівкою на другому примірнику реєстра робиться напис за підписами старшого бригади інкасаторів і інкасатора-збирача з проставленням дати і печатки.

Розділ 2. Інкасація виручки станцій залізниць

192. Виручка залізниць, що підлягає здаванню в поштові вагони для подальшого надходження в установу банку, пакується в спеціальні сумки, які пломбуються свинцевими пломбами з відбитками, встановленими Департаментом залізниць України для кожної станції.

Зразки відбитків пломбірів подаються начальниками станцій і завіряються у встановленому порядку установою банку, що приймає виручку.

193. Сумки виготовляються за зразками, затвердженими Департаментом залізниць України, погодженими з Національним банком України.

Забезпечення залізничних станцій сумками здійснюється відділом (дільницею) інкасації, якщо інкасація здійснюється інкасаторами Національного банку, і Департаментом залізниць України, якщо виручка залізничними станціями здається в поштові вагони. На сумках мають бути вказані найменування станцій і доріг, яким вони належать, та коди станцій згідно з тарифним керівництвом Департаменту залізниць України.

194. Працівники поштових вагонів вкладають сумки з грошовою виручкою станцій залізниць у страхові мішки разом з першими двома примірниками шляхових відомостей про прийняття від підприємств зв'язку сумок станцій і накладними до сумок.

195. Страхові мішки доставляються засобами підприємств зв'язку в години за домовленістю з установами банків. Якщо обумовлені години приймання виручки банком минули, страхові мішки зберігаються на підприємствах зв'язку і доставляються установам банку вранці наступного дня.

Розділ 3. Інкасація готівки підприємств
Міністерства зв'язку України

196. Готівка від вузлів і кущових відділень зв'язку установи банків приймають у загальновстановленому порядку в денні і вечірні каси.

Сумки відділень зв'язку з незначними вкладеннями готівки приймаються і перераховуються відповідно вузлами або кущовими відділеннями зв'язку.

Постачання підприємств зв'язку сумками здійснюється Міністерством зв'язку України.

На сумках, крім закріпленого номера, має бути вказано повне найменування вузла або відділення зв'язку.

197. Вузли і відділення зв'язку, готівка яких здається в сумках, подають установам банків зразки відбитків пломбірів або сургучевих печаток, якими будуть опечатуватись (опломбовуватись) сумки з грошима.

Зразки відбитків печаток (пломб) відділень зв'язку завіряються вузлами зв'язку, а зразки відбитків печаток (пломб) вузлів зв'язку - установами банків, які приймають готівку. Завіряння виконується шляхом накладення пломби (печатки) установи банку на шпагат з пломбою (печаткою) вузла зв'язку.

198. Сумки з готівкою і накладні до них вузли зв'язку або кущові відділення зв'язку здають в установи банку з реєстрами про здачу сумок з готівкою підприємств зв'язку, складеними у трьох примірниках.

Реєстр підписується начальником або його заступником і начальником цеху (дільниці) та завіряється відбитком календарного штемпеля. До першого примірника реєстру, який здається в установу банку, додаються примірники накладних до сумок з грошовою виручкою за кожною сумкою.

199. Приймання сумок з готівкою підприємств зв'язку, їх розкриття і перерахування в установах банків, які мають каси перерахування, проводиться в порядку, вказаному в пп.40, 41, 49-53.

200. Установи банків, які не мають кас перерахування, оформляють операції з приймання сумок з готівкою підприємств зв'язку в порядку, встановленому для денних і вечірніх кас. При цьому вузли зв'язку або кущові відділення зв'язку реєстрів на сумки, що здаються, не складають, а замість об'яви на внесення готівки пред'являють операційним працівникам для запису в касовий журнал накладні до вказаних сумок.

У разі, якщо в установах банків операції здійснює один касир (без бухгалтера-контролера) із застосуванням контрольного касового апарата, накладні до сумок з готівкою підприємств зв'язку пред'являються представником підприємства зв'язку безпосередньо касиру установи банку.

Розкриття сумок і перерахування готівки касиром здійснюється в присутності представника вузла або кущового відділення зв'язку.

У разі виявлення надлишку або недостачі грошей складається акт за підписом касира установи банку і представника підприємства зв'язку.

На суми прийнятих грошей установа банку виписує і видає представнику підприємства зв'язку приходний касовий ордер з відбитком печатки касира, в якому вказується: прізвище, ім'я та по батькові представника підприємства зв'язку, кількість супровідних відомостей і сума прийнятих грошей.

201. Установам банків, які не мають кас перерахування, надається право, за погодженням з підприємствами зв'язку, здійснювати вечірніми касами приймання сумок з готівкою за реєстрами установленої форми за умови перерахування готівки з цих сумок вранці наступного дня касирами установи банку в присутності представників підприємств зв'язку в порядку, вказаному в п.191. У таких випадках касир приймає сумки з перевіркою їх цілісності і відповідності відбитків пломбірів (печаток) замовленим зразкам. У прийманні сумок представнику підприємства зв'язку видається тимчасова розписка (на других примірниках реєстрів), завірена печаткою каси або відбитком штампу контрольного касового апарата без зазначення суми зданих грошей, яка вранці наступного робочого дня, після перерахування грошей, має бути повернена установі банку представником підприємства зв'язку і замінена відповідно до п.200 на приходний касовий ордер.

Розділ 4. Порядок перевезення готівки, цінностей і
документів із філій (агентств, кас) установ банків

202. Перевезення готівки, цінностей і документів із філій (агентств, кас) може здійснюватись інкасаторським апаратом Національного банку на підставі двосторонніх угод або власними силами (відомчою службою перевезення готівки і цінностей) в опломбованих сумках відповідно до вказівок розділу 1 цієї глави.

Відбитки пломбірів, якими будуть опломбовуватися сумки з готівкою, цінностями і документами, що підлягають доставленню до сховищ банку або в вечірню касу установи банку з підлеглих філій (агентств, кас), мають бути завірені в порядку, встановленому п.181.

203. Для вивезення цінностей і документів до сховищ установ банків за підлеглими філіями (агентствами, касами) закріплюється необхідна кількість інкасаторських сумок, на яких повинні бути проставлені найменування банку і порядковий номер.

204. Порожні інкасаторські сумки, які призначені для інкасації надлишків готівки і цінних паперів, разом з явочними картками і Маршрутними листами (додаток N 59) видаються інкасаторам при виїзді на маршрути у встановленому п.189 порядку під розписку в журналі для обліку явочних карток, сумок, печаток та доручень на інкасацію грошей. Дані про кількість виданих інкасаторам сумок повинні бути включені в довідку про видачу інкасаторам сумок, мішків, явочних карток.

205. Для доставки в установу банку сумок з надлишками готівки із філії (агентства, каси) завідуючий філією (агентством, касою), або контролер виписує на кожну сумку супровідну відомість до сумки з грошовою виручкою згідно з п.185. Видача сумок інкасаторам здійснюється в порядку, передбаченому п.186.

206. Для доставки в установу банку сумок з оплаченими облігаціями державних позик, цінними паперами, іншими цінностями і документами завідуючий філією (агентством, касою) складає і підписує Супровідну відомість на цінності, що підлягають доставці ранком наступного дня (додаток N 60) у трьох примірниках, з яких другий вкладається в сумку.

Сумки з цінностями і перші примірники супровідних відомостей до них завідуючий філією (агентством, касою) вручає інкасатору-збирачу, третій примірник з розпискою на ньому інкасатора, скріплений печаткою, залишається у філії, а потім пересилається в складі денного звіту в установу банку.

207. Приймання сумок з цінностями інкасатор здійснює у порядку, викладеному в п.186, тільки замість явочної картки філії (агентству, касі) пред'являється маршрутний лист. Завідуючий філією (агентством, касою) записує у відповідних графах маршрутного листа під копірку в двох примірниках найменування філії (агентства, каси), кількість зданих сумок і суму цінностей, вкладених в них.

Замість одержаних сумок з цінностями інкасатор передає працівникам цієї філії (агентства, каси) порожні сумки.

Перші примірники маршрутних листів з розписками інкасаторів брошуруються в окрему справу, яка зберігається у завідуючого філією (агентством, касою) протягом одного року.

208. Передача сумок з цінностями і порожніх сумок старшому бригади інкасаторів, а також зберігання цих сумок на маршруті проводяться в порядку, викладеному в п.187.

209. Доставлені в установу банку сумки з цінностями приймаються працівниками банку відповідно до пп.34-37, 39-40.

Розділ 5. Доставка підкріплень готівкою установами
банків підлеглим їм філіям (агентствам, касам)

210. Доставка підкріплення готівкою установами банків своїм філіям (агентствам, касам) проводиться власними силами (відомчою службою перевезень грошей і цінностей) або інкасаторами Національного банку в інкасаторських сумках.

(абзац 1 пункту 210 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)

Підготовка підкріплення готівкою проводиться касовим працівником установи банку у порядку, передбаченому п. 86 на підставі Вимоги (заявки) філії (агентства, каси) (додаток N 61) і належно оформленого касового ордера. На ярлику до сумки з готівкою проставляється найменування установи банку, номер, дата і сума вкладення. Сумка вручається інкасаторам під розписку у видатковому касовому ордері (на вимогу).

(абзац 2 пункту 210 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)

На маршрут інкасаторам видається Книга обліку готівки, відправленої філіям, агентствам, касам через інкасаторів банку (додаток N 62), в яку вносить відповідні записи завідуючий касою (контролер) і засвідчує їх своїм підписом.

211. Доставлена інкасаторами сумка з підкріпленням готівкою приймається працівником філії (агентства, каси), який перевіряє справність сумки, правильність опломбування і відповідність відбитку номера пломбіру, вказаному в Книзі обліку готівки, яка відправлена банком через інкасаторів.

Сумка розкривається в присутності завідуючого філією (агентством, касою) шляхом розрізання одного оберту шпагату і готівка перевіряється за пачками і корінцями, а окремі купюри - поаркушно.

Поаркушне перерахування грошей, одержаних у пачках і корінцях, повинно проводитись працівниками в день одержання підкріплення і до початку операцій з ними.

У разі виявлення недостачі або надлишків грошей складається акт у двох примірниках за підписами працівників філії (агентства, каси) і повідомляється установа банку.

Працівник банку, що прийняв сумку з готівкою, розписується в книзі обліку готівки, яка відправлена банком через інкасаторів, скріплює свій підпис печаткою каси, після чого повертає книгу і сумки, що звільнились, інкасатору.

Завідуючий касою установи банку за даними книги обліку готівки, яка відправлена банком через інкасаторів, перевіряє повноту доставлення інкасаторами за призначенням сумок з підкріпленням готівкою.

212. Підкріплення філій (агентств, кас) цінними паперами і цінними бланками проводиться банком, якому вони підпорядковані, власними силами (відомчою службою перевезень грошей і цінностей) або через інкасаторів Національного банку в опломбованих сумках.

До кожної сумки за підписами завідуючого касою (контролера) складається супровідна відомість на вивіз і доставку цінностей у трьох примірниках, другий примірник (копія супровідної відомості) вкладається в сумку з цінностями.

Інкасатори розписуються на третіх примірниках супровідних відомостей (квитанцій) про одержання сумок із вказаними цінностями і скріплюють свої підписи печаткою.

Приймаючи сумки з цінностями, працівник філії (агентства, каси) перевіряє справність сумок, цілісність шпагату, на якому віджата пломба, чіткість відбитку пломбіра, розписується на пред'явлених інкасатором перших примірниках супровідних відомостей до сумок, скріплюючи свій підпис печаткою, вручають відомості інкасатору для подальшого пред'явлення завідуючому касою банку, який готував сумку з цінностями.

Працівники банку після перевірки в присутності інкасаторів повноти здачі у підлеглі філії (агентства, каси) сумок з цінностями, повертають перший примірник супровідної відомості інкасаторам Національного банку для передачі начальнику відділу (дільниці) інкасації (черговому інкасатору) для подальшого розрахунку за перевезені цінності.

213. Якщо інкасатори не мають можливості вручити сумки з цінностями у зв'язку з відсутністю (з різних причин) працівників філій (агентств, кас), вони зобов'язані сумки з готівкою і цінностями повернути установі банку, яка готувала сумку, і повідомити про це керівників банку, про що зробити відмітку в книзі обліку готівки, яка відправлена банком через інкасаторів.

Розділ 6. Перевезення цінностей інкасаторами
Національного банку

214. З метою забезпечення своєчасного підкріплення резервних фондів Республіканського банку Криму, регіональних управлінь, установ НБУ, вивозу зношених грошових білетів та надлишків резервних фондів (для Центрального сховища) і запасів готівки у сховищах складаються квартальні плани перевезень цінностей, в яких передбачається: установа банку, по операціях якого потрібно здійснити перевезення цінностей, сума цінностей, що перевозяться, строки перевезення, а також інкасаторами яких підрозділів будуть виконуватися перевезення цінностей.

(абзац 1 пункту 214 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Плани перевезень складаються управлінням емісійно-касових операцій разом з управлінням інкасації і перевезення цінностей Національного банку України на підставі заявок Республіканського банку Криму, регіональних управлінь, установ НБУ, які надсилаються в управління емісійно-касових операцій за 15 днів до початку кварталу, на який планується перевезення, з зазначенням суми, номіналу та часу перевезення цінностей. Плани затверджуються заступником Голови Правління Національного банку України.

Контроль за виконанням планів перевезення цінностей здійснюється управлінням емісійно-касових операцій Національного банку України.

Плани перевезень складаються таким чином, щоб до кінця місяця всі перевезені цінності були оприбутковані на відповідні балансові рахунки. Залишку на рахунках з обліку цінностей у дорозі на кінець місяця, як правило, не повинно бути.

(пункт 214 доповнено абзацом 4 згідно з Постановою Правління НБУ N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

215. Перевезення грошових білетів і монети між Республіканським банком Криму, регіональними управліннями, установами НБУ, з Центрального сховища, вивезення готової продукції з Банкнотної фабрики і Монетного двору проводиться апаратом інкасації Національного банку України за розпорядженням управління емісійно-касових операцій Національного банку України, підписаним начальником управління (його заступником).

(абзац 1 пункту 215 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)

Підрозділи інкасації Національного банку України повідомляють Центральному сховищу, Республіканському банку Криму, регіональним управлінням, установам НБУ, про прибуття транспорту з цінностями не пізніше, як за три дні до дати прибуття в пункт призначення для завчасної організації вантажно-розвантажувальних робіт.

З метою найбільш раціональної організації роботи перевезення цінностей доцільно здійснювати з одночасним обслуговуванням декількох регіональних управлінь банків.

216. З урахуванням умов, у яких буде здійснюватись доставка цінностей, їх обсягу, а також виду транспорту визначається кількісний склад бригади інкасаторів і строк доставки цінностей, проводиться інструктаж про порядок виконання завдання. Один з інкасаторів призначається старшим і організовує всю роботу бригади по перевезенню цінностей.

217. В кожному окремому випадку для отримання та доставки за призначенням цінностей старшому інкасатору видається Разове Доручення на перевезення цінностей (додаток N 63):

- для інкасаторів управління інкасації і перевезення цінностей Національного банку України - за підписами заступника Голови Правління та начальника (його заступника) управління інкасації і перевезення цінностей Національного банку України;

- для інкасаторів Республіканського банку Криму, регіональних управлінь, установ НБУ - за підписами заступника Голови правління, начальника регіонального управління (його заступника) та головного бухгалтера.

Підписи скріплюються гербовою печаткою банку.

Після відправки цінностей доручення підшиваються в касові документи дня.

218. Грошові білети, монета та інші цінності видаються інкасаторам за видатковими касовими або позабалансовими ордерами, підписаними керівником, головним бухгалтером і завідуючим касою установи банку і відносяться на відповідні балансові та позабалансові рахунки, на яких обліковуються цінності в дорозі. В ордерах має бути зроблено посилання на номер і дату розпорядження про відправку цінностей за призначенням або квартальний план перевезення цінностей. При одержанні цінностей інкасатори пред'являють документи, що засвідчують їх особу.

(пункт 218 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

219. Приймання інкасаторами грошових білетів проводиться за купюрами, пачками і корінцями з перевіркою правильності і цілісності пакування пачок, кількості корінців у кожній пачці, правильності сум, вказаних на накладках, і наявності на них цілих і чітких відбитків пломбірів (кодів касирів). Неповні пачки з білетами одного номіналу приймаються з перевіркою за корінцями і надписами на накладках, а пачки з неповними корінцями - за надписами на накладках. За умови зберігання у сховищі банкнотів в опломбованих мішках (малогабаритних контейнерах) можливе приймання готівки за мішками (контейнерами) з перевіркою правильності та цілісності пакування, правильності заповнення відповідних реквізитів на ярликах, прикріплених до мішків (контейнерів), цілісності і чіткості пломб і підписів касирів.

(абзац 1 пункту 219 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 243 від 23 червня 1998 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 432/2872 від 09.07.98 р.)

Приймання монети інкасаторами проводиться за мішками з перевіркою правильності і цілісності пакування, наявності на ярликах, прикріплених до мішків, номіналу монети і суми вкладення, цілісності і чіткості пломб і підписів касирів. Пошкоджена і дефектна монета вивозиться із установ банків як у повних, так і в неповних мішках. Допускається відправка вказаної монети в Центральне сховище без об'єднання неповних мішків, якщо в цьому немає потреби.

Виявлені інкасаторами в момент приймання пачки грошових білетів і мішки з монетою, які мають дефекти пакування, прийманню не підлягають.

Після перевірки цінностей інкасатори під контролем завідуючого касою або за його вказівками іншого касового працівника вкладають їх у брезентові стандартні мішки. Горловина кожного мішка прошивається і щільно зав'язується шпагатом. На кінець шпагату прикріплюється ярлик з тканини, на якому вказується дата пакування і порядковий номер мішка, який відповідає номеру в опису цінностей, що пересилаються, кінці шпагату зав'язуються глухим вузлом, мішок пломбується і ярлик на ньому підписується касовим працівником, що здійснює контроль при пакуванні грошей. Про приймання цінностей інкасатори розписуються в видаткових касових або позабалансових ордерах.

За схоронність прийнятих і укладених у мішки цінностей і за цілісність пломб на мішках повну матеріальну відповідальність несуть усі інкасатори бригади, виділені для доставки цінностей за призначенням. Матеріальна відповідальність інкасаторів оформлюється за формою додатку N 64.

220. Установа банку, яка відправляє грошові білети і монету або бланки суворої звітності, складає Опис цінностей, що пересилаються (додаток N 65) або Опис бланків суворої звітності (додаток N 66) у чотирьох примірниках, з яких перший примірник відправляється через старшого бригади інкасаторів керівнику установи банку-одержувачу цінностей, другий і третій використовується бригадою інкасаторів для приймання і здавання цінностей і після виконання завдання здаються відділу (дільниці) інкасації, а четвертий - залишається в установі банку-відправника в касових документах разом з ордером і розпорядженням управління НБУ про відправку цінностей.

При відправці через інкасаторів Національного банку зношених, обмінених та вилучених грошових білетів, дефектної монети та інших цінностей в Центральне сховище опис складається в трьох примірниках, з яких два примірники вручаються старшому бригади інкасаторів для передачі за призначенням.

221. Прийняті інкасаторами від установ банків цінності у разі, якщо неможливо їх негайно перевезти, мають бути ними залишені в опломбованих мішках на зберігання (без оприбуткування за позабалансовим рахунком) у грошовому сховищі установи банку. Приміщення сховища додатково опломбовується (опечатується) пломбіром (печаткою) старого бригади і в установленому порядку здається під охорону. В цих випадках сховище відкривається в присутності старшого бригади інкасаторів. Зброя інкасаторів здається особі, яка відповідає за її зберігання в установі банку, під розписку в журналі реєстрації видачі та приймання зброї і боєприпасів.

Допускається зберігання цінностей і зброї в сейфах і здача їх під охорону в установленому порядку. Прийняті цінності можуть зберігатися також і в іншому пристосованому приміщенні, в цьому разі охорону цінностей несуть інкасатори, відповідальні за ці цінності.

222. Відправка дорогоцінних металів через інкасаторів проводиться одночасно з відправкою із установ банків інших цінностей. Приймання інкасаторами дорогоцінних металів проводиться відповідно до вказівок, викладених у главі VI цієї Інструкції. При цьому складається Акт здачі-приймання посилок з цінностями інкасаторами установ банків (додаток N 67).

223. Приймання іноземної валюти для доставки її за призначенням інкасатори проводять за позначками на ярликах, прикріплених до мішків, з перевіркою відбитків пломбірів, правильності і цілісності пакування і наявності на ярликах найменування і суми, а також підписів касирів установ банків. Іноземна валюта пересилається при Описах валютних та інших цінностей (додаток N 68).

224. Винос прийнятих інкасаторами цінностей для їх транспортування проводиться після закінчення приймання всієї партії цінностей і обов'язково в присутності старшого бригади інкасаторів.

При кожному переміщенні цінностей на автомашину або інший вид транспорту, із приміщення в приміщення обов'язково проводиться підрахунок місць, а інкасатори бригади розміщуються таким чином, щоб вони могли бачити шлях проходження працівників, які проводять перенесення цінностей.

225. Перевезення цінностей на автомашинах або інших видах транспорту здійснюється в супроводі всієї бригади інкасаторів, яка виконує це завдання.

Перевезення цінностей проводиться на спеціально обладнаних автомашинах Національного банку України. Як виняток, допускається перевезення цінностей на найманому автотранспорті, який має закритий кузов.

У дорозі старший бригади інкасаторів знаходиться в кабіні водія, а інші інкасатори - у кузові автомашини. Заїзд інкасаторів будь-куди, а також провезення в автомашині сторонніх осіб і вантажів, що не мають відношення до цінностей, категорично забороняються.

226. При перевезенні цінностей залізницею заздалегідь бронюється необхідна кількість купе. Відповідно до вказівок Департаменту залізниць України всі станції залізниць зобов'язані виділяти ізольовані купе. Придбання квитків проводиться за кількістю осіб, які фактично слідують з цінностями, але не менше кількості місць у купе.

Завантаження цінностей у вагони бригадою інкасаторів у пунктах формування поїздів проводиться до загальної посадки пасажирів. Кількість місць і вага кожного місця цінностей визначаються інкасаторами і вказуються у супровідній записці, адресованій залізничній станції для одержання і оформлення багажної квитанції для перевезення вантажу цінностей при собі. Вантаж, який перевозиться, перевірці не підлягає. Цінності у вагоні повинні знаходитись під наглядом інкасаторів.

227. Керівники Республіканського банку Криму, регіональних управлінь, установ НБУ, які одержують або вивозять цінності спецвагонами Національного банку України зобов'язані забезпечувати виділення залізничними станціями постійних місць для постановки спецвагонів під вантажно-розвантажувальні роботи, які мають бути, як правило, тупиками, де не проводяться маневрові роботи, є вільний проїзд автотранспорту, достатнє освітлення і можливість підключення спецвагонів до місцевої електричної мережі.

До прибуття поїзда відділ (дільниця) інкасації установи банку, якій доставляються цінності, мають вислати відповідні транспортні засоби для доставки цінностей і направити відповідального працівника для зустрічі спецвагона, організації розвантажувальних робіт і належної охорони при перевезенні цінностей від спецвагона до установи банку, а у разі необхідності - і назад.

При неподанні установою банку на час прибуття поїзда транспортних засобів, або якщо бригада очікує інший поїзд при пересадці для слідування в пункт призначення, старший бригади інкасаторів зобов'язаний звернутись до начальника станції або працівників залізничної міліції і домогтися виділення відповідного приміщення на станції для розміщення інкасаторів з цінностями.

228. Перевезення цінностей може проводитись також літаками. За вимогою адміністрації аеропорту місця з цінностями можуть бути пред'явлені для зважування. У разі зупинки літака на ніч цінності розміщуються у відведеному приміщенні аеропорту під охороною інкасаторів.

229. У разі перевезення цінностей пароплавами інкасатори з цінностями мають розміщуватися в окремих приміщеннях пароплава в порядку, передбаченому для перевезення цінностей залізницею.

230. Керівник установи банку після виїзду інкасаторів з цінностями зобов'язаний зателефонувати або телеграфом попередити про це установу банку, куди доставляються цінності.

Усі розпорядження старшого бригади інкасаторів повинні виконуватись інкасаторами точно і беззаперечно.

У разі тривалого транспортування цінностей старший бригади, виходячи з умов, встановлює чергування інкасаторів. Відлучення інкасаторів, які супроводжують цінності, припускається з дозволу старшого бригади інкасаторів.

231. У разі втрати, крадіжки або недостачі цінностей, виявлених у дорозі або в момент здавання цінностей, старший бригадир інкасаторів зобов'язаний негайно сповістити про те, що трапилося, керівника установи банку, яка відправила цінності, управління Національного банку, і негайно повідомити правоохоронні органи за місцем виявлення крадіжки або недостачі для вжиття термінових заходів для розшуку цінностей і розслідування події.

232. Доставлені придатні і зношені грошові білети повинні бути прийняті установою банку без затримки і в день їх прийняття зараховані в резервні фонди, оборотну (операційну) касу. Здача цінностей проводиться обов'язково в присутності старшого бригади інкасаторів.

Цінності, які доставлені інкасаторами, але не прийняті установою банку в той же день, мають зберігатися відповідно до вимог, викладених у п.220.

233. Гроші та інші цінності приймаються в установах банків службовими особами, відповідальними за схоронність цінностей згідно із супровідним листом-описом з дотриманням таких вимог: чітким відбитком пломбірів і відповідності їх номера номеру, вказаному в опису, правильності і цілісності упакування пачок, наявності на них цілих і чітких відбитків пломбірів (кодів, печаток), кількості корінців у кожній пачці, дати пакування, правильності сум, вказаних на накладках, підписів касирів, їх іменних штампів, штампу з найменуванням установи банку (номером установи банку за електронною поштою). Монета приймається мішками з перевіркою правильності і цілісності пакування, наявності на ярликах мішків найменування установи банку (номером установи банку за електронною поштою), дати пакування, номіналу монети, суми вкладення, цілісності та чіткості відбитків пломбірів, а також наявності підписів касирів, їх іменних штампів.

Пачки з грошовими білетами і мішки з монетою, доставлені інкасаторами в пошкодженій або сумнівній упаковці, приймаються поаркушним перерахуванням або перерахуванням за кружками в присутності інкасаторів.

234. Керівники установ Національного банку України при пред'явленні відповідних розпоряджень повинні забезпечувати в установленому порядку приймання цінностей від інкасаторів Національного банку України і видачу їм цінностей не тільки в робочі, а й у загальновихідні дні.

235. У разі, якщо під час приймання грошей серед грошей, що надійшли, виявлені неплатіжні і фальшиві грошові білети, а також у разі недостачі або надлишків установа банку-одержувача складає акт про недостачі (надлишки) грошових білетів в пачках у порядку, передбаченому в п. 82.

(пункт 235 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)

236. Після приймання від інкасаторів цінностей службові особи установи банку, відповідальні за схоронність цінностей, розписуються і проставляють офіційну печатку на звороті обох примірників опису. На цих же документах, що видаються старшому бригади інкасаторів, розписуються і всі інкасатори, які здали цінності. Перший примірник опису разом з ордером заноситься в касові документи.

Старший бригади інкасаторів після повернення до місця постійної роботи зобов'язаний представити документи, що підтверджують здачу цінностей за призначенням.

Розділ 7. Пересилання і одержання цінностей через
підприємства Міністерства зв'язку України

237. Установи банків можуть пересилати по пошті зразки грошових білетів, чекові, вкладні книжки, акції, векселі, сертифікати та інші цінні папери, іноземну валюту.

На адресу Національного банку України відправлення закупленої наявної іноземної валюти, незалежно від її суми, здійснюється через служби спецзв'язку Міністерства зв'язку України або інкасаторів Національного банку України, а інші цінності - відповідно до вказівок Національного банку України.

238. На цінності, що відправляються бухгалтерією установи банку виписуються видаткові ордери із зазначенням прізвища касира або інкасатора, призначеного для здачі на пошту цінного відправлення, і на кожний вид цінностей складаються описи в двох примірниках.

239. Видаткові ордери разом з описами на цінності, що відправляються, передаються в касу.

Завідуючий касою, одержавши видаткові ордери на відправлення цінностей і описи, видає цінності, що підлягають відправленню, особі, призначеній для здачі на пошту цінного відправлення. Видача цінностей проводиться під розписку на кожному ордері.

240. Касир (інкасатор), отримавши цінності (в тому числі бланки чеків Державного екопортно-імпортного банку України та іноземних банків) для відправлення по пошті, не виходячи з приміщення каси, запаковує їх у посилку під контролем завідуючого касою. Після цього разом з завідуючим касою підписує обидва примірники опису. Перший примірник опису вкладається в посилку, другий - разом з позабалансовим видатковим ордером підшивається до касових документів дня.

У разі, якщо висилаються кілька посилок з цінностями або бланками суворої звітності, на одній з них, крім умовного знака "КЦ" (касові цінності), проставляється додатковий умовний знак "ОП", що визначає знаходження в цій посилці опису.

241. Відправлення цінностей проводиться:

- іноземна валюта і цінності в адресу окремих громадян у відкритих цінних пакетах або посилках;

- усі інші цінності, в тому числі іноземна валюта, чеки іноземних банків, в адресу підприємств, організацій і установ - у закритих пакетах або посилках (шкіряних сумках, ящиках, стандартних мішках).

242. Грошові білети і цінні папери треба відправляти окремими посилками, не змішуючи їх з монетою і металевими цінностями. На обшивці посилок з цінностями точно і чітко мають бути вказані найменування і адреси установ банків-одержувачів і відправників. Усі цінні закриті поштові відправлення мають бути згідно з поштовими правилами опечатані сургучевою печаткою або опломбовані.

При відправленні по пошті посилок з цінностями, вказаними у п. 236, на поштових повідомленнях у правому верхньому кутку проставляється умовний розпізнавальний знак "КЦ".

243. На посилки з цінностями, що надсилаються по пошті, установа банку складає в двох примірниках Реєстри на відправку по пошті цінних паперів, які підписуються головним бухгалтером і завідуючим касою. Ніяких підчисток і виправлень на реєстрах посилок, що відправляються, не припускається.

При відправленні по пошті однієї посилки з цінностями реєстр не складається. Документом на відправлення в цьому випадку є видана поштою квитанція.

244. Касир (інкасатор) здає на пошту посилки з цінностями за кожним реєстром окремо, отримуючи назад примірник реєстру з розпискою, завіреною печаткою (штемпелем) підприємства зв'язку. Проти кожного відправлення повинні бути вказані: номер поштового ярлика, під яким воно прийняте, вага відправлення і сума стягненого поштового збору. Другий примірник реєстру залишається на пошті. На загальну кількість зданих за реєстром цінних посилок поштою видається одна квитанція.

На цінні відкриті пакети касир (інкасатор) одержує від пошти за встановленою формою квитанцію за кожним відправленням окремо.

245. Після здачі посилок і відкритих пакетів на пошту касир (інкасатор) здає реєстр з розписками і квитанції про прийняття поштовою установою відправлених цінностей завідуючому касою.

Завідуючий касою, упевнившись у правильності оформлення поштовою установою квитанцій і реєстрів, передає їх у бухгалтерію установи банку для оформлення ордерів на поштові витрати. Реєстри і квитанції зберігаються разом з документами за відповідними балансовими рахунками. На касовому ордері робиться відмітка про дату і номер поштової квитанції.

246. Повідомлення, що надходять від поштових установ, записуються операційним працівником у Книгу реєстрації повідомлень від поштових установ, яка зберігається в бухгалтерії.

247. Для одержання посилок з цінностями касиру (інкасатору) видається разова довіреність, підписана керівником (його заступником) і головним бухгалтером. Підписи завіряються офіційною печаткою установи банку.

Зразки підписів працівників установ банку, які мають право підписувати довіреності, повідомляються підприємству зв'язку. В одержанні довіреності касир (інкасатор) розписується в Книзі реєстрації повідомлень від поштових установ.

Видача постійних довіреностей на одержання посилок з цінностями забороняється.

248. При одержанні посилок з цінностями касир (інкасатор) попередньо перевіряє на пошті цілісність упаковки, печатки, пломби і вагу посилки. У разі виявлення пошкодженої упаковки чи порушення печатки, пломби, невідповідності ваги посилки даним супровідних документів касир (інкасатор) у присутності представника підприємства зв'язку розкриває посилку і проводить на пошті перерахування цінностей поаркушно, за кружками і т.ін. Про розкриття посилки, незалежно від результатів перерахування, складається акт за підписами представників пошти і установи банку з точним перерахуванням усіх наявних цінностей.

Цінності у відкритих пакетах повинні прийматись з детальною перевіркою вкладення.

249. У разі виявлення недостачі в пошкоджених посилках або відкритих пакетах складається акт про недостачу цінностей у трьох примірниках. Перший примірник акта висилається при дебетовому повідомленні установі банку-відправника цінностей для пред'явлення претензії підприємству зв'язку про відшкодування суми недостачі. Другий примірник передається підприємству зв'язку за місцем одержання посилки, а третій примірник залишається у справах установи банку-одержувача.

Посилка з цінностями, яка доставлена касиром (інкасатором), здається завідуючому касою під розписку в книзі реєстрації повідомлень від поштових установ. Розкриття посилки і перевірка цінностей проводиться в присутності керівника і головного бухгалтера установи банку, які перевіряють вкладення цінностей за описами. Розкриття відбувається у такому порядку, щоб упаковка поштового відправлення, пломба, печатки і обв'язка були збережені до кінця перевірки цінностей, вкладених у посилку.

Цінні посилки і пакети, які не могли бути розкриті і розібрані в день одержання (крім посилок з грошима, що відображаються на позабалансовому рахунку N 9810), мають бути розкриті, розібрані і зараховані на відповідні рахунки протягом не більше трьох робочих днів.

(абзац 3 пункту 249 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

250. У разі невідповідності наявності вкладень цінностей описам, а також при виявленні недоліків у пакуванні посилок (неправильне опечатування, відсутність описів і т. ін.) складається акт за підписами осіб, присутніх при розкритті посилок або пакетів з цінностями.

Акт складається у трьох примірниках, з яких перший примірник в той же день надсилається установі банку-відправника, другий - його вищестоящій установі для вжиття відповідних заходів і третій примірник з упаковкою підприємства зв'язку, пломбою, печаткою та обв'язкою вкладається в пакет, який опечатується трьома печатками службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей, і зберігається у керівника установи банку-одержувача до з'ясування обставин вказаної невідповідності.

251. Описи після перевірки цінностей з проставленими на них датою і розпискою завідуючого касою в одержанні цінностей передаються в бухгалтерію для складання прибуткових ордерів і відповідної відмітки в книзі реєстрації повідомлень.

Головний бухгалтер установи банку зобов'язаний на підставі документів і книги реєстрації поштових повідомлень щоденно перевіряти своєчасність одержання касою цінностей від підприємства зв'язку, повноту їх оприбуткування і результати перевірки завіряти своїм підписом.

Глава VI

Порядок виконання операцій з дорогоцінними
металами та дорогоцінними каменями

Розділ 1. Загальні положення

252. Дорогоцінні метали у виробах та брухті, дорогоцінні камені та вироби з ними скуповуються у громадян скупними пунктами, що функціонують при регіональних управліннях Національного банку України, а також комерційними банками, якщо їм надане право здійснення таких операцій.

(пункт 252 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 131 від 31.05.95 р.)

253. Скупний пункт повинен бути зареєстрований у встановленому порядку у Державній пробірній палаті Міністерства фінансів України.

254. Приймання та оцінку цінностей здійснює експерт з Дорогоцінних металів та дорогоцінних каменів. Експерти повинні виконувати вимоги правил щодо роботи з бланками суворої звітності, встановленими у банку. Експерт має вивчити чинні державні та галузеві стандарти на ювелірні вироби, дорогоцінні, напівдорогоцінні та виробні камені, а також чинні технічні умови на дорогоцінні камені.

Експерт має керуватися у своїй роботі нормативними документами, а також бути ознайомленим із спеціальними інструкціями, що регламентують його діяльність.

Експерт не повинен відмовляти у попередній консультації щодо оцінки запропонованих виробів, брухту, щоб здавальник міг обдумати своє рішення.

255. Експерти з приймання і оцінки цінностей для правильної організації роботи і схоронності цінностей забезпечуються:

- технічною інструкцією з приймання та випробування дорогоцінних металів і визначення дорогоцінних каменів;

- столами, поверхня яких для полегшення збирання відходів має бути покрита склом (лінолеумом, металевим листом, щільним папером) і мати бортики;

- аналітичними вагами для зважування дорогоцінних каменів;

- технічними вагами третього класу для зважування золота, платини, паладію, срібла, самоцвітних, напівдорогоцінних і виробних каменів; ваги повинні мати відповідні свідоцтва про їх перевірку, яка має проводитися не рідше одного разу на рік;

- інструментами (лупи, каратоміри, шабери, скальпелі, плоскогубці, надфілі, напилки, годинникові викрутки, пломбіри та ін.);

- окремим сейфом або металевою шафою для зберігання дорогоцінних металів протягом робочого дня;

- усі вікна, двері у приміщенні, де розташовано скупний пункт, мають бути заблоковані і мати внутрішню та зовнішню сигнализацію.

256. Для визначення проби дорогоцінних металів експерт повинен мати хімічні реактиви для визначення усіх проб металів, встановлених прейскурантом купівельних цін.

У разі відсутності у експерта можливості визначення проби дорогоцінних металів вказані метали надсилаються до Державної скарбниці для подальшої експертизи та оцінки.

257. Операції з дорогоцінними металами повинні здійснюватись експертом під контролем начальника операційного відділу, а розрахунки - під контролем головного бухгалтера, або на розсуд керівника установи банку, його заступника або начальника обліково-операційного відділу.

258. Експерт, який здійснює операції з приймання та оцінки цінностей, зараховується у штат працівників установи банку. Оплата праці, підзвітність, контроль за роботою експерта встановлюються відповідно до штатного розпису та покладених на експерта службових обов'язків.

259. В установах банків на видному місці має бути вивішене оголошення про скупку цінностей від громадян та діючий прейскурант купівельних цін.

Розділ 2. Скупівля дорогоцінних металів та
дорогоцінних каменів

260. Скупні пункти скуповують у населення:

а) дорогоцінні камені (діаманти, смарагди, сапфіри, рубіни), перли, вирощені смарагди і вироби з ними;

б) самоцвітні грановані камені (аметисти, топази, аквамарини, перідоти, турмаліни, танзаніти, шпінель, олександрити, цаворіти, жовті сапфіри) і вироби з ними;

в) намисто з напівдорогоцінних каменів з крізним отвором на нитках і врозсип;

г) дорогоцінні метали, на яких є або відсутнє тавро інспекції пробірного нагляду;

(абзац 5 пункту 260 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 131 від 31.05.95 р.)

д) монети, що вміщують дорогоцінні метали: старого (дореволюційного і радянського) карбування, ювілейні і пам'ятні монети, монети іноземних держав, а також червінці 1923, 1975 і наступних років карбування;

е) медалі і жетони дореволюційного карбування, іноземних держав, а також радянські ювілейні і пам'ятні медалі, які не мають знака і номера Монетного двору і вміщують дорогоцінні метали;

є) радянські золоті, срібні ордени та медалі;

ж) корпуси із дорогоцінних металів вітчизняних і зарубіжних годинників;

з) срібні оправи фарфорових та кришталевих виробів;

и) елементи знімних протезів, зубні протези із золота, платини і срібла, що були у користуванні, а також диски зубів;

і) предмети релігійного культу, що вміщують дорогоцінні метали та дорогоцінні камені;

ї) інші вироби, які передбачені Прейскурантом купівельних цін.

261. Скупним пунктам забороняється скупати у населення:

а) алмазну сировину у напівфабрикатах;

б) дорогоцінні камені (діаманти, смарагди, сапфіри, рубіни), а також природні перли в необробленому вигляді;

в) предмети, вилучені з цивільного обігу або щодо продажу яких встановлено особливий порядок (холодна та вогнепальна зброя в оправі та ін.).

(абзац 4 пункту 261 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 131 від 31.05.95 р.)

262. Громадяни, які продають цінності скупному пункту, зобов'язані пред'явити паспорт чи документ, що його замінює, а іноземні громадяни відповідний вид на проживання в Україні, виданий органами внутрішніх справ або національний паспорт з позначкою про строк перебування в Україні.

263. Дорогоцінні метали у виробах та брухті, дорогоцінні камені та вироби з ними скуповуються у громадян з одночасним розрахунком із здавальниками (продавцями цінностей).

264. Усі операції, пов'язані із скупкою цінностей - визначення проби, зважування, вилучення штифтів, заклеювання пакетів із скупленими цінностями - проводяться в присутності продавця цінностей. Вироби приймаються в очищеному від жиру, бруду вигляді.

265. Експерт у присутності здавальника (продавця) цінностей оглядає пред'явлений виріб (брухт), визначає пробу дорогоцінного металу, вид дорогоцінного каменя, зважує його і проводить оцінку пред'явлених для продажу цінностей. Після оцінки цінностей у разі відмови здавальника здати їх скупному пункту з нього утримується комісійний збір за проведену експертизу.

Вставки з недорогоцінних каменів, а також синтетичних та вирощених у разі приймання вилучаються із виробів.

266. Зважування дорогоцінних металів проводиться відповідно до вимог "Інструкції про порядок одержання, витрачання, обліку, зберігання, транспортування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підприємствах, в об'єднаннях, установах і організаціях", затвердженою Міністерством фінансів України 29.12.92 р., а також з додержанням таких вимог:

а) зважування цінностей проводиться з зазначеною точністю залежно від виду дорогоцінного металу та дорогоцінних каменів:

- золото, платина та вироби з них - до 0,01 грама;

- срібло та вироби з срібла - до 0,1 грама;

- дорогоцінні та самоцвітні (аметисти, топази, аквамарини, перідоти, турмаліни, танзаніти, шпінель, олександрити, цаворіти, жовті сапфіри) камені - до 0,01 карата;

б) інші самоцвітні (напівдорогоцінні) камені без оправи, намисто із напівдорогоцінних каменів зважується з точністю до 1 грама;

в) зважування дорогоцінних металів проводиться на вагах, які допускають відхилення залежно від зважуваної маси у таких межах:

до 0,2 кг - 0,0003 г;

від 0,2 кг до 1 кг - 0,01 г;

від 1 кг до 10 кг - 0,1 г;

від 10 кг до 20 кг - 0,2 г і т.інш.

але не більше 0,001% від зважуваної ваги;

г) зважування дорогоцінних та самоцвітних (п. 266-а) каменів повинно проводитись на спеціальних аналітичних (каратних) вагах з точністю при вазі: до 1000 кар. - 0,01 кар.; від 1000 кар. і більше - 0,05 кар.

При зважуванні дорогоцінних та самоцвітних (п. 256-а) каменів показання вагів менше 0,005 кар. (у третьому знаку після коми) не враховують, а показання від 0,005 кар. заокруглюють у більшу сторону;

д) визначення ваги вставок з дорогоцінних та самоцвітних (п. 266-а) каменів у виробах проводиться розрахунковим методом.

267. При оцінці цінностей, що вміщують недорогоцінні метали, емаль та ін., визначення скидки на вагу недорогоцінного металу, емалі та ін. проводиться розрахунковим методом та згідно з таблицею розмірів скидки на недорогоцінні метали у виробах із дорогоцінних металів.

268. У разі згоди продавця цінностей з їх оцінкою експерт виписує Квитанцію на скуплені цінності (додаток N 69) у чотирьох примірниках, які підписує експерт та продавець цінностей.

Квитанції виписуються за кожним видом дорогоцінного металу окремо. Квитанція на скуплені цінності є бланком суворої звітності.

269. У квитанції на скуплені цінності, які мають клеймо, вказуються:

- назва виробу (частин виробу);

- назва дорогоцінних металів, проба, вага, закупівельна ціна за грам і сума;

- назва дорогоцінних каменів, група кольору і дефектності згідно з прейскурантом купівельних цін, кількість, вага, купівельна ціна за карат, сума;

- загальна вага виробів із зазначенням розміру скидки, яка визначається при оцінці цінностей, які містять недорогоцінні метали, емаль та ін. (вага недорогоцінного металу визначається розрахунковим методом);

- сума, яка підлягає виплаті продавцю цінностей. Вироби із срібла, у тому числі ножі, виделки та ін. із срібними рукоятками записують за назвами із зазначенням проби, кількості, купівельної ціни за грам і суми.

Великі діаманти (від 1 карата і вище), середні (від 0,30 до 0,99 карата) записують окремо кожний камінь, вказуючи його назву, групу кольору і дефектності згідно з прейскурантом купівельних цін, вагу, купівельну ціну за карат і суму.

Алмази огранування "Роза", діаманти малі (до 0,29 карата) і діаманти звичайного огранування записують за назвами, за групами кольору і дефектності згідно з прейскурантом купівельних цін, вказуючи їх кількість, вагу, купівельну ціну за карат і суму.

Смарагди, сапфіри, рубіни записують окремо кожний камінь, зазначаючи назву, групу кольору і дефектності згідно з прейскурантом купівельних цін, вагу, купівельну ціну за карат і суму.

У тому разі, коли важко визначити вартість дорогоцінних каменів, за умов згоди з продавцем цінностей, дозволяється приймання каменів для подальшої їх оцінки Державною скарбницею згідно з вимогами розділу 3 цієї глави.

Перли природні та культивовані записують згідно з описом, передбаченим прейскурантом купівельних цін, із зазначенням кількості перлин, ваги, купівельної ціни за грам і вартості пред'явлених перлів.

Самоцвітні грановані камені записують за назвами, вказуючи вагу, купівельну ціну за грам і суму.

Камеї агатові, коралові, на раковині без оправи записують за назвами, гатунком, вказуючи довжину овалу, кількість, купівельну ціну за штуку; на камеї в оправі додатково вказують вагу і ціну за грам дорогоцінного металу.

270. Експерт виписує квитанцію на скуплені цінності кульковою ручкою, під копірку чітко, без підчисток. Виправлення у виписаній квитанції не дозволяються. Якщо при виписуванні квитанції були припущені помилки, усі примірники квитанції анулюються, на них робиться позначка експерта, де вказується причина анулювання і номер квитанції, що виписується вдруге.

Три примірники анульованої квитанції додаються до звіту експерта, четвертий - залишається у експерта.

271. Усі чотири примірники квитанції підписуються експертом і здавальником цінностей.

272. Експерт перший та третій примірник квитанцій передає продавцю цінностей, який передає їх касирам.

Касир одержує перший та третій примірники квитанції і проводить виплату грошей здавальнику. Здавальник розписується в першому та третьому примірниках квитанції про отримання грошей, отримує гроші і третій примірник квитанції з штампом "СПЛАЧЕНО". Перші примірники квитанцій разом з Відомістю скупки цінностей (додаток N 70) додаються касиром до касового звіту, який щоденно подається у бухгалтерію.

Четвертий примірник квитанції залишається у експерта.

Після закінчення робочого дня працівник бухгалтерії на підставі відомості скупки цінностей (додаток N 70) підраховує суму, що виплачена за поточний день за скуплені цінності, і виписує видатковий касовий ордер, який передається до каси.

Скуплені цінності після їх оплати скупним пунктом банку поверненню продавцеві цінностей не підлягають.

(абзац 5 пункту 272 змінено згідно з Постановою Правління НБУ

N 131 від 31.05.95 р., N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)

273. Після видачі грошей продавцю цінностей касир записує у відповідну графу відомості скупки цінностей виплачену суму і вказує номер квитанції.

Касир після закінчення робочого дня підсумовує:

- результати за відомістю скупки цінностей;

- кількість квитанцій на скуплені цінності;

- суму, виплачену за поточний день, а також звіряє підсумки підрахунків з Реєстрами квитанцій на скуплені цінності (додаток N 71), складеними експертом, та видатковим касовим ордером і підписує відомість скупки цінностей.

(абзац 5 пункту 273 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 131 від 31.05.95 р., від 30.12.96 р. N 347)

Підсумки виплачених за день сум касир реєструє в Зведеній відомості скупки цінностей (додаток N 72).

Касир кожного дня подає у бухгалтерію банку касовий звіт з додатком до нього відомості скупки цінностей з першими примірниками квитанцій на скуплені цінності.

274. Експерт кожну скуплену цінність разом з другим примірником квитанції у присутності продавця цінностей вкладає в пакет. На пакеті вказується номер квитанції, дата приймання, вага цінностей, проба і сума. Після цього експерт заповнює реєстр квитанцій на скуплені цінності.

Великі за розміром коштовності, які не вміщуються в пакет, експерт пакує в папір, прикріплює до цього пакунку ярлик, на якому вказуються ті самі реквізити, що і на звичайних пакетах.

275. Реєстри ведуться окремо для кожного виду металу у трьох примірниках.

У кожному реєстрі на золоті, платинові, срібні, паладієві вироби експерт підсумовує результати скуплених цінностей щодо розрізу проби, цін, ваги, суми. При відправленні цінностей до Державної скарбниці складається загальна відомість за усіма реєстрами.

276. Скуплені цінності надходять у матеріальну відповідальність експерта. Експерти, винні в розкраданні або нестачі цінностей, несуть відповідальність у встановленому порядку.

Експерт після закінчення робочого дня підраховує за кожним реєстром квитанцій на скуплені цінності загальну вагу скуплених цінностей і виплачену суму, звіряє результати усіх реєстрів квитанцій на скуплені цінності за звітний день з результатом відомості скупки цінностей, яка заповнюється касиром. Після закінчення звірки експерт підписує відомість скупки цінностей.

277. Наприкінці робочого дня експерт усі опломбовані пакети з вкладеними цінностями пакує в мішок чи іншу тару.

Скуплені за день цінності експерт здає на зберігання в грошове сховище. Завідуючий сховищем перевіряє кількість пакетів, вкладених у мішок чи іншу тару. Експерт у присутності завідуючого сховищем пломбує мішок своїм пломбіром (печаткою). Завідуючий сховищем приймає цінності на зберігання згідно з даними реєстрів квитанцій на скуплені цінності. Якщо кількість пакетів у мішку відповідає кількості, зазначеній у реєстрах, то завідуючий касою розписується на реєстрах.

(абзац 2 пункту 277 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 131 від 31.05.95 р.)

278. Приймання дорогоцінних металів у грошове сховище проводиться службовими особами, відповідальними за схоронність цінностей. При цьому перевіряється цілісність мішків, правильність прошивки мішків і чіткість відбитків пломбірів.

Головний бухгалтер операційного відділу регіонального управління перевіряє використання бланків суворої звітності.

Прийняті в грошове сховище дорогоцінні метали розміщуються в окремих, виділених для зберігання дорогоцінних металів, сейфах, металевих шафах або на стелажах, які замикає завідуючий касою.

Експерт та завідуючий касою несуть солідарну матеріальну відповідальність за зберігання цінностей, вкладених у мішок або іншу тару. Забороняється зберігати скуплені цінності поза сейфом, залишати цінності на зберігання без оформлення квитанції на скуплені цінності.

279. Скуплені у населення цінності скупні пункти відправляють до Державної скарбниці. Правила постачання в Державну скарбницю дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів викладені у розділі 4 цієї глави.

280. У разі звільнення експерта усі наявні у скупному пункті і грошовому сховищі цінності в його присутності перевіряються шляхом зважування, перевірки проби металу, правильності оформлення всіх документів. Після перевірки мішки з цінностями опломбовуються і оформлюються нові ярлики.

У разі виявлення при перевірках розбіжностей між касою дорогоцінних металів у наявності і масою, що значиться за документами експерта, а також даними бухгалтерського обліку, складається акт за підписами експерта та осіб, які брали участь у перевірці. Цей акт є документом для бухгалтерського оформлення розбіжностей (оприбуткування лишків або стягнення з експерта недостачі).

281. Окремі факти приймання скуплених цінностей можуть підлягати контрольній перевірці начальником операційного відділу у присутності експерта. Начальник операційного відділу разом з працівником (працівниками) банку, призначеними керівництвом, зважують цінності, звіряють фактичну вагу за кожним прийманням з вагою, зазначеною в розрахунках на квитанції. Також перевіряється вид металу, проба, відповідність ціни за діючим на момент скупки прейскурантом та сума. За результатами перевірки складається акт (довідка) за підписом осіб, які здійснювали перевірку, та експерта.

282. Після закінчення контрольної перевірки цінності вкладаються експертом у мішки в присутності перевіряючих. Горловина кожного мішка прошивається разом з ярликом з тканини і щільно зав'язується шпагатом без вузлів і надривів. Кінці шпагату зав'язуються глухим вузлом з накладанням пломби або сургучевої печатки експерта.

283. Щоденно на підставі зданих у бухгалтерію зведених відомостей скупки цінностей на суму скуплених цінностей кредитується рахунок N 1001 і дебетується рахунок N 2719 з одночасним оприбуткуванням на позабалансовому рахунку N 9819.

(абзац 1 пункту 283 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Рекомендується відкрити окремі особові балансові і позабалансові рахунки щодо обліку дорогоцінних металів та розрахунку за ними.

284. Експерт один раз на місяць (на 1 число) складає Звіт про рух скуплених цінностей (додаток N 73) у двох примірниках, один з яких подається у бухгалтерію, другий - залишається у експерта.

До звіту про рух скуплених цінностей, що подається у бухгалтерію, додаються:

перші примірники всіх реєстрів квитанцій на скуплені за звітний період цінності;

перші примірники Актів вкладених скуплених цінностей (додаток N 74), відправлених за звітний період посилок;

четверті примірники Актів на цінності, прийняті для оцінки (додаток N 75);

зведена відомість скупки цінностей; треті примірники актів здачі-приймання посилок з цінностями інкасаторами установ банку.

У разі проведення розрахунків за цінності, які були прийняті для подальшої оцінки або у разі повернення цінностей здавальнику, коли той не згоден з оцінкою цінностей, до звіту про рух цінностей додаються:

коли продавець цінностей погодився з оцінкою Державної скарбниці і отримав за здані на оцінку цінності гроші, до звіту про рух скуплених цінностей додається другий примірник акта на цінності, прийняті для оцінки, на якому вказується номер квитанції на скуплені цінності, на підставі якої було проведено розрахунки з продавцем цінностей;

другий примірник квитанції на скуплені цінності, на якій вказано номер акта на цінності, прийняті для оцінки, на підставі якого проводились розрахунки з продавцем цінностей;

у разі, коли продавець цінностей не згоден з оцінкою Державної скарбниці, до звіту про рух скуплених цінностей додається третій примірник акта на цінності, прийняті для оцінки, з розпискою продавця цінностей про повернення йому цінностей.

У звіті про рух скуплених цінностей прийняті для подальшої оцінки цінності відображаються у рядку 3, а при відправці до Державної скарбниці у рядку 10. У звіті про рух скуплених цінностей зазначаються номери реєстрів квитанцій на скуплені цінності та номери актів вкладених скуплених цінностей.

У разі погодження продавця цінностей з оцінкою Державної скарбниці і проведення розрахунків з продавцем, у звіті про рух скуплених цінностей експерт або завідуючий касою відображають оплату цінностей у рядку 4, списання цінностей - у рядку 12.

У разі незгоди продавця цінностей з оцінкою при поверненні цінностей Державною скарбницею експерти оприбутковують їх у звіті про рух скуплених цінностей у рядку 5 і повертають їх продавцю цінностей під розписку на третьому примірнику акта на цінності, прийняті для оцінки, який повертається продавцем цінностей до скупного пункту. Ця розписка є підставою для списання з експерта повернутих цінностей; списання повернутих цінностей відображається у звіті про рух скуплених цінностей у рядку 11.

Розділ 3. Приймання дорогоцінних металів та
дорогоцінних каменів на інкасо

285. У тому разі, коли важко визначити вартість дорогоцінних каменів або коли виріб є історичною чи художньою цінністю, за умов згоди з продавцем цінностей дозволяється приймання цінностей для подальшої оцінки їх Державною скарбницею при Національному банку України. Ця операція оформляється як приймання цінностей на інкасо.

У цьому випадку експерт складає акт на цінності, прийняті для оцінки, у п'яти примірниках, в якому дається повна характеристика і попередня оцінка зазначених цінностей. Цей акт підписують експерт, який проводить оцінку, та продавець цінностей.

Акт на цінності, прийняті для оцінки, є бланком суворої звітності, який видається експерту.

286. Після перевірки дорогоцінні метали та камені вкладаються експертом і завідуючим касою в мішки окремо за кожним здавальником. Мішки пакуються у встановленому порядку і пломбуються експертом. На ярликах зазначаються: найменування установи банку, дата формування, позабалансовий рахунок N 9819, умовна оцінка, прізвище, ім'я та по батькові здавальника цінностей. Ярлики підписуються експертом і завідуючим касою з проставленням їх іменних штампів. Потім мішки пакуються в один мішок з додержанням вказаного вище порядку пакування і оформлення ярлика до мішка з проставленням умовної оцінки з урахуванням кількості приймань.

(абзац 1 пункту 286 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Якщо прийняті дорогоцінні метали та камені, запаковані в окремий мішок по кожному здавальнику, вкладені в загальний мішок, то після кожного поповнення загального мішка вміст його знову повністю перераховується за надписами на ярликах, після чого він опломбовується (опечатується) в установленому вище порядку з показанням умовної оцінки в залежності від кількості приймань.

287. При прийманні мішка з цінностями в грошове сховище службові особи, відповідальні за схоронність цінностей, перевіряють умовну оцінку за кількістю приймань цінностей, вказаних на ярлику, співставляючи її з даними бухгалтерського обліку і ярликами, супроводжуючими цінності, а також цілість мішка, правильність пакування і чіткість відбитка пломбіра. Звірка з журналом реєстрації і приймання дорогоцінних металів проводиться в порядку, встановленому пп.272 та 278.

288. Перший і другий примірники акта на цінності, прийняті для оцінки, разом з цінностями вкладають в посилку, яка надсилається до Державної скарбниці, третій примірник видається продавцеві цінностей, четвертий додається до звіту про рух скуплених цінностей, п'ятий - залишається у експерта.

Прийняті цінності надсилаються до Державної скарбниці в окремій посилці з надписом "На оцінку". Державна скарбниця після отримання цінностей проводить їх оцінку і в місячний строк повертає скупному пункту другий примірник Акта на цінності, прийняті для оцінки, з розпискою про прийняття цінностей на відповідальне зберігання.

289. При одержанні від Державної скарбниці результатів оцінки цінностей скупний пункт сповіщає про ці результати продавця цінностей рекомендованим листом. При згоді з оцінкою Державної скарбниці продавець цінностей повертає скупному пункту третій примірник акта на цінності, прийняті для оцінки, з розпискою про згоду з оцінкою. З продавцем цінностей проводиться розрахунок на підставі пред'явленого ним примірника акта на цінності, прийняті для оцінки, відповідно до п.272.

Якщо продавець цінностей не згоден з оцінкою Державної скарбниці, Державна скарбниця у місячний строк повертає цінності скупному пункту, а скупний пункт повертає здавальнику прийняті на оцінку цінності. Продавець цінностей повертає скупному пункту третій примірник акта на цінності, прийняті для оцінки, і розписується на цьому примірнику про отримання цінностей. Забороняється виплачувати гроші чи видавати аванс продавцеві, цінності якого прийняті для подальшої оцінки.

Розділ 4. Відправка дорогоцінних металів та
дорогоцінних каменів

290. Скуплені у населення дорогоцінні метали у виробах та брухті, дорогоцінні та самоцвітні камені і вироби з них скупні пункти надсилають до Державної скарбниці.

291. Дорогоцінні метали надсилаються до Державної скарбниці документально об'єднані за пробами та назвами дорогоцінних металів відповідно до первинних документів обліку. Об'єднання проводиться за даними первинних документів для складання зведеної відомості.

Допускається вкладення в одну посилку дорогоцінних металів різних найменувань та проб.

292. На цінності, що відправляються скупними пунктами регіональних управлінь НБУ, працівником бухгалтерії виписується меморіальний ордер. При відправці прийнятих на оцінку (інкасо) цінностей використовуються другий примірник ордера, а при списанні цінностей, що оприбутковуються за декількома ордерами, виписується позабалансовий ордер. Ордери підписуються керівником, головним бухгалтером та завідуючим касою операційного відділу регіонального управління банку.

293. В посилку вкладаються зведена відомість про проби, другі примірники: акта вкладеннх скуплених цінностей, реєстрів квитанцій на скуплені цінності і квитанцій на скуплені цінності. Посилка реєструється в Книзі реєстрації реєстрів і відправлених посилок (додаток N 76).

Зведена відомість складається на підставі даних тієї частини реєстрів, де відображені дані за видами металу, пробами, вагою та сумою.

294. На відправлені цінності оформлюється супровідний лист на бланку установи банку, де вказуються: платіжні реквізити установи банку, адреса установи банку і Державної скарбниці, кількість місць, вага "брутто", вартість посилки. Лист підписується керівником установи банку.

При першій відправці у посилку крім зазначених документів вкладаються законвертовані відтиски пломб, печаток на шпагаті, прикріпленому на картонній (дерев'яній) пластинці або на аркуші паперу; при цьому відбитки мають бути завірені підписами трьох осіб банку, відповідальних за схоронність цінностей, які засвідчують, що ця посилка опломбована (опечатана) саме таким зразком пломби (печатки).

295. Цінності надсилаються скупними пунктами через інкасаторів Національного банку у мішках, горловина яких прошивається разом з ярликом із тканини, і щільно зав'язується шпагатом без вузлів та надривів. Кінці шпагату зав'язуються глухим вузлом, який пломбується пломбіром або сургучевою печаткою завідуючого касою. На кожному мішку повинен бути ярлик, на якому вказуються: найменування установи банку, дата формування, вага "брутто" мішка та вартість цінностей, вкладених до мішка. Упаковка і тара повинні забезпечити збереження цінностей.

Ярлики підписуються експертом, завідуючим касою та головним бухгалтером операційного відділу регіонального управління НБУ.

Вага цінностей кожної посилки не повинна перевищувати 10 кг, за винятком випадків, коли коштовності великої ваги неможливо розділити.

Вкладення до посилки з цінностями будь-яких інших документів (іноземної валюти, цінних паперів, вкладних книжок і ін.) не допускається.

296. Надсилання цінностей до Державної скарбниці проводиться у міру їх накопичення, але не рідше одного разу на квартал.

(абзац 1 пункту 296 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)

Цінні посилки, адресовані Державній скарбниці, приймаються інкасаторами установи банку за зазначеними даними на ярликах, що прикріплюються до мішків, з перевіркою чіткості відбитків пломбірів, правильності і цілісності упаковки і наявності на ярликах найменування установи банку, дати формування, ваги посилки "брутто", суми оцінки і відповідних підписів працівників банку.

Про приймання посилок складається акт здачі-приймання посилок з цінностями інкасаторами установи банку. Перший примірник цього акта, супровідний лист, в якому зазначається загальна кількість місць, оцінка цінностей і описи цінностей, які відсилаються, вкладаються в пакет та опечатуються сургучевою печаткою.

На пакеті повинно бути чітко зазначено: кількість місць з цінностями і їх вартість згідно з описом і актом здачі; чітке найменування і адреса установи банку-відправника цінностей і Державної скарбниці. Пакет вручається інкасатору для передачі за призначенням.

297. При відправці цінностей через спеціальний зв'язок Міністерства зв'язку України їх пакування і відправлення проводиться відповідно до вимог Інструкції про порядок приймання, перевезення і доставлення цінностей органами спеціального зв'язку Міністерства зв'язку України. Контроль за повнотою здачі цінностей здійснюється у встановленому порядку.

298. Державна скарбниця при Національному банку України проводить приймання посилок з цінностями за супровідними документами скупних пунктів регіональних управлінь НБУ.

299. Державна скарбниця проводить попереднє і остаточне приймання посилок з цінностями.

Попереднє приймання посилок з цінностями проводиться за кількістю місць без розпакування та зважування вмісту посилок, згідно з супровідними документами, наданими інкасаторами або супроводжувачами.

300. Остаточне приймання цінностей (посилок) з перевіркою їх кількісних та якісних характеристик, правильності оцінки за Прейскурантом купівельних цін, що діє на час скупки цінностей, проводить постійно діюча комісія по прийманню цінностей Державної скарбниці, яка при необхідності складає Рекламацію про розбіжності (додаток N 77).

Остаточне приймання може проводитись протягом 120 днів після дати отримання посилки.

Остаточне приймання завершується складанням акта остаточного приймання цінностей. У разі наявності зауважень може складатися рекламація до посилки.

301. Зважування цінностей проводиться відповідно до вимог п.256.

302. При виявленні розбіжностей фактичної ваги цінностей проти вказаної у супровідних документах скупних пунктів понад:

- 0,01 кар. по дорогоцінних та самоцвітних (п.266-а) каменях;

- 0,01 г - по золоту і платині;

- 0,1 г - по сріблу, а також при зміні характеристик дорогоцінних каменів понад одну групу дефектності або кольору, при зміні проби, виду дорогоцінного металу, при виявленні виробів (брухту) з недорогоцінних металів, що зазначені в документах скупного пункту як вироби з дорогоцінних металів, у разі скупки цінностей за завищеними цінами ці відхилення відображаються в акті остаточного приймання цінностей і рекламації до посилки.

303. При наявності розбіжностей Державна скарбниця надсилає скупному пункту рекламацію до посилки. У разі незгоди з даними, наведеними в акті або рекламації, скупний пункт у 10-денний строк з дня його отримання повідомляє про це Державну скарбницю. Для розв'язання спірних питань за згодою обох сторін створюється двостороння (або незалежна) комісія. Рішення цієї комісії вважається остаточним.

При відсутності відповіді скупного пункту в зазначений строк Державна скарбниця проводить розрахунки з скупним пунктом за надіслані цінності відповідно до акта остаточного приймання.

304. Виявлені в Державній скарбниці при розбиранні посилок сурогати зберігаються три місяці, і протягом цього строку можуть висилатись за вимогою установ банків для огляду. Після закінчення тримісячного строку сурогати знеособлюються або знищуються в установленому порядку.

305. Кожний випадок недостачі дорогоцінних металів, приймання сурогатів і т. ін. розслідується керівником установи банку, винні в цьому особи притягаються до відповідальності. Незалежно від того, чи притягаються особи, які припустили нестачі, до кримінальної або дисциплінарної відповідальності, у всіх випадках винні в недостачах несуть матеріальну відповідальність у розмірі, встановленому законодавством.

306. При відправці цінностей до Державної скарбниці сума оціночної вартості посилки (акт вкладених скуплених цінностей) списується з позабалансового рахунка N 9819 і оприбутковується на рахунок N 9899.

(абзац 1 пункту 306 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 243 від 23 червня 1998 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 432/2872 від 09.07.98 р.)

Розрахунки за скуплені цінності Державна скарбниця проводить після розпакування посилки на підставі акта остаточного приймання.

Регіональні управління НБУ повинні письмово повідомити Державній скарбниці реквізити для розрахунків за відправлені цінності. У разі змін реквізитів необхідно терміново повідомляти про це Державну скарбницю.

При надходженні оплати за цінності ця сума списується з позабалансового рахунка N 9899.

(абзац 4 пункту 306 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 243 від 23 червня 1998 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 432/2872 від 09.07.98 р.)

Державною скарбницею відшкодовується вартість упаковки посилки, транспортні витрати, для чого разом з посилкою надсилається рахунок про ці витрати з розшифровкою.

(абзац 5 пункту 306 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Розділ 5. Приймання на зберігання цінностей
від підприємств, установ і організацій

307. Установи банків проводять приймання на зберігання:

- від нотаріальних органів - вироби з дорогоцінних металів, які входять до складу спадкоємного майна (годинники, портсигари і т.ін.), дорогоцінних каменів і перлів, дорогоцінні метали в злитках, шлісі, самородках і монети старого і радянського карбування, а також монети іноземних держав, іноземну валюту і виписані в іноземній валюті платіжні документи (векселі, чеки, перекази і т.ін.). Видача цінностей спадкоємцям проводиться в натурі за пред'явленими посвідченням нотаріального органу про право на спадщину і квитанції банку, виданої в прийманні цінностей на зберігання;

- від судових і слідчих органів - вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінних каменів і перлів, а також дорогоцінні камені, монети старого і радянського карбування, монети іноземних держав і іноземну валюту, вилучені у громадян за постановами слідчих органів, а також належні до конфіскації на підставі судових вироків, до вступу приговорів у законну силу;

- від митних установ - дорогоцінні метали в злитках, шлісі, самородках, брухті, монетах і виробах з цих металів, дорогоцінні і напівдорогоцінні камені, перли і вироби із вмістом дорогоцінних і напівдорогоцінних каменів і перлів, визнані контрабандними, і конфісковані, до вступу в законну силу постанови митної установи або судового органу про конфіскацію цінностей або до передачі цінностей державі як невитребуваних у встановлений строк; цінності, які до надходження в митну установу рішення відповідного (судового, нотаріального) органу про визначення цінностей такими, що перейшли за правом успадкування до держави або визнані в установленому порядку безхазяйними.

Цінності приймаються завідуючим касою за заявами-описами, в яких вказуються найменування цінностей і сума оцінки кожного виду цінностей у такому порядку:

- від нотаріальних органів - з перевіркою наявності всіх цінностей відповідно до заяви-опису при вкладанні їх у пакет або іншу упаковку. Пакет або інша упаковка з цими цінностями опечатується сургучевою печаткою нотаріального органу, який здає в банк цінності на зберігання;

- від судово-слідчих органів, митних установ і інших організацій - без перевірки вкладення, але з обов'язковою перевіркою цілісності упаковки і печаток.

308. Цінності, які приймаються на зберігання, оприбутковуються на рахунку N 9819 в оцінці, обумовленій установами банків із здавальниками цінностей. Предмети, які мають умовну цінність (наприклад, ключі), приймаються і оприбутковуються в умовній оцінці 1000 карбованців.

(абзац 1 пункту 308 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

При прийманні цінностей на зберігання установа банку оформлює квитанцію, в якій вказується вид прийнятих на зберігання цінностей, їх оцінка і порядковий номер цінності. Прийняті на зберігання цінності (пакет, шкатулка і т. ін.) нумеруються черговими порядковими номерами, починаючи з номера першого, за датами надходження. Цей номер проставляється на всіх примірниках квитанції.

Часткове повернення цінностей, прийнятих у банк на зберігання, не припускається. При необхідності часткового вилучення цінностей вся посилка з цінностями повертається органу, який здав їх.

За схоронність цінностей, прийнятих на зберігання, установи банків несуть перед їх власниками відповідальність у сумі реальної шкоди, але не вище суми оцінки.

Порядок складання описів здавання на зберігання в банк вилучених або конфіскованих судово-слідчими і митними органами цінностей, повернення цінностей або передачі їх у доход держави регулюється відповідно до Інструкції про порядок обліку, оцінки і реалізації конфіскованого, безхазяйного майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів, затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 08.06.93 р. N 20; Тимчасового порядку обліку, оцінки і використання конфіскованого митними органами України майна, валюти та цінностей, безхазяйного майна, товарів та інших предметів, за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, введеного в дію наказом Державного митного комітету від 15.11.93 р. N 291, а також постанови Кабінету Міністрів України "Про роботу Державного митного комітету" від 01.09.91 р. N 681.

Глава VII
Особливості роботи з іноземною валютою та
платіжними документами в іноземній валюті

Розділ 1. Організація роботи операційних кас з
іноземною валютою та платіжними документами в
іноземній валюті

309. В залежності від умов, обсягів і режиму роботи банку можуть бути організовані приходні, видаткові, приходно-видаткові каси і обмінні пункти (додаток N 83).

310. Операційні каси з подовженим днем і обмінні пункти відкриваються згідно з наказом по установі банку, в якому визначаються перелік здійснюваних ними операцій і час їх роботи.

311. Для здійснення операцій касовим працівникам видаються валютні цінності. Видача цінностей із сховища проводиться під розписку в Книзі обліку прийнятих і виданих цінностей завідуючим касою (додаток N 78).

312. Працівники операційних кас приймають і видають цінності на підставі приходних і видаткових касових документів, оформлених обліково-операційними працівниками. Такими документами служать: приходні касові і валютні ордери (додаток N 79) при зарахуванні національної і наявної іноземної валюти в касу банку, видаткові касові і валютні ордери (додаток N 80) при видачі національної і наявної іноземної валюти із каси банку. Бланки шляхових чеків та інші цінності, що обліковуються на позабалансових рахунках, приймаються (видаються) за відповідними позабалансовими ордерами. При цьому в касовому документі обов'язково вказується загальна сума з врахуванням комісійних за кожним найменуванням цінностей.

313. Після належного оформлення видаткові документи в касу передаються внутрішнім порядком.

Приймання і видача цінностей проводиться касовими працівниками відповідно до розділів 1, 5 глави II цієї Інструкції.

Касові працівники здійснюють операції по прийманню (купівлі) лише тих видів і номіналів цінностей, які вказані в довідкових матеріалах і керівником банку визначені для купівлі.

При видачі шляхових чеків працівник каси повинен проконтролювати, щоб клієнт в його присутності розписався на кожному чеку в тому місці, яке спеціально відведено для зразка підпису власника чеку.

Після закінчення операційного дня касовий працівник операційної каси підраховує за касовими документами суми приходу і видатку за кожним видом і найменуванням цінностей, заповнює звітну довідку про касові обороти за день і залишках цінностей, підписує її, попередньо звіривши залишки цінностей, показані в довідці, з їх фактичною наявністю. Потім довідка про касові обороти операційної каси передається завідуючому касою для складання Зведеної довідки про касові обороти (додаток N 81) і виведення залишків цінностей за станом на наступний робочий день в книзі обліку наявності іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті, що знаходяться в сховищі.

Крім того звітна довідка складається касовими працівниками операційних кас з подовженим днем, з підготовки авансів і матеріально-відповідальними особами, що мають перехідні авансові залишки, які звіряють довідку з даними обліку операційних працівників не пізніше наступного дня. Звірка оформлюється їх підписами. При цьому звітну довідку і документи за здійсненими операціями вони вкладають у мішки, опломбовують їх і замикають у металеву шафу. Опломбовані мішки із звітними документами наступного робочого дня вилучаються з металевої шафи завідуючим касою або спеціально виділеним касовим працівником, в якого є дублікати ключів.

При здаванні завідуючому касою цінностей (у чемоданах, візках, інкасаторських сумках, мішках) звітна довідка може складатися в двох примірниках. У цьому випадку другий примірник використовується як ярлик до цінностей, що здаються.

В установах банків, де приходні і видаткова операції виконуються завідуючим касою, звітна довідка не складається, а касові обороти включаються до зведеної довідки.

314. Сформовані належним чином цінності, приходні і видаткові касові документи передаються завідуючому касою під розписку в книзі обліку прийнятих і виданих цінностей, а придбані платіжні документи в іноземній валюті з зазначенням їх кількості та суми передаються під розписку в контрольному листі обліково-операційному працівникові.

Завідуючий касою перевіряє правильність виведення залишків у звітних довідках, складає зведену довідку про касові обороти, яку звіряє з даними касових журналів обліково-операційних працівників. Результати перевірки і звірки оформляються підписами.

Розділ 2. Зберігання валютних і інших цінностей

315. Обов'язки, пов'язані із зберіганням валютних і інших цінностей, що знаходяться у сховищах установ Ексімбанку, можуть бути покладені за наказом керівника установи банку на двох матеріально відповідальних осіб***, при умові обов'язкового виділення їм сховищ для зберігання цінностей.

316. Цінності, запаковані у чемодани (візки, інкасаторські сумки, мішки) можуть зберігатись у сховищі не більш 10 календарних днів.

Нерозібрані посилки (мішки) з цінностями можуть зберігатись протягом 5 календарних днів, а у Валютному сховищі Ексімбанку протягом 10 календарних днів.

Розділ 3. Порядок забезпечення обмінних
пунктів авансами

317. З метою забезпечення безперебійної роботи обмінних пунктів, включаючи вихідні і святкові дні, начальник відділу обмінних пунктів напередодні робочого дня подає Авансові заявки на видачу валютних та інших цінностей касовим працівникам (додаток N 82) і бланки суворої звітності.

Вказані заявки передаються обліково-операційним працівникам для складання видаткових ордерів або супровідних відомостей на одержання цінностей обмінними пунктами.

318. Для забезпечення безперебійної роботи обмінних пунктів підготовка авансів може бути покладена на спеціально виділеного касового працівника. В цих випадках готівка і бланки суворої звітності видаються касовому працівникові, який здійснює підготовку грошових авансів, і зараховуються на його анансовий рахунок.

Підготовлені видаткові ордери передаються завідуючому касою, а супровідні відомості в трьох примірниках - касовим працівникам, відповідальним за формування авансів.

319. Доставка інкасаторських сумок з цінностями в обмінні пункти здійснюється інкасаторами. Після здачі сумок з цінностями працівникам обмінних пунктів інкасатори, які здійснювали їх доставку, повертають в банк другі примірники супровідної відомості касовим працівникам, які оформляли аванси і які перевіряють наявність підписів працівників, що прийняли сумки, повноту приймання сумок. Після зазначеної перевірки супровідні відомості передаються обліково-операційним працівникам для списання сум виданих авансів з касових працівників, що формували сумки з цінностями, і зарахування на рахунки працівників обмінних пунктів, які одержали аванси.

Доставлені інкасаторами в обмінний пункт сумки з цінностями приймаються тими працівниками пункту, на ім'я яких оформлені супровідні відомості. При їх відсутності на всіх примірниках супровідної відомості проставляється прізвище працівника, який одержав цінності.

320. Після закінчення операційного дня працівники обмінного пункту підраховують цінності, звіряють їх відповідність з даними звітних документів і складають супровідні відомості до кожної інкасаторської сумки з цінностями.

При цьому грошові білети (платіжні документи), що прийняті на інкасо і експертизу, запаковуються і відображаються у супровідній відомості окремо.

Вкладання цінностей в інкасаторську сумку здійснюється з одночасною звіркою їх фактичної наявності з даними супровідної відомості. Перший екземпляр супровідної відомості вкладається в спеціальну кишеню інкасаторської сумки, після чого сумка опломбовується.

321. Видача сумок з цінностями інкасаторам здійснюється під розписку на третьому примірнику супровідної відомості, завірену відбитком печатки інкасації.

Перед видачею інкасаторам сумок касові працівники зобов'язані:

- вимагати від інкасаторів службові посвідчення, доручення на право одержання сумок з валютними та іншими цінностями, явочну картку, завірену печаткою установи банку, а також порожні сумки при їх наявності. Одночасно той, що здає цінності, пред'являє інкасаторам зразки відбитків пломбірів, завірених установою банку, який здійснює перерахунок (підготовку) цінностей;

- записати в явочній картці точний час прибуття інкасаторів, літерами кількість сумок з цінностями, загальну суму вкладення в сумки валютних цінностей в карбованцевому еквіваленті, кількість порожніх сумок, прийнятих від інкасаторів, і розписатися;

- співставити підписи інкасатора на копії супровідної відомості із зразком його підпису на службовому посвідченні;

- повернути інкасатору документи, які той пред'явив, і передати сумки з цінностями разом з другими примірниками супровідних відомостей.

322. В тих випадках, коли касири обмінних пунктів одержують грошові аванси безпосередньо в установі банку, касир розписується на видаткових валютних ордерах. Доставка касира з цінностями на обмінний пункт здійснюється в супроводі озброєної охорони.

Розділ 4. Порядок роботи з грошовими білетами в
іноземній валюті і платіжними документами, що
викликають сумнів щодо їх справжності і платіжності

323. При прийманні і обробці грошових білетів в іноземній валюті касові працівники установи банку зобов'язані слідкувати за їх справжністю і платіжністю, керуючись при цьому їх зразками, довідниками і інформаційними матеріалами, що видаються Національним банком України, Загальними правилами визначення ознак платіжності грошових білетів Національного банку України та грошових білетів в іноземній валюті і платіжних документів в іноземній валюті.

Грошові білети, що значаться в довідкових матеріалах по іноземній валюті вилученими з обігу, із настанням дати вилучення купівлі та прийому як платежу від громадян і організацій не підлягають, а мають прийматися на інкасо.

* * *

З виданням цієї Інструкції скасовуються всі нормативні документи Держбанку СРСР, Зовнішекономбанку СРСР, Національного банку України з питань організації емісійно-касової роботи, інкасації грошової виручки, перевезення і пересилання цінностей, виконання операцій з дорогоцінними металами та дорогоцінними каменями, з іноземною валютою та платіжними документами в іноземній валюті.

* Під грошовими сховищами маються на увазі спеціально обладнані комори і окремі вогнетривкі сейфи банків, де зберігаються гроші й інші цінності.

** Чекові і вкладні книжки, трудові книжки і вкладиші до них, квитанційні книжки, акції, облігації, сертифікати, векселі та ін.

*** Особами, матеріально відповідальними за схоронність валютних і інших цінностей сховища в установі банку, можуть призначатись начальники відділів касових операцій (Валютного сховища) і відділів неторгових операцій (відділів обмінних пунктів) або їх заступники, завідуючі касами, завідуючі сховищами або інші касові працівники, з якими оформлюються договори про колективну матеріальну відповідальність.

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 1
(до пп. 8, 9, 11, 12, 25, 127)

_________________________

(дата)

Об'ява N _____________________

на внесення готівки

                            |-------------|
Від кого _______________________________ | |
Для зарахування | |
на рахунок | |
Банк одержувача | |
___________________________________________________|_____________|
___________________________________________________|Сума цифрами |
|-------------|

Одержувач

Сума літерами

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ грн.

Призначення платежу ______________________________________________

Підпис клієнта
 
Бухгалтер
Гроші прийняв касир 

________________________

(дата)

Квитанція N _____

                            |-------------|
Від кого _________________________________________ | |
Для зарахування | |
на рахунок | |
Банк одержувача | |
___________________________________________________|_____________|
___________________________________________________|Сума цифрами |
|-------------|

Одержувач
Сума літерами

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ грн.

Призначення платежу ______________________________________________

М.П.  Бухгалтер  Гроші прийняв касир 

_________________________

(дата)

Ордер N____________

                        |--------|-------------|
Від кого _______________________________ | рах. N |Сума загальна|
|--------|-------------|

   |--------------------|------------|-------------------|----------|
| банк одержувача | Кредит | Суми часткові | Код |
|--------------|-----|------------|-------------------|----------|
| |Код | |___________________|__________|
|--------------|-----| |___________________|__________|
|Одержувач | |___________________|__________|
| | рах. NN |___________________|__________|
|Призначення платежу |------------|___________________|__________|
| |Вид опер. | |
| |___________________|__________|
| |Приз. плат. | |
| |___________________|__________|
| |N гр. банку | |
|Бухгалтер Касир |___________________|__________|
|---------------------------------|-------------------|----------|

(Додаток N 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку
N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)
N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції
України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 2
(до п. 8)

Приходний ордер________

   |-------------|
|Нараховані %%| Рахунок N _________ _________________
| грн.| (дата заповнення)
|-------------|

__________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові вкладника)

Прошу прийняти вклад у сумі

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ грн.

Вніс

   |--------------------------------|-------------------------------|
| Прийнято |Залишки (після внесення) вкладу|
| | |
|--------------------------------|-------------------------------|

Філія N _________________________________________ Контролер (оператор) Касир

(Додаток N 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.

N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Додаток 3
(до п. 15.3)

 |-------------|-------------------------------------------------------------|
|Повідомлення | |-------------| |-------------| |
| | | | | | |
| | ------------ |-------------| |-------------| |
| | (Отримувач Р/рахунок Код |
| | платежу) отримувача отримувача |
| | |-------------| |-------------| |
| | | | | | |
| | -------------|-------------| |-------------| |
| |(Назва установи МФО банку Код банку |
| | банку) |
| | |
| | ___________________________________________________________|
| | Прізвище, ім'я, по батькові Особовий рахунок |
| | ___________________________________________________________|
| | Адреса платника |
| | -------------|---------------------------|-----------------|
| | Вид платежу | Дата | Сума |
| | -------------|---------------------------|-----------------|
| | | | |
| | |---------------------------|-----------------|
| | | Пеня | |
| | |---------------------------|-----------------|
| | | Всього | |
| | | | |
| Касир | Платник |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| Квитанція | |-------------| |-------------| |
| | | | | | |
| | -------------|-------------| |-------------| |
| | (Отримувач Р/рахунок Код |
| | платежу) отримувача отримувача |
| | |-------------| |-------------| |
| | | | | | |
| | -------------|-------------| |-------------| |
| | (Назва МФО банку Код банку |
| | установи |
| | банку) |
| | |
| | ___________________________________________________________|
| | Прізвище, ім'я, по батькові Особовий рахунок |
| | ___________________________________________________________|
| | Адреса платника |
| | -------------|---------------------------|-----------------|
| | Вид платежу | Дата | Сума |
| | | | |
| | -------------|---------------------------|-----------------|
| | | | |
| | |---------------------------|-----------------|
| | | Пеня | |
| | |---------------------------|-----------------|
| | | Всього | |
| | | | |
| Касир | Платник |
|-------------|-------------------------------------------------------------|

(Додаток 3 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 368 від 15 вересня 1998 року,зареєстр. в Міністерстві юстиції України

за N 647/3087 від 12.10.98 р.)

Додаток 3-а
(до п. 15.3)

Лицьовий бік

 |-------------|-------------------------------------------------------------|
|Повідомлення | |-------------| |-------------| |
| | | | | | |
| | ------------ |-------------| |-------------| |
| | (Отримувач Р/рахунок Код |
| | платежу) отримувача отримувача |
| | |-------------| |-------------| |
| | | | | | |
| | -------------|-------------| |-------------| |
| | Назва установи МФО банку Код банку |
| | банку |
| | Особовий рахунок |------------------------------------------|
| | платника | |
| | |------------------------------------------|
| | за_______________199 р. |
| | ____________________________________________________________|
| | -------------|--------------|-----------|---------|--------|
| | Вид платежу |Попередні |Останні |Різниця | Сума |
| | |показники |показники | | |
| | -------------|--------------|-----------|---------|--------|
| | | | | | |
| | |--------------|-----------|---------|--------|
| | | Пеня | | | |
| | | |-----------|---------|--------|
| | | Всього | | | |
| | | | | | |
| Касир | Платник |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| Квитанція | |-------------| |-------------| |
| | | | | | |
| | -------------|-------------| |-------------| |
| | (Отримувач Р/рахунок Код |
| | платежу) отримувача отримувача |
| | |-------------| |-------------| |
| | | | | | |
| | -------------|-------------| |-------------| |
| | (Назва МФО банку Код банку |
| | установи |
| | банку) |
| | Особовий рахунок |------------------------------------------|
| | платника | |
| | |------------------------------------------|
| | за_______________199 р. |
| | ____________________________________________________________|
| | -------------|--------------|-----------|---------|--------|
| | Вид платежу |Попередні |Останні |Різниця | Сума |
| | |показники |показники | | |
| | -------------|--------------|-----------|---------|--------|
| | | | | | |
| | |--------------|-----------|---------|--------|
| | | Пеня | | | |
| | | |-----------|---------|--------|
| | | Всього | | | |
| | | | | | |
| Касир | Платник |
|-------------|-------------------------------------------------------------|

Зворотний бік

 |----------------------------------------------------------------|
| |
| |
| Адреса__________________________________________________ |
| |
| |
| Прізвище, ім'я, по батькові_____________________________ |
| |
| |
| |
| |
|----------------------------------------------------------------|

(Інструкцію доповнено додатком 3-а згідно з Постановою Правління НБУ N 368 від 15 вересня 1998 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 647/3087 від 12.10.98 р.)

Додаток 3-б
(до п. 15.3)

 |-------------|-------------------------------------------------------------|
|Повідомлення | |-------------| |-------------| |
| | | | | | |
| | ------------ |-------------| |-------------| |
| | (Отримувач Р/рахунок Код |
| | платежу) отримувача отримувача |
| | |-------------| |-------------| |
| | | | | | |
| | -------------|-------------| |-------------| |
| | Назва установи МФО банку Код банку |
| | банку |
| | за_______________199 р. Особовий рахунок платника___________|
| | місяць |
| | |
| | --------------------------------------------------|--------|
| | Квартплата і комунальні послуги | Сума |
| | --------------------------------------------------|--------|
| | | |
| | Пеня | |
| | |--------|
| | Всього | |
| | | |
| Касир | Платник |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| Квитанція | |-------------| |-------------| |
| | | | | | |
| | -------------|-------------| |-------------| |
| | (Отримувач Р/рахунок Код |
| | платежу) отримувача отримувача |
| | |-------------| |-------------| |
| | | | | | |
| | -------------|-------------| |-------------| |
| | (Назва МФО банку Код банку |
| | установи |
| | банку) |
| | за_______________199 р. Особовий рахунок платника___________|
| | місяць |
| | |
| | --------------------------------------------------|--------|
| | Квартплата і комунальні послуги | Сума |
| | --------------------------------------------------|--------|
| | | |
| | Пеня | |
| | |--------|
| | Всього | |
| | | |
| Касир | Платник |
|-------------|-------------------------------------------------------------|

(Інструкцію доповнено додатком 3-б згідно з Постановою Правління НБУ N 368 від 15 вересня 1998 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції

України за N 647/3087 від 12.10.98 р.)

Додаток 3-в
(до п. 15.3)

Найменування установи банку

Зведений
касовий ордер платежів, прийнятих

за ______________ 19_____ р.

   |------------|----------|----------|-------------|-------|
| N символу | Дебет | Кредит | Кількість | Сума |
| звітності | рахунку | рахунку | документів | |
| з касових | N | N | | |
| оборотів | | | | |
|------------|----------|----------|-------------|-------|
| 01 | | | | |
|------------|----------|----------|-------------|-------|
| 02 | | | | |
|------------|----------|----------|-------------|-------|
| 03 | | | | |
|------------|----------|----------|-------------|-------|
| 08 | | | | |
|------------|----------|----------|-------------|-------|
| 09 | | | | |
|------------|----------|----------|-------------|-------|
| 11 | | | | |
|------------|----------|----------|-------------|-------|
| 12 | | | | |
|------------|----------|----------|-------------|-------|
| 32 | | | | |
|------------|----------|----------|-------------|-------|
| | | | | |
|------------|----------|----------|-------------|-------|

Касир_________________________________ Контролер_____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Перевірено: бухгалтер___________________________________ Дата ___________________________________

(Інструкцію доповнено додатком 3-в згідно з Постановою Правління НБУ N 368 від 15 вересня 1998 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції

України за N 647/3087 від 12.10.98 р.)

Додаток 3-г
(до п. 15.3)

Установа банку _________________________

Довідка
про суму платежів, які надійшли

за____________________________________199___р.

(контрольно-касовий апарат N_)

1. Показники контрольного підсумкового лічильника ___________________________________________________________________

2. Порядковий номер останньої операції _____________________________________________________________________________

3. Сума платежів, прийнятих за день: _______________________________________________________________________________

4. Документи, які неправильно відображені на контрольній стрічці контрольно-касового апарата (сторно):

кількість ________________________ сума___________________________________________________________________________

Контролер ________________________ Касир________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Вилучено платежів із звітності бухгалтером:

кількість ________________________ сума_________________________

складено актів ___________________ сума платежів_________________

Перевірено: бухгалтер ____________ Дата__________________________

(Інструкцію доповнено додатком 3-г згідно з Постановою Правління НБУ N 368 від 15 вересня 1998 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 647/3087 від 12.10.98 р.)

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 4
(до пп. 8, 200, 201, 312)

Приходний
касовий ордер N ______________
______________________________
дата заповнення

                        |--------|-------------|
Від кого _______________________________ | рах. N |Сума загальна|
|--------|-------------|

   |---------------|----|------------|-------------------|----------|
|Банк одержувача| | Кредит | Суми часткові | Код |
|---------------|----|------------|-------------------|----------|
| |Код | |___________________|__________|
|---------------|----| |___________________|__________|
|Одержувач | | |___________________|__________|
| | | |___________________|__________|
|---------------| | |___________________|__________|
|Код | | |___________________|__________|
|---------------|----| |___________________|__________|
| | рах. NN |___________________|__________|
| |------------|-------------------|----------|
|Сума літерами |Вид опер. |
|_________________________________|______________________________|
|_________________________________|Приз. плат. |
|___________________________ грн. |______________________________|
|Призначення платежу______________|N гр. банку |
|---------------------------------|------------------------------|

Підпис платника  Контролер  Бухгалтер  Касир 

(Додаток N 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку
N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.,
N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції
України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 5
(до пп. 13, 14, 44, 79, 85, 86, 89, 128, 313)

        |-------------Титульна сторінка--------------|
|Найменування установи банку: _______________|
| |
| Книга |
| обліку прийнятих |
| і виданих грошей |
| (цінностей) |
| |
|____________________________________________|
| (прізвище та ініціали) |
|Розпочата ________________ |
|Закінчена ________________ |
| Записи в цій книзі проводяться |
| до повного її використання |
|--------------------------------------------|

(розгорнутий аркуш)

(ліва сторінка)  (права сторінка) 

   |----|-----------------|---------||------------------------------|
|Дата| Приход | Видаток || Видаток |
| |-----|------|----|---------||------|-------|-----|---------|
| |Від |Кіль- |Сума|Кому ви- ||Кіль- |Сума |Суми |Розписка |
| |кого |кість |циф-|дано ||кість |цифрами|літе-|про одер-|
| |прий-|при- |рами|(прізвище||видат-| |рами |жання |
| |нято |ход- | |касира) ||кових | | | |
| |(прі-|них | | ||доку- | | | |
| |звище|доку- | | ||ментів| | | |
| |каси-|ментів| | || | | | |
| |ра) | | | || | | | |
|----|-----|------|----|---------||------|-------|-----|---------|
|----|-----|------|----|---------||------|-------|-----|---------|
|----|-----|------|----|---------||------|-------|-----|---------|
| |Усьо-| | | || | | | |
| |го за| | | || | | | |
| |день | | | || | | | |
|----|-----|------|----|---------||------|-------|-----|---------|

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 6
(до пп. 13, 128)

Довідка
касира приходної каси про суму прийнятих
грошей та кількість грошових документів,
які надійшли до каси

за ____________________ 19__ р.

   |---|-----------------------|--------------|------|---------------|
| N |Найменування бригад або|Кількість усіх| Сума |Підписи контро-|
|п/п|прізвища відповідальних|приходних |прихо-|лерів або від- |
| |виконавців |документів |ду |повідальних |
| | | | |виконавців |
|---|-----------------------|--------------|------|---------------|
|---|-----------------------|--------------|------|---------------|
|---|-----------------------|--------------|------|---------------|
|---|-----------------------|--------------|------|---------------|
|---|-----------------------|--------------|------|---------------|
| |Усього | | | |
|---|-----------------------|--------------|------|---------------|

Усього за день ________________________________________________________________________________________

(сума прийнятих грошей літерами)

Завідуючий касою _____________________________________________________________________________________

Касир приходної каси __________________________________________________________________________________

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 7
(до пп. 17, 45, 170, 182)

Типовий договір
про повну індивідуальну матеріальну
відповідальність

3 метою забезпечення зберігання матеріальних цінностей ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(найменування установи банків)

в особі _________________________________________________________________________________________________

(керівник установи банку або його заступник,

___________________________________________________________________________________, який іменується надалі

прізвище, ім'я, по батькові)

"адміністрація", виступаючи від імені установи банку, з одного боку, і працівник

_________________________________________________________________________________________________________

(найменування установи банку,

______________________________________________________________________________________, який іменується надалі

прізвище, ім'я, по батькові)

"працівник", з іншого боку, уклали цей договір про нижченаведене:

1. Працівник, що займає посаду _______________________________________________________________________________

(найменування посади)

або виконує роботу ______________________________________________________________________________, безпосередньо

(найменування роботи)

пов'язану із зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей (непотрібне закреслити), бере на

себе повну матеріальну відповідальність за безпеку збереження довірених йому установою банку цінностей і в зв'язку з викладеним

зобов'язується:

а) обережно поводитися з переданими йому на зберігання або на інші цілі матеріальними цінностями і вживати заходи щодо запобігання шкоди;

б) своєчасно повідомляти адміністрацію установи банку про усі обставини, що загрожують безпеці зберігання довірених йому цінностей;

в) суворо дотримуватися встановлених правил здійснення операцій з цінностями і їх зберігання;

г) не розголошувати ніде, ніколи і ні за яких обставин відомі йому операції щодо зберігання цінностей, їх відправки, перевезення, охорони, сигналізації, а також службові доручення щодо каси.

2. Адміністрація зобов'язується:

а) створювати працівнику умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного збереження довірених йому матеріальних цінностей;

б) знайомити працівника з чинним законодавством щодо матеріальної відповідальності працівників за заподіяну підприємству, установі, організації шкоду, а також з інструкціями і правилами зберігання, приймання, видачі, обробки, перерахування і перевезення цінностей, діючих у банківській системі країни;

в) проводити у встановленому порядку ревізії цінностей.

3. У разі незабезпечення з вини працівника збереження довірених йому матеріальних цінностей визначення розміру заподіяної підприємству, установі, організації шкоди і його відшкодування проводиться відповідно до чинного законодавства.

4. Працівник не несе матеріальної відповідальності, якщо шкода заподіяна не з його вини.

5. Дія цього договору поширюється на весь час роботи з довіреними працівнику матеріальними цінностями підприємства, установи, організації.

6. Цей договір укладений у двох примірниках, перший з яких має бути у адміністрації, а другий - у працівника.

Адреса сторін договору:     


 
Підписи сторін договору:
Адміністрація
Працівник 

підпис
підпис 
"___"___________ 19__ р.     

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 8
(до пп. 17, 34, 38, 42, 47, 50, 51, 52, 53,
55, 61, 69, 70, 74, 75, 76, 163, 185, 186,
187, 190, 198, 200, 205)

1 прим.

Супровідна відомість до сумки з
грошовою виручкою N ___________

_________________

(дата заповнення)

Дебет талон до каси

   Від (кого)              |------------|-------------|
Одержувач | рах. N | Сума |
|------------| |
| Кредит | |
готівкою |------------| |
Для зарахування на рахунок | рах. N | |
--------------------------------------|------------| |
Банк одержувача ______________________|чеками з ра-| |
Сума літерами, грн. __________________|хунків згід-| |
______________________________________|но з перелі-| Загальна |
______________________________________|ком на зво- |-------|-----|
______________________________________|роті | Сума | Код |
---------------------------------------------------|-------|-----|
Керівник підприємства (організації) Касир |-------|-----|
---------------------------------------------------|-------|-----|
Зазначена вище сума прийнята повністю Касир |-------|-----|
Контролер |-----|-|-----|
|Вид | |
Акт _____________________ |опер.| |
(дата складання акта) |-----|-------|
|Приз.| |
При розкритті сумки і перерахуванні вкладень |плат.| |
виявилося |-----|-------|
готівкою грн. ______________ чеками грн. _________|N гр.| |
недостача недостача |банку| |
надлишок грн. ______________ надлишок грн. _______|-----|-------|
неплатіжних
і фальшивих грн. ___________ дефектних грн. ______ Підписи банку:
Касир
Касир Контролер Представник клієнта Контролер

зворотна сторона 1 прим.

   |-------|-----|------|--------|-------------|------|-------------|
|Купюри |Кіль-| Сума |NN чеків|NN рахунків | Сума |Відмітки про |
|або ва-|кість| |та серії|та найменува-| |дефектні чеки|
|ртість | | | |ння чекодавця| | |
|-------|-----|------|--------|-------------|------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----|------|--------|-------------|------|-------------|
|-------|-----|------|--------|-------------|------|-------------|
|-------|-----|------|--------|-------------|------|-------------|
|-------|-----|------|--------|-------------|------|-------------|
|-------|-----|------|--------|-------------|------|-------------|
| Усього: Усього: |
|----------------------------------------------------------------|

2 прим.
 
Накладна до. сумки з ___________________________
грошовою виручкою N _________________________ 
_____________________________
(дата заповнення) 

 

Дебет талон до каси

   Від (кого)              |------------|-------------|
Одержувач | рах. N | Сума |
|------------| |
| Кредит | |
готівкою |------------| |
Для зарахування на рахунок | рах. N | |
--------------------------------------|------------| |
Банк одержувача ______________________|чеками з ра-| |
Сума літерами, грн. __________________|хунків згід-| |
______________________________________|но з перелі-| Загальна |
______________________________________|ком на зво- |-------|-----|
______________________________________|роті | Сума | Код |
--------------------------------------|------------|-------|-----|
Керівник підприємства (організації) Касир |-------|-----|
---------------------------------------------------|-------|-----|
Зазначена вище сума прийнята повністю Касир |-------|-----|
Контролер |-----|-|-----|
|Вид | |
Акт _____________________ |опер.| |
(дата складання акта) |-----|-------|
|Приз.| |
При розкритті сумки і перерахуванні вкладень |плат.| |
виявилося |-----|-------|
готівкою грн. ______________ чеками грн. _________|N гр.| |
недостача недостача |банку| |
надлишок грн. ______________ надлишок грн. _______|-----|-------|
неплатіжних
і фальшивих грн. ___________ дефектних грн. ______ Підписи банку:
Касир
Касир Контролер Представник клієнта Контролер

зворотна сторона 2 прим.

   |--------|-----|-----|--------|--------------|-----|-------------|
|Купюри |Кіль-| Сума|NN чеків|NN рахунків та| Сума|Відмітки про |
|або вар-|кість| |та серії|найменування | |дефектні чеки|
|тість | | | |чекодавця | | |
|--------|-----|-----|--------|--------------|-----|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|-----|-----|--------|--------------|-----|-------------|
|--------|-----|-----|--------|--------------|-----|-------------|
|--------|-----|-----|--------|--------------|-----|-------------|
|--------|-----|-----|--------|--------------|-----|-------------|
|--------|-----|-----|--------|--------------|-----|-------------|
| Усього: Усього: |
|----------------------------------------------------------------|

3 прим.   

 
Копія супровідної відомості до
сумки з грошовою виручкою N _______________ 
_______________________
(дата заповнення) 

 

Дебет талон до каси

   Від (кого)              |------------|-------------|
Одержувач | рах. N | Сума |
|------------| |
| Кредит | |
готівкою |------------| |
Для зарахування на рахунок | рах. N | |
--------------------------------------|------------| |
| Загальна |
Банк одержувача ______________________ |-------------|
Сума літерами, грн. __________________ | Сума Код |
---------------------------------------------------|-------|-----|
Керівник підприємства (організації) Касир |-------|-----|
---------------------------------------------------|-------|-----|
Розписка |-------|-----|
|-----|-|-----|
Опломбовану сумку N ________ без перерахування |Вид | |
вкладених в неї грошей прийняв інкасатор банку |опер.| |
Інкасатор __________________________ |-----|-------|
(чіткий підпис інкасатора) |Приз.| |
|плат.| |
|-----|-------|
|N гр.| |
|банку| |
|-----|-------|

Печатка банку
 
________________________________
дата 

зворотна сторона 3 прим.

      До уваги клієнта              |
У сумку вкладається для здавання в установи |
банків уся грошова виручка понад встановлений |
банком ліміт залишку готівки. Гроші підбираються |
за купюрами. Відбиток пломбіра має бути чітким. | Цей примірник
При здаванні сумки з грошима інкасатору вимагайте| залишається в
від нього: | госпорганах як
1) пред'явлення посвідчення особи і доручення на | квитанція про
одержання сумки і явочної картки, завіреної | приймання сумки
печаткою; |
2) видачі порожньої сумки, закріпленої за |
підприємством, на заміну сумки з грошима; |
3) розписку інкасатора на копії супровідної |
відомості і накладання на неї чіткої печатки про |
одержання опломбованої сумки. |
|
Обережно поводьтеся із сумкою |
|
Національний банк України |

(Додаток N 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 9
(до пп. 20, 30, 31, 153, 155, 189)

       |--------------Титульна сторінка---------------|
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Контрольний журнал |
| на осіб, що допускаються до відкриття, |
| закриття та опечатування грошових сховищ |
| |
|Розпочато ________________ |
|Закінчено ________________ |
| Записи у цьому журналі проводяться |
| до повного його використання |
|----------------------------------------------|

   |----|--------|----|------|---------|---------------------------|----|
|Мі- |Наймену-|Но- |Кіль- |Прізвища,| Час відкриття та |Під-|
|сяць|вання |мер |кість |ініціали | закриття сховища |пис |
|та |прийня- |схо-|та |та посади|-------------|-------------|вар-|
|чис-|того до |вища|найме-|осіб, які| Відкриття | Закриття |то- |
|ло |охорони | |нуван-|відчиня- |---|----|----|---|----|----|во- |
| |сховища | |ня пе-|ють та |го-|хви-|під-|го-|хви-|під-|го, |
| | | |чаток |зачиняють|ди-|лини|пис |ди-|лини|пис |що |
| | | |та |сховище |ни | | |ни | | |при-|
| | | |пломб | | | | | | | |йняв|
| | | | | | | | | | | |під |
| | | | | | | | | | | |охо-|
| | | | | | | | | | | |рону|
| | | | | | | | | | | |схо-|
| | | | | | | | | | | |вище|
|----|--------|----|------|---------|---|----|----|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--------|----|------|---------|---|----|----|---|----|----|----|

       |-------------- Остання сторінка --------------|
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Завіряючий надпис |
|У цьому журналі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку _____________________|
|______________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з ____________ по ____________ включно |
|Керівник установи ___________ (підпис) |
|Головний бухгалтер __________ (підпис) |
|Завідуючий касою ____________ (підпис) |
|_____________________________ (дата) |
|----------------------------------------------|

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 10
(до п. 26)

       |--------------Титульна сторінка---------------|
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Книга |
| обліку показників лічильників контрольного |
| касового апарата та сум готівки, що |
| прийнята вечірньою касою |
| |
|Розпочата ________________ |
|Закінчена ________________ |
| Записи в цій книзі проводяться |
| до повного її використання |
|----------------------------------------------|

   |---|--------------|------|----------|-------|--------------------|
|Да-|Показання лі- |Поряд-|Сума доку-|Сума | Підписи |
|та |чильників ка- |ковий |ментів, |грошей,|------|-------|-----|
| |сового апарата|номер |неправ. |прийня-|касира|завіду-|голо-|
| |на кінець ро- |остан-|відображе-|тих за |вечір-|ючого |вного|
| |бочого дня ве-|ньої |них у кон-|день |ньої |касою |бух- |
| |чірньої каси |опера-|трольній | |каси | |гал- |
| |-------|------|ції |стрічці | | | |тера |
| |контро-|підсу-| |апарата | | | | |
| |льного |мовую-| | | | | | |
| |лічиль-|чого | | | | | | |
| |ника |лічи- | | | | | | |
| |гасіння|льника| | | | | | |
|---|-------|------|------|----------|-------|------|-------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-------|------|------|----------|-------|------|-------|-----|
| | | | | | | | | |
|---|-------|------|------|----------|-------|------|-------|-----|

        |------------ Остання сторінка ------------|
|Найменування установи банку: _____________|
| |
| Завіряючий надпис |
|У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку _________________|
|__________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з ____________ по ____________ включно |
|Керівник установи ___________ (підпис) |
|Головний бухгалтер __________ (підпис) |
|Завідуючий касою ____________ (підпис) |
|_____________________________ (дата) |
|------------------------------------------|

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 11
(до пп. 34, 42, 163, 185, 186, 187,
190, 315, 316, 317, 318, 319)

_________________________________
(Найменування банку, організації)
Супровідна відомість ____________
_________________________________
до сумки з валютними і іншими
цінностями N ____________________
"___"______________ 19__ р.
Зазначені валютні і інші цінності
на суму в карбованцевому
еквіваленті _____________________
_________________________________
_________________________________
(Сума цифрами і літерами)
відправлені через інкасаторів ___
_________________________________
(Найменування банку, фірми)
в _______________________________
(Найменування банку, обмінного
_________________________________
пункту) 
Зазначені валютні і інші
цінності під контролем
контролера/інкасатора
_______________________________
(Найменування банку, фірми)
прийняті повністю з (без
перелічення) урахуванням
розбіжностей, перелічених в
нижченаведеному акті
Касовий працівник _____________________
(П.I.П., підпис)
Контролер
___________ ______________________________
Інкасатор (Найменування банку,
_______________________________
фірми)
_______________________________
(П.I.П., підпис)
М.П.
"___"______________ 19__ р. 

_________________________________________________
(П.I.П. працівника о/п)
Для зарахування на рахунок N ____
_________________________________
(Найменування організації) 

Акт
"______"__________________________ 19__ р.
При розкритті сумки/мішка і
перерахуванні вкладення 

   ------------|---------|---------| валютних і інших цінностей
Найменування|Кількість|NN блок- | виявлено: нестача _____________
бланків су- |бланків |нотів | (Найменування і сума)
ворої звіт- | | | _______________________________
ності | | | (кількість цінностей за
------------|---------|---------| _______________________________
------------|---------|---------| номіналом)
------------|---------|---------| лишок _________________________

Мішок(ки) з бланками опломбував і
склав супровідну відомість ______
_________________________________
Сумка (мішок) з валютними і
іншими цінностями сформована ____
_________________________________
(П.I.П., підпис)
здана ___________________________
(П.I.П., підпис)
_________________________________
(П.I.П., підпис)
Прийнята інкасатором ____________
(Найменування
_________________________________
банку, фірми)
_________________________________
(П.I.П., підпис)
М.П. "___"____________ 19__ р.


 
(Найменування і сума)
(П.I.П., підпис)
_______________________________
(кількість цінностей за
_______________________________
номіналом)
неплатіжні ____________________
(найменування, серія,
_______________________________
номер, вартість і загальна
сумнівні ______________________
сума за номіналом)
Касовий працівник _____________
(П.I.П., підпис)
Контролер
_________ _____________________
Інкасатор (Найменування банку,
_______________________________
фірми)
_______________________________
(П.I.П., підпис) 

зворотна сторона

Опис валютних та інших цінностей,
що вкладені в інкасаторську сумку

   |-----|------|-------------|---|---------|-----------|-----------|
|Дебет|Кредит|Найменування |Код|Сума за |Еквівалент | Зауваження|
| | |валют (чеків)| |номіналом|валюти у | банку |
| | | | | |карбованцях| |
|-----|------|-------------|---|---------|-----------|-----------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|-----|------|-------------|---|---------|-----------|-----------|

Усього, грн. _____________________________________________________

Примітка. Графи опису заповнюються в залежності від виду операції.

Бланки ___________________________________________________________

* Заповнюється обліко-операційним працівником.

(Додаток N 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 12
(до пп. 34, 37, 76, 180, 183, 319)

______________________________________________________
(Найменування дільниці інкасації)

Вихідний

Печатка дільниці
інкасації 
Начальник дільниці інкасації __________
 

Явочна картка N ______________

NN закріплених сумок: _____________________________________________________________________________________________

(вказується номер кожної сумки або від номера до номера)

маршрут N ________

_________________________________________________________________________________________________________________

(найменування госпоргану, в яку систему входить)

Адреса _________________________________________________ Номер телефону: _____________________________

на ____________________ 199_ р.

(місяць)

   Розрахунковий рахунок _________|---|-----|-------|-----|-----|----|
Час закінчення |Да-|Час |N сумки|Сума |N |Під-|
торгівлі ____ хвилин ____ годин|та |зда- |з гро- |гро- |прий-|пис |
Час заїзду | |вання|шовою |шей, |нятої|слу-|
інкасаторів ___ годин __ хвилин| |виру-|вируч- |вкла-|від |жбо-|
Час заїзду | |чки |кою |дених|інка-|вої |
в неділю ____ годин ____ хвилин| |--|--| |у су-|сато-|осо-|
Час заїзду в __ годин __ хвилин| |г |х | |мку |ра по|би |
Спосіб обслуговування _________| |о |в.| |-----|рож- |під-|
_______________________________| |д.| | |крб. |ньої |при-|
Якщо виручка не здана| | | | | |сумки|ємс-|
інкасаторам, службова особа| | | | | | |тва |
підприємства зобов'язана в|---|--|--|-------|-----|-----|----|
рядку за цю дату вказати| 1 | | | | | | |
причину нездавання грошей. |---|--|--|-------|-----|-----|----|
Виправлення припущених | 2 | | | | | | |
помилок роблять шляхом|---|--|--|-------|-----|-----|----|
викреслювання помилково| 3 | | | | | | |
зробленого запису, а запис|---|--|--|-------|-----|-----|----|
здійснюється на полях картки. | 4 | | | | | | |
При здаванні і отриманні |---|--|--|-------|-----|-----|----|
двох або більше сумок у графах | 5 | | | | | | |
"Номер сумки з грошовою |---|--|--|-------|-----|-----|----|
виручкою" і "Номер прийнятої | 6 | | | | | | |
від інкасатора порожньої сумки"|---|--|--|-------|-----|-----|----|
замість номерів вказують | 7 | | | | | | |
літерами кількість сумок. |---|--|--|-------|-----|-----|----|
Здавання грошей при | 8 | | | | | | |
повторному заїзді інкасаторів |---|--|--|-------|-----|-----|----|
відмічається в розділі
"Повторні заїзди".
Робити записи інкасатору
забороняється.

зворотна сторінка

   |---|-----|-----|-----|-----|----|---|-----|------|-----|-----|----|
|Да-|Час |N сум|Сума |N |Під-|Да-|Час |N сум-|Сума |N |Під-|
|та |зда- |ки з |гро- |прий-|пис |та |зда- |ки з |гро- |прий-|пис |
| |вання|гро- |шей, |нятої|слу-| |вання|гро- |шей, |нятої|слу-|
| |виру-|шовою|вкла-|від |жбо-| |виру-|шовою |вкла-|від |жбо-|
| |чки |вируч|дених|інка-|вої | |чки |вируч-|дених|інка-|вої |
| |--|--|кою |у су-|сато-|осо-| |--|--|кою |у су-|сато-|осо-|
| |г |х | |мку |ра по|би | |г |х | |мку |ра по|би |
| |о |в.| |-----|рож- |під-| |о |в.| |-----|рож- |під-|
| |д.| | |крб. |ньої |при-| |д.| | |крб. |ньої |при-|
| | | | | |сумки|ємс-| | | | | |сумки|ємс-|
| | | | | | |тва | | | | | | |тва |
|---|--|--|-----|-----|-----|----|---|--|--|------|-----|-----|----|
| 9 | | | | | | |26 | | | | | | |
|---|--|--|-----|-----|-----|----|---|--|--|------|-----|-----|----|
|10 | | | | | | |27 | | | | | | |
|---|--|--|-----|-----|-----|----|---|--|--|------|-----|-----|----|
|11 | | | | | | |28 | | | | | | |
|---|--|--|-----|-----|-----|----|---|--|--|------|-----|-----|----|
|12 | | | | | | |29 | | | | | | |
|---|--|--|-----|-----|-----|----|---|--|--|------|-----|-----|----|
|13 | | | | | | |30 | | | | | | |
|---|--|--|-----|-----|-----|----|---|--|--|------|-----|-----|----|
|14 | | | | | | |31 | | | | | | |
|---|--|--|-----|-----|-----|----|---|--|--|------|-----|-----|----|
|15 | | | | | | |Разом: __________________________
|---|--|--|-----|-----|-----|----| проінкасовано одним заїздом
|16 | | | | | | | Повторні заїзди
|---|--|--|-----|-----|-----|----|---|--|--|------|-----|-----|----|
|17 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|-----|-----|----|---|--|--|------|-----|-----|----|
|18 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|-----|-----|----|---|--|--|------|-----|-----|----|
|19 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|-----|-----|----|---|--|--|------|-----|-----|----|
|20 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|-----|-----|----|---|--|--|------|-----|-----|----|
|21 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|-----|-----|----|---|--|--|------|-----|-----|----|
|22 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|-----|-----|----|---|--|--|------|-----|-----|----|
|23 | | | | | | |Разом: __________________________
| | | | | | | | проінкасовано повторним заїздом
|24 | | | | | | |Усього: _________________________
| | | | | | | | проінкасовано за місяць
|25 | | | | | | | _________________________
|---|--|--|-----|-----|-----|----| карбованців
Перевірив: ______________________
начальник відділу
______________________
(дільниці) інкасації

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 13
(до пп. 34, 35, 38, 47, 60, 61,
128, 163, 188)

Журнал
обліку прийнятих сумок і мішків
з готівкою і порожніх сумок

Маршрут (заїзд) _______________________

   |---|------|----------|----------|---|------|----------|---------|
| N |Номери|Сума за | Примітка | N |Номери|Сума за | Примітка|
|п/п|сумок |накладними| |п/п|сумок |накладними| |
| |або | | | |або | | |
| |мішків| | | |мішків| | |
|---|------|----------|----------|---|------|----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|------|----------|----------|---|------|----------|---------|

_______________________________

Усього

Вказані опломбовані сумки і мішки в кількості

_____________________________________________________________________________________________________________

(кількість літерами)

штук на оголошену загальну суму _________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ крб.

(сума літерами)

і накладні до них за даним маршрутом (заїздом), прийняті у

справній упаковці від інкасаторів ___________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

крім того, прийнято ______________________________________________________________________________________________

(кількість цифрами)

порожніх сумок і мішків за номерами ________________________________________________________________________________.

Кількість і номери зданих інкасаторами сумок і мішків з грошовою виручкою відповідають їх кількості і номерам за записами у явочних картках і накладних. Сума виручки, що записана в явочних картках і накладних, відповідає сумі за цим журналом.

Здали:   
Інкасатори  __________________ (підписи) 
Прийняли:   
Касир  ___________________ (підпис) 
Бухгалтер-контролер  ___________________ (підпис) 
___________ год. _______ хвил.   "___"________________ 19____ р. 

Перевірка відповідності кількості зданих інкасаторами сумок і мішків від підприємств (установ) і кас банку при підприємствах проведена.

Начальник відділу (дільниці) інкасації _____________ (підпис)

_______________________________
(черговий інкасатор) 
"___"________________ 19__ р.
 

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 14
(до пп. 34, 47, 61, 163, 183, 204)

Довідка
про видачу інкасаторам сумок (мішків),
явочних карток

"___"_______________ 19__ р.

Повідомляємо, що інкасаторам, які обслуговують вказані маршрути (заїзди) і інкасаторські пункти банку по збиранню грошової виручки, на "___"_________ 19__ р. видано:

   |-------|----------|---------------------------|---------|-------|
|Маршрут|Прізвище | Кількість |Прізвище |Кіль- |
|(заїзд)|старшого |---------|---------|-------|інкасато-|кість |
| |інкасатора|сумок для|сумок для|мішків |ра-збира-|явочних|
| | |збирання |перераху-|стан- |ча |карток |
| | |виручки |вання |дартних| | |
|-------|----------|---------|---------|-------|---------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------|---------|---------|-------|---------|-------|

Усього видано ______________________________________________________________________________________ сумок, із них

(кількість цифрами і літерами)

для збирання виручки _________________________________________________________________________________ сумок,

(кількість цифрами і літерами)

сумок для перерахування і мішків стандартних ____________________________________________________________________

кількість цифрами і

__________________________________________________________________________________________________________.

літерами)

Начальник відділу (дільниці) інкасації
 

________________________ (підпис) 

(черговий інкасатор)

"___"_____________ 19__ р.

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 15
(до пп. 35, 40, 47, 60, 61)

Довідка
про прийняті вечірньою касою сумки
(мішки) з готівкою і порожні сумки

за "___"________________________ 199__ р.

Усього за _______________________________________ маршрутами (заїздами),
(номери маршрутів (заїздів)

____________________________________ шляховими відомостями
(номери відомостей) 
____________________________________
(номери реєстрів) 

реєстрами прийнято касою ___________________________________________________________________________________________

(кількість цифрами і літерами)

сумок і мішків на оголошену суму, грн. __________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

(сума цифрами і літерами)

із них розкрито і перераховано _________________________________________________________________________________ сумок і

(сума цифрами і літерами)

мішків на оголошену суму, грн. _______________________________________________________________________________________

(сума цифрами і літерами)

Крім того, одержано _______________________________________________________________________________________ порожніх

(кількість, цифрами і літерами)

сумок і мішків.

Касир _______________________ (підпис)

Бухгалтер-контролер ___________ (підпис)

Прийнято "___"__________________________ 19__ р. для перерахування

_______________________________________________________________________________ сумок (мішків) і така ж кількість

(кількість цифрами і літерами)

накладних до них на суму, грн. ________________________________________________________________________________.

(сума цифрами і літерами)

Контролер лічильної бригади ___________ (підпис)

(ця розписка повторюється за кількістю лічильних бригад)

Прийнято "___"______________________________ 19__ р. для перевірки

________________________________________________________________________________________________________________

(кількість цифрами і літерами)

_______________________________________________________________________________ сумок (мішків) з готівкою кас банку

при підприємствах і така ж кількість накладних до них на суму,

грн. __________________________________________________________________________________________________________

(сума цифрами і літерами)

Завідуючий касою  ___________________ (підпис) 

Порожні сумки і мішки __________________________________________________________________________________________

(кількість цифрами і літерами)

прийняв касир (контролер), що очолює касу перерахування.

Касир (контролер)  ________________ (підпис) 

У результаті перерахування сумок з виручкою і перевірки готівки, що надійшла від кас банку при підприємствах, вказаних у

цій довідці, виявилося:

Готівки на суму
Чеків "
Надлишків "
Недостач "
Неплатіжних "
Фальшивих " 
грн. ___________
грн. ___________
грн. ___________
грн. ___________
грн. ___________
грн. ___________ 
коп. ___________
коп. ___________
коп. ___________
коп. ___________
коп. ___________
коп. ___________ 

Готівка в сумі ______________________________________________________________________________________ грн.

(літерами)

прийнята і зарахована до оборотної каси.

Завідуючий касою
Перевірено
Головний бухгалтер 
__________ (підпис)

__________ (підпис) 

(Додаток N 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 16
(до пп. 39, 40, 47, 60, 163, 194)

   |----------------|
|місце штампу |
|головної станції|
|----------------|

Шляхова відомість
на збирання виручки залізничних станцій
за "___"_______________ 19__ р.

   |------------|---|-----------------|-----------------|-----------|
|Найменування|Код|Код, зазначений |Загальна сума | Розписка |
|станції | |на сумці і пломбі|вкладеної в сумки| |
|залізниці | | |готівки та чеків | |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------|
| | | | | |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------|

Усього прийнято касою від працівника зв'язку _________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

___________________________________________________________________________ сумок з виручкою на суму гривень

(кількість цифрами та літерами)

___________________________________________________________________________________________________________

(сума цифрами та літерами)

____________________________________________________________________________________________________________

Касир
Контролер 
__________ (підпис)
__________ (підпис) 

(Додаток N 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 17
(до пп. 39, 50, 51, 52, 53, 55, 61,
163, 185, 186, 187, 194)

   1 Прим.|   Супровідна відомість
| до сумки з грошовою
| виручкою N _________
| "___"____________ 19__ р.
|
|Станція ДЕБЕТ СУМА
|----------------------------|-----|------------|---------|
|Залізниця | Код |рах. N | |
|----------------------------| |------------| |
| |-----|Кредит | |
| готівкою |------------| |
|Для зарахування на рахунок |рах. N | |
|----------------------------|-----|------------|Загальна |
|Банк одержувача | Код |чеками з |---------|
|----------------------------|-----|рахунків |Показ.
|Сума ____________________________ |за переліком|прогноз.
|літерами ________________________ |на звороті |кас.
|__________________ грн. | |оборотів
|__________________ | |
| | |сума код
| |------------|-----|---|
| |-----|---|
|Начальник станції Касир |-----|---|
|-----------------------------------------------|-----|---|
|Вказана вище сума прийнята Касир |-----|---|
|повністю Контролер |Вид. | |
| |опер.| |
|Акт N ___ від "___"______________ 19__ р. |-----|---|
|При розкритті сумки і перерахуванні |Приз-| |
|вкладень виявилося: |нач. | |
|готівкою грн. _____ чеками грн. ____ |плат.| |
|надлишок грн. _____ надлишок грн. ____ |-----|---|
|недостача недостача |N гр.| |
|неплатіжних грн. _____ дефектних грн. ____ |банка| |
|фальшивих |-----|---|
|
| Касир Контролер Представник клієнта

Примітка: Примірник вкладається в сумку з виручкою.

зворотна сторона 1 прим.

   |---------------------|------------------------------------------|
|Купюрний опис грошей,| Перелік представлених чеків |
| що здаються | |
|--------|-----|------|-------|---------------|----|-------------|
|купюри |кіль-| сума |номери |номери рахунків|сума|відмітки про |
|або вар-|кість| |чеків |і найменування | |дефектні чеки|
|тість | | |і серії|чекодавця | | |
|--------|-----|------|-------|---------------|----|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|-----|------|-------|---------------|----|-------------|
| Усього | | | Усього | | |
|--------------|------|-------|---------------|----|-------------|

   2 Прим.|   Накладна
| до сумки з грошовою
| виручкою N ________
| "___"____________ 19__ р.
|
|Станція ДЕБЕТ СУМА
|----------------------------|-----|------------|---------|
|Залізниця | Код |рах. N | |
|----------------------------| |------------| |
| |-----|Кредит | |
| готівкою |------------| |
|Для зарахування на рахунок |рах. N | |
|----------------------------|-----|------------|Загальна |
|Банк одержувача | Код |чеками з |---------|
|----------------------------|-----|рахунків |Показ.
|Сума ____________________________ |за переліком|прогноз.
|літерами ________________________ |на звороті |кас.
|__________________ грн. | |оборотів
|__________________ | |
| | |сума код
| |------------|-----|---|
| |-----|---|
|Начальник станції Касир |-----|---|
|-----------------------------------------------|-----|---|
|Вказана вище сума прийнята Касир |-----|---|
|повністю Контролер |Вид. | |
| |опер.| |
|Акт N ___ від "___"______________ 19__ р. |-----|---|
|При розкритті сумки і перерахуванні |При- | |
|вкладень виявилося: |знач.| |
|готівкою грн. _____ чеками грн. ____ |плат.| |
|надлишок грн. _____ надлишок грн. ____ |-----|---|
|недостача недостача |N гр.| |
|неплатіжних грн. _____ дефектних грн. ____ |банка| |
|фальшивих |-----|---|
|
| Касир Контролер Представник клієнта

Примітка: Примірник після перерахування і зарахування виручки відсилається управлінню доріг.

зворотна сторона 2 прим.

   |---------------------|------------------------------------------|
|Купюрний опис грошей,| Перелік представлених чеків |
| що здаються | |
|--------|-----|------|-------|---------------|----|-------------|
|купюри |кіль-| сума |номери |номери рахунків|сума|відмітки про |
|або вар-|кість| |чеків |і найменування | |дефектні чеки|
|тість | | |і серії|чекодавця | | |
|--------|-----|------|-------|---------------|----|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|-----|------|-------|---------------|----|-------------|
| Усього | | | Усього | | |
|--------------|------|-------|---------------|----|-------------|

   3 Прим.|   Квитанція
| до сумки з грошовою
| виручкою N ________
| "___"____________ 19__ р.
|
|Станція ДЕБЕТ СУМА
|----------------------------|-----|------------|---------|
|Залізниця | Код |рах. N | |
|----------------------------| |------------| |
| |-----|Кредит | |
| готівкою |------------| |
|Для зарахування на рахунок |рах. N | |
|----------------------------|-----|------------|Загальна |
|Банк одержувача | Код |чеками з |---------|
|----------------------------|-----|рахунків |Показ.
|Сума ____________________________ |за переліком|прогноз.
|літерами ________________________ |на звороті |кас.
|__________________ грн. | |оборотів
|__________________ | |
| | |сума код
| |------------|-----|---|
| |-----|---|
|Начальник станції Касир |-----|---|
|-----------------------------------------------|-----|---|
|Вказана вище сума прийнята Касир |-----|---|
|повністю Контролер |Вид. | |
| |опер.| |
|Акт N ___ від "___"______________ 19__ р. |-----|---|
|При розкритті сумки і перерахуванні |Приз-| |
|вкладень виявилося: |нач. | |
|готівкою грн. _____ чеками грн. ____ |плат.| |
|надлишок грн. _____ надлишок грн. ____ |-----|---|
|недостача недостача |N гр.| |
|неплатіжних грн. _____ дефектних грн. ____ |банка| |
|фальшивих |-----|---|
|
| Касир Контролер Представник клієнта

Примітка: Примірник вкладається до сумки з виручкою і після перерахування виручки відсилається станції залізниці.

зворотна сторона 3 прим.

         ДО УВАГИ КЛІЄНТА        |
У сумку вкладається для здавання в установи|
комерційних банків уся грошова виручка |
понад встановлений банком ліміт залишку |
готівки. |
Гроші підбираються за купюрами. Відбиток |
пломбіра має бути чітким. |
При здаванні сумки з грошима інкасатору | Цей примірник
вимагайте від нього: | залишається в
1) пред'явлення посвідчення особи і | госпорганах як
доручення на одержання сумки і явочної | квитанція про
картки, завіреної печаткою; | приймання сумки
2) видачі порожньої сумки, закріпленої за |
підприємством, на заміну сумки з грошима; |
3) розписку інкасатора на копії супровідної|
відомості і накладення на неї чіткої |
печатки про одержання опломбованої сумки. |
Обережно поводьтеся із сумкою. |
|
Національний банк України |

   4 Прим.|   Копія супровідної відомості
| до сумки з грошовою
| виручкою N ________
| "___"____________ 19__ р.
|
|---------------------------------------------------------|
|Станція ДЕБЕТ СУМА |
|----------------------------|-----|------------|---------|
|Залізниця | Код |рах. N | |
|----------------------------| |------------| |
| |-----|Кредит | |
| готівкою |------------| |
|Для зарахування на рахунок |рах. N | |
|----------------------------|-----|------------|Загальна |
|Банк одержувача | Код |чеками з |---------|
|----------------------------|-----|рахунків |Показ.
|Сума ____________________________ |за переліком|прогноз.
|літерами ________________________ |на звороті |кас.
|__________________ грн. | |оборотів
|__________________ | |
| | |сума код
| |------------|---------|
| |-----|---|
|Начальник станції Касир |-----|---|
|-----------------------------------------------|-----|---|
| Розписка |-----|---|
| |Вид. | |
| Опломбовану сумку N ____ без перерахування |опер.| |
|вкладених до неї грошей і чеків прийняв |-----|---|
|інкасатор Національного банку України, |Приз-| |
|вкладень виявилося: |нач. | |
| |плат.| |
|Підпис |-----|---|
| |N гр.| |
|Печатка дільниці інкасації |банка| |
|"___"_________________ 19__ р. |-----|---|

Примітка: Примірник залишається у начальника станції з розпискою працівника поштового вагона або інкасатора Національного банку України в прийманні сумки з виручкою.

зворотна сторона 4 прим.

   |---------------------|------------------------------------------|
|Купюрний опис грошей,| Перелік представлених чеків |
| що здаються | |
|--------|-----|------|-------|---------------|----|-------------|
|купюри |кіль-| сума |номери |номери рахунків|сума|відмітки про |
|або вар-|кість| |чеків |і найменування | |дефектні чеки|
|тість | | |і серії|чекодавця | | |
|--------|-----|------|-------|---------------|----|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|-----|------|-------|---------------|----|-------------|
| Усього | | Усього | | |
|--------------|------|-----------------------|----|-------------|

(Додаток N 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 18
(до пп. 39, 40, 47, 60, 163,
191, 193, 200, 201)

                 |------------------|
Реєстр N | |
|------------------|

сумок з готівкою підприємств зв'язку,
що були здані установі банку
"___"___________________ 19__ р.

                |-------------------------------------|
Найменування вузла зв'язку | |
___________________________|_____________________________________|
Найменування установи банку| |
---------------------------|-------------------------------------|

   |------------|-----|--------------|--------------------|---------|
|Найменування| Код | Номери сумок | Сума за накладними | Примітка|
|підприємств | | з готівкою | | |
|зв'язку | | | | |
|------------|-----|--------------|--------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-----|--------------|--------------------|---------|
|------------|-----|--------------|--------------------|---------|
|------------|-----|--------------|--------------------|---------|

Керівник вузла зв'язку
Керівник цеху 
__________________ (підпис)
__________________ (підпис) 

Відбиток календарного штемпеля

Усього прийнято касою банку від працівника зв'язку ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

__________________________________________________________________________________________________ сумок з готівкою

(кількість цифрами та літерами)

на оголошену суму грн. _____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

(сума цифрами та літерами)

Касир
Бухгалтер-контролер 
_________ (підпис)
_________ (підпис) 

(Додаток N 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 19
(до пп. 49, 50, 51, 54, 55,
56, 58, 60, 61, 73)

_____________________
_____________________ 
(Установа банку)
(Прізвище контролера лічильної бригади) 

Контрольна відомість

перерахування виручки за "___"_______________ 19__ р.

Прийнято на перерахування

на початку робочого дня _____ сумок на оголошену суму _____ грн.

Прийнято на перерахування

протягом робочого дня _____ сумок на оголошену суму _____ грн.

Передано контролерам

інших лічильних бригад _____ сумок на оголошену суму _____ грн.

____________________________________________________________________________

Усього перераховано _____ сумок на оголошену суму _____ грн.

 |-|-----------------------------------|------------------------------------|
|N| Прізвище касира-рахівника ____ |Прізвище касира-рахівника _____ |
|п|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
|п| Готівкою | Чеками | Готівкою | Чеками |
| |---|----|---|---|----|----|---|----|---|----|---|---|----|-----|---|----|
| | N |сум-|над|не-|де- |кі- |су-|при-| N |сум-|над|не-|де- |кіль-|су-|при-|
| |су-|ма |ли-|дос|фек-|ль- |ма |міт-|су-|ма |ли-|дос|фек-|кі- |ма |міт-|
| |мки|вкла|шок|та-|тні |кі- | |ка |мки|вкла|шок|та-|тні |сть | |ка |
| | |ден-| |ча |гро-|сть | | | |ден-| |ча |гро-|че- | | |
| | |ня | | |шо- |че- | | | |ня | | |шо- |ків | | |
| | | | | |ві |ків | | | | | | |ві | | | |
| | | | | |бі- | | | | | | | |бі- | | | |
| | | | | |ле- | | | | | | | |ле- | | | |
| | | | | |ти | | | | | | | |ти | | | |
|-|---|----|---|---|----|----|---|----|---|----|---|---|----|-----|---|----|
|1| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-|---|----|---|---|----|----|---|----|---|----|---|---|----|-----|---|----|
|--------------------------------------------------------------------------|

Касир ________________
(підпис)
Контролер ____________
(підпис) 
Касир
Контролер 
_______________ (підпис)
_______________ (підпис) 

(Додаток N 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції
України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 20
(до пп. 49, 50, 51, 55, 56, 61)

Найменування установи банку: _______________________________________________________________________________

Зведена відомість
обліку перерахування готівки сумок станцій залізниць,
за __________________ 19__ р.

   |---|--------|------------------------------|--------------------|
|NN |NN сумок| Сума надходжень | Примітка |
|п/п| |---------|------|-------------| |
| | | Готівка | Чеки | Усього, грн.| |
| | |---------|------| | |
| | | грн. | грн. | | |
|---|--------|---------|------|-------------|--------------------|
| | | | | | |
|---|--------|---------|------|-------------|--------------------|
Разом: | | | | |
|---------|------|-------------|--------------------|

_________________________________________________________________________________________________________

(сума літерами)

Касир
Бухгалтер 
Контролер
 

(Додаток N 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції
України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 21
(до пп. 51, 55, 57, 58, 60,
63, 73, 77)

Найменування установи банку: _____________________________________________________________________________

Контрольний лист

касира-рахівника ___________________________________________________________________________________________

за _____________________ 19__ р.

   |----------------------|-------------------------|---------------|
|Сума грошей, яка була | Прізвище касира | Розписка про |
|передана завідуючому | | одержання |
|касою чи іншому касиру| | |
|для об'єднання | | |
|(цифрами та літерами) | | |
|----------------------|-------------------------|---------------|
|----------------------|-------------------------|---------------|
|----------------------|-------------------------|---------------|
|----------------------|-------------------------|---------------|

Касир-рахівник  _________________ (підпис) 

зворотна сторона

   |------------------------------------|---------------------------|
| Від кого прийнята готівка | Сума цифрами |
|------------------------------------|---------------------------|
|------------------------------------|---------------------------|
|------------------------------------|---------------------------|
|------------------------------------|---------------------------|
|------------------------------------|---------------------------|
|------------------------------------|---------------------------|
|------------------------------------|---------------------------|
Разом: |---------------------------|

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 22
(до пп. 52)

Картка обліку прорахунків,
виявлених у сумках з виручкою магазину N ____________

сумка N __________

   |----|--------|---------|----------|-----------|-----------------|
|Дата|Надлишок|Недостача|Неплатіжні| Причина | Прізвище касира,|
| | | | |прорахунків| який виявив |
| | | | | | прорахунок |
|----|--------|---------|----------|-----------|-----------------|
|----|--------|---------|----------|-----------|-----------------|
|----|--------|---------|----------|-----------|-----------------|
|----|--------|---------|----------|-----------|-----------------|

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 23
(до пп. 52)

Картка обліку прорахунків,

виявлених касиром банку _______________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

в інкасаторських сумках

   |----|--------|---------|----------|-----------|-----------------|
|Дата|Надлишок|Недостача|Неплатіжні| Причина | Номери сумок |
| | | | |прорахунків| |
|----|--------|---------|----------|-----------|-----------------|
|----|--------|---------|----------|-----------|-----------------|
|----|--------|---------|----------|-----------|-----------------|
|----|--------|---------|----------|-----------|-----------------|

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 24
(до п. 53, п. 12)

Найменування установи банку ___________________________________________________________________________

Р/рах. клієнта __________________________________________________________________________________________

Довідка N ___
про виявлені неплатіжні або фальшиві білети та монету

________________________________________________________________________________________________________

Гроші одержали від _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(найменування організації чи особи, яка здала гроші)

   |---------|------------------|----------------------|------------|
| Номінал | Серія та номінал | Характер пошкодження | Примітка |
| | кожного білета | | |
|---------|------------------|----------------------|------------|
|---------|------------------|----------------------|------------|
|---------|------------------|----------------------|------------|
|---------|------------------|----------------------|------------|
|Загальна |Сума літерами | | |
|сума | | | |
|---------|------------------|----------------------|------------|

Ст. касир  Касир 

(Додаток N 24 із змінами, внесеними згідно з N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)

Додаток 25
(до п. 53)

                              |-------|
|-------|

1-й прим.

__________________ _____________

Найменування банку Група N
ПРИХОДНИЙ ПОЗАБАЛАНСОВИЙ ОРДЕР N

   |------------|               |---------|---------|
| 19 р.| | | |
| | |ДЕБЕТ |СУМА |
|------------| |---------|---------|
| | |
|КРЕДИТ | |
|---------|---------|

____________________________________________________________
Кому належать цінності

   |----------------------|-------------------|--------------|
| Найменування | Кількість | Сума |
| документів | | |
| (цінностей) | | |
|----------------------|-------------------|--------------|
|----------------------|-------------------|--------------|
|----------------------|-------------------|--------------|
РАЗОМ | |
|----------------------------------|

Сума літерами__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Прийняв касир_______________
 
Підписи:_______________
_______________ 

Продовження додатка 25

2-й прим.

__________________ ___________

Найменування банку Група N КОПІЯ ПРИХ. ПОЗАБАЛАНСОВОГО ОРДЕРА N

   |------------|               |---------|---------|
| 19 р.| | | |
| | |ДЕБЕТ |СУМА |
|------------| |---------|---------|
| | |
|КРЕДИТ | |
|---------|---------|

____________________________________________________________
Кому належать цінності

   |----------------------|-------------------|--------------|
| Найменування | Кількість | Сума |
| документів | | |
| (цінностей) | | |
|----------------------|-------------------|--------------|
|----------------------|-------------------|--------------|
|----------------------|-------------------|--------------|
РАЗОМ | |
|----------------------------------|

Сума літерами_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Прийняв касир_______________
 
Підписи:_______________
_______________ 

М.П.

Продовження додатка 25

3-й прим.

__________________ ______________
Найменування банку Група N
ВИДАТКОВИЙ ПОЗАБАЛАНСОВИЙ ОРДЕР N

Дата видачі
_________________ 19 р.

   |------------|               |---------|---------|
| 19 р.| | | |
| | |ДЕБЕТ |СУМА |
|------------| |---------|---------|
| | |
|КРЕДИТ | |
|---------|---------|

Дата зарахування

_____________________________________________________________________________________________________________

Кому належать цінності

Видати________________________________________________________________________________________________________

   |----------------------|-------------------|--------------|
| Найменування | Кількість | Сума |
| документів | | |
| (цінностей) | | |
|----------------------|-------------------|--------------|
|----------------------|-------------------|--------------|
|----------------------|-------------------|--------------|
РАЗОМ | |
|----------------------------------|

Сума літерами__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Зазначені документи (цінності)

Прийняв касир_______________
Видав касир ________________ 
Підписи:_______________
_______________ 

Продовження додатка 25

4-й прим.

__________________ ____________
Найменування банку Група N
ЯРЛИК, ЩО СУПРОВОДЖУЄ ЦІННІСТЬ N

Дата видачі
________________19 р.

   |------------|               |---------|---------|
| 19 р.| | | |
| | |ДЕБЕТ |СУМА |
|------------| |---------|---------|
| | |
|КРЕДИТ | |
|---------|---------|

Дата зарахування

_________________________________________________________________________________________________________________

Кому належать цінності

   |----------------------|-------------------|--------------|
| Найменування | Кількість | Сума |
| документів | | |
| (цінностей) | | |
|----------------------|-------------------|--------------|
|----------------------|-------------------|--------------|
|----------------------|-------------------|--------------|
РАЗОМ | |
|----------------------------------|

Сума літерами_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________


Видав касир ________________ 
Підписи:_______________
_______________ 

(Додаток 25 змінено згідно з Постановою Правління НБУ N 368
від 15 вересня 1998 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 647/3087 від 12.10.98 р.)

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 26
(до пп. 62)

Пересильна відомість
роздачі порожніх грошових сумок
за "____"____________________ 19__ р.

Найменування залізниці

________________________________________________________________________________________________________________

Найменування установи банку

   |--------------------|---|-------|---------------------|---------|
|Найменування станцій|Код|N сумки|Розписка приймальника| Примітка|
| залізниці | | | порожньої сумки | |
|--------------------|---|-------|---------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------|---|-------|---------------------|---------|
|--------------------|---|-------|---------------------|---------|
|--------------------|---|-------|---------------------|---------|

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 27
(до пп. 63)

___________________________________
(Найменування банку) 


____________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

Контрольний лист
прийнятих і виданих цінностей
за "___"_______________ 19__ р.

   |----------------|----------|--------------------------------------|
|Прізвище, ім'я, |NN сумок*)|Вид валюти (найменування або код) сума|
|по батькові, від|посилок |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|кого отримано | | | | | | | | | | | | | | |
|(кому видано) | | | | | | | | | | | | | | |
|цінності | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|----------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Касовий працівник __________________________________________________

(підпис)

Звірено: завідуючий касою

(керівник каси перерахування) ___________________________________________

(підпис)

* Контролер лічильної бригади може записувати номери сумок також у графах "Вид валюти".

Зворотна сторона

   |------------|------------|-------------------|--------------------|
|Найменування|Сума цифрами|Прізвище, ініціали |Розписка в одержанні|
| валюти | |касового працівника| цінностей |
|------------|------------|-------------------|--------------------|
|------------|------------|-------------------|--------------------|
|------------|------------|-------------------|--------------------|

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 28
(до пп. 67)

Типовий договір

на організацію каси банку при _____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

м. ___________ "___"__________ 199_ р.

на організацію каси банку при ______________________________________________________________________________

(найменування підприємства,

_________________________________________________________________________________________________________

організації)

____________________________________________________________________________________________________ банку,

що іменується надалі "Банк" в особі керуючого __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

який діє на підставі Закону України "Про банки і банківську діяльність", з однієї сторони, і ________________________ в особі,

____________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові керівника підприємства)

що іменується надалі "Підприємство", з другої сторони, уклали цей договір про таке:

1. Банк відкриває в приміщенні Підприємства касу для приймання і обробки грошової виручки.

2. Каса Банку при Підприємстві проводить приймання (інкасацію) від працівників Підприємства розсортованих за вартостями, а також на придатні до обігу і зношені, грошових білетів і монети з оформленням цього приймання відповідними документами, передбаченими Інструкцією по організації емісійно-касової роботи в установах банків України.

3. Банк за погодженням з Підприємством може встановлювати окремим касирам Підприємства порядок здавання виручки в касу

Банку в інкасаторських сумках.

4. Для здійснення операцій у касі Банку Підприємство надає Банку безкоштовно відповідне окреме приміщення, що опалюється,

освітлюється і прибирається, забезпечує за свій рахунок касу Банку охороною, засобами технічного захисту і технічним

обслуговуванням контрольних апаратів, що застосовуються в роботі каси. Ремонт приміщення каси Банку Підприємство проводить також

за свій рахунок.

Підприємство забезпечує супровід інкасатора Банку при пересуванні з цінностями каси до автомобіля працівниками охорони Підприємства.

Відповідальність за розкрадання, які можуть статися в результаті відсутності або незабезпечення належної охорони каси Банку, несе Підприємство.

5. Банк забезпечує касу Банку при Підприємстві лічильними машинами, мішками і матеріалами для пакування грошей.

За приймання виручки Підприємство виплачує з кожної прийнятої тисячі гривень ________________________________________.

Перевезення грошей з каси Банку при Підприємстві проводиться власними силами Банку або апаратом інкасації регіонального управління Національного банку, при цьому укладається окремий договір.

6. Працівники каси Банку при Підприємстві в оперативній роботі керуються правилами і інструкціями Національного банку України.

Матеріальну відповідальність за збитки Підприємства, що виникли внаслідок неправильних, невдалих або злочинних дій працівників каси Банку при Підприємстві, несе Банк.

7. Робота в касі Банку проводиться в години, погоджені з Підприємством.

8. Підприємство зобов'язано ознайомити своїх працівників з встановленими правилами приймання і перерахування Банком грошової

виручки, а також порядком роботи каси Банку на підприємстві.

9. Всі спори і позови, які можуть виникнути між Банком і Підприємством в процесі виконання цього договору, вирішуються в установленому законом порядку.

10. Цей договір укладається на невизначений строк і кожній стороні надається право розірвання договору з попередженням іншої

сторони за один місяць.

Складений у 2-х примірниках:

Перший примірник - Банку

Другий примірник - Підприємству.

Адреса сторін:

Банку _______________________________________________________

Підприємства ________________________________________________

Банк  Підприємство 
(підпис,
розшифровка підпису) 
(підпис,
розшифровка підпису) 

(Додаток N 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 29
(до пп. 78, 127, 210,
218, 219, 312, 315)

   Видатковий         | місце для  |
касовий ордер N ___ | наклеювання |
___________________ | талона | N ______________
(дата заповнення) | |
| |
Видати | Дебет | талон до каси
|---------------|---------------------|
Найменування банку | рах. N | Сума |
---------------------------|---------------| |
Вид витрат банку | Кредит | |
|---------------| |
| рах. N | |
---------------------------|---------------| |
Сума літерами | |
-------------------------------------------| Загальна |
-------------------------------------------|---------------------|
_____________________________________ грн. Показ. касплана

Сума Код

                        |-------------|-------|
Призначення платежу _______________________|-------------|-------|
Пред'явлений _________________ N __________|-------------|-------|
виданий ____________________ ______________|-------------|-------|
(дата) |-----|-------|-------|
|Вид | |
|опер.| |
|-----|---------------|
Зазначену в ордері суму одержав |Приз.| |
|плат.| |
|-----|---------------|
|N гр.| |
|банку| |
|-----|---------------|

Контролер  Бухгалтер  Касир 

(Додаток N 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції
України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Додаток 29-а
(до п. 78)

Корінець чека |                       |
АА0000000 | подавець|
на |ЧЕК АА0000000 _______________________чека |АА0000000

_

______________|  (цифрами)                 |контрольна марка
(кому) | |----------------
|_______________ _______ _______________ 19_р.
|(місяць видачі) (число) (місяць літерами) Місце для
|_____________________________________________ наклеювання
Підписи: |(найменування установи БАНКУ) контрольної
_____________| марки
(перший) |
_____________| Заплатить _________________________________________
(другий) | (кому)
| Місце ___________________________________________________
Чек одержав | подавця ___________________________________________________

 _____________|           (сума літерами)
(підпис) | ________________________________
| (підписи)
|--------------------------------------------------------------
Серійний Рахунок N Сума N Банку Текст
N

       ---------------------------------------------------------------

 --|----------------------------|---------------|----|
| Цілі витрат | Сума | | ОПРИБУТКОВАНО
--|----------------------------|-----------|---| | по касі, касовий
40|Заробітна плата | | | | ордер
| | | | | N _____________
--|----------------------------|-----------|---| |від
| | | | |"___"________19___р.
--|----------------------------|-----------|---| | Головний (старший)
46|Закупка сільгосппродуктів | | | | бухгалтер
--|----------------------------|-----------|---| | ___________________
50|Пенсії, допомоги та страхове| | | |
--|----------------------------|-----------|---| |
|відшкодування | | | |
--|----------------------------|-----------|---| |
| | | | |
|
Підписи: |
-------------------------------------------------------------------------|
Вказану в цьому чеку суму одержав Підпис |
-------------------------------------------------------------------------|
|
ДАНІ, ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ ОДЕРЖУВАЧА |
Пред'явлений _______________________ N ______________________________ |
(найменування документа) |
|
Виданий ___________________________"___"_____________________19___р. |
(найменування установи) |
Місце видачі |
|
-------------------------------------------------------------------------|
ПЕРЕВІРЕНО ОПЛАТИТИ "___"____________19__р. |
Відп. виконавець Сплачено |
Контролер Бухгалтер Касир

(Інструкцію доповнено додатком 29-а згідно з Постановою Правління НБУ N 368 від 15 вересня 1998 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 647/3087 від 12.10.98 р.)

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 30
(до пп. 78)

                    |--------------|
Видатковий ордер | |
|--------------|
|---------------|
|Відраховані %% | Рахунок N _________________________________
| грн.| (дата заповнення)
|---------------|

_______________________________________________________________________________________________________________

(Прізвище, ім'я та по батькові вкладника)

Прошу видати вклад у сумі

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ грн.

Одержав

   |---------------------------------|------------------------------|
|Видано |Залишки (після видачі) |
| |вкладу % % |
|----------------------------------------------------------------|

Філія N ___________  Контролер (оператор)  Касир 

(Додаток N 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції
України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 31
(до пп. 79, 128, 131, 146,
147, 148, 149, 163, 164)

Титульна сторінка

       |----------------------------------------------|
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Книга |
| обліку готівки оборотної (операційної) каси |
| й інших цінностей банку |
| |
|Розпочата ________________ |
|Закінчена ________________ |
| Записи в цій книзі проводяться |
| до повного її використання |
|----------------------------------------------|

Місяць ________________________ 19__ р.

   |-----------------------|------------|-------------|-------------|
| Найменування рахунків | N рахунків |Залишок на...|Залишок на...|
| | |------|------|------|------|
| | |Кільк.| Сума |Кільк.| Сума|
| | |або | |або | |
| | |вага | |вага | |
|-----------------------|------------|------|------|------|------|
|- Кошти в касах банку | | | |
|- Приход | | | |
|- Видаток | | | |
|- Залишок | 1001 | | |
| банкноти: 1 грн. | | | |
| 2 грн. | | | |
| 5 грн. | | | |
| 10 грн. | | | |
| 20 грн. | | | |
| 50 грн. | | | |
| 100 грн. | | | |
| монети: 1 коп. | | | |
| 2 коп. | | | |
| 5 коп. | | | |
| 10 коп. | | | |
| 25 коп. | | | |
| 50 коп. | | | |
| 100 коп. | | | |
| 200 коп. | | | |
|ювілейні монети (разом)| | | |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|- Іноземна валюта та | | | |
| платіжні документи в | | | |
| іноземній валюті | 1001 | | |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|- Долари США | | | |
|- Німецькі марки | | | |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|- Російські рублі | 1001 | | |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|- Дорогоцінні метали | 2210 | | |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|- Зобов'язання за | | | |
| довгостроковими | | | |
| позиками | | | |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|- Нерозібрані посилки з| | | |
| цінностями | 9810 | | |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|- Марки державного мита| | | |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|- Бланки суворої | | | |
| звітності | 9821 | | |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|- Різні цінності та | | | |
| документи | 9819 | | |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|-----------------------|------------|-------------|-------------|

   Керівник              |П      |П
установи банку |і _______ |і _______
|д |д
Головний бухгалтер |п _______ |п _______
|и |и
Завідуючий касою |с _______ |с _______
|и |и

       |-------------- Остання сторінка --------------|
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Завіряючий надпис |
| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку _____________________|
|______________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з ____________ по ____________ включно |
|Керівник установи ___________ (підпис) |
|Головний бухгалтер __________ (підпис) |
|Завідуючий касою ____________ (підпис) |
|_____________________________ (дата) |
|----------------------------------------------|

(Додаток N 31 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку
N 243 від 23 червня 1998 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції
України за N 432/2872 від 09.07.98 р.,
N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції
України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 32
(до пп. 82, 93, 167, 235)

Акт
"___"_________________________ 19__ р. N _____

недостачі (надлишки)
про _______________________________

неплатіжні (фальшиві)
 

грошових білетів у пачках
__________________________________

монети у мішках 

в упаковці ___________________________________________________________________________________________________

(Найменування підприємств Держзнака, установ банку)

____________________________________________________________________________________________________________

Даний акт складений в ________________________________________________________________________________________

(найменування установи банку)

в міс. _____ в тому, що цього числа при розкритті та перерахуванні у касі, кімнаті перерахування грошових білетів касиром ___________

_____________________________
операційному залі 

____________________
монети 

_____________________________
клієнтом 

_______________________________________________________________________________________________________ у присутності

(Прізвище, ініціали)

_________________________________________________________________________________________________________________

(Прізвище, ініціали працівників банку)

________________________________________________________________________________________________________________

пачці з цілою
був (була) виявлений(а) у ----------- за N __________ -------------------
мішку пошкодженою 

упаковкою ___________________________________________________________________________________________________

(Прізвище, ініціали касира, в упаковці якого виявлений (а)

недостача (надлишок)
------------------------------
неплатіжних (фальшивих) 
з цілою
--------------------------
пошкодженою 
печаткою N
------------------------
пломбою N 
з цілими
---------------------
порушеними 

недостач (надлишок)
бандеролями --------------------------------------------------------
неплатіжних (фальшивих) 

_____________________________________________
(Кількість цифрами та літерами) 

білетів за NN
-------------------------- номіналом
монет 

____________________________ на
 

суму грн
--------------------------

 

________________________________________________________________________________________________________________

(сума цифрами та літерами)

пачка у кількості...корінців, із яких в...корінцях

Дана ___________________________________________________________________________________________________ був (була)

монета із мішка, в якому

недостача (надлишок) виявлений(а)
-------------------------------------
неплатіжних (фальшивих) монет 

грошових білетів
----------------------, перерахована

 

уся повністю касиром ___________________________________________________________________________________ у присутності

______________________________________________________________________________________________________ при цьому

(Посада, прізвище, ініціали)

недостача (надлишок)
---------------------------------------
неплатіжних (фальшивих) 


у сумі грн.
 

____________________________________________
(сума цифрами та літерами) 

__________________________________________________________________________________________ підтвердилась.

Підписи осіб, що проводили перерахування

(Розшифровка підписів)

Підписи осіб, що були присутні при перерахуванні

(Розшифровка підписів)

До акта додається:

- верхня та нижня накладки від пачки;

- обв'язка з пломбою або печаткою (у разі, якщо вони повинні зберігатися);

- бандероль від корінця (повної величини);

- обв'язка з пломбою та ярлик від мішка з монетою, в якому


був (була) виявлений(а)
 
недостача (надлишок)
------------------------------------------
неплатіжних (фальшивих) 

(Додаток N 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 33
(до пп. 84, 128)

Найменування установи банку _______________________________________________________________________________________

Довідка
касира видаткової каси про суму виданих грошей та суму,

за "___"___________________ 19__ р.

   |----------------------------|------|-------|-----------|--------|
|Прізвища працівників, які |К-ть |Сума |Підписи |Отримано|
|контролюють видаткові касові|докум.|видатку|контролерів|під звіт|
|операції | | | | |
|----------------------------|------|-------|-----------|--------|
|----------------------------|------|-------|-----------|--------|
|----------------------------|------|-------|-----------|--------|
Усього... |------|-------|-----------|--------|

_______________________________________________________________________________________________

(сума (літерами) залишку коштів, що були здані завідуючому касою)

Касир _____________  Завідуючий касою _____________ 

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 34
(до пп. 84, 88, 128)

Найменування установи банку ________________________________________________________________________________

Зведена довідка про касові обороти

за "___"_________________________ 19__ р.

   ---------------------------------|-------------------------------|
| К-ть докум. | Сума |
|-------------------|-----------|
Приход за день |-------------------|-----------|
Видаток за день |-------------------|-----------|

Завідуючий касою __________________________
Зі зведеною карткою .........,
бухгалтерським журналом

_____________________________________________ звірено

(непотрібне закреслити)

Бухгалтер ______________________________________

зворотна сторона

Довідка
про кількість документів, за якими були видані
квитанції про приймання готівки

   |---|--------------|--------------|----------|-------------------|
| N |Найменування |Кількість усіх|Сума |Підписи контролерів|
|п/п|бригад/прізвищ|приходних |приходу |чи відповідальних |
| |відповідальних|документів | |виконавців |
| |виконавців | | | |
|---|--------------|--------------|----------|-------------------|
|---|--------------|--------------|----------|-------------------|
|---|--------------|--------------|----------|-------------------|
|---|--------------|--------------|----------|-------------------|

Додаток N 34-А
(до п. 89.2)

     |-------------------Титульна сторінка------------------|
| |
| Найменування установи банку _____________________ |
| |
| Книга |
| обліку виданих і прийнятих чекових |
| книжок та інших бланків суворої |
| звітності |
| Розпочата ___________________________ |
| Закінчена ___________________________ |
| |
| Записи в цій книзі проводяться |
| до повного її використання |
|------------------------------------------------------|

     |------|--------|-----------------|------------------------|
| Дата | Чекові | Інші бланки | Відмітка про одержання|
| | книжки | |------------|-----------|
| | | | Прізвище | Підпис |
|------|--------|-----------------|------------|-----------|

(продовження форми)

     |------|--------|-----------------|------------------------|
| Дата | Чекові | Інші бланки | Відмітка про повернення|
| | книжки | |------------|-----------|
| | | | Прізвище | Підпис |
|------|--------|-----------------|------------|-----------|

(Інструкцію доповнено Додатком N 34-А згідно з Постановою Нацбанку N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)

Додаток N 35
до постанови Національного Банку України
від 07.07.94 р. N 129
(в редакції постанови Правління
Національного банку України
N 347 від 30.12.96 року,
реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)

( Додаток N 35 втратив чинність згідно з
постановою НБУ N 152 від 31.03.99 )

Загальні правила визначення ознак платіжності
грошових білетів Національного банку України

1. Грошові білети Національного банку України (далі за текстом - банкноти), щодо справжності яких не виникає жодних сумнівів, повинні прийматись для оплати та обміну організаціями будь-яких форм власності без обмежень, навіть якщо на них є такі пошкодження:

1.1. У будь-якому місці банкноти є плями, написи, надриви, а також природно зношені, забруднені, але від яких залишилось не менш як 3/4 їх початкового розміру і видимі номінал, літери серії та номер;

1.2. Порвані, надірвані і склеєні, якщо окремі частини банкноти безперечно належать тій же банкноті і на них збереглись

серія та номер і якщо місце склеювання не заважає визначити справжність банкноти та номінал. Банкноти з переліченими дефектами вважаються зношеними і повинні прийматись банками від організацій будь-яких форм власності та фізичних осіб і вилучатись з обігу.

2. Підприємства, установи, організації, товариства не повинні приймати, але банки повинні обмінювати такі банкноти, щодо справжності і номіналу яких не виникає сумнівів.

2.1. Банкноти із загальним водяним знаком, від яких залишилось менше ніж 3/4 їх початкового розміру, але більше ніж

половина:

- пошкоджені вогнем або водою, у яких відсутня захисна стрічка, але на яких видимі номінал, серія та номер;

- забруднені, пописані;

- склеєні із частин однієї банкноти;

- змінили свій попередній колір під дією вологи, хімікатів тощо.

2.2. Банкноти з фіксованим водяним знаком, які мають перелічені в п. 2.1 пошкодження і на яких залишився фіксований

водяний знак, незалежно від розміру пошкодженої банкноти.

Ці банкноти є неплатіжними, і банки повинні їх обмінювати на платіжні після підтвердження експертом або керівником кас їх справжності.

Банки повинні обмінювати пошкоджені або зношені банкноти на платіжні за умов:

- якщо не виникає сумніву у їх справжності;

- якщо видимий номінал;

- якщо відсутня частина банкноти не може бути прийнята для обміну.

3. Монети приймаються до платежу й обмінюються у разі, якщо немає жодного сумніву щодо їх справжності і якщо на них збережені

зображення малого герба України - ТРИЗУБА та цифра, що вказує її вартість.

3.1. Платіжні, але непридатні для обігу монети - деформовані, такі, що були під дією різних реагентів, вогню тощо, здаються до банківських кас і надалі вилучаються з обігу.

3.2. Монети, на яких зображення номіналу і малого герба України не проглядаються, з отворами, зламані тощо, є неплатіжними, не приймаються для оплати і не обмінюються.

4. Банківські установи повинні стежити, щоб гроші, які знаходяться в обігу, були чистими та якісними, і не випускати в

обіг порвані, склеєні, облиті фарбою, обгорілі, ті, що мають жирові або чорнильні плями, написи, пошкодження та природно

зношені, погнуті та пошкоджені монети. Їх слід відбирати і переводити до категорії зношених.

5. Банкноти, на яких є ознаки навмисних пошкоджень (із отворами, порізані, списані, із змитим малюнком), що не дають

змоги визначити справжність та номінал, не мають номера та серії, не приймаються до платежів і не обмінюються банками.

6. Банкноти та монети, які викликають сумнів у їх справжності або які мають явні ознаки підробки, пред'явнику не повертаються, а підлягають вилученню з видачею пред'явнику довідки про прийняття на експертизу.

7. Банкноти та монети, які викликають сумнів у їх справжності, надсилаються на експертизу в Департамент готівково-грошового обігу Національного банку України, а фальшиві та підроблені - до установ МВС на місцях.

8. За випуск в обіг пошкоджених банкнот та монет, перелічених у цих правилах, і відмову в обміні цих пошкоджених справжніх банкнот і монет винні в цьому банки та службові особи можуть бути оштрафовані Національним банком або його регіональними управліннями за встановленими нормами.

9. Обмін зношених, пошкоджених банкнот та монет на платіжні проводиться банками безкоштовно.

( Додаток втратив чинність )

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 36
(до п. 91)

В ________________________________________________ к/о/а банку

Від ____________________________________________________________________________________________________

(найменування установи чи прізвища, ім'я, по батькові

________________________________________________________________________________________________________

пред'явника пошкоджених білетів)

________________________________________________________________________________________________________

Адреса __________________________________________________________________________________________________

Заява

Прошу прийняти на експертизу пошкоджені грошові білети у сумі _______________________________________ грн., у тому числі:

   |---|----------------------|-----------------------|-------------|
| N | Номінал | Серія | Номер |
|п/п| | | |
|---|----------------------|-----------------------|-------------|
|---|----------------------|-----------------------|-------------|
|---|----------------------|-----------------------|-------------|
|---|----------------------|-----------------------|-------------|

пошкоджених __________________________________________________________________________________________________

(обставини пошкодження)

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Додаток: ______________________________________________________________________________________________________

(довідка про пожежу, катастрофу чи ін. випадки)

"___"____________ 19__ р.

 
Підпис ______________________________________
(службові особи установи чи
пред'явника пошкоджених білетів) 
Висновок _________________________________________________________________________________________________ к/о/а банку

__________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Підписи ______________________________

(Додаток N 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції
України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 37
(до п. 94)

   ______________________ к/о/а|_________________________ к/о/а банку
місто ______________________|місто _______________________________
______________ край, область|_____________________________ область
"___"_______________ 19__ р.| стаття N
за МФО |

N _________

Опис N ____________
грошових білетів, надісланих на експертизу

__________________________________, які висилаються з позабалансового рахунка N 9819 неплатіжних грошових білетів, в обміні яких

відмовлено (непотрібне закреслити).

   |-------------|--------|--------|-----------|--------------------|
|Найменування |Вартість|Серія та|Характер | Висновок експерта |
|організацій | |номер |пошкодження| |
|та осіб, які | |білета | | |
|здали грошові| | | | |
|білети | | | | |
|-------------|--------|--------|-----------|--------------------|
|-------------|--------|--------|-----------|--------------------|
Усього, грн. |--------|--------|-----------|--------------------|

Грн. ____________________________________________________________________________________________________

(літерами)

Керівник ___________________________

Зав. касою
__________________________ 
Головний бухгалтер ______________________________


 

зворотна сторона

Визнати такими, що підлягають обміну _______ грн. _______ грн.

Відмовити в обміні _______ грн. _______ грн.

Надіслати на експертизу в Центральне сховище при Національному

банку України _________ грн. _________ грн.

Експерт

Грошові білети на грн. ________________________________________________________________________________________

(літерами)

_____________________________________________________________________ перевірені та перераховані поаркушно, з яких:

Визнати такими, що підлягають
обміну
Грн. ______________________________
Грн. ______________________________
Усього, грн. ________________________ 
Признати неплатіжними

Грн. __________________
Грн. __________________
Усього, грн. __________ 

Із зарахуванням на позабалансовий Із зарахуванням на позабалансовий

рахунок N 9002  рахунок N 9819 
Керівник сховища __________________  Експерт ____________ 

Контролер сховища ____________________

Рішення __________________________________________________________

"___"______________ 19__ р.

Головний експерт Центрального сховища при

Національному банку України ______________________________________

(Додаток N 37 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку
N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.,
N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції
України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 38
(до п. 105)

       |----------------------------------------------|
| Національним банком України |
| зареєстровано |
| Реєстраційний N ___________ |
| Дата ______________________ |
|Начальник управління емісійно-касових операцій|
|Національного банку України __________________|
| (підпис) |
| М.П. |
|----------------------------------------------|

Паспорт грошового сховища

1. __________________________________________________________________________________________________________________

(найменування установи банку та N МФО)

2. __________________________________________________________________________________________________________________

(адреса: республіка, область, місто)

3. __________________________________________________________________________________________________________________

(найменування, номер і дата документа про відкриття установи

____________________________________________________________________________________________________________________

банку)

4. __________________________________________________________________________________________________________________

(місткість грошового сховища - довжина, ширина, висота)

5. __________________________________________________________________________________________________________________

(вид охорони - міліцейська, вільнонаймана, військова тощо)

6. а) _______________ (млн. грн.) б) ___________ (млн. грн.)

(середньомісячні витрати готівки з каси банку:

а) грошових білетів;

б) монети.

М.П.

Начальник ________________
(підпис) 
Гол. бухгалтер _______________
(підпис) 
Зав. касою _______________
(підпис) 

 
"___"________________ 19__ р.

Висновок управління Національного банку України

Створити резервні фонди грошових білетів і монети
Національного банку України в грошовому сховищі

_______________________________________________________________________________________________________________

(найменування управління банку)

________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Керівник управління

Національного банку України __________________________________________________

(підпис)

М.П.

"___"_______________ 19__ р.

(Додаток N 38 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Додаток N 39
(до пп. 112, 114)

(Додаток N 39 в редакції Постанови
Нацбанку N 430 від 12 грудня 1997 року,
зареєстр. в Міністерстві юстиції України
за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Національний банк України
____________________ управління НБУ
"___"_______________________ 199_ р.
N _________________ 
__________________________________ управління НБУ

Департамент готівково-грошового
обігу 

Згідно з розпорядженням N _________________ від ______________________ 199__ р.

(описом)

операційним відділом ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ управління Національного банку України

надіслані на адресу

отримані від _____________________________________________________________________________________________________

(необхідне підкреслити)

в сумі ________________________________________________________________________________________________________ грн.

у тому числі: (за індексами і номіналами)

Начальник відділу готівкового обігу і
касових операцій
 

______________________
підпис 

(Додаток N 39 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
N 243 від 23 червня 1998 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції
України за N 432/2872 від 09.07.98 р.)

(Додаток N 40 виключено на підставі Постанови Нацбанку
N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції
України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 40
(до п. 114)

Національний банк України
Операційний відділ
___________________________
управління НБУ 
Національний банк України
Управлінню емісійно-касових
операцій
 

Повідомлення

про одержання з резервних фондів ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ банку грошових білетів та монети у

підкріплення резервних фондів операційного відділу.

Білети:

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Разом: ______________

Монети:

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Разом: ______________

Усього на суму в крб. ____________________________________________

__________________________________________________________________

Начальник _____________________________

Головний бухгалтер _____________________

Завідуючий касою _______________________

(Додаток 41 виключено згідно з Постановою Правління НБУ
N 368 від 15 вересня 1998 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції
України за N 647/3087 від 12.10.98 р.)

Додаток N 42
(до пп. 117, 119, 146)

(Додаток N 42 в редакції Постанови
Нацбанку N 430 від 12 грудня 1997 року,
зареєстр. в Міністерстві юстиції
України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Приходно-видатковий ордер N ___

"___"________________ 199_ р.

                         |---------|---------|
|ДЕБЕТ | СУМА |
|рахунок N| |
Прийняти у сховище (касу), |---------|---------|
Видати із сховища (каси) |КРЕДИТ | |
(необхідне підкреслити) |рахунок N| |
|---------|---------|

   |---------------------------------------|------------------------|
|Найменування за номіналами | Сума |
|---------------------------------------|------------------------|
|індекс "1" - придатна гривня | |
|1 грн. | |
|2 грн. | |
|5 грн. | |
|10 грн. | |
|20 грн. | |
|50 грн. | |
|100 грн. | |
| | |
|Разом | |
|---------------------------------------|------------------------|
|індекс "2" - зношена гривня | |
|1 грн. | |
|2 грн. | |
|5 грн. | |
|10 грн. | |
|20 грн. | |
|50 грн. | |
|100 грн. | |
| | |
|Разом | |
|---------------------------------------|------------------------|
|індекс "3" - бракована гривня | |
|1 грн. | |
|2 грн. | |
|5 грн. | |
|10 грн. | |
|20 грн. | |
|50 грн. | |
|100 грн. | |
| | |
|Разом | |
|---------------------------------------|------------------------|
|Індекс "5" - придатна розмінна монета | |
|1 коп. | |
|2 коп. | |
|5 коп. | |
|10 коп. | |
|25 коп. | |
|50 коп. | |
|1 грн. | |
|2 грн. | |
| | |
|Разом | |
|---------------------------------------|------------------------|
|індекс "6" - дефектна розмінна монета | |
|1 коп. | |
|2 коп. | |
|5 коп. | |
|10 коп. | |
|25 коп. | |
|50 коп. | |
|1 грн. | |
|2 грн. | |
| | |
|Разом | |
|---------------------------------------|------------------------|
|індекс "7" - ювілейна монета | |
|2 грн. | |
|10 грн. | |
|20 грн. | |
|50 грн. | |
|100 грн. | |
|125 грн. | |
|200 грн. | |
|500 грн. | |
| | |
|Разом | |
|Усього | |
|---------------------------------------|------------------------|

Сума літерами _________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ грн. _______ коп.

Начальник ОПЕРВ

Головний бухгалтер ОПЕРВ

Завідуючий касою (сховищем)

(Додаток N 42 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
N 243 від 23 червня 1998 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції
України за N 432/2872 від 09.07.98 р.)

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 43
(до п. 124)

(Додаток N 43 виключено на підставі Постанови Нацбанку
N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції
України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Постійні індекси емісійних дозволів, які закріплені
Правлінням Національного банку України за установами
Національного банку України

   |---|----------------------------------------------|-------------|
| N |Обласні управління Національного банку України| Постійний |
|п/п| | індекс |
|---|----------------------------------------------|-------------|
| 1.|Республіканський банк Криму | 011 |
| 2.|Вінницьке | 001 |
| 3.|Волинське | 002 |
| 4.|Дніпропетровське | 003 |
| 5.|Донецьке | 004 |
| 6.|Житомирське | 005 |
| 7.|Закарпатське | 006 |
| 8.|Запорізьке | 007 |
| 9.|Івано-Франківське | 008 |
|10.|Київське | 009 |
|11.|Кіровоградське | 010 |
|12.|Луганське | 012 |
|13.|Львівське | 013 |
|14.|Миколаївське | 014 |
|15.|Одеське | 015 |
|16.|Полтавське | 016 |
|17.|Рівненське | 017 |
|18.|Сумське | 018 |
|19.|Тернопільське | 019 |
|20.|Харківське | 020 |
|21.|Херсонське | 021 |
|22.|Хмельницьке | 022 |
|23.|Черкаське | 023 |
|24.|Чернівецьке | 024 |
|25.|Чернігівське | 025 |
|26.|ОПЕРУ | 026 |
|27.|Центральне сховище | 027 |
|28.|Центр міждержавних розрахунків | 028 |
|---|----------------------------------------------|-------------|

(Додаток N 43 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 44
(до пп. 124, 125)

(Додаток N 44 виключено на підставі Постанови Нацбанку
N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції
України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

       |--------------Титульна сторінка---------------|
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Реєстраційний журнал |
| емісійних дозволів на перерахування із фондів|
| в оборотну касу грошових білетів |
| |
|Розпочато ________________ |
|Закінчено ________________ |
| Записи в цьому журналі проводяться |
| до повного його використання |
|----------------------------------------------|
|-----|------|----|-------------------------|--------------------|
|Дата |N доз-|Сума|Використано та анульовано| Підписи |
|одер-|волу |доз-|----|-----|-------|------|------|------|------|
|жання| |волу|Дата|Вико-|Анульо-|Зали- |Керів-|Гол. |Зав. |
|доз- | | | |рис- |вано |шок |ник |бухга-|касою |
|волу | | | |тано | | | |лтер | |
|-----|------|----|----|-----|-------|------|------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|------|----|----|-----|-------|------|------|------|------|
| | | |----|-----|-------|------|------|------|------|
| | | |----|-----|-------|------|------|------|------|
|-----|------|----|----|-----|-------|------|------|------|------|
| | | |----|-----|-------|------|------|------|------|
| | | |----|-----|-------|------|------|------|------|
|-----|------|----|----|-----|-------|------|------|------|------|

       |---------------Остання сторінка---------------|
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Завіряючий надпис |
|У цьому журналі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку _____________________|
|______________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з ____________ по ____________ включно |
|Керівник установи ___________ (підпис) |
|Головний бухгалтер __________ (підпис) |
|Завідуючий касою ____________ (підпис) |
|_____________________________ (дата) |
|----------------------------------------------|

Додаток 45
(до пп. 218, 219, 312)

_________________ ___________________

Найменування банку Група N ВИДАТКОВИЙ ПОЗАБАЛАНСОВИЙ ОРДЕР N

Дата видачі
_________________ 19 р.

   |------------|               |---------|---------|
| 19 р.| | | |
| | |ДЕБЕТ |СУМА |
|------------| |---------|---------|
| | |
|КРЕДИТ | |
|---------|---------|

Видати

   |-----------------------|-----------------|---------------|
| Найменування | Індекс | Сума |
|документів (цінностей) | | |
|-----------------------|-----------------|---------------|
|-----------------------|-----------------|---------------|
|-----------------------|-----------------|---------------|
|-----------------------|-----------------|---------------|
|-----------------------|-----------------|---------------|
|-----------------------|-----------------|---------------|
|-----------------------|-----------------|---------------|
|-----------------------|-----------------|---------------|
|-----------------------|-----------------|---------------|
|-----------------------|-----------------|---------------|
|-----------------------|-----------------|---------------|
РАЗОМ | |
|---------------------------------|

Сума літерами_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Підстава, розпорядження N_________ від "____"____________19____р.

Керуючий___________________ Головний бухгалтер____________________

Видав зав. касою_____________ Бухгалтер ___________________________

(Додаток 45 змінено згідно з Постановою Правління
НБУ N 368 від 15 вересня 1998 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції
України за N 647/3087 від 12.10.98 р.)

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

(В редакції Постанови Нацбанку
N 347 від 30 грудня 1996 року,
реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)

Додаток N 46
(до п. 131)

Найменування
установи банку 
Строк зберігання
Індекс 

Касові документи
за "____" ___________ 199__ р.

   |-----------------------|----------|-------------|---------------|
| Касові документи | Кількість| Сума |з них в окремих|
| | | | папках |
| | | |-------|-------|
| | | |кільк. | сума |
|-----------------------|----------|-------------|-------|-------|
| 1. Приходні | | | | |
| 2. Видаткові | | | | |
| 3. Приходні | | | | |
| позабалансові | | | | |
| 4. Видаткові | | | | |
| позабалансові | | | | |
|-----------------------|----------|-------------|-------|-------|

Завідуючий касою

Касир

Перевірено:

Головний бухгалтер

Додаток N 46-А

Найменування
установи банку 
Строк зберігання
Індекс 

Касові документи

за "____" __________ 199__ р.

   |---------------------------------|----------------|-------------|
| Приходні касові документи | Кількість | Сума |
| | документів | |
|---------------------------------|----------------|-------------|
| ДТ 1001 | | |
| - Долари США | | |
| - Німецькі марки | | |
| - | | |
| - | | |
| ДТ 1001 | | |
| - Російські рублі | | |
| - | | |
| - | | |
| Видаткові касові документи | | |
| КТ 060 | | |
| - Долари США | | |
| - Німецькі марки | | |
| - | | |
| - | | |
| КТ 063 | | |
| - Російські рублі | | |
| - | | |
| - | | |
|---------------------------------|----------------|-------------|

Завідуючий касою
касир

Перевірено:
Головний бухгалтер

(Інструкцію доповнено додатком N 46-А згідно з Постановою Нацбанку
N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.,
із змінами, внесеними згідно з Нацбанку
N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції
України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 47
(до п. 137)

Найменування установи банку _______________________________________________________________________________________

Опис
цінностей, що обліковуються на рахунку N

   |----|-------|-------|----------|----|-------|-------|-----------|
|Дата|Номінал| Сума | Підпис |Дата|Номінал| Сума | Підпис |
| | |залишку|зав. касою| | |залишку| зав. касою|
|----|-------|-------|----------|----|-------|-------|-----------|
|----|-------|-------|----------|----|-------|-------|-----------|
|----|-------|-------|----------|----|-------|-------|-----------|
|----|-------|-------|----------|----|-------|-------|-----------|
|----|-------|-------|----------|----|-------|-------|-----------|

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 48
(до п. 144)

       |--------------Титульна сторінка---------------|
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Книга |
| обліку залишків бланків суворої |
| звітності |
| з __________ по _________ 19__ р. |
|Розпочата ________________ |
|Закінчена ________________ |
| Записи в цій книзі проводяться |
| до повного її використання |
|----------------------------------------------|
|------|--------------|-----|-----|--|--|----|-----|--|--|-|-----|
|Залиш-| Чекові книжки|Вкла-|Ф.377| | |Тру-|Вкла-| | | |Усьо-|
|ки на |----|------|--|дні | | | |дові|диші | | | |го |
| |Гро-|Роз- | |книж-| | | |кни-|до | | | | |
| |шові|рахун-| |ки | | | |жки |тру- | | | | |
| | |кові | | | | | | |дових| | | | |
| | | | | | | | | |кни- | | | | |
| | | | | | | | | |жок | | | | |
|------|----|------|--|-----|-----|--|--|----|-----|--|--|-|-----|

       |---------------Остання сторінка---------------|
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Завіряючий надпис |
| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку _____________________|
|______________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з ____________ по ____________ включно |
|Керівник установи ___________ (підпис) |
|Головний бухгалтер __________ (підпис) |
|Завідуючий касою ____________ (підпис) |
|_____________________________ (дата) |
|----------------------------------------------|

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 49
(до п. 145)

       |--------------Титульна сторінка---------------|
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Книга |
| обліку видачі із комори та інших грошових |
| сховищ грошових білетів і інших цінностей |
| для обробки, контрольного перерахування, |
| ревізії та повернення у сховище |
| |
|Розпочата ________________ |
|Закінчена ________________ |
| Записи в цій книзі проводяться |
| до повного її використання |
|----------------------------------------------|
|----|------------|---------|--------|-----------|----------------|
|Дата|Найменування|Сума чи |Для якої|Прізвище та|Розписка трьох |
| | цінностей |кількість|цілі ви-|розписка |осіб, відповіда-|
| | |(цифрами |дані |касира, що |льних за схорон-|
| | |та літе- |цінності|одержав |ність цінностей,|
| | |рами) | |цінності |про прийняття |
| | | | | |цінностей назад |
| | | | | |у комору |
|----|------------|---------|--------|-----------|----------------|
|----|------------|---------|--------|-----------|----------------|
|----|------------|---------|--------|-----------|----------------|

       |-------------- Остання сторінка --------------|
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Завіряючий надпис |
| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку _____________________|
|______________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з ____________ по ____________ включно |
|Керівник установи ___________ (підпис) |
|Головний бухгалтер __________ (підпис) |
|Завідуючий касою ____________ (підпис) |
|_____________________________ (дата) |
|----------------------------------------------|

Додаток N 50
(до пп. 146, 147, 149, 163)

(Додаток N 50 в редакції Постанови
N 430 від 12 грудня 1997 року,
зареєстр. в Міністерстві юстиції України
за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Титульна сторінка

          |----------------------------------|
| Національний банк України |
| |
| Книга |
| |
| обліку грошей у сховищі |
| |
| з _________ по _______ 199_ р. |
|----------------------------------|
|----------------------------|------------------|----------------|
| Найменування за номіналами | Залишок | Залишок |
| | на 199_ р. | на 199_ р. |
|----------------------------|------------------|----------------|
|індекс "1" - придатна гривня| | |
|1 грн. | | |
|2 грн. | | |
|5 грн. | | |
|10 грн. | | |
|20 грн. | | |
|50 грн. | | |
|100 грн. | | |
| | | |
|Разом | | |
|----------------------------|------------------|----------------|
|індекс "2" - зношена гривня | | |
|1 грн. | | |
|2 грн. | | |
|5 грн. | | |
|10 грн. | | |
|20 грн. | | |
|50 грн. | | |
|100 грн. | | |
| | | |
|Разом | | |
|----------------------------|------------------|----------------|
|індекс "3" - бракована | | |
| гривня | | |
|1 грн. | | |
|2 грн. | | |
|5 грн. | | |
|10 грн. | | |
|20 грн. | | |
|50 грн. | | |
|100 грн. | | |
| | | |
|Разом | | |
|----------------------------|------------------|----------------|
|Індекс "5" - придатна | | |
| розмінна монета| | |
|1 коп. | | |
|2 коп. | | |
|5 коп. | | |
|10 коп. | | |
|25 коп. | | |
|50 коп. | | |
|1 грн. | | |
|2 грн. | | |
| | | |
|Разом | | |
|----------------------------|------------------|----------------|
|індекс "6" - дефектна | | |
| розмінна монета| | |
|1 коп. | | |
|2 коп. | | |
|5 коп. | | |
|10 коп. | | |
|25 коп. | | |
|50 коп. | | |
|1 грн. | | |
|2 грн. | | |
| | | |
|Разом | | |
|----------------------------|------------------|----------------|
|індекс "7" - ювілейна монета| | |
|2 грн. | | |
|10 грн. | | |
|20 грн. | | |
|50 грн. | | |
|100 грн. | | |
|125 грн. | | |
|200 грн. | | |
|500 грн. | | |
| | | |
|Разом | | |
|Усього | | |
|----------------------------|------------------|----------------|

Начальник ОПЕРВ

Головний бухгалтер ОПЕРВ

Завідуючий касою (сховищем)

       |---------------Остання сторінка---------------|
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Завіряючий надпис |
| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку _____________________|
|______________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з ____________ по ____________ включно |
|Керівник установи ___________ (підпис) |
|Головний бухгалтер __________ (підпис) |
|Завідуючий касою ____________ (підпис) |
|_____________________________ (дата) |
|----------------------------------------------|

(Додаток N 50 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
N 243 від 23 червня 1998 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції
України за N 432/2872 від 09.07.98 р.)

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 51
(до пп. 148, 149, 313)

       |--------------Титульна сторінка---------------|
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Книга |
| обліку наявності іноземної валюти |
| та платіжних документів в іноземній валюті, |
| що знаходяться в сховищі |
| |
|Розпочата ________________ |
|Закінчена ________________ |
| Записи в цій книзі проводяться |
| до повного її використання |
|----------------------------------------------|
|---------------------|-----|------------------|-----------------|
| Найменування валюти |код | Залишок на ... | Залишок на ... |
| (код валюти) |валю-|------------------|-----------------|
| |ти | Сума | Сума |
| | |-----------|------|-----------|-----|
| | |у націон. | |у націон. | |
| | |валюті | |валюті | |
| | |(за номін.)| |(за номін.)| |
|---------------------|-----|-----------|------|-----------|-----|
| I. | | | | | |
|II. Іноземна валюта: | | | | | |
|Долари США ........ | 001 | | | | |
|Англ. фунти стерлінги| 003 | | | | |
|Голландські гульдени | 005 | | | | |
|Швейцарські франки | 006 | | | | |
|Шведські крони | 007 | | | | |
|Італійські ліри | 008 | | | | |
|Французькі франки | 009 | | | | |
|Норвезькі крони | 017 | | | | |
|Датські крони | 018 | | | | |
|Канадські долари | 022 | | | | |
|Японські йени | 024 | | | | |
|Австрійські шилінги | 027 | | | | |
|Австралійські долари | 035 | | | | |
|Бельгійські франки | 040 | | | | |
|Марки ФРН | 048 | | | | |
|Фінляндські марки | 014 | | | | |
|Іспанські песети | 051 | | | | |
|Російські рублі | 858 | | | | |
| | | | | | |
|III. Платіжні | | | | | |
|документи | | | | | |
|Дор. чеки іноземних | | | | | |
|банків: | | | | | |
|чеки у доларах США | 001 | | | | |
|чеки у англ. | | | | | |
|фунтах стер. | 003 | | | | |
|чеки у марках ФРН | 048 | | | | |
|чеки у канадських | | | | | |
|долар. | 022 | | | | |
|чеки у швейцарських | | | | | |
|фран. | 006 | | | | |
|чеки у француз. | | | | | |
|франках | 009 | | | | |
|чеки у | | | | | |
|чеки у | | | | | |
|інкасо | | 99374 | | | |
|лімітовані кн. | | | | | |
|чекові книжки | | | | | |
|---------------------|-----|-----------|------|-----------|-----|

              |П         |П
Керівник установи банку|і ___________ |і ___________
|д |д
Головний бухгалтер |п ___________ |п ___________
|и |и
Завідуючий касою |с ___________ |с ___________
|и |и

       |-------------- Остання сторінка --------------|
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Завіряючий надпис |
| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку _____________________|
|______________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з ____________ по ____________ включно |
|Керівник установи ___________ (підпис) |
|Головний бухгалтер __________ (підпис) |
|Завідуючий касою ____________ (підпис) |
|_____________________________ (дата) |
|----------------------------------------------|

(Додаток N 51 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві
юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Додаток N 51-А
(До додатків NN 5, 9, 10, 31,
44, 48, 49, 50, 51, 78)

     |------------------ Остання сторінка ------------------|
| |
| Найменування установи банку ______________________ |
| |
| Завіряючий надпис |
| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та |
| скріплено печаткою банку _______________________ |
| ________________________________________ аркушів |
| (літерами) |
| з _______ по __________ включно |
| |
| Керівник установи __________________ (підпис) |
| Головний бухгалтер _________________ (підпис) |
| Завідуючий касою ___________________ (підпис) |
| ________________________ (дата) |
|------------------------------------------------------|

(Інструкцію доповнено додатком N 51-А згідно з Постановою Нацбанку N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 52
(до пп. 158, 314)

________________________________________
(Найменування установи банку)

 
_____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Звітна довідка
про касові обороти за день
і залишки цінностей

"___"______________________ 19__ р.

   |------------|--------------|---------------|--------------|-------|
|Найменування|Прийнято цін- |Обороти за день|Передано цін- |Залишок|
| цінностей |ностей на суму| |ностей на суму|на |
|(код валюти)|-----|--------|-------|-------|-----|--------|кінець |
| |від |від ка- | Сума | Сума |зав. |касовими|дня в |
| |зав. |сових |приходу|видатку|касою|праців- |сумі |
| |касою|праців. | | | |ник. | |
|------------|-----|--------|-------|-------|-----|--------|-------|
| | | | | | | | |
|------------|-----|--------|-------|-------|-----|--------|-------|

Касовий працівник

Завідуючий касою
 
_________________________
(підпис)
_________________________
(підпис) 

Зворотна сторона

Цінності, що знаходяться під відповідальністю касового працівника, підлягають суцільному (вибірковому) перерахуванню.

"___"________________ 199_ р.

Вибірковому перерахуванню підлягають цінності __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Розбіжностей між даними довідки і фактичною наявністю цінностей не виявлено (при виявленні розбіжностей складається акт).

Перелік здійснював касовий працівник ______________________________________________________________________________

(Прізвище, ініціали) (підпис)

Під контролем ___________________________________________________________________________________________________

(Прізвище, ініціали) (підпис)

У присутності службових осіб, відповідальних за збереження цінностей

_________________________________________________________________________________________________________________

(Прізвище, ініціали) (підпис)

__________________________________________________________________________________________________________________

(Прізвище, ініціали) (підпис)

___________________________________________________________________________________________________________________

(Прізвище, ініціали) (підпис)

Цінності прийняв касовий працівник ________________________________________________________________

(Прізвище, ініціали) (підпис)

Цінності здав касовий працівник ___________________________________________________________________

(Прізвище, ініціали) (підпис)

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 53
(до п. 179)

Типовий договір
на збирання грошової виручки

місто __________________________  "___"___________________ 19__ р. 

Відділ інкасації ________________________________________________________________________________________________

(найменування регіонального управління)

Національного банку України, що іменується надалі "Відділ", в особі начальника відділу інкасації ______________________________,

посада, прізвище, ім'я та по батькові який діє на підставі Положення про відділ дільниці інкасації,

_____________________________________________________________________________________________________________, що

(найменування установи комерційного банку)

іменується надалі "Банк", в особі __________________________________________________________________________________,

посада, прізвище, ім'я та по батькові

іменується надалі "Госпорган" в особі ______________________________________________________________________________,

посада, прізвище, ім'я та по батькові

який діє на підставі ______________________________________________________________________________________________

статут, положення

уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Відділ власними силами і засобами в погоджені дні і години проводить збирання грошової виручки у господарських органів. Списки госпорганів, дні і години збирання грошової виручки погоджуються на місці установою комерційного банку і дільниці інкасації і є частиною цього договору. Банк проводить приймання готівки від інкасатора і своєчасне зарахування на рахунки клієнта, а госпорган оплачує надані послуги в розмірі і строки, передбачені цим договором.

2. Зобов'язання сторін

2.1. Відділ зобов'язується здійснювати приймання, перевезення і здавання грошової виручки до установи комерційного банку в інкасаторських сумках (мішках).

2.2. Збір грошової виручки Відділом проводиться шляхом приймання сумок з виручкою інкасаторами безпосередньо на підприємствах, в інкасаторських пунктах, через об'єднані каси Госпоргана за затвердженим графіком.

2.3. Для збирання грошової виручки Відділ закріплює в безкоштовне користування за кожним підприємством Госпоргану необхідну кількість сумок, а також забезпечує за окрему плату бланками супровідних документів. Сумки є власністю Відділу і при розриві договору підлягають поверненню Відділу.

(Пункт 2.4 виключено на підставі Постанови Нацбанку
Постановою Нацбанку N 347 від 30 грудня 1996 року,
реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)

2.4. Забезпечення Госпоргану пломбами до сумок з грошовою готівкою покладено на Банк. Норми постачання і плата визначаються

виходячи з середньомісячної потреби Госпоргану в пломбах і їх балансової вартості за обліковими даними Банку.

2.5. Госпорган зобов'язується забезпечити наявність вільних і освітлених шляхів, входів і коридорів, ізольованого приміщення для приймання виручки і можливість здійснення інкасації, як правило, на перших поверхах. Дільниця інкасації може пред'явити додаткові вимоги, спрямовані на забезпечення безпеки інкасаторів (супроводження інкасаторів працівником охорони при їх слідуванні з грошима до автомобіля і т.ін.).

2.6. Госпорган забезпечує підготовку сумки з готівкою заздалегідь, до приїзду інкасаторів.

2.7. Якщо сумка має порвану тканину, латки, вузли на шпагаті, нечіткість відбитка пломбіру або невідповідність його зразку, завірену Банком, а також невідповідність суми цифрами сумі літерами в накладній і копії супровідної відомості, інкасатор такої сумки не приймає.

2.8. Порядок збирання грошової виручки, передбачений цим договором, сторонам відомий і є для них обов'язковим. Будь-які зміни повинні бути погоджені усіма заінтересованими сторонами не пізніше як за 5 днів до настання змін.

3. Умови збирання грошової виручки

3.1. При підготовці для здавання сумки з готівкою Госпорган підраховує всі гроші, розсортовує грошові білети за купюрами на придатні і зношені, керуючись при цьому Ознаками і порядком визначення платіжності грошових білетів Національного банку України і монет (додаток N 7), обв'язує грошові білети, після чого гроші вкладаються в сумку.

Не дозволяється проводити обандеролювання або обв'язку грошових білетів у корінці по 100 аркушів із зазначенням кількості аркушів і суми вкладених грошей.

3.2. Перед вкладенням в сумку готівки її здавач заповнює комплект бланків (супровідну відомість, накладну і копію супровідної відомості) до кожної сумки під копірку і підписує кожний примірник, потім вкладає перший примірник супровідної відомості, а сумку з готівкою опломбовує таким чином, щоб пломба знаходилась якомога ближче до замка (при цьому кінці шпагату від зав'язаного вузла в пазу пломби повинні мати довжину не більше 2 см) і здає її разом з накладною інкасатору тільки після перевірки службового посвідчення з фотокарткою, пред'явлення доручення на право приймання інкасатором виручки, а також завіреною печаткою дільниці інкасації явочної картки. Після цього здавач Госпоргану звіряє підпис інкасатора на копії супровідної відомості з зразком його підпису на службовому посвідченні і дорученні, перевіряє наявність печатки дільниці інкасації і одержує від інкасатора порожню сумку, закріплену за цим Госпорганом.

3.3. Якщо сумка з готівкою не підготовлена в установлений час для здавання інкасаторам або має дефекти, перераховані в п. 2.7, то здавач Госпоргану робить у явочній картці запис про причини нездавання виручки, завіряє своїм підписом, згодом проводиться повторний заїзд. При виявленні в процесі перерахування Банком сумки з готівкою Госпоргану недостачі або надлишку грошей, а також фальшивих неплатіжних білетів і монет Банк складає акт встановленої форми. Акт є безспірним і обов'язковим для сторін.

У випадку повторних недостач готівки у сумках Госпоргану його представник може бути присутнім у Банку для спостереження за перерахуванням грошей, доставлених інкасаторами.

4. Розрахунки за збирання та перерахування грошової виручки

4.1. За послуги по збиранню грошової виручки Госпорган сплачує Відділу суму в розмірі договірного тарифу з кожної тисячі гривень.

4.2. Оплата послуг по збиранню грошової виручки Госпорганом проводиться щомісячно відповідно до платіжної вимоги, що виставляється Відділом, або списується з рахунка Госпоргану Банку за розпорядженням Відділу.

4.3. За послуги по перерахуванню грошової виручки Госпорган сплачує Банку суму в розмірі ____% з кожної тисячі гривень.

4.4. Оплата послуг по перерахуванню грошей проводиться щомісяця відповідно до платіжної вимоги, що виставляється Банком, або списується Банком з рахунку Госпоргану.

5. Відповідальність сторін

5.1. Відповідальність Відділу перед Госпорганом за цілісність сумки починається з моменту прийняття її в установленому порядку інкасаторами від здавача грошової виручки і припиняється з моменту її передачі представнику Банку.

5.2. При справності і цілісності сумки, накладеної на неї пломби Відділ не несе матеріальної відповідальності перед Госпорганом за повноту вкладення в сумку.

5.3. У разі втрат інкасаторами сумки з грошовою виручкою, а також приймання дефектної сумки, в якій виявиться недостача цінностей, Відділ несе матеріальну відповідальність перед Госпорганом згідно з законодавством України в розмірі, зазначеному в копії супровідної відомості, що залишається у здавача грошової виручки, але не вище фактичного розміру втрати цінностей.

5.4. За повторний заїзд (п. 3.3) до пункту інкасації з

Госпоргану справляється плата у подвійному розмірі встановленого розміру встановленого тарифу з кожної тисячі гривень на користь

Відділу.

5.5. При порушенні графіка обслуговування підприємств і організацій по збиранню грошової виручки з вини інкасаторів Госпоргану оплачує Відділ 50 % від установленого тарифу з кожної тисячі гривень.

5.6. У разі неможливості інкасації і доставки грошової виручки в установи Банку у зв'язку з недодержанням вимог, передбачених п. 2.5 цього договору, операції інкасаторами не виконуються, про що повідомляється черговий по дільниці інкасації і керівник Госпоргану, який вирішує питання доставки грошової виручки до установ Банку своїми засобами.

5.7. У разі втрат сумки або її зіпсування з вини Госпоргану і Банку винуватці відшкодовують Відділу вартість за її балансовою вартістю. Інкасаційні сумки, що стали непридатними, здаються назад до Відділу і обмінюються Відділом на нові сумки.

5.8. За несвоєчасну оплату наданих послуг на користь Відділу стягується з Госпоргану пеня в розмірі ___ % з суми прострочених платежів за кожний день прострочки.

5.9. За необгрунтовану відмову від оплати наданих Відділом чи Банком послуг Госпорган сплачує на користь Відділу чи Банку, крім вартості наданих послуг, штраф у розмірі ___ % суми, від сплати якої він ухилився.

5.10. За неправильне вкладення грошей до інкасаторської сумки (надлишок або недостача грошей, які оформлюються актом установленої форми) Банк стягує на свою користь з Госпоргану плату в розмірі ____ від суми фактично вкладених в інкасаторську сумку грошей.

5.11. Всі суперечки, що виникають між сторонами, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України.

6. Строк дії договору, юридичні адреси і банківські реквізити сторін

6.1. Цей договір укладається на невизначений строк, і кожній стороні надається право розірвати його з попередженням другої сторони за один місяць.

6.2. Договір складений у 4-х примірниках:

Перший примірник - Відділу;

Другий - Госпоргану;

Третій - Банку;

Четвертий - дільниці.

Поштові адреси і банківські реквізити сторін:

Регіональне управління
Національного банку
України 
Банк

 
Госпорган

 

(підпис, розшифровка
підпису) 
(підпис, розшифровка
підпису) 
(підпис, розшифровка
підпису) 
М.П.  М.П.  М.П. 

(Додаток N 53 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Нацбанку N 347 від 30 грудня 1996 року,
реєстр. N 411 від 31.12.96 р.,
N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр.
в Міністерстві юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 54
(до п. 180)

Список
підприємств, організацій і установ,
грошова виручка яких збирається інкасаторами

Найменування установи банку ______________________________________
_________________________________________________________________

 |------|------------|---|------|------|-----|-------|-----------|---------|
|Реєст-|Найменування|Код|Вище- |Адреса|Дата |Спосіб |Закріплені |Дата при-|
|рацій-|підприємств,| |стояща|і но- |укла-|обслуг.| сумки |пинення |
|ний |організацій,| |орга- |мер |дення| |-----|-----|збирання |
|номер |установ | |ніза- |теле- |дого-| |кіль-|но- |інкасато-|
| | | |ція |фону |вору | |кість|мери |рами ви- |
| | | | | | | | |сумок|ручки для|
| | | | | | | | | |НБУ |
|------|------------|---|------|------|-----|-------|-----|-----|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|------------|---|------|------|-----|-------|-----|-----|---------|
| | | | | | | | | | |
|------|------------|---|------|------|-----|-------|-----|-----|---------|
| | | | | | | | | | |
|------|------------|---|------|------|-----|-------|-----|-----|---------|

Почато "___"_______________ 19__ р.

Закінчено "___"______________ 19__ р.

(Додаток N 54 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 55
(до пп. 183, 184, 188, 189, 204)

         |---------- Титульна сторінка ----------|
| |
|Найменування установи банку: __________|
| |
| Журнал |
| для обліку явочних карток, сумок, |
| печаток та доручень на інкасацію |
| грошей |
| |
|___________________________________ при|
|(найменування підрозділу інкасації) |
|____________________________________ |
| (найменування установи банку) |
| |
| Записи в цьому журналі проводяться |
| до повного його використання |
|---------------------------------------|
|------------- Остання сторінка ------------|
| |
| Завіряючий надпис |
| |
|У цьому журналі пронумеровано, прошнуровано|
|та скріплено печаткою банку _______________|
|___________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|___________________________________________|
| (найменування підрозділу інкасації) |
|___________________________________________|
| (найменування установи банку) |
|з ______________ по _______________ включно|
| |
|Керівник установи банку __________ (підпис)|
|Начальник дільниці інкасації _____ (підпис)|
| |
|_______________________ (дата) |
|-------------------------------------------|

Ведеться начальником дільниці (черговим по дільниці) інкасації. Даний журнал прошнуровується та опечатується сургучною печаткою (опломбовується), аркуші його нумеруються. Відповідний напис на звороті цього журналу засвідчується підписами керівників установи банку та начальника дільниці інкасації.

   |------|-----|-------|---------------------------------------------|
|Дата |Пріз-|NN мар-| Видано інкасаторам |
|та час|вища |шрутів |------|-------|-----|-------------|----------|
|(у го-|та |та ін- |сумок |явочних|печа-|Дору-|маршру-|ключів від|
|динах |іні- |каса- |(кіль-|карток |тка |чення|тних |сейфів та |
|та |ціали|торсь- |кість |(кіль- |(вка-|(вка-|листів |сургучних |
|хвили-|інка-|ких |вка- |кість |зати |зати |(кіль- |печаток |
|нах) |сато-|пунк- |зати |вказати|номе-|номе-|кість |(кількість|
|видачі|рів |тів |літе- |літера-|ри) |ри) |компле-|вказати |
| | | |рами) |ми) | | |ктів |літерами) |
| | | | | | | |літера-| |
| | | | | | | |ми) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|------|-----|-------|------|-------|-----|-----|-------|----------|
|------|-----|-------|------|-------|-----|-----|-------|----------|
|------|-----|-------|------|-------|-----|-----|-------|----------|

(продовження форми)

   |----------|---------------------------------|------|---------|----|
|Розпис ін-| Отримано від інкасаторів |Дата |Розпис |При-|
|касаторів |------|-----|-----|------|-------|та час|начальни-|міт-|
|у отриман-|явоч- |печа-|дору-|марш- |ключів |отри- |ка (чер- |ка |
|ні сумок, |них |ток |чень |рутних|від |мання |гового) | |
|явочних |кар- |(вка-|(вка-|листів|сейфів |(в го-|дільниці | |
|карток, |ток |зати |зати |(кіль-|та сур-|динах |інкасації| |
|печаток, |(кіль-|номе-|номе-|кість |гуч- |та |в отрима-| |
|доручень, |кість |ри) |ри) |комп- |них |хвили-|нні явоч-| |
|ключів від|вказа-| | |лектів|печа- |нах) |них кар- | |
|сейфів та |ти лі-| | |літе- |ток | |ток, пе- | |
|сургучних |тера- | | |рами) |(кіль- | |чаток, | |
|печаток |ми) | | | |кість | |доручень,| |
| | | | | |вказа- | |ключів | |
| | | | | |ти лі- | |від сей- | |
| | | | | |терами)| |фів та | |
| | | | | | | |сургучних| |
| | | | | | | |печаток | |
|----------|------|-----|-----|------|-------|------|---------|----|
|----------|------|-----|-----|------|-------|------|---------|----|
|----------|------|-----|-----|------|-------|------|---------|----|

(Додаток N 55 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 56
(до пп. 76, 183, 186, 188, 190)

Відділ інкасації по ______________
______________________________
(найменування установи банку)
"___"________________ 199_ р. 
Дійсна до 31 грудня 19__ р.
______________________ в м.
____________________ районі
___________________ області 
Доручення   
видано інкасатору ___________
_____________________________
_____________________________
на отримання від підприємств
та організацій опломбованих
сумок з грошовою виручкою
згідно з укладеним договором

 
з обов'язковим пред'явленням
у кожному окремому випадку
посвідчення особи (єдиного
зразка) та установленого
зразка явочної картки, що
завірена печаткою та підписом

_________________________________________
(найменування установи банку) 

Особистий підпис __________________________________________________________________________________ посвідчується

(Прізвище, ім'я, по батькові)

Керівник установи банку
Головний бухгалтер 
(_______________________)
(_______________________) 
М.П.   

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 57
(до пп. 183, 188, 221)

      |---------------- Титульна сторінка -----------------|
| |
|Дільниця інкасації при _____________________________|
| (найменування установи банку)|
| |
| Журнал |
| реєстрації видачі та приймання зброї |
| і боєприпасів |
| за 19__ р. |
| |
| Розпочатий ____________________ |
| Закінчений ____________________ |
| |
| Записи в цьому журналі проводяться до |
| повного його використання |
|----------------------------------------------------|

|-----------|-----|-----|-----|----|--------|------|-----------|--------|----|
|Дата та час|Сис- |Номер|Кіль-|Но- |Прізвище|Розпис|Дата та час|Підпис |При-|
|видачі пра-|тема |зброї|кість|мер |та іні- |про |видачі пра-|особи, |міт-|
|цівником |зброї| |пат- |пос-|ціали |отри- |цівником |що прий-|ка 1|
|зброї, пат-| | |ронів|від-|праців- |мання |зброї, пат-|няла від| |
|ронів, доз-| | | |чен-|ників, |зброї,|ронів, доз-|праців- | |
|волів на | | | |ня |що от- |патро-|волів на |ників | |
|право носі-| | | |на |римують |нів, |право носі-|зброю, | |
|ння зброї | | | |мар-|зброю, |дозво-|ння зброї |патрони,| |
|та посвід- | | | |шрут|патрони,|лу на |та посвід- |дозвіл | |
|чень на | | | | |дозвіл |право |чень на |на право| |
|маршрут | | | | |та пос- |носін-|маршрут |носіння | |
| | | | | |відчен- |ня | |зброї та| |
| | | | | |ня на |зброї | |посвід- | |
|---|---|---| | | | |маршрут |та по-|---|---|---|чень на | |
|да-|го-|хви| | | | | |свід- |да-|го-|хви|маршрут | |
|та |ди-|ли-| | | | | |чень |та |ди-|ли-| | |
| |ни |ни | | | | | |на ма-| |ни |ни | | |
| | | | | | | | |ршрут | | | | | |
|---|---|---|-----|-----|-----|----|--------|------|---|---|---|--------|----|
| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|-----|-----|----|--------|------|---|---|---|--------|----|

1. У тому разі, якщо повертається менша кількість боєприпасів чи зброї, чим була отримана, то про кількість фактично зданої зброї і боєприпасів та причину нездачі решти боєприпасів і зброї робиться запис у графі "Примітка".

       |-------------- Остання сторінка --------------|
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Завіряючий надпис |
|У цьому журналі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку _____________________|
|______________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з ____________ по ____________ включно |
|Керівник установи ___________ (підпис) |
|Головний бухгалтер __________ (підпис) |
|_____________________________ (дата) |
|----------------------------------------------|

(Додаток N 57 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 58
(до п. 188)

Довідка

_____________________________________________________________________________________________________ відділенню банку

Загальна сума проінкасованої виручки усіма маршрутами за даними журналів (актів) каси Вашого відділення за "___"____________________ 199_ р.

становить ___________________________________________________________________________________________ крб.

Начальник відділу (дільниці) інкасації

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 59
(до пп. 204, 207)

____________________________ к/о/а банку

Керівник відділення

Офіційна
печатка
_______________________________________________
Начальник дільниці інкасації

Маршрутний лист
по збиранню "___"______________________________ 199_ р. сумок з цінностями,
що підлягають поверненню філіям банку чи доставці у відділення
банку

   |---|------|---------------------|------|---------|----------------|
| N |Найме-| Здано інкасаторам |Кіль- |Прийнято |Розписка завіду-|
|п/п|нуван-| управління (діль- |кість |від ін- |ючого (контроле-|
| |ня фі-| ницям) при банку |порож-|касаторів|ра) та касира |
| |лії |-----|---------------|ніх |порожніх |філії банку |
| |банку |кіль-|Сума цінностей,|сумок |сумок |-------|--------|
| | |кість| що вкладені у | | |контро-| касир |
| | |сумок| сумки | | |лер | |
| | |з ці-|-------|-------| | | | |
| | |ннос-|що під-|що під-| | | | |
| | |тями |лягають|лягають| | | | |
| | | |повер- |достав-| | | | |
| | | |ненню |ці у | | | | |
| | | |філії |відді- | | | | |
| | | |банку |лення | | | | |
| | | | |банку | | | | |
|---|------|-----|-------|-------|------|---------|-------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|------|-----|-------|-------|------|---------|-------|--------|
|---|------|-----|-------|-------|------|---------|-------|--------|
|---|------|-----|-------|-------|------|---------|-------|--------|
|---|------|-----|-------|-------|------|---------|-------|--------|
| |Разом | | | | | | | |
|---|------|-----|-------|-------|------|---------|-------|--------|

Усього прийнято від інкасаторів _______________________________________________________________________________

(вказати прізвище та ініціали)

_________________________________________________________________________ "___" сумок з цінностями, що підлягають

поверненню філіям банку на оголошену суму, грн. _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

(вказати суму цифрами та літерами)

_______________________________________________________________________ та "___" сумок з цінностями, що підлягають

доставці у відділення банку на оголошену суму, грн. _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

(вказати суму цифрами та літерами)

Окрім того прийнято "____" порожніх сумок, у т.ч. "____" порожніх сумок, що закріплені за відділеннями банку та "__" порожніх сумок,

що не видані філіям банку.

Касир ________________________  Контролер ___________________ 

Підписи інкасаторів

(Додаток N 59 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
N 347 від 30 грудня 1996 року, реєстр. N 411 від 31.12.96 р.,
N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві
юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Додаток 59-а

Найменування банку (філії, відділення)
______________________________________
(керівник)
М.П.
______________________________________
(начальник дільниці інкасації) 

МАРШРУТНИЙ ЛИСТ N___

Для вилучення "__" _________ 199_р. касет із коштами з
банкоматів, доставки та встановлення
в банкомати касет із коштами

|---|------------|------|------------------|------------------|------------|
| N |N банкомата,|Касета| Здано інкасаторам| Прийнято від | Підпис |
|п/п|адреса(місце|N, що | управління | інкасаторів | завідуючого|
| |розташуван- |підля-| (дільниці) при | | (контро- |
| |ня),наймену-|гає ви|банку для доставки| | лера) та |
| |вання уста- |лучен-| і встановлення | | касира |
| |нови, де |ню і | | | |
| |встановлений|доста-| | | |
| |банкомат |вці в | | | |
| | |банк | | | |
|---|------------|------|----|---|-----|---|----|---|-----|---|------|-----|
| | | |Ка- |Но-|Кіль-|Су-|Ка- |Но-|Кіль-|Су-|Касир |Конт-|
| | | |сета|мі-|кість| ма|сета|мі-|кість| ма| |ролер|
| | | |N |нал| | |N |нал| | | | |
|---|------------|------|----|---|-----|---|----|---|-----|---|------|-----|
| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------|----|---|-----|---|----|---|-----|---|------|-----|
| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------|----|---|-----|---|----|---|-----|---|------|-----|
| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------|----|---|-----|---|----|---|-----|---|------|-----|
| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------|----|---|-----|---|----|---|-----|---|------|-----|
| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------|----|---|-----|---|----|---|-----|---|------|-----|
| | Разом:| | | | | | | | | | | |

Усього прийнято від інкасаторів _____________________________

(вказати прізвище та ініціали)

____________________________________________________ _____________ касет із коштами на загальну суму

(к-сть)

_________________________________________________________________________________________________________ грн.

(вказати суму цифрами та літерами)

Касир ________________________  Контролер ___________________ 

Інкасатор _____________

(Інструкцію доповнено додатком 59-а згідно з
N 368 від 15 вересня 1998 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції
України за N 647/3087 від 12.10.98 р.)

Додаток 59-б

(титульна сторінка)

Найменування банківської
установи (філії, відділення)

Книга
обліку операцій із завантаження
та розвантаження банкоматів
за 199_ р.

Розпочата ____________________________
Закінчена ____________________________ 

 
Керівник установи
________________ 
Головний бухгалтер
________________ 

Записи в цій книзі здійснюються
до повного її використання

(перша сторінка)

Облік встановлених банкоматів

Таблиця *

 |---|-------|-------------|------|-----------|------|----------|----------|
| N | N | Адреса | Тип, | Кількість | Час |Відповіда-|Відповіда-|
|п/п| банко-| (місце |модель| (номери) |роботи|льний ка- |льний тех-|
| | мата в|розташування)| |закріплених| |сир |нічний |
| |системі| | | касет | | |працівник |
|---|-------|-------------|------|-----------|------|----------|----------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|---|-------|-------------|------|-----------|------|----------|----------|

* При потребі в таблицю можуть бути внесені додаткові відомості

(наступні сторінки)

Таблиця

|-|----|----------------------------|-----------------------------------|---|
|N|Бан-| | |При|
| |ко- | Інформація про завантаження| Інформація про розвантаження |міт|
| |мат,| | |ка |
| | N | | | |
|-|----|-|---|---|-|-|---|-----|----|-|---|---|-----|-|----|-------|----|---|
| | |Д| N |Но-|К|С|Ка-|Зав. |Касе|Д| N |Но-|Кіль-|С|Касе|Касети,|Зав.| |
| | |а|за-|мі-|і|у|се-|касою|ти, |а|до-|мі-|кість|у|ти |ключіN,|ка- | |
| | |т|ван|нал|л|м|ти |(кон-|клю-|т|ста|нал|купюр|м|до- |картку |сою | |
| | |а|та-|ку-|ь|а|за-|тро- |чі |а|вле|ви-| |а|ста-|N одер-|(ко-| |
| | | |же-|пюр|к| |ван|лер) |N, | |них|лу-| | |вив,|жав,ка-|нтро| |
| | |ч|них| |і| |та-| |кар-|ч|ка-|че-| | |клю-|сети ро|лер)| |
| | |а|ка-| |с| |жив| |тку |а|сет|них| | |чі N|званта-| | |
| | |с|сет| |т| |ка-| |N |с| |ку-| | |карт|жив ка-| | |
| | | | | |ь| |сир| |одер| | |пюр| | |ку N|сир | | |
| | | | | | | | | |жав | | | | | |здав| | | |
|-|----|-|---|---|-|-|---|-----|----|-|---|---|-----|-|----|-------|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |Ра-| | | | | | | | |Разом| | | | | |
| | | | |зом| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(Інструкцію доповнено додатком 59-б згідно з Постановою Правління НБУ N 368 від 15 вересня 1998 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України за N 647/3087 від 12.10.98 р.)

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 60
(до пп. 206, 212)

   1 прим.|        Супровідна відомість
| на цінності, що підлягають доставці
| ранком наступного дня
|
| "___"_________________ 19__ р.
| |------------------|
|В установу банку N | |
|-----------------------------|--------|------------------|
|Сумка N ___ на суму грн. ____|Справну та належно
| |опломбовану сумку N _______
|_____________________________|без перерахування вкладених
| (сума літерами) |в неї цінностей прийняли:
| |
|Завідуючий (контролер) ______| Завідуючий (контролер)
| (підпис)|____________________________
| |Касир ______________________
|Касир _______________________|М.П.
| (підпис) |"___"_____________ 19__ р.

зворотна сторона

   |---|-----------------------------------------|------------------|
| N |Найменування цінностей, вкладених у сумку| Сума |
|п/п| | |
|---|-----------------------------------------|------------------|
| 1.| | |
|---|-----------------------------------------|------------------|
| 2.| | |
|---|-----------------------------------------|------------------|
| 3.| | |
|---|-----------------------------------------|------------------|
| 4.| | |
|---|-----------------------------------------|------------------|
| 5.| | |
|---|-----------------------------------------|------------------|
Разом ............................. | |
|------------------|

Грн. ___________________________________________________________________________________

(сума літерами)

Завідуючий (контролер) ____________________  Касир _______________________ 

   2 прим.|      Копія супровідної відомості
| на цінності, що підлягають доставці
| ранком наступного дня
|
| "___"_________________ 19__ р.
|
| |------------------|
|В установу банку N | |
|--------------------------------------|------------------|
|Сумка N ___ на суму грн. ____|Вказані на звороті цінності
| |оприходувані
|_____________________________|
| (сума літерами) | Завідуючий (контролер)
| |____________________________
|Завідуючий (контролер) ______|
| (підпис)|Касир ______________________
| |
|Касир _______________________|"___"_____________ 19__ р.
| (підпис) |

зворотна сторона

   |---|------------------------|--------------|--------------------|
| N |Найменування цінностей, | Сума |Відмітка бухгалтерії|
|п/п| вкладених у сумку | |----------|---------|
| | | | Приход | Видаток |
|---|------------------------|--------------|----------|---------|
| 1.| | | | |
|---|------------------------|--------------|----------|---------|
| 2.| | | | |
|---|------------------------|--------------|----------|---------|
| 3.| | | | |
|---|------------------------|--------------|----------|---------|
| 4.| | | | |
|---|------------------------|--------------|----------|---------|
| 5.| | | | |
|---|------------------------|--------------|----------|---------|
Разом .............| | | |
|--------------|----------|---------|

Грн. ___________________________________________________________________________________________________

(сума літерами)

Завідуючий (контролер) __________________________
 
Касир ______________
Бухгалтер __________ 

   3 прим.|            Квитанція
| на отримані цінності, що підлягають доставці
| ранком наступного дня
|
| "___"_________________ 19__ р.
|
| |------------------|
|В установу банку N | |
|-----------------------------|--------|------------------|
|Сумка N ___ на суму грн. ____|Справну та належно
| |опломбовану сумку N _______
|_____________________________|без перерахування вкладених
| (сума літерами) |в неї цінностей прийняли:
| |
|Завідуючий (контролер) ______| Інкасатор банку
| (підпис)|____________________________
| | (підпис)
|Касир _______________________|Штамп банку
| (підпис) |"___"_____________ 19__ р.

зворотна сторона

   |---|------------------------|--------------|--------------------|
| N |Найменування цінностей, | Сума |Відмітка бухгалтерії|
|п/п| вкладених у сумку | |----------|---------|
| | | | Приход | Видаток |
|---|------------------------|--------------|----------|---------|
| 1.| | | | |
|---|------------------------|--------------|----------|---------|
| 2.| | | | |
|---|------------------------|--------------|----------|---------|
| 3.| | | | |
|---|------------------------|--------------|----------|---------|
| 4.| | | | |
|---|------------------------|--------------|----------|---------|
| 5.| | | | |
|---|------------------------|--------------|----------|---------|
Разом .............| | | |
|--------------|----------|---------|

Грн. ______________________________________________________________________________________________

(сума літерами)

Завідуючий (контролер) __________________________
 
Касир ______________
Бухгалтер __________ 

(Додаток N 60 із змінами, внесеними згідно з
N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві
юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 61
(до п. 210)

_____________________________________
місце для печатки установи.

 


Підкріпити готівкою філії
(агентства) банку через
інкасаторів банку
_________________________
_________________________
_________________________ 


Підпис керівника банку _________________________

Вимога N
на підкріплення готівкою філій (агентств, кас) банку

"___"_____________________ 19__ р.

філію (агентство/касу) N _____________________________________________________________________________________________

(сума цифрами)

філію (агентство/касу) N _____________________________________________________________________________________________

(сума цифрами)

філію (агентство/касу) N ______________________________________________________________________________________________

(сума цифрами)

філію (агентство/касу) N _______________________________________________________________________________________________

(сума цифрами)

філію (агентство/касу) N _______________________________________________________________________________________________

(сума цифрами)

Усього: _______________________________________________
(сума цифрами та літерами)

Керуючий банком   Головний бухгалтер 

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 62
(до пп. 210, 211, 213)

         |-----------Титульна сторінка------------|
| |
|Найменування установи банку: |
| |
| Книга |
| обліку готівки, відправленої філіям, |
| агентствам, касам через інкасаторів |
| банку |
| за 19__ р. |
| |
|Розпочата ____________________ |
|Закінчена ____________________ |
| |
| Записи в цій книзі проводяться |
| до повного її використання |
|----------------------------------------|
|---|----|-----|-------|--------------|------|-------|-------------|
| N |Дата|Пріз-|Найме- |Сума грошового|Номер |Розпис-|Розписка пра-|
|п/п| |вища |нуван- | підкріплення |плом- |ка ста-|цівників каси|
| | |інка-|ня та |------|-------|біра- |ршого |в отриманні |
| | |сато-|N каси,|цифра-|літера-|тора, |касира |сумки з гро- |
| | |рів, |якій |ми |ми |яким |зав.ка-|шовим підкрі-|
| | |що |нале- |------|-------|оплом-|сою ус-|пленням |
| | |дос- |жить | | |бовані|танови |-------|-----|
| | |тав- |доста- | | |сумки |банку |Завіду-|Касир|
| | |ляють|вити | | | |про ви-|ючий | |
| | |під- |грошове| | | |дачу |(конт- | |
| | |кріп-|підкрі-| | | |підкрі-|ролер) | |
| | |лення|плення | | | |плення | | |
|---|----|-----|-------|------|-------|------|-------|-------|-----|
|---|----|-----|-------|------|-------|------|-------|-------|-----|

Примітка: Розписка працівників каси про отримання грошового підкріплення обов'язково підтверджується печаткою каси.

зворотна сторона

_____________________ к/о банку

Видатковий касовий ордер N _________

"___"______________ 199_ р.

Видати ___________________________________________________________________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові
інкасаторів, які доставляють підкріплення філіям банку

   |----------------------|-------------------------|---------------|
| NN бал. рах. | Зміст операцій | Загальна сума |
|----------|-----------|-------------------------| підкріплення |
|За дебетом|За кредитом| | |
|----------|-----------|-------------------------|---------------|
| | |Підкріплення філій | |
| | |(агентств, кас), вказаних| |
| | |у вимозі | |
|----------|-----------|-------------------------|---------------|

____________________________________________________________________________________________________________________

(сума літерами)

Пред'явлені посвідчення
особи
 
N ___ від _____________ 199_ р.
N ___ від _____________ 199_ р.
N ___ від _____________ 199_ р. 
Контролер __________________________________  Бухгалтер _____________________ 

Сумок у кількості ______________________________________________________________________________________________________

цифрами та літерами

на оголошену та вказану у даному ордері суму грошей отримали

__________________________________________________________________________________________________________________

(підписи усіх членів бригади інкасаторів)

Видав касир ___________________________
підпис 

 

      |----------------- Остання сторінка ------------|
| |
| Найменування установи банку: |
| |
| Завіряючий надпис |
| |
| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку ______________________|
|_______________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з _______________ по _________ включно |
|Керівник установи _____________ (підпис) |
|Головний бухгалтер _____________ (підпис) |
|__________________________________ (дата) |
|-----------------------------------------------|

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 63
(до пп. 217, 319)

   _____________________|Найменування установи банку ________________
Найменування установи|_____________________ Діє до "___"_________
банку |(підрозділ інкасації) 199_ р.
| при наявності
|_____________________ інкасаторського
_____________________| (установа банку) посвідчення з
(установа банку) | фотокарткою
|
Корінець | Доручення N ___
доручення _____ |
|Старшому бригади інкасаторів _______________
Старшому бригади | (прізвища, ім'я та по батькові)
інкасаторів _________|____________________________________________
_____________________|доручається отримати від ___________________
на отримання від | (установа банку)
_____________________|для доставки _________________ м. __________
(установа банку) | (установа банку)
_____________________|____________________________________________
для доставки ________| (вид цінностей)
_____________________|в місто ____________________________________
(установа банку) |грн. _______________________________________
_____________________| (сума літерами та цифрами)
_____________________|Власноручний підпис __________ засвідчується
(вид цінностей) |
|Керівник __________________________ (підпис)
Доручення діє |
до "___"_____ 199_ р.|Найменування підрозділу інкасації
|або установи банку ________________ (підпис)
Підписи: |
|Головний бухгалтер ________________ (підпис)
Доручення отримав |
Старший бригади |
інкасаторів |У прийнятті цінностей розписуються всі
|інкасатори, перелічені на звороті.
(підпис)|
|М.П. "___"______________ 199_ р.
"___"________ 199_ р.|

зворотна сторона

Список членів
бригади інкасаторів, призначених
для перевезення цінностей 
Список членів
бригади інкасаторів
 
1. _____________________________
(прізвище, ініціали)
2. _____________________________
3. _____________________________
4. _____________________________
5. _____________________________ 
1. ________________________________
(прізвище, ініціали)
2. ________________________
3. ________________________
4. ________________________
5. ________________________ 
_______________________________
(керівник підрозділу
інкасації) 
___________________________________________
(керівник підрозділу
інкасації) 
М.П.
__________ (підпис) 

___________ (підпис) 
"___"_________________ 199_ р.  "___"_____________ 199_ р. 

(Додаток N 63 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Нацбанку N 347 від 30 грудня 1996 року,
реєстр. N 411 від 31.12.96 р.,
N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві
юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 64
(до п. 66, п. 219)

Типовий договір
про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність

"___"___________________ 199_ р.  N _____________ 

місто _________________________

З метою забезпечення зберігання матеріальних цінностей ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

(найменування установи банку)

в особі _______________________________________________________________________________________________________________

(керівник установи банку або його заступник, прізвище, ім'я,

________________________________________________________________________, який іменується надалі "адміністрація", виступаючи

та по батькові)

від імені установи банку, з одного боку, і бригади _________________________________________________________________________

(найменування

_____________________________________________________________________________________________________________ в особі:

установи банку)

бригадира ___________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

членів бригади _______________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

_____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________, яка

іменується надалі "бригада", з другого боку, уклали цей договір про нижченаведене:

1. Бригада бере на себе колективну матеріальну відповідальність за всі передані їй для перерахування, приймання, видачі, обробки, зберігання і перевезення цінностей і зобов'язується вживати заходи для запобігання шкоди.

2. Члени бригади мають право:

- заявити про виведення окремих членів бригади з неї (у тому числі і бригадира), які, на їх думку, не можуть забезпечити збереження цінностей *;

* Примітка. Питання щодо обгрунтованості виведення вирішується керівником установи банку разом з профкомом. У разі обгрунтованості заявленого виведення адміністрація вживає заходи щодо виведення працівника із складу бригади і у встановленому порядку вирішує питання його подальшого працевлаштування.

- брати участь в обговоренні всіх питань роботи бригади, пов'язаних з виконанням договору про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність.

3. Члени бригади зобов'язуються:

- обережно поводитися з переданими їм цінностями і вживати заходи для запобігання шкоди;

- своєчасно повідомляти адміністрацію установи банку про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження довірених їм цінностей;

- суворо додержуватися встановлених правил здійснення операцій з цінностями і їх зберігання;

- не розголошувати ніде, ніколи і ні за яких обставин відомі їм операції щодо зберігання цінностей, їх приймання, видачі, обробки, відправки, перевезення, охорони, сигналізації, а також пов'язані з ними службові доручення.

4. Адміністрація зобов'язується:

- створювати умови, необхідні для роботи і забезпечення повного збереження довірених бригаді матеріальних цінностей;

- знайомити працівників з діючим законодавством щодо матеріальної відповідальності працівників за заподіяну підприємству, установі, організації шкоду, а також з інструкціями і правилами зберігання, приймання, видачі, обробки, перерахування і перевезення цінностей.

Адміністрація проводить ревізії цінностей і перевірки виконання правил роботи з ними.

5. У разі незабезпечення з вини членів бригади збереження довірених їм матеріальних цінностей, визначення розміру заподіяної установі банку шкоди і її відшкодування проводиться відповідно до діючого законодавства.

6. Члени бригади не несуть відповідальності, якщо буде доведено, що шкода заподіяна не з їх вини, чи буде встановлений безпосередній винуватець заподіяної шкоди з числа членів бригади, на якого і покладається матеріальна відповідальність за шкоду.

7. Дія цього договору поширюється на весь час роботи з цінностями в цій бригаді.

Складений у 2 примірниках:

Перший примірник - адміністрації;

Другий примірник - бригадиру.

Адреса сторін договору:

Адміністрації ___________________________________________________________________________________________________

Бригадира _____________________________________________________________________________________________________

Членів бригади _________________________________________________________________________________________________

Адміністрація

Бригадир

Члени бригади:
 
________ (підпис

________ (підпис

________ (підпис
 
____________________________ розшифровка
підпису)
____________________________ розшифровка
підпису)
____________________________ розшифровка
підпису) 
М.П.     

(Додаток N 64 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Нацбанку N 347 від 30 грудня 1996 року,
реєстр. N 411 від 31.12.96 р.)

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 65
(до пп. 219, 220, 233, 236)

____________________________________
(Найменування установи
банку-відправника) 
_____________________________________
(Найменування установи
банку-одержувача) 
"___"_______________ 199_ р.   

Опис N
цінностей, що пересилаються

Надсилаємо через старшого інкасатора __________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

придатні

з резервних фондів (операційної каси) ----------------------------------------------------------------------- грошові білети і

зношені

монету, з оборотної (операційної) каси - дефектну, пошкоджену монету (непотрібне закреслити).

Одержання і зарахування зазначених цінностей на відповідні рахунки балансу просимо підтвердити.

   |-------------------|------|-------------|----------|------------|
|Номінали грошових | Сума | Кількість | Номери | Номери |
|білетів і монети | | мішків | мішків | пломбірів |
|-------------------|------|-------------|----------|------------|
|-------------------|------|-------------|----------|------------|
|-------------------|------|-------------|----------|------------|
|-------------------|------|-------------|----------|------------|
|-------------------|------|-------------|----------|------------|
|-------------------|------|-------------|----------|------------|
|-------------------|------|-------------|----------|------------|

Усього на суму, грн. ___________________________________________________________________________________________

(сума літерами)

зворотна сторона

Дефектна, пошкоджена монета,
що вилучена з обігу

   |---------------------|------------------------|-----------------|
| Номінал монети | Кількість місць | Сума |
|---------------------|------------------------|-----------------|
|---------------------|------------------------|-----------------|
|---------------------|------------------------|-----------------|
|---------------------|------------------------|-----------------|
|---------------------|------------------------|-----------------|

Усього ___________________________________________________________

Керівник установи банку _____________________ (підпис)

Головний бухгалтер _________________________ (підпис)

Завідуючий касою ___________________________ (підпис)

М.П.

Розписка

"___"____________ 199_ р. вказані в опису цінності, що відправлені через старшого інкасатора ____________________ на суму грн. ______
(прізвище, ініціали) (сума) 

________________________________________________________________________________________________ прийняті.

цифрами і літерами)

Приймання цінностей проведено з перевіркою ___________________________________________________________________________

(вказати поаркушно,

____________________________________________________________________________________________________________________

поштучно, за кружками, за надписами на ярликах, за пачками і

___________________________________________________________________________________________________________________.

корінцями)

Керівник установи банку __________________ (підпис)

Головний бухгалтер __________________ (підпис)

Завідуючий касою __________________ (підпис)

Цінності здали:

Інкасатори  __________________ (підписи) 

М.П.

(Додаток N 65 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві
юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 66
(до пп. 220, 233, 236)

____________________________________
(Найменування установи
банку-відправника) 
__________________________________
(Найменування установи
банку-одержувача) 
"___"_______________ 199_ р.  місто ______________________ 

Опис N
бланків суворої звітності

Надсилаємо через старшого інкасатора _____________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

бланки суворої звітності.

Одержання і зарахування зазначених бланків на відповідні рахунки просимо підтвердити.

   |------|-----------------|-------|-----|------|------------------|
| Вид |Кількість аркушів| Серія | З N | До N | Кількість книжок|
|бланка| в книжці | | | | |
|------|-----------------|-------|-----|------|------------------|
| | | | | | |
|------|-----------------|-------|-----|------|------------------|

Разом: ______________________

_________________________________________________________________________________ книжок

(кількість літерами)

Керівник установи банку __________________ (підпис)

Головний бухгалтер __________________ (підпис)

Завідуючий касою __________________ (підпис)

М.П.

зворотна сторона

Розписка

"___"______________ 199_ р.

Найменування установи банку __________________________________________________________________________________

Вказані в опису бланки суворої звітності, що відправлені через

старшого інкасатора _____________________________________________________________________ в кількості _____________

(прізвище, ініціали)

_____________________________________________________________________________________________________ прийняті.

(цифрами і літерами)

Приймання бланків проведено з перевіркою ________________________________________________________________________

(вказати:

_______________________________________________________________________________________________________________

поаркушно, поштучно, за надписами на ярликах)

Керівник установи банку __________________ (підпис)

Головний бухгалтер __________________ (підпис)

Завідуючий касою __________________ (підпис)

Цінності здали:

Інкасатори  __________________ (підписи) 

М.П.

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 67
(до пп. 222, 281, 296)

Акт
здачі-приймання посилок з цінностями
інкасаторами установ банку
"___"_______________________ 199_ р. N ___
м. ____________________________

                            |--------------|
_________________________________________________ | |
(найменування установи банку) |--------------|

Складено:
 
1. _______________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
2. Головним бухгалтером ___________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
3. Завідуючий касою _______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

У присутності інкасаторів:
 
1. ___________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
2. ____________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
3. ____________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 
Цей акт складено в тому, що відповідальні за збереження цінностей службові особи _________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

(найменування установи банку)

здали, а інкасатори при ____________________________________________________________________________________________

(найменування установи банку)

прийняли в непошкодженій упаковці, належно опломбовані (опечатані)

_________________________________________________________________________ посилок ____________ (мішків ____________),

(цифрами та літерами)

з скупленими цінностями

у тому числі ------------------------------------------------------------------------------------------------------

з прийнятими на інкасо цінностями

у кількості _______________________________________ в оцінці грн. ______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

(сума цифрами та літерами)

Складено в 3 примірниках:

перший примірник - одержувачу;

другий примірник - інкасаторам;

третій примірник - відправнику.

Начальник ОПЕРУ

Завідуючий сховищем

Завідуючий касою

Інкасатори:
 
________(підпис _________________________

________(підпис _________________________

________(підпис _________________________

________(підписи ________________________
 
розшифровка
підпису)
розшифровка
підпису)
розшифровка
підпису)
розшифровка
підпису) 

(Додаток N 67 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві
юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 68
(до п. 223)

______________________________
(Найменування
банку-відправника)
N ____________________________
"___"________________ 19__ р. 
______________________________
(Найменування
банку-одержувача)
місто ________________________
 

Опис
валютних та інших цінностей

Надсилаємо через старшого інкасатора валютні цінності.

Одержання і зарахування іноземної валюти на відповідні рахунки балансу просимо підтвердити.

   |------------|-------|------------|---------|---------|----------|
|Найменування|Номінал|Номери чеків|Кількість| Сума за | Номер |
|валютних | |(блокнотів) |аркушів |номіналом| пломбіра |
|цінностей | | |(блокно- | | |
|(код валюти)| | |тів) | | |
|------------|-------|------------|---------|---------|----------|
|------------|-------|------------|---------|---------|----------|
|------------|-------|------------|---------|---------|----------|
|------------|-------|------------|---------|---------|----------|

Керівник
Головний бухгалтер
Завідуючий касою 

М.П.
 
зворотна сторона

Розписка

"___"__________________ 19__ р. Зазначені в опису валютні цінності відправлені через старшого інкасатора ______________________ банку

___________________________________________________________________________________________________________ прийняті

(прізвище, ініціали)

згідно з описом.

Приймання цінностей проведено з перевіркою ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

(вказати: поаркушно, поштучно, за кружками, за надписами на
ярликах, за пачками і корінцями)

_____________________________________________________________________________________________________________________

Керівник
Головний бухгалтер
Завідуючий касою 
_________ (підпис)
_________ (підпис)
_________ (підпис) 

М.П.
 
Цінності здали     
Інкасатори:  _________ (підписи)   

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 69
(до пп. 268, 269, 270, 271,
272, 273, 274, 284, 293)

______________________________
(організація)
______________________________
______________________________

Квитанція N ___
на скуплені цінності "___"___________ 199_ р.

Куплено у гр. ____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

Адреса __________________________________________________________________________________________________________

Паспорт серія ___________________________ N ________________________ виданий ______________________________________

________________________________________________________ "___"________________ 199_ р.

   |---------|-----|------|-------|--------|-----|--------|---------|
|Назва та |Шифр |Кіль- |Загаль-|Загальна|Вага,|Ціна за | Сума до |
|опис цін-|або |кість,|на кі- |вага, |г |прейску-| виплати,|
|ностей |проба|шт. |лькість|г |або |рантом | крб. |
| | | |частин,| |карат| | |
| | | |шт. | | | | |
|---------|-----|------|-------|--------|-----|--------|---------|
|---------|-----|------|-------|--------|-----|--------|---------|
|---------|-----|------|-------|--------|-----|--------|---------|
|---------|-----|------|-------|--------|-----|--------|---------|
|---------|-----|------|-------|--------|-----|--------|---------|
|---------|-----|------|-------|--------|-----|--------|---------|

Оцінку цінностей здійснював ___________________________________________________

(підпис)

Цінності, вказані в квитанції, прийняв _____________________________________________

(підпис)

3 оцінкою згоден __________________________________ і гроші в сумі ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

(літерами)

Одержав ___________________
(підпис)
Сплатив ___________________
(підпис)  

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 70
(до пп. 272, 273, 276)

______________________________
(організація)
______________________________
______________________________ 

Відомість № _______________
скупки цінностей "________"___________________ 199__ р.

   |-|--------------------------------------------------------------|
|N| Прізвище, ім'я та по батькові експерта |
|п|-----|----|-|-----|----|-|-----|----|-|-----|----|-|-----|----|
|п|номер|сума|N|номер|сума|N|номер|сума|N|номер|сума|N|номер|сума|
| |кви- | |п|кви- | |п|кви- | |п|кви- | |п|кви- | |
| |тан- | |п|тан- | |п|тан- | |п|тан- | |п|тан- | |
| |ції | | |ції | | |ції | | |ції | | |ції | |
|-|-----|----|-|-----|----|-|-----|----|-|-----|----|-|-----|----|
|-|-----|----|-|-----|----|-|-----|----|-|-----|----|-|-----|----|
|-|-----|----|-|-----|----|-|-----|----|-|-----|----|-|-----|----|
|-|-----|----|-|-----|----|-|-----|----|-|-----|----|-|-----|----|
|-|-----|----|-|-----|----|-|-----|----|-|-----|----|-|-----|----|
|-|-----|----|-|-----|----|-|-----|----|-|-----|----|-|-----|----|
|-|-----|----|-|-----|----|-|-----|----|-|-----|----|-|-----|----|
|-|-----|----|-|-----|----|-|-----|----|-|-----|----|-|-----|----|

Квитанції додаються _______________________
(кількість)
Усього на день крб. ________________________

__________________________________________ 
Експерт __________________
(підпис)
Касир ____________________
(підпис)
Перевірив бухгалтер ______ 

_______________________________  Перевірив бухгалтер ________________ 

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 71
(до пп. 273, 274, 275, 276, 284, 293)

____________________________________________

(організація)

Реєстр N _______

"___"_____________ 199_ р.

   |----|---------|---------|--------|---------|------|------|------|
|Дата| Номер | Назва |Шифр або|Кількість| Вага | Ціна | Сума |
| |квитанції|цінностей| проба | | | | |
|----|---------|---------|--------|---------|------|------|------|
|----|---------|---------|--------|---------|------|------|------|
|----|---------|---------|--------|---------|------|------|------|
|----|---------|---------|--------|---------|------|------|------|
|----|---------|---------|--------|---------|------|------|------|
Усього: |------------------------------|

В тому числі за пробами і цінами

   |-------------------------|---------|---------|--------|---------|
| Найменування цінностей | Проба | Вага | Ціна | Сума |
|-------------------------|---------|---------|--------|---------|
|-------------------------|---------|---------|--------|---------|
|-------------------------|---------|---------|--------|---------|
|-------------------------|---------|---------|--------|---------|
|-------------------------|---------|---------|--------|---------|
Усього: |----------------------------|

На вказані в реєстрі цінності
вписано рахунок N ___________
від "___"____________ 199_ р.
 
Завідуючий касою ________________
(підпис)
Експерт _____________
(підпис) 

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 72
(до пп. 273, 283, 284)

______________________________
(організація)
______________________________
______________________________

Зведена відомість
скупки цінностей за "___"______________ 19__ р.

   |------|-----------|---------|--------|---------------|----------|
|Проба | Кількість | Вага, г | Ціна | Сума оцінки | Примітки |
|------|-----------|---------|--------|---------------|----------|
|------|-----------|---------|--------|---------------|----------|
|------|-----------|---------|--------|---------------|----------|
|------|-----------|---------|--------|---------------|----------|
|------|-----------|---------|--------|---------------|----------|
|------|-----------|---------|--------|---------------|----------|
Усього|-----------|---------|--------|---------------|----------|

Усього на суму _______________________________________________________________

(літерами)

Завідуючий касою _____________________________________________________________

(підпис)

Касир ________________________________________________________________________

(підпис)

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 73
(до п. 281)

______________________________
(організація)
______________________________
______________________________

Звіт
про рух скуплених цінностей
з _____ по ________ 199_ р.

Матеріально відповідальна особа _______________________________________________________

(підпис)

   |----------------|---|---|-------------------|----------------|----|
| Від кого |Но-|Усь| В тому числі за | За балансом |При-|
| надійшло |мер|ого| групами | |міт-|
| |ря-|су-|----|-----|---|----|-----|----------|ки |
| |дка|ма |Юве-|Доро-|Зо-|Срі-|Прий-|Бланки | |
| | | |лір-|гоці-|ло-|бні |няті |суворої | |
| | | |ні |нні |ті |ви- |цін- |звітності | |
| | | |ви- |каме-|ви-|ро- |ності|----|-----| |
| | | |ро- |ні, |ро-|би |для |Кви-|Акти | |
| | | |би |перли|би | |оцін-|тан-|на | |
| | | | | | | |ки |ції |прий-| |
| | | | | | | | | |няті | |
| | | | | | | | | |цін- | |
| | | | | | | | | |ності| |
| | | | | | | | | |для | |
| | | | | | | | | |оцін-| |
| | | | | | | | | |ки | |
|----------------|---|---|----|-----|---|----|-----|----|-----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------------|---|---|----|-----|---|----|-----|----|-----|----|
|Залишок на _____| | | | | | | | | | |
|199_ р. | 1 | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|----|-----|---|----|-----|----|-----|----|
|Приход | | | | | | | | | | |
|1. Куплено цін- | | | | | | | | | | |
|ностей від на- | | | | | | | | | | |
|селення згідно | | | | | | | | | | |
|із зведеною ві- | | | | | | | | | | |
|домістю N ______| | | | | | | | | | |
|(форма N 3) | 2 | | | | | | х | х | х | |
|2. Цінності, | | | | | | | | | | |
|прийняті для | | | | | | | | | | |
|оцінки | 3 | х | х | х | х | х | | | | |
|3. Сплачено за | | | | | | | | | | |
|цінності, які | | | | | | | | | | |
|прийнято для | | | | | | | | | | |
|оцінки за квита-| | | | | | | | | | |
|нцією N ________| | | | | | | | | | |
|(акт N ___) | 4 | | | | | | х | х | х | |
|4. Сплачено Дер-| | | | | | | | | | |
|жавною скарбни- | | | | | | | | | | |
|цею за цінності,| | | | | | | | | | |
|які надіслані їй| | | | | | | | | | |
|для оцінки за | | | | | | | | | | |
|накладною N ____| | | | | | | | | | |
|акт N ___ | 5 | х | х | х | х | х | | х | х | |
|5. Отримано бла-| | | | | | | | | | |
|нків суворої | | | | | | | | | | |
|звітності | 6 | х | х | х | х | х | х | | | |
|----------------|---|---|----|-----|---|----|-----|----|-----|----|
|Разом у приході | 7 | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|----|-----|---|----|-----|----|-----|----|
|Витрати | | | | | | | | | | |
|1. Відправлено | | | | | | | | | | |
|до Державної | | | | | | | | | | |
|скарбниці | 8 | | | | | | | | | |
|а) цінності, | | | | | | | | | | |
|скуплені у насе-| | | | | | | | | | |
|лення: | 9 | | | | | | | | | |
|посилка N | | | | | | | | | | |
|акт вкладення N | | | | | | | х | х | х | |
|посилка N | | | | | | | х | х | х | |
|акт вкладення N | | | | | | | х | х | х | |
|посилка N | | | | | | | х | х | х | |
|акт вкладення N | | | | | | | х | х | х | |
|б) цінності, | | | | | | | | | | |
|прийняті для | | | | | | | | | | |
|оцінки за | | | | | | | | | | |
|актом N ________| 10| х | х | х | х | х | | х | х | |
|реєстр N _______| | | | | | | | | | |
|посилка N ______| | | | | | | | | | |
|акт вкладення N | | | | | | | | | | |
|2. Повернені | | | | | | | | | | |
|продавцю ціннос-| | | | | | | | | | |
|ті, які були | | | | | | | | | | |
|прийняті для | | | | | | | | | | |
|оцінки за актом | | | | | | | | | | |
|(ф. N 8) за N __| | | | | | | | | | |
|накладної Держа-| | | | | | | | | | |
|вної скарбниці | 11| х | х | х | х | х | | х | х | |
|3. Списуються | | | | | | | | | | |
|прийняті ціннос-| | | | | | | | | | |
|ті для оцінки за| | | | | | | | | | |
|актом (ф. N 8) | | | | | | | | | | |
|N ______________| 12| | | | | | х | х | х | |
|оплачено за кви-| | | | | | | | | | |
|танцією (ф. N 1)| | | | | | | | | | |
|за N ___________| | | | | | | | | | |
|Витрачено блан- | | | | | | | | | | |
|ків суворої зві-| | | | | | | | | | |
|тності | 13| х | х | х | х | х | х | | | |
|----------------|---|---|----|-----|---|----|-----|----|-----|----|
|Разом у витратах| 14| | | | | | | | | |
|----------------|---|---|----|-----|---|----|-----|----|-----|----|
Залишок на _____| | | | | | | | | | |
199_ р. | 15| | | | | | | | | |
|---|---|----|-----|---|----|-----|----|-----|----|

Додаток:
(кількість)

 
_______________________
(літерами)

 
актів вкладення (ф. N 6)

________________________ зіпсованих квитанцій (ф. N 1)
(літерами)  
_______________________
(літерами)

 
реєстрів (ф. N 4)

________________________ зіпсованих актів (ф. N 8)
(літерами) 

 
_______________________
(літерами) 
актів здачі-приймання
інкасаторами банку 

Звіт з одержаними документами
отримав:
"___"_______________________ 199_ р.
Звіт перевірив:
 

Зав. касою _____________ (підпис)
Експерт ________________ (підпис)
Гол. бухгалтер _________ (підпис)
"___"______________ 199_ р. 

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 74
(до пп. 284, 293, 306)

______________________________
(організація)
______________________________
______________________________

Акт
вкладених скуплених цінностей N ___
від "___"____________________ 199_ р.

Комісія у складі:

Зав. сховищем _________________________

Експерт _______________________________

Зав. касою ____________________________

Склали цей акт про вкладення в посилку скуплених цінностей
згідно з реєстрами для відправки в Державну скарбницю

   |---|--------------|-------------------|---------------|---------|
| N | Реєстр | Кількість пакетів | Усього (вага) | Сума |
| |-------|------| | | |
| | Номер | Дата | | | |
|---|-------|------|-------------------|---------------|---------|
|---|-------|------|-------------------|---------------|---------|
|---|-------|------|-------------------|---------------|---------|
|---|-------|------|-------------------|---------------|---------|
|---|-------|------|-------------------|---------------|---------|
|---|-------|------|-------------------|---------------|---------|

Усього за реєстрами на суму (грн.) ______________________________________________________________________

(цифрами та літерами)

____________________________________________________________________________________________________

Зав. сховищем ______________________ (підпис)

Гол. бухгалтер _____________________ (підпис)

Експерт ____________________________ (підпис)

Завідуючий касою ___________________ (підпис)

(Додаток N 74 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві
юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 75
(до пп. 284, 285, 288, 289)

______________________________
(організація)
______________________________
______________________________

Акт N ___
на цінності, прийняті для оцінки
від "___"_________ 199_ р.

Від гр. ________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

Адреса ________________________________________________________________________________________________________

Паспорт серія _______ N _________ виданий __________________________________

_______________________________________________________ "___"_______ 199_ р.

   |-----|----|------|-----|-----|-----|------------------------------|
|Назва|Шифр|Кіль- |Вага,|Ціна,|Сума,| Оцінка Державної скарбниці |
|та |або |кість,|г |грн. |грн. |-----|------|-----|-----|-----|
|опис |про-|шт. |або | | |Шифр |Кіль- |Вага,|Ціна,|Сума,|
|цін- |ба | |карат| | |або |кість,|г |грн. |грн. |
|нос- | | | | | |проба|шт. |або | | |
|тей | | | | | | | |карат| | |
|-----|----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|-----|----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
|Усьо-| | | | | | | | | | |
|го: | | | | | | | | | | |
|-----|----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|

Цінності для оцінки
здав:
________________________
(підпис продавця
цінностей) 
Цінності після оцінки
здав:
_________________________
(підпис експерта)
 
Оцінку проводив:

________________
(підпис)
М.П. 
Цінності для оцінки
прийняв:
_______________________
(підпис експерта)
 
Цінності після оцінки
одержав:
___________________________
(підпис продавця
цінностей) 
Вказані в акті
цінності прийняті
на зберігання
Державною
скарбницею 
З оцінкою Державної
скарбниці згоден:
_______________________
(підпис продавця
цінностей) 

"___"________ 199_ р.


 

М.П.
_____________________________
(підпис директора
Державної скарбниці) 

Розрахунок проведений за квитанцією N ___ від "___"_______ 199_ р.

Експерт __________________ (підпис)

(Додаток N 75 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві
юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 76
(до п. 233)

Книга
реєстрації реєстрів і відправлених посилок

   |----|-------|---------|------------|---------------------|------|
|Дата| N |Оціночна |Вага брутто,|NN реєстрів квитанцій|Підпис|
|від-|посилки|вартість,|г |на скуплені цінності | |
|пра-| |грн. | | | |
|вки | | | | | |
|----|-------|---------|------------|---------------------|------|
|----|-------|---------|------------|---------------------|------|
|----|-------|---------|------------|---------------------|------|
|----|-------|---------|------------|---------------------|------|
|----|-------|---------|------------|---------------------|------|
|----|-------|---------|------------|---------------------|------|
|----|-------|---------|------------|---------------------|------|

(Додаток N 76 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві
юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 77
(до пп. 300, 303)

                 |---------|---------|---------------|
Національний банк України |N посилки|N посилки|Акт остаточного|
Державна скарбниця |у сховищі|по спец- | приймання |
| |зв'язку |--------|------|
Рекламація N ___ | | | дата | N |
від "___"________ 199_ р. |---------|---------|--------|------|
|-----------------------------------|

Комісія Державної скарбниці ____________________________________________________________________________________

прийняла посилку, що надійшла від _______________________________________________________________________________

з оціночною вартістю в сумі ___________________ грн. і виявила такі розбіжності:

   |------|------|----|-----|---|----|----|---------------------------|
|N кви-|Найме-|Про-|Кіль-|Ва-|Ці- |Су- | Розбіжності |
|танції|нуван-|ба |кість|га,|на, |ма, |-------------|-------------|
|або |ня до-| |шт. |г |грн.|грн.| нестача | лишки |
|реєст-|рого- | | | | | |----|---|----|----|---|----|
|ру |цінно-| | | | | |штук|ва-|су- |штук|ва-|су- |
| |го ме-| | | | | | |га,|ма, | |га,|ма, |
| |талу | | | | | | |г |грн.| |г |грн.|
| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|-----|---|----|----|----|---|----|----|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |12 | 13 |
|------|------|----|-----|---|----|----|----|---|----|----|---|----|

Значилось за документами:

   |------|------|----|-----|---|----|----|----|---|----|----|---|----|
|------|------|----|-----|---|----|----|----|---|----|----|---|----|
|------|------|----|-----|---|----|----|----|---|----|----|---|----|
|------|------|----|-----|---|----|----|----|---|----|----|---|----|

Фактично виявилось:

   |------|------|----|-----|---|----|----|----|---|----|----|---|----|
|------|------|----|-----|---|----|----|----|---|----|----|---|----|
|------|------|----|-----|---|----|----|----|---|----|----|---|----|
|------|------|----|-----|---|----|----|----|---|----|----|---|----|

В разі незгоди з даними, наведеними в рекламації, просимо у 10-ти денний строк з дня її отримання повідомити про це Державну

скарбницю. У разі відсутності відповіді в означений термін Державна скарбниця проводить розрахунки за надіслані цінності відповідно до акта остаточного приймання і цієї рекламації.

Начальник відділу _____________ Експерт ______________ Економіст ______________
(підпис) (підпис) (підпис) 
Контролер _______________ Бухгалтер _________________
(підпис) (підпис) 

(Додаток N 77 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
N 430 від 12 грудня 1997 року, зареєстр. в Міністерстві
юстиції України за N 603/2407 від 18.12.97 р.)

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

Додаток N 78
(до п. 311)

         |-----------Титульна сторінка------------|
| |
|Найменування установи банку: ___________|
| |
| Книга |
| обліку прийнятих і виданих цінностей |
| |
|Розпочата ____________________ |
|Закінчена ____________________ |
| |
| Записи в цій книзі проводяться |
| до повного її використання |
|----------------------------------------|
|----|----------|------------|--------|----------|---------------|
|Дата|Прізвище, |Найменування|Видано |Розписка в| Прийнято (сума|
| |ініціали |цінностей |(сума |одержанні | цифрами) |
| |касового |(код валюти)|цифрами)| | |
| |працівника| | | | |
|----|----------|------------|--------|----------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |