Документ втратив чиннiсть!

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 12.08.96 N 913

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 серпня 1996 р. за N464/1489

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Фонду державного майна України
N 1133 від 18.07.20
17)

Про затвердження примірного договору на
проведення оцінки майна та форми акта
приймання-передачі звіту з оцінки майна,
що перебуває у загальнодержавній
власності, під час створення підприємства з
іноземними інвестиціями

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 року N 813 "Про затвердження Положення про порядок залучення експертів до оцінки майна, що перебуває у загальнодержавній власності, під час створення підприємства з іноземними інвестиціями", наказую:

1. Затвердити примірний договір на проведення оцінки майна та форму акта приймання-передачі звіту з оцінки майна, що перебуває у загальнодержавній власності, під час створення підприємств з іноземними інвестиціями (додаються).

2. Управлінню нормативно-методичного забезпечення оцінки майна (Н.П.Лебідь) зареєструвати наказ в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника голови Фонду О.М.Бондаря.

Голова Фонду Ю.ЄХАНУРОВ

Примірний договір на проведення оцінки майна,
що перебуває у загальнодержавній власності, під час
створення підприємств з іноземними інвестиціями

м. Київ  "___" ___________________199_ р. 

                         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(назва підприємства)

в особі що діє на поставі (далі - Замовник), з одного боку, та в особі________________________, який діє на підставі (далі - Експерт),

з другого боку, уклали між собою цей Договір про наступне.

1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, а Експерт приймає на себе обов'язки по виконанню робіт

________________________________________________________________________________________________________________________

(види робіт)

1.2. Термін виконання робіт за

Договором_______________________________________________________________________________________

2. Вартість робіт та порядок розрахунків

2.1. Вартість робіт, зазначених у п. 1.1 Договору, визначається в розмірі __________________________________________карбованців

(цифрами та прописом).

2.2. Вартість робіт включає розмір податку на добавлену вартість.

2.3. Розмір авансу становить 25% від загальної вартості робіт, що становить_______________________________________ карбованці

(цифрами та прописом).

2.4. Аванс підлягає перерахуванню на розрахунковий рахунок Експерта протягом____________ днів з моменту Підписання Договору

(прописом).

2.5. Остаточний розрахунок проводиться у термін______________________________________________________________________

(прописом)

днів від дати погодження Фондом державного майна України висновків експерта.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Експерт зобов'язаний виконати оцінку за станом на ______________________________________.

3.2. Експерт зобов'язаний доводити у разі потреби Фонду державного майна та іноземному співзасновнику підприємства правильність оцінки.

3.3. У разі потреби Експерт зобов'язаний надавати висновки щодо можливості використання експертної оцінки майна для цілей, не передбачених договором.

3.4. У разі коли у процесі роботи Експерта виникає потреба, у проведенні аудиту, термін оцінки продовжується на термін проведення аудиту.

3.5. Замовник зобов'язаний сприяти наданню експерту усієї інформації, що стосується об'єкта оцінки.

3.6. Експерт не несе відповідальності за наслідки, що виникли внаслідок використання результатів оцінки з метою, що не була предметом Договору.

4. Порядок приймання-передачі звіту з оцінкою майна

4.1. За результатами оцінки Експерт складає та передає Замовнику звіт про оцінку, оформлений у встановленому порядку. Експерт на вимогу Замовника дає роз'яснення щодо звіту.

4.2. Одночасно з передачею звіту Про оцінку Експерт подає всю інформацію щодо об'єкта оцінки, яка була зібрана ним в процесі виконання роботи.

4.3. У разі відмови ФДМУ від погодження звіту експерт протягом десяти днів з дня отримання відповідного повідомлення вносить до звіту корективи та подає доопрацьований звіт замовникові, а також повідомляє про це Фонд державного майна.

4.4. Після погодження звіту Фондом державного майна уповноважені замовником і експертом особи підписують акт приймання-передачі звіту з оцінки майна за формою, затвердженою Фондом державного майна.

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання оцінки у термін, передбачений цим Договором, з Експерта стягується штраф у розмірі .

5.2. Додаткові зобов'язання .

5.3. Експерт не несе відповідальності за неналежне виконання своїх обов'язків за цим Договором, якщо воно стало наслідком неналежного виконання Замовником обов'язків, зазначених у п. 3.4 Договору.

6. Умови розірвання договору

6.1. Цей Договір може бути розірвано за взаємною згодою сторін, або з ініціативи будь-якої з сторін у порядку, визначеному чинним законодавством.

7.Інші умови

В Договір можуть включатися інші умови, що не суперечать чинному законодавству та Положенню про порядок залучення експертів до оцінки майна, що перебуває у загальнодержавній власності, під час створення підприємств з іноземними інвестиціями.

8. Термін дії Договору

8.1. Договір діє з_____________ по___________

9. Юридичні адреси сторін

Замовник  Експерт 
(підпис)   (підпис)  
М.П.   М.П.  

Затверджено
наказом Фонду державного майна України
від 12 серпня 1996 року N 913

Акт
приймання-передачі звіту з оцінки майна,
що перебуває у загальнодержавній власності,
під час створення підприємств з іноземними
інвестиціями

(назва об'єкта оцінки)

______________________________________________________________________________________________________________________

(назва підприємства)

в особі , що діє на підставі_________________________________________________________________________________________________

(далі - Замовник), з одного боку, та_________________________________________________________________________________________

(назва юридичної особи, що, виконував оцінку)

в особі , що діє на підставі _____________________________________________________________________________________(далі-Експерт),

з другого боку, засвідчують про наступне:

1. Експерт передає, а Замовник приймає виконаний згідно з Договором________ від "________ "________ 199 ___року звіт з оцінки майна

  _______________________________________________________________________________________________________________________

(назва об'єкта оцінки)

на _____________аркушах.

2. Вартість майна

________________________________________________________________________________________________________________________

(назва об'єкта оцінки)

згідно з проведеною оцінкою становить __________________________________________________________________________карбованців.

3. Вартість робіт щодо оцінки майна

_______________________________________________________________________________________________________________________
(назва об'єкта оцінки)

становить карбованців____________________________________________________________________________________________________,

(цифрами та літерами).

На момент підписання акта приймання-передачі звіту з оцінки майна виконавцю сплачено______________________________ карбованців, (цифрами та літерами)

що становить_________________ відсотків від загальної вартості робіт.

Експерту належить сплатити_____________________________________________________________________________________ крб.(цифрами та літерами)

Замовник

________________________________________________________________________________________________________________________

(назва та реквізити Замовника)
Експерт

________________________________________________________________________________________________________________________

(назва та реквізити Експерта)

М.П.   М.П.  
(підпис)   (підпис)